Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Direcţia Învăţământ Donduşeni


Gimnaziul „Constantin Negruzzi”, s. Tîrnova

Proces- verbal
№ _________
din data de : ____/____/20______

al Şedinţei _________________________________________________________

„Cu privire la dispoziţia de lichidare


a corigenţelor elevilor la disciplina de
____________________________”

În cadrul şedinţei au participat: ________________ (personal didactic):


Nr. Numele, prenumele Funcţia Semnătura
1.
2.
3.
4.

Timp: ___________ minute.

Agenda de lucru:
1. Cu privire la procedura de lichidare a corigenţei elev_____ clasei a ___-a
________________________________________, la disciplina curriculară:
(numele, prenumele elevului)
_____________________________________________________________,
(de specificat disciplina şcolară)
la finele semestrului/ anului şcolar _________________________________,
(de precizat anul şcolar/semestrul )
profesor şcolar responsabil________________________________________;
(numele, prenumele, funcţia)
2. Cu privire la activitatea de analiză a probelor de evaluare (scrisă/ orală)
pentru susţinerea corigenţei. Verificarea testului, a baremului de corectare, a
borderoului;
3. Aprecierea elevului cu nota corespunzătoare. Admiterea/ neadmiterea
elevului. Formularea deciziilor.
DELIBERĂRILE:

Se examinează lucrarea scrisă de către elev, baremul de corectare şi fişa de


notare. Comisia apreciază nivelul de cunoştinţe(competenţele disciplinare formate)
şi se stabileşte gradul de pregătire a elevului pentru lichidarea corigenţei. Se
iniţiază o comunicare între cadrele didactice participante. În urma discuţiilor
obiective se stabileşte dacă elevul a susţinut sau nu testarea şi dacă se apreciază cu
o notă trecătoare (cel puţin 5 „cinci”).
Profesorul şcolar responsabil de evaluarea sumativă/ finală repetată a selectat
sarcini conform particularătăţilor de vârstă, programei curriculare şi cunoştinţelor
elevului în cauză. Comisia supraveghează procesul de lichidare a corigenţei. Elevul
lucrează independent cu mici orientări din partea profesorului – evaluator.
Dacă sunt menţionate careva lacune, se precizează
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
DECIZII:
Componenţa cabinetului de observatori/ supraveghetori ai procesului de lichidare a
corigenţei decide:
1. Elevul/eleva __________________________________ a susţinut proba
de lichidare a corigenţei pe nota: ____________(cu litere);
2. Elevul/ eleva __________________________________ este notat(ă) în
registru/ borderou/ dosar (în rubrica specificată) cu nota ____________;
3. Testul de evaluare privind lichidarea corigenţei, baremul de corectare şi
de notare, procesul – verbal se semnează şi se păstrează în arhiva şcolară;
4. Luând în consideraţie situaţia elevilor ce au susţinut corigenţa, să se
asiste regulat la lecţiile acestora.

Pentru ce semnăm:
Preşedinte: _____________________ ________________
Profesor şcolar responsabil: _____________ ________________
Secretar: _________________ ____________________
Observator: __________________ ____________________
Fişă de lichidare a corigenţei

 Instituţia de învăţământ: _________________________________________


 Director – adjunct pentru instruire: _________________________________
 Comisia metodică ______________________________________________
 Şeful Comisiei metodice: ________________________________________
 Disciplina curriculară: __________________________________________
 Profesor şcolar – evaluator: _______________________________________

DELIBERĂRI:

Prin prezenta, în data de „________”_____________/ 20 ________, se


adevereşte că elev___ clasei a __-a ______________________________ este
admis pentru proba de lichidare a corigenţei la finele anului şcolar/ semestrului
_______________.

Pentru evaluarea competenţelor, conform metotologiei de lichidare a


corigenţei, s-au elaborat ___ teste complexe (care se anexează).

Astfel, se constată următoarele rezultate:

Data reevaluării Evaluarea Forma de Calificativul/ Semnătura


nr. evaluare nota evaluatorului

1. Se notează elev___ clasei a __-a ________________________ cu nota


(numele, prenumele elevului)
examinativă __________________;
(nota cu cifre şi litere)
2. Se stabileşte a susţinut/ nu a susţinut proba de evaluare privind lichidarea
corigenţei;
3. Se stabileşte necesită/ nu necesită susţinere repetată a evaluării privind
lichidarea corigenţei în termenele stablite;

Profesor şcolar- evaluator: _______________ ___________________

Şeful Comisiei metodice: ______________ ___________________


Pentru aprobare de către directorul – adjunct pentru instruire

ACCEPT:

„____”______________/20____

__________________________