Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL DUBĂSARI

LICEUL TEORETIC ”Ion Creangă”, COȘNIȚA

„APROBAT” _______________ „COORDONAT” _______________


Verlan Tudor, directorul Instituției Cibuc Mariana, director-adjunct
„____” _________________ 2021 „____”________________ 2021

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la DEZVOLTAREA PERSONALĂ pentru clasa a V-a

Anul de studii 2021-2022

Profesor: Meleca Veronica

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore conform
curriculei
Numărul de ore conform
calendarului școlar
Produse 2 3 5

Proiectul este elaborat conform Planului-Cadru 2020-2021 și Curriculumului disciplinar modernizat, 2018

Discutat la ședința Comisiei Metodice, proces-verbal nr. ____din__________2021

Șef al Comisiei Metodice: ________________________________

1
Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare
Clasa

Unități de învățare (module) V

1. Identitatea personală si relaționarea armonioasă 6

2. Asigurarea calității vieții 6

3. Mod.ul de viață sănătos 6

4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 6

5. Securitatea personală 6

La discreția cadrului didactic 4

Total 34 ore

COMPETENȚE SPECIFICE
 Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;
 Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a mediului de viață;
 Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă în menținerea sănătății proprii;
 Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potențialului personal și oportunităților pieței
muncii;
 Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa și a celor din jur.

2
Unități de Unități de conținuturi Nr. Data Activități de învățare și Observaţii
competențe ore produse școlare realizate

Unitatea de învățare: Identitatea personală și relaționarea armonioasă

1. Prezentarea disciplinei Dezvoltare 1 Discuţie dirijată. Proiect personal de


1.1. Recunoașterea Personală. dezvoltare pentru anul de studiu.
propriilor nevoi,
calități, atitudini 2. Reactualizarea cunoștințelor din clasa a
pentru fortificarea 4-a. Evaluare iniţială 1
încrederii în sine;
Exerciții de stimulare a exprimării
3. Elevul din perspectiva trecutului, orale a gândurilor și emoțiilor legate de
1.2. Utilizarea diverselor prezentului și viitorului. Realizări, succese, schimbări;
modalități adecvate puncte tari, puncte slabe; posibilități de 1 Exersarea capacității de analiză a
de exprimare a perspectivă. calităților personale dezvoltate în
opiniilor și emoțiilor diferite contexte;
în contextul școlii;
Exerciții de identificare a emoțiilor
4. Nevoile, dorințele personale și ale celuilalt. utilizând suporturi diverse: imagini,
Încrederea în sine și în celălalt. 1 fotografii, povești, piese de teatru,
1.3. Aprecierea secvențe de film;
schimbărilor specifice Exersarea abilității de ascultare activă,
treptei de gimnaziu 5. Comunicarea: ascultarea activă, exprimarea exprimării trăirilor afective, abilității
pentru evoluția propriei și argumentarea opiniei. 1 de exprimare clară a opiniilor și
persoane. formulare de argumente pentru
susținerea acestora;
Joc de rol – perceperea libertății și
6. Cercul relațional al elevului. Principii ale 1 flexibilității în exprimarea emoțiilor și
relaționării pozitive cu semenii, colegii de a opiniilor.
clasă, profesorii, familia.
Produs. Proiect individual: Povestea
7. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 familiei mele

3
Unități de Unități de conținuturi Nr. Data Activități de învățare și Observaţii
competențe ore produse școlare realizate
Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții
Exerciții de identificare a
1. Respectul. Manifestări în diverse situații. comportamentelor respectuoase
2.1. Relatarea despre Respect versus servilism. 1 demonstrate de către colegii din clasă,
norme etice și școală, persoanele din comunitate;
comportament
respectuos, care Elaborarea unor fișe personale cu
asigură o atmosferă 2. Regulile de comportament etic în clasă și acțiuni care să includă activități de
de colegialitate, școală. Corectitudinea relațiilor dintre colegi. 1 menținere a ordinii și curățeniei în
confort emoțional și Comportament etic la lecții și în afara lor. clasă și în școală;
fizic;
Jocuri de rol/scenete cu personaje
3. Ordinea și curățenia în clasă și în școală. aflate în situații diverse: „Cum mă
2.2. Demonstrarea Menținerea în ordine a rechizitelor școlare. comport în cadrul unei lecții”,
atitudinii grijulii față Importanța menținerii ordinii și curățeniei 1 „Știu să mă comport la școală, acasă,
de animale, păsări, pentru sănătatea și confortul personal și al în localitate”;
natură; celor din jur.
Mesaje de recunoștință profesorilor,
2.3. Aprecierea unui 4. Respectul pentru muncă. Respect pentru părinților, membrilor comunității
comportament corect și munca adulților, părinților, profesorilor, 1 pentru munca realizată;
respectuos față de munca persoanelor care asigură condițiile de viață și Intervievarea membrilor familiei
celor din jur studii. despre importanța respectului față de
muncă;
Prezentarea prin desen/fotografie a
5. Prietenul meu care nu cuvântă. Atitudinea 1 unei flori, arbust, copac, pasăre, animal
grijulie față de animale, păsări, natură preferat.
Produs: Codul unui comportament
6. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 respectuos și etic: activitate în grup

4
Unități de Unități de conținuturi Nr. Data Activități de învățare și Observaţii
competențe ore produse școlare realizate
Unitatea de învățare: Modul de viață sănătos
Elaborarea unui regim al elevului
3.1. Descrierea regimului pentru o zi obișnuită și una de
personal de activitate, 1. Sănătatea. Importanța sănătății pentru viață. odihnă;
odihnă și alimentație, Importanța regimului de activitate și odihnă 1 Joc didactic: Norul cuvintelor (pe
centrat pe acțiuni pentru sănătate. tablă/ flipchart se scriu amestecat
specifice de menținere a 10 beneficii ale modului sănătos de
sănătății; viață și 10 riscuri);

3.2. Compararea stării Studiu de caz: Respect regulile de


fiziologice și emoționale 2. Igiena și anotimpurile. Modalități de igienă – protejez sănătatea;
în perioada de pubertate prevenire a bolilor prin respectarea regulilor 1 Elaborarea unui program de reguli
cu perioada anterioară, în de igienă personală. privind igiena personală;
baza informației
Alcătuirea unui poster cu fotografii
relevante;
3. Organismul elevului și pubertatea. Procese 1 personale de la cea mai mică vârstă
fiziologice, stări emoționale. până în prezent.
3.3. Proiectarea
acțiunilor de menținere a
stării de sănătate prin Comunicare: Sportul contribuie la
respectarea regulilor de 4. Sportul. Rolul exercițiilor fizice asupra 1 dezvoltarea mea;
igienă în condiții casnice, dezvoltării fizice a corpului copilului.
școlare și în spații
publice. 5. Regimul alimentar acasă, la școală. Acțiuni
1 Prezentarea și analiza piramidei
în caz de intoxicație alimentară. Riscurile
alimentare;
fast-foodurilor.
Produs. Cel mai bun eseu: Știu să
6. Lecţie de sinteză şi autoevaluare.
1 respect igiena personală în diferite
anotimpuri.

5
Unități de Unități de conținuturi Nr. Data Activități de învățare și Observaţii
competențe ore produse școlare realizate
Unitatea de învățare: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Crearea bazelor de date cu exemple de
1. Profesia preferată. Factori de influență,
4.1. Identificarea 1 oameni pentru care muncă este o
înțelegerea profesiei. Utilitatea și importanța
informațiilor despre plăcere;
unor profesii.
muncă, meserii și
Elaborarea posterelor la diferite
profesioniști din diferite
teme (individual sau împreună cu
domenii, pentru 2. Munca și vocația. Noțiunea de muncă. prietenii, colegii). De exemplu:
înțelegerea diversității Profesiile, îndeletnicirile părinților. Munca „Munca din vocație – plăcere și
profesiilor; din vocație. 1 creație”;
Prezentări ale profesiilor prin
4.2. Valorificarea diverse modalități: arborele
oportunităților oferite de profesiei, text coerent, versuri,
comunitatea școlară colaj etc.;
pentru lansarea 3. Prima impresie contează. Comportamente
inițiativelor și 1
care influențează stabilirea unor relații
dezvoltarea calităților de eficiente cu persoanele la prima prezentare.
lider; Elaborarea cărților de vizită pe foi
4. Regulile pentru o prezentare reușită.
1 A4;
Importanța producerii unei bune impresii la
4.3. Aprecierea prima prezentare.
beneficiilor proiectării Identificarea calităților unui lider în
5. Calitățile specifice unui lider și ale unui
carierei în baza unor membru de echipă. Calitățile unui lider. baza poveștilor și/ sau istoriilor reale
1 din comunitate;
decizii informate pentru Distribuirea rolurilor în echipă. Lansarea
dezvoltarea personală. inițiativelor.
Descrierea viitorului profesional în
6. Decizia în proiectarea carierei. Noțiunile de
1 baza unui algoritm dat.
decizie. Factori care influențează decizia.
Proiectarea carierei.
Produs. Proiect de carieră. (se va
7. Lecţie de sinteză şi autoevaluare.
1 indica profesia preferată și cel puțin o
acțiune pe care o pot întreprinde elevii)
6
Unități de Unități de conținuturi Nr. Data Activități de învățare și Observaţii
competențe ore produse școlare realizate
Unitatea de învățare: Securitatea personală
Discuții dirijate despre importanța
1. Securitatea individuală și colectivă în
5.1. Identificarea 1 securității vieții personale în spațiul
spațiul școlar și casnic. Obiecte și acțiuni
situațiilor și acțiunilor școlar și casnic; Jocul cu spray-
periculoase.
din spațiul școlar și urile cu gaz lacrimogen în
casnic, care pot provoca interiorul clădirilor;
risc pentru securitatea Exerciții de analiză a situațiilor de
personală și a celor din 2. Spațiile și situațiile periculoase. Locuri și
1 risc la drum și în spații periculoase
trasee periculoase în comunitate.
jur; din comunitate;

3. Acțiunile în caz de incendiu casnic. Plan de 1 Simularea acțiunii în caz de


5.2. Analiza modalităților evacuare acasă și la școală. incendiu acasă și la școală;
de prevenire și depășire a
situațiilor de risc, 4. Traseul zilnic al elevului și intersecțiile.
Elaborarea traseului sigur spre școală.
inclusiv prin contactarea Disciplina pe drum, selectarea corectă a 1
instituțiilor publice ce drumului spre școală, casă, bibliotecă,
asigură protecția magazin etc.
copilului; Vizite în instituțiile publice care
asigură securitatea în comunitate,
5. Instituțiile publice ce asigură protecția 1 protecția civilă; dialog cu
5.3. Proiectarea unui copilului. Descrierea activității. Modalități de reprezentanții instituțiilor
traseu sigur spre școală, contactare. respective (pompieri, polițiști etc.);
în baza recomandărilor Produs. Reprezentare grafică (tabel,
propuse. schemă, desen, plan de idei) a
6. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. propriilor achiziții la una dintre teme:
1 Securitatea mea în școală și acasă;
Acțiuni în caz de incendiu;
Instituții publice care ne protejează.

S-ar putea să vă placă și