Sunteți pe pagina 1din 11

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: FILOSOFIE

PROFESOR: Mihaela Sorina Rad


ANUL ȘCOLAR: 2015-2016
CLASA: a XII-a F, 3h/săpt. – Colegiul Național „Unirea”, Tg.Mureș
SUBIECTUL: Filosofia/Omul/Morala
TIPUL LECŢIEI: fixare și sistematizare a cunoștințelor – lecție de recapitulare pentru evaluarea semestrială
OBIECTIVE: (cfm.programei școlare)
Obiective / Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice stiințelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoastere si explicare a unor fapte, evenimente, procese din viața reală
2. Aplicarea cunostințelor specifice stiințelor sociale în rezolvarea unor situații problemă, precum si în analizarea posibilităților personale de dezvoltare
4. Manifestarea unui comportament social activ si responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
Competente specifice:
1.1. Analizarea si compararea unor puncte de vedere diferite asupra problematicii naturii umane si sensului vieții
1.2. Precizarea sensului conceptelor si categoriilor esențiale pentru studiul filosofiei morale
2.1. Argumentarea unor poziții diferite privind raportul identitate - alteritate în definirea persoanei
4.1. Recunoașterea consecințelor etice implicate de o anumită poziție filosofică
Competențe intercurriculare
-să dezvolte competențe de asociere a cunoștințelor dobândite la diferite discipline de studiu
STRATEGII ȘI METODE: Strategie discursivă, Strategie euristică de tip activ-participativ, învățare prin descoperire
BIBLIOGRAFIE: Filosofie-manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, Filosofie-manual pentru clasa a XII-a, Editura Trei, 2000 , Atlas de Filosofie,
Editura Rao, 2004

1
Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice
Secvenţele lecţiei Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace

1. Moment - Efectuarea prezenţei elevilor, controlul ordinii, -elevii se pregătesc de lecție -notarea -catalogul
organizatoric pregătirea clasei absenților în clasei
(2’) catalog

2. Anunțarea temei -anunță tema orei de curs recapitulare Filosofia, -notează tema lecției în caiete:
și a metodelor de Omul, Morala Recapitulare pentru Teză -caiete
lucru (3’) -prezintă principalele competențe ce vor fi Strategie
dobândite la finalul ei euristică de tip -flipchart/ -observare
-grupați pe 3 rânduri (ordonarea activ- tablă sistematică a
-prezintă metodele de învățare clasică a băncilor), elevii lucrează în participativ -markere/ activității
perechi apoi contribuie fiecare la cretă elevilor
3. Dirijarea -organizează grupele de elevi și atribuie prezentarea temei ce i-a revenit
învățării și fixării fiecăreia câte o temă din cele trei propuse pentru grupei din care fac parte -activitate în
cunoștințelor (35’) recapitulare perechi și în -autoevaluare
-elevii colaborează și răspund grupe mari și interevaluare
-oferă un model pentru realizarea unui plan de cerințelor de pe fișă
idei și le propune ca, în fiecare grupă mare, să -elaborează un plan de idei unitar -fișa nr.1
se lucreze în perechi, apoi să-și completeze pentru tema primită -activitate în model plan -notarea
reciproc răspunsurile pentru finalizarea planului echipe de idei elevilor activi
de idei prezentat în fața clasei -prezintă schița în fața clasei și/sau o -conversație în catalogul
notează pe flipchart/tablă -expunere profesorului
-verifică și oferă sprijin elevilor
-fișe de
-le cere elevilor să aplice conținutul reactualizat -elevii revin la locurile lor și primesc -activitate lucru nr.2 -aprecieri
si însușit, prin rezolvare de itemi semiobiectivi noi fișe de lucru individuală itemi verbale ale
de completare, fiecărui rând de elevi revenindu-i -elevii completează fișele de lucru semiobiectivi răspunsurilor
altă temă decât cea abordată în planul de idei nr.2 și își prezintă răspunsurile -întrebări frontale de completare

2
Fișă de lucru nr.2- Filosofia/Omul/Morala/

-profesorul propune elevilor să recunoască -elevii identifică filosoful autor al -activitate -bilețele cu
tema/filosoful din afirmațiile de pe bilețele textului primit și analizează succint frontală afirmații/
pregătite (aleatoriu, elevii extrag câte un bilețel) teoria expusă de acesta texte etrase
-face corelații cu fișele nr.1 și 2 din lucrări
5.Asigurarea feed- -profesorul formulează, împreună cu elevii, filosofice
back-ului concluziile -elevii formulează concluziile, -conversaţie
(9’) compară ideile și realizează, cu examinatorie și
-profesorul oferă, la solicitarea elevilor, ajutorul profesorului o sinteză a constatatoare
explicații suplimentare lecției recapitulative

-cer și primesc completări


6.Evaluarea -profesorul apreciază și notează răspunsurile -catalogul -evaluare și
activității elevilor elevilor profesorului/ notare
(1’) clasei

3
Fișă de lucru nr.1

Realizați o schemă conceptuală / un plan de idei pentru capitolul ”X”, astfel:


-vă grupați în perechi și identificați împreună lecțiile/subiectele discutate la ore în cadrul temei propuse
-numiți pentru pentru fiecare lecție/subiect identificat(ă) un filosof studiat și notați apoi 3-5 concepte cheie pe baza cărora veți putea organiza
informația/ideile
-sintetizați apoi răspunsurile voastre într-o schemă / un plan de idei recapitulativ
-participați activ la prezentarea temei în fața clasei, astfel încât planul de idei să fie unul complet
Vă puteți ajuta de notițele din caiet sau de conținuturile din manual.

4
Fișă de lucru nr.2– Omul

A. Completați spațiile libere din următoarele afirmații:

 Pentru Desccartes omul este o ființă duală, alcătuită din ……… ……… și ……… .………, însă natura primară și nemuritoare a omului este reprezentată
de …………………… .
 În teoria numită ……………. …. , J.J.Rousseau susține că, de fapt, starea naturală a omului este starea de război a fiecărui om contra fiecărui om.
 Aristotel numește omul …………… ………….. și crede că acesta se situează între fiară și zeu.
 Conceptul de sinucidere a fost abordat filosofic pentru prima dată de către filosoful ……………………
 Conceptele de identitate personală și alteritate sunt concepte cheie în perspectiva………………… de abordare a problematicii naturii umane, conform căreia
este imposibil să …………………… .
 Încercarea de a identifica trăsăturile esențiale ale omului corespunde abordării …………………… a naturii umane.
 Pentru Kant, persoana dezvăluie ființa autentică a omului, omul fiind astfel gândit ca ………………… și nu ca ………. .
 C. Noica surprinde dualismul manifestării culturale a omului prin 2 tipuri de logică: ………………………….. și………………………….. .
 ………………….vorbește despre o ”mutațiune ontologică” pe care a suferit-o omul.
 Pentru …………….. absurdul vieții nu e o simplă idee, ci condiția și cheia propriei vieți.

B. Numerotați afirmațiile de mai sus astfel încât să corespundă ordinii ideilor din schema/planul de idei realizat la Fișa nr.1.

5
Fișă de lucru nr.2– Morala

A. Completați spațiile libere din următoarele afirmații:

 Teoria conform căreia nimic nu este creat fără vreun scop se numește……………..
 Sf. Augustin, ca reprezentant al eticii ……………………………………., consideră că fericirea autentică rezidă în mântuirea sufletului sau în
împăcarea omului cu Dumnezeu.
 Epicur susține că ……… este scopul vieții, dar viața terbuie să fie înțeleaptă, cumpătată și dreaptă. Teoria sa se numește etică ………....
 Utilitarismul lui …………… , este o doctrină neegoistă deoarece utilitatea întemeiază principiul celei mai mari fericiri.
 Activitatea rațională conformă cu virtutea este principiul eticii numite ……………….. ……….. .
 Imperativul categoric emanat din autonomia voinței întemeiază principiul datoriei și fundamentează actul moral-rațional, indiferent de consecințele
acestuia, explică filosoful ………… . Acest tip de etică se numește …………………………. .
 Nu avem nici o certitudine că omul care este considerat bun este într-adevăr bun, iar cel apreciat ca fiind rău nu este bun. Sursa binelui și a răului este,
în concepția lui …………………………… , voința de putere.
 Teoria ce consideră că dilemele morale pot fi rezolvate doar în contexte concrete, fără să impună soluții definitive, univerale se numește ……....
…………………. .

B. Numerotați afirmațiile de mai sus astfel încât să corespundă ordinii ideilor din schema/planul de idei realizat la Fișa nr.1.

6
Fișă de lucru nr.2– Filosofia

A. Completați spațiile libere din următoarele afirmații:

 Filosofia își are originile în Antichitatea greacă, etimologia termenului oferindu-ne o primă definiție a acestei discipline ca fiind ……………………….,
iar primul om ce s-a numit pe sine filosof, la acea vreme, a fost…… ………………. .
 Paradigma ontologică este un model de gândire și analiză filosofică ce îndrepta cercetarea spre identificarea …………………………..
 …………………. aprecia că filosofii sunt ca niște spectatori ce examinează cum se petrec lucrurile, nu pentru vreun folos imediat ci, doar de dragul
cunoașterii.
 Paradigma ……………… a reorientat cercetarea filosofică spre subiectul cunoscător, iar cel care a revoluționat gândirea este filosoful ……………
 Ramura filosofiei ce este preocupată de cunoașterea cauzelor prime și universale de dincolo de aparența acestei lumi fizice este numită
…………………………………………… .
 În viziunea lui ………......... ……………, filosofia nu este o disciplină exactă, ci mai degrabă o preocupare menită să ne descătușeze din prejudecățile
derivate din simțul comun ori din convingerile obșnuite ale epocii în care trăim.

B. Numerotați afirmațiile de mai sus astfel încât să corespundă ordinii ideilor din schema/planul de idei realizat la Fișa nr.1.

7
Fișă de lucru nr.3– Omul

Extrageți un bilet, citiți cu atenție textul de pe biletul extras și răspundeți următoarelor cerințe:
- identificați tema/teoria filosofică abordată / filosoful (dacă este cazul)
- faceți corelații cu planul de idei realizat la fișa nr.1, respectiv cu afirmațiile completate și ordonate la fișa nr.2 .

”Rătăcim într-un mediu vast, plutind, lipsiți de orice siguranță. Omul să se aprecieze la justa sa valoare, să se iubească deoarece are o natură deschisă spre bine.”
(…………………… )

”Un om devine cu devărat om și iese din statistică atunci când devine o lume.” (…………………… )

”Cultura nu este un lux, pe care și-l permite omul ca podoabă, care poate să fie sau nu, ci rezultă ca o emisiune complementară din specificitatea existenței
umane ca atare, care este existența în mister și pentru revelare.” (…………………… )

”Omul este din natură o ființă socială, pe când antisocialul din natură, nu din împrejurări ocazionale, ori este supraom, ori fiară.” (……………… )

8
Fișă de lucru nr.3– Morala

Extrageți un bilet, citiți cu atenție textul de pe biletul extras și răspundeți următoarelor cerințe:
- identificați tema/teoria filosofică abordată / filosoful (dacă este cazul)
- faceți corelații cu planul de idei realizat la fișa nr.1, respectiv cu afirmațiile completate și ordonate la fișa nr.2 .

”Atunci când spunem că plăcerea este scopul vieții (…), prin plăcere înțelegem absența suferinței din corp și a tulburării din suflet.” (…………)

”Într-adevăr, vă zic, binele și răul, noțiuni crezute de nestrămutat, nici nu există .” (…………………)

”Scopul suprem (…) este o existență ferită pe cât posibil de durere și cât mai bogată posibil în plăceri atât în privința calității, cât și a cantității.” (…………………)

9
Fișă de lucru nr.3 –Filosofia

Extrageți un bilet, citiți cu atenție textul de pe biletul extras și răspundeți următoarelor cerințe:
- identificați tema/teoria filosofică abordată / filosoful (dacă este cazul)
- faceți corelații cu planul de idei realizat la fișa nr.1, respectiv cu afirmațiile completate și ordonate la fișa nr.2 .

”Filosofia menține vie capacitatea noastră de a ne mira, prezentându-ne lucrurile obișnuite dintr-o perspectivă neobișnuită.” (…………………… )

Filosofia este „o răsucire a sufletului de la o zi întunecată ca noaptea către ziua cea adevărată, o ascensiune și o revenire către ceea ce este.” (…………………)

”Toți acești extraordinari promotori ai omenirii numiți filosofi (…) și-au găsit o îndatorire dură (…) în rolul de coștiințe neîmpăcate ale vremii lor.”
(…………………)

10
Fișă de lucru – suplimentar

 Elaborează un dialog imaginar între Fr.Nietzsche și Imm. Kant despre natura umană.

 Argumentează pro sau contra în legătură cu următorea aserțiune: Dezvăluirea în presă a unor aspecte ale vieții particulare ale unei persoane publice
nu încalcă cerințe etice fundamentale.

11