Sunteți pe pagina 1din 44

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA EDUCAȚIE SÎNGEREI


GIMNAZIUL „DUMITRU MATCOVSCHI”

Plan de dezvoltare strategică a instituției


2020-2025

1
Cuprins

Partea I : PREZENTAREA GIMNAZIULUI. ANALIZA RESURSELOR INTERNE


ŞI EXTERNE

1.1. Argumentul.
1.2. Baza conceptuală .
1.3. Analiza situaţiei actuale: acces, relevanţa, calitate.
1.3.1 Paşaportul instituţiei de învăţămînt.
1.3.2 Analiza PESTE .
1.3.3 Analiza SWOT (pe 4 componente):
 Dezvoltarea curriculară .
 Resurse financiare și material.
 Resurse umane.
 Relaţii de parteneriat.

Partea II : ACŢIUNI ŞI DIRECȚII STRATEGICE.


2.1 Misiunea.
2.2 Viziunea .
2.3 Scopurile strategice.
2.4 Programe de realizare a direcțiilor de perspectivă :
 Dezvoltarea curriculară.
 Resurse financiare și materiale.
 Resurse umane.
 Relaţii de parteneriat.

2
1.1. Argument
Proiectul de dezvoltare instituţională este elaborat pentru perioada 2020-2025 şi are drept
scop racordarea viziunii și misiunii şcolii la angajamentele, politicile şi priorităţile educaționale
naționale. În scopul coordonării integrate a procesului de planificare strategică, prevederile
Proiectului au fost corelate cu ultimele documente de politici relevante în domeniul educației :
Codul educaţiei al RM din 17 iulie 2014, Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-
2020 „Educaţia – 2020” , PROGRAMUL de dezvoltare al educației incluzive pentru anii 2011-
2020 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11.07.2011.
Proiectul de dezvoltare are menirea să asigure accesul, relevanța și calitatea actului
educaţional la noi în instituție, obţinerea unor performanţe maxime cu cheltuieli minime.
Prezentul Proiect oferă o diagnoză a stării actuale a învățămîntului în unitatea școlară,
identifică problemele, selectează și propune soluțiile cele mai potrivite pentru rezolvarea
acestora, astfel ca instituția de învățământ să devină principalul factor de progres în comunitate.
Scopul elaborării Proiectului de dezvoltare a constat în oportunitatea de a clarifica pe termen
lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al instituției de
învățământ, rezidă în necesitatea de a oferi un răspuns coerent la necesităţile de dezvoltare ale
instituției și în a preciza resursele necesare pentru desfășurarea optimă a activităților
educaționale.
Școala funcţionează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al
personalului școlii, al elevilor și al părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională.
Proiectul de dezvoltare instituţională ne indică direcțiile majore de progres, iar modul de
întocmire al acestuia permite consultarea părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor,
obiectivelor și acțiunilor propuse.
Pentru reformularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea scopurilor strategice și pentru
dezvoltarea culturii organizaționale ne-am bazat pe principiul continuității în politica
educaţională a echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Gimnaziului „Dumitru
Matcovschi”, continuitate susţinută atât de rezultatele la învățătură şi socio-comportamentale ale
elevilor, cât şi de aşteptările părinţilor şi ale comunităţii locale.
S-au reconsiderat scopurile strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât Proiectul
de dezvoltare instituţională 2020-2025 să reflecte modificările de politici și legislative, legate
cerințele societății actuale și valorile europene.

3
Documentul de faţă are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra
finalităților educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale
managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații comunitare), și menţine
coerența strategiei pe termen lung a școlii.
Proiectul este elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu mediul şi condițiile în care își
desfășoară activitatea, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității
educaționale: micşorarea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității şi a migraţiei
populaţiei; competiția tot mai accentuată între școli; schimbările educaționale și manageriale
generate de reformele educaționale; noul sistem de bugetare a şcolilor, politica managerială a
școlii și a comunității locale.
Beneficiari ai proiectului de dezvoltare sunt profesorii, elevii, părinții, comunitatea locală,
raională, agenții economici, societatea în ansamblu.

1.2. Baza conceptuală


Contextul legislativ
Baza conceptuală a prezentului proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia în
vigoare :
1. CODUL EDUCAȚIEI al Republicii Moldova din 17 iulie 2014 .
2. STRATEGIA de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 - „Educaţia – 2020”.
3. PROGRAMUL de modernizare a sistemului educațional în Republica Moldova.
4. PROGRAMUL de dezvoltare al educației incluzive pentru anii 2011-2020 aprobat prin
HotărîreaGuvernului nr.523 din 11.07.2011.
5. Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului.
6. Legea privind Drepturile Copilului în RM, 1994.
7. Codul familiei. Legea Nr.1316-XIV din 26.10.2000.
8. Codul Muncii al Republicii Moldova.
9. Regulamentul de atestare al cadrelor didactice din învățămîntul preșcolar, primar,
secundar, special, complementar, secundar profesional și mediu de specialitate.
10. STATUTUL Gimnaziului „DUMITRU MATCOVSCHI”.
11. REGULAMENTUL de ordine interioară al Gimnaziului.

4
1.3. Analiza situaţiei actuale: acces, relevanţa, calitate.
1.3.1. Pașaportul instituției
Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” se află în comuna Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei. I
Gimnaziul activează într-un singur schimb cu durata de 5 ore 40 min și își desfăşoară
procesul educaţional la două trepte de şcolaritate : primară şi gimnazială
Gimnaziul este dotat cu autobus școlar ce asigură transportul elevilor din Gura Oituz și
Alexeuca conform graficulu strict stabilit de Direcția Educației Sîngerei. Din 2013 instituția
preuniversitară din comuna Cotiujenii Mici poartă numele ,,Dumitru Matcovschi”.
Comuna Cotiujenii Mici, din punct de vedere geografic este amplasat la distanța de 21 km de
Sîngerei și 36 km de municipiul Bălți, 133 km de Chișinău.
Conform recensământului din 2014, populația satului este constituită din 1671 locuitori, cu
534 persoane mai mult, comparativ cu 2004. Totuși avem descreştere naturală a populaţiei în
legătură cu nivelul scăzut de viaţă, numărul redus de locuri de muncă în comunitate şi migraţia
mare, în deosebi a familiilor tinere. Din lipsa locurilor de muncă populaţia migrează spre oraşe şi
ţări străine , mai ales Italia, Rusia, Izrail şi Portugalia în căutarea angajărilor, cel mai des pe cale
ilegală, caută, respectiv muncă bine plătită, ceea ce duce, inevitabil, la reducerea numărului de
elevi în şcoală şi abandonarea în voia sorţii a unui număr considerabil dintre aceştia.

5
6
Tabelele de mai sus arată că şi indicele creşterii naturale a populaţiei este în mare scădere, şi
populaţia este predominant matură, ceea ce dovedeşte îmbătrînirea populaţiei din sat, nivel
inferior de trai, factor ce influenţează direct numărul elevilor din instituţie.

b) Locul instituţiei în viaţa comunităţii :


Speranța noastră este să ne menţinem cât mai îndelung ca gimnaziu, deoarece numărul
elevilor scade de pe an pe an şi în condiţiile finanţării per elev va fi tot mai greu şi mai greu.
Sistemul de valori educaționale în baza cărora este conceput, proiectat şi realizat procesul de
învăţămînt în instituție include următoarele categorii de valori:
1. Valori general-umane, care sunt valorile fundamentale ale omenirii: Viaţă, Adevăr,
Frumos, Dreptate, Libertate, Sacru, Credinţă etc.
2. Valori specifice naţionale: ţara, poporul, simbolica statutului (imn, stemă, drapel),
limba naţională, conştiinţa naţională, istoria naţională, cultura naţională, tradiţiile, datinile,
arta populară etc.
3. Valori educaţionale stabilite pe dimensiunile educaţiei: intelectuale, morale, estetice,
fizice, tehnologice etc.
4. Valori curriculare stabilite pe arii curriculare şi/sau discipline: obiective, conţinuturi,
tehnologii etc.
5. Valori instrumentale: cunoştinţe, capacităţi, atitudini, abilităţi/ competenţe etc.
6. Valori colective: ale clasei, ale grupului de elevi, ale grupurilor sociale/prosociale, ale
familiei etc.
7
7. Valori individuale, care sunt definitorii pentru orice fiinţă umană: identitatea, familia,
credinţa, prietenii, educaţia, preferinţele, dragostea, cariera, timpul liber, integritatea,
demnitatea, igiena personală, stilul individual, sănătatea, imaginea de sine, gândirea critică,
autodisciplina etc.
Valorile organizaţionale ale instituției :
 Echitate – acces la educație tuturor copiilor, fără nici un fel de discriminare.
 Calitate –activităţile educaționale se raportează la standardele naţionale de referinţă şi la
bunele practici locale, raionale, naţionale .
 Relevanţă – educaţia să răspundă nevoilor de dezvoltare și afirmare personală, socială a
copiilor. 
 Centrarea educaţiei pe copil.
 Respectare a dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului de
învăţămînt.
 Incluziunea socială.
 Unitate şi integralitate a spaţiului educaţional.
 Eficienţă managerială şi financiară.
 Transparenţă. 
 Performanţă.
 Responsabilitate.
Calităţile esenţiale care se cer oricărui lucrător al şcolii sunt:
 Loialitatea.
 Profesionalismul.
 Integritatea.
 Corectitudinea şi responsabilitatea.

8
c) Reţeaua și capacitatea instituției de învățămînt :
Şcoala a fost construită în 1964 şi are o capacitate de 280 de locuri. Gimnaziul conţine 2
blocuri : blocul claselor primare şi blocul claselor gimnaziale . Suprafaţa totală a încăperilor -
2000 m2 . Suprafaţa claselor – 1330 m2.

Numărul de clase Elevi


1 clasă I 14
1 clasă II 9
1 clasă III 15
1 clasă IV 13
1 clasă V 17
1 clasă VI 19
1 clasă VII 14
1 clasă VIII 17
1 clasă IX 22
Total: 3 clase primare d) elevi
5 clase gimnaziale

d) Resurse umane
 Elevi
Total elevi – 147.
Școlarizare – 100%.
Rata abandonului şcolar: 0%.
Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune (8.00-9,90): 46.46 %.
Procentul calității – 41.99 .
Promovabilitatea la examenele de absolvire : 100%.
Frecvenţa: 98,6
Rata continuării studiilor – 85 % din totalul absolvenţilor.
Școala acordă sprijin elevilor cu cerințe educaționale speciale prin incluziunea lor în mediul
școlar și prin serviciile Centrului de resurse de asistență psihopedagogică din școală, la evidența
căruia sunt 6 copii cu CES. Din ei - 3 copii au absolvit anul acesta.
Mediul de provenienţă a elevilor: familii cu nivel de şcolarizare general şi mediu, un procent
important de familii sunt cu venituri modeste, persoane fără ocupaţie sau plecaţi la muncă peste
hotare. Zonă economică defavorizată. Atitudinea elevilor față de oferta educațională este în mare
parte pozitivă.

Indicatori de evaluare a performanţelor şcolare –cantitativ şi calitativ

9
Rezultate şcolare :

Calitate și promovabilitate, notă medie la examenele gimnaziale naționale


În tabelul ce urmează avem analiza rezultatelor examenelor de absolvire a gimnaziului
conform notei medii, promovabilităţii şi procentului calităţii în ultimii 3 ani şcolari :

2018 2019 2020


Examenul Nota Prom Calit. Nota Pro- Calit. Nota Promov Calit.
med. ov. med. mov. med.
Limba şi lit. 6,90 100 33.33 8,00 100 29.17 7.42 100 36.84
Română
Matematică 7,10 100 38.09 7.40 100 41.66 6.42 100 15.79

Istoria românilor 6.63 100 42.85 7.90 100 37.5 6.89 100 15.79
și universală
Media 7.09 100 38.09 7.08 100 36.11 6.91 100 22.80
mediilor
Nota medie la examenele de absolvire a gimnaziului în anii 2018-2020 denotă că avem
progres constant la mediile şcolare, procentul calităţii şi promovabilitate.
Să examinăm, de asemenea, situaţia la reuşită a elevilor şcolii noastre după aceleaşi criterii:
promovabilitate, media elevilor şi procentul calităţii în ultimii 3 ani şcolari :

Anul şcolar Ciclul % Media Procentul Num.ele


reuşitei calităţii v. ce nu
reuşesc
2017-2018 primar 97,73 8,05 54.05 0
gimnazial 96,7 7,96 33,74 0
Total 97,22 8,01 46,37 0
2018-2019 primar 98,82 8,33 58,88 0
gimnazial 98,67 8,04 29,90 0
Total 98,75 8,19 44,39 0
2019-2020 Primar 98.81 8.25 55.07 0
gimnazial 98.80 8.08 28.91 0
Total 98.85 8.17 41.99 0

10
Din tabel se vede clar că procentul promovabilității este de 100%. Media la învățătură
aproape că s-a menținut la nivelul anului 2012-2013 și mult mai mare ca în anul 2011-2012.
Deranjează că este în scădere procentul calității –de la 44.39 la - 41.99 – minus 2 %.

Un factor important al reuşitei şcolare este frecvenţa bună a elevilor la lecţii :

Anul şcolar 2017-2018 2018-2019 2019-2020


Total pe şcoală 99,43 99,08 98.6
în procente

Din tabel se vede o frecvenţă foarte bună şi o continuă creștere a procentului frecvenţei.

Alimentarea elevilor:

Nr.total de Nr.de elevi Nr. elevilor Nu se


elevi care se alimentaţi din alimentează
alimentează familii social- motivele
Cl. Cl. Cl. Cl.
vulnerabile
I- V-IX I-IV V-
IV IX
48 99 48 - - Deficitul
bugetar

Cantina şcolară a fost bine pregătită pentru alimentarea elevilor şi dotată cu tot inventarul
necesar. Pe parcursul anilor bucătarii au trecut controlul medical şi examenul de specialitate în
termen. Conform Hotărîrii Guvenului R.Moldova toţi elevii din clasele primare au fost alimentaţi
gratis din contul mijloacelor alocate de Guvern .
Începând cu 2013 noi am trecut la finanțarea pe bază de cost standard per elev. Noua metodă
de finanțare permite echilibrarea cheltuielilor pentru un elev. În condițiile autonomiei școlare
administrația școlii, în limitele mijloacelor aprobate, decide distribuirea resurselor financiare în
funcție de necesitățile școlii. Noul mecanism de finanțare promovează eficiența, avantajează
școlile cu mulți elevi, dar este un bici pentru școlile mici, cum suntem noi, care avem un număr
mic de elevi ponderați și situația demografică îngrijorătoare:
Situația demografică ( nr.de elevi ,ce vor fi înmatriculați în cl.I ( născuți : 2014-2017-în
comuna Cotiujenii Mici)

11
Anii 2020 2021 2022 2023 2024
Num. elev. clasa I 21 21 13 16 13
Numărul copiilor ce vin în clasa I este în descreştere în legătură cu numărul redus de locuri de
muncă în comunitate, nivelul scăzut de viaţă, şi migraţia mare a populaţiei, în special a familiilor
tinere spre locuri de trai ce oferă locuri de muncă şi condiţii mai avantajoase.
Planul perspectiv de organizare a instruirii obligatorii a copiilor de 7-16 ani :

Clasele/ Anii şcolari


efectivul 2020- 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-

de elevi 2021 2025

I 1/14 1/10 1/11 1/10 1/10


II 1/9 1/14 1/10 1/11 1/10
III 1/15 1/9 1/14 1/10 1/11
IV 1/12 1/12 1/9 1/14 1/10
V 1/17 1/18 1/16 1/13 1/14
VI 1/18 1/17 1/18 1/16 1/13
VII 1/14 1/18 1/17 1/18 1/16
VIII 1/17 1/14 1/18 1/17 1/18
IX 1/22 1/17 1/14 1/18 1/17

Total 9/138 9/129 9/127 9/127 9/119

Tabelele de mai sus ilustrează scăderea în viitor a populației școlare și posibilitatea de a crea
clase cu învățământ simultan. Evident, aceasta va aduce ca consecință scăderea posibilităților de a
întreține decent școala. Ne așteaptă vremuri grele, când finanțe vor ajunge doar pentru întreținerea
personalului.

Cadre didactice
Asigurarea cu personal

Personal 03.09.2019
Personal didactic 10
Personal de conducere-administrativ, 3
Alt personal:
Personal didactic auxiliary 1
Personal nedidactic (tehnic –administrativ) 10
12
Analiza normei didactice :
2 CD – până la 0.5 unităţi
8 CD – 1 -1.25 unităţi
3 CD – 1.25-1.5 unităţi

Calificarea personalului didactic:


Trepte de Cadre didactice
școlaritate

Grad Grad did.II Fără grad.


did. I
Primar - 2 1
Gimnazial - 7 3
Total - 9 4

Resurse umane clasificate conform stagiului pedagogic general:

Cadre Până la 5 ani 6-25 ani 25 și mai mult Pensionari


Didactice
13 2 3 3 4

Climatul şcolar în gimnaziu este caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a
membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre
cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Valorile dominante
sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru
profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.
Se remarcă preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru a-şi îmbunătăţi metodologia
didactică prin participarea la activităţi şi cursuri de formare şi perfecţionare continuă.
Conducerea şcolii este deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi
sincere la adresa acestora, le respectă competenţele, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită
un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea educațională şi în
conduita cadrelor didactice.

13
Există o atmosferă de înţelegere şi respect reciproc între membrii direcției școlii, personal
didactic, nedidactic şi de întreţinere, elevi şi părinţi. Stările conflictuale sunt preîntâmpinate, iar
conflictele latente sau, uneori manifeste, sunt mediate, soluţionate într-un mod pozitiv.
Noi privim resursele umane ca pe un capital autentic, ca pe o investiție rentabilă, am fost in
permanență preocupați de: atragerea resurselor umane de care organizația a avut nevoie pentru
realizarea obiectivelor propuse; dezvoltarea resurselor umane care functionează în gimnaziu;
motivarea resurselor umane angajate; menținerea resurselor umane care corespund cerințelor.
Dovadă este grija pentru ridicarea nivelului de profesionalism al cadrelor didactice și prin
apărarea gradelor didactice:

Calificarea cadrelor didactice și de conducere prin obținerea gradelor didactice:


Anii/ 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grade I I I II I II I II I II I II
didactice I
Cadre 3 2 1 2 2 1
didactice
Cadre de 1
conducere
Total 1 2 3 2 2 1

Necesarul de cadre didactice:

Disciplina de studiu Numărul de 20 20 20 20 20 202


cadre necesare 20 21 22 23 24 5
Limba engleză 1 1
Limba română 1 1 1
Limba franceză 1 1
Matematica 1 1 1
Personalul didactic auxiliar și nedidactic este calificat pentru posturile pe care le ocupă.
Direcția școlii asigură echilibrul intre nevoile instituției și nevoile personalului, manifestând
grijă pentru atragerea/menținerea resurselor umane care corespund nevoilor instituției si
corespund exigentelor acesteia. Din cauza bugetului mic nu avem posibilități să stimulăm și să
motivăm personalul cu calităţi si competenţe deosebite.

14
e) Dotări şi organizare
Şcoala a fost construită în 1964 şi are o capacitate de 280 locuri.
Gimnaziul conţine 2 blocuri : blocul claselor primare şi blocul claselor gimnaziale . Suprafaţa
totală a încăperilor 2000 m2 . Suprafaţa claselor – 1330 m2.

Săli de curs 12
Biblioteca şcolară 1
Cabinet metodic 1
Cabinet medical şcolar 1
Teren sportiv 1
Cabinetul directorului 1
Cantină şcolară 100 locuri
Sală festivă 1
Sală de lectură 1
Sală de sport 1
Muzeu școlar 1
Laboratoare: Fizică/Chimie 1
Geografie/Biologie 1
Istorie 1
Informatică 1

Starea clădirilor se prezintă satisfăcătoare, existând posibilitatea desfăşurării unui act


educațional de calitate.
Au fost folosite eficient fondurile bugetare și extrabugetare. S-au realizat lucrări de
amenajare a sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor, holurilor, cu lămpi, gresie, perdele
longitudinale, mobilier.
Biblioteca este într-o stare bună, acest spaţiu fiind reparat si reamenajat numărând
aproximativ 26 697 volume.
Cantina gimnaziului a beneficiat anual de reparaţii şi igienizări, a fost înlocuit în totalitate
mobilierul din sala de mese, bucătărie, magazie, s-au achiziţionat plite moderne, boiler pe
energie electrică etc.
Cabinetul metodic beneficiază de mobilier adecvat pentru 20 de persoane, instalaţie de
sonorizare şi videoproiecţie.
Dispunem de un cabinet medical, încadrat cu asistent medical, dotat corespunzător.
Materialul didactic este constituit din hărţi, planșe, aparate și dispozitive de laborator,
auxiliare didactice, expoziție de roci etc. S-au achiziţionat din fonduri bugetare calculatoare şi
imprimante, CD, boxe-audio, aparat foto digital, materiale sportive, toate acestea fiind folosite de
către cadrele didactice şi elevi, în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare, în cadrul
programelor de instruire programată etc.
15
A fost finisat gardul de împrejmuire a şcolii, amenajată o intrare separată de teritoriul
Grădiniței. A fost renovată sistema încălzire.
Totodată avem şi probleme de rezolvat : reparaţia capitală a acoperișului la unul din blocuri,
construirea unui bloc sanitar în interiorul instituției, amenajarea curții școlii.
g)Parteneriate
Parteneriatul şcoală - comunitate include diferite instituţii: Primăria, Consiliul local, grădinița,
Casa de cultură, polițistul de sector, Centrul de Resurse de Asistenţă Psihopedagogică, Centrul
comunitar, Biserica etc.
În cadrul acestor parteneriate colaborarea cu părinţii rămâne prioritară. În gimnaziu este
constituit Consiliul Reprezentativ al Părinţilor (din preşedintii Comitetelor de părinţi ai fiecărei
clase). Acest Consiliu a desemnat reprezentantul său în Consiliul de Administraţie al gimnaziulu.
La nivelul fiecărei clase sunt constituite comitetele de părinţi (un preşedinte şi doi membri).
Activitatea acestora se concretizează în: alegerea disciplinelor opţionale, implicarea în activităţi
extraşcolare (serbări, excursii, contribuţii la fondul de dezvoltare al şcolii etc.)
Consiliul Elevilor este o prezenţă activă în viaţa şcolii, membrii acestuia implicându-se în
organizarea activităţilor educative şi extracurriculare. Au loc întâlniri periodice între Consiliul
Elevilor şi organizatorul școlar. Problemele elevilor sunt aduse în discuţie şi în Consiliul de
Administraţie de către reprezentantul elevilor în această structură de conducere.
1.3.2. Analiza PESTE
(P) Politicul:
Politicile şi strategiile educaționale și umane ale instituției sunt elaborate în baza Codului
Educației al Republicii Moldova, Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului „Educaţia – 2020”,
Codului Muncii al Republicii Moldova. La nivelul Gimnaziului „Dumitru Mmatcovschi”
acestea sunt puse în practică de către Direcția școlii, șefii de comisii metodice, CD, asigurându-
se astfel o abordare unitară şi coerentă a sistemului educațional.
Educaţia se întemeiază în instituție pe următoarele principii fundamentale:
a) principiul echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
b) principiul calităţii – în baza căruia activităţile de învăţămînt se raportează la standardele
naţionale de referinţă şi la bunele practici locale, rationale, naţionale şi internaţionale; 
c) principiul relevanţei – în baza căruia educaţia să răspundă nevoilor de dezvoltare
personală şi social-economice a comunității , raionului, țării; 
d) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
e) principiul libertăţii de gîndire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi
doctrine politice;
f) principiul respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al
16
școlii;
g) principiul incluziunii sociale;
h) principiul asigurării egalităţii șanselor;
i) principiul unităţii şi integralităţii spaţiului educational
j) eficienţei manageriale şi financiare;
k) principiul răspunderii publice – în baza căruia instituţia de învăţămînt răspunde public de
performanţele ei;
l) principiul transparenţei; 
m) principiul participării şi responsabilităţii comunităţii, a părinţilor şi a altor actori sociali
interesaţi;
n) principiul susţinerii şi promovării personalului din școală;
Instituția oferă drepturi egale de acces la educaţie tuturor copiilor din comunitate şi formare
profesională iniţială şi continuă tuturor CD. Școala susţine persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale, de asemenea sprijină elevii cu performanţe remarcabile.
Educaţia în școală urmăreşte formarea următoarelor competenţe-cheie:
    a) competenţe de comunicare în limba română;
    b) competenţe de comunicare în limba maternă; 
    c) competenţe de comunicare în limbi străine;
    d) competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
    e) competenţe digitale;
    f) competenţa de a învăţa să înveţi;
    g) competenţe sociale şi civice;
    h) competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă;
    i) competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale.   
(E) Economicul:
Statul ne asigură finanţarea pachetului standard de servicii educaţionale pentru învăţământul
primar și gimnazial. Pachetul standard de servicii educaţionale este aprobat de Guvern. 
 Finanţarea de bază se face după principiul „banul urmează elevul”, conform căruia resursele
alocate pentru un elev sau un copil se transferă la instituţia de învăţămînt în care acesta învaţă.
Astfel cu cât mai mulți elevi sunt în școală cu atât mai mare este bugetul. Așa cum școala noastră
este mică această modalitate de finanțare nu ne favorizează.
Din punct de vedere economic, situaţia este satisfăcătoare, chiar dacă mulți părinţi nu au
locuri de muncă stabile, situaţia lor nu pune probleme mari privind şcolarizarea, oferta
educaţională a şcolii răspunzând în mare parte cerinţelor comunităţii.

17
La noi în localitate nu avem ramuri economice dezvoltate în afară de agricultură, care se știe
că nu aduce mari venituri, din această cauză, agenții economici nu pot oferi asistență financiară
școlii în derularea programelor educaționale cum ar fi - finanțarea unor cursuri opționale sau a
unor cercuri sau secții sportive.
(S) Socialul:
Din punct de vedere social- se poate spune că situaţia este bună, legatură familiilor cu
problemele şcolii au fost permanent în atenţia colectivului pedagogic; în cadrul şcolii, există un
mod de abordare obiectiv şi realist al problemelor sociale ( şomaj, delincvenţă etc.), astfel încât
poziţia conducerii şi a colectivului de profesori faţă de problematica educaţiei este că aceasta
trebuie să devină un mijloc de promovare socială.
Omogenitatea mediilor familiale din care provin elevii noștri generează poziţii oarecum
identice faţă de problematica educaţiei, părinţii fiind, în general, interesaţi de educaţia copiilor
lor. Există însă şi grupuri de interes care nu receptează educaţia ca pe un adevărat mijloc de
promovare socială.
Existenţa sărăciei (în anumite familii), ca şi a unor programe mass-media neadecvate,
generatoare de violență și delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea strategiei de
educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative mai sus
menţionate.
Comunitatea și școala se confruntă și cu alte problemele sociale care influențează negativ
procesul educațional:
-lipsa locurilor de muncă atrage după sine rata înaltă a șomajului
- plecarea masivă a părinților în străinătate. Din 147 de copii 8 copii au ambii părinți plecați
peste hotare, 49 copii au un singur părinte plecat peste hotare, 18 copii au un singur părinte și
acela este plecat peste hotare.
-fluctuațiile demografice influențează negativ șlcoala. Numărul mic de elevi amenință viitorul
școlii în comunitate, dar și buget dificitar din cauza cheltuielilor mari de întreținere.
- Nivelul înalt al sărăciei păturilor vulnerabile ale societății precum sunt bătrînii, familiile
tinere, copiii abandonați de părinții plecați la câștig, familiile temporar dezintegrate din cauza
plecării unui membru la câștig etc. Venitul mic nu poate garanta un trai decent și satisfacerea
necesităților intelectuale și de viață a tinerilor.
-Pasivitatea părinților și a altor grupuri sociale (agenți economici care nu vor să investească în
viitorul copiilor ) față de problemele școlii.
- Din cauza imposibilității angajării în câmpul muncii există riscul scaderii motivației învățării
ca rezultat -continuarea studiilor la liceu sau colegiu nu este văzută ca mijloc de promovare
socială.
18
-Se înregistrează succese în lupta cu violența ( Legea Guvernului nr.140). Nu avem elevi care
să stea la evidență la poliție. Regulamentul unității de învățământ include prevederi privind
asigurarea protecției elevilor față de orice formă de violență. Cazurile de abuz și neglijare sunt
examinate în cadrul institutiei de către Comisia Multidisciplinară, desemnată prin ordin pe
școală. Persoanele care intră în instituția de învățământ pentru a comunica direct cu elevii sunt
informate despre politica de protectie a copilului, inclusiv a datelor cu caracter personal.
-Școala se ocupă de educația parientală. O dată în trimestru au loc ședințe de pedagogizare a
părinților .
(T) Tehnologicul:
Concentrarea pe utilizarea resurselor TIC în procesul educațional a devenit o prioritate.
Utilizarea tehnologiilor informaționale este benefică şi duce la creşterea performanţelor şcolare..
TIC nu este folosită doar ca un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă
manieră, ele modifică modul de gândire şi stilul de lucru la clasă al profesorilor. Pentru a realiza
un învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele mai bune rezultate noi folosim nu doar metodele
clasice de predare, învăţare, evaluare dar mai ales metodele moderne, anume cele bazate pe
utilizarea TIC! În dotarea școlii avem o sală de calculatoare cu 11 calculatoare „Pentium-4” , 1
calculator în cabinetul directorului, în cabinetul metodic - 1 calculator, 2 calculatoare la directorii
adjuncți, și câte un calculator la comisiile metodice,1 calculator în bibliotecă, 1 calculator la
profesorul de Informatică. În viitor ne propunem să asigurăm fiecare cadru didactic cu câte un
calculator, iar pe elevii de la clasele primare sa-i asigurăm cu tablete.
În dotarea școlii mai avem 2 boxe muzicale cu conectare wi-fi, 3 copiatoare, 2
videoproiectoare, 5 televizoare. De asemenea, în școală activează un Centru de resurse de
asistență psihopedagogică care promovează incluziunea școlară, dotat cu calculator și video-
proiector.
În comunitate există și alte resurse tehnologice pentru educaţia şi formarea la distanţă a
elevilor :
-Comuna are este acces la rețeaua de telefonie fixă și mobilă. 92% din elevi au telefonie fixă
și 90% din elevi/membru al familiei au acces la telefonie mobilă.
- În comunitate au pătruns tehnologiile moderne . 58 % din elevi au acasă cablu TV care
oferă acces la posturi TV, 50% din elevi au acasă calculatoare sau tablete, 77% sunt conectați la
rețeaua Internet.
- Există și alte spaţii de formare utilate cu mijloace tehniice de învăţare cum e, spre exemplu,
Biblioteca publică, pe care o frecventează copiii și care le pune la dispoziție accesarea
internetului.
(E) Ecologicul:
19
În cadrul instituţiei noastre de învăţământ se realizează educaţia ecologică şi se derulează
programe de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi, a spațiului din jurul şcolii, programe de
protejare a mediului. Deja 3 ani consecutiv elevii noștri obțin premii în cadrul Olimpiadei la
Ecologie. Iar în cadrul obționalului Surse de energie regenerabile, elevii noștri s-au întors cu
premii de a concursul de nivel național. De anul trecut în școală se implementează cu succes
proiectul de mediu: „Bateria mică-dauna mare”.

1.3.3 Analza stării învățământului


Mediul intern/extern
Analiza swot

Curriculum/proces educațional
Puncte tari Puncte slabe
1.Implementarea curriculumului pe discipline 1.Tendinţa de a utiliza în activitatea
școlare, curricula dezvoltată și a tuturor actelor didactică a metodelor tradiţionale. 2.Utilizarea
normative .2.Aplicarea metodologiilor didactice ineficientă în activitatea didactică a
centrate pe elev.3.Capacitatea cadrelor didactice echpamentului informatic de care dispune
de a releva punctele tari şi a celor slabe ale instituţia.3. Oferta educaţională conţine puţine
elevilor din fiecare clasă în vederea realizării discipline opţionale cu profil real.4.Utilizarea
eficiente a competenţelor propuse. de la caz la caz a tehnicilor de evaluare care să
4.Creşterea eficienţei activităţilor încurajeze creativitatea elevilor.5.Se utilizează
extracurriculare. ineficient feed-back-ul primit de la părinţi şi
5.Existenţa progresului privind participarea elevi cu privire transparenţa evaluării elevilor
cadrelor didactice la diverse activităţi de formare
în domeniul Curriculum-ului.6.Folosirea cu
precădere la evaluarea elevilor a stimulentelor

20
pozitive:încurajarea,susţinerea,aprobarea.
7.Funcţionarea structurilor responsabile cu
evaluarea internă a calităţii realizării curriculum-
ului (proiecte,rapoarte,controale).8.Existenţa
unor planuri remediale privind dezvoltarea
elevilor.9.Înregistraea periodică şi sistematică a
datelor privind progresul elevilor.10.Orientarea
demersului didactic spre dobîndirea de către
elevi a competenţelor necesare pentru învăţarea
pe tot parcursul vieţii.
Oportunități Amenințări
1.Dezvoltarea prin metodologii specifice a 1.Demotivarea elevilor de învăţa şi a se
capacităţii elevilor de a învăţa din experienţă şi implica în activităţi extracurriculare şi
practică.2.Utilizarea autoevaluării elevilor,a extraşcolare. 2.Deficit de comunicare cu
evaluării formative şi a feedback-ului pentru părinţii în ceea ce priveşte cerinţele
optimizarea procesului de învăţare.3.Informarea curriculum-ului la fiecare disciplină şcolară din
sistematică a părinţilor privind progresul realizat cauza lipsei de timp a acestora şi interesului
de elevi şi rezultatele şcolare prin site-ul liceului. scăzut pentru o educaţie de calitate.3.Abordare
4.Realizarea şi îmbunătăţirea modalităţilor şi superficială a elevilor şi a părinţilor cu privire
procedeelor de evaluare a activităţii cadrelor la calitatea cunoştinţelor şi opţiunea pentru
didactice la clasă.5.Actualizarea sistematică a note mari.
portofoliului al cadrului didactic,al catedrei
metodice.

Resurse financiare și materiale


Puncte tari Puncte slabe
1. Asigurarea accesului elevilor la resursele 1. .Implicarea insuficientă a părinților și
educaționale de care dispunem: bibliotecă, elevilor în acțiuni de voluntariat. Număr redus
centru de resurse, sală de festivități, cabinet de de acorduri de parteneriat. Participarea sub
informatică, laboratoare, servicii medicale. nivel a familiei în ameliorarea rezultatelor
2.Competența managerială a echipei, urmărește școlare din cauza aflării părinților la muncă
continuu eficentizarea procesului educațional și peste hotare.
managerial în spirit democratic, constructiv și
competitiv. 3. Preocuparea constantă privind
ridicarea imaginii școlii. 4. Implicarea elevilor
în procesul decizional al conducerii instituției. 5.

21
Receptivitatea și transparența echipei
manageriale.
Oportunități Amenințări
Asigurarea unui număr de tablete cel puțin la Deficitul creat în bugetul instituției nu
clasele primare, ca fiecare elev să aibă acces permite efectuarea reparației curenta și capitale
individual pe parcursul lecţiilor. Dotarea conform cerințelor, pentru pregătirea instituției
instituției cu tablă interactivă sau retrproiectoare de noul an de studii.
în vederea utilizării sistematice la lecţii şi alte 4. Ritmul accelerat al schimbărilor
activităţ. Dotarea instituţiei cu copiatoare pentru tehnologice care conduce la uzura morală a
a avea acces cadrele didactice şi elevii. Utilizarea echipamentului existent. 5. Sistem legislativ
tehnologiilor informaţionale pentru baza de date instabil și inconsecvent.
a bibliotecii. Asigurarea accesului tuturor
elevilor şi cadrelor didactice la reţeaua de
calculatoare pentru documentare şi informare
atât la lecţii cât şi în afara orelor.Formarea unui
sistem eficient de accesare a documentelor din
arhiva gimnaziului

Resurse umane
Puncte tari Puncte slabe
Asigurarea fiecărui elev din gimnaziu a Starea precară a blocului de studii (clădirea
condițiilor corespunzătoare pentru studii: loc de veche) rezultată din foi de ardezie deteriorate
lucru, echipament, utilaj și material de sprijin în timp ce permit infiltrarea apei în pereții
pentru laboratoare: fizică, chimie, biologie, sală instituției provocând daune materiale, punând
de sport, teren de sport echipat conform în pericol viața copiilor. Din cauza aceasta
parametrilor sanitaro-igienice și cerințele de tavanul și acoperișul necesită reparație capitală.
securitate.Instituția dispune de mijloace De asemenea, lipsa blocului sanitar în
antiincendiare și ieșiri de rezervă.În gimnaziu interiorul instituție este o problemă. Comasarea
funcționează Consiliul elevilor, aleși în mod sălii de festivități (improvizate) cu sala de
democratic, care participă la luarea deciizilor cu mese.
privire la problemele de interes pentru elevi.Se
monitorizează înscrierea copiilor la școală și
frecventarea regulată.În instituție funcționează
Comisia Multidisciplinară cu atribuții legale care
permanent, monitorizează înregistrarea și

22
evidența datelor privind progresul și dezvoltarea
fiecărui elev.
Oportunități Amenințări
1.Motivarea cadrelor didactice în vederea 1.Migrarea socio-profesională a cadrelor
realizării eficiente a obiectivelor didactice spre domenii care asigură venit mai
preconizate.2.Dezvoltarea în continuare a mare și trai decent. 2. Scăderea populației
formării profesionale continue a cadrelor școlare. 3. Risc de a promova instruirea
didactice pentru implementarea tehnologiilor elevilor în clase simultane (treapta primară).
informaţiilor. 3.Axarea dezvoltării profesionale 4.Optimizarea orelor prin instruire simultană la
pe învăţământul online.4.Schimbarea accentului ambele trepte amenință riscul de a reduce
cu privire la formarea continuă de la achiziţii de calitatea instruirii.
informaţii la abordări polivalente:cursuri la
distanţă,proiecte personale,consultanţă,activităţi
practice în instituţie şi activităţi de
mentorat.5.Indicatorul relevant în aprecierea
managerială a cadrelor didactice să se bazeze pe
realizări individulae şi criterii de performanţă în
dinamică.

Relații cu comunitatea
Puncte tari Puncte slabe
Parteneriatul şcoală - comunitate include -Reținerea unor părinţi de a se implica în
diferite instituţii: Primăria, Asistența socială problemele cotidiene ale şcolii;
Consiliul local, grădinița, Casa de cultură, –Ponderea mare a cetăţenilor neangajaţi ,
polițistul de sector, Centrul de Resurse de social-vulnerabili;
Asistenţă Psihopedagogică, Centrul comunitar, -Colaborare slaba cu grădiniţa de copii;
Biserica etc. -Este masivă migraţia părinţilor.
În gimnaziu este constituit Consiliul -Influienţa crescîndă, preponderent negativă, a
Reprezentativ al Părinţilor (din preşedintii mediului şi societăţii asupra copilului în
Comitetelor de părinţi ai fiecărei clase). defavoarea rolului familiei.
La nivelul fiecărei clase sunt constituite - Reticenţa unor părinţi faţă de consilierea
comitetele de părinţi (un preşedinte şi doi psihopedagogică.
membri). - Slabe legături de parteneriat cu firme private
si ONG-uri;
–Lipsa de parteneriate cu ONG-uri de
profil;

23
-Puține activități desfășurate în școală care
să implice participarea părinților la ciclul
gimnazial;

Oportunități Amenințări

-Creşterea nivelului de implicare şi a rolului -Situaţia material-precară a unor familii;


comunităţii locale, APL în activitatea instituţiei; -Cadru legal imperfect în vederea
-Responsabilitatea partenerilor educaţionali, responsabilizării părinţilor pentru copiii lor;
poliţie, asistentul social, părinţi pentru crearea -Migrarea părinţilor în străinătate şi lăsarea
unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru copiilor în grija rudelor sau vecinilor;
elevi în şcoală; -Reducera în continuare a numărului de
-Crearea de parteneriate cu instituții similare copii;
din țară și de peste hotare și cu ONG-uri de -Timpul limitat al părinților pentru
profil; participarea la programe educative;
-Implicarea părinților în activități școlare; -Reticența din partea Agenților economici
-Infiltrarea spiritului de voluntariat în rîndul de a se implica ca parteneri și de a finanța
părinților. școala

Probleme cu care se confruntă școala


• Cumularea CD din alte școli din lipsa cadrelor didactice stabile la disciplinele de studiu –
Fizică și Ed. muzicală
• Număr de elevi în descreştere în legătură cu problemele sociale: sărăcie, șomaj,asistență
socială și medicală minimă
• Accesul limitat la serviciile pentru tineri la nivel local. Sistemul educațional formal încă
nu este pe deplin capabil să răspundă tuturor necesităților tinerilor, în particular celor legate de
planificarea carierei, aplicarea noilor tehnologii de informare şi comunicații, dezvoltarea
oportunităților pentru petrecerea timpului liber și agrement, prevenirea violenței și promovarea
modului sănătos de viață.
• Rata CD care construiesc demersurile didactice pe strategiile moderne de
predare/învăţare/evaluare, pe informatizare, abordare inter- şi transdicipli-nară, dezvoltarea
competențelor de comunicare este încă neîndestulătoare;
• Lipsa personalului didactic calificat pentru realizarea incluziunii educaţionale și
consilierii psihopedagogice;
• Lipsa fondurilor extrabugetare pentru premierea CD și a elevilor în scopul motivării lor;
• Se înregistrează o creștere a dezinteresului față de școală ca instituție de învățămînt;
24
• Lipsa rețelei Internet în toate încăperile didactice ale școlii;
• Implicare insuficientă în proiecte şi miniproiecte întru îmbunătăţirea bazei tehnico-
materiale a şcolii;
• Necesitatea reparației capitale a acoperișului şcolii;
• Necesitatea amenajării cu pavaj a curții principale a școlii.

PARTEA II. ACȚIUNI ȘI DIRECȚII STRATEGICE

2.1 Viziunea

 Realizarea unui proces educațional de calitate, relevant, axat pe necesitățile


educaționale ale copiilor;
 Elevii să demonstreze competențe necesare pentru creștere și dezvoltare
personală și socială pe parcusul întregii vieți;
 Să asigurăm o infrastructură și un mediu educațional prietenos celui ce
învață.

2.2 Misiunea

Formarea unei personalităţi care vorbeşte cu demnitate limba maternă şi o


promovează în toate acţiunile sale, manifestă atitudine valorică față de om și
responsabilitate faţă de mediu şi resursele naturale, valorifică modul sănătos
de viaţă, dovedește încredere în forţele proprii și responsabilitate pentru
propria creștere și formare pe tot parcursul vieții; este flexibil și conştient de
necesitatea de a munci pentru dezvoltarea sa şi a societăţii.

25
2.3 Scopuri strategice

2.3.1 Sporirea accesului, relevanței și calității actului educațional prin informatizare,


transdisciplinaritate, dezvoltarea competențelor digitale, de comunicare cu centrare pe
elev;
Opțiuni:
- Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a standardelor de
eficiență a învățării, urmând modificările legislative recente;
- Construirea demersurilor didactice pe strategiile moderne de predare /învăţare/evaluare, pe
informatizare, abordare inter- şi transdiciplinară,
- Dezvoltarea gândirii critice și a competențelor de comunicare orală și scrisă;
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial, a creativităţii, a adaptabilităţii şi a transferabilităţii
cunoştinţelor în situaţii noi;
- Centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de
bază necesare pentru continuarea studiilor ;
- Adaptarea programelor de învăţare la stilurile şi nevoile individuale ale elevilor;
- Utilizarea de strategii didactice diverse pentru a promova şi încuraja învăţarea individuală,
învăţare în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte;
- Formarea unui interes stabil al personalul didactic şi administrativ, al elevilor pentru
schimbări progresive;
- Organizarea anuală a decadelor catedrelor curriculare (ore publice, activităţi extracurs, mese
rotunde, conferinţe);
- Realizarea unei conexiuni strânse şi temeinice între curriculumul şcolar şi metodica predării
- învăţării - evaluării şi succesul şcolar;
- Compararea şi analiza sistematică a ceea ce a devenit cultură a şcolii în rezultatul
implementării curriculumului cu ceea ce se dictează de concepţia Codului Educației şi
documentele curriculare reglatoare.
- Dezvoltarea sistemului intern de evaluare ;
26
- Monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional .
- Administrarea instrumentelor de evaluare şi autoevaluare, în scopul sprijinirii dezvoltării
instituţionale, în măsurarea şi monitorizarea calităţii învăţării, diagnoza stării învăţământului în
şcoală, în îmbunătăţirea actului educativ.
- Stabilirea de criterii precise şi de instrumente de monitorizare şi evaluare a calităţii
educaţiei, adecvarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, în special a acelora care încurajează
creativitatea, participarea activă, lucrul în echipă.

2.3.2 Dezvoltarea durabilă a unității de învăţământ în scopul asigurării accesului la


educaţie de calitate.
Opțiuni:
- Completarea şi extinderea infrastructurii IT şi informaţionale cu calculatoare, televizoare,
şi aplicarea acestora în domeniul educaţional;
- Identificarea necesarului de resurse curriculare, de auxiliare și mijloace de învățămînt
pentru toate disciplinele/compartimentele activității școlare;
- Asigurarea manualelor, auxiliarelor curriculare pentru elevi și profesori;
- Procurarea literaturii metodice și artistice pentru biblioteca școlară;
- Amenajarea blocurilor Gimnaziului;
- Optimizarea modalităţilor de alocare şi asigurare a resurselor la nivelul structurilor
organizaţionale ale şcolii prin realizarea unui sistem care să îmbine necesităţile îndreptăţite cu
criteriile de performanţă, eficienţă şi eficacitate.
- Participarea alături de O.N.G.-uri şi alte instituţii similare la dezvoltarea unor proiecte
adiacente domeniului nostru de activitate.
- Dotarea laboratoarelor cu mijloace moderne de învățământ;
- Stabilirea priorităților pe termen mediu și lung în utilizarea resurselor financiare provenite
din cele trei surse de finanțare (buget de stat, buget local, venituri proprii);
- Dotarea sălilor de curs cu calculatoare, echipamente periferice specifice videoproiector,
ecran de proiecție, calculator);
- Achiziționare de softuri specializate pentru toate disciplinele astfel încat redarea
informațiilor să capete un caracter dinamic și să răspunda nevoilor societății informaționale;

2.3.3 Dezvoltarea, sprijinirea și motivarea resurselor umane pentru o educație de


calitate;
Opțiuni:

27
- Colaborare activă cu DE Sîngerei , cu MECC, cu diverse instituții de formare continuă și
perfecționare;
- Dezvoltarea profesională a cadrelor în raport cu nevoile individuale, accesarea resurselor
oferite de programele naționale;
- Reconsiderarea utilizării platformei e-learning ca mijloc de pregătire profesională continuă;
- Recrutarea și angajarea personalului didactic în bază de competență;
- Elaborarea regulamentelor de stimulare a CD și a elevilor destinate să încurajeze inițiativa,
succesul și competența;
- Elaborarea formularului de evaluare a activității cadrelor didactice;
- Actualizarea permanentă a bibliotecii cu literatură metodică, presă de specialitate, studii,
comentarii de interes atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru personalul nedidactic şi didactic
auxiliar, elevi;
- Iniţierea unor seminare teoretico-practice pe diferite teme de interes;
- Dotarea cabinetelor și claselor cu echipamente moderne care să asigure prin softuri
specializate o redare dinamică a informației care să formeze elevilor o imagine cât mai realistă a
noțiunilor, conceptelor;
- Valorificarea experienței metodice a cadrelor didactice în vederea elaborării materialelor
didactice și auxiliare care să permită centrarea activității pe elev, creșterea gradului de implicare
a elevilor în învățare și posibilității de formare și evaluare a competențelor specifice pe
discipline;
- Studierea şi propagarea experienţei inovative a personalului didactic în baza cercetărilor
pedagogice efectuate în instituţia şcolară;
- Consilierea şi stimularea elevului spre autocunoaştere şi decizia asupra propriei
personalităţi, fie din perspectiva personală, fie din perspectiva profesională;
Colaborare activă între elev şi profesor orientată spre identificarea resurselor personale ale
elevului întru valorificarea la maximum a propriului potenţial şi asistenţă profesională elevului
din partea CD ;
2.3.4 Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, raional, naţional.
Opțiuni:
- Informarea periodică a părinţilor şi a comunității despre activitatea şcolii;
- Promovarea imaginii şcolii prin cultura sa organizaţională , reliefarea activităţii instituţiei
şi a rolului angajaţilor în comunitate ;
- Responsabilizarea şi motivarea resursei umane pentru promovarea imaginii şcolii;
- Atragerea de resurse pentru realizarea unor materiale de promovare a imaginii şcolii;

28
- Realizarea unor parteneriate cu instituţii/ organizaţii/ mass- media, implicate în
promovarea imaginii şcolii;
2.3.5. Încurajarea dezvoltării şi implementării de proiecte de parteneriat şcolar în scopul
realizării mobilităţilor cu elevi şi cadre didactice, la nivel raional/naţional
Opțiuni:
- Colaborare şi susţinere permanentă din partea primăriei şi a altor factori comunitari ;
- Iniţierea unor activităţi civice la nivelul comunităţii privind înverzirea comunităţii,
curăţirea izvoarelor, îngrijirea cimitirului , participarea la acţiuni culturale comunitare ;
- Atragerea organizaţiilor nonguvernamentale în sensul promovării unor parteneriate
educaţionale ;
- Implicarea părinţilor în soluţionarea problemelor şcolii ;
- Atragerea interesului agenţilor economici faţă de problemele şcolii ;
- Activităţi dedicate zilelor naţionale şi internaţionale;
- Vizite la muzee, instituţii de arta şi cultură;
- Implicarea tuturor elevilor şi părinţilor în activităţile şcolii;
- Participarea CD in procesul decizional;
- Proiectarea activităţilor de parteneriat educaţional în colaborare cu instituţiile de cultură,
unităţi şcolare, ONG-uri, reprezentanţi ai societăţii civile;
- Implementarea în scoaăa a unor proiecte educaționale pe teme de absenteism, integrare
socială cu cooptarea în aceste proiecte a psihologilor ce vor discuta cu elevii şi cu persoanele în
grija cărora se află.

29
2.4. Programe de realizare a direcțiilor de perspectivă

Nr. Activităţi/ Termeni de


Obiectivele specifice Responsabili
crt. Acţiuni realizare

1.Dezvoltare curriculară
1.1 Sporirea accesului la educația de 1.Aplicarea Planului-cadru normativ şi a curriculumului 2020-2025 Conducerea
specific tuturor disciplinelor şcolare, a.s.
calitate prin asigurarea implementării gimnaziului
legislaţiei în vigoare 2.Asigurarea didactică şi participarea la programele de Ccadrele didactice
perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice și
manageriale
3. Acordarea sprijinului cadrelor didactice debutante pentru
studierea și implementarea tuturor actelor normative
1.2 Eficientizarea procesului de învăţare 1. Proiectarea activităților didactice din perspectiva 2020-2025 Conducerea
şi transformarea acestuia într-un
inter- și transdisciplinarității. gimnaziului
proces activ, prin incurajarea
implicării active a elevilor în propria 2. Acceptarea de către CD a modelului de predare Cadrele didactice
formare
ERRE
3.Realizarea de toate CD a câte o oră publică anual în
vederea abordării transdisciplinarității.
4. Coordonarea elevilor pentru realizarea produselor
finale, palpabile, utile, transferabile în alte contexte.
5.Utilizarea în procesul instructiv-educativ a tehnologiilor

30
informaționale și a platformelor de învățare online
6. Abordarea diferențiată și personalizată a educației în
vederea creșterii reușitei școlare a elevilor cu dezvoltarea
întarziată
1.3 Dezvoltarea competenţelor de 1. Realizarea comunicării libere, deschise, arumentative 2020-2025 Cadrele didactice
comunicare eficientă ale elevilor; în limba literară în cadrul activităţilor curriculare. Diriginții
2.Utilizarea/promovarea tehnicilor de comunicare Elevii
eficientă cu elevii.
3. Învăţarea tehnicilor de redactare în limba română, în
limba franceză, în limba rusă.
4.Studierea cu elevii la orele de dirigenție a tehnicilor
verbale de remediere a conflictelor.
1.4 Desfăşurarea activităţilor curriculare 1.Formarea CD la ședințele Seminarului teoretico- 2020-2025 Cadrele didactice
cu accent pe activitatea în echipe, pe practic pentru lucrul în echipă, pentru implicare și Diriginții
flexibilitatea comportamentelor şi participare. Elevii
adaptabilitate. 2. Desfăşurarea în permanență a activităţilor curriculare
cu accent pe activitatea în echipe, pe flexibilitatea
comportamentelor şi adaptabilitate.
3. Promovarea activităţilor ce încurajează spiritul de
echipă, cooperarea, înţelegerea, susţinerea reciprocă,
exprimarea opiniilor, negocierea.
4.Stimularea activităţilor ce încurajează apartenenţa la

31
grupuri multiple.

1.5 Asigurarea accesului la educație 1.Angajarea cadrului didactic calificat pentru realizarea 2020 Conducerea
copiilor cu CES prin promovarea incluziunii educaţionale și consilierii psihopedagogice gimnaziului
educației incluzive. /instruirea în domeniu a unui pedagog din școală. Diriginții
2.Asigurarea cu materiale a cabinetului de resurse CDS
pentru o educație incluzivă de calitate. Elevii
3.Promovarea la nivel de familie și comunitate a rolului 2020-2025 Părinții
educ. incluzive în asigurarea șanselor egale la educație.
4.Construirea unei rampe de acces pentru copii cu
dizabilități motorii 2020
1.6 Monitorizarea evaluării și 1.Formarea CD în managementul calităţii. Permanent
asigurării calității procesului 2. Expertiza pemanentă a stării procesului de instruire
educațional prin colectarea și analiza informațiilor de tip cantitativ și
calitativ în vederea luării deciziilor de sporire a calității.
3.Realizarea controlului intern în vederea scoaterii în
evidență a rezervelor nefolosite de către CD și ameliorării
calității actului educațional.
4.Crearea unui mecanism de motivare a CD
în vederea prestării serviciilor de calitate.
5.Elaborarea unui Regulament de stimulare a elevilor

32
2.Dezvoltarea bazei materiale
2.1 Sporirea accesului la studii de 1. Reparaţia curentă a blocurilor de studiu. 2020-2025 Conducerea
calitate prin consolidarea bazei gimnaziului
tehnico-materiale a instituției. 2.Procurări de carte metodică și artistică pentru biblioteca
școlară și dotarea sălii de lectură cu calculatoare și televizor Agenții economici

3.Dotarea şcolii cu tablete, cel puțin la nivelul claselor


primare, calculatoare, televizoare și conectarea la rețeaua de
internet

4.Procurarea materialului didactic și a echipamentului


pentru sport (mingi de handbal, volei, fotbal, baschet,
trenajoare).
5. Monitorizarea asigurării condițiilor necesare de igienă și
sanitație

2.2 Dezvoltarea bazei tehnico- 1.Formarea unei echipe de cadre didactice competente în Conducerea
. materiale a școlii prin obținerea elaborarea proiectelor ; 2020-2025 gimnaziului
/realizarea proiectelor 2. Elaborarea de proiecte pentru obţinerea unor fonduri Partenerii
necesare pentru: educaționali
-schimbarea acoperișului;
33
-schimbarea rețelei electrice;
-amenajarea curții;
3.Depunerea proiectelor la organizațiile susținătoare;
4.Implementarea proiectelor;
5.Monitorizarea fezabilității proiectelor.
2.3 Dezvoltarea unui management 1.Realizare eficientă a bugetului școlii. Permanent Conducerea
al resurselor materiale centrat pe 2. Realizarea inventarierii bunurilor materiale cu gimnaziului
economie, eficienţă, efectivitate. decontarea și casarea lor în termen. Cadrele didactice
3.Recondiționarea materialelor didactice deteriorate: Elevii
-„Spitalul cărții, hărții și a materialelor didactice”. Bibliotecarul
4.Administrarea resurselor pe baza analizei Șeful de gospodărie
costurilor.
5.Încadrarea cheltuielilor în nivelul
planificat al costurilor.

3. Resurse umane
3.1 Formarea profesională continuă a 1. Perfecţionarea cadrelor didactice şi manageriale 2020-2025 Conducerea
câte cel puţin 33% anual din numărul privind aplicarea tehnologiilor informaţionale şi gimnaziului
total de personal didactic şi managerial comunicaţionale, a platformelor educaționale în procesul Organele locale de
în problematica asigurării accesului, educaţional/managerial, inclusiv pentru crearea și specialitate
relevanţei şi calităţii educaţiei; publicarea propriilor conținuturi digitale Cadrele didactice
34
2. Perfecţionarea cadrelor didactice şi manageriale în Centrele de formare
problema asistenţei psihopedagogice copiilor cu cerinţe continuă
educaţionale speciale.
4. Perfecţionarea învăţătorilor privind evaluarea
criterială, prin descriptori a rezultatelor învăţării.
5. Motivarea cadrelor didactice pentru
3.2 Stimularea performanţei și a 1. Sprijinirea elevilor şi a cadrelor didactice cu rezultate Permanent Conducerea
excelenţei printre CD și elevi. deosebite prin elaborarea/aplicarea unui sistem (model gimnaziului
Dezvoltarea spiritului competitiv. echitabil) de motivare a resurselor umane; Cadrele didactice
2. Ridicarea prestigiului profesiei de cadru didactic, în Elevii
special prin motivarea financiară, modernizarea MECC
sistemului de formare inițiată și continuă a cadrelor
didactice, crearea unui sistem meritocratic și profesional
de selectare și promovare a cadrelor didactice, crearea
condițiilor de muncă corespunzătoare pentru valorificarea
vocației de pedagog și susținerea schimbării, pentru
participarea la îmbunătățirea procesului educațional și
pentru utilizarea timpului profesional și personal în mod
rațional.
3.Consultații suplimentare pentru elevii mai slabi la
învăţătură și pentru elevii capabili de performanţă;
4. Popularizarea rezultatelor elevilor şi ale cadrelor
35
didactice;
3.3 Sporirea participării elevilor la 1.Consultarea opiniei elevilor la procesul de luare a Permanent Conducerea
procesul de luare a deciziilor, inclusiv deciziilor conform standardelor naționale de participare a gimnaziului
la elaborarea, implementarea și copiilor. Cadrele didactice
evaluarea politicilor educaționale. 2.Organizarea Seminarelor teoretico-practice cu Diriginții
studierea conceptelor- drepturile copilului, opinia Consiliul elevilor
copilului, capacitățile în evoluția copilului.
3.Susținerea activității Consiliului elevilor ca
platformă de comunicare și de evaluare a politicilor
educaționale
3.4 Dezvoltarea aptitudinilor, 1.Dezvoltarea unui plan de orientare profesională și
abilităților și competențelor necesare ghidare în carieră în perspectiva creșterii relevanței
copiilor și tinerilor pentru integrarea educației și formării, în special pentru copiii din grupurile
cât mai organică în viața comunitară și defavorizate.
pe piața forței de muncă ținând cont de 2. Implementarea conceptului de educație continuă și
imperativele dezvoltării durabile învățare pe tot parcursul vieții în corespundere cu
cerințele pieței forței de muncă;
3.5 Promovarea imaginii unităţii şcolare 1.Informarea periodică a părinţilor şi a comunității Semestrial Conducerea
pe plan local, raional, despre activitatea şcolii prin adunări directe sau prin gimnaziului
naţional. pagina gimnaziului pe site-urile de socializare Cadrele didactice
2.Promovarea imaginii şcolii prin cultura sa Diriginții
organizaţională , reliefarea activităţii instituţiei şi a rolului Elevii

36
angajaţilor în comunitate ;
3.Responsabilizarea şi motivarea resursei umane
pentru promovarea imaginii şcolii; Permanent
4.Atragerea de resurse pentru realizarea unor materiale
de promovare a imaginii şcolii;
5.Realizarea unor parteneriate cu instituţii/ organizaţii/
mass- media, implicate în promovarea imaginii şcolii;
3.6 Promovarea și asigurarea educației 1. Dotarea instituției cu echipamente necesare pentru Permanent Conducerea
incluzive, astfel încât să se realizeze o facilitarea învățării copiilor cu dizabilități fizice, mintale, gimnaziului
creștere anuală a accesului copiilor cu intelectuale și senzoriale, pentru dezvoltarea unui mediu Cadrele didactice
cerințe educaționale speciale (CES) la fizic accesibil și a unui proces educațional individualizat Părinții
educația incluzivă conform necesităților și potențialului de dezvoltare Elevii
2. Dotarea instituției cu rampă de acces și bare de sprijin CDS
pentru copiii cu deficiențe locomotorii, și a centrului de
resurse cu tablă iluminată și un aparat de fitnes.
3. Evaluarea necesităților educaționale ale elevilor cu
necesități educaționale speciale, dezvoltarea și
implementarea Planurilor Educaționale Individuale (PEI)
4. Promovarea educației incluzive la nivel local și raional
prin împărtășirea bunelor practici și a lecțiilor învățate.
5.Implicarea elevilor cu CES în activitățile

37
extracurriculare,
6. Organizarea concursurilor cu participarea elevilor cu
CES

3.7 Asigurarea unui mediu școlar 1. Regulamentul unității de învățământ include Permanent Conducerea
protectiv, capabil să prevină violența prevederi privind asigurarea protecției elevilor față de gimnaziului
față de copii și să intervină prompt orice formă de violență. Cadrele didactice
pentru identificarea, referirea și 2. Desemnarea prin ordin a Coordonatorului și a Cadrele auxiliare și
asistența copiilor victime ale violenței Grupului de lucru intrascolar care va examina cazurile de non-didactice
abuz si neglijare a copilului. Elevii
3. Institutia de învățământ dispune de un registru de Permanent Părinții
evidență a persoanelor care o viziteaza zilnic și asigură
supravegherea spațiilor școlare.
4.Consilierea părinților cu copii predispuși la violență
și abateri disciplinare.
5. Consiliere și asistență elevilor în caz de dificultate și
victime ale violenței.
6.Menționarea la sf. de semestru şi an şcolar a elevilor
fără absenteism și abateri disciplinare.
7.Întocmirea și implementarea Planului de acțiuni
38
privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și
adolescenților
8.Formarea continuă a cadrelor didactice, manageriale,
și instruirea celorlalte cadre pentru prevenirea violenței
față de copii și integrarea politicilor de protecție a
copilului în demersul educational
4. Parteneriate
4.1 Implicarea a mai mult de 50% de 1. Popularizarea problemelor şcolii şi ale elevilor în Septembrie a Conducerea
părinţii în cunoaşterea şi rezolvarea cadrul şedinţelor cu părinţii ; fiecărui an; gimnaziului
problemelor școlii și ale elevilor; 2. Desfăşurarea unor activităţi comune cu părinţii şi cu Cadrele didactice
comunitatea pentru realizarea unor activităţi de dezvoltare Diriginții
a personalităţii elevilor ;
3.Chestionarea părinţilor în legătură cu ce se aşteaptă Permanent
de la şcoală;
4. Prezentarea proiectului şcolar în faţa părinţilor şi
sublinierea importanţei acestuia pentru şcoala noastră;
5. Prezentarea Regulamentului de ordine interioară Septembrie
părinților. a fiecărui an;

4.2 Dezvoltarea activităţilor educative 1. Implicarea elevilor în actele de voluntariat în Pe parcursul Conducerea
extracurriculare orientate spre educaţia colaborare cu Asistentul social din sat anului de studii gimnaziului
pentru dezvoltare durabilă, voluntariat, 2. Implicarea elevilor în activitățile de salubrizare din Cadrele didactice

39
derularea proiectelor şi parteneriatelor comunitate Diriginții
educaţionale 3. Participarea în cadrul activităților culturale Părinții
organizate în localitate cu programe artistice. Partenerii
educaționali
4. Implementarea în scoală a unor proiecte
educaționale pe teme de absenteism, integrare
socială cu cooptarea în aceste proiecte a
psihologilor ce vor discuta cu elevii
5. Este necesară dezvoltarea în continuare a unor
mecanisme și instrumente instituționale cu scopul
de a crește nivelul de participare a tinerilor la viața
comunității și la procesul de luare a deciziilor.
6. Susținerea și crearea centrelor de tineret la nivel
local va contribui la dezvoltarea și extinderea
teritorială a serviciilor de tineret. În acest context,
va spori nivelul de activism civic al tinerilor,
inclusiv în rîndul tinerilor cu oportunități reduse,
vor fi dezvoltate serviciile de educație nonformală,
se vor diversifica metodele de acces la informație
pentru tineri
4.3 Restabilirea relației de parteneriat 1. Implicarea elevilor prin acțiuni de voluntariat în La necesitate
cu Agenții economici din localitate activitățile organizate de agenții economici

40
2. Implicarea Agenților economici în asigurarea unei
instruiri practice bazate pe cerere

4.3 Colaborarea cu Organul Sindical 1. Sistematic

41
Acţiuni pentru implementarea cu succes a planului strategic:

Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute şi


modificate cu regularitatate.
Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui
membru al instituției;
Se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului.
Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi strategii de
motivare).
Prin Consiliul de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru
implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta
Consiliului de Administraţie schimbările intervenite semestrial sau anual (după necesități).

Studii Activități
De impact - Se va urmări atingerea scopurilor propuse.
- Efectele de lungă durată vor fi măsurate după
terminarea proiectului.
- Vor fi identificate schimbările pe care proiectul
le-a produs în şcoală.

Asupra rezultatelor - Se va monitoriza gradul de atingere a


în timp obiectivelor propuse;
- Se vor măsura, pe toată durata proiectului,
rezultatele pe durată medie;
- Se va previziona aducerea impactului.

Asupra rezultatelor - Fiecare activitate prevăzută în proiect va fi atent


imediate monitorizată şi se va măsura gradul de realizare
a rezultatelor aşteptate.

BIBLIOGRAFIE

42
1. CODUL EDUCAȚIEI al Republicii Moldova din 17 iulie 2014 .

2. Strategia de dezvoltare a învăţămîntului „Educaţia – 2020”.

3. PROGRAMUL de modernizare a sistemului educațional în Republica Moldova.

4. PROGRAMUL de dezvoltare al educației incluzive pentru anii 2011-2020 aprobat


prin HotărîreaGuvernului nr.523 din 11.07.2011.

5. Legea privind Drepturile Copilului în RM, 1994.

6. Codul familiei. Legea Nr.1316-XIV din 26.10.2000.

7. Codul Muncii al Republicii Moldova.

8. Alecu S. Dezvoltarea organizaţiei şcolare: managementul proiectelor. Bucureşti:


Editura Didactică şi Pedagogică, 2007.

9. Andriţchi V. Management educațional:Ghid metodologic pentru


formarea/autoformarea managerilor școlari. – Chișinău:CEP USM, 2014.

10. Bunăiaşu C.M. Elaborarea şi managementul proiectelor educaţionale. Bucureşti:


Editura Universitară, 2012.

11. Cristea S. Managementul organizaţiei şcolare. Bucureşti: Editura Didactică şi


Pedagogică, 2001. 239 p.

12. Guțu Vl., Cojocaru V., Cojocaru T. [et.al] Management educațional. Ghid
metodologic. Chişinău:CEP USM, 2013.

13. Iosifescu Ş. et. al. Management educaţional. Bucureşti: Educaţia 2000, 2005.

14. Iosifescu Șerban Manual de management educațional pentru directorii


de unități școlare, Ed. Pro Gnosis, Bucureti, 2000.
43
15. Jinga, Ion Managementul învățământului, Ed. Aldin, Bucureti, 2001

44

S-ar putea să vă placă și