Sunteți pe pagina 1din 27

STANDARDE DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ ALE CADRELOR MANAGERIALE DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL GENERAL

STANDARDE DE COMPETEN Ț Ă PROFESIONAL Ă ALE CADRELOR MANAGERIALE DIN ÎNVĂ Ț ĂMÎNTUL GENERAL
STANDARDE DE COMPETEN Ț Ă PROFESIONAL Ă ALE CADRELOR MANAGERIALE DIN ÎNVĂ Ț ĂMÎNTUL GENERAL

STANDARD?

S TANDARD ?

STANDARD DE COMPETENțĂ PROFESIONALĂ?

S TANDARD DE COMPETEN ț Ă PROFESIONALĂ ?

Sistem de norme/criterii de calitate referitoare la competența

profesională a managerilor școlari.

 Sistem de norme/criterii de calitate referitoare la competen ț a profesională a managerilor ș colari.

SCOPUL?

realizarea direcțiilor strategice ale reformei manageriale în educație privind:

proiectarea strategică,

managementul resurselor umane,

managementul de curriculum,

managementul resurselor financiare,

dezvoltarea de parteneriate etc.

umane,  managementul de curriculum,  managementul resurselor financiare,  dezvoltarea de parteneriate etc.

referențial pentru autoevaluarea/ evaluarea managerilor școlari; referențial pentru autoformare/formarea

profesională continuă a

managerilor școlari; etc.

ș colari;  referen ț ial pentru autoformare/formarea profesională continuă a managerilor ș colari;  etc.

STRATEGIA „EDUCAțIA – 2020”, OBIECTIVUL NR. 7:

promovarea unui management participativ şi eficient;

promovarea managementului strategic şi inovaţional;

dezvoltarea culturii organizaţionale a instituţiilor de învăţămînt;

dezvoltarea managementului resurselor umane;

dezvoltarea managementului de curriculum;

corelarea managementului la nivel naţional, local şi instituţional;

identificarea şi implementarea mecanismelor managementului modern: diagnosticarea, proiectarea, luarea de decizii, organizarea, evaluarea, comunicarea etc.

managementului modern : diagnosticarea, proiectarea, luarea de decizii, organizarea, evaluarea, comunicarea etc.

DOMENII PRIORITARE:

1.

Viziune și strategii.

2.

Curriculum.

3.

Resurse umane.

4.

Resurse financiare și

materiale.

5.

Structuri și proceduri.

6.

Comunitate și parteneriate

4. Resurse financiare ș i materiale. 5. Structuri ș i proceduri. 6. Comunitate ș i parteneriate

STANDARD

STANDARD INDICATORI DESCRIPTORI

INDICATORI

STANDARD INDICATORI DESCRIPTORI

DESCRIPTORI

STANDARD INDICATORI DESCRIPTORI

INDICATORUL

ansamblu de acţiuni interconexe, coerente, logice, specifice standardului.

I NDICATORUL  ansamblu de acţiuni interconexe, coerente, logice, specifice standardului.

REPERE PENTRU FORMULAREA INDICATORILOR:

demersurile manageriale de bază: diagnosticarea,

proiectarea, organizarea/ implementarea, evaluarea/

monitorizarea, comunicarea, luarea deciziilor etc.;

complexitatea asigurării funcţionalităţii obiectului/ demersului managerial;

orientarea spre dezvoltarea obiectului/ demersului managerial;

corelarea acţiunilor, contextului, mijloacelor şi a

finalităţilor în cadrul valorificării standardului

respectiv.

corelarea acţiunilor, contextului, mijloacelor şi a finalităţilor în cadrul valorificării standardului respectiv.

FORMULA:

acţiune + context + mijloc = finalitate.

F ORMULA :  acţiune + context + mijloc = finalitate .

DOMENIUL 1: VIZIUNE ȘI STRATEGII

Managerul școlar conduce procesul de elaborare și implementare a proiectelor de dezvoltare a instituției de învățământ în vederea promovării politicii educaționale naționale și locale.

a institu ț iei de învă ț ământ în vederea promovării politicii educa ț ionale na

1.1.Organizează procesul de elaborare participativă a proiectelor de dezvoltare a școlii în baza evaluării holistice a mediului intern și extern. 1.2.Conduce procesul de realizare a obiectivelor strategice. 1.3. Coordonează procesul de evaluare a gradului de realizare a obiectivelor strategice proiectate.

strategice.  1.3. Coordonează procesul de evaluare a gradului de realizare a obiectivelor strategice proiectate.

DOMENIUL 2: CURRICULUM

Managerul școlar dezvoltă oferta curriculară în vederea valorificării potențialului individual, instituțional și comunitar.

dezvoltă oferta curriculară în vederea valorificării poten ț ialului individual, institu ț ional ș i comunitar.

2.1.Asigură condiţii motivaţionale, metodologice şi logistice de implementare și funcționare a curriculumului școlar.

2.2. Gestionează conceperea și implementarea curriculumului la decizia școlii.

2.3.Coordonează monitorizarea implementării și

funcționării curriculumului școlar.

decizia ș colii .  2.3.Coordonează monitorizarea implementării ș i func ț ionării curriculumului ș colar.

DOMENIUL 3: RESURSE UMANE

Managerul școlar creează și menține mediul stimulativ și cooperant în vederea

dezvoltării continue a

competențelor profesionale

ale cadrelor didactice.

stimulativ ș i cooperant în vederea dezvoltării continue a competen ț elor profesionale ale cadrelor didactice.

3.1. Asigură eficacitatea dezvoltării

profesionale continuă a personalului

didactic.

3.2. Monitorizează procesul de evaluare

a personalului didactic.

3.3. Creează contexte de motivare și

stimulare a performanței în activitate.

evaluare a personalului didactic . 3.3. Creează contexte de motivare ș i stimulare a performan ț

DOMENIUL 4: RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE

Managerul gestionează și

dezvoltă resursele materiale și financiare în vederea

asigurării unui mediu de

învățare sigur și motivant.

i dezvoltă resursele materiale ș i financiare în vederea asigurării unui mediu de învă ț are

4.1. Coordonează elaborarea,

monitorizarea și raportarea

bugetelor pe programe.

4.2. Asigură funcționarea sistemului de management financiar și control intern.

4.3. Valorifică resursele

instituționale și complementare.

de management financiar ș i control intern. 4.3. Valorifică resursele institu ț ionale ș i complementare.

DOMENIUL 5: STRUCTURI ȘI PROCEDURI

Managerul garantează funcționalitatea instituției de

învățământ și sistemului

intern de asigurare a

calității.

garantează func ț ionalitatea institu ț iei de învă ț ământ ș i sistemului intern de

5.1. Asigură funcționalitatea managementului strategic, operaționalizat prin structurile

administrative și manageriale.

5.2.Creează condiții de funcționare și dezvoltare continuă a sistemului intern de asigurare a calității.

condi ț ii de func ț ionare ș i dezvoltare continuă a sistemului intern de asigurare

DOMENIUL 6: COMUNITATE ȘI PARTENERIATE

Managerul dezvoltă parteneriate în vederea asigurării progresului

instituției de învățământ și a

comunității.

parteneriate în vederea asigurării progresului institu ț iei de învă ț ământ ș i a comunită

6.1.Conduce procesul de promovare a imaginii școlii la nivelul comunității locale, naționale și internaționale. 6.2.Implică instituția de învățământ în proiecte educaționale.

na ț ionale ș i interna ț ionale. 6.2.Implică institu ț ia de învă ț ământ

DESCRIPTORII

o descriere calitativă a operaţiilor/ acţiunilor concrete, specifice indicatorului respectiv.

D ESCRIPTORII o descriere calitativă a operaţiilor/ acţiunilor concrete, specifice indicatorului respectiv.

ACTIVITATE PRACTICĂ (ÎN GRUP)

1.Analizați sistemul de standarde, prin raportare la următorii indicatori de

calitate:

1. Suficiența standardelor, indicatorilor, descriptorilor și gradul de acoperire a domeniilor și funcțiilor manageriale.

2.Coerența dintre standard, indicator,

descriptori.

3. Relevanța finalităților și acțiunilor specificate în standarde și indicatori.

4.Accesibilitatea limbajului.

5.Corectitudinea formulării.

2. Propuneri concrete de îmbunătățire.

 4.Accesibilitatea limbajului.  5.Corectitudinea formulării. 2. Propuneri concrete de îmbunătă ț ire.