Sunteți pe pagina 1din 3

RECOMANDĂRI

Privind metodologia studierii experienţei avansate


Studierea şi propagarea experienţei pedagogice avansate nu se produce în mod spontan. Ea trebuie
organizată şi condusă cu tact şi dibăcie. Momentele importante în desfăşurarea acestui proces pot fi
următoarele: Înţelegerea conţinutului şi caracteristicilor experienţei, câştigarea adeziunii colegilor
pentru experienţa dată, implimentarea experienţei în procesul de învăţământ, aprecierea rezultatelor
obţinute.
În cele ce urmează propunem o schemă orientativă de generalizare a experienţei inovative

ETAPELE STUDIERII, PROPAGĂRII ŞI IMPLIMENTĂRII


EXPERIENŢEI PEDAGOGICE AVANSATE
1. Stabilirea obiectului (aspectului) de studiere
 Asistenţe la lecţii/ activităţi.
 Examinarea rezultativităţii procesului educaţional ( dinamică)/ performanţele corpului
didactic.
 Examinarea materialelor analitice precedente despre activitatea cadrului didactic/ diriginte.
 Stabilirea aspectului pentru examinare.
 Studierea literaturii didactico-metodice privind aspectul determinat pentru examinare.
 Obţinerea consimţământului cadrului didactic/ diriginte privind studierea experienţei.
 Crearea comisiilor de examinare ( după necesităţi).
 Decizia Consiliului Profesoral despre studierea experienţei.
 Elaborarea programului studierii experienţei.

2. Examinarea activităţii cadrului didactic/ diriginte în scopul concretizării


esenţei, ideii experienţei avansate.
 Asistenţe la lecţii/ activităţi în scopul determinării modalităţilor de asigurare a perfornanţei,
eficacităţii metodelor explorate, folosirea raţională a timpului, materialului distributiv,
particularităţile contingentului de elevi şi ale cadrului didactic/ diriginte.
 Convorbiri cu cadrul didactic.
 Anchetări ( elevi, profesori, părinţi).
 Probe de evaluare.
 Autoaprecierea.

3. Sintetizarea rezultatelor examinării


 Elaborarea materialului analitic (descrierea activităţii pedagogice orientate spre obţinerea
performanţelor, particularităţile activităţii pedagogice, legităţile pe care se bazează
tehnologia didactică, realizarea unei fundamentări ştiinţifice a sistemului de metode şi
procedee utilizate, oferindu-se recomandări privind participarea experienţei studiate.
 Evaluarea experienţei.
- Examinarea materialului analitic în şedinţa Consiliului Profesoral şi adoptarea hotărârii
despre propagarea experienţei avansate.
- Elaborarea programului de propagare a experienţei.
4. Propagarea experienţei avansate
- Expuneri teoretice ale cadrului didactic/ diriginte.
- Susţinerea lecţiilor/ activităţilor demonstrative.
- Traininguri în cadrul reuniunilor metodice şi şedinţelor CM.
- Amenajarea ungheraşului metodic.
- Ziua uşilor deschise.
- Serata de creaţie.
- Şcoala experienţei avansate, elaborarea standurilor, albumurilor.
- Expoziţiile şi materialele didactice şi distributive elaborate de cadrul didactic/ diriginte.

5. Realizarea în practică a experienţei avansate


- Adaptarea deciziei consiliului profesoral despre implimentarea experienţei avansate şi
elaborarea programului de implimentare.
- Studierea materialului teoretic (independent, în cadrul reuniunilor metodice, şedinţelor
de cadre, trainingurilor, meselor rotunde).
- Programarea aspectului pentru autointruire.
- Crearea condiţiilor de implimentare:
 Utilizarea de către cadre didactice/ diriginte a receptivităţii la inivaţiile
elementelor experienţei avansate, selectând metode şi forme de organizare a
procesului educaţional ce corespund condiţiilor concrete.
 Interasistenţa.
 Crearea grupelor de probleme.
 Susţinerea orelor demonstrative.
 Oferirea asistenţei metodice de către membrii direcţiilor instituţiilor de
învăţământ.
 Traininguri, seminare practice pentru anumite categorii de cadre didactice
-Examinarea rezultatelor obţinute de către pedagogii care utilizează anumite
elemente ale inovaţiei.
 Includerea în controlul intern a unor aspecte ce vizează implimentarea inovaţiei.
 Examinarea rezultatelor controalelor tematice (evaluarea formativă) la şedinţa
consiliului profesoral/metodic.
 Adoptarea hotărârilor constructive/ recomandărilor metodice privind înlăturarea
lacunelor depistate în cadrul controalelor.
 Probe de evaluare a rezultativităţii procesului educaţional.
- Organizarea decadelor de creaţie.
- Utilizarea creativă a inovaţiei.
 Perfecţionarea în contuinuare de către profesorii entuziaşti a experienţei
inovative studiate.
 Prezentarea rapoartelor/ dărilor de seamă despre activitatea privind
implimentarea inovaţiei cu referire la eficacitatea ei.
 Organizarea festivalului metodic.

Studierea şi implimentarea inovaţiilor pedagogice creează avantaje pentru realizarea procesului educaţional,
contribuie la perfecţionarea măiestriei didactice, creează un climat de colaborare, formează un spirit de
echipă şi a unor relaţii personale stimulative şi coerente, contribuie la consolidarea corpului didactic.
STUDIEREA EXPERIENŢEI AVANSATE

Nr. de ordine Conţinutul activităţii Modul de organizare Termen Executor