Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII şi CERCETĂRII al REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT, TINERET ŞI SPORT CĂLĂRAŞI


IP GIMNAZIUL HÎRJAUCA

COMISIA METODICĂ „Învăţământul primar”

„APROBAT” _________________2018 „COORDONAT” _________________2018


Directorul gimnaziului /G. Fominîh/ Director adjunct pentru instruire __________ /T. Preteca/

Proiect didactic de lungă durată


la Dezvoltarea personală
Clasa a IV-a „B”
Anul de studii 2018-2019
Cadrul didactic: Movileanu Liuba, grad didactic II

Discutat şi analizat la şedinţa Comisiei Metodice


Procesul verbal № _____ din _____ septembrie 2018
Şef Comisie Metodică _______________ /A.Steţco /
Resurse educaționale:

CURRlCULUM DEZVOLTARE PERSONALĂ , 2018


SUPORT DIDACTIC EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI ÎN CLASA A IV-A , 2018

COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI

1. Aprecierea identităţii personale și a celorlalți în contexte educaționale/ familiale/ comunitare, demonstrând încredere în
forțele proprii și atitudine pozitivă.
2. Utilizarea rațională a resurselor personale, sociale și ale mediului, demonstrând integritate și responsabilitate.
3. Adoptarea modului de viață sănătos în contexte variate, demonstrând interes și implicare în activități de menţinere a
sănătăţii proprii şi a celor din jur.
4. Proiectarea carierei din perspectiva potențialului individual și a intereselor profesionale, manifestând atitudine pozitivă faţă
de dezvoltarea personală și învățare ca muncă de bază a elevului.
5. Adaptatrea comportamentului privind securitatea personală şi a celor din jur în situaţii cotidiene, demonstrând atenție și
atitudine responsabilă față de sine și cei din jur.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Statutul disciplinei Aria curriculară Nr. de ore Nr. de ore


pe săptămână pe an
Obligatorie Consiliere şcolară şi 1 33
dezvoltare personală
Unităţile de învăţare Nr.ore Evaluări Observaţii

(modulele) EI EFE ES

Semestrul 1

1. Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt 7 1 1 1

2. Asigurarea calității vieții 8 1 1 1

Total semestrul 1

2 module 15 ore 2 2 2

Semestrul 2

3. Modul de viață sănătos 6 1 1 1


4. Proiectarea carierei profesionale și
6 1 1 1
dezvoltarea spiritului antreprenorial
5.Securitatea personală 6 1 1 1

Total semestrul 2

3 module 18 3 3 3

Total an:

5module 33 ore 5 5 5
Unităţi de Nr. Unităţi de conţinut Nr. Da Activităţi de învăţare Evalu Obser
competenţe ore ta are vaţii

1.1.Identificarea 1. Arta cunoaşterii de sine şi a Exerciții:


priorităților în celuilalt (6 ore) -de identificare, de prezentare, de apreciere a
dezvoltarea Potențialul personal şi limitele personale. potențialului personal, a resurselor sociale, a
personală, raportate 1 Priorităţi şi obiective ale elevului.
1
limitelor personale și specifice vârstei;
la potențialul și
limitele personale -de analiză și comparare a Eu-lui prezent,
Comunicarea în cadrul grupului de 1 Eu-lui trecut, Eu-lui viitor, a schimbărilor
2 semeni. Reguli ale comunicării în grup. EI
Acceptarea opiniilor diferite de cele legate de dezvoltarea personală;
personale. Formularea cererii, refuzului. -de identificare a priorităților și formulare a
1.2.Rezolvarea Acceptarea cererii, refuzului.Evaluare obiectivelor de dezvoltare personală;
unor situații- iniţială Jocuri de rol:
problemă în
-simularea regulilor de comunicare în grup;
contexte școlare, în Situațiile-problemă în contexte școlare.
baza unui algoritm 3 1 -în perechi pentru dezvoltarea abilității de
Alternative de soluţionare a problemelor, a
oferit formulare a cererii, refuzului; de acceptare a
situaţiilor cu efecte emoţionale negative
(nemulţumire, frustrare, frică, îngrijorare). cererii, refuzului;
-dramatizarea situațiilor-problemă în
Schimbările din viața elevului. Ciclul de 1 contexte școlare cu aplicarea algoritmului de
4 EFE
studii gimnaziale. Evaluare formativă soluționare eficientă;
-pentru dezvoltarea abilităţilor de a face faţă
1.3.Adecvarea emoţiilor negative.
5 Provocări, emoții și soluții. 1
comunicării la -Studiu de caz privind soluționarea unor
contexte variate în 6 Abordări situaționale concrete. Realizarea, 1 situații de neînțelegeri, cu implicarea de
cadrul grupului de dezvoltarea personală diverse trăiri emoționale, în baza unor
semeni exemple cotidiene, povestioare etc.;
7 Evaluare sumativă Arta cunoaşterii de 1 Produse: proiect individual; proiect de grup. ES
sine şi a celuilalt
2.Asigurarea calității vieții ( 8ore) Exerciții:
2.1.Identificarea
limitelor și 8 Demnitatea personală și respectul celuilalt. 1 -de identificare, de prezentare, de apreciere a EI
modalităților de Caracteristicile demnități. Modalități de potențialului personal, a resurselor sociale, a
satisfacere a manifestare a demnității și respectului. limitelor personale și specifice vârstei;
dorințelor și Evaluare iniţială
necesităților, în -de analiză și comparare a Eu-lui prezent,
baza resurselor 9 Resursele de învăţare. Efortul propriu ca Eu-lui trecut, Eu-lui viitor, a schimbărilor
disponibile resursă de învățare. Posibilitatea de a învăța 1 legate de dezvoltarea personală;
de la învățători și colegi, părinți. Utilizarea
corectă a timpului disponibil. Gestionare -de identificare a priorităților și formulare a
2.2.Corelarea raţională a resurselor. Urmările copiatului. obiectivelor de dezvoltare personală;
consumului
rațional al Jocuri de rol:
10 Dorinţe și necesităţi. Interdependenţa lor. 1
bunurilor și -simularea regulilor de comunicare în grup;
protecția mediului Limite şi modalităţi de satisfacere. -în perechi pentru dezvoltarea abilității de
Implicarea activă prin muncă și învățare a formulare a cererii, refuzului; de acceptare a
elevului în realizarea dorințelor. cererii, refuzului;

2.3.Aprecierea 11 Portretul consumatorului. Selectarea şi -dramatizarea situațiilor-problemă în


utilizarea raţională a bunurilor și serviciilor. 1
importanţei contexte școlare cu aplicarea algoritmului de
respectului față de Proiectarea cheltuielilor soluționare eficientă;
sine și cei din jur,
demnității, 12 Mediul ecologic. Contribuţia fiecăruia la -pentru dezvoltarea abilităţilor de a face faţă
onestității, bunelor protecţia mediului. Plan de acțiuni pentru un 1 emoţiilor negative. EFE
maniere. mediu curat . Evaluare formativă
13 Bunele maniere. Respectare și beneficii. 1
Realizarea, dezvoltarea personală Studiu de caz
1 - privind soluționarea unor situații de
Recapitulare neînțelegeri, cu implicarea de diverse trăiri
14 emoționale, în baza unor exemple cotidiene,
povestioare etc.;
1 Produse: proiect individual; proiect de ES
15 Evaluare sumativă la sf.sem.I
grup.

3. Modul de viață sănătos(6ore) Exerciții:


3.1.Descrierea -de identificare; de prezentare a
modificărilor 16 Surse de informare despre un mod de viaţă 1 caracteristicilor unei persoane cu demnitate; EI
corporale în sănătos. Exemple în familie şi comunitate. a portretului consumatorului; a resurselor de
pubertate, în Campanii mass-media. Acţiuni de învățare; a relației dintre dorințe, necesități
dependență de promovare. Evaluare iniţială și posibilități;
particularitățile de -de simulare a unei acţiuni din viaţa reală,
gen Modificările corporale la pubertate. care demonstrează demnitate și respect;
17 1
Modificări fiziologice, stări emoţionale, -de creare a unor povestioare, poezii,
particularităţi de gen ghicitori: despre bunele maniere; dedicate
persoanelor cu comportament onest;
18 1 Confecționare lucrări:
Efortul fizic şi mental. Echilibrul dintre
3.2.Compararea -poster, colaj, panou de imagini, desene
diverselor surse de activitățile fizice și mintale. Reguli și privind decorarea ecologică a camerei, casei/
informare despre recomandări de prevenire a oboselii apartamentului, grădinei/ curții/ spațiului în
modul de viață mentale. Modalități de diminuare a oboselii jurul școlii;
sănătos fizice și mentale Învățare prin sarcini:
- interviu privind modalități de manifestare
19 Munca și drepturile copiilor în raport cu 1 a demnității și respectului; utilizarea EFE
sănătatea. Prevenirea exploatării copilului raţională a bunurilor și serviciilor;
prin muncă fizică. Evaluare formativă contribuţia fiecăruia la protecţia mediului.
-implicarea în activități comunitare pentru
3.3Aprecierea protecția mediului;
importanței dozării 20 Regimul alimentar sănătos. Combinația Discuții ghidate cu referire la urmările
echilibrate a alimentelor și impactul asupra sănătății copiatului
efortului fizic și Realizarea, dezvoltarea personală . 1 Produse: mesaj argumentativ; proiect
Beneficiul activităţii de voluntariat pentru individual.
mental, în
dependență de dezvoltarea personală.
particularitățile de
vârstă 21 Evaluare sumativă Modul de viață 1 ES
sănătos

4.1Descrierea 4. Proiectarea carierei profesionale Exerciții:


responsabilităților și dezvoltarea spiritului -de exprimare prin imagini sau cuvinte: cum
tipice și abilităților învăţ; cu ce îmi place să mă ocup; uşor şi
antreprenorial (6ore)
necesare, profesiei greu în activitatea de învăţare; cine mă ajută;
preferate 22 -de prezentare a experiențelor de voluntariat,
Abilităţile şi preferinţele în activitatea de 1 desfășurate în şcoală sau comunitate; a
învăţare. Disciplinele de studiu preferate. EI
meseriilor de către specialişti invitaţi: medic,
Competenţe relevante profesiei preferate şi
4.2 Analiza artist, mecanic, pictor, poliţist, preot, zugrav,
disciplinele de studiu. Evaluare iniţială
disciplinelor de cercetător, pompier, contabil etc.;
studii din perspec- 1
23 Oamenii şi profesiile Profesii necunoscute/
tiva profesiilor
neexplorate. Cunoştinţe, abilităţi, studii
preferate
necesare. Experiențe descoperite.
Confecționare lucrări:
24 1 -elaborarea unor postere originale despre
Activităţile profesionale care inspiră.
specificul meseriilor şi beneficiile acestora
Domenii profesionale prioritare. Valoarea
pentru membrii comunităţii;
profesiilor pentru societate.
4.3Aprecierea
Munca şi aprecierea ei. Valoarea şi
beneficiilor muncii 25 1 Dezbateri cu referire la produsele/
importanţa muncii. Munca şi prosperitatea. EFE
și voluntariatului în rezultatele unor meserii, utilitatea meseriilor
Aprecierea muncii. Salariul. Evaluare
contextul dezvol- (mecanicul repară o maşină stricată, medicul
formativă
tării personale ne tratează când suntem bolnavi etc.) şi
despre aprecierea lor;
26 A fi sau a nu fi voluntar. Esenţa 1
voluntariatului. Forme şi activităţi ale Produs: mesaj argumentativ; proiect de
muncii voluntare. carieră.

Evaluare sumativâ Proiectarea carierei 1


27
profesionale și dezvoltarea spiritului ES
antreprenorial

5.1.Identificarea 5.Securitatea personală Exerciții:


regulilor privind -de simulare a situațiilor periculoase posibile
securitatea 28 Incendiul - acţiuni și modalități de 1 în anumite locuri publice și în utilizarea unor
personală în locuri prevenire. Cauze ale incendiului, obiecte, aparate; a situațiilor de comunicare cu
publice, stradă, comportament responsabil/ iresponsabil. diverse persoane, pentru evitarea situațiilor de EI
condiţii casnice şi Activitatea serviciului de pompieri. Mod de risc;
mediul naturii, în apelare. Comportament adecvat în raport cu -de exprimare a diferitetor stări emoţionale cu
baza exemplelor această instituţie. Evaluare iniţială referire la cazurile de încălcări a regulilor de
securitate (Blitz, Cuvântul şi obiecte etc.)
5.2. Recunoașterea 29 Situaţiile de risc în stradă. 1 -de simulare a comportamentului pietonului
situațiilor potențial Comportamentul pietonului. (Traversarea străzii, Repede – Încet. Stau –
periculoase din Carosabilul,vehicule. Activitatea poliţiei Mă mişc, Semnele agentului de circulaţie)
mediul online rutieră. Mod de apelare. Comportament etc.;
adecvat în raport cu această instituție. -de analiză a conținuturilor de pe internet și
a consecințelor accesării acestora
Mini-studii de caz cu referire la
comunicarea sigură online în baza utilizării
30 Acţiunile în situaţii excepţionale. Tipuri de 1 software-urilor educative; vizionării
5.3 Proiectarea situaţii excepţionale. Surse de informare spoturilor sociale la subiect; povestirii unor
modului de despre situaţiile excepţionale. Mod personal situații din cotidian.
comportament și colectiv de comportare.
sigur în timpul Confecționare lucrări:
vacanțelor în baza -elaborare de buclete, pliante, postere despre
regulilor studiate Comunicarea on-line. Consecințele serviciile de urgență; situații excepționale;
31 negative ale creării, transmiterii, publicării și 1 pregătirea de vacanţă.
EF
comentării unor materiale cu tentă sexuală -elaborare mini-ghid de comportament în
pe Internet, a jocurilor periculoase, a situații excepționale, situații de risc;
programelor malware. Evaluare formativă Produs:Adoptarea de reguli și respectarea
lor.
Regulile de securitate pe timpul vacanţei.
32 1
Locuri, obiecte şi aparate periculoase. Mod
de comportament în apropierea bazinelor
acvatice.
33 Evaluare sumativâ ES
1

S-ar putea să vă placă și