Sunteți pe pagina 1din 45

Limba şi literatura română

231 ore – anual


7 ore - saptămînal
Comunicare orala: 30 ore
Comunicare scrisa:
 Lectura – 85 ore
 Scrisul - 86 ore
Tainele lecturi: 30 ore
Comprtenţe specifice Secvenţe de conţinut
1. Receptarea mesajului oral in diferite situaţii de comunicare. 1. Cunoasterea şi inţelegerea componenţilor structurali ai diverselor
tipuri de comunicare.
2. Pereperea mesajului citit/ audiat prin receptarea adecvată a 2. a)Lectura textelor narative in versuri.
universului emotional şi estetic al textelor literare şi utilitatea b)Percepţia textului literar si valorificarea vocabularului textual.
textelor nonliterare.

3. aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice, 3. Lexicul. Fonetica. Parţile de vorbire. Partile de propoziţie.
morfologice şi sintetice in structurarea mesajelor comunicative.

4. Utilizrea scrisului ca tehnică psihomotorică şi ca abilitate de 4. Scrisul. Ortografia. Punctuaţia.


exprimare a gîndurilor.

5. manifestarea interesului si a preferinţelor pentru lectură. 5. Tainele cărţii.

Bibliografie:
1. Curriculum Naţional, Ministerul eduucatiei al Republicii Moldova, Chişinău, 2010
2. Limba română, manua pentru cl.4 (M), M..Marin, T. Niculcea, Ed. Cartier, Chişinău, 2013
3. Limba română, Ghid pentru cl.4 (Ghid), M..Marin, T. Niculcea, Ed. Cartier, Chişinău, 2008
4. Carte de lectură cl.4 (Lcturi), M..Marin, T. Niculcea, Ed. Cartier, Chişinău, 2008
5. Caietul elevului cl.4 (C. el), M..Marin, T. Niculcea, Ed. Cartier, Chişinău, 2013
6. Teste de evaluare la limba romană , cl.4 (T.) M. Braghiş, Ed. Interprint, 2008
Nr.
Subcompetenţe Conţinuturi didacice de Dat Resurse Evaluării Observaţii
ore a didactice
Modului I. Patriotism – 18 ore

2.1 Utilizarea eficientă 1.Poezia Limba noastră, de A. Mateevici. Calităţile 1 M., pag 4-5
a tehnicilor de lectură citirii: conştientă, corectă, cursivă, expresivă.
cerectă, conştientă şi 2.Adaptarea modalitaţilor de exprimare orală 1 M., pag. 9,
fluidă, în scopul (dialogată, monologată)la situaţia de comunicare C.el. pag. 5
înţelegerii celor citite verbală. Gură de rai... exercitii de antrenare in
în gînd. organizarea dialogului simplu din 4-6 replici.
2.2 Demonstrarea Repartizarea rolurilor pentru realizarea şi prezenterea
înţelegerii celor citite proiectului Poster de grup: O ţară ca un strugure...
în gînd prin răspunsuri 3.Lectura interogativ- interpretativă a textului Oaste 1 M., pag. 10
la întrebările propuse. ţării, de Ş. Tudor. Automatizarea tehnicii lecturii cu
1.1 Compararea voce şi ăn gînd. Înţelegerea şi interpretarea celor citite
viziunii despre în gînd.
modalitaţile de 4. Exerciţii de evidenţiere a ideilor ce exprimă 1 M., pag. 11,
exprimare orală în învaţături/comportamente etice şi formularea C.el. pag. 5
scopul de a evidenţia acestora în cuvinte, gînduri proprii.
esenţa vorbirii. 5.Modalitaţi de exprimare orală în diferite situaţii de 1 M., pag. 12,
1.3 Receptarea corectă comunicare. Mijloacele suplimentare de transpunere a C.el. pag. 6
a unui mesaj în funcţie informaţiei: eticheta comunicării si comunicarea
de mijloacele nonverbală(gest, mimică, semne).
suplimentare de 6.Improvizarea unor situaţii de comunicare 1 M., pag. 13
transpunere a (convorbiri telefonice, dialoguri formale şi informale de
informaţiei. diverse tipuri) în cadrul cărora elevii să realizeze acte de
1.4 Verbalizarea vorbire precum: utilizarea formelor de salut , de
conţinuturilor unor prezentare, de permisiune, de solicitare.
imagini în diverse 7.Lectura interogativ- interpretativă a textului 1 M., pag. 14-
forme:dialogată, Pădurile Moldovei, de D. Cantemir. Înţelegerea şi 15, Portetul
monologată, interpretarea celor citite în gînd. Componentele textului: lui D.
discriptivă, îmbinînd şi titlul, autorul, conţinutul. Tema, ideea, locul şi timpul Cantemir
comunicarea acţiunii.
nonverbală. 8.Evaluare iniţială. 1 T.,nr.1, pag.
2.6 Identificarea 9.Tainele cărţii. Lectura interogativ- interpretativă a 1 4-5
secvenţelor dialogate, textului Ţara noasră, de G. Coşbuc Lecturi, pag.
narative, discriptive Calităţile citirii: corectă, conştientă, cursivă, expresivă. 9
într-un text. 10.Mijloace de transmitere a imformaţiei. Factorii 1 M., pag. 16-
3.1 Conştientizarea conştienţi ai limbajului: emiţător, mesajul, destinatarul. 17
esteticii scrisului ca un
semn al respectului faţă 11.Exerciţii de introducere a cuvintelor noi în diferite 1 M., pag. 17,
de cel care citeşte contexte, de clasificare a părţilor de vorbire. C.el. pag 8-
gîndurile scrise. 12Comunicarea în acţiune. Arta de a comunica – mini 1 9; L. pag.7
4.6 clasificarea părţilor proiect La timp a vorbi şi a tăcea e arta cea mai grea. M., pag. 18,
de vorbire dintr-un şir 13.Compoziţie după imagine: Moldova- gură de rai 1 C.el. pag. 7
de cuvinte sau dintr-un M., pag. 18
mic text. 14.Organizarea textului redactat. Titlul. Tema. Ideea 1 C.el. pag 10
2.16 Interiorizarea principală.
valorilor culturale 15.Tainele cărţii. Cartea. Componentele cărţii: coperta 1 M., pag. 20,
naţionale şi universale. (titlul şi autorul cărţii). Textul Rege intre filozofi, de N. Portetul lui
1. 7 construirea unui Dabija. D. Cantemir
text oral pe baza 16.Exerciţii de introducere a cuvintelor noi în 1
planului de idei propriu diferite contexte C.el. pag. 9
sau elaborat in grup. 17.Comunicarea în acţiune: prezentarea proiectului de 1 M., pag. 21
5.1 Manifestarea grup O ţară ca un strugure...
interesului de a 18.Acum pot... recapitularea cunostinţelor. Evaluare 1 T., nr. 2, pag.
comunica şi de a formativă. 6
descoperi tainele cărţii.
3.5 Asezarea corectă în Modulul II Chibzuinţă – 21 ore
pagină a textelor scrise 19.Adaptarea modalităţilor de exprimare orală 1 M., pag. 23
cu alineate pentru a (dialogată, monologată) la situaţia de comunicare C.el. pag 11
marca trecerea de la o verbală De şapte ori măsoară... Repartizarea roluriluor
ideie la alta. pentru realizarea şi prezenterea proiectului Şcoala –
5.6 Priceperea de a casă de minuni!
alege cartea 20.Lectura interogativ- interpretativă a textului 1 M., pag. 24
recomandată la Culoarea, mirozna şi foşnetul acelei cărţulii, de I. C.el. pag 11-
bibliotecă, cunoscănd Druţă. Calităţile citirii:corectă, conştientă, cursivă. 12
cel puţin 2 indici (titlul 21.Exploratea textului Culoarea, mirozna şi foşnetul 1
şi autorul). acelei cărţulii, de I. Druţă. Formularea ideilor M., pag. 25
2.2 Demonstrarea principale. Planul simplu de idei.
înţelegerii celor citite 22.Punctul. Doua puncte. Virgula la enumerare şi 1
în gînd prin răspunsuri vocativ. M., pag. 26-
la întrebările propuse. 23.Elementele componente ale cărţii: numele 1 27 C.el. pag
1.5 Reproducerea autorului, titltul şi cuprinsul. 12
integrală şi succesivă, 24.Mini - proiect Cartea. Activităţi de iniţiere a 1 M., pag. 27
selectivă prin cuvinte elevilor în tehnicle cooperării în grup.
proprii a coţinutului
unui text citit sau
audiat. 25.Lectura interogativ- interpretativă a textului: 1 M., pag. 28,
2.1 Utilizarea eficientă Cuvintele, de Ş. Tudor. Automatizarea tehnicii lecturii C. el. Pag.14
a tehnicilor de citire cu voce şi în gînd.
corectă, conştientă şi 26.Exploratea textului Cuvintele, de Ş. Tudor. 1
fluidă, în scpul Versificaţia: poezia. M., pag. 29
înţelegerii ceor citite în 27.Cum poţi forma cuvinte noi? Familii de cuvinte. 1
gînd. Cîmpul lexical. M., pag.30-
2.12 Valorificarea 28.Exersări de alcătuire a familiilor de cuvinte în baza 1 31 C.el. pag
vocabularului din categoriilor gramaticale învăţate şi alcătuirea cîmpurilor 15
textul citit şi utilizarea lexicale în baza textelor literare.
lui în exprimarea orală 29.Tainele cărţii. Elementele componente ale cărţii: 1
şi scrisă. numele autorului, titltul şi cuprinsul.
4.1 Formarea familiilor 30,31.Dialogul şi descrierea ca elemente constitutive 2
de cuvinte în bazs ale unor texte. Evaluare formativă. T., nr. 3, pag.
categoriilor gramaticale 32.Lectura interogativ- interpretativă a 1 7
învăţate. textului:Coridorul ispitei, de Voltaire. Înţelegerea şi
4.1 Crearea cîmpului interpretarea celor citite în gînd. M., pag.32
lexical prin tematica 33.Exploratea textului Coridorul ispitei, de Voltaire. 1 C.el. pag 16
indicată sau desprinsă Tema, ideea, locul şi timpul acţiunii. Componentele
din textele citite. textului: titlul, autorul, conţinutul.
5.2 Perceperea 34.Compoziţie după un şir de imagini Oriunde şi 1 M., pag.33
valorilor multiple ale oricînd poţi să înveţi. C.el. pag 17
cărţii de literatură şi 35.Organizarea textului redactat. Desfăşurarea ideilor 1
apresei periodice într-un plan simplu. M., pag.34
pentru copii. 36.Comunicarea în acţiune: Scoala – casa cu minuni 1 C.el. pag 15
3.6 Manifestarea ( proiect de grup)
conduitei autonome în 38.Tainele cărţii. Impresii despre textul Cît un fir de 2 M., pag.34
scopul elaborării în neghină, de E. Gîrleanu.
scris a unor compoziţii 39.Recapitularea cunoştinţelor. 1 M., pag.35
proprii sau de grup. 40.Evaluare sumativă. 1 T., nr. 4, pag.
3.4 Utilizarea corectă, 41.Exerciţii de dezvoltare şi recuperare 1 8-9
în txtele redactate, a Fişe
elementelor de Modulu III. Sîrguinţă
ortografie, de 42Racordarea limbajului la scopul comunicării. Pe 1
punctuaţie, coerenţă şi cărările răbdării sîrguinţei şi hărniciei... Întocmitre M., pag.37
de construcţie a hărţii proiectului: Meserii cunoscute de copii. C.el. pag 19
noţiunilor gramaticale. ex.1
3.3Aplicarea regulilor
de ortografie şi de 43Lectura interogativ- interpretativă a textului: 1
punctuaţie în Toamna ţesătoare, de V. Alecsandri. Înţelegerea şi
contextele de realizare interpretarea celor citite în gînd M., pag.38
a comunicării scrise 44.Exploratea textului Toamna ţesătoare, de V. 1 C.el. pag
1.4 verbalizarea Alecsandri. Tablourile naturii descrise în text. 19,20 ex.2-9
conţinuturilor unor 45.Tainele cărţii. Textul Povestea furnicii, de I. Druţă . 1
imagini in diverse personajele literare – trasături fizice morale, conform M., pag.39
forme: dialogată, faptlor descrise. Aitudinea cititirului faţă de
monologată, comportamentul personajelor. Lecturi pag
descroptivă, imbinînd 47.Verbul – element al comunicării. Timpul. Persoana. 2 23
şi comunicarea Numărul.
nonverbală. 49.Analiza verbului după timp, persoană, număr. 2 M., pag.40-
2.4 caracterizarea Evaluare formativă. 41 C.el. pag
personajelor litarare 50.Lectura interogativ- interpretativă a textului: 1 21
prin identificarea Caietul lui Mihai, de T. Ştirbu. Calităţile citirii: corectă,
trăsăturilor fizice şi conştientă, cursivă.
morale în baza faptelor 51.Exploratea textului Caietul lui Mihai, de T. Ştirbu. 1 M., pag.42-
descrise în text. Aitudinea cititirului faţă de comportamentul 43
1.10 Rreproducerea personajelor.
integrală şi succesivă, 52.Exerciţii de exprimare a stării emotive 1
selectivă prin cuvinte postlecturale, utilizînd vocabularul textului Caietul M., pag.43
proprii a conţinutului lui Mihai.
unui text citit sau 53.Ortografia verbelor a fi, a lua, a vrea. 1 M., pag.44
audiat. 54.Tainele cărţii.Despre carte poti afla mai mult din 1
2.9 Exprimarea prefata si postfata .
propriei stari emotive 55.Mini-proiect. Meditaţii asupra imaginii. Exersări de 1 c. el. pag 23,
în legătură cu mesajul îmbogăţirea vocabularului. Exerciţii de dialog cu fişe
textului literar citit. persoane diferite ca vîrstă şi funcţie.
5.5 Exprimarea 56.Timpurile verbului. Exerciţii aplicative. 2
opiniilor şi a 57.Lucrări scrise. Dictare cu însărcinără gramaticale 1 M., pag.46
atitudinilor proprii faţă 58.Compunere pe baza cuvintelor, expresiilor de reper. 1 C.el. pag 24
de cărţi şi de valoarea 59.Organizarea textului redactat. Titlul textului. 1
lor artistică. Tema. Ideea principală.
5.6 priceperea de a 60.Verbul. Exerciţii aplicative. Evaluare formativă. 1 T., nr. 5, pag.
alege cartea 62.Tainele cărţii. Textui Sîrguinţa lui Iancu, de V. 2 12
recomandată la Stoenescu. Exercitii de delimitare a textului: M., pag.43
bibliotecă cunoscînd introducere, cuprins, încheiere.
cel puţin 2 indici 63.Prezentarea proiectului de grup: Meserii 1 M., pag.45
(autorul şi denumirea). cunoscute de copii
3.3 Aplicarea regulilor
de ortografie şi de Modulul IV. Prietenie
punctuaţie în 64.Un prieten este darul pe care ţi-l faci 1 M., pag.49
contextele de realizare singur.Mijloacele suplimentare de transmitere a C.el. pag 25,
a comunicării scrise informaţiei: eticheta comunicării şi comunicarea ex.1, fişe
3.5 Asezarea corectă în nonverbală (gest, mimică, semne, semnale, etc.) lectura
pagină a textelor scrise suplimentară, presa
cu alineate pentru a periodică. Întocmirea hărţii proiectului Prietenul meu.
marca trecerea de la o 65.Aprofundare: completarea independentă a 1
ideie la alta. dialogurilor propuse incomplete (se dă întrebarea şi se M., pag.50-
4.5 Utilizarea corectă, caută răspunsul şi invers). 51 C.el. pag
în textele redactate, a 66.Lectura interogativ- interpretativă a textului: 1 25-26, ex. 2-
elementelor de Luceferii, de V. Buzuleanu. Automatizarea tehnicii 8
construcţie a lecturii cu voce şi în gînd.
comunicării studiate. 67.Explorarea textului Luceferii, de V. Buzuleanu 1
4.8 Aplicarea corectă a Povestirea orală (integrală, succesivă, selectivă).
tipurilor de propoziţii şi Mijloacele expresive ale comunicării orale
respectiv a semnelor de 68.Sensul propriu şi figurat al cuvintelor. Activităţi 1
punctuaţie în diferite variate de însuşire şi înţelegere a sensurilor cuvintelor
contexte. noi.
5.7 Demonstrarea 69.Tainele cărţii. Activităţi de iniţiere a elevilor în 1 M., pag.60
interesului de a tehnicile cooperării în grup (a citi, a discuta împreună,
organiza o bibliotecă a se corecta unul pe altul în exprimarea sau în omiterea
personală unor greşeli de conţinut). Vrajitorul din Oz
1.2 Conştientizarea 71Substantivul. Felul substantivelor (comune şi proprii) 2 M., pag.52
rolurilor de emiţător 73.Numărul şi genul substantivelor. Exerciţii 2 C.el. pag 27
sau destinatar a aplicative. M., pag.53
mesajuui în scopul 75.Substantivul. Felul, numărul, genul. Evaluare 2 C.el. pag28
racordării limbajului la formativă.
situaţia de comunicare 76.Lectura interogativ- interpretativă a textului:Ce 1
1.10 Reproducerea este mai tare decit cetatile. Parabolă. Automatizarea
integrală şi succesivă, tehnicii lecturii cu voce şi în gînd. M., pag.54-
selectivă prin cuvinte 77.Explorarea textului Ce este mai tare decit cetatile. 1 55, fişe
proprii a conţinutului Parabolă Povestirea orală (integrală, succesivă,
unui text citit sau selectivă). Mijloacele expresive ale comunicării orale
audiat. 79.Scrierea corectă a substantivelor. Exerciţii 2
2.2 Demonstrarea aplicative.
înţelegerii celor citite 80.Tainele cărţii . Porojan,de V. Alecsandri. Cuvintee 1
în gînd prin răspunsuri M., pag.56-
la întrebările propuse noi din text. Categorii semantice ale limbajului textual: 57
sinonime, antonime.
2.4 caracterizarea 81.Scrierea cuvintelor cu cratimă.exerciţii de utilizare 1 Lecturi pag.
personajelor litarare a cratimei şi a liniuţei în scrierea ortogramelor, la 31-33
prin identificarea despărţirea în silabe şi la trecerea cuvîntului la capăt de
trăsăturilor fizice şi rînd.
morale în baza faptelor 82.Arta de a comunica. Mini-proiect. Meditaţii asupra 1
descrise în text. proverbului propus.
2.13 Utilizarea 83.Compunere cu începutul dat Prieteni buni. 1
raţională a diverselor Evaluare formativă.
sensuri ale cuvintelor - 84.Organizarea textului redactat. Organizarea idilor 1
antonime, sinonime, într-un plan simplu (în grupuri mici) C.el. pag. 29
sens propriu şi sens 85.Prezentarea proiectului Cit de mult apreciez eu un 1
figurat – în comunicări prieten?. M., pag.59
orale şi scrise. 86.Recapitulatea cunoştinţelor. 1 C.el. pag30
5.1 Manifestarea 87.Tainele cărţii. Textul Cei trei prieteni (poveste 1
interesului de a populară). Alcăturea planului de idei al textului pe baza
comunica şi de a cuvintelor-cheie
descoperi tainele cărţii. 88.Evaluare sumativă 1 T., nr. 6, pag.
4.4 Utilizarea eficientă 89.Exerciţii de dezvoltare şi recuperare 1 13
a elementelor de
construcţie a Modulul V. Credinţă
comunicării în procesul M., pag.59
de învăţare activă a 90.Racordarea limbajului la scopul comunicării. 1
limbii şi literaturii Deschide uşa creştine! Întocmirea harşii proiectului
române. O poveste de Crăciun... M., pag.58
3.3 Aplicarea regulilor 91.Tradiţii si obiceiuri strămoşeşti. 1 L. pag. 34-35
de ortografie şi de 92.Lectura interogativ- interpretativă a textului: 1 M., pag.55
punctuaţie în Colindul gutuii la geam,de A. Păunescu. Calităţile
contextele de realizare citirii: corectă, conştientă, cursivă. T., nr. 7, pag.
a comunicării scrise. 93.Tainele cărţii. Explorarea textului. Colindul gutuii 1 14-15
4.3 Utilizarea la geam,de A. Păunescu. Versificaţia: poezia.
dicţionarelor în scopul 95.Pronumele. Pronumele personal. Rolul pronumelui 2
confruntării personal in propoziţie.
ortogramelor, 97.Numărul şi genul pronumelui personal. Exerciţii 2
sensurilor unor cuvinte, de completare corecta a propoziţiilor lacunare cu M., pag.63
precum şi al structuri morfologice învăţate. C.el. pag. 31,
intensificării popriului 98.Lectura interogativ- interpretativă a textului: 1 ex.1
vocabular. Steaua de la Betleem, de I. Druţă. Înţelegerea şi
5.3 Utilizarea unor interpretarea celor citite în gînd.
tehnici/ strategii de 99.Explorarea textului Steaua de la Betleem, de I. 1 M., pag.64-
lucru cu textul/ catea în Druţă. Formularea ideilor principale. Planul simplu de 65 C.el. pag.
implementarea lor în idei. 31, ex.2-5
diverse situaţii 101Orografia pronumelui. Exerciţii de fixare şi 2
cotidiene. consolidare. Pronumele personal de politeţe. . Evaluare M., pag.65
2.9 Exprimarea formativă. C.el. pag. 32
propriei stări emotive 102.Lectura interogativ- interpretativă a textului: 1
în legătură cu mesajul Pomul Crăciunului, de G. Coşbuc. Exersări de M., pag.66
textului literar citit. îmbogăţire a vocabularului. C.el. pag. 33,
3.4 Utilizarea corectă, 103.Mijloace artistice de modificare a sensului: 1 ex. 8-13
în txtele redactate, a comparaţia şi personificarea.
elementelor de 104Tainele cărţii. Cărţi din literaturaartistică naţională 1 M., pag.68-
ortografie, de şi universală despre sărbătorile de iarnă. 69, C.el.
punctuaţie, coerenţă şi 105 Lucrări scrise. (copieri, transcrieri, dictări, 1 pag. 33-34,
de construcţie a autodictări) ex.14,16
noţiunilor gramaticale. 106.Arta comunicării. Mini-proiect. Meditaţii asupra 1
3.5 Asezarea corectă în proverbului.
pagină a textelor scrise 107.Compunere cu sfîrşit dat. 1 M., pag.70
cu alineate pentru a 108Corectări de conţinuturi (succesivitatea gîndurilor, 1
marca trecerea de la o părţilor textului, legătura dintre ele, alineate şi
ideie la alta. ortografie, scrierea şi aranjarea corectă în pagină). L. pag. 43,
4.6 Clasificarea părţilor 109Explorarea textului: Trei stele mici, de Ernst 1 C.el. pag. 35
de vorbire dintr-un şir Wiechert
de cuvinte dintr-un mic 110Exerciţii de identificare a mijloacelor artistice în 1 M., pag.71
text. text. C.el. pag. 36
3.6 Manifestarea 111Tainele cărţii. Colinde. 1 L. pag. 42-43
conduitei autonome în 112Recapitulare. Exerciţii de dezvoltare şi 1
scopul elaborării în recuperare M., pag.72
scris a unor compoziţii 113Evaluare sumativa. 1 T., nr. 8, pag.
proprii sau de grup. 114Spectacolul O poveste de Crăciun... 1 21-22
1.8 Reproducerea orală 115Colinda Primeşte-ţi, gazdă, casa! De G. Ţărnea. 1
a unui fragment dintr- 116Proiect de grup. 1
un text narativ, a unei L. pag. 44
informaţii libere sau Modulul VI. Sensibilitate – 23 ore
tematice, alese
independent din 117Factorii constiuieţi ai limbajului: emiţător, 1 M., pag.73
diferite surse în faţa mesajul, destinatarul.Iarnă ca în vis. Întocmirea C.el. pag. 37
publicului din clasă. proiectului Bucuriile iernii.
3.3 Aplicarea regulilor 118.Lectura interogativ- interpretativă a textului La 1
de ortografie şi de gura sobei,de V. Alecsandri. Înţelegerea şi interpretarea M., pag.74
punctuaţie în celor citite în gînd. C.el. pag. 38
contextele de realizare 119.Versificaţia: pastelul. Exersarea recunoaşterii 1
a comunicării scrise. elementelor specifice pastelului.
1.5 Reproducerea 120.Tainele cărţii. Textul La gura sobei,de V. 1 M., pag.75
integrală şi succesivă Alecsandri. Mijloace artistice de modificare a sensului:
prin cuvinte proprii a comparaţia, personificarea, enumerarea, repetarea. C.el. pag. 39,
conţinutului un ui text 122Adjectivul. Acordul adjectivuui cu substantivul 2 ex.10-12
citit sau audiat. Exercitii aplicative.
2.8 Identificarea în 123Comunicarea nonverbală – gest, mimică 1
textul liric a (actualzare). M., pag.76
mijloacelor artistice: 124Invitatia 1 C.el. pag. 39-
comparaţia şi 125Evaluare iniţială (la începutul semestrului II). 1 40
personificarea, 127Numeralul in comunicare. 2
valorificînd rolul lor în 128Scrierea corectă a numeralului. Cazuri simple de 1 M., pag.80
text. ortugrafie a numeralelor.
2.12 Valorificarea 129Lucrul lexical. Îmbogăţrea vocabularului: 1 M., pag.81
vocabularului din sinonime, antonime, cuvinte cu sens propriu şi figurat.
textul citit şi utilizarea 130Comunicarea în acţiune: Prezentarea proiectului 1 M., pag.82
lui în exprimarea orală de grup Ce bucurii mi-a adus iarna?.
şi scrisă. 131Mini-proiect. Meditaţii asupra proverbului. 1 M., pag.79
5.5 Exprimarea 133Tainele cărţii. Lectura interogativ- interpretativă 2
opiniilor şi a a textului La săniuş, de Ion Agîrbiceanu. C.el. pag. 41
atitudinilor faţă de cătţi 135Scrierea corectă a cuvintelor (intr-o/într-un, 2 M., pag.78-
şi de valoarea lor dintr-o/dintr-un, n-ai/ nai). 79
artistică. 136Lucrări scrise. (copieri, transcrieri, dictări, 1
5.7 Demonstrarea autodictări). M., pag.83
interesului de a 137Compunere – descrierea unui colţ din natură. 1
organiza o bibliotecă Desfăşurarea ideilor într-un plan simplu. Dictări
personală 138Corectări de conţinuturi ( scrierea şi aranjarea 1
2.5povestirea unui text corectă în pagină). Evaluare formativă. M., pag.84
literar după un plan 139Lectura interogativ- interpretativă a textului 1 C.el. pag. 44
simplu de idei, alcătuit Sania, de I. Druţă. Explorarea textului.
după cele 3 părţi ale 140Evaluare sumativă 1 T., nr. 9, pag.
textului: introducere, 141Tainele cărţii. Impresii despre textul Iarna în 1 19
cuprins, încheiere. cîmpie, de I. Druţă
3.3 Aplicarea regulilor 142Exerciţii de scriere corectă. 1 M., pag.85
de ortografie şi de C.el. pag. 43
punctuaţie în Modulul VII. Bunăvoinţă
contextele de realizare T., nr. 10,
a comunicării scrise. 143.Zîmbeşte, copile zîmbeşte! Adaptarea 1 pag. 20-21
2.12 Valorificarea modalităţilor de exprimare la diverse situaţii de Lecturi
vocabularului din comunicare verbală. Întocmirea agendei de lucru pentru
textul citit şi utilizarea proiectul de grup TVC Cu optimizmul prin viaţă. M., pag.86,
lui în exprimarea orală 144.Linia de dialog. Punctul. Două puncte. 1 ex. 1-6
şi scrisă. 145.Lectura interogativ- interpretativă a textului 1
3.2 Redactarea textelor Cine isi schimba caciula.., de Aurel Scobioala.
de mică întindere, Automatizarea tehnicii lecturii cu voce şi în gînd.
adaptîndu-le destinsţiei 146Explorarea textului: Cine isi schimba caciula.., de 1 M., pag.87
şi scopului comunicării Aurel Scobioala. Povestire orală (integrală, selectivă, C.el. pag. 45,
4.5 Utilizarea corectă, succesivă). Mijloacele expresive ale comunicării orale. ex. 1-2
în textele redactate, a 147.Anuntul – definiţie, recunoaştere. 1
elementelor de 148.Tainele cărţii. Impresii despre cartea Amintiri din
construcţie a copilărie după I. Creangă.
comunicării studiate. 149.Propozitia dezvoltata. Parti principale si parti 1 M., pag.88-
3.1 Conştientizarea secundare de ale propozitiei. 89 C.el. pag.
esteticii scrisului faţă 150.Exercitii aplicative 1 45-46, ex.3-7
de cel care citeşte 151.Lectura interogativ- interpretativă a textului 1
gîndurile scrise. Lupul si cucul, de A Donici.Fabula. Înţelegerea şi M., pag.89
3.2 Redactarea textelor interpretarea celor citite în gînd. L. pag. 56-63
de mică întindere, 152Explorarea textului Lupul si cucul, de A Donici. 1
adaptîndu-le destinsţiei 154Scrierea corectă a cuvintelor: n-are,cel/ ce-l, n- 2 M., pag.90
şi scopului comunicării am/n-ai, nu-l, n-o, nu-i, na-ţi, n-au, va/ v-a. C.el. pag. 47
3.5 Asezarea corectă în 155.Lecţie concurs: „Cel mai bun la ortografie” 1
pagină a textelor scrise 156.Lectura interogativ- interpretativă a textelor 1 M., pag.91
cu alineate pentru a Snoave si anecdote. Specii literare snoava M., pag.92
marca trecerea de la o 157.Explorarea textelor Snoave si anecdote 1 C.el. pag. 48
ideie la alta. 159.Predicatul. Predicatul verbal. 2 M., pag.93,
2.8 Identificarea în 160.Exercitii aplicative 1 M., pag.94
textul liric a 161.Tainele cărţii. Impresii despre fabula Momiţa şi 1
mijloacelor artistice: oglinda,de A. Donici. M., pag.95
comparaţia şi 162Compunere după un plan dat. Lucrări scrise. 1 M., pag.96
personificarea, 163.Evaluare formativă. 1
valorificînd rolul lor în 164.Organizarea textului redactat. Titlul textului. 1 M., pag.97
text. Tema. Ideia principală. M., pag.98
1.8 Reproducerea orală 165.Comunicarea în acţune TVC „Cu optimizmul prin 1 M., pag.99
a unui fragment dintr- viaţă!” M., pag.101
un text narativ, a unei 166.Recapitulare. Exerciţii de determinare a 1
informaţii libere sau predicatului M., pag.100
tematice, alese 167.Evaluare sumativă 1 T., nr. 11,
independent din 168.Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. 1 pag. 24
diferite surse în faţa
publicului din clasă. ModululVIII. Responsabilitate
1.3 Receptarea corectă M., pag.100
a unui mesaj în funcţie 169.0Situaţie de comunicare: Frunza-i neam cu 1
de mijloacele rădăcină.
suplimentare de Mijloacele suplimentare de transmitere a informaţiei:
transpunere a eticheta comunicării şi comunicarea nonverbală (gest, M., pag 102
informaţiei. mimică, semne, semnale, etc.) lectura suplimentară,
1. 7 construirea unui presa periodică. Întocmirea hărţii proiectului.
text oral pe baza 170Reproducerea orală a unui fragmentdintr-un text 1
planului de idei propriu narativ, a unei informaţii libere sau tematice.
sau elaborat in grup. 171.Lectura interogativ- interpretativă a textului 1 M., pag.103
2.7Delimitarea Casa părintească,de S. Vangheli. Calităţile citirii: C.el. pag.
elementelor carectă, conştientă, cursivă, expresivă. 51, ex. 1-2
semnificative ale 172Explorarea textului Casa părintească,de S. 1
tablourilor de descriere Vangheli. Componentele textului: titlul, autorul,
a naturii şi compararea conţinutul.
cu cele reale. 173Subiectul simplu. Exprimarea subiectului. 2
2.8 Identificarea în 174.Exercitii aplicative 1 L. pag 68
textul liric a 175.Tainele cărţii. Impresii despre textul In copilaria 1
mijloacelor artistice: mea, de A. Suceveanu M., pag.104-
comparaţia şi 176Lectura interogativ- interpretativă a textului 1 105 C.el.
personificarea, Baladă, de N. Dabija. Înţelegerea şi interpretarea celor pag. 51-52,
valorificînd rolul lor în citite în gînd. ex. 3-7
text. 177Explorarea textului Baladă, de N. Dabija. 1
2.15 Identificarea Tablourile naturii înscrise în text. M., pag.10
mijloacelor artistice în 178Acordul predicatului cu subiectul. 2 M., pag.106
text. 179Compoziţie după un portret vizual. Impreună 1 M., pag.107
3.3 Aplicarea regulilor facem ziua bună. C.el. pag. 53
de ortografie şi de 180Desfăşurarea ideilor într-un plan simplu. 1 M., pag.115
punctuaţie în Lucrări scrise. Evaluare formativă.
contextele de realizare 181.Lectura interogativ- interpretativă a textului La 1 M., pag.108
a comunicării scrise. scaldat de I. Creanga
182.Tainele cărţii. Organizarea agendei de lectură a 1
textelor: Pasărea albă a copilăriei mele, de I. Druţă. M., pag.109
Cine-i pasărea? de G. Vieru.
183.Comunucarea în acţiune: posterul Frunza-i 1 M., pag.110
3.6 Manifestarea neam cu rădăcină (proiect de grup). M., pag.111
conduitei autonome în 184.Recapitulare. Exerciţii de determinare a 1
scopul elaborării în predicatului si subiectului în propoziţii.
scris a unor compoziţii 185.Evaluare sumativă 1 T., nr. 12,
proprii sau de grup. 186.Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. 1 pag. 25
4.3 Utilizarea M., pag.112-
dicţionarelor în scopul 112-3 C.el.
confruntării Modulul IX. Devotament – 17 ore pag. 55
ortogramelor, M., pag.114
sensurilor unor cuvinte, 187.Racordarea limbajului la scopul 1
precum şi al comunicării.Doamne, adu primavara!. Întocmirea
intensificării popriului harşii proiectului . Revista clasei. M., pag. 111
vocabular. 188.Comunucarea în acţiune:Arta de a comunica - 1
5.2 Perceperea mini proiect. Meditaţii asupra proverbului. T., nr. 13,
valorilor multiple ale 189.Lectura interogativ- interpretativă a textului 1 pag. 26-27
cărţii de literatură şi Oaspeţii primăverii, de V. Alecsandri. Automatizarea M., pag.117
apresei periodice tehnicii lecturii cu voce şi în gînd. C.el. pag.
pentru copii. 190.Explorarea textului Oaspeţii primăverii, de V. 1 57, ex. 1
5.5 Exprimarea Alecsandri. Îmbogăţirea vocabularului: sinonime,
opiniilor şi a antonime. Mijloace artistice:comparaţia, personificarea. C.el. pag. 61
atitudinilor faţă de cătţi 192.Atributul. Atributul- determinant al 2
şi de valoarea lor substantivului M., pag.118
artistică. 193.Atributul. Exerciţii aplicative. 1 C.el. pag.
1. 7 construirea unui 194.Lectura interogativ- interpretativă a textului 1 57-58, ex. 2-
text oral pe baza Puiul, de I. A. Brătescu-Voineşti. Calităţile citirii: 9
planului de idei propriu corectă, conştientă, cursivă, expresivă. M., pag.119
1.9 Conştientizarea 195.Explorarea textului Puiul, de I. A. Brătescu- 1 C.el. pag. 59
rolului utilizării de Voineşti. Tema, ideia, locul şi timpul acţiunii.
către autor a 197.Atributul. Exprimarea atributului 2 M., pag. 120
dialogurilor şi 198.Exerciţii aplicative 1 M., pag.121
descrierii în textu 199.Tainele cărţii. Lectura textului O, ramîi..., de M. 1 122 C.el.
narativ. Eminescu pag. 60
1.10 Rreproducerea 200.Compunere după titlul dat. Alcătuirea textului 1 M., pag. 123
integrală şi succesivă, (oral). M., pag.124
selectivă prin cuvinte 201.Scrierea textului pe ciornă. 1 M.,
proprii a conţinutului 202.Comunucarea în acţiune: Revista clasei 1 pag.125C.el.
unui text citit sau Primăvară, primăvară, mai rămîi la noi in ţară. pag. 62
audiat. 203.Recapitulare. Evaluare sumativă 1 T., nr. 14,
203.Autoevaluare. Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. 1 pag . 30
2.9 Exprimarea 204.Tainele cărţii. La Paşti,de G. Coşbuc. 1 M., pag.128,
propriei stări emotive 205.Organizarea unei expoziţii de cărţi latema: 1 Ex. 1-6
în legătură cu mesajul Tradiţii şi obiceiuri de Paşti. M., pag.126,
textului literar citit. L. pag. 80-81
2.12 Valorificarea Modulul X. Curiozitate – 17 ore
vocabularului din
textul citit şi utilizarea 206.Factorii constiuieţi ai limbajului: emiţător, 1 M., pag.129
lui în exprimarea orală mesajul, destinatarul. Totul trebuie pus sub semnul C.el. pag.
şi scrisă. indoielii. Întocmirea agendei şi proiectului de grup. 63, ex. 1
3.3 Aplicarea regulilor Curiozităţi din lumea cărţilor.
de ortografie şi de 207.Lectura interogativ- interpretativă a textului 1 M., pag.130
punctuaţie în Dacă vrei să fii Columb, de A. Suceveanu.Inţelegerea C.el. pag. 63
contextele de realizare celor citite în gînd . Calităţile citirii: carectă, conştientă,
a comunicării scrise. cursivă, expresivă. M., pag.131
3.6 Manifestarea 208.Explorarea textului Dacă vrei să fii Columb, de 1 C.el. pag. 64
conduitei autonome în A. Suceveanu. Organizarea logico- semantică a textului.
scopul elaborării în 210.Complementul. Complementul- determinant al 2 M., pag.134,
scris a unor compoziţii verbului.
proprii sau de grup. 212.Complementul. Exprimarea lui. Exerciţii 2 M., pag.135
4.6 Clasificarea părţilor aplicative. C.el. pag.
de vorbire dintr-un şir 213.Tainele cărţii. Organizarea agendei de lucru a 1 66,
de cuvinte dintr-un mic textului: Cartea cu Apolodor, de Gelu Naum. M., pag.139
text. 214.Lectura interogativ- interpretativă a textului 1
5.3 Utilizarea unor Leul şi căţeluşa, de Lev Tolstoi. Planul simplu de idei. M., pag.132-
tehnici/ strategii de 215.Explorarea textului textului Leul şi căţeluşa, de 1 133
lucru cu textul/ catea în Lev Tolstoi.
implementarea lor în 216.Lucrări scrise. Dictări. Exerciţii aplicative. 1 M., pag.138
diverse situaţii 217.Compunere după planul dat. Scriere imaginativă. 1 C.el. pag.
cotidiene. Dovleacul şi viţa. 61,
5.1 Manifestarea 218.Organizarea textului redactat. 1
interesului de a Organizarea logico semantică a textului. Tema, ideia,
comunica şi a personajele, locul, timpul.
descoperi tainele cărţii. 219. Evaluare formativă. 1 T., nr. 15,
4.4 Utilizarea eficientă 221. Complementul exprimat prin 2 pag . 31
a elementelor de substantiv(pronume) M., pag.136
construcţie a 223.Partile de propozitie. Exerciţii aplivative 2
comunicării în procesul M., pag.137
de învăţare activă a 224.Comunicarea în acţiune: Gazeta de perete. 1
limbii şi literaturii rom. Prezentarea proiectului de grupCuriozităti din lumea M., pag.138
2.9 Exprimarea cartii.
propriei stări emotive 225.Tainele cărţii. Întîlnire cu un scriitor.activităţi de 1 M., pag.140,
în legătură cu mesajul participare activă la diferite experienţe litarare.
textului literar citit. 226.Lectura interogativ- interpretativă a textului 1 M., pag.141,
Jocuri, de Ana Blandiana
227.Explorarea textului textului Jocuri, de Ana 1
Blandiana
228.Recapitulare. Exerciţii de consolidare a 1
conoştinţelor.
229.Evaluare sumativă 1 T., nr. 16,
231.Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. 2 pag . 31
Lecturi pag.
94-95
Matematica
Clasa IV-a
134 ore – anual
4 ore – săptămînal
Competenţe specifice:

1. Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic ăn diverse situaţii.


2. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte diferite.
3. Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizînd achiziţiile matematice.
4. Explorarea/ investigarea unor situaţii – problemă, reale sau modelate, integrînd achiziţiile matematice şi
cele din alte domenii.

Repere bibliografice:

1. L. Ursu, I. Lupu, Matematica, manual (M), clasa a IV-a, Chişinău, Prut internaşional, 2008
2. L. Ursu, I. Lupu, Teste de evaluare sumativă (Teste), clasa a IV-a, Chişinău, Prut internaşional, 2008
3. A. Călugăriţa, Exerciţii şi probleme de matematică pentru elevii claselor 1-4 ( Ex. şi prob.), Bucureşti,
Pan Universal
Istoria
Casa IV-a
34 ore anual
1 oră – săptămînal
Competenţe specifice:

1. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate;


2. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric;
3. Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice;
4. Descrierea situaţiilor, faptelor, şi proceselor istorice;
5. Formarea comportamentelor şi valorilor naţionale.

Literatura:
1. P. Cerbuşcă, manual de Istorie, cl.IV, Ştiinţa, 2012
Nr.
Subcompetenţe Nr. Conţinuturi didacice de Data Resurse didactice Observaţii
d/o ore
 Modulul I. Itoria ne învaţă – 7 ore
Însuşirea şi 1 Istoria – învăţătoarea vieţii 1
recunoaşterea M., pag. 8-9
2 Izvoarele istoriei 1
termanilor istorici M., pag. 10-11
3 Timpul şi spaţiul în istorie 1
de bază din istoria M., pag. 12-12
4 Familia mae în istorie 1
românilor şi M., pag. 14-15
5 Localitatea mea 1
universală; M., pag. 16-17
6 Recapitulare 1
Descrierea datelor şi 7 Evaluare sumativă 1
evenimentelor din M., pag. 18-19
istoria românilor Modulul II. Fapte şi personalităţi istorice – 18 ore
şi universală;
Orientarea în spaţiul 8 Întemeierea statului gato-dac 1
itoric utilizînd M., pag.22-23
9 Dacia Romană: Decebal şi Traian 1
hărţi istorice M., pag.24-25
10 Întemeietorul ţărilor române: Basarab I şi Bogdan I 1
simple; M., pag. 26-27
11 Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun, strategi şi 1
Valorificarea M., pag. 28-29
diplomaţi iscusiţi
surselor istorice 12 Ştefan cel Mare şi Sfînt, domnitorul legendar 1
orale; M., pag. 30-31
13 Întîiul unufivato de ţară: Mihai Viteazul 1
Descrierea datelor şi M., pag. 32-33
14 Epoca lui Vasile Lupu şi Matei Basarab 1
evenimentelor din M., pag. 34-35
15 Evaluare formativă 1
istoria românilor 16 Dimitrie Cantemir, cărturarul universal. 1
şi universală; M., pag. 36-37
17 Marii cronicari ai ţării Moldovei. 1
M., pag. 38-39
18 Personalitatea polivalentă a lui Gheorghi Asachi. 1
M., pag. 40-41
Caracterizarea 19 Alexandru Ioan Cuza, domnul Unirii. 1
M., pag.42-43
personalităţilo 20 Stîlpi ai Marii Uniri de la 1918: Ion Inculeţ şi Pan 1
M., pag. 44-45
remarcabile din Halippa
istoria românilor 21 Republica Moldova, stat independent şi democratic. 1
M., pag. 46-47
şi universală; 22 Europa, uniune a ţărilor libare 1
M., pag. 48-49
23 Recapitulare. 1
Selectare diferitor 24 Evaluare sumativă 1
M., pag. 50-51
tipuri de 25 Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. 1
informaţie despre
un eveniment
istoric din doua
surse diferite;
Modulul III. Valori şi tradiţii în istorie – 9 ore
Prezetrea rezultatelor
unor modificări în 26 Cetăţile, bastioane de apărare. 1 M., pag. 54-55
modul de viaţă al 27 Biserici şi mănăstiri 1 M., pag. 56-57
oamenilor din 28 Educaţia, ştiinţa şi cultura. 1 M., pag.58-59
localitatea locală 29 Obiceiuri şi tradiţii populare 1 M., pag. 60-61
30 Locuinţa, hrana şi vestimentaţia 1 M., pag. 62-63
31 Copiii şi viaţa lor în istorie. 1 M., pag. 64-65
32 Evaluare formativă 1 M., pag. 66-67
33 Recapitulare 1
34 Evaluare sumativă 1 M., pag. 68-69
Educatia moral-spirituala
Clasa a lV-a
34 ore-annual
1 ora -saptaminal
COMPETENENTE SPECIFICE:
1.Utilizarea conceptelor specifice valorilor moral-spirituale pentru cunoasterea si
respectarea
traditiilor nationale,experientii religioase,normelor de convetuire in societate.
2.Aplicarea normelor din sfera volorilor umane in stabilirea relatiilor
interpersonale pozitive.
3.Manifestarea unui comportament social activ si responsabil adecvat unei lumi
in schimbare.
4.Participarea la luarea deciiziilor si la rezolvarea problemelor comunitatii.

REPERE BIBLIOGRAFICE:
1.Curiculum National,Ministeru Educatiei al Republicii Moldova,Chisinau,2010.
2.Educatia moral-spirituala,Manual pentu clasa a lv-a, Angela Cara, Tatiana
Niculcea,Editura
Univers Pedagogic,Chisinau2005.
Nr.
Subcompetenţe Nr. Conţinuturi didacice de Data Resurse didactice Observaţii
d/o ore
Modulul l.Eu si lumea valorilor -(15 ore)

Valorile.Exercitiu de stabilire a corespundentilor


-Utilizarea, in contexte noi, a 1 1 M.,pag4-5;planse
dintre calitatile morale si modulul de comportament.
notiunilor specifice valorilor cu proverbe;
Virtutile.Analiza personajului/persoanei dupa
moral-spirituale; 2 1 M.,pag 6-7;
trasaturi fizice si morale.
portretul lui Stefan
cel Mare.
Bunatatea. Exercitiul de stabilire a
3 1 M.,pag.8-9
corespondentelor dintre calitatile morale si modul
de comportament.
Iubirea. Discutii libere.
4 1 M.,pag. 10-11
Milostenia.Exercitiu de stabilire a corespondentilor
-stabilirea corespondentelor 5 1 M.,pag.12-13
dintre calitatile morale si modul de comportament.
intre calitatile personale si
faptele personale;
Rabdarea.Exercitiu de stabilire a corespondentilor
6 1 M.,pag.14-15
dintre calitatile morale si modul de comportament;
Invatatura. Elaborarea unor rebusuri tematice.
7 1 M.,pag.16.17
CREDINTA.
8 1 M.,pag.18.19
Iertarea.Analiza personajului/persoanei dupa
9 1 M.,pag20.21
trasaruri fizice si morale.
-analizarea prin lucru in
Calitatile unui om adevarat.Completare agendei
echipa, a unor situatii din 10 1 M.,pag.22.23
faptelor bune.
sfera valorilor moral-
Jertfa de sine.
spirituale; 11 1 Comorile sufletesti
N,Bujor.pag61-62
Autoevaluare. Elaborarea unui text de autoanaliza
12 1 M.,pag24
cu oportunitati de imbunatatirea calitatilor.
Craciunul.
13 1 M.,pag30-31
Evaluarea sumativa.
-argumentarea valorilor 14 1
Exercitii de ameliorare si dezvoltare.Analiza
invatamintelor biblice, 15 1 fise
faptelor personale.
cotidiene, artistice;

Modulul ll. Eu si lumea din jurul meu-(11ore)


Familia. Ziua numelui. Elaborarea unor rebusuri
16 tematice. 1 M.,pag26-29
Respectul.
-asumarea propriei raspunderi 17 Respectul intre colegi. 1 M.,pag32-33
fata de actiunile proprii si fata 18 Prietenia. Completarea agendei faptelor Bune. 1 M.,pag34-35;fise
de cele ale grupului de 19 Responsabilitatea. Eloaborarea unui text de 1 M.,pag36-37
apartenente; 20 autoanaliza cu oportunitati de imbunatatire a 1 M.,PAG 38-39
calitatilor si faptelor personale.
Onestitatea. Studiu de caz despre variante de
21 reactionare in contexte concrete. 1 M.,pag40-41
In armonie cu natura. Proiect pe tema
-participarea la solutionarea 22 posibilitatilor de solutionare a unei probleme din 1 M.,pag42
problemelor ce privesc domeniul mediului ambiant. fise,planse.
propria dezvoltare. In armonie cu natura.
23 Valorile ale neamului. Personalitati remarcabile. 1 M.,pag. 43, fise
24 Valori ale neamului. Monumente istorice locale. 1 M.,pag. 44-45
25 Valori ale neamului. Monumentele iostorice din 1 Planse, fise
26 tara. Autoevaluare. 1 M.,pag46
planse,fise de lucru
Modulul lll. Eu si lumea crestinitatii-(8 ore)

Crestinismul.Traditii si obiceiui locale.


27 Cele 10 pornci. Joc creativ. 1 M.,pag48-49
27 Darul lui Dumnezeu. Actiuni de interes comunitar. 1 M.,pag50-51
29 Pastile. 1 M.,pag52-53
30 Credinta si prietenia. Dezvoltarea de activitaţi in 1 M.,pag54-55
31 beneficiul comunitatii. 1 M.,pag56-57
Iubirea parinteasca. Universul copilarileii: familie,
32 scoala, comunitate. 1 M.,pag58-59
Evaluare sumativa.
33 Religiile lumii. Autoevaluare. 1
34 1 M.,pag60-61.
Enciclopedia lumii
Educatia muzicala
Clasa a lV-a
34 ore- anual
1 ora –saptaminal
COMPONENTELE SPECIFICE:

1.Cunoasterea si intelegereamdivertitatii fenomenului musical-artist din perspectiva semnificatiilor emotionale si estetice.


2.Identificarea mijloacelor de expresivitate muzicala conform rolului fiecaruia dintre ele in redrea imaginii artistice si a
mesajului identic al operei muzicale.
3.Demonstrarea dexteritatilor musicale in activitati artistice scolare,culturale,sociale.
4.Utilizarea terminologiei muzicale specifice pentru reflectie si autoexprimare.
5.Receptarea si promovarea valorilor nationale si universale.

REPERE BIBLIOGRAFICE:

1.Curriculum National,Ministerul Educatiei al Republicii Moldova,Chisinau,2010.


2.Educatia muzicala,Manual clasa a lV-a (M.)
Subcompetenţe Nr. Conţinuturi didacice Nr. Data Resurse didactice Observaţii
d/o de
ore
MUZICA POPORULUI MEU
Creatie muzicala populara

Folclorul muzical-oglinda a spiritualitatii


Auditia / receptarea 1 1 M.,pag.6-7
poporului.Privire generala asupra originilor si evolutiei
muzicii Casetofon,discuri
folclorului nostru muzical (introducere)
-interpretarea voca;-orala:Am un plai, Ungureanu Mihai.
1.Recunoasterea
-auditia: Intrecerea lautareasca, melodie populara.
tipurilor, genurilor,
Doina-unul dintre cele mai reprezentative genuri ale
speciilor de muzica 2 1 M.,pag.19-20
folclorului rominesc. Specii de doine. Doina vocala,
populara si academica Casetofon, discuri
vocal-instrumentala, instrumentala.
si identificarea auditiva
-interptretarea vocal-corala: doina Cinta puiul cucului.
a sferei de expresivitate
-auditia: Doina si batuta din Giurgiulesti.
emotionala si
Balada-gen muzical folcloric cu o istorie
imagistica. 3 1 M.,pag.22-23
indelungata.Specii de balada: pastoreasca, haiduceasca,
Casetofon,discuri
istorica.
-interpretarea vocal-corala: Miorita, cintec popular.
-auditia: balada pastoreasca Miorita.
Cintecul popular- sfera a folclorului muzical de cea mai
4 1 M.,pag.12,26-28
larga circulatie.
2.Remarcarea pe Casetofon, discuri
-interpretarea vocal-corala: Cucule, pana galbena, cintec
parcursul audierii a
popular.
evenimentelor
-auditia: Hora lautarului, melodie populara.
muzicale (inceput,
Geneza cintecului popular. Sincretismul muzica-vers de
parti, repetitii, 5 1 M.,pag.26-31
autori anonimi. Evaluare formativa.
culminatii, sfirsit), Casrtofon, discuri
Probe practice pentru determinarea genului muzical a
schimburi de tempouri, 6 1 M.,pag.26-27,
titlului lucrarii(muzica cu program),a compozitorului, a
contrastele dinamicesi Casrtofon, discuri
interpretului/formatiei muzicale.
timbrale, alternarea
Cintecul popular istoric.
caracterelor si a 7 1 M.,pag.24-25, 30
Cintecul in ritualuri,sarbatori populare:bocetul,cintecul de
imaginilor muzical Casetofon,discuri
nunta, colinde, pashale.
artistice;
-interpretarea vocal-corala: Codreanu ,balada haiduceasca.
-auditia: Cintec popular de haiducie Radul mamei, Radule.
Cintecul popular contemporan-continuitate a traditiilor
8 1 M.,pag.38-40
folclorice ale neamului.Clasificari si sfere de circulatie.
Casetofon, discuri
Interpreti de valoare a cintecului popular.
-interpretarea vocal-corala: Draga mi-i si mult mii drag,
3. Diferentierea cintec popular.
auditiva si de -auditia: Ciocirlia, melodie populara.
descrierea aportului Cintece si jocuri din folclorul copiilor.Clasificari si
unor elemente ale 9 trasaturi caracteristice. 1 M.,pag 36-37
limbajului muzical in -interpretarea vocal-corala: La ripa cu tufele (popular de Casetofon, discuri
crearea reprezentarilor gluma,satiric)
spatiale (departe- -auditia: Hora bucuriei, melodie populara.
aproape, mare-mic), de Jocurile (dansurile) populare. Origini si evolutie.
miscare (inainte-inapoi, 10 Semnificatii sincretizmului dans-muzica in creatia 1 M.,pag.41-42
in sus- in jos); folclorica. Casetofon, discuri
-interpretarea vocal-corala: Ia-ti,mireasa, ziua buna (din
repertoriul nuptial).
-auditia: Din repertoriul nuptial: Jocul mare ,Jocul zestrei,
Cintecul miresei.
Jocuri rituale:Calurasii, Papadurele, Jocul mare, Dansul
4.Demonstrarea 11 miresei, Zestrea 1 M.,pag. 57-59
deprinderilor corecte la -interpretarea vocal-corala: Dragaicele, cintec popular. Casetofon,discuri
interpretatrea vocala, -auditia: Colinde si cintece de stea.
cintarea sincronizata in Jocuri nerituale cu subiect si fara subiect. Varietatea lor.
diferite aranjamente 12 Trasaturi caracteristice ale mijloacelor muzicale. 1 M.,pag. 43
simple: la unison, -interpretarea vocal-corala: Mierla, cintec popular. Casetofon, discuri
solist-cor, pe grupe -auditia: Hora laului, cintec popular.
(alternativ, in lant, in Cintecul popular de joc.Diversitatea lui. Interpreti –
dialog) cu sau fara 13 vocalisti de muzica populara romaneasca. 1 M.,pag. 42
acompaniment, cu -auditia: Sirba de la Edinet, melodie populara. Casetofon,discuri
“negativ” (fonograma); Melodii instrumentale de cintece si jocuri populare.
14 Interpreti-instrumentisti recunoscuti de muzica populara. 1 M.,pag.19
-interpretarea vocal-corala: Cind aud cucul cintind, Casetofon ,discuri
cintecul din repertoriul Mariei Lataretu.
-auditia: Intrecerea lautareasca, melodie populara.
Costumul popular, alte atribute decorative ale
15 cintecului si jocului popular. 1 M.,pag.61-64
- interpretarea vocal-corala:Asta seara-i seara mare Casetofon,discuri
(colind de craciun). Capra (joc popular cu masti).
-auditia: Colinde si cintece de stea.
Evaluare sumativa.
16 Solfegierea unor melodii simple din muzica populara 1
17 sau academica. 1 M.,pag.65
Cunoasterea valorificarea folclorului muzical al
5.demonstrarea 18 propriului popor, conditii ale perpetuarii lui de la unele 1 M.,pag.66
deprinderilor generatii la altele (generalizare)
elementare de minuire
a instrumentului Muzica academica
muzical sau a jucariilor
muzicale melodice / de Privirea generala asupra istoriei muzicii profesioniste
percutie, pozitionarea 19 in spatiul cultural românesc: perioade, reprezentanti, 1 M.,Pag. 68-71
corecta a minii la lucrari de valoare (introducere). Casetofon, discuri
insrument si asocierea -interpretarea vocal-corala: Alexandru Flechtenmacher,
cu sunetul si durata lui Dimitrie Bolintineanu - Mama lui Stefan cel mare.
(patrimi doimi optimi -auditia: C.Rusnac, Anatol Ciocanu-Copii planetei
si pauzele lor) in Pamint.
masurile de 2/3; 3/4 in Compozitorii-fondatorii ai muzicii profesioniste
limita de 7 sunete; 20 nationale: A.Flechtenmacher, P.Mizezentti, E . 1 M.,pag. 71-72
Mandcevschi, E. Caudella. Casetofon discuri
-interpretarea vocal-coral: Pietro Mezzenti, Carol Scorb-
Bardul din Mircesti.
-auditia: Flechenmacher A.- uvertura nationala Moldova;
Caudella Eduard - finalul actului intii al operei Petru
Rares.
Gavriil Musicescu - un clasic de mare valoare al culturii
21 muzicale nationale. 1 M.,pag. 83-84
-interpretarea vocal-corala: G.Musicescu - Ca o zi de Casetofon,discuri
primavara.
6. Improvizrea -auditia: Musicescu G. - Dor, dorule, Stancuta.
jocurilor, scenetelor cu Ciprian Porumbescu - compozitor, muzician de exceptie
personaje din povesti 22 si mare patriot al neamului nostru. 1 M.,pag. 77-74
folosind jucarii, -interpretarea vocal - corala: C. Porumbescu - fragment Casetofon,discuri
accesorii, masti, din opera: Crai no; Trei culori.
costume, masti, -auditia- C. Porumbescu- corul Crai nou din opereta Crai
miscare corporala, nou.
elemente de dans Porumbescu Ciprian - Balada pentru viioara si pian.
adecvate sbiectului; George Enescu - luceafărul culturii muzicale româneşti,
23 personalitate marcantă în cultura muzicală universală 1 M„ pag. 77-78
Casetofon, discuri
• interpretare vocal-corală: Dumitru Gheorghiţă, V.Rusu -
7. Transpunerea Joc de sărbătoare
impresiilor, idei lor, • audiţia: Enescu George - Rapsodia română nr. 1.
sentimentelor muzicale Eugeniu Coca - personalitate contribuabilă la procesul de
în lim bajul altor arte: 24 evoluţie a muzicii profesioniste în Moldova 1 M., pag. 86-91
în versuri şi com • interpretare vocal-corală: Dumitru Kiriac, M.Eminescu – Casetofon, discuri
puneri, în mişcări Revedere
corporale plastice, în • audiţia: Coca Eugen - finalul (partea a IV-a) Cvartetului
desene, sculpturi şi de coarde nr. 2.
colaje; Evaluare formativă
Exerciţii de cultură vocală utilizînd diferite procedee de
25 interpretare: solist-cor, în lanţ, canon, a cappella, cu 1 M„ pag. 93-94
acompaniament instrumental, cu fonogramă etc; Casetofon, discuri
Ştefan Neaga - personalitate polivalentă în viaţa muzicală
26 a Moldovei: compozitor, pianist, dirijor, pedagog. 1 M., pag. 95
• interpretare vocal-corală: Tudor Chiriac, Gr.Vieru - Casetofon, discuri
8. Comentarea lucrării Limba noastră,fragment din partea a IV-a a cantatei Luci,
muzicale(după un soare, luci.
algoritm / schemă sau • audiţia: Neaga Ştefan - Concert pentru vioară şi
liber) privind orchestră.
conţinutul de idei, Eugeniu Doga - compozitor de mare rezonanţă în viaţa
stările emoţionale 27 cultural muzicală contemporană. 1 M., pag. 99
reflectate în • interpretare vocal-corală: Eugen Doga, Gr.Vieru - Casetofon, discuri
muzica, mijloacele de Scăpărici, Trăiască soarele.
expresivita te şi • audiţia: Doga Eugen - selecţiuni din muzica baletului
conform unor criterii Luceafărul
de apre- ciere valorica Gheorghe Mustea - continuator fidel al tradiţiilor clasice
a muzicii; 28 în cultura muzicală din zilele noastre. 1 M., pag. 102
interpretare vocal-corală: Gh.Mustea, Gr.Vieru - Noi în Casetofon, discuri
grai sîntem popor.
audiţia: Mustea Gheorghe - Balada lui Lăpuşneanu, din
opera Alexandru Lăpuşneanu.
Tudor Chiriac - contribuţii valoroase pe tărîmul abordării
29 unor genuri muzicale academice originale. 1 M., pag. 105
interpretare vocal-corală: Tudor Chiriac, Gr.Vieru - Limba Casetofon, discuri
noastră,fragment din partea a IV-a a cantatei Luci,
soare,luci
audiţia: Tudor Chiriac, Oratoriu Mioriţa.

Ghenadie Ciobanu - un compozitor de tip nou în cultura


30 muzicală contemporană a Moldovei. 1 M„ pag. 111
9. Compararea şi interpretare vocal-corală: Ion Aldea-Teodorovici, Casetofon, discuri
diferenţierea cre aţiilor Gh.Urschi - Gala măştilor.
folclorice de cele de audiţia: Ciobanu Ghenadie - compoziţia pentru flaut solo
muzică cultă după Spaţii sonore.
limbajul muzical pro- Muzica profisionistă pentru copii în Republica
prii fiecărui tip, 31 Moldova. Compozitori, creaţii, formaţii artistice, dirijori. 1 M„ pag. 114-115
utilizînd termeni, interpretare vocal-corală: Mihai Dolgan, Gr.Vieru – La Casetofon, discuri
noţiuni, expresii noi.
specifice domeniului audiţia: Tcaci Zlata - selecţiuni din opera Capra cu trei
iezi
Şcoala de muzică profisionistă din Moldova. Instituţii,
32 asociaţii concertistice: Felarmonica Naţională, teatru 1 M„ pag. 116-117
Naţional de Operă şi Balet, Asociaţia moldova concert Casetofon, discuri
interpretare vocal-corală: C.Rusnac; Gr.Vieru - Dragă-mi
este ţara mea.
audiţia: Păcuraru Ion - suita pentru orchestra de muzică
populară Plai moldovenesc
Evaluare sumativă.
33 Realizarea unui scurt eseu consacrat unui eveniment sau 1
34 unei personalităţi istorice reflectate în lucrări de muzica 1 Casetofon, discuri
populară (balade, cîntece) sau academică (opere simfonii
etc);
Cultura muzicală profisionistă a Moldovei de azi. Imagine
pe plan naţional şi internaţional (generalizare).
Subcompetenţe Nr Conţinuturi didacice Nr. Data Resurse Observaţ
d/o de didactice ii
ore

Semestrul I (61 ore)


Evocare prin exerciţii şi probleme (6 ore)
1.1.Identificarea, citirea şi 1 Iniţiere. Descompunerea numerelor mai mici 1
scrierea numerelor naturale
0 - 1000000. decît 1000. Antrenare şi dezvoltare. M.,pag.4-5
2 Semnificaţia operaţiilor aritmetice. 1
Descompunerea nr. nat. mai mici decît 1000 M.,pag.6-7
1.3.Compararea şi ordonarea 3 utilizînd oricare dintre operaţiile învăţate. 1
numerelor naturale 0 - 1 000 4 Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor. 1 M.,pag. 8
000. Exerciţii aplicative. Rezolvarea exerciţiilor şi M., pag. 9-10
problemelor. Probleme de logică. Ex .şi prob.,
5 1 pag. 250
1.4.Utilizarea 6 1
elementelor de limbaj Evaluare iniţială.
matematic aferent Turnir de probleme. Exerciţii de ameliorare şi dezvoltare. M.,pag.11
conceptului de număr
natural. Modulul I. Numerele naturale pînă la 100
7 0000 (15 ore) 1
Tabelul
2.5.Rezolvarea claselor şi
problemelor cu 1-3 Formarea, scrierea şi citirea numerelor mai
operaţii: cu plan sau mari decît 1000. Iniţiere. Identificarea poziţiei ordinelor
justificări; prin exerciţiu. 8 unei cifre în număr prin determinarea ordinului 1 M., pag. 12;
corespunzător. M„ pag. 13;
Ex., pag. 252;
1.1.Identificarea, citirea 9 Formarea, scrierea şi citirea numerelor mai 1
şi scrierea numerelor M., pag. 14
naturale 0- 1000000. mari decît 1000. Antrenare. Identificarea claselor
în scrierea unui număr. Identificarea numerelor
10 naturale în contexte uzuale. 1
1.3 Compararea şi ordonarea Formarea, scrierea şi citirea numerelor mai M„ pag. 15
numerelor naturale 0- 1 000 mari decît 1000. Consolidare. Citirea şi scriere
000. 11 anumerelor în tabelul de numeraţie. 1
Compararea şi ordonarea numerelor. Ex. şi prob.,
Localizarea, compararea, ordonarea numerelor, pag. 253
comentînd raţionamentele efectuate.
1.5.Explorarea modalităţilor 12 Compararea şi ordonarea numerelor. 1
de compunere şi M., pag. 16
descompunere a numerelor, 13 Consolidăm şi dezvoltăm. Compunerea şi 1
folosind operaţii aritmetice descompunerea numerelor în termini zecimali. M„ pag. 17
14 1
Înmulţirea şi împărţirea cu 10,100,1000. M., pag. 19;
1.2. Citirea şi scrierea
numerelor naturale pînă la 30 Comentarea modului de calcul.
cu cifre romane. 15 Înmulţirea şi împărţirea cu 10,100,1000. 1
Exerciţii de consolidare. . Ex. şi prob.,
16 Numere naturale scrise cu cifre romane. 1 pag. 255-257
1.7.Explorarea unor modalităţi Trecerea de la sistemul zecimal la sistemul roman M„ pag. 20
elementare de organizare şi şi invers, pentru numere naturale pînă la 30 .
clasificare a datelor: scheme; 17 1
tabele; desene. Numere naturale scrise cu cifre romane.
Consolidare şi dezoltăm. M.,pag.21;
18 Recapitulare. Identificarea regulii de formare şi 1
2.6.Formularea de probleme Ex. şi prob.,
pornind de la: un enunţ continuare a unor succesiuni de numere.
incomplet; schemă; operaţii; Evaluare formativă. pag. 258
exerciţiu. 19 1 M., pag. 22
20 Exerciţii de consolidare a temei Numerele naturale 1 M„ pag. 23;
2.1. Efectuarea adunării şi 21 pînă la 1000000. 1
scăderii în concentrul 0- 1 000 Probleme de comparaţie. Contexte M., pag. 21
000, fără şi cu treceri peste problematice legate de numere mai mari decît Ex. şi prob.,
ordin. 1000, prin organizarea şi clasificarea datelor cu pag. 255-258
ajutorul schemelor, tabelelor.
Turnir de probleme. Concurs. Probleme
2.4. Completarea unor 22 distractive. 1
succesiuni de numere asociate Evaluare sumativă. M., pag. 24
după reguli simple, indicate sau 23 Exerciţiide recuperare şi dezvoltare. 1
identificate prin observare. M., pag. 25

Modulul II. Adunarea şi scăderea numerelor


2.3. Aplicarea adunării, scăderii 24 în concentrul 0 - 1000000 (11 ore) 1
şi a proprietăţilor acestora
pentruaflarea unor numere 25 Adunarea şi scăderea numerelor mai mici 1
necunoscute în exerciţii. decît 10000. Exerciţii de adunare şi scădere fără M., pag. 26
şi cu treceri peste ordin.
Adunarea şi scăderea numerelor mai mici
decît 10000. Exerciţii de antrenare cu, cel mult,
26 1
trei operaţii, fară şi cu paranteze. Adunarea,
2.2. Explicarea modului de 27 1 M„ pag. 28
scăderea orală şi în scris, comentarea etapelor de
calcul şi a ordinii efectuării M„ pag. 29
operaţiilorîn exerciţii cu, cel 28 calcul. 1
mult, 3 operaţii, cu şi fără 29 Adunarea şi scăderea numerelor mai mari 1 M., pag. 34
paranteze. decît 10000. Legătura dintre adunare şi scădere. M., pag. 35
31 Adunarea şi scăderea numerelor mai mari 2
2.6. Formularea de probleme 32 decît 10000. Aflarea numerelor necunoscute în 1 M., pag. 36
pornind de la: un enunţ 33 exerciţii, în baza regulilor de aflare a 1
incomplet; schemă;operaţii; componentelor necunoscute ale adunării şi scăderii
exerciţiu. şi a probemelor.

Probleme cu doua sume sau doua diferente


2.7. Explorarea unor modalităţi 34 Probleme cu doua sume sau doua diferente. 1
elementare de organizare Consolidam si dezvoltam M„ pag. 40
şiclasificare a datelor: 35 Probleme de scadere cu doua sume(adunare 1
scheme,tabele. cu 2 diferente)
36 Probleme de scadere cu doua sume(adunare 1
cu 2 diferente) M., pag. 41
2.5. Rezolvarea problemelor cu 37 Consolidam si dezvoltam 1
1-3 operaţii: cu plan sau Cine seamănă, culege. Recapitulare. Exerciţii M. pag. 42
justificări; prin exerciţiu. aplicative.
38 Evaluare sumativă. 1
Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. Probleme M„ pag. 43;
3.1. Efectuarea operaţiilor de 39 distractive. 1
înmulţire şi împărţire în M., pag. 44
concentrul 0- 1 000 000, fară şi Modulul III. Înmulţirea şi împărţirea în
cu treceri peste ordin. 40 concentrul 0 – 1000000 (32 ore) 1
M„ pag. 45
Probleme de aflare a doua numere dupa
3.4. Completarea unor 41 suma si diferenta lor 1
succesiunide numere asociate 42 Probleme de aflare a doua numere dupa 1 M., pag. 46
după reguli simple, indicate sau 43 suma si diferenta lor. Antrenare 1 M., pag. 47
identificate prin observare. 44 Probleme de aflare a doua numere dupa M., pag. 48
45 suma si diferenta lor. Consolidam si 1
3.6. Formularea de probleme dezvoltam M., pag. 50
pornind de la: enunţ incomplet; 46 1
Înmulţirea numerelor ce se termină cu
schemă; operaţii aritmetice; M., pag. 51
zerouri. Exerciţii de împărţire şi înmulţire exactă a
exerciţiu; tematică. 47 1
numerelor ce se termină cu zerouri.
M., pag. 52
Înmulţirea numerelor ce se termină cu
48 1
zerouri. Consolidăm şi dezvoltăm. Justificarea
3.5. Rezolvarea problemelor cu
1-3 operaţii: cu plan sau 49 moduluide calcul. 1 M., pag. 53
justificări; prin exerciţiu. Împărţirea exactă a numerelor ce se termină
50 cu zerouri. Proprietăţile înmulţirii şi împărţirii (fără 1 M., pag. 53
51 utilizarea terminologiei specifice). 1
3.3. Aplicarea 52 Împărţirea exactă a numerelor ce se termină 1 M., pag. 54
înmulţirii,împărţirii şi a 53 cu zerouri. Consolidăm şi dezvoltăm. Exerciţii cu 1 M., pag. 55
proprietăţilor acestora pentru 54 2-4 operaţii învăţate, cu şi fară paranteze. 1 M., pag. 56;
aflarea unor numere 55 Înmulţirea cu un număr de o cifră. Exerciţii 1 M., pag. 57
necunoscute în exerciţii. aplicative.
Înmulţirea cu un număr de o cifră. Exerciţii de Ex. şi prob.,
3.2. Explicarea modului de antrenare. pag. 286-287
calcul şi a ordinii efectuării 56 Înmulţirea cu un număr de o cifră. Consolidăm 1
operaţiilor în exerciţii cu şi fară 57 si dezvoltăm. Evaluare formativă. 1
paranteze. 58 Probleme de aflare a doua numere dupa 1
59 suma sau diferenta lor 1 M., pag. 60
3.7. Explorarea unor 60 Probleme de aflare a doua numere dupa 1 M., pag. 61
modalităţielementare de 61 suma sau diferenta lor. Consolidam si 1 M., pag. 62
organizare şiclasificare a 62 dezvoltam 1
datelor: scheme, tabele, Rezolvarea problemelor prin metoda 1 M., pag. 63
reprezentări. figurativă. Exerciţii de antrenare.
63 Rezolvarea problemelor prin metoda 1
3.8. Investigarea unor situaţii- 64 figurativă. Probleme distractive. 1 M., pag. 64
problemă din cotidian, 65 Rezolvarea problemelor prin metoda 1 Teste (L.U.)
caresolicită aplicarea figurativă. Turnir de probleme
operaţiiloraritmetice şi a Împărţirea la un număr de o cifră. Exerciţii
metodelor derezolvare învăţate. aplicative.
Împărţirea la un număr de o cifră. Antrenare
3.8. Investigarea unor situaţii- împărţirea la un număr de o cifră. Consolidăm
problemă din cotidian, care şi dezvoltăm.
solicită aplicarea operaţiilor Cazuri speciale de împărţire. Legături între
aritmetice şi a metodelor operaţiile învăţate. Cazuri speciale de îm-
derezolvare învăţate 66 1
părţire. Exerciţii aplicative.
M., pag. 66
Exerciţii aplicative. Continuarea unor succesiuni
4.1. Identificarea în contexte
de numere asociate după o regulă simplă;
uzuale, citirea şi scrierea 67 1
identificarea şi formularea regulii de formare;
fracţiilor. M„ pag. 67
propunerea de reguli pentru formarea unor
68 1
succesiuni de numere Probleme distractive.
5.2. Aplicarea formulelor 69 1 M., pag. 68
Cazuri speciale de împărţire. Consolidăm şi
pentrucalcularea perimetrelor 70 1 M., pag. 69
unordreptunghiuri şi pătrate. 71 dezvoltăm. Evaluare formativă. 1 M., pag. 70
Inmultirea cu un numar de 2 cifre M., pag. 71
72 Inmultirea cu un numar de 2 cifre antrenare 1
73 Inmultirea cu un numar de 2 cifre. Consolidăm 1
4.2. Explorarea modalităţilor 74 şi dezvoltăm 1 M., pag. 72;
dea reprezenta prin desen fracţii 75 Cine samana culege 1 M., pag. 73
cunumitorul pînă la 20. 76 Consolidăm şi dezvoltăm. Probleme care se 1 M„ pag. 74
rezolvă prin metoda reducerii la unitate. Probleme M„ pag. 75
4.3. Perceperea şi utilizarea ele- 77 care se rezolvă prin metoda figurativă. 1
mentelor de limbaj 78 Recapitulare. Exerciţii aplicative. 1 M„ pag. 76
matematicaferent conceptului de 79 Evaluare sumativă. 1 Teste (L.U.)
fracţie. Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. Probleme Ex. şi prob.,
distractive. pag. 320-321
4.4. Efectuarea adunării şi
scăderii fracţiilor cu acelaşi 80
numitor, aflarea unei fracţii 81 1 M., pag. 78
dintr-un număr dat. 82 1 M., pag. 79
83 Semestrul II (73 ore) 1 M., pag. 80
4.3. Perceperea şi utilizarea ele- 84 1
mentelor de limbaj 85 Modulul IV. Fracţii (14 ore) 1 M., pag. 81
matematicaferent conceptului de M., pag. 82;
fracţie. Formarea, scrierea şi citirea fracţiilor.
86 Reprezentarea fracţiilor prin decupare/ pliere/ 1
5.1. Identificarea şi descrierea colorare,luînd drept întreg obiecte concrete, figuri
înlimbaj matematic a figurilor 87 geometrice. 1
şicorpurilor geometrice. 88 Formarea, scrierea şi citirea fracţiilor. 1 M., pag. 84
89 Consolidăm şi dezvoltăm. 1 M., pag. 85
5.3. Exprimarea, compararea, 90 Formarea, scrierea şi citirea fracţiilor 1 M., pag. 86
estimarea rezultatelor 91 Probleme distractive. 1 M., pag. 87
unormăsurători, folosind 92 Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor. 1 M., pag. 88
unităţipotrivite de măsură 93 Exerciţii aplicative. 1 M., pag. 89
şitransformări ale lor. Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor. Exerciţii M„ pag. 90
aplicative.
5.4. Explorarea unor 94 Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi 1
modalităţielementare de 95 numitor. Exerciţii aplicative. 1 M., pag. 91;
organizare arezultatelor unor Evaluare formativă. M., pag. 92
observări şimăsurători: tabele, 96 1
Aflarea unei fracţii dintr-un număr. Exerciţii
desene. M., pag. 93
aplicative
97 1
Aflarea unei fracţii dintr-un număr. Consolidam M., pag. 94
98 si dezvoltam 1
Cine seamănă, culege. M., pag. 95;
5.5. Investigarea unor situaţii- 99 Probleme cu fracţii. Consolidăm şi dezvoltăm. 1
problemă din cotidian, Exerciţii aplicative. M., pag. 96
carepresupun efectuarea a 1-3 100 Recapitulare. Exerciţii aplicative. 1
operaţiiaritmetice învăţate 101 Evaluare sumativă. 1 M„ pag. 97
asuprarezultatelor unor Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. Probleme M., pag. 98
măsurători. 102 distractive. 1
103 1 M., pag. 99
M., pag. 100
104 Modulul V. Elemente de geometrie şi Măsurări (29 ore) 1
3.7. Explorarea unor 105 Poligoane 1 M., pag. 101
modalităţielementare de 106 Poligoane. Consolidam si dezvoltam 1
organizare şiclasificare a 107 Perimetrul poligonului. 1
datelor: scheme,tabele, Perimetrul poligonului. Consolidam si dezvoltam
reprezentări figurative. Unitati de masura pentru lungime.
Unităţi de măsură pentru lungime: cm, dm, m,
3.8.Investigarea unor situaţii- 108 km, mm. Transformări simple ale unităţilor de măsură, în baza 1
problemă din cotidian, care 109 operaţiilor aritmetice învăţate. 1 M., pag. 104;
solicită aplicarea operaţiilor 110 Unităţi de măsură pentru lungime. Consolidăm şi 1 M., pag. 105
aritmetice şi a metodelor de 111 dezvoltăm. Probleme distractive. 1 M., pag. 106
rezolvare învăţate. 112 Perimetrul patratului 1 M., pag. 107
113 Perimetrul patratului Consolidăm şi dezvoltăm. 1 M., pag. 108
114 Perimetrul dreptunghiului 1 M., pag. 109
3.5.Rezolvarea 115 1 M., pag. 110
problemelor cu 1-3 Perimetrul dreptunghiului Consolidăm şi dezvoltăm.
116 Rezolvare de exercitii si probleme 1 M., pag. 111
operaţii: cu plan sau
justificări; prin exerciţiu. Rezolvare de exercitii si probleme M., pag. 112
117 Corpuri geometrice: sferă, cub, cuboid, con, cilindru. 1
118 Recunoaşterea, reprezentarea prin desen sau modelare a 1 M„ pag. 113
4.4. Efectuarea adunării şi 119 formelor geometrice, a elementelor lor. 1 M., pag. 114
scăderii fracţiilor cu acelaşi 120 .Corpuri geometrice. Consolidăm şi dezvoltăm 1 M., pag. 115
numitor, aflarea unei fracţii 121 Unităţi de măsură pentru masă: kg, g, t. 1 M., pag. 116
dintr-un număr dat. 122 1 M., pag. 117
Transformări simple ale unităţilor de măsură, în baza operaţiilor
123 aritmetice învăţate. 1 M., pag. 118
124 Unităţi de măsură pentru masă. Consolidăm şi 1 M„ pag. 119
125 dezvoltăm. Probleme distractive. 1 M., pag. 120
3.3.Aplicarea înmulţirii, 126 Unităţi de măsură pentru capacitate: 1. 1 M.,pag. 121;
127 1 M.,pag. 122
împărţirii şi a proprietăţilor 128 Transformări simple ale unităţilor de măsură, în baza operaţiilor 1 M.,pag.123
acestora pentru aflarea unor 129 învăţate. 1 M.,pag. 124
numere necunoscute în 130 Unităţi de măsură pentru capacitate. Consolidăm şi 1 M., pag. 125
exerciţii.
131 dezvoltăm.Evaluare formativă. 1 M.,pag. 126
132 Unităţi monetare: ban, leu. Transformări simple ale 1 M„ pag. 127
133 unităţilor de măsură; schimb de bani. 1 M.,pag. 128
3.2..Explicarea modului de
calcul şi a ordinii efectuării 134 Unităţi monetare. Consolidăm şi dezvoltăm. 1 M., pag. 129
operaţiilor în exerciţii cu şi 135 Unităţi de măsură pentru timp: secundă, minut, oră, 1 M.,pag. 130
fără paranteze. 136 ziuă, săptămînă, lună, deceniu, secol, mileniu. 1 M., pag. 131
Unităţi de măsură pentru timp. Consolidăm şi M., pag. 132
137 dezvoltăm. 1
2.6.Formularea de 138 Rezolvarea, formularea, modificarea de probleme, cu 1 M„ pag. 133
probleme pornind de la: un tematici uzuale referitoare la mărimi şi măsuri.
enunţ incomplet; schemă; Exerciţii aplicative. Probleme distractive.
operaţii; exerciţiu.
Evaluare sumativă.
Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. Probleme distractive.
2.7.Explorarea unor modalităţi Recapitulare. Exerciţii de atrenament. Probleme
elementare de organizare şi distractive.
clasificare a datelor: scheme,
tabele.
Matematica în viaţa noastră. Roadele
învăţării (31ore)
Matematica în basme.
Matematica în basme. Consolidăm şi dezvoltăm.Probleme.
Matematica în natură.
Matematica în natură.
Matematica în construcţii
Matematica în construcţii. Consolidăm şi dezvoltăm.
Matematica în agricultură.Evaluare formativă.
Matematica în producţie
Matematica în producţie. Consolidăm şi dezvoltăm. Probleme
distractive
Matematica în comerţ.
Matematica în timpul liber
Matematica în timpul liber. Consolidăm şi dezvoltăm.
Recapitulare. Exerciţii aplicative. Probleme distractive.
Evaluare sumativă.
Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. Probleme distractive.
Concurs de proiecte
Observati,completati si folositi bancile de informatii
Cum intelegem numerele naturale?
Cum ne pricepem sa folosim operatiile aritmetice?
Cum ne pricepem sa folosim operatiile aritmetice?
Cum ne pricepem sa rezolvam probleme?
Cum ne pricepem sa cream probleme?
Cum intelegem fractiile?
Cum ne pricepem sa recunoastem si sa descriem formele
geometrice?
Cum ne pricepem sa calculam perimetrul unui poligon?
Cit de iscusiti sintem la masurari?
Cum ne pricepem sa organizam datele?
Cum ne pricepem sa investigam situatiile problema din viata
cotidiana?
Cit de isteti am devenit?
Generalizarea materiei de studiu.
Exerciţii şi probleme recapitulative.
Educaţia tehnologică
clasa a IV-a
34 ore - anual 1 oră - săptămînal

COMPETENŢE SPECIFICE:
1. Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui obiect, care să răspundă unei trebuinţe; prezentarea acestui
proiect.
2. Conceperea şi organizarea mijloacelor de confecţionare a unui obiect conform proiectului elaborat.
3. Realizarea obiectului conform proiectului elaborat, respectînd regulamentul tehnologic.
4. Evaluarea lucrării realizate, memorizarea etapelor procesului tehnologic.
Subcompetenţe Nr Conţinuturi didacice Nr. Data Resurse Observaţii
d/o de didactice
or
e
1.Elaborarea unui proiect de Modulul 1. Arta culinară şi
preparare a unor mîncăruri simple, sănătatea (6 ore)
corespunzător alimentaţiei copiilor: 1 1 M., pag.
 argumentarea importanţei Alimentaţia şi sănătatea. Discuţii 7-12;
respectării unei alimentaţii dirijate privind rolul unei alimentaţii Ghid,
echilibrate; 2 echilibrate în viaţa şi activitatea omului 1 pag. 35-
 stabilirea componenţei nutritive (a copiilor). 40 M., 13-
a alimentelor utilizate la Verificarea calităţii produselor 17; Ghid,
prepararea bucatelor alimentare. Normele de igienă şi de pag. 40-
preconizate. protecţie a muncii. Discuţii dirijate 41
2. Conceperea şi organizarea 3 privind diverse tehnologii şi metode de 1
mijloacelor necesare de prepararea a păstrare a produselor alimentare pe o
bucatelor preconizate: anumită perioadă de timp. M., pag.
 evaluarea calităţii produselor Prelucrarea culinară a produselor 18; Ghid,
alimentare utilizate la 4 alimentare.Tartine calde Activitate 1 pag. 61-
prepararea bucatelor practică. Activităţi practice în grup de 63
preconizate; înfrumuseţare şi servire a mesei.
 comentarea calităţii produselor 5 Prelucrarea culinară a produselor 1 M„ pag.
alimentare selectate după alimentare. Compot din fructe 19; Ghid,
aspect, stare, miros, culoare Activitate practică. pag. 35-
etc.; 6 1 40
 amenajarea locului de lucru cu Servirea mesei. Reguli de M„ p. 20-
vase, alimentele necesare, comportare la masă. Observarea 23; Ghid,
ustensile etc.; elevilor în timpul activităţilor. pag. 41
M„ pag.
 utilizarea corectă a
Oră de sinteză. Evaluare formativă 24
materialelor, ustensilelor etc,
respectînd normele de igienă şi
protecţie a muncii.
3. Executarea operaţiilor stabilite
conform regulamentului tehnologic:
 amenajarea bucatele pe
platouri şi să aranjeze masa cu
vesela şi tacîmurile necesare.
4. Evaluarea bucatelor: valoarea
nutritivă, aspectul estetic, gustul,
mirosul etc. 7 1
 descrierea etapelor tehnologice
urmate la prepararea bucatelor
servite la masă. Modulul 1I Arta acului (11 ore)

8 Arta acului între tradiţie şi 1 M„ pag.


modernitate. Exerciţii de studiere, 25-27;
analizare şi comentare a aspectului Ghid,
9 estetic: forma, dimensiunea, funcţiile 1 pag. 44,
1. Elaborarea unui proiect de utilitare ale obiectelor textile decorate 63-66
confecţionare a unui milineu cu decor cu broderii.
brodat: 10 Tehnici de cusut şi brodat. Punctul 1 M., pag.
 prezentarea schiţei grafice a de lănţişor. Exerciţii de formare a 27-28;
milieului imaginat, pe care decorului la colţurile milieului. Ghid,
doreşte să-l confecţioneze; Tehnici de cusut şi brodat. pag. 45-
 stabilirea etapelor tehnologice 11 Cruciuliţa. Activităţi practice de 1 46 M.,
şi a punctelor de cusut utilizate executare a decorului la laturile pag. 27-
la confecţionarea milieului 12 milieului. 1 28; Ghid,
preconizat; 13 Elemente decorative. Motive şi 1 pag. 45-
 prezentarea proiectului ornamente populare. Evaluarea, modul 46 M.,
elaborat. 14 de păstrare a materialelor şi a 1 pag. 29-
2. Conceperea şi organizarea 15 ustensilelor utilizate în confecţionarea 1 31
mijloacelor de confecţionare a unui 16 milieurilor. 1
milieu cu decor brodat: Confecţionarea unui şerveţel cu
17 decor brodat. 1 M., pag.
 respectarea normelor de igienă
 Tivirea marginilor cu găurele 32-33
şi protecţie a muncii;
 păstrarea în condiţii adecvate a simple.
materialelor şi ustensilelor  Motivul ornamental „Steluţa”.
necesare.  Compoziţie ornamentală obţinută
prin repetarea motivului M., pag.
3. Confecţionarea milieului cu decor
„Steluţa” 38
brodat conform proiectului elaborat:
 *executarea etapelor: croirea Evaluare sumativa
milieului de formă pătrată; Motivul ornamental „Vîrtelniţa”.
tivirea marginilor cu ajutorul Activităţi practice de executare a
motivului popular „vîrtelniţa” pe M„ pag.
găurelelor; 34-37
fundalul milieului.
 *executarea decorului simplu la Obiecte tradiţionale de port
laturile milieului; popular.
 executarea unui motiv popular
„vîrtelniţa” pe centru milieului; 1
4. Evaluarea procesului de 18
confecţionare a milieului cu decor
brodat:
 comentarea etapelor procesului
de confecţionare a milieului
proiectat;
 memorizarea etapelor 19 1
cronologice de confecţionare a
milieului;
M., pag.
 aprecierea aspectului estetic, a
Modulul 3. Arta tricotării (6 ore) 39-40;
valoarii şi calităţii lucrării
20 1 Ghid,
(lucrărilor).
Varietatea articolelor pag. 45-
vestimentare tricotate. Activităţi de 46
observare, comparare privind
21 varietatea articolelor vestimentare 1
tricotate, varietatea firelor textile
utilizate, aspectul estetic al acestora.
M., pag.
22 Materiale şi ustensile. Elemente 1 41-48
1. Elaborarea unui proiect de
tricotare a variantei preferate de de bază ale tricotării. Activităţi de
papucei de casă: tricotare a papuceilor de cameră
 prezentarea proiectului. conform regulamentului tehnologic
stabilit, respectînd normele de igienă şi M., pag.
2. Conceperea şi organizarea 48; Ghid,
mijloacelor de realizare conform 23 securitate a muncii. 1
Tricotarea papuceilor de cameră. pag. 67-
proiectului: 70
Stabilirea etapelor procesului de
 selectarea firelor textile
confecţionare. Activităţi de selectare a
conform cerinţelor de calitate; M., pag.
mijloacelor de realizare a papuceilor de
 selectarea ustensilelor 48; Ghid,
cameră conform proiectului.
necesare procesului tehnologic pag. 67-
24 Tricotarea papuceilor de cameră. 1
stabilit (andrele, fire textile, 70
Confecţionarea primului papucel.
foarfece etc.).
Activităţi de unire a detaliilor, de
3. Confecţionarea papuceilor conform M., pag.
finisare a papuceilor, utilizînd
regulamentului tehnologic, mijloacele respective (cu acul, 48; Ghid,
respectînd normele de igienă şi croşeta). pag. 67-
securitate a muncii: 25 Tricotarea papuceilor de cameră. 1 70
 tricotarea, urmărind modelul Confecţionarea celui de al doilea
selectat; papucel. Activităţi de evaluare a
 asamblarea papucelului 26 lucrului îndeplinit, evidenţiind 1 M., pag.
confecţionat; proprietăţile funcţionale, calitatea, 48
 finisarea lucrării, utilizînd fire aspectul estetic al papuceilor.
textile colorate. 27 Elemente decorative simple 1
4. Evaluarea lucrului îndeplinit utilizate la decorarea papuceilor
conform proprietăţilor funcţionale şi de cameră. Activităţi de prezentare a
estetice: proiectului elaborat.
 comentarea aspectului estetic 28 1 M„ pag.
şi a calităţii lucrului îndeplinit; Modulul 4. Arta croşetării (11 ore) 52-55
 utilizarea adecvată a
terminologiei respective Textile de interior tradiţionale
29 garnisite cu dantelă. Activităţi de 1
observare - comparare privind
varietatea firelor textile de bumbac M„ pag.
utilizate la croşetarea dantelelor 55-57
30 pentru garnisirea feţelor de masă, a 1
şerveţelelor; de comparare a M., pag.
aspectului general al acestora. 58-59;
Materiale şi ustensile pentru Ghid,
1. Elaborarea unui proiect de confecţionare a
unei frize (încheieturi) pentru o faţă de masă în croşetare. Activităţi practice privind pag. 51
miniatură sau de executare a dantelei înguste 31 prelucrarea marginilor feţei de masă 1 M. pag.
(la alegere) la marginile unei batistuţe: sau ale şerveţelului. 58-59;
Elemente de bază ale croşetării. Ghid,
 prezentarea schemei grafice a
Ochiuri libere, semipicioruşe. pag. 52
fragmentului de frize sau a modelului
de dantelă îngustă; 32 Autoevaluarea lucrului îndeplinit, 1
evidenţiind calitatea, aspectul estetic. M., pag.
 prezentarea proiectului.
Elemente de bază ale croşetării. 60;
2. Conceperea şi organizarea mijloacelor de
33 Picioruş fără jeteu şi cu un jeteu. 1 Ghid,
realizare conform proiectului:
34 Comentarea aspectului estetic şi 1 pag. 70-
 selectarea firelor textile, pînzei conform
calităţii lucrului îndeplinit, utilizînd 72
cerinţelor de calitate;
 selectarea ustensilelor necesare terminologia specifică.
Scheme grafice cu variante de M., pag.
procesului tehnologic stabilit (croşete,
încheieturi (frize) pentru faţa de 60-63;
fire textile, foarfece, motivul
ornamental etc.). masă. (modelul 1) Activităţi practice schema
3. Realizarea frizei croşetate conform privind prelucrarea marginilor feţei de 1, pag.
regulamentului tehnologic: masă sau ale şerveţelului. 61
croşetarea urmărind schema grafică; Tehnica croşetării circulare la
 *- croirea laţilor feţei de masă pe fir; executarea marginii dantelate a M„ pag.
 tivirea laţilor cu ajutorul croşetei şerveţelului. Tivirea. Exerciţii de 60-63;
(punctul feston); elaborare a fişei tehnologice de schema
 asamblarea detaliilor; executare a lucrării practice 1, pag.
 finisarea lucrării. Tehnica croşetării circulare la 61
4. Evaluarea lucrării realizate conform executarea marginii dantelate a
proprietăţilor funcţionale şi estetice: şerveţelului. Tehnica formării colţului.
 comentarea aspectului estetic şi a Activităţi de evaluare a lucrării M., pag.
calităţii lucrului îndeplinit; realizate privind proprietăţile 60-63;
 utilizarea adecvată a terminologiei funcţionale şi estetice. schema
specifice. Tehnica croşetării circulare la 1, pag.
executarea marginii dantelate a 61
şerveţelului. Executarea dantelei
înguste. Exersări de prezentare a M., pag.
proiectului elaborat. 60-63;
Tehnica croşetării circulare la schema
executarea marginii dantelate a 3, pag.
şerveţelului. Tivirea. Tehnica formării 61 Test
colţului. M., pag.
Evaluare sumativă. 60-63;
Tehnica croşetării circulare la schema
executarea marginii dantelate a 3, pag. 61
şerveţelului. Executarea dantelei
înguste. Lecţie de totalizare.
Educaţia plastică
clasa a IV-a
34 ore - anual 1 oră - săptămînal
COMPETENŢE SPECIFICE:
1. Explorarea diverselor instrumente, materiale şi tehnici de artă.
2. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în exprimarea artistico-plastică.
3. Realizarea lucrărilor plastice în diverse tehnici şi materiale de artă.
4. Cunoaşterea noţiunilor elementare din domeniul artelor plastice.

REPERE BIBLIOGRAFICE:
1. Curriculum naţional, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Chişinău, 2010.
2. Ion Canţîru, Alexandru Vatavu, Olga Carauş, Educaţia plastică, Manual pentru clasele 3-4 (M.), Editura
ARC, 2007.
3. Teodora Hubenco, Arta plastică în clasele primare, Ghid metodologic, Editura Prut Internaţional,
Chişinău, 2000.
4. Aurel Dascălu, Educaţia plastică în ciclul primar, Ghid metodic, Editura Polirom, Iaşi, 1997.
Subcompetenţe Nr Conţinuturi didacice Nr. de Data Resurse didactice Observaţii
d/o ore
Modulul I: Materiale, instrumente şi tehnici de
1 artă (6 ore) 1 M., cl. III-IV, pag.
1. Să experimenteze Modelarea şi construirea din 55-58 Materiale de
materiale şi tehnici de materiale naturale şi artificiale, reciclaj
artă în exprimare indi- (materiale de reciclaj, sîrmă, cutii,
vidual - creativă; 2 polistirol, carton, scoici etc.) Compoziţia 1
în diverse tehnici: Flori de toamnă. Materiale din
3 Tehnici mixte, grafice. Compoziţia 1 natură
2. Să folosească practică în tehnici mixte: Vază cu flori.
creativ diverse 4 Tehnici picturale. Compoziţia: Covoraş 1 Carton, clei,
materiale de artă 5 de toamnă. 1 foarfece
tradiţionale şi Tehnici sculpturale. Compoziţia:
Cubul. Ghid A.Dascălu pag.
netradiţionale în
6 Materiale de artă tradiţionale. 1 113
lucrări plastice.
Contrastul complementar: oranj- Acuarelă, pensule
albastru. Compoziţia: Natură statică cu
3.Să creeze diverse portocale.
Materiale de artă netradiţională. Acuarelă pensule,
forme în materiale
7 Compoziţia: Fructe şi legume. 1 guaşă
naturale şi artificiale
Să motiveze alegerea
8 Modulul 11: Elemente de limbaj 1
tehnicilor mixte în
plastic (10 ore)
exprimarea unei idei.
9 1
Punctul şi linia în grafică şi pictură. M„ pag. 61
10 Compoziţia: în curtea şcolii. 1
Să reprezinte structuri şi Punctul şi linia în arta decorativă. M., pag. 63-64
fenomene ale naturii Compoziţia: Covoraşul vesel.
utilizînd punctul şi linia ca Forma plană. Procedee de obţinere a
11 1 Simbolistica
mijloace de expresie. formelor plane. Compoziţia: Peştişorul culorilor,
de aur.
Forma volumetrică. Procedee de obţinere a Ghid metodic, pag. 103-
Să obţină forme plate pe formelor volumetrice. Explicarea noţiunii de: bidi-
12 1 106
suprafaţa plană utilizînd mensional. Compoziţia: Vrăbiuţa / Raţa.
diverse materiale şi Gama de culori calde. Explicarea noţiunii Cercul cromatic
procedee tehnice. de culori calde şi identificarea lor în operele de artă Ghid, pag. 110
13 şi în mediul înconjurător. Compoziţia: Ce ne pot 1
povesti culorile? / Bucurie.
Să creeze forme volumetrice 14 Gama de culori reci. Explicarea noţiunii 1 M„ pag. 72
din materiale naturale şi 15 deculori reci şi identificarea lor în operele de artă 1
artificiale.
şi în mediul înconjurător. Compoziţia: Tristeţe /

S-ar putea să vă placă și