Sunteți pe pagina 1din 41

Limba și literatura română

COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI


1. Receptarea mesajului oral în situații de comunicare, manifestând atitudine pozitivă, atenție și concentrare.
2. Producerea mesajului oral, demonstrând abordare eficientă în diferite contexte de comunicare.
3. Receptarea textelor literare şi nonliterare prin tehnici de lectură adecvate, dând dovadă de citire corectă, conştientă, cursivă și
expresivă.
4. Producerea de mesaje scrise în situații de comunicare, demonstrând tendințe de autocontrol și atitudine creativă.
5. Aplicarea elementelor de construcție a comunicării în mesajele emise, manifestând tendințe de conduită autonomă.
6. Gestionarea experiențelor lectorale în contexte educaționale, sociale, culturale, dând dovadă de interes și preferințe pentru
lectură.

Administrarea disciplinei

Unităţi de conţinut Nr. de ore


Comunicare orală 30
Comunicarea scrisă:
Lectura 85
Scrisul 86
Tainele cărţii 30
Elemente de construcţie a comunicării Se va repartiza în cadrul celor 4 unități de conţinut

1
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT
PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări
Unitățile de învățare Nr. ore/
Obser
(modulele) modul EI EFE ES
vații
Semestrul 1
1. Patriotism 24 1 2 1 (PS)

2. Chibzuinţă 22 1 2 2 (PO și PS)

3. Sârguință 23 1 2 1 (PS)
4. Prietenie 23 1 2 2 (PO și PS)
1 (test de ev.
5. Credință 16 1 1-2
finală)
Total semestrul 1

4,5 module 108 ore 5 9-10 7 (5 scrise, 2 orale)

Semestrul 2

5. Credință (continuare) 9 1 1-2 1 (PSt)

6. Sensibilitate 24 1 2 2 (PO și PS)

7. Bunăvoință 24 1 2 1 PS)

8. Responsabilitate 21 1 2 2 (PO și PS)

9. Devotament 23 1 2 1 (PS)

2
2 (probă orală și
10. Curiozitate 22 1 2
test de ev. anuală)

Total semestrul 2

5,5 module 123 ore 5 10-11 9 (6 scrise, 3 orale)

Total an:
16
10 module 231 ore 10 19-21
(11 scrise, 5 orale)

3
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD

Produse recomandate Criterii de succes

Comunicare orală

P1 Informații prezentate succint 1. Prezint în 4-5 enunțuri informațiile importante la tema propusă.
2. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
3. Expun coerent și clar gândurile.
4. Indic sursa din care m-am informat.
P2 Situația de comunicare 1. Respect tema propusă.
(prezentarea orală) 2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
5. Stabilesc și mențin contactul vizual cu colegii
P3 Lectura imaginilor 1. Descriu obiectele, acţiunile, impresiile și senzațiile din imagine.
2. Explic situarea în timp și în spațiu.
3. Alcătuiesc enunțuri creative.
4. Expun coerent și clar fiecare gând.
5. Intitulez creativ imaginea.
P4 Compoziția (oral).Textul 1. Potrivesc titlul compoziției.
compoziției 2. Întocmesc ghidat planul compoziției.*
3. Dezvolt fiecare idee a planului propus.
4. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice.
5. Respect ordinea ideilor.
6. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
7. Evit repetările de cuvinte.
P5 Compoziția (oral). Expunerea 1. Expun coerent și clar fiecare gând.
orală a textului 2. Respect ordinea ideilor.
3. Expun cursiv textul alcătuit oral.
4. Variez tonul vocii în funcție de mesajul transmis
5. Stabilesc și mențin contactul vizual cu colegii
P6 Partea de vorbire 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.
2. Identific partea de vorbire.
3. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
4. Numesc tipul ei.
5. Determin funcția sintactică a părții de vorbire, după caz.*
P7 Partea de propoziţie 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.
2. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
3. Explic ce cuvânt determină.
4. Identific partea de propoziţie.* 4
5. Subliniez potrivit partea de propoziție identificată.
P8 Mesajul argumentativ 1. Alcătuiesc câte un enunț care exprimă clar opinia mea.
2. Susțin opinia cu argumente.
3. Folosesc cuvinte adecvate subiectului în discuție.
4. Expun coerent și clar fiecare gând.
5. Respect ordinea ideilor.
P9 Mini-proiectul în grup 1. Contribui activ la discuțiile de grup.
(contribuția mea) 2. Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
3. Ajut direct grupul cu idei bune.
4. Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
5. Pot să spun clar cu ce am contribuit.
6. Îmi asum îndeplinirea/neîndeplinirea unor sarcini și îmi propun dezvoltare.
P10 Mini-proiectul în grup 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și timpul în care îl vom realiza.
(cooperarea) 2. Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante.
3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului să pună în discuție ideile lor.
4. Permit tuturor membrilor grupului să se expună.
5. Iau în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și completez atunci când cred că ideea mea este deosebită și valoroasă.
P11 Mini-proiectul în grup (produsul) 1. Conţinutul produsului de grup este potrivit cerințelor.
2. Produsul este clar, uşor de înţeles.
3. Produsul de grup arată deosebit.
P12 Mini-proiectul în grup 1. Respect cerințele de prezentare.
(prezentarea produsului) 2. Prezint pe scurt mini-proiectul.
3. Argumentez clar și pe scurt.
4. Formulez concluzii.
5. Utilizez limbajul adecvat/specific.
6. Prezint clar și convingător.
P13 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
4. Sunt responsabil (ă) pentru rezultatul colaborării.
Comunicarea scrisă

P14 Compoziţia (scris) 1. Întocmesc ghidat planul compoziției.*


2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice sau după caz, reperele date.
3. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
4. Expun coerent și clar fiecare gând.
5. Evit repetările de cuvinte.
6. Respect ordinea ideilor.
7. Respect numărul propus de enunțuri.
8. Respect regulile de scriere şi de punctuație
9. Potrivesc titlul compoziției.
10. Urmăresc aranjarea în pagină a unui text scris (titlul, alineate).
11. Respect tematica/cerința propusă.
5
P15 Scrisul 1. Iau poziţia corpului, mâinii, caietului.
2. Respect forma şi mărimea literelor.
3. Respect spaţiul şi înclinaţia uniformă.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Scriu cu acurateţe.
P16 Propoziția alcătuită și scrisă 1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Ordonez corect cuvintele în propoziție.
3. Respect regulile de scriere şi de punctuație
P17 Dialogul scris 1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Utilizez formulele de inițiere, de menținere și de încheiere a unui dialog.
3. Ordonez corect cuvintele în propoziții.
4. Respect numărul propus de replici.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
6. Respect aranjarea în pagină specifică dialogului (linia de dialog).
P18 Bilețelul 1. Respect părțile componente ale bilețelului.
2. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
5. Urmăresc aranjarea în pagină
P19 Anunțul 1. Respect părțile componente ale anunțului (Ce? Cât? Cum? Unde? Când? ).
2. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
5. Urmăresc aranjarea în pagină
P20 Invitația 1. Respect părțile componente ale invitației:
2. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație
P21 Felicitarea 1. Respect părțile componente ale felicitării.
2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P22 Scrisoarea 1. Respect părțile componente ale scrisorii.
2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.
P23 Mesajul electronic (sms, e-mail, 1. Respect părțile componente ale mesajului electronic: adresarea potrivită, textul propriu-zis, formula de încheiere,
messenger, viber, etc) semnătura.
2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform situației propuse.
3. Respect ordinea ideilor.

6
P24 Caietul meu 1. Caietul meu are aspect plăcut.
2. Scrierea este lizibilă.
3. Caietul este completat îngrijit.
4. Respect aşezarea în pagină, spaţiul între litere, cuvinte, teme
P25 Citirea cu voce a unui text 1. Citesc cursiv, fluent, conștient textul.
cunoscut 2. Pronunț corect fiecare cuvânt.
3. Articulez corect toate cuvintele.
4. Citesc expresiv, cu intonaţia potrivită.
P26 Textul (literar/ nonliterar) citit la 1. Citesc cursiv, fluid textul.
prima vedere 2. Articulez corect toate cuvintele.
3. Respect intonația impusă de conținut și de semnele de punctuație
P27 Textul analizat (în limita 1. Citesc conştient şi corect.
standardelor)* 2. Identific secvenţele narative, descriptive şi dialogate.
(Receptarea mesajului scris 3. Delimitez timpul și locul acțiunii.
(citirea/lectura) ) 4. Desprind trăsăturile fizice şi morale ale personajelor.
5. Formulez ideile principale.
6. Folosesc cuvintele şi expresiile nou-învăţate.
7. Expun coerent și clar gândurile
P28 Povestirea despre textul literar 1. Anunț titlul și autorul textului.
2. Explic (determin) modurile de expunere ale textului: narațiune, dialog, descriere.
3. Explic vocabularul nou al textului. /Explic cuvintele textului.
4. Citesc enunțuri ce arată părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
5. Prezint întâmplările în succesiunea logică.
6. Descriu succint personajele textului: pozitive/negative.*
7. Exprim printr-un enunț atitudinea față de faptele personajelor (valori morale și estetice).*
8. Explic printr-un enunț învățătura/ideea textului.*
P29 Poezia recitată 1. Anunț titlul şi autorul poeziei.
2. Recit toate versurile.
3. Rostesc corect şi clar cuvintele.
4. Recit expresiv.
5. Folosesc mimica și gesturile.
P30 1. Stabilesc criteriul/cerinţa.
Mijloacele artistice (identificare) 2. Identific comparaţia/ personificarea.
3. Explic sensul expresiei identificate.
4. Utilizez expresia în alt context (la solicitare).
P31 Textul literar povestit 1. Anunț titlul și autorul textului.
2. Redau conținutul textului.
3. Respect cele 3 părți ale textului: introducere, cuprins,încheiere.
4. Utilizez cuvinte cheie.
5. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din text.
6. Expun coerent și clar fiecare gând.
P32 Personajul literar caracterizat 1. Identific personajul literar.
2. Utilizez algoritmul propus pentru descriere.
7
3. Exprim atitudinea / opinia proprie faţă de comportamentul personajului descris.
4. Expun coerent și clar gândurile.
5. Utilizez limbajul corespunzător.
P33 1. Delimitez părțile componente ale textului.
Planul de idei (elaborare) 2. Formulez ideile principale pentru fiecare fragment.
3. Ordonez logic ideile textului.
P34 Transcriere de text 1. Transcriu corect cuvintele.
2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină
P35 Dictarea (scrierea după dictare) 1. Scriu corect cuvintele.
2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
P36 Cuvinte cu ortograme 1. Identific ortograma/cuvântul ce conţine grupuri de litere.
2. Stabilesc regula de scriere corectă a cuvântului/ortogramei
3. Propun exemple similare.
P37 Prezentarea unui text literar 1. Numesc titlul, autorul textului.
cunoscut 2. Determin modul de expunere: narațiune, dialog, descriere.
3. Redau succint conținutul.
4. Exprim atitudinea proprie față de faptele personajelor (valori morale și estetice).
5. Formulez învățătura/ideea textului.
6. Expun clar şi coerent gândurile.
P38 Prezentarea unei cărți citite 1. Numesc titlul, autorul, editura, anul ediției.
2. Relatez succint despre autor.
3. Redau succint conținutul.
4. Exprim gândurile şi sentimentele proprii faţă de carte.
5. Susţin unele afirmaţii prin citate din carte.*
6. Formulez concluzii.*
7. Expun coerent și clar gândurile.*
P39 Agenda de lectură 1. Completez grila/componentele agendei.
2. Exprim impresiile proprii despre carte.
3. Formulez clar şi corect ideile.
4. Respect regulile ortografice și de punctuație.

8
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
Modulul I . Patriotism 24ore
1.1.Identificarea 1. Prezentarea manualului. Explorarea 1 M.pag.4-8
semnificaţiei unui mesaj oral textului literar Limba noastră de A.
în situații noi de comunicare. Mateevici. Situaţie de comunicare
Gură de rai...
1.2. Deducerea sensului unui
cuvânt prin raportare la (1) 2. Comunicarea în acţiune.
mesajul audiat în contexte Harta posterului de grup ,,O ţară ca 1
variate de comunicare. un strugure...” Proiect de grup (I)
(2) 3. Automatizarea tehnicii 1 M.pag.10-
1.3.Determinarea lecturii cu voce şi în gând. Lectura 11
informaţiilor principale și interogativ-interpretativă a textului
secundare şi a succesiunii Oastea ţării de Ştefan Tudor.
logice a întâmplărilor dintr-
un mesaj audiat. 4.Explorarea textului Oastea ţării de
Ştefan Tudor. Tema – titlul – ideea
1.4. Distingerea după auz a principală. Versificaţia. 1
abaterilor lingvistice în 5. Modalităţi de exprimare orală în 1 M.pag.11-
mesaje audiate. diferite situaţii de comunicare. 13
2.3. Expunerea clară şi Dialogul, monologul.
corectă a ideilor într-un
dialog. 6. Textul Întâi și-ntâi de Vasile 1
Romanciuc. Lectură şi
1.5. Aplicarea regulilor de reflecţie.

9
ascultare activă în situații 7. Tainele cărţii (1). Cartea. 1
noi de comunicare Componentele cărţii: coperta (titlul şi
autorul cărţii), filele cu text,
imaginile, cuprinsul şi rolul lor.
2.1. Utilizarea corectă în Texte-suport: Cărţi scrise de Dumitru
exprimarea orală proprie a Matcovschi, Vasile Romanciuc,
elementelor de construcție a Grigore Vieru, Leonida Lari, Nicolae
comunicării. Dabija.
3.1. Utilizarea eficientă a
tehnicilor de lectură corectă, (3) 8. Exerciţii de recuperare, 1 M.pag. EI
conştientă şi fluidă. ameliorare, dezvoltare. Proiect de
grup ,,O ţară ca un strugure...” (II)
2.6. Crearea unor povestiri 9. Elemente de construcţie a 1
orale pe baza planului comunicării.
propriu de idei sau a celui 10. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.14-
elaborat în grup. citite în gând. Lectura interogativ- 15
3.3. Formularea ideilor interpretativă a textului Pădurile
principale ale unui text Moldovei de D. Cantemir
narativ.
11. Descrierea ca element constituitiv
2.4. Aplicarea normelor al unui text narativ (identificare).
elementare de etichetă 1
Explorarea textului Pădurile
verbala si de comportament
nonverbal asociat. Moldovei de Dimitrie Cantemir.
2.5. Prezentarea unor 12. Organizarea logico-semantică a 1 M.pag.16-
informaţii selectate din textului Pădurile Moldovei de 19
cărţile citite sau audiate. Dimitrie Cantemir. Componentele
2.7. Argumentarea opiniei/ textului: titlul, autorul, conţinutul.
opiniilor în anumite situații Tema, ideea, locul şi timpul acţiunii.
de comunicare, cu ajutorul Reproducerea orală a unui fragment.

10
informațiilor cumulate. 13.Mijloace de transmitere a
destinaţiei şi scopului informaţiei. Factorii constituenţi ai
comunicării. limbajului: emiţător, mesajul, 1
destinatarul. Mesajul electronic.
2.3. Expunerea clară şi 14. Tainele cărţii (2). Cărţi din 1 M.pag.20
corectă a ideilor într-un literatura artistică naţională. Text de
dialog. referinţă Rege între filosofi de
Nicolae Dabija. Organizarea agendei
5.5. Pronunţarea corectă a de lectură a cărţilor citite.
cuvintelor limbii române.
15.Eticheta comunicării (reguli de 1 M.pag.21 EFE
comunicare, formule de salut, ţinuta,
tactul). Formule de iniţiere / de P15, P16
încheiere a conversaţiei.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă
a propozițiilor și a textelor 16. Compoziţie după imagini:
mici, cu litere de mână și de Moldova-gură de rai. Organizarea
tipar, cu respectarea textului redactat. Titlul textului. 1
spaţiului, înclinaţiei, a Tema. Ideea principală. Desfăşurarea
aspectului îngrijit. ideilor într-un plan simplu (în grupuri
mici).
4.2. Folosirea regulilor de 17. Compoziţie după imagini: 1 M.pag.
ortografie şi de punctuaţie Moldova-gură de rai. Atelier de
învățate, în diverse contexte scriere: Organizarea estetică a
de realizare. scrisului pe caiete, în pagină.
Redactarea compoziţiei. Scrierea
4.3. Redactarea textelor textului pe ciornă.
literare/funcționale, cu şi
18 Compoziţie după imagini: 1 EFE
fără repere.
Moldova-gură de rai. Exerciţii de
post-scriere. P14
4.2. Folosirea regulilor de
11
ortografie şi de punctuaţie
învățate, în diverse contexte
de realizare.
.
19. Comunicarea în acţiune. Proiect 1
3.2. Extragerea informaţiilor
de grup O ţară ca un strugure...(III)
esenţiale și de detaliu dintr- Prezentarea produselor. 1
un text citit.
20. Dictare EFE P35
3.3. Formularea ideilor
21. Tainele cărţii (3). Cărţi din 1
principale ale unui text
literatura artistică naţională: legende
narativ. despre localităţile Moldovei.
3.4. Recunoaşterea unor Organizarea agendei de lectură a
specii literare în baza celor cărţilor citite. Text de referinţă
mai simple trăsături de Răduleni legendă.
structură specifice. 22.Mijloace de transmitere a 1 M.pag. ES
informaţiei. Mini-proiect La timp a
vorbi și a tăcea e arta cea mai grea
23. Evaluare sumativă nr.1 1
Moldova-dulce plai, gură de rai!
24. Exerciții de recuperare, 1
ameliorare, dezvoltare.

22 ore
1.1.Identificarea 1. Factorii constituenţi ai limbajului: 1 M.pag.23
semnificaţiei unui mesaj oral emiţător, mesajul, destinatarul.
în situații noi de comunicare. Situaţie de comunicare. De şapte ori

12
măsoară...Lectura imaginii.
1.2. Deducerea sensului unui
cuvânt prin raportare la 2. Comunicarea în acţiune. Harta
mesajul audiat în contexte proiectului de grup Şcoala - casă cu 1
variate de comunicare. minuni. (I)
3.Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1 M.pag.24-
25
1.3.Determinarea cursivă.Lectura interogativ-
informaţiilor principale și interpretativă a textului Culoarea,
secundare şi a succesiunii mirozna şi foşnetul acelei cărţulii de
logice a întâmplărilor dintr- Ion Druţă.
un mesaj audiat.
4. Formularea ideilor principale.
1.4. Distingerea după auz a Planul simplu de idei. Explorarea
abaterilor lingvistice în textului Culoarea, mirozna şi
mesaje audiate. foşnetul acelei cărţulii de Ion Druţă. 1
2.3. Expunerea clară şi
corectă a ideilor într-un 5. Tainele cărţii (4). Elementele 1
dialog. componente ale cărţii.

1.5. Aplicarea regulilor de 6.Punctul. Două puncte. Virgula la 1


M.pag.26- EFE
27
ascultare activă în situații enumerare şi în vocativ. Text-suport: P36, P17
noi de comunicare Culoarea, mirozna şi foşnetul acelei
cărţulii de Ion Druţă.

7. Elementele componente ale cărţii. 1


2.1. Utilizarea corectă în
Mini-proiect Cartea
exprimarea orală proprie a
elementelor de construcție a 8. Elemente de prozodie. Strofa. 1 M.pag.28-
comunicării. Textul Cuvintele de Ştefan Tudor. 29

13
3.1. Utilizarea eficientă a 9.Automatizarea tehnicii lecturii cu M.pag.28-
voce şi în gând. Lectura interogativ- 29
tehnicilor de lectură corectă,
conştientă şi fluidă. interpretativă a textului Cuvintele de 1
Ştefan Tudor.
2.6. Crearea unor povestiri
orale pe baza planului 10.Cum poţi forma cuvinte noi? 1 M.pag.30- EFE
Familii de cuvinte 31
propriu de idei sau a celui
elaborat în grup.
3.3. Formularea ideilor 11. Scrierea corectă a cuvintelor: n-
principale ale unui text are; ce-l/ cel; n-am/n-ai, nu-l, n-o,
1
narativ. nu-i, n-aţi, n-au; v-a/ va.

2.4. Aplicarea normelor 12.Comunicarea în acţiune. Proiect 1 M.pag.32-


elementare de etichetă de grup Școala — casă cu minuni. 33
verbala si de comportament II)
nonverbal asociat. 13.Înţelegerea şi interpretarea celor
2.5. Prezentarea unor citite în gând. Lectura interogativ-
informaţii selectate din 1
interpretativă a textului Coridorul
cărţile citite sau audiate.
ispitei după Voltaire
2.7. Argumentarea opiniei/
opiniilor în anumite situații 14. Planul simplu de idei. 1 M.pag.
de comunicare, cu ajutorul Succesiunea informaţiei. Formularea
informațiilor cumulate. ideilor principale. Text-suport
destinaţiei şi scopului Coridorul ispitei după Voltaire.
comunicării.
15. Compoziţie după un șir de
2.3. Expunerea clară şi imagini: Oriunde, oricând poţi să
corectă a ideilor într-un înveţi! Organizarea textului redactat.
dialog. Titlul textului. Tema. Ideea 1
principală. Desfăşurarea ideilor într-
5.5. Pronunţarea corectă a un plan simplu (în grupuri mici).
14
cuvintelor limbii române. 16. Compoziţie după un șir de 1 M.pag.34
imagini: Oriunde, oricând poţi să
4.1. Scrierea corectă, lizibilă
a propozițiilor și a textelor înveţi! Corectări de conţinut
mici, cu litere de mână și de (succesivitatea gândurilor, părţilor
tipar, cu respectarea textului, legătura dintre ele, alineate şi
spaţiului, înclinaţiei, a ortografie, scrierea şi aranjarea
aspectului îngrijit. corectă în pagină. Redactarea
compoziţiei. Scrierea textului pe
ciornă.
4.3. Redactarea textelor 17. Compoziţie după un șir de
literare/funcționale, cu şi imagini: Oriunde, oricând poţi să
fără repere. 1
înveţi! . Exerciţii de post-scriere
18. Tainele cărţii (5). Cărți scrise de 1 M.pag.35

3.5. Caracterizarea același autor sau cărţi cu texte


personajelor dintr-un text literare despre chibzuinţă. Impresii
literar, după algoritmul despre textul Cât un fir de neghină,
propus. după Emil Gârleanu.
19. Evaluare sumativă nr.2. 1 ES
3.6. Povestirea unui text
literar sau informativ după Chibzuinţă în vorbe şi în fapte
un plan simplu de idei. 20.Analiză, recuperare, ameliorare 1
21. Comunicarea în acţiune. 1 ESO
Prezentarea proiectului de grup
P8,P32
Școala — casă cu minuni. Întrebare-
cheie: În ce mod școala mă face să fiu
chibzuit? (III)
22. Tainele cărţii (6). Organizarea 1 Agenda de
lectură
agendei de lectură a cărţilor citite.
15
23 ore

1.1.Identificarea 1.Racordarea limbajului la scopul 1 M.pag.37


semnificaţiei unui mesaj oral comunicării. Situaţie de comunicare
în situații noi de comunicare. Pe cărările răbdării, sârguinţei şi
hărniciei...
1.2. Deducerea sensului unui
cuvânt prin raportare la
mesajul audiat în contexte 2. Comunicarea în acţiune.
variate de comunicare. Reproducerea orală a unui fragment
1
dintr-un text narativ, a unei informaţii
1.3.Determinarea libere sau tematice. Harta
informaţiilor principale și proiectului Meserii cunoscute de
secundare şi a succesiunii copii (I).
logice a întâmplărilor dintr- 3. Înţelegerea şi interpretarea celor 1
un mesaj audiat.
citite în gând. Lectura interogativ-
interpretativă a textului Toamna
1.4. Distingerea după auz a
abaterilor lingvistice în ţesătoare de Vasile Alecsandri.
mesaje audiate. 4.Componentele textului: titlul,
2.3. Expunerea clară şi autorul, conţinutul. Tablourile naturii 1 M.pag.38-
EFE
corectă a ideilor într-un descrise în textul Toamna ţesătoare 39
dialog. de Vasile Alecsandri. P15,P30
5.Tainele cărţii (7). Organizarea unei 1
1.5. Aplicarea regulilor de
expoziţii de cărţi ale lui Vasile
ascultare activă în situații
Alecsandri sau expoziţie de carte
noi de comunicare
artistică despre toamnă.

16
6. Automatizarea tehnicii lecturii cu
2.1. Utilizarea corectă în voce şi în gând. Verbul-element
exprimarea orală proprie a principal al comunicării. Text- 1
elementelor de construcție a suport - O casă obişnuită?
comunicării. M.pag.40
3.1. Utilizarea eficientă a
7. Comunicarea în acţiune. Proiect 1
tehnicilor de lectură corectă,
de grup Meserii cunoscute de copii
conştientă şi fluidă. (II).
5.4. Identificarea părților
principale și secundare ale 8.Verbul. Timpul. Persoana. Numărul. 2
propoziției. Analiza verbului după timp, persoană, M.pag.41
număr.
2.4. Aplicarea normelor
9.Verbul - exerciţii aplicative. 1 M.pag.42 EFE
elementare de etichetă
verbala si de comportament
10. Calităţile citirii: corectă, 1
nonverbal asociat.
conştientă, cursivă, expresivă. Tema,
ideea, locul şi timpul acţiunii. Textul
2.5. Prezentarea unor
Caietul lui Mihai de Titus Ştirbu.
informaţii selectate din
11. Personajele literare – trăsături 1 M.pag.42-
cărţile citite sau audiate. 42
fizice, trăsături morale, conform
faptelor descrise. Atitudinea
2.7. Argumentarea opiniei/
cititorului faţă de comportamentul
opiniilor în anumite situații
personajelor. Textul Caietul lui
de comunicare, cu ajutorul
Mihai de Titus Ştirbu.
informațiilor cumulate.
destinaţiei şi scopului 12.Caracterizare de personaj. 1
comunicării. Portretul fizic şi moral. Textul
Caietul lui Mihai de Titus Ştirbu.

17
13.Transcrierea unui fragment din 1 EFE P34
3.4. Recunoaşterea unor textul Caietul lui Mihai de Titus
specii literare în baza celor Ştirbu.
mai simple trăsături de
structură specifice. 3.5. 14. Tainele cărţii (8). Elementele 1 M.pag.44
Caracterizarea personajelor cărţii după care se poate afla mai
dintr-un text literar, după mult: prefaţă, adnotare, postfaţă
algoritmul propus. (informaţie biobliografică despre
scriitori). Calendarul de lectură şi
4.1. Scrierea corectă, lizibilă atitudine.
a propozițiilor și a textelor
mici, cu litere de mână și de
tipar, cu respectarea 15. Comunicarea în acţiune. ,,Să 2 M.pag.45 EFE
spaţiului, înclinaţiei, a comunicăm despre sârguinţă.”
P6,P36
aspectului îngrijit. Proiect de grup Meserii cunoscute
de copii (III). Expoziţie de postere.
4.2. Folosirea regulilor de Evaluare formativă
ortografie şi de punctuaţie 16. Compunere în baza cuvintelor,
învățate, în diverse contexte expresiilor de reper Munca-cea mai
de realizare. rodnică odihnă! Organizarea textului
redactat. Titlul textului. Tema. Ideea
4.3. Redactarea textelor principală. Desfăşurarea ideilor într-
literare/funcționale, cu şi un plan simplu (în grupuri mici). 1
fără repere.
17. Compunere în baza cuvintelor, 1 M.pag.46

4.2. Folosirea regulilor de expresiilor de reper Munca-cea mai


ortografie şi de punctuaţie rodnică odihnă! Corectări de
învățate, în diverse contexte conţinut (succesivitatea gândurilor,
de realizare. părţilor textului, legătura dintre ele,
alineate şi ortografie, scrierea şi
aranjarea corectă în pagină.
18
5.1. Utilizarea adecvată a 18. Compunere în baza cuvintelor,
elementelor de construcție a expresiilor de reper Munca-cea mai
comunicării studiate în rodnică odihnă! Exerciţii de post-
exprimarea orală proprie. scriere 1
19. Evaluare sumativă nr.3. 1 ES
O meserie pe plac mie

20.Activităţi de recuperare, 1
ameliorare şi dezvoltare.
21. Tainele cărţii (9). Impresii de 1 M.pag.47
lectură. Textul Sârguinţa lui Iancu
după Virgil Stoenescu.

23 ore
1.1.Identificarea 1.Mijloacele suplimentare de 1 M.pag.49
semnificaţiei unui mesaj oral transpunere a informaţiei. Situaţie de
în situații noi de comunicare. comunicare Un prieten este darul pe
care ţi-l faci singur.
1.2. Deducerea sensului unui
cuvânt prin raportare la 2. Comunicarea în acţiune. Proiect
mesajul audiat în contexte de grup ,,Prietenie.” (I). Harta 1
variate de comunicare. proiectului Prietenul meu.
Repartizarea rolurilor.
1.3.Determinarea 3. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.50-
informaţiilor principale și citite în gând. Lectura interogativ- 51
secundare şi a succesiunii interpretativă a textului Luceferii de
logice a întâmplărilor dintr- Vitalie Buzuleanu.

19
un mesaj audiat. 4. Povestirea orală (integrală,
succesivă, selec-tivă). Mijloacele
1.4. Distingerea după auz a expresive ale comunicării orale. 1
abaterilor lingvistice în Explorarea textului Luceferii de
mesaje audiate. Vitalie Buzuleanu.
2.3. Expunerea clară şi 5.Sensurile propriu şi figurat ale 1 M.pag.51 EFE
corectă a ideilor într-un cuvintelor.
dialog. P7,P17
6. Tainele cărţii (10). Atelierul de
1.5. Aplicarea regulilor de lectură. Texte despre prietenie
ascultare activă în situații
noi de comunicare 7.Substantivul. Felul (comune şi 2 M.pag.52-
proprii) numărul, genul. 53

2.1. Utilizarea corectă în 8. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1


exprimarea orală proprie a voce şi în gând. Lectura interogativ-
elementelor de construcție a interpretativă a textului Ce este mai
M.pag.54
comunicării. tare decât cetăţile?
3.1. Utilizarea eficientă a 9. Dialogul şi descrierea ca elemente 1 M.pag.55
tehnicilor de lectură corectă,
constitutive ale unor texte (analiza
conştientă şi fluidă. contextuală). Textul Ce este mai tare
5.4. Identificarea părților decât cetăţile? Parabolă.
principale și secundare ale 10. Substantivul. Felul (comune şi 2
propoziției. proprii) numărul, genul. Exerciţii M.pag.56-
aplicative. 57

20
2.5. Prezentarea unor 11. Cratima în ortograme şi la 1 M.pag.
informaţii selectate din trecerea în capăt de rând.
cărţile citite sau audiate. Antrenarea capacităţilor.
Comunicarea în acţiune. Proiect de
2.7. Argumentarea opiniei/ grup ,,Prietenie.” (II).
opiniilor în anumite situații
de comunicare, cu ajutorul 12.Scrierea corectă a 1 EFE
informațiilor cumulate. substantivelor. Exerciţii aplicative.
destinaţiei şi scopului 13. Tainele cărţii (11). Prietenii 1 M.pag.58
comunicării. mari. Cărţi din literatura universală şi
naţională. Prezentare de carte despre
3.4. Recunoaşterea unor prietenie. Impresii de lectură ,,Cei trei
specii literare în baza celor prieteni" (poveste populară)
mai simple trăsături de M.pag.59
14. Compunere cu începutul dat 1 EFE
structură specifice.
Prieteni buni. Organizarea textului
P6,P35
4.1. Scrierea corectă, lizibilă redactat. Titlul textului. Tema. Ideea
a propozițiilor și a textelor principală. Desfăşurarea ideilor într-
mici, cu litere de mână și de un plan simplu (în grupuri mici).
tipar, cu respectarea
spaţiului, înclinaţiei, a 15. Compunere cu începutul dat
aspectului îngrijit. Prieteni buni. Corectări de conţinut
(succesivitatea gândurilor, părţilor 1
4.2. Folosirea regulilor de textului, legătura dintre ele, alineate şi
ortografie şi de punctuaţie ortografie, scrierea şi aranjarea
învățate, în diverse contexte corectă în pagină.
de realizare. 16. Compunere cu începutul dat 1 M.pag.59
Prieteni buni. Exerciţii de post-
4.3. Redactarea textelor scriere.

21
literare/funcționale, cu şi 17. Lecţie de lectură, discuţie şi 1
fără repere. creaţie. Recapitulare, generalizare .

4.2. Folosirea regulilor de 18. Evaluare sumativă nr.4 1 M.pag. ES


ortografie şi de punctuaţie Prietenul e darul pe care ţi-l poţi
învățate, în diverse contexte face singur
de realizare.
19.Exerciţii de recuperare, ameliorare 1
şi dezvoltare.
5.1. Utilizarea adecvată a 20. Comunicarea în acţiune. Proiect 1 M.pag.61 ESO
elementelor de construcție a de grup ,,Prietenie.” (III).
Prezentare şi expoziţie de postere. P3,P2
comunicării studiate în
exprimarea orală proprie. 21. Tainele cărţii (12). Harta 1 M.pag.60
textului. Text - suport Vrăjitorul din
Oz de Frank Baum.

25 ore
1.1.Identificarea 1. Racordarea limbajului la scopul 1 M.pag.63
semnificaţiei unui mesaj oral comunicării. Situaţie de comunicare
în situații noi de comunicare. Deschide uşa, creştine!

1.2. Deducerea sensului unui 2.Tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti.


cuvânt prin raportare la Comunicarea în acţiune. Proiect de
2
mesajul audiat în contexte grup O poveste de Crăciun... (I).
variate de comunicare. Harta proiectului.
3. Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1 M.pag.64-
1.3.Determinarea cursivă. Lectura interogativ- 65
informaţiilor principale și interpretativă a textului Colindul
secundare şi a succesiunii gutuii din geam de Ad. Păunescu.

22
logice a întâmplărilor dintr-
un mesaj audiat.

1.4. Distingerea după auz a


abaterilor lingvistice în 4. Versificaţia: poezia. Explorarea 1
mesaje audiate. textului Colindul gutuii din geam de
2.3. Expunerea clară şi Ad. Păunescu.
corectă a ideilor într-un 5. Mijloace artistice de modificare a 1 M.pag.65 EFE
dialog. sensului: comparaţia şi personificarea.
1.5. Aplicarea regulilor de
6.Înţelegerea şi interpretarea celor 1
ascultare activă în situații
citite în gând. Tema, ideea, locul şi
noi de comunicare
timpul acţiunii. Textul Steaua de la
Betleem de Ion Druţă.
7. Formularea ideilor principale. 1 M.pag.66-
2.1. Utilizarea corectă în 67
exprimarea orală proprie a Planul simplu de idei. Explorarea
elementelor de construcție a textului Steaua de la Betleem de Ion
comunicării. Druţă
3.1. Utilizarea eficientă a 8 Pronumele. Pronumele personal. 1
Numărul. Genul.
tehnicilor de lectură corectă,
conştientă şi fluidă.
2.4. Aplicarea normelor 9 Pronumele personal. Numărul. 1 M.pag.68-
elementare de etichetă Genul. Exerciţii aplicative. 69
verbala si de comportament
nonverbal asociat.

2.7. Argumentarea opiniei/ 10.Ortografia pronumelui. Exerciţii 1


opiniilor în anumite situații aplicative

23
de comunicare, cu ajutorul 11. Activitate interdisciplinară 2
informațiilor cumulate.
destinaţiei şi scopului
comunicării. 12. Tainele cărţii (13). Organizarea
bibliotecii clasei
1
4.1. Scrierea corectă, lizibilă
a propozițiilor și a textelor 13. Compunere după sfârşitul dat. 2 M.pag.71
mici, cu litere de mână și de Organizarea textului redactat. Titlul
tipar, cu respectarea textului. Tema. Ideea principală.
spaţiului, înclinaţiei, a Desfăşurarea ideilor într-un plan
aspectului îngrijit. simplu (în grupuri mici).
14. Compunere după sfârşitul dat. 1 M.pag.70 EFE
4.2. Folosirea regulilor de Corectări de conţinut (succesivitatea
ortografie şi de punctuaţie P6,P36
gândurilor, părţilor textului, legătura
învățate, în diverse contexte dintre ele, alineate şi ortografie,
de realizare. scrierea şi aranjarea corectă în
pagină.
4.3. Redactarea textelor
literare/funcționale, cu şi 15. Tainele cărţii (14). Cartea şi 1 M.pag. EFE
fără repere. timpul.

4.2. Folosirea regulilor de 16. Compunere după sfârşitul dat. 1


ortografie şi de punctuaţie Exerciţii de post-scriere.
învățate, în diverse contexte
de realizare.
17. Tainele cărţii (15). Colinde de 1 M.pag.72
Crăciun. Expoziţie de carte
5.1. Utilizarea adecvată a ,,Deschide uşa, creştine!”
elementelor de construcție a 18. Atelier de discuţie, creaţie şi 1 M.pag.
comunicării studiate în scriere. Lecţie de generalizare,
sistematizare.
24
exprimarea orală proprie. 19. Evaluare sumativă nr.5. 1 ES
Deschide uşa, creştine!

20. Analiză, recuperare, ameliorare. 1


21 Comunicarea în acţiune. Proiect de 1 M.pag.
grup Spectacol O poveste de
Crăciun... (II).
22. Comunicarea în acţiune. Proiect
de grup Spectacol O poveste de
Crăciun... (III). 1

24 ore

1.Factorii constituenţi ai limbajului: 1 M.pag.73


1.1.Identificarea emiţător, mesajul, destinatarul.
semnificaţiei unui mesaj oral Situaţie de comunicare Iarnă ca în
în situații noi de comunicare. vis.
1.2. Deducerea sensului unui
cuvânt prin raportare la 2. Comunicarea în acţiune: Proiect de
mesajul audiat în contexte grup Bucuriile iernii. Harta 1
variate de comunicare. proiectului (I)
1.3. Determinarea
informaţiilor principale și

25
secundare şi a succesiunii 3. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.74-
logice a întâmplărilor dintr- 75
citite în gând. Lectura interogativ-
un mesaj audiat. interpretativă a textului: La gura
1.4. Distingerea după auz a sobei de Vasile Alecsandri.
abaterilor lingvistice în
mesaje audiate. 4.Versificaţia: pastelul. Text-suport
1.5. Aplicarea regulilor de La gura sobei de Vasile Alecsandri.
ascultare activă în situații
Mijloace artistice de modificare a
noi de comunicare. 1
sensului:comparaţia şi personificarea.
5. Tainele cărţii (16). Impresii 1
despre textul: Iarna în câmpie de Ion
5.4. Identificarea părților Druţă
principale și secundare ale M.pag.76
6.Adjectivul. Acordul adjectivului cu 1
propoziției.
substantivul (în gen, număr).
2.1. Utilizarea corectă în
exprimarea orală proprie a 7. Acordul adjectivului cu 1
elementelor de construcție a substantivul (în gen, număr). Exerciţii
comunicării. aplicative.
3.1. Utilizarea eficientă a 8. Exerciţii aplicative de stabilire a 1 M.pag.77 EFE
tehnicilor de lectură corectă, acordului dintre adjectiv şi cuvântul
determinat. P6, P15
conştientă şi fluidă.
9.Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1 M.pag.78-
2.4. Aplicarea normelor cursivă, expresivă. Lectura 79
elementare de etichetă interogativ-interpretativă a textului La
verbala si de comportament săniuş de Ion Agârbiceanu.
nonverbal asociat.
10.Îmbogăţirea vocabularului:
sinonime, antonime, cuvinte cu sens
26
2.7. Argumentarea opiniei/ propriu şi figurat. Textul-suport: La
opiniilor în anumite situații săniuş de I. Agârbiceanu.
1
de comunicare, cu ajutorul
informațiilor cumulate. 11. Comunicarea nonverbală – gest, 1 M.pag.80-
81
destinaţiei şi scopului mimică (actualizare).
comunicării.
12.Textul nonliterar: bileţelul, anunţul
(actualizare), invitaţia, mesajul
1
4.1. Scrierea corectă, lizibilă electronic (la telefon sau computer,
a propozițiilor și a textelor după posibilităţi). Redactarea
mici, cu litere de mână și de invitaţiei.
tipar, cu respectarea M.pag.82
13.Numeralul în comunicare. 1
spaţiului, înclinaţiei, a
aspectului îngrijit. 14. Cazuri simple de ortografie a 1
numeralelor.
15.Scrierea corectă a numeralelor. 1 EFE
4.2. Folosirea regulilor de Exerciţii aplicative..
P6,P36
ortografie şi de punctuaţie
învățate, în diverse contexte 16. Scrierea cuvintelor cu cratimă; 1
de realizare. ortografia la căderea unei vocale: într- M.pag.83
o; într-un; dintr-o; dintr-un; n-au; n-aţi
(venit).
4.3. Redactarea textelor 17. Tainele cărţii (17). Organizarea 1 Agenda de
agendei de lectură a cărţilor citite. lectură
literare/funcționale, cu şi
fără repere.
18. Comunicarea în acţiune. Proiect 1
de grup Bucuriile iernii (II).

27
4.2. Folosirea regulilor de 19.Compunere - descriere a unui colţ 1 M.pag.84
ortografie şi de punctuaţie din natură: De vorbă cu un fulg de
învățate, în diverse contexte nea. Expresii artistice, planul de idei.
de realizare.
20. Compunere - descriere a unui colţ
din natură : De vorbă cu un fulg de
5.1. Utilizarea adecvată a nea. Redactarea compunerii.
1
elementelor de construcție a Organizarea textului redactat.
comunicării studiate în Exerciţii de post-scriere a compunerii.
exprimarea orală proprie. 21. Evaluare sumativă nr. 6. 1 ES
O dimineaţă de iarnă
22.Analiză, recuperare, ameliorare.
23. Tainele cărţii (18). Elementele 1
cărţii după care se poate afla mai 1
mult: prefaţă, adnotare, postfaţă M.pag.85
(informaţie biobliografică despre
scriitori). Textul Sania de Ion Druţă
24. Tainele cărţii (19). Organizarea 1 ESO
bibliotecii personale.
P26

24ore
1. Adaptarea modalităţilor de 1 M.pag.87
exprimare orală (dialogată,
1.1.Identificarea monologată) la diverse situaţii de
comunicare verbală. Situaţie de
28
semnificaţiei unui mesaj comunicare Zâmbeşte, copile,
oral în situații noi de zâmbeşte! Harta proiectului de grup
comunicare. TVC ,Cu optimismul prin viaţă.
1.2. Deducerea sensului
unui cuvânt prin raportare 2. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 M.pag.88-
89
la mesajul audiat în voce şi în gând. Lectura interogativ-
contexte variate de interpretativă a textului Cine îşi
comunicare. schimbă căciula... de Aurel
1.3. Determinarea Scobioală.
informaţiilor principale și
secundare şi a succesiunii 3.Povestirea orală (integrală,
succesivă, selectivă). Mijloacele
logice a întâmplărilor dintr-
expresive ale comunicării orale. Text-
un mesaj audiat.
suport Cine îşi schimbă căciula... de 1
1.4. Distingerea după auz a
Aurel Scobioală.
abaterilor lingvistice în
mesaje audiate. 4.Tainele cărţii (20). Impresii despre 1
1.5. Aplicarea regulilor de cartea Amintiri din copilărie după
ascultare activă în situații Ion Creangă.
noi de comunicare.
5. Textul nonliterar: anunţul. 1 M.pag.89
Redactarea unui anunţ.
5.4. Identificarea părților
principale și secundare ale 6.Propoziţia dezvoltată. Părţi 1 M.pag.90-
91
propoziției. principale (predicatul, subiectul).
2.1. Utilizarea corectă în 7.Părţile principale şi părţile 1
exprimarea orală proprie a secundare ale propoziţiei.
elementelor de construcție 8.Specii literare. Fabula Lupul şi 1 M.pag.92-
a comunicării. cucul de Alexandru Donici. 93

29
3.1. Utilizarea eficientă a 9.Atitudinea cititorului faţă de
tehnicilor de lectură comportamentul personajelor,
corectă, conştientă şi conform faptelor descrise. Fabula 1
fluidă. Lupul şi cucul de Alexandru Donici.
2.4. Aplicarea normelor 10.Propoziţia dezvoltată. Exerciţii 1 EFE
elementare de etichetă aplicative
verbala si de comportament P19,P17
nonverbal asociat. 11. Linia la dialog. Tehnica scrisului - 1
perfecţionare continuă. Exerciţii M.pag.93
2.7. Argumentarea opiniei/ aplicative.
opiniilor în anumite situații
de comunicare, cu ajutorul 12. Tainele cărţii (21). Atelier de 1
informațiilor cumulate. lectură cu genericul ,,Snoave şi
destinaţiei şi scopului anecdote.”
comunicării. 13. Cratima în ortograme şi la 1 M.pag.94- EFE
trecerea în capăt de rând. 95
P36, P30
4.1. Scrierea corectă,
lizibilă a propozițiilor și a 14. Specii literare: snoavele. Calităţile 1 M.pag.96-
citirii: corectă, conştientă, cursivă, 97
textelor mici, cu litere de
mână și de tipar, cu expresivă. Snoave şi anecdote.
respectarea spaţiului, 15. Înţelegerea şi interpretarea celor 1
înclinaţiei, a aspectului citite în gând. Povestirea snoavelor.
îngrijit.

4.2. Folosirea regulilor de


ortografie şi de punctuaţie 16. Părţi principale: Predicatul. 1 M.pag.98- EFE
99
învățate, în diverse P7,P6
contexte de realizare. 17. Predicatul verbal. Exerciţii 1
aplicative.
4.3. Redactarea textelor 18. Tainele cărţii (22). Organizarea 1

30
literare/funcționale, cu şi unei expoziţii de cărţi cu fabule.
fără repere. Lectura fabulelor.
19. Compunerea după imagini. 1 M.pag.100
4.2. Folosirea regulilor de Organizarea textului redactat. Titlul
ortografie şi de punctuaţie textului. Tema. Ideea principală.
învățate, în diverse Desfăşurarea ideilor într-un plan
contexte de realizare. simplu (în grupuri mici). Corectări de
conţinut (succesivitatea gândurilor,
5.1. Utilizarea adecvată a părţilor textului, legătura dintre ele,
elementelor de construcție alineate şi ortografie, scrierea şi
a comunicării studiate în aranjarea corectă în pagină.
exprimarea orală proprie
20. Compunerea după imagini. 1
Exerciţii de post-scriere a compunerii
21.Atelier de discuţie, creaţie şi 1
scriere. Proiect de grup TVC Cu
optimismul prin viaţă. Lecţie de
generalizare, sistematizare.
22. Atitudinea cititorului faţă de 1
comportamentul personajelor, M.pag.101
conform faptelor descrise. Fabula
Momița și oglinda de Alexandru
Donici.
23. Evaluare sumativă nr.7 1 ES
Zâmbeşte, copile, zâmbeşte

25.Analiză, recuperare, ameliorare. 1

31
21ore

1. Mijloacele suplimentare de 1 M.pag.103


1.1.Identificarea transpunere a informaţiei: eticheta
semnificaţiei unui mesaj oral comunicării şi comunica-rea
în situații noi de comunicare. nonverbală .Situaţie de comunicare
Frunza-i neam cu rădăcina
2. Reproducerea orală a unui fragment
1.2. Deducerea sensului
dintr-un text narativ, a unei informaţii
unui cuvânt prin raportare la 1
libere sau tematice.Harta proiectului
mesajul audiat în contexte
de grup.
variate de comunicare.
3. Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1 M.pag.104-
105
1.3. Determinarea cursivă, expresivă. Lectura
informaţiilor principale și interogativ-interpretativă a textului
Casa părintească de Spiridon
secundare şi a succesiunii
Vangheli.
logice a întâmplărilor dintr-
un mesaj audiat. 4. Planul simplu de idei (colectiv, în
grup, încercări individuale, în mod
1.4. Distingerea după auz a ghidat). Mijloacele expresive ale
abaterilor lingvistice în comunicării orale.Textul Casa 1
mesaje audiate. părintească de Spiridon Vangheli.

1.5. Aplicarea regulilor de 5. Părţi principale de propoziţie: 1 M.pag.106-


subiectul simplu, subiectul multiplu. 107

32
ascultare activă în situații
noi de comunicare. 6. Subiectul simplu. Exprimarea
subiectului. 1

7.Subiectul simplu. Exerciţii 1 M.pag.107 EFE


5.4. Identificarea părților aplicative.
principale și secundare ale P7
propoziției.
8. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.108-
2.1. Utilizarea corectă în 109
citite în gând. Lectura interogativ-
exprimarea orală proprie a
interpretativă a textului Baladă de
elementelor de construcție
Nicolae Dabija.
a comunicării.
9. Tema, ideea, locul şi timpul
3.1. Utilizarea eficientă a acţiunii. Textul Baladă de Nicolae
tehnicilor de lectură Dabija. 1
corectă, conştientă şi
fluidă. 10.Tainele cărţii (23). Poezia cu 1
tematică diversă.
2.4. Aplicarea normelor
elementare de etichetă 11.Acordul predicatului cu subiectul 1 M.pag.110
verbala si de comportament în propoziţie. Text-suport Cântec de
nonverbal asociat. leagăn pentru mama de Grigore
Vieru.
2.7. Argumentarea opiniei/
opiniilor în anumite situații 12. Acordul predicatului cu subiectul. 1 EFE
de comunicare, cu ajutorul
P7,P36
informațiilor cumulate.

33
destinaţiei şi scopului 13. Compunerea după imagini: 1 M.pag.111
comunicării. Împreună facem ziua bună.
Organizarea textului redactat.
4.1. Scrierea corectă, Desfăşurarea ideilor într-un plan
lizibilă a propozițiilor și a simplu (în grupuri mici).
textelor mici, cu litere de 14. Compunerea după
mână și de tipar, cu imagini:Împreună facem ziua bună.
respectarea spaţiului, Corectări de conţinut,
înclinaţiei, a aspectului scrierea şi aranjarea corectă în
1
îngrijit. pagină.
4.2. Folosirea regulilor de 15. Compunerea după imagini. 1 M.pag.111
ortografie şi de punctuaţie Împreună facem ziua bună.
învățate, în diverse Exerciţii de post-scriere a compunerii
contexte de realizare. 16. Evaluare sumativă M.pag.112- ESO
Personajele literare – trăsături fizice, 113
4.3. Redactarea textelor trăsături morale, conform faptelor 1 P31, P8
literare/funcționale, cu şi descrise. Textul La scăldat de Ion
fără repere. Creangă.

4.2. Folosirea regulilor de 17. Textul La scăldat de Ion 1 M.pag.114

ortografie şi de punctuaţie Creangă Formularea ideilor


învățate, în diverse principale..
contexte de realizare. 18. Tainele cărţii (24). Calendarul de 1
lectură. Lectură şi creaţie. Proza lui
5.1. Utilizarea adecvată a Ion Druţă
elementelor de construcție
a comunicării studiate în 19. Atelier de discuţie, creaţie şi
1 M.pag.115

exprimarea orală proprie scriere. Prezentarea posterului de grup


,,Frunza-i neam cu rădăcina.” Lecţie
de generalizare, sistematizare.
34
20. . Evaluare sumativă nr. 8. 1 ES
Responsabilitate
21 Analiză, recuperare, ameliorare. 1

23ore
1. Racordarea limbajului la scopul 1 M.pag.117
1.1.Identificarea comunicării. Situaţie de comunicare
semnificaţiei unui mesaj oral Doamne, adu primăvara! Harta
în situații noi de comunicare. proiectului Revista clasei: Primăvară,
1.2. Deducerea sensului unui primăvară, mai rămâi la noi în ţară!
cuvânt prin raportare la
mesajul audiat în contexte 2. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 M.pag.118
variate de comunicare. voce şi în gând. Lectura interogativ-
1.3. Determinarea interpretativă a textului: Oaspeţii
informaţiilor principale și primăverii de V.Alecsandri.
secundare şi a succesiunii
logice a întâmplărilor dintr- 3. Tablourile naturii descrise în text.
un mesaj audiat. Îmbogăţirea vocabularului: sinonime,
1
1.4. Distingerea după auz a antonime. Text-suport: Oaspeţii
abaterilor lingvistice în primăverii de V.Alecsandri.
mesaje audiate.
1.5. Aplicarea regulilor de 4. Tainele cărţii (25). Pastelul. 1
ascultare activă în situații Recital poetic.
noi de comunicare. 5. Părţi secundare: atributul. 1 M.pag.119-
Atributul- determinant al 120
substantivului.

35
5.4. Identificarea părților 6. Părţi secundare: atributul 1 EFEP7,P35
principale și secundare ale
propoziției. 7.Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1 M.pag.121-
2.1. Utilizarea corectă în cursivă, expresivă. Lectura 122

exprimarea orală proprie a interogativ-interpretativă a textului


elementelor de construcție a Puiul de Ioan Alexandru Brătescu –
comunicării. Voineşti.
3.1. Utilizarea eficientă a 8. Ideea, locul şi timpul acţiunii.
tehnicilor de lectură corectă, Formularea ideilor principale. Textul
conştientă şi fluidă. Puiul de Ioan Alexandru Brătescu – 1
2.4. Aplicarea normelor Voineşti.
elementare de etichetă
9. Atributul. Exprimarea atributului. 1 M.pag.123
verbala si de comportament
nonverbal asociat. 10. Sintaxa propoziţiei. Acordul 1
predicatului cu subiectul. Povestea
2.7. Argumentarea opiniei/ părţilor de propoziţie.
opiniilor în anumite situații 11. Atributul. Exprimarea atributului. 1 M.pag.124
de comunicare, cu ajutorul
informațiilor cumulate.
destinaţiei şi scopului 12. Mijloace artistice de modificare a 1
sensului: comparaţia şi personificarea.
comunicării.
13. Familii de cuvinte, câmp lexical 1 M.pag.126 EFE
4.1. Scrierea corectă, lizibilă – cu folosirea terminologiei.
P30,P36
a propozițiilor și a textelor Alfabetul şi lucru cu dicţionarele.
Exerciţii aplicative.

36
mici, cu litere de mână și de 14. Propoziţiile după scopul 1
tipar, cu respectarea comunicării şi semnele de punctuaţie
spaţiului, înclinaţiei, a respective.
aspectului îngrijit. 15.Propoziţiile după scopul 1 EFE
comunicării şi semnele de punctuaţie
4.2. Folosirea regulilor de respective. P16,P21
ortografie şi de punctuaţie
16. Compunerea după titlul dat: 1 M.pag.125
învățate, în diverse contexte
Mamă, eşti pe lume tot ce-i mai
de realizare.
frumos! Desfăşurarea ideilor într-un
plan simplu (în grupuri mici).
4.3. Redactarea textelor
literare/funcționale, cu şi 17. Compunerea după titlul dat: 1
fără repere. Mamă, eşti pe lume tot ce-i mai
frumos! Corectări de conţinut
Exerciţii de post-scriere a compunerii.
4.2. Folosirea regulilor de
18. . Dialogul şi descrierea ca 1 M.pag.
ortografie şi de punctuaţie
elemente constitutive ale unor texte
învățate, în diverse contexte (analiza contextuală).
de realizare.
19. Activitate transdisciplinară 2
5.1. Utilizarea adecvată a 20. Atelier de discuţie, creaţie şi
elementelor de construcție a scriere. Lecţie de generalizare,
1
comunicării studiate în sistematizare.
exprimarea orală proprie 21. Evaluare sumativă nr.9
Şi iarăşi pornim a vorbi despre
1 ES
mama...
22.Analiză, recuperare, ameliorare. 1 M.pag.127

37
22ore
1. Situaţie de comunicare Totul 1 M.pag.129
1.1.Identificarea trebuie pus sub semnul îndoielii.
semnificaţiei unui mesaj Harta proiectului: Gazeta de perete
oral în situații noi de Curiozităţi din lumea cărţii.
comunicare. 1.2. 2. Tainele cărţii (28). Cărţi 1
Deducerea sensului unui ştiinţifico-artistice pentru copii (cu un
cuvânt prin raportare la volum de 15-25 pagini).
mesajul audiat în contexte 3. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.130-
131
variate de comunicare. citite în gând.Lectura interogativ-
1.3. Determinarea interpretativă a textului Dacă vrei să
informaţiilor principale și fii Columb de Arcadie Suceveanu.
secundare şi a succesiunii 4. Explorarea textului Dacă vrei să fii
logice a întâmplărilor dintr- Columb de Arcadie
1
un mesaj audiat. Suceveanu.Organizarea logico-
1.4. Distingerea după auz a semantică a textului.
abaterilor lingvistice în 5. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 M.pag.132-
mesaje audiate. 133
voce şi în gînd. Lectura interogativ-
1.5. Aplicarea regulilor de interpretativă a textului Leul şi
ascultare activă în situații căţeluşa de Lev Tolstoi

38
noi de comunicare. 6. Personajele literare – trăsături
fizice, trăsături morale, conform
1
faptelor descrise. Mijloacele expresive
5.4. Identificarea părților ale comunicării orale. Textul Leul şi
principale și secundare ale căţeluşa de Lev Tolstoi
propoziției.
2.1. Utilizarea corectă în 7. Parte secundară: complementul. 1 M.pag.134-
135
exprimarea orală proprie a
elementelor de construcție 8.Propoziţia dezvoltată.
a comunicării. Complementul – determinant al
3.1. Utilizarea eficientă a 1
verbului.
tehnicilor de lectură
corectă, conştientă şi 9.Complementul exprimat prin sub- 1 M.pag.136- EFE
137
fluidă. stantiv(pronume).
P22,P7
2.4. Aplicarea normelor
elementare de etichetă 10.Complementul exprimat prin
verbala si de comportament substantiv(pronume) Exerciţii
nonverbal asociat. 1
aplicative.
2.7. Argumentarea opiniei/ 11. Tainele cărţii (29). Expoziţie de 1 ESO
opiniilor în anumite situații cărţi preferate lecturate. Atelier de
de comunicare, cu ajutorul P32, P8
lectură.
informațiilor cumulate.
destinaţiei şi scopului 12. Compunere după titlul dat: 1 M.pag.138
comunicării. Dovleacul şi viţa. Organizarea
textului redactat după planul propus.
4.1. Scrierea corectă,
lizibilă a propozițiilor și a
textelor mici, cu litere de 13.Compunere după titlul 1
mână și de tipar, cu dat.Organizarea textului redactat.
respectarea spaţiului,
39
înclinaţiei, a aspectului Analiza compunerilor. Lucrări scrise.
îngrijit.

4.2. Folosirea regulilor de


ortografie şi de punctuaţie 14. Proiect de grup Curiozităţi din 1 M.pag.138
învățate, în diverse
lumea cărţii.
contexte de realizare.

4.3. Redactarea textelor 15. Atelier de discuţie, creaţie şi 1


literare/funcționale, cu şi scriere. Lecţie de generalizare,
fără repere. sistematizare.
16. Evaluare sumativă nr.10 1 ES
4.2. Folosirea regulilor de Curiozitate
ortografie şi de punctuaţie
învățate, în diverse 17. Analiză, recuperare, ameliorare. 1
contexte de realizare.
18.Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.140-
5.1. Utilizarea adecvată a citite. Lectura interogativ- 141
elementelor de construcție interpretativă a textului Jocuri de
a comunicării studiate în Ana Blandiana.
exprimarea orală proprie
19. Mijloace artistice de modificare a
sensului: comparaţia şi personificarea.
1
Explorarea textului Jocuri de Ana
Blandiana. Versificaţia: poezia.
20.Tainele cărţii (30). Atelierul de 1
lectură. Texte literare ce conţin
curiozităţi Cartea cu Apolodor de
Gelu Naum

40
21.Testare finală naţională. 1 ES
22.Ameliorare, recuperare, dezvoltare. 1
/se va stabili data concretă a testării
naționale/
Activitate transdisciplinară
Activitate transdisciplinară
Activitate transdisciplinară
Activitate transdisciplinară
Activitate transdisciplinară

41

S-ar putea să vă placă și