Sunteți pe pagina 1din 38

reprezintă un rezultat școlar proiectat

pentru a fi realizat de către elev

și măsurat, apreciat de către

cadrul didactic, elevul însuși, colegii și,


eventual, părinții.
reperează proiectarea
se valorifică doar în
itemilor (sarcinilor)
evaluările modelează contexte
din care se constituie
instrumentale specifice de realizare
instrumentele de
(realizate pe baza a competențelor /
evaluare (probe
unor instrumente de sub-competențelor.
scrise, orale, practice;
evaluare)
teste etc.)
Numerația
respectivă va fi
În liste, fiecărui utilizată în
produs școlar i proiectările
se atribuie un didactice de lungă
număr de și de scurtă durată,
ordine (P1, P2, în instrumentele de
P3 etc.). monitorizare a
performanțelor
elevilor.
În contextul MECD, în proiectare;
produsul și sistemul aferent la elaborarea
de criterii alcătuiesc instrumentelor de
împreună o unitate integră evaluare;
și inseparabilă, care va fi la completarea
utilizată în cadrul instrumentelor de
diverselor situații monitorizare a
didactice: performanțelor elevilor.
Tipuri de Evaluare din
perspectiva ECD
3 strategii (tipuri) de evaluare

Inițială Formativă Sumativă


în etape punctuală interactivă
EFE EFP EFI
•(de) Hadji Ch.
L’evaluation, regles du
jeu. Des intentions aux
outils. Paris: ESF, 1989
•Marin M. Didactici
interactive în
învățământul primar,
Chișinău, 2013
•Morrissette, J. Manières
de faire l'évaluation
formative des
apprentissages : analyse
interactionniste du
savoir-faire
d'enseignantes du
primaire. Sarrebruck
(CH): Les Éditions
universitaires
européennes, (2010).
ES vizează integral toate sub-competențele prevăzute în
parcursul respectiv de învățare.

EFE vizează aceleași sub-competențe grupate în mod


etapizat.

EFP abordează unele sub-competențe în mod punctual: 1


sub-competență la 1 EFP.

Sub-competența vizată prin EFP se decide de către cadrul


didactic.
Sunt instrumentale:
se realizează pe bază de instrumente de evaluare
(teste; probe scrise, orale, practice etc.).

Elaborarea instrumentelor de evaluare se


realizează pe bază de produse.
*Se raportează la obiectivele lecției;
*Sunt noninstrumentale;
*Pot asigura feed-back:
- de conținut (de ex.: ai scris corect; ai fost original; ai citit cu o
intonație potrivită; ai rezolvat corect; fii atent în continuare la
utilizarea liniei de dialog);

- de activitate (de ex.: te-ai implicat; ai fost activ; ai apreciat


obiectiv colegul; ai susținut atmosfera de lucru în grup; am încredere
că poți să te implici; ai nevoie de un pic de curaj);

- emoțional (de ex.: zâmbet; gesturi de aprobare; mimică de


încurajare).
1. Evaluare inițială EI
2. Evaluare sumativă ES
3. Evaluare anuală EA
4. Evaluare formativă în etape EFE
5. Evaluare formativă punctuală EFP
6. Evaluare formativă interactivă EFI
 independent: corect; complet; coerent; fără
ezitări;
 ghidat de învățător: cu greşeli mici; cu
incompletitudini mici; cu incoerențe mici; cu ezitări
mici, depășite ca rezultat al ghidării (întrebărilor
orientative) oferite de învățător;
 cu mai mult sprijin: cu greşeli; cu
incompletitudini; cu incoerențe; cu ezitări depășite
ca rezultat al sprijinului (indicațiilor, explicațiilor)
oferit de învățător;
PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ
Administrarea disciplinei
Proiectarea unităților de învățare
PROIECTAREA DE SCURTĂ DURATĂ
2017-2018
variante minime – variante extinse
obligatorii opționale
Unitate de
conținut
curriculum
• manual
• proiect de lungă
durată
Varianta minimă Varianta extinsă
Nr. total de
ES EI, EFE, ES
• pe semestre, pe unități de
• pe an învățare
pe semestre
pe an
Pentru a asigura implementarea cu succes a
ECD și a evita supraaglomerarea evaluărilor,
la disciplina de limbă străină cu 2
ore pe săptămână se vor proiecta
La fiecare 20 de ore o ES
La fiecare 10 ore o EFE
Varianta minimă Varianta extinsă
Repartizarea
evaluărilor pe Repartizarea
parcursul produselor pentru
modulului:
EFE
EI, EFE, ES
Discipline
management:
Resources : Magic English : Pupil’s
book : Third form , Iulia Ignatiuc,
Magic English : Workbook book :
Third form , Iulia Ignatiuc,, Editura
ARC, 2016.

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a, Modulul 3, ediţia, 2017


 spokeninteraction, written interaction, reading,
culture,listening,integrated skill combinations.

Nr/hours per week Nr/hours per year

2 68
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a, Modulul 3, ediţia, 2017
Module Nr/hours per module evaluations observations

EI
Module 1 9 EFE(P1,P3,P11)
EI
Module 2 9 EFE(P2,P9,P14)
ES (PO,PS)

EI
Module 3 9 EFE(P5,P6)

EI
Module 4 5 EFE(P4,P6,P14)
(lesson 1-4)
Total term 1 EI-4

4 modules
32 EFE 4
ES (PO,PS)-1

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a, Modulul 3, ediţia, 2017


Module Nr/hours per module evaluations Obser
vations
Module 4(lesson 5-7) 4 EI
Module 5 10 EI; EFE-1(P10,P5
ES(PS)

Module 6 9 EI-1
EFE-1(P4, P6, P7)
Module 7 13 EI-1;EFE-1(P3, P9); ES(PO)
EA(PS)-1
Total term 2 32 EI-3
4 modules EFE-3
ES-2(PO,PS)
Total term 1and 2 EI-7; EFE-7;ES-4
7 modules EA-1

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a, Modulul 3, ediţia, 2017


subcompetences Content ho Date Resour evalu Observa
ur ces ation tions
s
2.3.Reproducing simple sentences Lesson one 1 Pupil’s EI
and the formulas of politeness Meeting old book,
used in simple spoken interaction. friends Work
3.1.Recognizing letters, groups of Learning a book
letters and words in isolation and poem p.2-3
in context either printed or Greeting Internet
handwritten. friends Connect
1.6.Learning a poem, which Saying the ion.
belongs to the culture of the alphabet
English-Speaking world.

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a, Modulul 3, ediţia, 2017


Tipul de evaluare

EI, ES: EFE, EFP:


instrumentul de
instrumentul de
evaluare și
evaluare
produsul(ele)
 Lesson plan for the 3rd form
 Date :
 Teacher :Irina Livitchi
 Institution :IPLT Gheorghe Asachi , Ungheni
 Subject :English
 Module /topic:Module 1 ,lesson 5 „What is her job?”
 Type of the lesson /evaluation: of gaining knowledge ability
formation , EFP.
 Model structure based on ERRE.
 Subcompetences :2.3; 3.5; 3.6;

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a, Modulul 3, ediţia, 2017


 Objectives:
O1 to recognise new words and structures from an unknown listened text(song)
O2. To make up sentences using new structures and words.
O3. To express opinions and give idea about a job.
O4. To be cooperative , and positive while working in pairs.
Lesson product: oral message.
Self assessment tool
I use I make
politeness upsentences
formulas

I speak

correctly

I match
pictures with
sentences

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a, Modulul 3, ediţia, 2017


 The assessment key : - by myself; - with some mistakes;
 – guided by the teacher.

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a, Modulul 3, ediţia, 2017


Principiul motivării pentru învăţare, principiul succesului şi al corelării evaluărilor formative cu cele sumative
condiţionează o evaluare fără eşec, astfel încât în sensul evaluării pozitive nu se va folosi calificativul insuficient.

În cazurile excepţionale, când se constată elemente de nereuşită (motiv de boală, abandon şcolar, absenţe
motivate/nemotivate) se va recurge în mod obligatoriu la activităţi de recuperare.

Recuperarea se realizează timp de o săptămână după revenirea elevului (sau din momentul stabilirii planului de
recuperare).

Pentru copiii cu CES se va folosi acelaşi sistem criterial în evaluare, dar aplicat pe baza Planului educaţional
individualizat.
Nu se recomandă a-l încadra imediat după
revenire în evaluarea sumativă. Aceasta ar
putea să-i sporească riscurile de nereușită.

Se recomandă să se ofere proba/testul doar în


cazul în care elevul acceptă.

Se va lua în considerare doar rezultatul acceptat


de elev.

În caz contrar, se intervine după procedeul „R”


(Recuperare).

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a, Modulul 3, ediţia, 2017


 Evaluarea orală reprezintă o formă a conversaţiei evaluative
prin care învăţătorul urmăreşte determinarea cantitativă şi
calitativă a performanţelor elevilor.
 Evaluarea sumativă orală (ESO) este la fel de importantă ca și
forma scrisă a evaluării sumative și are drept scop verificarea
gradului de posedare a competenţelor de comunicare orală:
 perceperea corectă a mesajului audiat, citit, auzit în limitele
standardelor de conţinut;
 utilizarea în contexte noi, necunoscute a vocabularului
însuşit;
 producerea mesajelor orale, în variate contexte.

Evaluare criterială prin descriptori în clasa a III-a, Modulul 3, ediţia, 2017


Proiectarea ESO:
• Se alege produsul școlar care va
ESO poate fi realizată fi supus evaluării, prin raportare
prin: interviuri, la sub-competențele selectate în
proiectarea de lungă durată.
expuneri orale, • Se formulează obiectivele de
dialoguri, comunicări evaluare.
• Se alege forma/metoda de
orale, chestionări evaluare.
orale, conversaţii, • Se elaborează carduri cu itemi
prezentări. de evaluare a produsului.
• Se elaborează fișa de
înregistrare a rezultatelor:
diagramă, grilă.
Un posibil model al procedurii de organizare:

7 elevi vor extrage cardul pe care este imprimat un text necunoscut pentru ei;

elevii se aranjează într-un grup sub formă de cerc sau la câteva (2-3) mese unite pe
o linie, nu neapărat în fața clasei;

constituie un instrument de evaluare sumativă și


conține o sarcină pe care elevul o efectuează în mod se acordă timp de pregătire (5-7 minute), apoi fiecare elev prezintă sarcina
întregului grup; prezentarea fiecărui elev trebuie să dureze cel mult 2 minute;
expres, timp de 5-7 minute de pregătire.

învățătorul înregistrează în diagrama sa descriptorul acordat, apoi îl întreabă pe elev


ce descriptor merită;
prezintă o situație semnificativă bazată pe elementul
spontaneității; spontaneitatea determină acțiunea
prin care elevul realizează o sarcină asemănătoare
activităților cotidiene, în care transferă în viață cele
învățate la lecții.
învățătorul este decidentul descriptorului; în cazul în care nu coincide cu cu cel al
elevului, argumenteaza; deoarece evaluarea sumativă „sancționează performanța”,
ultimul cuvânt este al învățătorului;
este elementul care deosebește evaluarea formativă
de cea sumativă prin situația spontană sau după ce au prezentat acești 7 elevi, vine rândul următorilor.
semnificativă.

reprezintă o situaţie din viaţă, constituită din mai multe situaţii-problemă şi având
un caracter inter/transdisciplinar [9].
Ce pot face ceilalți elevi în timp ce are loc
Recomandăm următoarea listă de produse
proba de evaluare sumativă orală?
pentru evaluarea sumativă orală:

• Poate fi organizat atelierul de • citirea la prima vedere • recitarea unei poezii


lectură/discuție/creație • Citesc în cartea învățate în modul • citirea unui text învățat în
de lectură • Completează fișa de lectură • acest modul • continuarea unui dialog oral •
Creează o imagine pentru un text • crearea unui dialog oral • înțelegerea textului •
Lucrează cu o fișă, căutând informații în vocabularul textului • elaborarea unei
internet • Privesc (cu căști) un desen compoziţii (oral) • prezentarea unui text literar
cunoscut • construirea orală a unui text (în baza
animat și rezolvă „Explozia stelară” • planului de idei, imaginilor) • prezentarea
Privesc (cu căști) un desen animat și succintă a unor informaţii, a unor relatări
completează apoi o agendă de înțelegere culese independent • prezentarea orală a unei
a filmului • Rezolvă integrame • Rezolvă situații de comunicare • lectura imaginilor •
sarcini pentru elevi isteți • Lucrează la un descrierea/caracterizarea unui personaj literar
poster comun • Își evaluează propriul
portofoliu • Își aleg sarcini de la panoul
curioșilor sau panoul Vreau să știu •
Dacă în clasă sunt
Organizarea ESO mai mult de 20
are loc în funcție de elevi, atunci
de numărul învățătorul poate
elevilor în clasă. realiza ESO timp
de 2 ore.
I. MONITORIZAREA ETAPIZATĂ rezultatele EFE

II. MONITORIZAREA PUNCTUALĂ (selectiv)


rezultatele EFP

III. SINTEZA PERFORMANȚELOR (pentru tabelul


de performanță)
EFE
I. MONITORIZAREA ETAPIZATĂ

• 1 tabel pentru fiecare 1 sau 2 module

Se completează periodic,
după fiecare EFE
III. SINTEZA PERFORMANȚELOR
la finele anului
se focalizează pe competențele specifice
disciplinei

Rezultatele se trec în tabelul de


performanță