Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectul de administrare a disciplinei:

Limba şi literatura română, clasa a VIII-a


I. DATE GENERALE:
1. Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
2. Statutul disciplinei: Disciplină obligatorie
3. Structura anului şcolar (vezi calendar şcolar)
4. La eşalonarea datelor calendaristice, conform şarjei de orar s-a ţinut cont de perioada vacanţelor:

5. Orarul lecţiilor

Nr. lecţiilor Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

I.
II.
III. Limba şi lit. română
IV. Limba şi lit. română
V. Limba şi lit. română Limba şi lit. română Limba şi lit. română
VI.
Vacanţa de toamnă 24.10.2019 – 01.11.2019 (9 zile)
Vacanţa intersemestrială (de iarnă) 25.12.2019 - 10.01.2020 (15 zile)
Vacanţa de primăvară 6.
05.03.2020 – 08.03.2020 (4 zile) Orarul sunetelor:
Vacanţa de Paşti 01.05.2020 – 10.05..2020 (10 zile) Lecţia I 08:30 – 09:15
Lecţia II 09:25 – 10:10
Lecţia III 10:25 – 11:10
Lecţia IV 11:25 – 12:10
Lecţia V 12:25 – 13:10
Lecţia VI 13:20 – 14.05
II. DATE SPECIFICE DISCIPLINEI
A. COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
1. Utilizarea diverselor strategii de informare/ documentare, în vederea abordării eficiente a comunicării orale şi scrise.
2. Aranjarea/ ordonarea în pagină sau în formular standardizat a textului propriu/ produs.
3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare.
4. Organizarea/desfăşurarea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin observare directă şi exersare
5. Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă.
6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române.
7. Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii române literare.
8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.
9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.
10. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare, în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.
11. Manipularea suporturilor audiovizuale şi informatice în calitate de surse sau mijloace de învăţare a limbii de instruire.
12. Respectarea etichetei verbale în orice situație de comunicare orală și scrisă.
13. Producerea textelor care reflectă propriile experienţe senzoriale, idei, judecăţi, opinii, argumente.
14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi puncte vulnerabile în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.
15. Exprimarea adecvată a propriei identităţi, prin conştientizarea apartenenţei la comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română.
B. UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PREVĂZUTE PENTRU CLASA A VIII-A:
1.1.Structurarea ideilor pentru realizarea discursului propriu/comentariului/eseului.
2.1.Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/ produs: comentariu literar (secvenţă); caracterizare de personaj, cu utilizarea citatelor; cerere; text
argumentativ; pagină de jurnal; conspect; alocuţiune.
2.2. Completarea formularelor tipizate.
3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit).
4.2. Utilizarea dicţionarului (ortografic/de cuvinte compuse/de greşeli/de dificultăţi) în scopul scrierii corecte a cuvintelor.
4.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific.
5.2. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min.).
5.3. Realizarea spontană, fluentă, exactă a unei descrieri orale (de interior; de obiecte).
6.1. Comentarea mărcilor stilistice ale unităţilor de limbă în textele lirice, epice, dramatice.
6.2. Utilizarea formelor gramaticale/a structurilor/mărcilor stilistice în textile elaborate.
7.1. Respectarea regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, gramaticale, a normei semantice şi stilistice în textul produs (oral şi scris).
8.2. Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic sau dramatic.
9.1. Integrarea adecvată, conşti-entă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs.
9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.
10.1. Relatarea spontană a unei ştiri, întîmplări, experienţe perso-nale; improvizarea unui reportaj.
10.2. Realizarea spontană a unui reportaj.
11.1. Redactarea textelor în Word.
13.1. Reflectarea propriei experienţe într-o pagină de jurnal, într-un text reflexiv despre o experienţă proprie (gen: cine are dreptate/de ce am procedat aşa).
14.1. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă.
15.1. Relatarea despre sine, ca vorbitor de limbi (maternă şi străine).
Administrarea disciplinei
III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

1. Clasa a VIII-a
2. Numărul de ore pe săptămână - 5 ore
3. Numărul de unități de învățare - 14
4. Numărul de ore anual – 170

Numărul total
evaluării
Analiza

de ore
Repartizarea orelor Evaluări
Unități de învățare
Semestre

Proiecte transdisciplinare
Ateliere:
Predare-învățare

Portofoliul
Sumative
Sinteză

Inițiale
Discuție
Lectură

Scriere

Sem. I 6 46 2 2 2 6 1 6 1 1 7 74
Sem. II 8 62 3 3 2 8 0 8 1 1 8 96
Total 14 108 5 5 4 14 1 14 2 2 15 170
IV. MATRICEA DE EVIDENŢĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Administrarea disciplinei
1. Clasa a VII-a
2. Numărul de ore pe săptămână - 5 ore
3. Numărul de unități de învățare - 14
4. Numărul de ore anual – 170
Total
Semestre

Sem.I
Sem. II
Unități de învățare

Predare-învățare

Lectură
Scriere
Ateliere:

Discuție
Repartizarea orelor

Recapitulare

Inițiale

Sumative
Evaluări

Proiecte transdisc.

Portofoliul

evaluăriiAnaliza

de oreNumărul total
170
Administrarea disciplinei
1. Clasa a IX-a
2. Numărul de ore pe săptămână - 5 ore
3. Numărul de unități de învățare - 12
4. Numărul de ore anual – 165 ore

de oreNumărul total
evaluăriiAnaliza
Repartizarea orelor Evaluări
Unități de învățare
Semestre

Proiecte transdisc.
Predare-învățare

Ateliere:
Recapitulare

Portofoliul
Sumative
Inițiale
Discuție
Lectură
Scriere

Sem.I
Sem. II
Total 165