Sunteți pe pagina 1din 29

Direcţia Învăţământ a Consiliului Raional Leova

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la rezultatele evaluării frontale a activităţii


gimnaziului ,,Vasile Badiu,, s.Borogani
r-nul Leova

Informaţie prezentată
în cadrul şedinţei
consiliului de administraţie
din 28.04.2017

Proces verbal nr. 57


din 28.04.2017

Şeful DÎCR Leova


_______________
Semnătura

aprilie, 2017
Raport final
Privind rezultatul inspecţiei frontale efectuată în gimnaziul
,,V.Badiu,, s. Borogani, rn.Leova

În conformitate cu Planul de activitate al DÎCR Leova nr.44 din 20.03.2017, cu privire la


organizarea şi desfăşurarea inspecţiei frontale în gimnaziul ,,V.Badiu ,, s.Borogani , membrii
comisiei de inspectare au efectuat evaluarea instituţiei respective în perioada 20-29.03.2017.

Obiectivul major:

Verificarea nivelului de implementare și realizare a politicilor statului în domeniul


învățământului , respectarea legislației Republicii Moldova, a actelor normative de Stat referitor la
organizarea și desfășurarea procesului educațional , acordarea asistenței metodice cadrelor
didactice și echipei manageriale.

Obiective specifice ;
 verificarea respectării legislaţiei în vigoare în domeniul învăţământului ;
 verificarea calităţii executării actelor normative ale Ministerului Educaţiei, Ministerului
Sănătăţii , Direcţia Învăţământ , altor organe ierarhic superioare;
 evaluarea eficienţei şi eficacităţii managerului instituţiei;
 evaluarea personalului gimnaziului;
 evaluarea multilaterală a produselor curriculare (rezultat, impact, proces,proiecte);
 stabilirea nivelului de formare /dezvoltare a personalităţii elevului în raport cu obiectivele
curriculare;
 gestionarea documentaţiei şcolare ;
 asigurarea condiţiilor optime pentru funcţionarea unităţii date;
 acordarea asistenţei metodice necesare;
 identificarea valorică, stimularea domeniilor pozitive;

Forme şi metode de evaluare:


* Asistări la disciplinele școlare;
* Examinarea documentaţiei;
* Evaluarea condiţiilor de funcţionare;
* Aprecierea bazei materiale;
* Observarea directă a domeniilor de activitate;
* Conversații cu echipa managerială;
* Analiza reușitei academice și a performanțelor elevilor;

Indicatori de evaluare:
a) indicatori de resurse şi mijloace : resurse umane, materiale şi financiare
b) indicatori de rezultat: totalurile semestriale, anuale, rezultatele examenelor de absolvire, a
testelor, a progresului şcolar , situaţia absolvenţilor gimnaiului.
Resurse materiale şi umane ale instituţiei de învăţământ

Gimnaziul ,,Vasile Badiu,, este situat în centrul s.Borogani , înfiinţat în anul 1972, având
capacitatea de 640 de elevi/ la moment în instituţie îşi fac studiile 233 elevi ceea ce constituie
36 % din capacitatea de locuri. Procesul didactic se desfăşoară în 17 săli de studii (sistema de
cabinete)dintre care: un cabinet de informatică, o sală de sport, un Centru de Resurse pentru
Educaţia Incluzivă, un cabinet medical, un cabinet metodic, 2 cabinete administrative, o sală de
activităţi extraşcolare care are şi rol de cantină şcolară .

Parametrii statistici privind cadrele didactice care asigură procesul educaţional

În tendinţa de a realiza o educaţie de calitate, e nevoie să asigurăm contextul educaţional


optim, care se constituie, în mare parte, din resursele implicate în proces. Una din resursele de bază
ale procesului educaţional sunt profesorii, cei care prin implicaţiile profesionale contribuie
nemijlocit la conturarea unei personalităţi în devenire. Pentru a putea răspunde provocărilor
societăţii, profesorii trebuie să fie capabili să reflecteze asupra procesului de predare-învăţare,
asupra cunoştinţelor din domeniul lor de specializare, asupra conţinutului şi structurii
curriculumului, metodelor pedagogice, inovaţiei, rezultatelor cercetării şi dimensiunii sociale şi
culturale ale educaţiei. În acest context obiectivul major al formării continue a cadrelor didactice
reprezintă dezvoltarea lor ca personalitate creatoare de cultură intelectuală şi asigurarea cadrului
autentic pentru obţinerea de performanţe, pentru realizare şi împlinire profesională.

În rezultatul analizei surselor de informare s-a stabilit că procesul educaţional e realizat de 17


cadre didactice cu următorul nivel de calificare şi pregătire :
* 15 sunt cu studii superioare şi 2 cu studii medii speciale pedagogice ;
*16 cadre didactice sunt angajaţi de bază şi 1 cadru ce activează prin cumul;
*deţin gradul didactic I – 1 profesor (5,8%) ;
*8 pedagogi deţin gradul didactic II (47 %);
*8 nu deţin grad didactic (47%).
Toate cadrele didactice au studii pedagogice. Activitatea didactică se desfăşoară într-un singur
schimb (partea întâia a zilei) în care sunt instruiţi şi educaţi de către 17 cadre didactice 233 elevi
( ceea ce constituie 13 elevi la un cadru didactic). Vârsta medie a cadrelor didactice fiind 32 de ani,
este un colectiv tânăr ,pregătit pentru schimbare pentru obţinerea performanţelor, pentru realizare şi
împlinire profesională.
Analiza calitativă a nivelului de pregătire al cadrelor didactice denotă faptul că 88 % din numărul
cadrelor didactice au studii superioare, iar raportul dintre cadrele didactice cu grad şi cele care nu
deţin grad este de 50 la 50.

Nr.ord Cadre didactice Total


1. Nr.de cadre didactice 17
2. Cu studii pedagogice 17
3. Dispun de grad didactic 9
4. Nu dispun de grad didactic 8
5. Cu studii superioare 15
6. Cu studii medii speciale 2
7. Pensionari 1
8. Tineri specialisti 2
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în exerciţiu, este urmărită și prin
evidența sistemului de credite profesionale în cadrul atestării la conferirea/confirmarea gradelor
didactice.
- În anul de stidiu 2016-2017 aspiră la:
 conferirea gradului didactic – 0;
 confirmare gradului didactic – 1;
 conferirea gradului managerial- 0;

Personalul nedidactic include 12 persoane, iar cel auxiluar 1 persoană (bibliotecar).

Planul – cadru pentru învăţământul primar , gimnazial şi liceal în anul de studii 2016-2017 prevede
predarea a 17 discipline de studiu obligatorii, dintre care 3 discipline nu sunt citite de specialişti în
domeniu : educaţia tehnologică este predată de bibliotecar;
chimia este predată de specialistul de biologie.
fizica este citită de specialistul de matematică/informatică
Ponderea personalului didactic calificat este de 82, 36 %.

La 01 septembrie , 2016 în listele şcolare se înregistrează 233 de elevi : 112- clasele primare , 121–
clasele gimnaziale. Elevi neşcolarizaţi nu sunt. Pentru prevenirea abandonului şcolar se duce o
evidenţă strictă a absenţelor elevilor , discuţii individuale cu părinţii, se discută situaţia şcolară a
elevilor în situaţiile de risc la comisia multidisciplinară din instituţie.

Accesul la educaţie al fiecărui copil este unul din obiectivele prioritare ale instituţiei.
Echipa managerială în comun cu cadrele didactice, elevii şi comunitatea au întreprins anumite
acţiuni la crearea condiţiilor optime de activitate pentru elevi şi cadre didactice, majoritatea
cabinetelor fiind reparate în totalitate.
În scopul menţinerii imobilului la standardele corespunzătoare activităţilor de învăţământ, în fiecare
an sunt efectuate igienizări, reparaţii şi modernizări ale spaţiilor şcolare, în limita fondurilor alocate
din bugetul şcolii.
În gimnaziu condiţiile bune favorizează menţinerea sănătăţii copiilor şi a cadrelor didactice.

Schema orară . La organizarea procesului educațional s-a ținut cont de cerințele unice din Planul-
cadru pentru învățământul primar și gimnazial aprobat de către Ministerul Educației. Orarul a fost
întocmit încât prima oră să înceapă la 8.30, durata recreațiilor fiind de 10 minute , iar pauza mare
fiind după a treia oră . Administraţia gimnaziului a elaborat un orar echilibrat alternând disciplinele
exacte cu cele umanistice.

În ultimii ani, elevii din gimnaziu şi din liceul din localitate au participat la implimentarea
proiectului ,,Plantează- ţi viitorul,, care a constat în curăţarea râuleţului Ialpugel şi înverzirea
localităţii.
Management şi coordonare

Cultura organizaţională este caracterizată printr-un climat psihologic favorabil. Valorile dominante
sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc / faţă de elevi / respectul pentru profesie,
libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Conducerea
şcolii a elaborat Regulamentul de ordine internă care cuprinde norme privind atât activitatea
elevilor, cît şi a cadrelor didactice.
Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de
angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile
dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

Instituţia îşi desfăşoară activitatea în baza unei planificări anuale şi strategice, respectă Legislaţia
Republicii Moldova, actele normative ale Ministerului Educaţiei. Se aplică preponderent un
management axat pe schimbare şi democratizare.
Rolul instituţiei şcolare este unul complex , orientat spre formarea de atitudini şi comportamente,
dezvoltarea de competenţe. Crearea condiţiilor, implimentarea învăţământului incluziv,
responsabilizarea cadrelor didactice şi manageriale în respectarea cerinţelor de politici educaţionale,
şi monitorizarea permanentă a procesului educaţional este vectorul principal al dezvoltării
instituţiei.

Managementul educaţional în gimnaziu este asigurat de echipa managerială în următoarea


componenţă:
Directorul gimnaziului-vechimea în muncă managerială 2 ani, stagiu pedagogic 11 ani, studii
superioare pedagogice.
Directorul adjunc pentru instruire ,1 unitate salariu,stagiu managerial 13 ani,stagiu pedagogic 22
ani, studii superioare,grad didactic II.
Directorul educativ 0,5 salariu,vechimea în muncă managerială 1 an, stagiu general pedagogic 26
ani, studii superioare, grad didactic II.

Direcţia gimnaziului sistematic monitorizează calitatea implimentării curriculei şcolare, insuccesul ,


prevenirea abandonului şcolar , frecvenţa, formarea continuă a cadrelor didactice.

Controlul intern se realizează în conformitate cu Planul de activitate al gimnaziului. În planul


anual al instituţiei se cuprinde organigrama inspecţiilor, care se respectă. Activitatea de îndrumare şi
control cuprinde inspecții frontale, tematice, evaluări inițiale, sumative, rezultatele cărora ar tebui
să fie analizate și discutate la finele anului școlar sau semestrului. În acest sens, au fost proiectate 9
controale, dintre care 3 tematice, 1 de specialitate, 5 preventive.

Echipa managerială practică asistarea la lecţii şi mai puţin a activităţilor extraşcolare. Orele asistate
conţin concluzii , aprecieri şi propuneri . Astfel, în anul 2016-2017 managerul gimnaziului a asistat
în jur de 5 lecţii, directorul adjunct pentru instruire a asistat la 39 ore de curs, orele de dirigenţie şi
cele extracurriculare rămânând în umbră .
În cadrul controlului inten al instituţiei , ca modalitate de monitorizare şi dirijare a implimentării
curriculumului , managerii şcolari ar trebui să pună accent pe caracterul formativ al lecţiei, de
respectul între toţi actorii ei, de motivarea învăţării , transferul de cunoştinţe, formarea abilităţilor
de analiză şi sinteză şi gradul de realizare al transdisciplinarităţii.
Recomandări:
-asistarea planică a orelor de curs şi a celor extracurriculare de către membrii echipei manageriale;
-aspectele procesului educaţional constatate ca negative trebuie corectate prin ateliere de lucru,
individual, şi în cadrul şedinţelor consiliilor;

Consiliul profesoral și Consiliul de Administrație.


Planificarea subiectelor propuse spre examinare la ședințele Consiliului profesoral se regăsesc în
Planul anual de activitate al instituției pentru anul de studii 2016-2017 , astfel , au fost preconizate 5
şedinţe în cadrul Consiliilor Profesorale, iar pentru şedinţele Consiliului de Administraţie 9 .
Tematica Consiliilor de Administrație și a Consiliilor Profesorale corespunde cu cea indicată în
planul de activitate a gimnaziului. La ordinea zilei a ședințelor sunt abordate chestiuni teoretico-
științifice, cât și organizatorice de desfășurare a procesului educațional( pregătirea instituției către
noul an școlar, perioada rece a anului, școlarizarea și frecvența elevilor, realizarea orelor opționale,
extrașcolare și extracurriculare, utilizarea mijloacelor financiare bugetare ect). Însă procesele
verbale, deși se înregistrează în registru, nu se ține cont de nomerotarea corectă. Procesul verbal
nr.4 al Consiliului de Administrație este indicat de 3 ori: 27.12.2016, 31.01.2017, 28.02.2017.
Majoritatea ședințelor nu sunt însoțite de decizii și chiar și dacă se iau decizii sunt mai mult
generale, nu sunt concrete, argumentate, nu conțin termenul de realizare și responsabilul.
Problemele examinate nu sunt tratate în profunzime. Nu sunt implicate cadrele didactice în
pregătirea ședințelor și în realizarea deciziilor. Nici o ședință a CA, CP nu încep cu expunerea
rezultatelor despre realizarea deciziilor anterioare. Registrele de procese verbale nu sunt cusute,
sigilate.
Recomandări :
- Formularea corectă şi concretă a deciziilor;
- Stabilirea termenului de realizare şi a responsabililor de îndeplinirea deciziilor;
- Asigurarea transparenței decizionale a CA, CP;
- Registrele proceselor verbale să fie cusute, ștampilate și nomerotate.

Instituţia dispune de Nomenclatorul dosarelor (Documentele privind evidenţa contingentului de


elevi, Documente privind funcţionarea instituţiei şi organizarea procesului educaţional, Documente
ce ţin de serviciul personal, Documente ce ţin de secretariat, Documente ce ţin de activitatea
economică şi financiară), care este aprobat prin ordinul directorului. Dosarele menţionate sunt
întitulate dar nu sunt marcate cu indicii respectivi.

Se utilizează 3 registre de ordine referitor la activitatea de bază , componenţa personală a angajaţilor


şi fluctuaţia elevilor. În cartea de ordine la activitatea de bază se regăsesc ordine precum : ordin cu
privire la completarea registrelor şcolare , ordinul de constituire a CMI, ordinul cu privire la
constituirea comisiei de protecţie a copilului, ordin de a acorda premii băneşti la sfârşit de an
elevilor cu rezultate bune, elevilor cu performanţe în sport, celui mai bun cititor, celui mai bun
declamator, celui mai bun pictor. Astfel, motivând elevii de a avea o atitudine serioasă faţă
domeniile şi disciplinele la care au tendinţă. Ordinele din anii precedenţi ce ţin de componenţa
personală a angajaţilor nu sunt semnate de către directorul şcolii şi anume cu privire la numirea în
funcţie a angajaţilor. Ordinele se formulează corect şi se aduc la cunoştinţa angajaţilor.
Ordinele pentru elevi corespund cu dosarele şi registrul alfabetic , există o evidenţă strictă a
înmatriculării / exmatriculării, plecării / venirii elevilor. Deasemenea informaţiile expediate şi cele
primite sunt înregistrate în registre aparte , dar se cere păstrarea în instituţie a documentelor
expediate (câte 1 exemplar).
Proiectul de dezvoltare instituţională 2016-2021 este aprobat la Consiliul Administrativ al
gimnaziului şi avizat la Consiliul profesoral. În acest proiect este evidenţiată evoluţia populaţiei
şcolare pentru anii de studii 2012-2015 printr-o descreştere semnificativă a numărului de elevi de la
255 la 216 (în 4 ani nr.a scăzut cu 39 de elevi), însă în anul de studii 2016-2017 numărul elevilor
creşte până la 233 (cu 17 elevi mai mult în raport cu anul precedent).
Statistica pentru următorii 5 ani demonstrează creşterea nr.de elevi de la 233 în anul 2017 la 267 de
elevi pentru anul 2021.

Școlarizarea

În baza ordinului nr. 01 din 01 septembrie 2016 „Cu privire la completarea claselor la început de an
şcolar” în instituţie erau înmatriculaţi 233 elevi. Din ei: în clasele a I-a – a IV-a – 112 copii, în
clasele aV-a – a IX-a – 121 copii. În planul de activitate anual al instituției se regăsesc activitățile
planificate pentru anul de studii 2016 - 2017 cu privire la școlarizarea tuturor copiilor de vârstă
școlară, inclusiv și activități de prevenire a neșcolarizării și abandonului școlar. La finele primului
semestru în instituție se înregistrează 1 elev cu abandon școlar. În rezulatatul unei conlucrări
fructuoase cu APL, Comisia pentru minori și moravuri din teritoriu, la începutul semestrului II
abandonul școlar a fost lichidat. Urmează ca direcția instituției și cadrele didactice să aplice cele
mai eficiente metode de lucru cu elevii cu risc de abandon școlar. În perioada controlului frecvenţa
medie a elevilor constituia 97 %. Elevi repetenţi nu sunt.

Recomandări:
Direcția instituției să întreprindă toate măsurile posibile pentru prevenirea problemei neșcolarizării
și abandonului școlar pentru anul de studii 2017-2018.

În rezultatul unui studiu privind situaţia frecventării orelor pentru sem. I anul de studii 2016-2017
numărul absenţelor nemotivate este aproximativ acelaşi cu nr.total de absenţe motivate.(nr.total de
absenţe 2092).

La majoritatea disciplinelor şcolare elevii au susţinut probe de evaluare de la Direcţia de


Învăţământ.
Aplicarea celor 9 probe de evaluare de către Direcţia Învăţământ , au avut drept scop primordial
verificarea calităţii realizării cerinţelor curriculare prin:
-Aplicarea Standardelor de eficienţă a învăţării ;
-Diagnosticarea nivelului de cunoştinţe ,competenţe şi aptitudini la diferite discipline şi diferite
trepte de şcolaritate;
-Depistarea lacunelor la asimilarea programelor de studiu şi direcţionarea activităţilor profesorilor
pentru ameliorarea calităţii învăţării –predării.

Probele de evaluare propuse de Direcţia Învăţământ,


anul de studii 2016-2017

Disciplina Clasa Media Procentul calităţii


1.Matematica aV-a 6,29 37,5
2.Istoria aV-a 5,44 16,00

3.Fizica a IX-a 6,22 31,81

aV-a 6,41 20
4.Limba şi literatura română
a VI-a 7,62 51,60
5.Limba engleză

6.Informatica a IX-a 6,18 18,18

7.Biologie a VIII-a 8,12 66,60

9.Matematica a VI-a 5,58 24,13

Cele mai slabe rezultatele se atestă la disciplina şi istoria cl.a V –a (5,44) şi matematica în clasele a
VI –a (5,58) , iar cea mai înaltă medie la disciplina biologie clasa a VIII-a.(8,12).
Se cere de efectuat un studiu comparativ al performanţelor elevilor cu rezultatele de la probele de
evaluare , deasemenea de efectuat un raport analitic despre rezultatele elevilor la probele de
evaluare care urmează a fi prezentate la Consiliul profesoral şi discutat şi în cadrul comisiilor
metodice.

Rezultatele anuale la disciplinele de examen şi la examen în ciclul gimnazial

Anul de studii Disciplina Media Media la Discrepanţa


anuală examen
2013-2014 Matematica 7,07 7,14 + 0,7

Limba română 7,68 6,81 -0,87

Limba străină 7,05 6,72 -0,33


2014-2015 Matematica
7,07 7,14 +0,17
Limba română
7,30 6,88 -0,42
Istoria
7,19 6,37 -0,82
2015-2016 Matematica
6,53 7,30 +0,77
Limba română
7,38 7,07 -0,31
Istoria
6,46 7,19 +0,73
Din tabelul prezentat se constată că la disciplinele de examen, în aproximativ 50% din discipline s-
a confirmat nota medie privind situaţia şcolară pentru cilul gimnazial, dar observăm o discrepanţă
nesemnificativă , dar şi o dinamică pozitivă la 2 discipline , cât şi un decalaj de la 0,30 până la 0,87
la celelate discipline de examen.

Echipa managerială ar tebui să practice o analiză comparativă a rezultatelor şcolare pentru ultimii
ani, ceea ce ar permite să se urmărească dinamica creşterii sau descreşterii nivelului de cunoştinţe
ale elevilor, să sintetizeze rezultatele examenelor de absolvire şi să intocmeasca note informative
privind studiul comparativ al rezultatelor obţinute şi să acorde atenţie îmbunătăţirii nivelului
profesional al cadrelor didactice.

Concursurile şcolare
Trăim într-o lume a ierarhizărilor şi a competenţelor. Suntem îndemnaţi să urcăm pe trepte
superioare de performanţă şi de competenţă.
Concursurile şcolare au ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a
studiului la disciplinele prevăzute în curriculumul şcolar şi se adresează elevilor cu aptitudini şi
interese deosebite pentru domeniile şi disciplinile studiate.
Pe lângă tradiţionalele lucrări şi examene elevii participă la concursuri şcolare.În ultimii ani
gimnaziul nu se bucură de locuri de frunte în cadrul acestor concursuri, însă anul 2016-2017
confirmă o performanţă (menţiune) la limba franceză.
Pentru a obţine rezultate bune este necesară o pregătire laborioasă, este nevoie de multă muncă
zilnică, un efort care înseamnă perseverenţă, continuitate din partea elevilor cât şi a profesorilor
coordonatori, ai căror rol este esenţial întru atingerea performanţelor.

Gestionarea documentaţiei ce ţine de personalul instituţiei

Pe parcursul evaluării s-a verificat:


1.registrul de ordine şi ordinele cu privire la personal
2.cartea de ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază
3.carnetele de muncă
4.dosarele personale ale angajaţilor
5.contractele individuale de muncă
6. registru de evidenţă a contractelor de muncă
7.registrul documentelor de intrare
8.registrul documentelor expediate
9.Nomenclatorul documentelor instituţiei.

Încălcări depistate:
1. Compartimentul ,,Concedii” din fişa personală a angajaţilor nu este completat din anul 2012.
2. Angajarea se legalizează prin ordinul emis de către angajator în baza CIM (Contractul individual
de muncă) negociat şi semnat de părţi.
Astfel, la emiterea ordinului de angajare este necesar de a indica numărul CIM ce corespunde cu
numărul din registrul de evidenţă a contractelor de muncă.
3. Lipseşte registrul de evidenţă a contractelor de muncă.
Alte ordine cu privire la acordarea premiilor, ajutorul material, participări la turnee, olompiade,
concursuri ect. se înscriu în registru cu privire la activitatea de bază.

Recomandare:
Întocmirea, păstrarea şi evidenţa documentaţiei să se efectueaze conform nomenclatorului
instituţiei.
Gestionarea documentaţiei şcolare

Cataloagele şcolare sunt completate conform Instrucţiunii cu privire la completarea catalogului


şcolar. Cadrele didactice şi diriginţii de clasă au luat cunoştinţă de Instrucţiunea dată
contrasemnătură.
Majoritatea profesorilor completează lizibil , îngrijit şi sistematic cu pix de culoare albastră.
În registre se face evidenţa reuşitei, frecvenţa elevilor şi predarea obiectelor. La începutul anului
şcolar numele tuturor elevilor înscrişi în clasa respectivă sunt în ordine alfabetică, conform actelor
de identitate. După ultimul nume înscris pe prima listă, ce corespunde cu numărul de elevi prezenţi
în raportul statistic, este dusă o linie pronunţată şi aplicată ştampila instituţiei. Elevii veniţi sau
plecaţi pe parcursul anului şcolar sunt înregistraţi sau omişi din listele iniţiale conform instrucţiunii
privind completarea catalogului.
Totuşi, la unele obiecte de studiu s-au constatat unele inadvertenţe :
- p. 17 utilizarea altor semne de notare sunt interzise în completarea catalogului (istoria
românilor/ universală, civica clasa a VIII-a, se utilizează puncte)
- p.19, nu se admite corectarea notelor ( l.engleză cl.a VII-a, evidenţa reuşitei cl. a VII-a
şi a IX –a note corectate fără a fi autentificate prin aplicarea ştampilei);

O preocupare obligatorie a administraţiei gimnaziului o constituie evidenţa documentaţiei şcolare.


In acest sens se remarcă ca de la începutul anului şcolar administraţia şcolii a verificat
cataloagele şcolare şi în secţiunea ,,Observaţii privind completarea catalogului’’ s-au facut
menţiunile de rigoare.

Analizând registrele din anul 2015-2016 se menţionează faptul că sunt păstrate la loc uscat si
curat . Paginile rămase necompletate la sfârşit de an şcolar sunt anulate prin litera Z şi aduse în
ordine conform instrucţiunii de completare a catalogului.

Dosarele elevilor sunt în ordine şi completate anual înregisrând reuşita şcolară a elevilor. Numarul
dosarului corespunde cu litera şi numarul înregistrat în Cartea alfabetică. Fiecare diriginte
completează sistematic în dosarele elevilor, dar , totuşi ,s-au depistat anumite scapări:
-nu s-a înregistrat nota de la ora opţională a elevilor clasei a VI-a, a VII-a, a VIII-a ;

Recomandare:
-diriginţii să înregistreze notele obţinute la disciplina opţională în dosarele personale ale elevilor
(conform Planului –cadru );

Educaţia Incluzivă

Gimnaziul ,,V.Badiu,, întruneşte condiţiile necesare pentru implimentarea educaţiei incluzive.


În anul 2012 până în anul 2017 nr. copiilor cu CES a rămas acelaşi.

Zilnic sunt asistaţi şi sprijiniţi 10 copii cu CES ce suferă de diferite tipuri de dizabilităţi (6 copii în
clasele primare, 4 elevi clasele gimnaziale).
Prin ordinul directorului este creată CMI (comisia multidisciplinară intrascolară), directorul
adjunct pe instruire dispune de plănuire anuală a activitaţii CMI, jurnal de procese verbale cu
înregistrarea şedinţelor CMI.
În plan planul de activitate al CMI se regăsesc şedinţe de lucru cu părinţii elevilor cu CES.
Gimnaziul dispune de un CREI bine amenajat. Acest centru este dotat cu materiale şi echipament
necesar de a desfăşura activităţile.
CDS (cadrul didactic de sprijin) dispune de plănuire anuală, lunară şi zilnică. Portofoliul
CDS conţine toată documentaţia necesară conform nomenclatorului:
Lista elevilor cu CES;
Dosarul elevilor cu CES( PEI, produse eleborate de elevi, probe de evaluare, exerciţii,
teste);
Orarul lunar CDS;
Proiectarea de lungă şi scurtă durată;
Registrul de reflecţii al CDS la lecţii;
Registrul de reflecţii AL CDS în CREI;
Registrul de observaţii ( observaţii privind absenţele elevilor cu CES);

Fiecare elev cu CES dispune de un portofoliu ce conţine: adeverinţa de naştere, raportul de


evaluare/reevaluare, planul educaţional individualizat,lucrări realizate de copii şi diverse materiale
relevante.

Prevenirea violenţei

Coordonatorul de prevenire a cazurilor de violenţă, are în vizor cazurile de abuz, neglijare,


exploatare şi trafic într-un registru special de evidenţă a sesizărilor.
În planul de activitate al gimnaziuluise regăsesc activităţi pentru copiii supuşi riscului:
* Convorbiri individuale cu elevii despre cauza comportamentului neadecvat
* Încadrarea elevilor cu comportament neadecvat în activităţile culturale, sportive în clasei, şcolii.
*Organizarea meselor rotunde cu genericul ,,Eticheta comportamentului,,

Activităţile de prevenire a violenţei se reflectă :


-în planul activităţilor comisiei metodice a diriginţilor , oră publică ,,Proces de soluţionare a
conflictelor,,
- în activităţi de padagogizare a părinţilor, ,,Comunicarea eficientă în relaţia părinte –copil,,

În şcoală este ,,lădiţa de încredere,, ,la vedere, unde fiecare elev poate aduce la cunoştinţă
despre cazurile suspecte de abuz.

Referitor la situaţia familiară a copiilor :

Elevi semiorfani Elevi cu ambii părinţi Elevi cu un părinte plecat peste Total
plecaţi peste hotare hotare

13 9 27 49 / 21%

Din nr. total de elevi ,21% sunt grupuri de copii pentru care este necesară acordarea unei atenţii
deosebite .

Coordonatorul ANET va:


-monitoriza implimentarea Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de
intervenţie a lucrătorlor instituţiei şcolare în cazurile de ANET.
-pune accent pe formarea şi dezvoltarea culturii generale la elevi prin diverse activităţi.
-acorda atenţie sporită în încadrarea elevilor – problemă în activităţile extraşcolare şi
extracurriculare.
-orienta activitatea profilactică într-un sistem eficient de colaborare cu diverşi parteneri
educaţionali.

Activitatea metodică

Activitatea metodică în gimnaziu este monitorizată şi coordonată de directorul adjunct


pentru instruire, profesoară de limba şi literatura română, grad didactic II, activitate
managerială 13 ani.
Planificarea activităţii metodice în instituţie este parte componentă a planului managerial.
În scopul asigurării şi monitorizării eficiente a activităţii didactice şi a performanţelor cadrelor
didactice, sunt planificate activităţi de formare a cadrelor didactice, orientate spre
dezvoltarea performanţelor profesionale, cu diverse forme de organizare şi tematici abordate.
Activitatea metodică decurge în baza Programului de activitate al instituţiei, elaborat în ba-
za studiului de diagnoză pentru anul de studii precedent şi conţine obiective îndreptate spre
diminuarea dificultăţilor atestate. Toate activităţile planificate până la data evaluării au fost
realizate.
În cadrul instituţiei activează următoarele comisii metodice:
1) ,,Limbă şi comunicare” - 6 membri
2) ,,Matematică şi ştiinţe - 5 membri
3) ,,Arte, tehnologii , sport”- 4 membri
4) ,,Învăţământul primar - 5 membri

Verificând materialele ce justifică activitatea catedrei s-a constatat:

 Prezenţa extrasului ordinului administraţiei instituţiei cu referire la numirea şefilor de


catedre;
 Activitatea comisiilor metodice se desfăşoară în baza Planului de activitate, cu
indicarea subiectelor propuse spre discuţie;
 Planificarea lunară a şedinţelor de comisie metodică.

 În registrele de procese verbale nu sunt indicate deciziile adoptate.

Din cele evaluate, consider oportune următoarele recomandări:

 De respectat cerinţele unice în scrierea proceselor verbale;

 De adoptat în cadrul ședințelor decizii reale, concrete, relevante în timp cu scopul de a


eficientiza activitatea metodică în instituţie şi a confirma continuitatea procesului
educaţional;

 De practicat obligatoriu studierea şi popularizarea experienţei peda-


gogice avansate în instituţie;
 De desfăşurat controale tematice ce ar avea ca obiectiv eficacitatea activităţii
comisiilor metodice.
Orele opţionale

Pentru anul de studii 2016-2017 classele I-IX-a au solicitat următoarele ore opţionale:
Clasa a I, III,IV,VI –a –Educaţia ecologică;
Clasa a II-Tainele comunicării;
Clasa a V-a – Matematica distractivă;
Clasa a VII –a –Elemente de civilizaţie franceză;
Clasa a IX –a –Educaţia în cifre;
Clasa a VIII –a –Citind învăţ să fiu;
Curriculum pentru aceste ore a fost aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum.;
Cererile elevilor pentru solicitarea orei opţionale se păstrează la profesorul care citeşte disciplina
dată.

Activitatea extracurs

ACTE VIZATE : Planul de activitate extracurs, planul de activitate a Consiliului Elevilor, planul
de activitate și procesele verbale ale Comisiei metodice a diriginţilor, proiectele de lungă durată
ale conducătorilor de cercuri pe interese, proiectele de lungă durată ale diriginţilor, cataloagele,
alte acte şcolare.

METODE DE INVESTIGAȚIE: verificarea actelor școlare , discuţii cu elevii,cu cadrele didactice ,


observarea comportamentului elevilor etc.

CONSTATĂRI : Activitatea extracurs în gimnaziul Borogani este didirijată de către directorul


educație , învățătoare, grad didactic II, stragiu de muncă 26 ani, debutant în domeniul
managementului.
Activează în baza unui proiect managerial, care are ca suport prevederile actelor normative în
vigoare. Având obiective clare, proiectarea este orientată spre crearea în gimnaziu a unui mediu
educaţional bazat pe acces, relevanţă și calitate. Dezvoltarea liberă, armonioasă a omului şi
formara personalităţii creative, capabile să se adapteze schimbărilor din societate se realizează în
cadrul activităţilor extracurs prin evidenţierea capacităţilor elevilor în diferite domenii: manifestaţii
culturale şi agrement, cercuri pe interese, etc. In gimnaziu activează Comisia metodică a
diriginţilor, care intruneste 10 diriginți. Planul de activitate este intocmit reieșind din
problemele instituției. Planul se realizează în cadrul a 5 ședințe a cîte 2-3 activităţi , printre care:
ore demonstrative, activităţi educative , întâlniri cu părinţii. Se recomandă a varia formele de
activitate. Materialele şedinţelor secției şi procesele verbale, se întocmesc cu regularitate și se
regăsesc în portofoliul Comisiei. Diriginţii îşi proiectează activitatea conform curriculumului la
dirigenţie, în baza agendelor diriginţilor, având în vedere recomandările metodologice lansate în
cadrul reuniunilor raionale de la început de an şcolar, dar și problemele existente în instituţie şi
comunitate . În instituţie funcţionează Consiliul Elevilor, organ consultativ, ales pe cale
democratică, care se implică activ în monitorizarea respectării drepturilor şi obligaţiunilor
elevilor, cât şi organizarea acţiunilor de voluntariat. Potenţialul participativ al acestor elevi,
contribuie la o colaborare sănătoasă cu membrii administraţiei şi cadrele didactice.
În instituție activează 3 cercuri pe interese : dramatic, folcloric si teatrul de păpusi care sunt
frecventate de 60 copii, înscriși pe liste în baza cererilor elevilor si părinților. Ele funcţionează
conform schemei orare aprobate de către directorul școlii. În registrul special se face evidența
frecvenței elevilor si a orelor desfășurate . Au fost verificate proiectele de lungă durată ale
conducătorilor de cerc. E de menţionat, că cercul folcloric, care deja are istoria sa atât în
comunitate, cât şi în republică , este laureat la etapa zonală a unor concursuri folclorice
republicane, fiind invitatul emisiunii Lumină din lumină la Casa Radio. În anii 2012, 2017
este deţinător al premiului unu la concursul raional al Cântecului Popular Pascal organizat de către
DÎ. Se recomandă lărgirea spectrului artistic cu alocarea orelor de cerc domeniului artei decorativ-
aplicate şi artei plastice, /pictură, grafică / cu implicarea profesorilor de educaţie tehnologică şi
artă plastică.
O direcție aparte o constituie colaborarea cu părinții. Implicarea părinţilor în procesul
educaţional se realizează prin intermediul seminarelor instructive, iar participarea activă a
părinţilor în viaţa şcolii contribuie la consolidarea parteneriatului şcoală – familie, parteneriat
atât de necesar implementării învăţământului modern.

În instituţie sunt planificate acţiuni de dirijare şi evaluare multiaspectuală a procesului educativ.


Formele de totalizare fiind informări, statistici, decizii prezentate în cadrul şedinţelor consiliilor
profesorale .

RECOMANDĂRI :

- lărgirea profilurilor artistice promovate în cadrul cercurilor pe interese;


- proiectarea activităţilor de promovare a experienţei pedagogice avansate şi formare
continuă a celor implicaţi în activitatea extracurriculară;
- continuarea practicii pozitive de selectare corectă şi complexă a acţiunilor manageriale
orientate spre monitorizarea continua a activităţii diriginţilor , cât şi dirijarea şi controlul
calităţii demersului educaţional la dirigenţie şi cercuri pe interese, cît si
la alte activităţi extraşcolare.

Atestarea cadrelor didactice

În urma controlului realizat s-au constatat următoarele:

* Comisia de Atestare a instituţiei este instituită anual prin decizia Consiliu-


lui profesoral şi este constituită din reprezentanţi ai administraţiei gimnaziului , profesori,
membri ai sindicatului.
* Preşedintele Comisiei este directorul gimnaziului. Secretar – un membru al
comisiei.
* Comisia de Atestare exercită evaluarea activităţii didactice a candidaţilor ,
prin acumularea şi analiza informaţiilor despre calitatea , eficienţa activităţii
şi deontologia profesională a acestora .
* Informaţiile de rigoare se selectează prin examinarea tuturor aspectelor ce
ţin de activitatea cadrului evaluat .
* Constatările Comisiei se înscriu în Fişa de atestare a activităţii cadrului didactic , cu
examinarea ulterioară la şedinţa Consiliului profesoral al instituţiei de învăţământ .
* În perioada preatestării pretendenţii la grade didactice participă la diferite
acţiuni de formare continuă în instituţiile raionale şi republicane.

* La şedinţele Consiliului profesoral se organizează susţinerea publică a Ra-


poartelor de autoevaluare.
 În gimnaziu lipsesc cadre didactice cu gradul întâi şi superior.

Recomandări:

1. Solicitanţii la grade didactice şi manageriale să prezinte la şedinţa Con-


siliului profesoral al instituţiei de învăţământ un rezumat privind activitatea
sa educaţională , acesta fiind unul din actele din portofoliul de atestare;

2. De atenţionat cadrele didactice despre participarea obligatorie la diverse


acţiuni ştiinţifico-metodice ( seminare , conferinţe , concursuri , stagii , întru-
niri , activităţi didactice etc. ) ;

3. Îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale;

4. Revederea şi completarea Portofoliilor de atestare a cadrelor didactice.

Activitatea bibliotecii şcolare

Acte verificate:
Registrele de inventar, listele de colectare a taxelor de închiriere, actele de casare a
manualelor şi publicaţiilor, fişele beneficiarilor, scenariile activităţilor desfăşurate, etc.

Constatări:
Organizarea şi desfăşurarea activităţii bibliotecii şcolare din gm. Borogani este dirijată de catre
bibliotecara gimnaziului, specialist în domeniu, studii superioare, în funcţia dată activează de 12
ani.
Biblioteca funcţionează conform planului de activitate , aprobat de catre directorul înstituţiei.
Principalii utilizatori de carte sunt elevii şi cadrele didactice. Şi unii si alţii sunt obligaţi să
parcurgă o bibliogrfie solicitată de curriculum la discipline . Biblioteca, renovată frumos şi adusă
la conditiile moderne de funcţionare, este capabilă sa asigure cerinţele de lectură şi informare ale
elevilor, fiind dotată cu mijloace TIC şi conexiune internet, dar si cu fondul de carte şi publicistică
care sunt înnoite în permanenţă. De remarcat , la fel, că e una din puţinele biblioteci care nu a
întrerupt abonarea la ziare si reviste. În activitatea sa bibliotecara asigură cerinţele de lectură şi
informare ale beneficiarilor , punând la dispoziţia lor publicaţiile solicitate. Desfăşoară în
colaborare cu cadrele didactice , cu diriginţii activitatea de popularizare a colecţiei bibliotecii prin
prezentarea listelor de recomandare ale publcaţiilor noi, prin organizarea de standuri,
expoziţii , discuţii la abonament cu privire la cărţile citite, acordând elevilor utilizatori
recomandări individuale cu privire la alegerea literaturii necesare. Actele bibliografice sunt
completate e cu regularitate , oformate îngrijit,astfel gestiunea fondului de carte fiind de nivel înalt .
Manualele sunt distribuite pe clase conform unui grafic stabilit de bibliotecar în acord cu
administraţia gimnaziului , se întocmesc listele de colectare a taxelor de închiriere pentru clasele 5-
9 pentru fiecare clasă în parte. Clasele primare primesc manuale gratuit, conform Hotărârii
Guvernului nr. 876 din 22 .12.2015 Anexa N1 „Cu privire la asigurarea gratuită cu manuale a
elevilor din învăţământul primar”, evidenţa distribuirii manualelor se face într-un registru. Toţi
elevii din gimnaziu sunt asiguraţi cu manuale. Profesorii sunt asiguraţi cu ghiduri şi curriculumuri
la discipline. Taxele de închiriere se colectează corect şi se transferă la timp pe contul stabilit de
Fondul Extrabugetar pentru Manuale. Documentaţia privind închirierea manualelor se păstrează în
mape aparte. Manualele rămase se păstrează pe rafturi aparte aranjate după clase. Manuale pierdute
sau deteriorate nu se atestă . Bibliotecara o dată pe lună efectuează raiduri de control a stării
manualelor, ceea ce duce la protecţia fondului de manuale al bibliotecii. Manualele sunt înregistrate
la timp în registru de inventar. Bibliotecara participă activ la întrunirile si seminarele raionale.
Recomandări:
- De continuat activităţile de promovare a lecturii în rândurile cititorilor;
- De organizat activităţi bibliografice ce vor contribui la dezvoltarea la elevi a deprinderilor de lucru
cu diverse izvoare de referinţă (enciclopedii, dicţionare,etc.)

Activitatea financiar –gospodărească

În rezultatul controlului s-a constatat, că clădirea instituţiei a fost dată în exploatare


în anul 1982, suprafaţa totală constituie 1560 m.p., instituţia dispune de apă potabilă
curgătoare autonomă, pompată din fântâna din curte, canalizarea funcţionează,
evacuarea deşeurilor se evacuează din contul instituţiei.
Terenul aferent al gimnaziului constituie 1,34 ha.
Bugetul instituţiei pe anul 2017 constitue 2.539.400 lei , ceea ce înseamnă
că a crescut neconsiderabil faţă de anul 2016 cu 12.000 mii lei.
În anul bugetar 2016 din bugetul de 2.527. 400 lei pentru salarizare s-au
cheltuit 1371,5 mii lei. La reparaţia capitală au fost alocate 174,02 mii lei pentru
montarea gardului, pragul la ieşirea în curtea instituţiei, schimbarea a 4 uşi de
vestiare şi a sălii sportive. La toate lucrările căpitale au mai fost alocate încă
150 mii lei din bugetul raional. Pentru reparaţia curentă au fost planificate şi
cheltuieli 75 mii lei. Pentru hrana a 90 copii s-au cheltuiit 93.840 lei. Pentru
energia electrică au fost planificate 35 mii lei, s-au cheltuiit 32,7 mii lei. Pentru
gaz natural au fost planificate 175 mii lei, s-au cheltuiit 163,3 mii lei. În 2016 în
instituţie s-au procurat congelator pentru blocul alimentar, cuptor electric,
3 complete de mobilă pentru 3 clase, imprimantă, calculator, două televizoare
pentru clasele primare. Pentru biblioteca instituţiei a fost procurat mobilier
şi calculator.
În anul bugetar 2017 au fost planificate pentru salarizare 1402,0 mii lei,
La reparaţia capitală s-au planificat 113,7 mii lei, din care: pentru blocul sanitar
78,2 mii lei, reparaţia vestiarelor 35 mii lei. La reparaţia curentă s-au planificat
88,2 mii lei la reparaţia holului, reparaţia vestiarelor şi reparaţia cabinetului
profesorului de educaţia fizică. Pentru energia electrică s-au planificat 40,0 mii lei,
la data de 01 martie 2017 s-au cheltuit 16,0 mii lei. Pentru gaz natural s-au
planificat 200,0 mii lei, la data de 01.04.2017 se vor cheltui 110,0 mii lei.
Pentru alimentarea a 112 copii din clasele primare se vor cheltui 146,7 mii lei.
Din bugetul Consiliului Raional Leova , au fost alocate surse financiare în sumă de
150 mii lei, pentru o grupă de grădiniţă, care a început funcţionarea la
01 decembrie 2016. Conform Deciziei consiliului local Borogani, pentru
întreţinerea grupei de grădiniţă, Primăria achită lunar 25 mii lei, ceea ce acoperă
toate cheltuielile suportate de către instituţie.

RECOMANDĂRI

1. De alocat surse financiare pentru deblocarea uşii de rezervă a sălii


sportive pentru evacuarea urgentă a elevilor, în caz de situaţie excepţională.
2. În comun cu Direcţia Învăţământ, Administraţia Publică Locală Borogani de
Intervenit cu interpelare către Consiliul Raional Leova, de a găsi posibilitatea
alocării mijloacelor financiare pentru costrucţia unui teren de minifotbal
cu acoperire artificială pe terenul aferent gimnaziului, de care vor
beneficia atât elevii gimnaziului, cât şi locuitorii s. Borogani.
Alimentația elevilor

Cantina instituţiei are o capacitate de 90 locuri. Se alimentează 110 copii de la treapta primară
în 2 schimburi. Instituția asigură spațiu pentru prepararea hranei, care corespunde normelor sanitare
în vigoare. Produsele alimentare sunt livrate de către 3 furnizori. Responsabilul de primirea
produselor alimentare este directorul și bucătăreasă ce ține la control calitatea acestora. Depozitul
de păstrare a produselor alimentare se menține curat, aerisit și uscat. Meniurile sunt elaborate în
corespundere cu recomăndările MS cu privire la normele de alimentație și o alimentație corectă și
sănătoasă copilului. Meniurile zilnice și săptămânale sunt afișate în cantină în vizorul
tuturor.Condiţiile sanitaro-igienice în cantină se respectă.
Instituția dispune de blocuri sanitare - WC- interior (ECOSAN), lavoare, săpun, uscător.
Recomandări:
1. La elaborarea meniurilor să se țină cont de norma financiară de alimentare per/elev pe zi - 7.80lei
2. Responsabilul de primirea produselor alimentare să țină la control ca toate produsele alimentare
să fie certificate

Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor

Asigurarea şi formarea la elevi a unor deprinderi de comportament responsabil în traficul rutier şi


în cazul situaţiilor excepţionale se realizează în ciclul gimnazial în baza conţinuturilor integrate ale
disciplinelor Educaţie civică, Fizică, Chimie, Biologie, Educaţie tehnologică, Educaţie fizică şi în
cadrul activităţilor extracurriculare, planificate anual la nivel de clasă sau instituţie precum şi în
cadrul orelor de dirigenţie la ciclul primar. E de menţionat că administraţia instituţiei acordă
deosebită atenţie formării atitudinilor şi deprinderilor de comportament responsabil la traficul
rutier, dovadă fiind organizarea şi desfăşurarea diverselor activităţi cu ocazia Decadei circulaţiei
rutiere.
Pentru a cunoaşte nivelul de formare a comportamentului responsabil în caz de situaţii
excepţionale a elevilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar, s-a realizat o simulare inopinată
la nivel de instituţie. S-a constatat că direcţia instituţiei are stabilit semnalul convenţional de
informare în diferite situaţii de risc. Însă nu s-a făcut vizibilă activitatea formaţiunilor create pentru
lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale. E vorba de grupa de cercetare şi observare şi grupa
de salvare. În acest context se recomandă a se revedea şi respecta prevederile punctului 1.3 a
recomandărilor Ministerului Educaţiei inserate în culegerea Organizarea procesului educaţional în
învăţămîntul preşcolar, primar şi secundar general 2013-2014.

Constatări privind realizarea politicilor curriculare


Curriculumul la disciplină reprezintă un document necesar profesorilor pentru proiectarea
activităţilor de instruire în funcţie de diferite niveluri de referinţă: clasă, unitate de învăţare, lecţie.
De calitatea proiectării didactice depinde eficienţa întregului proces educaţional, astfel, din
perspectiva managerială, proiectarea didactică presupune o activitate de colaborare între managerul
şcolar şi cadrele didactice la nivel instituţional.
În cadrul controlului inten al instituţiei , ca modalitate de monitorizare şi dirijare a implimentării
curriculumului ,managerii şcolari ar trebui să pună accent pe caracterul formativ al lecţiei,de
respectul între toţi actorii ei, de motivarea învăţării , transferul de cunoştinţe, formarea abilităţilor
de analiză şi sinteză, gradul de realizare al transdisciplinarităţii.
Gimnaziul prestează servicii educaţionale în temeiul Planului Cadru , profesorii activează
conform curriculumului modernizat, ghiduri de aplicare, culegeri de teste, îndrumări. Activitatea
profesorilor este dirijată şi asistată metodic de echipa managerială.
În scopul confirmării implimentării eficiente a curriculumului modernizat în perioada inspecţiei au
fost asistate ore la toate disciplinile şcolare

Învăţământul primar

În ciclul primar al gimnaziului Borogani activează 5 învăţătoare, având o pondere de 21,8 elevi per
cadru didactic. Cadrele didactice au bună pregătire profesională, frecventând regulat stagiile de
formare continue. 4 cadre didactice deţin gradul II, ce constituie 80%. Au fost asistate 25 ore. Din
observaţiile directe ale activităţilor didactice s-a constatat că învăţătorii deţin competenţele de
proiectare şi organizare a demersurilor educaţionale cu calitate şi eficienţă, orientate spre rezultate
bune şi foarte bune ale elevilor. Toate învăţătoarele au planificările calendaristice corect întocmite.
În cadrul orelor se organizează multiple şi diverse activităţi de învăţare. La fel, se utilizează
diverse metode, strategii şi tehnici didactice, cele moderne alternând armonios cu cele tradiţionale.
Eficienţa acestora este dovedită de calitatea deprinderilor intelectuale şi practice formate la elevi,
de abilităţile de comunicare sau de rezolvare a situaţiilor, corectitudinea cu care elevii aplică
algoritmi şi tehnici de lucru. Procesul de predare-învăţare se produce în manieră accesibilă, prin
explicaţii corecte, din punct de vedere ştiinţific. În cadrul evalării frontale a fost administrat un test
la limba română în clasa a IV-a. Ţinând cont de faptul că elevii au realizat testul exclusiv
independent, se poate afirma cu certitudine că majoritatea absolută a elevilor clasei a IV- a au
competenţa de percepere a unui txt literar, de scriere corectă a diverselor ortograme morfo-
sintactice şi de redactare a unui text.
Total Notele 10 9 8 7 6 5 4-1
elevi Nr. 4 2 1 6 4 0 2
19 elevilor
13 elevi sau 68,42% din cei 19 elevi testaţi au note de 10,9,8 şi 7. Media reuşitei este 7,36.
Se recomandă:
- direcţiei instituţiei să încurajeze cadrele didactice pentru a persevera în obţinerea gradului I
didactic.
- direcţia instituţiei să monitorizeze permanent nivelul de implementarea a Metodologiei privind
implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasele I-II.
Limba şi literatura română
Eficienţa demersului diactic la Limba şi literatura română este condiţionată de coerenţa proiectării,
realizării procesului şi evaluării rezultatelor.
Cadrele didactice au participat la reuniunea metodică din august,au fost informate cu cerinţele şi
recomandările metodologice, instrumentarul didactic şi actele normative ale ME privind
implimentarea curriculumului la disciplină.
În cadrul controlului efectuat s-a constatat că proiectele de lungă durată ale celor 2 profesori de
limba şi literatura română sunt elaborate conform curriculumului , reperelor metodologice la
disciplină şi aprobate la şedinţa comisiei la disciplină. Profesoarele îşi elaborează proiectele pe
unităţi de învăţare. În procesul proiectării pe unitate urmăresc cadrul activităţilor de dezvoltare a
gândirii critice.Proiectarea pe unităţilor de învăţare sunt personalizate după un studiu atent al
curriculumului, manualelor, şi potenţialului intelectual al elevilor,particularităţilor de vârstă precum
şi a intereselor şi nevoilor individuale ale discipolilor.
La predarea limbii şi literaturii române se axează pe formarea competenţelor de audiere, vorbire,
lectură şi scriere punând accent , mai ales , pe dezvoltarea creativităţii elevilor.
La desfăşurarea lecţiilor s-a constat , în majoritatea cazurilor , stăpânirea conţinutului ştiinţific şi a
aspectelor metodiceprivind predarea disciplinei, buna sistematizare a noţiunilor , utilizarea
achiziţiilor anterioare.
La verificarea cataloagelor s-a constatat că subiectele lecţiilor corespund proiectării de lungă
durată,notele sunt acumulate ritmic conform Instrucţiunii de completare a catalogului. Evaluările
sumative sunt notate, specificate tipul lor şi sunt urmate de lecţia de analiză şi exerciţii de
recuperare. Probele de evaluare scrisă şi orală alternează cu probe practice (postere, prezentări PPT,
Proiecte individuale şi de grup.
Comportamentul pedagogic al profesoarelor se manifestă prin atitudini serioasă şi responsabilă
faţă de activitatea didactică.. În procesul educativ sunt pentru elevi figura centrală, tonalitatea
afectivă îi apropie pe elevi de obiectul predat .

Recomandări
-În cadrul orelor să se ţină cont de ritmul de învăţare al fiecarui elev.
-Încurajarea elevilor capabili de performanţă prin teme şi sarcini de lucru diferenţiat.

Matematica

Obiectul matematica este predat de profesoara X cu studii superioare , stagiul pedagogic – 12


ani, grad didactic –II.
Monitorizarea s-a efectuat prin: asistarea la ore: cl. V-a 2 ore, cl. VI-a o oră, cl.VIII –o oră, cl. a
IX – a o oră ,evaluarea proiectelor didactice de lungă și scenariile didactice la zi, registrele
claselor, caietele elevilor, discuții cu profesoara și elevii.
În urma asistenţei la lecţiile respective, pot face unele constatări despre activitatea didactică a
profesoarei . Profesoara deţine documentele normative, repere metodologice la matematică, cât şi
proiectarea de lungă durată care era proiectată pînă la 31.05.2017, deasemenea şi proiectarea de
scurtă durată. Proiectele lecţiilor cât şi lecţiile au fost structurate corect, profesoara a delimitat
corect unităţile de conţinut. Lecţiile au fost concepute şi structurate în conformitate cu programa
analitică la obiect, după standardele educaţionale la matematică. Conținutul materiei de studiu este
prezentat intr-o consecutivitate logică, corespunde programei curriculare.Trecerea de la o etapă la
alta a fost reuşită, fără rupturi şi pauze, urmând o înlănţuire a conţinuturilor vizate.
Calitățile personale şi profesionale ale cadrului didactic identificate în timpul desfăşurării orelor
sunt: atitudinea responsabilă şi implicarea permanentă, impune respect, parteneriat real cu elevii,
vorbire clară şi expresivă. Despre atitudinea în clasei pot menţiona că s-a observat o atmosferă
prietenoasă. Tehnicile de corectare folosite de către profesoară sunt eficiente şi utile elevilor. Prin
strategiile alese în concordanță cu resursele folosite, d-na profesoara a reușit să mențină interesul
elevilor pentru subiectele discutate la lectie, face o scurtă recapitulare la cunostințele dobândite
anterior, iar prin întrebările adresate elevilor face legătura cu lecția ce urmeaza a fi predată. Verifică
pe tot parcursul lecției dacă elevii au ințeles conținutul predat cerându-le exemple concrete în acest
sens. Eventualele greșeli au fost corectate prompt și explicate pe loc, pentru a se evita repetarea lor.
În urma asistenţei la ore de matematică am observat că majoritatea elevilor ating următoarele
standarde : Efectuează calcule cu numere reale utilizând relaţiile dintre operaţii, proprietăţile,
ordinea operaţiilor, utilizează algoritmi relevanți pentru optimizarea calculelor cu numere reale.
Utilizează necunoscute, simboluri şi entităţi algebrice pentru prezentarea unor situaţii multiple.
Rezolvă probleme de algebra/geometrie şi efectuează analiza calitativă a rezolvărilor acestora .
Analizează rezolvările problemelor de tipurile studiate în contextul corectitudinii, al simplităţii și al
clarităţii Recunoaște şi aplică în diverse contexte şi domenii unităţile standarde şi nonstandarde
studiate de măsură pentru lungime, arie, volum, măsura unghiului. Efectuează transformări ale
unităţilor de măsură studiate, pentru a optimiza calculele cu unităţile respective. Recunoaşte şi
utilizează în rezolvări de probleme formulele studiate pentru calculul lungimilor, perimetrelor,
ariilor.
Elevii au înțeles conținutul predat datorită faptului că profesoara dă explicațiile necesare,dă
exemple si verifică înțelegerea conținutului. Toate obiectivele propuse au fost realizate.
Concluzie: Profesoara atestă cunoştinţele de specialitate şi metodice, abilitatea de a antrena elevii
în activitate.

Recomandări:
 Direcția gimnaziului să asigure cabinetul de matematică cu materiale didactice (planșe) .

 A activa în vederea sporirii calității cunoștințelor elevilor și atingerii standardelor


educaționale la disciplină prin utilizarea TIC-ului în scopul educării unei personalități
inteligente, competente de a-și alege viitoarea arie de activitate profesională;

 În cadrul orelor de pus accent pe principiul diferenţierii şi individualizării elevilor,în


vederea sporirii calităţii şi eficienţei.
 Argumentarea și comentarea notelor obținute de elevi;
 Dozarea timpului la ore.

Limba engleză
În urma orelor asistate în clasele a V-a și a VI-a s-a constatat că profesoara este un mediator
bun în instruirea şi educarea elevilor. Din punct de vedere metodic lecţiile s-au petrecut
conform rigorilor acordului curricular al disciplinei. Cadrul didactic demonstrează o
comunicare didactică eficientă și corectă în cadrul lecțiilor, foloseşte cu iscusinţă tehnologii
bine formate de predare-învăţare. Activitățile sunt bine gândite, utilizează strategii bine
formate, praticate și adaptate grupului de elevi. Toată activitatea la ore este centrată pe actul
de comunicare în limba engleză. Profesoara ghidează și monitorizează lucrul elevilor.
Limbajul folosit este simplu şi accesibil tuturor elevilor, climatul la ore este unul pozitiv.

Se atrage atenţie la formarea competenţelor cerute de noul curriculum. Profesoara corectează


greşelile fonetice, gramatice, ortografice la timp. La orele asistate au fost folosite exerciţiile de
tipul: selectaţi, potriviţi, identificaţi, corectaţi, continuaţi dând posibilitate elevilor să
exploreze, să caute şi să dobândească cunoştinţe durabile. Profesoara monitorizează cu
success interogarea frontală şi cea individuală, orală şi scrisă, dezvoltă la elevi abilităţi de
gîndire critică, creativă, logică.

Proiectarea didactică este făcută conform cerinţelor curricumului Ministerului Educaţiei.


Doamna Jalbă are un cabinet amenajat cu materialele necesare pentru o lecţie productivă.

Recomandări: Cabinetul să fie dotat cu TIC pentru a avea posibilitatea de a pregăti ore mai
interactive şi atrăgătoare pentru elevi.

Limba franceză

Proiectarea didactică de lungă durată este efectuată conform cerinţelor curriculumului. Sunt
distribuite obiectivele şi conţinuturile în mod succesiv acoperind suprafaţa de învăţare pe tot
întregul an de studii.
Proiectarea la nivel de lecţie este elaborată în conformitate cu cerinţele înaintate de
curriculum, pornind de la cele 4 momente cheie : competenţe , obiective operaţionale,
resurse şi strategii educaţionale, sistemul de evaluare.
Profesoara posedă capacitatea de a elabora proiecte didactice şi de a le realize. La finele orei
obiectivele anunţate la început au fost realizate integral : majoritatea elevilor au încadrat
tema noua în arsenalul de cunoştinţe şi de capacităţi de comunicare corectă.
La consolidarea cunoştinţelor s-a observat o continuitate logică : sarcini după model, semi –
independenţă creatoare. Predarea- învăţarea temei noi s-a realizat în predarea-consolidarea –
evaluarea cunoştinţelor, lucru ce a sporit motivaţia şi atenţia elevilor.Tot ce a proiectat
pentru lecţii s a reuşit mai mult prin efortul propriu al elevilor fiind reuşit ghidaţi reuşit de
către profesoară. În cadrul orelor a fost dezvoltată sensibilitatea şi receptivitatea faţă de
frumos şi nou.
La lecţii persistă un climat favorabil pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale,
profesoara are un comportament degajat, cunoaşte materia de studiu, asigură aspectul
metodic prin varietatea de forme: individuală, colectivă, de grup, folosind metode noi
atractiv –participative , noi procedee şi noi tehnologii de lucru.

Se recomandă:
-delimitarea etapelor lecţiilor prin constatări şi concluzii.
-mai multă atenţie să se atragă obţinerii performanţelor şi pronunţării corecte.

Biologia și chimia

Biologia și chimia sunt ştiinţele cu multe aspecte aplicative şi cercetare, curiozitatea se


utilizează tot mai mult în studierea altor discipline. Bunele practici de la diferite cursuri
este necesar să fie utilizate în activitate ce ar fi un beneficiu pentru elevi.
Proiectările de lungă durată la disciplinele biologia și chimia sunt personalizate, se observă
accentul şi maniera proprie în utilizarea resurselor didactice.
Tempoul lecţiilor este optimal, gestionarea timpului satisfăcător, tonalitatea vocii bună, atmosfera
stabilă. Subiectele orelor corespund cu proiectarea de lungă durată . Activităţile practice, de
laborator se realizează în caietele de lucru al elevilor. Se observă mobilizarea elevilor și captarea
atenției la orele de biologie prin aplicarea fișelor de lucru , motto-uri și conversația euristică. Se
efectuiază trecerea lentă și logic la subiectul lecției prin rezolvarea rebusului (biologie clasaVI-a).
Elevii sunt activi, interesați de științele biologice, procese și fenomene naturale.
Profesoarea întâlneșete dificultăţi în selecterea metodelor adecvate subiectului abordat şi nivelului
de pregătire la obiect.Lecţiile sunt axate pe metode tradiționale de predare-învăţare și mai mult pe
întrebări și răspunsuri. Predomină metode de cunoaştere ca expunerea, explicația fiind puțin
folosite metodele de aplicare, integrare și evaluare.

Recomandări
1. Respectarea recomandărilor scrisorii metodice, cerințelor curriculumului la disciplinele biologia
și chimia și recomandărilor din ghidul metodologic în elaborarea proiectărilor didactice de lungă
și scurtă durată.
2. Studierea literaturii metodice și asistări la ore la colegii cu experiență profesională pentru
cunoașterea metodelor interactive de predare a biologiei și chimiei.
3. Utilizarea eficient a materialelor didactice la ore.
4. Evidențierea terminologiei specifice disciplinelor predate în comunicarea cu elevii și
reflectarea termenilor –chee pe tablă și în caietele elevului.
5. Solicitarea de la colegii de specialitate ajutor metodic privitor la predarea disciplinei chimia.
6. Participări la cursuri de recalificare , seminare , training-ri la disciplina chimia.

Informatica

Predarea disciplinei informatica profesorul o realizează în baza cerințelor curriculumului


modernizat pentru învățămîntul gimnazial și liceal, manualelor editate pentru elevi, ghidului de
implementare a curriculei, a sugestiilor și recomandărilor metodologice a ME a RM, cât și a
diverselor materiale informative și metodice selectate de profesor pe parcursul activității sale
pedagogice. Proiectarea didactică de lungă durată corespunde curriculei la obiect.

Lecțiile de informatică se petrec în clasa de calculatoare, dotată cu 11 calculatoare toate


funcționale. La internet este conectat numai calculatorul profesorului. Profesorul cunoaște obiectul
informatica la nivel de gimnaziu, posedă materialul teoretic, este inițiat în realizarea cerințelor de
implementare a curriculumului modernizat în învățămîntul gimnazial , selectează metode de
organizare și predare a informaticii, formează la elevi deprinderi practice de lucru la calculator.

La lecție în cl.IX cu subiectul „Tipuri de date tablou unidimensional” elevii au fost inițiați în
definirea tipului de date și a componentelor de tip tablou unidimensional, se lămurește cum se
aplică diagrama sintactică la efectuarea operațiilor necesare. Apoi profesorul a cerut ca elevii să-și
concentreze atenția la rezolvarea problemelor de elaborare a programelor în baza definiției
tipurilor de date tablou. Lasă de dorit lucrul cu manualul și faptul că elevii trebue să facă unele
notițe în caiet. Notarea elevilor, analiza răspunsurilor la lecție în final nu s-a făcut. E de dorit ca ora
de informatică profesorul s-o finalizeze cu realizarea obiectivelor planificate.

Fizica
În timpul controlului s-a asistat la lecţii, s-au verificat planurile de lungă durată şi zilnice, s-au
studiat condiţiile de păstrare a aparatajului fizic, condiţiile create pentru predarea obiectului fizica,
s-a discutat cu profesorul, cu elevii, s-au verificat registrele şcolare.
Lecţiile profesoara le începe prin interogarea frontală, se formulează întrebarea iar elevii răspund.
Profesoara posedă materialul predat, încearcă să selecteaze metode de predare accesibile pentru
elevi. La lecţie acordă un rol deosebit conversaţiei cu elevii, ce valorifică procesul intrebărilor şi
răspunsurilor. Însă pregătirea mediocră şi în proporţii mici faţă de lecţie îl devalorifică pe profesor,
în timpul lecţiei artificial se crează momente pline de tăcere, anevoiase (goale), ce prezintă
dificultăţi a lecţiei.
Lecția în cl.VII cu subiectul „Pîrghia. Condiția de echilibru a pîrghiei” a fost de o intensitate
redusă. La început de oră elevilor nu se anunță obiectivele, experimentele frontale (simple și cu
aparatajul necesar în dulap), care trebuiau pregătite din timp nu au fost prezentate copiilor.
Desenul executat de profesor pe tabla e greșit (Brațului mic îi corespunde Forța mai mare și
Brațului mare îi corespunde Forța mai mică. Pe tablă era desenat invers). Subiectul lecției e legat
de viața cotidiană la 70-80 % însă profesoara nu a reușit să creeze furtună în creierul copiilor, în
rezultat ora a trecut pasiv cu multe neclarități.

În clasa VIII profesoara a pregătit test de evaluare sumativă pe unitatea de conţinut „Fenomene
electrice” într-o singură variantă. În timpul acestei evaluări elevii stăteau cîte doi în bancă, se
foloseau de cărţi şi caiete, discutau între ei, iar profesoara trecea printre mese şi consulta unii elevi,
fapt ce contravine metodologiei şi metodicii de predare învăţare a obiectului.

Lecţiile petrecute nu au fost bine structurate, nu s-a ţinut cont de faptul că fiecare etapă a lecţiei,
după finisarea fiecărei probleme trebuie sa fie facută o concluzie bine chibzuită şi inţeleasă de elevi.
E de dorit ca la sfîrşit de lecţie să se pună în discuţie realizarea obiectivelor preconizate. Elevii nici
la o lecţie din 4 asistate nu au fost notaţi.
Lucrările de laborator obligatorii nu se realizează, lipsesc caietele pentru lucrări de laborator.

Propuneri şi sugestii.

1. A recomanda profesoarei să studieze mai profund metodica predării obiectelor fizica şi


informatica şi metodica de rezolvare a problemelor. În planurile zilnice să planifice mai detaliat
etapele de rezolvare a fiecărei probleme.
2. A recomanda în proiectele de lungă durată să planifice activităţile de conţinut mai concret
pentru fiecare oră aparte, rezervând ore şi pentru lucrările de laborator obligatorii la fizică.
3. Profesoara să depună efort la oformarea estetică a cabinetului de infomatică cu diverse
materiale ilustrativ-didactice, referate etc.
4. La orele practice prevăzute de program în clasele de gimnaziu de dat mai multă posibilitate
elevilor să-și creeze deprinderi digitale, să-și dezvolte creativitatea în lucrul cu fișierele.
5. A recomanda profesoarei să fregventeze cursurile de perfecţionare la obiectele fizica şi
informatica.
6. Profesoara va contribui în continuare la formarea portofoliului personal şi al elevilor,
complectându-le permanent.
7. Direcţia gimnaziului va depune efort pentru a crea în cabinetul de informatică reţeua internă
cu acces la internet a fiecărui calculator (în termen pîna la 1 septembrie 2017).

Istoria românilor și universală, educația civică


În cadrul inspecției au fost asistate 3 ore de Istorie și 2 ore de Educație civică. Demersul didactic
este organizat şi realizat în baza proiectărilor de lungă durată şi a proiectărilor la zi. Proiectările sunt
elaborate în conformitate cu recomandările curriculare şi reperele metodice în vigoare. Selectarea şi
ordonarea conţinututrilor curriculare corespunde recomandărilor despre consecutivitatea
cronologică a fenomenelor istorice şi a repartiţiei spaţiale local-naţional-universal, specific pentru
disciplina Istoria românilor şi universală.
Lecţiile sunt structurate în conformitate cu planul ERRE, pentru fiecare etapă fiind
respectate activitățile didactice proiectate. Însă este de dorit ca metodele şi tehnicile didactice
utilizate, să se selecteze conform particularităților de vârstă ale elevilor. Acestea se axează
preponderent pe explicarea conţinutului subiectului predat de către profesor și lucrul individual,
care reflectă subiectul studiat. Profesoara, fiind în primul an de activitate se străduie ca metodele şi
tehnicile didactice utilizate în cadrul orelor să ghideze elevii spre crearea unui produs educaţional
de calitate axate pe: expunere, prezentare, analiză, comparație, însă întîmpină greutăți la metodica
predării disciplinelor. La lecții sunt utilizate hărţile istorice, surse istorice suplimentare, TIC-ul.
Atitudinea profesoarei față de elevi este binevoitoare, exprimând deschidere pentru oferirea
sprijinului necesar pentru realizarea sarcinilor propuse. Predarea orelor de Educaţie civică urmăreşte
realizarea obiectivului general al disciplinei de formare a competenţelor specifice pentru o integrare
a elevilor în viaţa socială în calitate de cetăţeni activi şi cu o atitudine civică adecvată realităţilor
sociale actuale. Sarcinile didactice de studiere şi analiză a textului/informaţiei din manual,
studiere şi aplicare a informaţiei suplimentare sunt consolidate prin studiul de caz,
exemplificare, corelare cu cazuri asemănătoare din viața cotidiană..
Recomandări:
- Dozarea corectă a timpului;
- Notarea elevilor în timpul lecţiei;
- Utilizarea strategiilor de diferenţiere şi individualizare a elevilor;
- Implicarea tuturor elevilor în procesul educaţional în cadrul lecţiilor.
- Creşterea responsabilităţii personale a profesoarei pentru reuşita propriei cariere
didactice.

Geografia

Monitorizând activitatea didactică a profesoarei s-a constat următoarele: proiectarea anuală


delimitată pe capitole unde sunt precizate clar numărul de ore rezervate pentru fiecare unitate de
conţinut , pe tot anul de studiu detaliată prin: Competențe specifice; Subcompetențe; Identificarea
strategiilor posibile de predare – învăţare – evaluare.
Se respectă relaţia liberă dintre elev-profesor. Demersurile zilnice sunt perfectate conform
cerinţelor curriculare. Materia de studiu este explicată clar şi cu cuvinte potrivite , ţinându-se cont
de particularităţile de vârstă ale elevilor, creându-se un climat favorabil activităţii didactice.
Foloseşte pe larg și metodele tradiţionale. Este utilizată tabla ce serveşte ca mijloc de înregistrare a
unor termeni noi, scheme, completarea tabelelor.
S-au respectat etapele lecţiei, evocarea, realizarea sensului şi reflecţia. Pe parcursul lecţiilor elevii
au fost activi, creativi, liber intră în conversaţie, pot face analiză comparativă, posedă cunoştinţe
suplimentare, ceea ce dovedeşte că se duce o activitate permanentă cu elevii, pot da răspuns la
situaţii problematizate, au deprinderi de muncă independentă cu manualul.

Recomandări:
1. Să se amenajeze un cabinet de geografie.
2. Şcoala, în măsura posibilităţilor, să asigure cabinetul cu Hărţi şi atlase geografice, harți de contur.
2. Să se respecte timpul prevăzut pentru etapele lecţiei.
3. Să precizeze competențele într-o formă măsurabilă şi criteriile de realizare a lor să fie clare ,
ţinându-se cont de capacităţile elevilor şi de gradul de asimilare a cunoştinţelor.
4. Să se organizeze cooperarea şi ajutorul reciproc dintre elevi.
5. Să se stimuleze iniţiativa şi gândirea creatoare.
6 Să se folosească glosarii interdisciplinare şi intradisciplinare.
РУССКИЙ ЯЗЫК

Для организации учебной деятельности и мотивации учащихся, на уро-


ках учительницы были выбраны следующие методы и приёмы:
 по источнику знаний;
 в зависимости от характера познавательной деятельности;
 по дидактическим целям

На уроках были использованы следующие формы работы:


 фронтальная;
 самостоятельная;
 индивидуальная;
 учебный диалог

Учительница соблюдала принципы научности и доступности предлагае-


мой учебной информации. Все задания оказались посильными для уча-
щихся.
Дидактическая сторона уроков
1. Материал был доступен для понимания учащихся;
2. Этапы урока были взаимосвязаны и последовательны;
3. Обучающиеся понимали вопросы и находили на них ответы;
4. Использовался наглядный метод

Методическая сторона уроков


Уроки целенаправленны, составлены в соответствии с современными
требованиями к уроку. Учительница продумала и решила в единстве
задачи образования, воспитания и развития, обеспечивала практическую
направленность учебного процесса, создавала на уроках реальные воз-
можности применения учащимися полученных знаний на практике.
Психологическая сторона уроков

Educaţia plastică

OBIECTIVELE CONTROLULUI :
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale , instru-

mente şi tehnici variate;


2. Dezvoltarea sensibilităţii , a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic.
La oră au lipsit :
 discuţiile pe baza unor exemple , imagini/reproduceri de artă , pentru alegerea
unei anumite organizări a elementelor de limbaj ;
 exerciţiile de stabilire a relaţiilor dintre culoare şi celelalte elemente de limbaj
plastic ;
 exerciţiile de recunoaştere , pe imagini-reproduceri de artă ;
 exersarea activităţii de comentare pe baza unei reproduceri din epoca studiată;

Recomandări :

1. De aplicat la ore diverse metode creative , stiluri variate de predare pentru a-i ajuta pe
elevi să-şi atingă în artă scopurile trasate , elevii să cunoască şi să fie în stare să se
orienteze în materia predată la toate treptele de învăţământ , aplicând deprinderile
obţinute la orele de educaţie plastică în procesul de studiere a altor disciplini ;

2. Profesoara să urmeze cursuri de formare continuă în una din instituţiile abilitate din
republică.

Educaţia tehnologică

Activităţile de educaţie tehnologică conţin :


 Obiective de referinţă
 Strategii didactice
 Principii didactice

La principii didactice pot menţiona principiul participării şi învăţării active şi


principiul asigurării progresului gradat de performanţă .
La metode de acţiune – exerciţiul şi învăţarea prin descoperire.
La procedee de instruire :
 Explicaţia în etapa de comunicare
 Învăţarea prin descoperire

Au fost folosite următoarele forme de oraganizare a activităţii : individuală


şi frontală.
Resurse materiale: şerveţele, veselă, manual.

Recomandări:
1. La procedeiele de instruire de aplicat şi conversaţia de consolidare în etapa de fixare
a cunoştinţelor ;

2. Aproape că nu au fost demonstrate metodele de evaluare ( întrebări


orale , set de întrebări );

Educaţia fizică

Disciplina educaţia fizică în gimnaziul Borogani este predată de o profesoară


cu studii superioare incomplecte , are studii pedagogice pentru clasele
primare şi face studiile în anul V la Universitatea de Stat, facultatea Educaţia Fizică şi
Sport.
Stagiul pedagogic 13 ani. Ca profesoară de educaţia fizică activează din a. 2012.
Grad didactic nu are, sarcina didactică 10 ore , predate în clasele a V-IX -a,
ore extraşcolare 8. La orele extraşcolare se predau 4 ore de volei şi 4 ore de tenis.
Din luna septembrie , 2016 în gimnaziul Borogani a fost deschisă o filială a şcolii
sportive raionale la proba sportivă baschet, profesor-antrenor a fost angajată doamna de educaţia
fizică. Proiectarea de lungă durată este elaborată în baza curiculumului modernizat, orele
fiind numerotate. La data controlului frontal au fost prezentate planurile de scurtă durată la
clasele a V-IX a care au avut ore de educaţia fizică. Tema planurilor de scurtă durată coincideau
cu numărul orelor din planul de lungă durată.
S-a verificat catalogul predării orelor de educaţia fizică care era îndeplinit conform cerinţelor,
temele din catalog corespundeau temelor din planul de lungă durată.
S-au verificat paşapoartele sănătăţii a elevilor, care la moment nu la toţi elevii erau
trecuţi parametrii referitor la dezvoltarea şi pregătirea funcţională, fizică şi motrice,
care caracterizează în linii generale starea de sănătate a acestora. În gimnaziu se
desfăşoară măsurile şi testările parametrilor respectivi ale elevilor de 2 ori pe an, în
luna septembrie şi mai, calculându-se rata progresului sau regresului pentru fiecare
parametru care sunt puse într-o mapă specială conform cerinţelor ghidului de implimentare
a curriculumului modernizat. S-a verificat registrul orelor extraşcolare la educaţia fizică care era
îndeplinit conform cerinţelor.
Lecţiile de educaţia fizică s-au desfăşurat în sala sportivă care este amenajată şi dotată cu
utilaj şi inventar sportiv satisfăcător. La toate lecţiile de educaţia fizică toţi copii erau îmbracaţi
în uniformă şi încălţăminte sportivă. Profesoarea are o ţinută bună, permanent era în mişcare
şi dădea recomandările necesare în momentele cheie. Există o relaţie bună între profesor şi elevi.
Lecţiile s-au desfăşurat conform planului cu abateri neînsemnate de la proiectare. Nu s-a dozat
permanent timpul pentru fiecare etapă a lecţiei, după, s-a trecut la jocuri practice. Era necesar
de amintit puţin din teoria jocurilor sportive. Toate acestea abateri de la predarea lecţiei se
datorează faptului că profesoarea încă nu are o experenţă în predarea
obiectului de educaţia fizică. Însă se simte, că profesoarea lucrează sistematic în
perfectarea predării lecţiilor. La recreaţia mare s-a împrospătat podeaua sălii sportive cu cârpă
umedă, cea ce face ca orele de educaţia fizică să fie predate în condiţii sanitaro-egienice
bune. A prezentat certificatele medicale ale elevilor care temporar sunt eliberaţi de la efort
fizic.
La momentul controlului s-a constatat, că la sala sportivă uşa de evacuare urgentă în caz de
necesitate este blocată, lipsesc reşourile de la calorifere care pune viaţa copiilor în pericol, nu
funcţioneaza în deplin sistema de ventilaţie, vestiarele atât pentru fete cât şi pentru băieţi
necesită o reparaţie capitală, lipsete trusa medicală. Dacă sala sportivă este amenajată, pe
terenul aferent al instituţiei nu există un teren sportiv bine amenajat, unde e nesar ca în
timpul favorabil orele de educaţia fizică să se desfăşoare afară.

RECOMANDĂRI:

1. Managerul instituţiei de învăţământ să asigure procesul instructiv


educativ cu utilaj, inventar sportiv şi literatură didactică de specialitate.
2. De perfectat şi de montat reşourile la calorifere.
3. De curăţat sistema de ventilaţie.
4. De găsit posibilitatea deblocării uşii de evacuare urgentă.
5. De reparat capital ambele vestiare şi cabinetul pentru inventar şi utilaj sportiv.
6. De procurat trusa medicală.
7. Managerul instituţiei de învăţământ, în comun cu DÎCR Leova şi Administraţia
Publică Locala, de găsit posibilitatea de a amenaja un teren sportiv modernizat
pe terenul aferent instituţiei.
Raportul a fost discutat și aprobat la Consiliul de Administrației a Direcției de Învățământ a
Consiliului Raional Leova la care au participat membrii comisiei de evaluare și administrația
gimnaziului .

Membrii comisiei de evaluare:


1. Poclit Lilia – proiectarea activității manageriale, funcția de control al echipei manageriale,
organizarea și administrarea școlii, gestionarea documentației școlare, desfășurarea orelor
opționale, educația incluzivă, limba și literatura română – președintele comisiei;
2. Florea Ana - șef adjunct DÎ a CR, aprecierea funcției decizionale a activității manageriale,
istoria, educație civică – membru;
3. Gordeev Leonid - delicvența juvenilă,fizica, informatica - membru;
4. Parcevschi Lolita – atestarea cadrelor didactice,limba rusă,ed.tehnologică,ed. plastică,
– membru;
5. Dușchin Ana - școlarizarea, alimentația, biologia, chimia- membru
6. Olaru Săndel – protecţia vieţii şi sănătăţii copiilor, clasele primare – membru;
7. Olaru Svetlana - activitatea extrașcolară,activitatea bibliotecii, dirigenția, activitatea CE;
8. Macovei Svetlana – gestionarea documentației ce ține de resurse umane;
9. Coropceanu Lucreţia - matematica, activitatea metodică;
10. Blaje Dumitru - ed. fizică - membru;
11. Ţurcanu Ecaterina - l. franceză - membru;
12. Porubin Ina – l. engleză – membru;
13. Preadco Eugen – geografia – membru;

Executor: Poclit L., şef SMCPFC,


Direcția Învățământ a Consiliului Raional Leova.

S-ar putea să vă placă și