Sunteți pe pagina 1din 1

M in ister u l E d u c a ţie i, C u lturii Iţ Jk M in istry o f E d u c a tio n , C u ltu r e and

şi C e rcetării al R e p u b lic ii M o ld o v a ■ R esearch o f the R e p u b lic o f M o ld o v a

M D -2033, mur». C h iş în ă u , P ia ţa M a rii A d u n ă ri N a ţio n a le, l M D-2033» C h işin ă u , 1, P ia ţa M a rii A d u n ă ri N a ţio n a le


t e l (373) 22227620, fax (373) 22232388 tel. (373) 22227620, fax (373) 22232388

Nr /V/y- ( O Q h i C 8 d in c<?^ QL/, J Q


Larir. 5261 din 22.04.2019

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport


str. M itropolit Dosoftei 99
mun. Chişinău
M D 2012

M inisterul Educaţiei, Culturii si Cercetării a ex am inat dem ersul Direcţiei


1 " 5 5

Educaţie, T ineret şi Sport C hişinău şi inform ează.


Se acceptă, cu titlul de excepţie, înscrierea copiilor în clasa I în p rim a etapă,
conform orarului aprobat prin O rdinul m inisterului nr. 263 din 15.03.2019, anul de
studii 2 019-2020, pentru copiii care vor atinge vârsta de 7 ani p ân ă la 30 noiem brie
2019. ^
înscrierea copiilor se va efectua în limita locurilor disponibile, în ordinea
crescândă a atingerii vârstei de 7 ani, respectându-se p rev ed erea legală de înscriere
obligatorie a copiilor din districtul şcolar al instituţiei, care au îm plinit vârsta de 7
ani către începutul anului şcolar.

Secretar de stat Angela C U TASEVIC I

Valentina Gaiciuc, 022 23 33 83


valentina.gaiciuc@ m ecc.gov.md