Sunteți pe pagina 1din 4

Data:

Clasa VI-a

Obiectul: Geografia Continentelor şi Oceanelor.Africa.

Subiectul: Relieful

Tipul lecţiei: de formare și înțelegere a cunoștințelor

Timp rezervat: 45 minute

Profesor: Goţa Ina

Instituţie publică: Gimnaziul „Gh.Asachi” s. Cucoara, r-nul Cahul

Subcompetenţe:

S1 – să comunice corect în limba maternă, utilizînd adecvat termenii geografici.

S2 – să folosească harta la caracterizarea poziţiei fizico-geografice a continentelor.

S3 – să rezolve problemele şi situaţiile-problemă ce ţin de explicarea fenomenelor şi proceselor


naturale de pe continent.

Obiective operaţionale

O1 – să utilizeze termenii specifici în comunicările geografice orale.

O2 – să definească principalele noțiuni, studiind un fragment de text;

O3 –să recunoască poziția principalelor unități de relief, analizînd harta fizică și completînd
harta contur;

O4 – să analizeze principalele particularităţi ale reliefului, studiind harta fizica si textul din
manual;

Strategii didactice:

 Metode şi procedee, tehnici: conversaţie euristică, lucrul cu harta, lucrul cu manualul,


analiza, sinteza, gîndește perechi-prezintă,învățarea prin decoperire.
 Mijloace de instruire: manualul, harta fizică, atlasul, calculator, proiector, tabla
interactivă Smart Notebook, Power Point la temă;
 Materiale necesare: harta fizică a lumii, atlasul, hărţile-contur, harta interactivă a
structurii scoarței terestre.
 Forme de activitate: individuală, frontală.
 Tipuri, metode, tehnici de evaluare: evaluarea curentă, conversaţie de verificare, analiza
hărţii, brainstormingul, lucrul pe harta – contur.
Etapele Ob. Durata Activitatea de predare-învăţare-evaluare/forme de
lecţiei activitate/materiale
Moment 1 Pregătirea de către elevi şi profesor a materialelor necesare pentru
organizatoric lecţie.
Verificarea O1 Pentru verificarea temei pentru acasă au fost prezentate
temei de următoarele sarcini la tabla interactivă Smart Notebook:
acasă O2 Recunoașteți din desenele de mai jos, ce structuri ale scoarței
terestre sînt reprezentate în figura A și figura B

Fig. A Fig. B
Enumerați 3 deosebiri ale acestor structuri ale scoarței terestre.
Se propune elevilor, pe harta interactivă a structurii scoarței
terestresă identifice principalele unități structurale ale scoarței
terestre ale Africii și să le noteze cu creionul.
Pe tabla interactivă apar sarcinile elevii găsesc corepsondența
între erele geoglogice și particularitățile evoluției geologice.Cu
ajutorul creionului trasează săgeți și găsesc corespondența.
Coloana A Coloana B
Era precambriană 1. Africa s-a separat de
Gondwana.
Era paleozoică 2. S-a format Platforma
Africano-Arabă.
Era mezozoică 3. S-au format munții Capului
4. Insula Madacascar s-a
desprins de Africa.
Era neozoică 5. S-a format Marele Graben
Est-African.
6. A început formarea m-lor
Altas.
Ultima sarcină se referă la gruparea recunoasterea substanțelor
minerale utile și dependența răspîndirii lor de unitățile structurale
ale scoarței terestre.Sarcina este prezentată pe tabla interactivă si
elevii grupează cu ajutorul creionului substanțele minerale utile.

Platforma Arabo-Africană Regiuni de orogen

Evocarea 4 Demonstrarea slaidului nr. 1,2,3 din prezentarea Power Point.


Imaginea Lacului Assal (-155m), vulcanului Kilimanjaro(5895 m),
depresiunea Ciad.
Conversaţiecu privire la cele vizionate in prezentare.
-Intuiți despre ce vom învăța astăzi la lecție?
-Care repere din imaginile vazute vă sugerează că vom studia
despre relieful Africii?
Se anunță subiectul lecției și sarcinile propuse pentru lecție.(se
demonstrează slaidul cu subiectul lecției și sarcinile), slaidul 4, 5.
Realizarea 25 Demonstrarea slaidului nr. 6, cu următoarele întrebări:
sensului O1 -Ce reprezintă relieful ?
-Cum este reprezentat relieful pe hărțile fizice?
-Ce legătură are releiful cu unitățile structurale ale scoarței
terestre?
Demonstrarea slaidurilor nr.7,8,9, cu imaginile celui mai înalt, jos
punct al Africii și altitudinea medie.Profesorul localizează aceste
obiecte geografice la harta fizică a Africii.
Elevii notează în caiete reperele date.
Demostrarea slaidului nr.10cu prezentarea sarcinilor de lucru
pentru elevi prin metoda gîndește perechi-prezintă.
O2 I.Sarcină:
O3  Analizează harta fizică a Africii și stabilește unde pe
O4 continentul african sînt situați munții?
 Ce pondere ocupă munții pe continent în % ? Utilizează
fig. 3.21 din manual, pag. 37.
 Identifică pe harta fizică a Africii principalele lanțuri
montane.
 Depune pe harta contur munții Atlas și Munții Capului.

Debrifarea activității în perechi a elevilor.


Demonstrarea slaidului nr.11 cu prezentarea sarcinilor de lucru
pentru elevi prin metoda gîndește perechi – prezintă.
II.Sarcină
O2  Analizează harta fizică a Africii și stabilește unde pe
O3 continentul african sînt situate podișurile?
O4  Ce pondere ocupă podișurile pe continent în % ?Utilizează
fig. 3.21 din manual, pag.37.
 Identifică pe harta fizică a Africii principalele podișuri.
 Depune pe harta contur podișul Etiopiei și podișul Africii
de Est.
Debrifarea activității în perechi a elevilor.
Demostrarea slaidului nr.12 cu prezentarea sarcinilor de lucru
pentru elevi prin metoda gîndește perechi – prezintă.
III.Sarcină
O2  Analizează harta fizică a Africii și stabilește unde pe
continentul african sînt situate cîmpiile?
O3
O4  Ce pondere ocupă cîmpiile pe comtinent în % ?
Ultilizează fig. 3.21 din manual, pag. 37.
 Identifică pe harta fizică a Africii principalele cîmpii.
 Depune pe harta contur cîmpia Senegalului și cîmpia
Mozambicului.
Debrifarea activității în perechi a elevilor.
Demonstrarea slaidului nr.14, 15. Profesorul prezintă elevilor că
teritoriul Africii poate fi împărțit în Africa Înaltă (peste 1000m) și
Africa Joasă(sub 1000m)
Pe slaidurile menționate apar consecutiv denumirea unităților de
relief din regiunea Africii Joase și Africii Înalte.
Demonstrarea slaidurilor nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21,22,23,24,25cu
imagini ale principalelor unități de relief africane.
Elevilor li se propune o sarcină de activitate cu manualul de
cunoaștere a noțiunilor ”factori exogeni” și ”factori endogeni” de
modelare a reliefului, de la pagina 37 din manual.
Demonstrarea slaidului nr. 26 și slaidurilor 27, 28, 29, 30, 31 cu
imagini ale formelor de relief create în urma acțiunii factorilor
endo și exogeni.
Se concluzionează că releful Africii este divers.
Reflecţia O1 13 Demonstrarea slaidului nr. 32 ”Să evaluăm cunoștințele...„
Elevii sînt interogați după următoarele întrebări:
 Ce formă de relief predomină pe continentul african?
 Unde în Africa sînt situați munții?
 Care este cel mai înalt punct al Africii?
 Cum se numesc sectoarele scoarței terestre care au suferit
mișcări intense de coborîre?
 Care e cel mai jos loc al Africii?
 Ce factori modelează relieful Africii?
Demonstrarea slaidului nr. 33 pentru a identifica principalele
unități de relief africane notate cu cifre.
Notarea 1 Aprecierea şi notarea elevilor activi.
Extensia 1 Demonstrarea sladului nr. 34
De depus pe harta contur unitățile de relief studiate la lecție .
De realizat exercițiul 2 din evaluare, pag. 39