Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA, AGENTIA NATIONALA PENTRU, CURRICULUM $I EVALUARE MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. NATIONAL AGENCY FOR CURRICULUM AND EVALUATION Paga Mani Adunte Napional, ar MD-2033:Chisnta Republica Molo Paka Marit Adu Najonale, a 1 7MD-2033 China Republica Moldova teL.022- 23-41-60 fax: 022-28-41-60 Ad 03. 2AF me. A-A3/80 Organelor locale de specialitate in domeniul invayamantului in conformitate cu Ordinul Ministrului Educatiei nr. 140 din 16 martie 2017, Agentia Nasional pentru Curriculum si Evaluare solicita respectarea Jnstructiunilor privind testarea candidatilor la examenele de absolvire, sesiunea de examene 2017, in cadrul testarii organizate in perioada 27 martie — 7 aprilie 2017. Anexa. Instructiuni privind desfagurarea testarii candidayilor la examenele de absolvire, sesiunea de examene 2017. Director OF Gj <~ — Anatolie TOPALA Lilvanov, 022 233282 ‘Anexa la scrisoarea nr. fl -/3 hoain 4¢ martie 2017 Instructiuni privind testarea candidafilor la examenele de absolvire, sesiunea de examene 2017, organizata in baza Ordinului Ministrului Educafiei nr. 140 din 16 martie 2017. 1. Organele locale de specialitate in domeniul invatiméntului 1. primi prin posta electronica testele pentru testarea candidajilor la examenele de absolvire, la adresa de e-mail a directici, la ora 8” a fiecarei zi, indicat in Anexa la ordinul mentionat; 2. expedia testele primite citre institutiile din subordine care au candidafi la examenele de absolvire, sesiunea 2017; 3. primi prin posta electronica baremele de corectare, la adresa de e-mail a directic, la ora 14” a fiecdrei zi, indicat in anexa la ordinul mentionat; 4. expedia baremele de corectare catre institutiile din subordine care au candidati la examenele de absolvire, sesiunea 2017; 5. expedia citre Agentia Nafionala pentru Curriculum si Evaluare, in cel mult sase zile din ziua testarii, notele informative privind organizarea si desfigurarea testarii candidatilor a examenele de absolvire. Notele informative vor confine informatii privind: calitatea stiinfifica a testelor; claritatea formularii itemilor; gradul de dificultate a testelor; aranjarea in pagina a subiectelor; erori de redactare; claritatea desenelor; calitatea traducerilor; corespunderea subiectelor de examene cu programele de examen, corespunderea datelor din baremele de corectare cu subiectele din teste. le separate vor fi semnate (se va indica numele, prenumele profesorului, disciplina de examen, instituyia de invayimint) Informatiile vor fi expediate in urmatorul format: Raion_Gimnaziu_Disciplina de examen.pdf, Raion_BAC_disciplina de examen.pdf, pe adresa publie@ace.gov.nd IL, Institufiile de inva{amant vor: 1. primi, in format electronic, testele de la directia raionala/municipal; 2. multiplica numarul necesar de teste, in conformitate cu numarul de candidayi din instituyia respectivi 3. oferi spatiu pentru scrierea testelor: 4. primi baremele de corectare de la directia raionala/municipala; 5. expedia catre directia raionala/municipala note informative privind testarea candidatilor pentru fiecare disciplind de examen. IL Profesorii vor: 1. administra testul (timpul de scriere a testului este de 180 de minute la clasa a 12-a gi 120 de minute la clasa a 9-a); 2. verifica testele in stric& conformitate cu baremul de corectare; 3. analiza rezultatele objinute (puncte acumulate) cu elevii la clasa: 4, prezenta administrafiei institutiei de invifamant o nota informativa privind testarea candidatilor Ja disciplina de examen. in nota informativa se va reflecta informatia prevazuta in pet.5, Cap.1 Rezultatele objinute de elevi (punctele cumulative) NU vor fi convertte in note. Agenfia Najionala pentru Curriculum si Evaluare va posta pe pagina web a Agentici (aee.edu.md/ Evaludri Nationale/ Sesiunea 2017/ Pretestare) la ora 14" a fiecarei zi, indicata in Anexa la ordinul mentionat, testele si baremele de corectare.