Sunteți pe pagina 1din 33

MINISTERUL EDUCAŢIEI Al REPUBLICII MOLDOVA

PROIECT DE DEZVOLTARE
INSTITUŢIONALĂ

2021/2025

Cimişlia 2021

CUPRINS

I. ARGUMENT
II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN
II.1 Diagnoza mediului extern

1
II.2 Diagnoza mediului intern

II.2.1. Informaţii de tip cantitativ

II 2. 2.Informaţii de tip calitativ

II. 2.3 Cultura organizaţională

II.2.4. Analiza SWOT

III. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT


III.1 Viziunea

III.2 Misiunea

IV. ŢINTE ŞI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE


IV.1 Ţinte strategice

IV.2 Opţiuni strategice

IV.3 Etape şi termene de aplicare a strategiei

V. OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI


STRATEGICE
VI. RESURSE STRATEGICE ŞI REZULTATE AŞTEPTATE
VII. PROGRAME STABILITE
VIII. BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES
IX. INDICATORI DE REALIZARE
X. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
X.1 Organizarea procesului de consultare în vederea organizării PDI-ului

X.2 Organizarea monitorizării, evaluării şi actualizării PDI-ului

XI. HARTA PARTENERIATELOR

2
“Pentru o şcoală lucrul cel mai rău este să lucreze în principal cu metodele fricii, forţei
şi autorităţii artificiale. Daţi în mîna educatorilor cît mai puţine măsuri coercitive cu putinţă
astfel încît singura sursă a respectului faţă de ei să fie calităţile lor umane şi intelectuale”

(Albert Einstein – “Cum văd eu lumea”)

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ


I. ARGUMENT

Finalităţile învăţămîntului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea


învăţământului: ”dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în
formarea personalităţii autonome şi creative”. Din această perspectivă, finalităţile instituţiei de
învăţămînt propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să
contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se
integreze activ în viaţa socială.

Afirmarea acestor finalităţi implică necesitatea gîndirii unui nou mod de abordare
a managementului sistemului de învăţământ, în general, şi al instituţiei şcolare în special.
Prezentul proiect de dezvoltarea instituţională este elaborat în concordanţă cu politicile
educaţionale în baza condiţiilor sociale şi economice ale perioadei actuale (puse în valoare de
analiza PESTE) şi a rezultatelor analizei SWOT (pe domenii) realizată cu acest prilej.

Ca principiu director, prezentul proiect de dezvoltarea instituţională se doreşte o


extensie a realizărilor obţinute până în prezent de către întregul colectiv de cadre didactice şi
personalul administrativ al şcolii.

Componenta prioritară a proiectului de dezvoltarea instituţională o reprezintă


implementarea reformei educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei,
asigurarea competitivităţii educaţionale pe plan european, astfel încît colectivul de cadre
didactice să fie capabil să adapteze activităţile specifice instruirii în conformitate cu formarea
competenţelor şi abilităţilor pe care absolvenţii ciclului gimnazial trebuie să şi le însuşească.

3
Întregul proiect de dezvoltare instituţională s-a bazat pe realizările ce au generat calitate
(rezultatul unui proces inteligent şi nu întîmplător), pe faptul că preocuparea finală a fiecăruia
dintre noi înseamnă calitate. Calitatea dobîndită şi cea la care aspirăm se poate obţine printr-
un proces de comunicare şi colaborare, este rezultatul unei activităţi de îmbunătăţire continuă
a procesului de învăţămînt şi trebuie realizată pornind bine din start.

CONTEXT LEGISLATIV

Legile si documentele programatice care stau la baza elaborarii P.D.I.

Acest Proiect de dezvoltare manageriala a fost conceput în conformitate cu urmatoarele acte


normative:

Legea Invăţămantului din Republica Moldova nr. 547 din 21.07.1995 ;


Concepţia Naţională de dezvoltare a Invăţămîntului în Republica Moldova;
Strategia de dezvoltare a invăţămîntului pentru anii 2014 – 2020 ;
Codul de legi in domeniul invăţămîntului din Republica Moldova;
Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova;
Metodologii şi Regulamente privind reglamentarea procesului educaţional şi statutul
personalului didactic din invăţămantul preuniversitar;
Strategia cu privire la optimizarea şi reorganizarea reţelei de invăţămint din raionul
Cimişlia;
Codul Muncii al Republicii Moldova;
Concepţia Managementului Educaţional la nivel local;

4
II DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN

Noi ieri, astăzi şi mâine!

Ce am fost?

Ce suntem?

Sîntem o instituţie de învăţămînt din Raionul Cimişlia cu un colectiv a cărui principală calitate
este dorinţa de performanţă; suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc pentru acest scop;
suntem simbolul corectitudinii şi dăruirii profesionale.

Ce vom fi?

Vom fi viitorul aşa cum îl visăm noi; vom fi cei care vor semăna în continuare educaţie şi dorinţa
de foarte bine.

Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus. Suntem
conştienţi că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţămînt, ca rezultat al
acţiunilor convergente ce vor avea la îndemînă trei elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot
ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.

II.1 Diagnoza mediului extern (analiza PEST)

Instituţia de învăţămînt este situată în zona semiperiferică a Raionului Cimişlia . Atât personalul cît şi
elevii ce frecventează această şcoală pot ajunge la program cu uşurinţă, fără a fii nevoiţi să folosească
mijloacele de transport în comun.

Faptul că satul Selemet nu are o suprafaţă foarte mare, oferă unele facilităţi pentru desfăşurarea
activităţilor extraşcolare: în 5-10 minute elevii pot ajunge la Casa de Cultură pentru a viziona sau a
susţine spectacole. Orele de dirigenţie sau activităţile tematice se pot desfăşura vizitînd muzeul, zona de
odihnă a satului, parcul,şcoala muzicală, baza sportivă. Deplasarea la obiectivele menţionate nu
necesită eforturi materiale sau de timp.

5
I.2 Diagnoza mediului intern (analiza SWOT)

Gimnaziul “Sergiu Coipan”, trăieşte prezentul, valorificând cu demnitate şi conştiinţă


profesională tradiţiile bogate, înscriindu-se pe un drum ascendent în elita învăţămîntului din R.M. Pentru
cadrele didactice, elevii şi toţi cei ataşaţi de această unitate şcolară, fiecare clipă de prezent devine
trecut şi implicit, istorie. Iar istoria ne judecă pe fiecare şi ne aşază acolo unde ne este locul.

II 2.1. Informaţii de tip cantitativ

Populaţia şcolară – număr de elevi

Anul Ciclul primar Ciclul gimnazial Total

Constatăm următoarele:

Resurse umane

Politica în domeniul resurselor umane este esenţială în dezvoltarea calităţii învăţămîntului.


Analiza noastră, în acest domeniu ,va cuprinde următoarele aspecte:

Gradul de acoperire cu personal didactic:

6
Nr.cadre didactice Anul şcolar

Personal didactic calificat Grad.I Grad.II Grad.I Grad.II Grad.I Grad.II Grad.I Grad.II

Grad didactic

Personal didactic în curs


de calificare

Constatări:

Resurse materiale

Local propriu: Str. , nr.36 (Tel/ fax secretariat ; telefon direcţiune )

Numărul spaţiilor şcolare – , din care:

- săli de clasă -
- laboratoare -
- cabinete -
- bibliotecă -
- sala de sport -
- cabinetele catedrelor -
Numărul grupurilor sanitare –

Numărul cabinetelor medicale –

Muzeul liceului -

Sala pentru clubul elevilor -

Material didactic – liceul dotat cu material didactic modern

Spaţiile vitale ale liceului sunt securizate prin paza locală.

II.2.2. Informaţii de tip calitativ

7
Baza materială a liceului

În perioada 2017/2020 s-au realizat următoarele:

 schimbarea acoperişului ;
 reabilitarea sălii de sport ;
 reabilitarea sistemului de canalizare
 înlocuirea gemurilor clădirii liceului ;
 reabilitării faţadelor gimnaziului, a grupurilor sociale;
 demararea proiectelor de reabilitare termică a liceului (sistem de încălzire centrală şi
înlocuirea gemurilor de la faţadă)
 amenajarea spaţiilor de la demisol pentru laborator de chimie:
 modernizarea laboratoarelor de informatică, fizică şi chimie şi a 16 săli de clasă (12 săli
de clasă parchetate, 11 săli de clasă dotate cu mobilier nou din care 5 cu sprijinul
părinţilor)
 amenajarea unui nou laborator de informatică,
 reabilitarea cabinetului medical şcolar şi a cabinetului de asistenţă psihopedagogică
 dotarea cu material didactic a catedrelor de istorie, geografie, fizică, chimie,
matematică;
 dotarea cu 42 calculatoare, cu videoproiector, cu 4 imprimante, staţie de amplificare, 2
copiatoare, materiale şi echipamente sportive,
 dotarea laboratoarelor de informatică, fizică, chimie, biologie, cabinetului de
psihopedagogie, sălii de sport, bibliotecă cu sprijinul resurselor financiare puse la
dispoziţie de Minister.
 îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii prin sponsorizări şi donaţii.

Resurse umane

Profesorii pe grupe de vârstă :

Grupe de vârstă Până la 25 25-35 ani 35-45 ani 45-55 ani Peste 55 ani
ani

Feminin

Masculin

Total 3(5,17%) 29 (50%) 8 (13,79%) 9 (15,51%) 9 (15,51%),

Comentariu: Predomină cadrele didactice cu vârsta cuprinsă între 25- 35 ani (50%)

Cadrele didactice cu vârsta cuprinsă între 45-55 ani reprezintă 15,51% din ponderea totală a
profesorilor, iar ponderea profesorilor cu vârsta cuprinsă între25-55 ani este de 81, 06%.

8
 Personal didactic auxiliar

An şcolar

Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic

Total

 Cadre didactice cu responsabilităţi la nivel de Raion:


- responsabili ai Consiliului metodic –

- membri în consiliul consultativ al disciplinei-

- profesori formatori –

 Elevii:
Elevii provin din satul Selemet şi sate învecinate, din familii cu nivel de şcolarizare
mediu şi superior.

Promovabilitatea la examenele naţionale

Promovabilitate gimnaziu
Anul

2017/2021 80 elevi/72%

Rata medie de cuprindere a elevilor în învăţămîntul gimnazial este de peste 80 %.

 Se constată o evoluţie a situaţiei la învăţătură la gimnaziu, unde selecţia se face riguros


şi datorită încrederii sporite a locuitorilor satului în ciclul gimnazial exprimată în
creşterea solicitărilor pentru clasa a IX-a.
 Se constată un progres al rezultatelor elevilor de la învăţământul primar şi gimnazial,
exprimată atât prin procentul de promovabilitate, cît şi prin rezultatele de la examenele
naţionale.

9
 Majoritatea elevilor de la gimnaziu (61,9%) au mediile generale cuprinse între 9-10, iar
la învăţămîntul primar procentul este de 48,83%.
 An de an se constată o creştere a exigenţelor cadrelor didactice din gimnaziu, faţă de
nivelul pregătirii elevilor.
 Varietatea disciplinelor opţionale studiate de către elevi.

Rezultate şcolare la olimpiade şi concursuri şcolare

În perioada 2011-2015 rezultatele la olimpiadele şi concursurile şcolare faza raională,


naţională se prezintă astfel:

Rezultate Faza naţională Faza raională

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Menţiuni

Premiul special

Remarcăm rezultatele obţinute la Simpozioanele naţionale ,festivaluri:

”Situaţia CDŞ - urilor: total -

Nr. Aria curriculară Nr. Disciplina


crt. CDŞ

1. Limba şi literatura 1 Limbă şi comunicare


română
1 Analiza semiotică a textului

2. Limba franceză

3. Limba engleză

4. Matematică

5. Fizică

6. Chimie

10
7. Biologie

8. Istorie

9. Geografie

10. Informatică

11. T.I.C.

12. Arte

13. Ed. tehnologică

14. Ed. fizică

Total 102

Numărul C.D.Ş a crescut în anul şcolar faţă de anul şcolar

Relaţii de parteneriat

Comunitatea locală:

- Primărie, Căminul pentru persoane vârstnice, Centru pentru tineri cu dizabilităţi (Proiecte
de mediu, Acţiuni Comunitară),
-Clubul copiilor
-
Asociaţii şi şcoli din străinătate:

Proiecte şi programe :

II.2.3. Cultura organizaţională

Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc,


ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea
la nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare, deşi se întîlnesc şi situaţii de
conservatorism, automulţumire şi rutină.

11
II.2.4 ANALIZA S.W.O.T.

a) CURRICULUM

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

*Gimnaziul dispune de planuri de învăţămînt, *Insuficienta dotare cu materiale auxiliare


programe şcolare auxiliare curriculare curriculare la limba română, limbi moderne,
( manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, istorie, geografie.
hărţi, culegeri de documente şi probleme,
atlasuri, îndrumătoare, ghiduri metodologice *Oferta de C.D.S nu satisface nevoile tuturor
elevilor
şi de evaluare, casete video, programe pentru
examenele naţionale şi tipuri de subiecte, soft *Lipsa unui centru de documentare, a unei săli
educaţional la diferite discipline). de lectura cu multe locuri, a cabinetului
* Multe discipline noi la C.D.Ş.-uri. multimedia

*Lipsa unor C.D.S. interdisciplinare (fizică –


*Programe pentru C.D.S.-uri aprobate de
OLSDÎ pentru fiecare disciplină. chimie - biologie istorie - geografie-arte)

*Insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor


* Accesul cadrelor didactice la internet.
didactice în raport cu solicitările elevilor.
* Revistele şcolară:
*Stilurile didactice folosite în predare sunt în
mare parte de tip euristic.

*Concentrarea activităţilor pe conţinuturi nu


pe nevoile de formare ale elevilor

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

*C.D.S. oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei *Scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţare
de informare şi cunoaştere în diferite domenii
sensibilizate de mijloacele mass-media *Lipsa unor mijloacelor de învăţămînt necesare
întăririi caracterului aplicativ al C.D.S
(discovery internet).

*C.D.S. vine în sprijinul ameliorării *Insuficiente fonduri pentru achiziţionarea de


material didactic performant
absenteismului şcolar şi contribuie la
dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru (videoproiectoare, tablă magnetică,
copiatoare)
învăţare şi la obţinerea unor performanţe
şcolare, permite valorificarea abilităţilor
individuale.

*Oferta mare de auxiliare curriculare de pe


piaţă si biblioteca virtuală

12
b) RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

*Personal calificat 98,30%. * Lipsa unor profesori – mentori la nivel de


gimnaziu.
*Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul
I este de 30%, iar a cadrelor didactice cu * Persistă tentaţia elementelor conservatoriste
performanţe şcolare este de 36%. la unii profesori în organizarea şi desfăşurarea
lecţiilor şi în centrarea activităţilor pe nevoile
*Relaţiile interpersonale (profesor-elev, elevului.
profesor-părinţi, profesor-profesor) existente,
creează un climat educaţional deschis, * Implicarea aceluiaşi grup de persoane în
stimulativ. derularea unor proiecte şi în activităţile non
formale
*Participarea unui număr mare de profesori la
cursurile de formare continuă şi perfecţionare * Slaba implicare a părinţilor în problemele
prin IŞE şcolii

*Rezultate la olimpiadele şi concursurile *Nesupravegherea copiilor ai căror părinţii


şcolare raionale, naţionale. sunt plecaţi la lucru în străinătate.

*Participarea unui număr mare de profesori la * Lipsa acţiunilor unitare în aplicarea unor
simpozioane şi sesiuni de comunicări prevederi legale.
ştiinţifice;
*Consiliul reprezentativ al elevilor este puţin
* Implicarea profesorilor şi elevilor în diferite implicat în unele problemele specifice şcolii.
programe de parteneriat şcolar.
* Comunicarea cu părinţii se face adesea
*Derularea unor programe educaţionale numai în situaţiile de criză
europene :

*Preocupare pentru stimularea profesorilor şi


elevilor cu rezultate deosebite.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

*Întîlnirile frecvente dintre cadrele didactice în *Criza de timp a părinţilor reduce implicarea
afara orelor de curs favorizează împărtăşirea familiei în activitatea şcolară, fapt reflectat atît
experienţei, creşterea coeziunii grupului şi o prin relaţia profesor-elev, cît şi prin
comunicare mai bună. performanţa şcolară.

*Varietatea cursurilor de formare şi * Lipsa perspectivei clare asupra viitorului


perfecţionare organizate de universităţi, determinată de reforma societăţii în derulare.
IŞE,ProDidactica.
* Migraţia părinţilor spre străinătate şi
*Posibilităţi financiare destinate motivării plasarea copiilor în grija persoanelor fară
personalului şcolii şi elevilor.

13
*Creşterea numărului de ofertanţi şi programe autoritate.
de formare pentru dezvoltarea personală şi
profesională. * Insuficienta implicare a părinţilor şi factorilor
educativi externi în desfăşurarea activităţilor
din şcoală.

c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

* realizarea reabilitării clădirii *Lipsa unei săli de lectură şi a informatizării


gimnaziului(acoperişul , sala de sport, bibliotecii
reabilitarea parţială a faţadei liceului, ,
modernizarea grupurilor sanitare). *Fondul de carte al bibliotecii nu este
reactualizat în suficientă măsură cu noile
* Dotarea cabinetelor, laboratoarelor, a sălii apariţii din diferite domenii.
de sport, a bibliotecii, cabinetului medical şi
*Insuficienta dotare a laboratoarelor şi
cabinetului psihopedagogic .
cabinetelor cu tehnică modernă (calculatoare
*Modernizarea laboratoarelor de fizică şi şi videoproiectoare, tablă magnetică)
chimie prin eforturi proprii;
* Lipsa cabinetului de documentare şi
*Existenţa unor mijloace moderne de perfecţionare a limbilor străine, necesitate
informare (internet) şi auxiliare imperioasă pentru o bună comunicare in U.E.
(videoproiector, video, DVD, aparat fotografic).
* Modernizarea laboratorului de biologie.
*Accesarea fondurilor structurale.
*Uzura fizică şi morală a bazei materiale
* Editarea prin eforturi proprii a revistelor
*Insuficienta preocupare pentru
liceului.
conştientizarea elevilor spre păstrarea şi
* Existenţa muzeului liceului. întreţinerea spaţiilor şcolare.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

*Descentralizarea şi autonomia instituţională. *Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice


conduce la uzura morală a dotărilor existente.
*Relaţii de parteneriat cu comunitatea locală
(primărie, părinţi, agenţi economici) *Întîrzieri birocratice în alocarea unor fonduri
pentru diferite lucrări.
*Existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în
scopul obţinerii unor resurse financiare.

*Posibilitatea antrenării părinţilor şi elevilor în


activităţile de întreţinere a şcolii de
modernizarea bazei materiale şi în amenajarea
unor săli de clasă.

14
* Existenţa programelor de granturi şcolare,
de dotare cu material didactic

*Posibilitatea ofertării de servicii către


comunitate

III. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

III.1.VIZIUNEA:

Gimnaziul “Sergiu Coipoan” va fi o instituţie de învăţămînt competitivă, bazată pe


profesionalism, civilizaţie, modernism şi siguranţă, în care va activa un grup socio-profesional
caracterizat prin eficienţă şi flexibilitate, într-o societate în continuă dezvoltare.

Valorile promovate şi cultivate sunt: demnitate, performanţă, calitate, competenţă, egalitate de


şanse, forţa echipei, punctualitate, creativitate, implicare personală , responsabilitate, respect,
încredere.

III.2.MISIUNEA ŞCOLII

Cu resursele existente într-un ritm propriu în colaborare cu partenerii educaţionali, vom:

• asigura tinerilor abilităţile comportamentale şi intelectuale necesare adaptării la un mediu


dinamic şi competitiv;
• dezvolta deprinderi colaborative, bazate pe atitudini şi valori autentice, personale şi
sociale, tradiţionale şi multiculturale;
• încuraja elevii în dezvoltarea spiritului de echipă, pentru a dobîndi o conduită personală
responsabilă, tolerantă;
• forma, diversifica şi adînci pregătirea generală şi de specialitate pentru atingerea
performanţei şi excelenţei specifice dimensiunii europene astfel încît să devină persoane conştiente că
educaţia înseamnă putere.

IV.ŢINTE ŞI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

Dacă existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar ne determina
să avem în vedere ca dimensiune strategică : modernizarea sistemului de educaţie pentru a da coerenţă
parcursurilor şi opţiunilor individuale printr-o schimbare curriculară substanţială, orientată pe
competenţe cheie ce trebuiesc dobîndite în şcoală, compatibile cu cerinţele noii economii a cunoaşterii.

15
IV.1 ŢINTE STRATEGICE

Analizînd „ punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul extern,
propunem următoarele ţinte strategice:

Ţ1:Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate.

Acest scop vizează crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionare pentru instruirea
teoretică şi practică a elevilor, prin cooperare cu autorităţile locale şi comitetele de părinţi consolidînd
astfel parteneriatul şcoală - comunitate.

Ţ2: Realizarea unui învăţămînt axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice
centrate pe elev.

Ţinta strategică aleasa se bazează pe buna formare a cadrelor didactice şi vizează inovaţii
didactice pentru adaptarea la nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor.

Ţ3:Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor:

Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi


flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura
societăţii noastre . Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în educaţie, la toate nivelurile
şi facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele educaţionale din Europa.

Ţ4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare

Scopul vizează dotare tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne şi


interinstituţionale şi adecvarea schimbului de informaţii la ritmul schimbărilor din societate.

Ţ5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional .

Acest scop vizează realizarea unei noi imagini a şcolii ca centru de resurse educaţionale şi de
servicii oferite comunitatii.

IV.2. OPŢIUNILE STRATEGICE

Domeniul
Dezvoltarea Atragerea de resurse
funcţional Dezvoltarea relaţiilor
Dezvoltare curriculară financiare şi dezvoltarea
comunitare
Scop Resurselor umane bazei materiale
strategic

16
Adaptarea Asigurarea accesului Modernizarea spaţiilor Responsabilizarea
Ţ1 curriculumului la cadrelor didactice la şcolare şi a spaţiilor comunităţii în susţinerea
nevoile comunităţii tehnologia modernă auxiliare şcolii

Particularizarea Formarea cadrelor Achiziţionarea de Dezvoltarea parteneriatelor


curriculumului la didactice pentru aplicarea mijloace didactice şi cu structuri implicate în
Ţ2 cerintele învăţării metodelor active şi a echipamente adecvate educaţie.
activ-participative centrării activităţii pe elev situaţiilor de învăţare
centrate pe elev centrate pe elev

Dezvoltarea unor Crearea abilităţilor Crearea bazei materiale Colaborare cu reprezentanţi


optionale adecvate personale, a deprinderilor pentru susţinerea ai ONG-urilor, instituţiilor de
egalităţii de şanse în sociale şi tehnice, de promovării dimensiunii cultură din ţară .
Ţ3 educaţia elevilor şi promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii
integrării europene europene şi egalităţii de de şanse în educaţia
şanse în educaţia elevilor elevilor de către cadrele
didactice

Dezvoltarea canalelor Formarea resursei umane Dotarea tuturor Crearea unor structuri
privind comunicarea în vederea utilizării compartimentelor cu participative elevi- personal
sistemelor de comunicare mijloace moderne de propriu comunitate pentru
Ţ4 şi realizarea unei comunicare eficienti- realizarea schimbului de
comunicări eficiente zarea parteneriatelor informaţii cu exteriorul şi
vitale adecvarea acestuia la
contextul comunitar concret

Dezvoltarea privind Responsabilizarea şi Atragerea de resurse Realizarea unor


activitatea de motivarea resursei umane pentru realizarea unor parteneriate cu instituţii/
Ţ5 marketing- pentru promovarea materiale de promovare organizaţii/ mass-media,
publicistică imaginii şcolii a imaginii şcolii implicate în promovarea
imaginii şcolii

IV.3. ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE A STRATEGIEI

ŢINTE OPŢIUNI
ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE
STRATEGICE STRATEGICE

Adaptarea 2021 2022 2023 202


curriculumului la 4
specificul local
Analiza nevoilor de educaţie, definirea + + + +
cererii de educaţie

Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului + + + +


conceput pe baza nevoilor comunitare şi a
celor individuale
Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară + + + +

17
T1:Realizarea Inventarul echipamentelor existente în
cadrului şcoală,stabilirea necesarului pentru
general Asigurarea asigurarea utilizarii în procesul de + + + +
adecvat pentru accesului cadre-lor învăţământ de către toate cadrele
o educaţie de didactice la didactice
calitate prin şi tehnologia + +
Formarea cadrelor didactice pentru
pentru modernă
utilizarea echipamentelor audio-video şi a
comunitate tehnologiilor informaţionale
Identificarea şi valorificarea de către + + + +
cadrele didactice a resurselor comunităţii
*Inventarierea tuturor lucrărilor necesare +
reamenajării şi modernizării
spaţiilor şcolare şi spaţiilor auxiliare;
*Inventarierea tuturor dotărilor existente
Modernizarea
la nivelul unităţii şcolare;
spaţiilor şcolare şi a
* Stabilirea fondurilor necesare şi a
spaţiilor auxiliare
surselor de obţinere a fondurilor.
* Reamenajarea spaţiilor şcolare, a clădirii
principale, a gardului de împrejmuire .
* Procurarea şi instalarea de * * *
echipamente audio- video şi de
comunicare moderne necesare.
Responsabilizarea Atragerea de resurse extrabugetare + + + +
comunităţii în
Realizarea unei reţele eficiente de + +
susţinerea şcolii
comunicare şi cooperare cu comunitatea
Particularizarea Analiza nevoilor de educaţie, definirea + + + +
curriculumului la cerinţelor de învăţare activ-participative
cerinţele învăţării
Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului + + +
activ- participative
conceput pe baza cerinţelor învăţării
activ-participative centrate pe elev +

Revizuirea procedurii de dezvoltare + + + +


T2:Realizarea curriculară în funcţie de rezultate
unui Formarea cadrelor * Stabilirea necesarului de formare + + + +
învăţământ didactice pentru a cadrelor didactice
axat pe aplicarea * Formarea cadrelor didactice debutante
aplicarea metodelor active şi pentru aplicarea metodelor active şi a
metodelor centrării activităţii centrării activităţii pe elev
active şi a pe elev Formarea restului cadrelor didactice + + + +
strategiilor pentru aplicarea metodelor active şi a
didactice centrării activităţii pe elev
centrate pe
elev
Modernizarea Inventarierea mijloacelor didactice şi + +
spatiilor scolare si a echipamentelor existente în şcoală şi
spatiilor auxiliare stabilirea necesarului pentru asigurarea + +
utilizării în procesul de învăţământ de
către toate cadrele didactice
Formarea cadrelor didactice
pentru utilizarea mijloacelor didactice
şi echipamentelor adecvate situaţiilor + + + +

18
de învăţare
Identificarea şi valorificarea de către + + + +
cadrele didactice a resurselor
Responsabilizarea Contactarea unor instituţii/ONG-uri + +
comunitatii in /organizaţii care pot funiza asistenţă
sustinerea scolii de specialitate
Incheierea de parteneriate şi + + + +
derularea activităţilor de formare
Atragerea altor instituţii /ONG-uri/ + + + +
organizaţii/ firme implicate în educaţie
Dezvoltarea unor Analiza nevoilor de educaţie, definirea +
opţionale despre cererii de educaţie şi realizarea unor
tema egalităţii de opţionale adecvat egalităţii de şanse în + + +
şanse în educaţia educaţia elevilor şi integrării europene
elevilor şi integrării Dezvoltarea si pilotarea curriculum-ului + + + +
europene conceput pe baza egalităţii de şanse în
educaţia elevilor şi integrării europene
Revizuirea procedurii de dezvoltare + + + +
curriculară în funcţie de rezultate
Identificarea surselor de resurse +
Informarea personalului asupra
modului de accesare
T3:Promovarea *Formarea cadrelor didactice + +
prin participare la programe de
dimensiunii
Accesarea formare internaţionale
europene şi a
resurselor * Realizarea unor proiecte comune
egalităţii de şi a schimburilor de experienţă cu şcoli
educaţionale
şanse în
europene din spaţiul european
educaţia Menţinerea legăturilor cu partenerii + +
elevilor: externi şi crearea unui schimb permanent
de resurse cu aceştia
Crearea abilităţilor * Identificarea nevoilor de formare a + + + +
personale, a elevilor adolescenţi privind deprinderile
deprinderilor sociale şi tehnice, de promovare a
sociale şi tehnice, valorilor europene
+
de promovare * Contactarea organismelor care pot
dimensiunii furniza asistenţă de specialitate
europene şi a * Formarea a 3 cadre didactice în
valorilor crearea deprinderilor sociale şi tehnice, +
multiculturalismului de promovare a valorilor europene
a adolescenţilor
a elevilor

* Formarea unui grup de 10 elevi +


pentru promovarea dimensiunii europene
şi a valorilor multiculturalismului +
* Realizarea unor proiecte comune şi a
+
schimburilor de experienţă cu şcoli din
Romania

19
Crearea bazei Realizarea unei baze de date privind +
materiale pentru sursele şi resursele europene
susţinerea
promovării

* Identificarea organizaţiilor cu care se + +


pot desfăşura activităţi de promovare a
valorilor europene şi multiculturalismului
in realizarea de parteneriate cu
Colaborare cu
organizaţiile identificate
reprezentanţi ai
*Realizarea unor materiale scrise şi în
ONG-urilor,
format electronic, (împreună cu partenerii
instituţiilor de
români şi străini) pentru promovarea
cultură din ţară şi dimensiunii europene şi a valorilor
din străinătate multiculturalismului
Derularea on-line a unor activităţi + + +
extracurriculare transnaţionale
Extinderea parteneriatelor în ţară şi + +
în străinătate
Dezvoltarea, Analiza nevoilor, definirea cererii +
canalelor privind privind comunicarea
comunicarea Dezvoltarea canalelor +

Revizuirea procedurii de dezvoltare + + + +


curriculară în funcţie de rezultate

T4: Utilizarea Formarea resursei *Realizarea liniilor de comunicare +


unui sistem umane în vederea internă şi interinstituţionale
eficient de utilizarii sistemelor * Analiza nevoilor de formare în
comunicare de comunicare şi utilizarea sistemelor de comunicare
realizarea unei * Analiza complexa a nevoilor de
comunicări formare pe comunicare
eficiente * Formarea întregii resurse umane + +
pe probleme de comunicare
* Formarea resursei umane pentru
realizarea sistemelor şi echipamentelor
de comunicare
Crearea unei structuri activ- participative +
interne care să monitorizeze permanent
nevoia de formare

Dotarea tuturor Identificarea necesarului de +


compartimentelor echipamente de comunicare
cu mijloace
moderne de
* Dotarea integrală cu echipamente +
comunicare
de comunicare moderne
,eficientizarea
* Organizarea unui Centru de Documentare
parteneriatelor
şi Informare
vitale
Realizarea unei baze de date eficientă + +
la nivelul unităţii şcolare

20
Crearea unor Realizarea necesarului de resursă +
structuri pentru crearea structurii
participative elevi- Stabilirea procedurilor de lucru +
personal propriu- şi pilotarea acestora
comunitate pentru
realizarea Revizuirea structurii în funcţie + +
schimbului de de rezultate
informaţii cu
exteriorul şi
adecvarea acestuia
la contextul
comunitar concret

Responsabilizarea şi * Lansarea invitaţiei de participare la + + + +


motivarea resursei promovarea imaginii şcolii
umane pentru * Identificarea resursei umane disponibile
promovarea + + + +
Implicarea în activităţile de promovar
imaginii şcolii
e a imaginii şcolii
Implicarea întregii resurse umane + + + +
pentru promovarea imaginii şcolii
T5:
Atragerea de * Stabilirea fondurilor necesare şi + + + +
Promovarea
resurse pentru a surselor de obţinere
imaginii unităţii
realizarea unor * Realizarea unui material promoţional
şcolare pe plan de promovare a imaginii şcolii
materiale de
local, naţional Realizarea unor parteneriate în vederea + + + +
promovare a
şi internaţional atragerii de resurse
imaginii şcolii

Realizarea unor Identificarea de instituţii/organizaţii/mass- +


parteneriate cu media,
instituţii/ implicate în promovarea imaginii şcolii
organizaţii/ mass- *Organizarea de activităţi care să
media, implicate în promoveze imaginea şcolii
promovarea *Obţinerea de rezultate la nivel
imaginii şcolii naţional
+ + +
* Participarea la activităţi organizate
de alte instituţii în scopul promovării şcolii +

* Menţinerea imaginii şcolii prin + +


utilizarea liniilor de comunicare
interinstituţionale + +

V. OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE

Obiective generale:
 O1. creşterea calităţii muncii în şcolă;

21
 O2. îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ;
 O3. eficientizarea lucrului în echipă;
 O4. educarea elevilor noştrii pentru dobîndirea de noi capacităţi, deprinderi şi competenţe
pentru alinierea la dezideratele educaţiei europene;
 O.5 creşterea performanţelor elevilor la nivel local, naţional.

Viziunea şi misiunea unităţii şcolare sunt cunoscute de cadrele didactice, elevi, părinţi şi comunitate.
Acestea implică adecvarea resurselor la obiective, indicatorii de realizare sunt repere observabile,
modalităţile de evaluare propuse sunt reale. Toate acestea asigură mecanismele de realizare a calităţii.
Descentralizarea antrenează responsabilizarea şi asumarea rolului esenţial de către şcoală ceea ce
presupune modificarea periodică a viziunii.

O1, O2, O5
ŢINTE
OPŢIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE REZULTATE AŞTEPTATE
STRATEGICE

Adaptarea curriculum-ului la  Existenta spaţiilor modernizate


adecvat cerinţelor de
specificul local
funcţionalitate
 Existenţa sălilor de clasă dotate
Asigurarea accesului cadrelor modern prin contribuţii ale
didactice la tehnologia modernă părinţilor, sponsorilor şi
T1: Realizarea comunităţii locale
cadrului general  Satisfacţia grupurilor de interes
Modernizarea spaţiilor şcolare şi a *Resursa umana foarte
adecvat pentru o privind calitatea educaţiei
spaţiilor auxiliare bine pregatită
educatie de
profesional
calitate prin /
Responsabilizarea comunităţii în
pentru
susţinerea şcolii
comunitate

Particularizarea curriculum-ului la
cerinţele învăţării activ- paticipative
centrate pe elev *Resurse de expertiza:  Scăderea cu 50% a
existenta unor cadre absenţelor nemotivate ale
Formarea cadrelor didactice pentru didactice cu expertiza si elevilor
aplicarea metodelor active şi a experienta  Diminuarea cu 75% a
T2: Realizarea corigenţilor
centrării activităţii pe elev
unui invatamant  Implicarea tuturor
axat pe aplicarea Achiziţionarea de mijloace cadrelor didactice în realizarea
metodelor active de activităţi extraşcolare şi
didactice şi echipamente adecvate
extracurriculare în parteneriat
şi a strategiilor situaţiilor de învăţare centrate pe
cu comunitatea
didactice elev
centrate pe elev
Dezvoltarea parteneriatelor cu
structuri implicate în educaţie

Dezvoltarea unor opţionale


adecvate multiculturalismului şi
integrării europene

22
Accesarea resurselor educaţionale  Existenta bazei de date
pentru promovarea dimensiunii
europene
europene şi a egalităţii de şanse
în educaţia elevilor
T3: Promovarea Crearea abilităţilor personale, a
dimensiunii deprinderilor sociale şi tehnice, de
europene si a promovare dimensiunii europene şi
egalităţii de şanse a egalităţii de şanse în educaţia
în educaţia elevilor
elevilor
Crearea bazei materiale pentru
susţinerea promovării

Colaborare cu reprezentanţi ai
ONG-urilor, instituţiilor de cultură
din ţară şi din străinatate

O3, O4

ŢINTE
OPŢIUNI STRATEGICE RESURSE STRATEGICE REZULTATE AŞTEPTATE
STRATEGICE

Dezvoltarea unor module


/opţionale privind comunicarea

Formarea resursei umane în  Existenţa liniilor de


vederea utilizarii sistemelor de comunicare internă şi
comunicare şi realizarea unei *Resursa umană foarte interinstituţională
comunicări eficiente bine pregatită profesional  Toate cadrele didactice
utilizează tehnologiile
Dotarea tuturor compartimentelor informaţionale şi liniile de
cu mijloace moderne de comunicare existente
comunicare eficientizarea  75% dintre elevi utilizează
sistemele informaţionale
parteneriatelor vitale
existente în şcoală
T4: Utilizarea  Existenţa structurii
Crearea unor structuri participative
unui sistem participative care
elevi- personal propriu – *Resurse de expertiză:
eficient de monitorizează schimbul de
comunitate pentru realizarea existenţa unor cadre informaţii cu comunitatea
comunicare
schimbului de informaţii cu didactice cu expertiză şi
exteriorul şi adecvarea acestuia la experienţă
contextul comunitar concret

Responsabilitatea şi motivarea
resursei umane pentru promovarea
imaginii şcolii  Existenta
monografiei şi a materialelor
Atragerea de resurse pentru de promovare a imaginii
realizarea unor materiale de şcolii
T5: Promovarea  Implicarea tuturor
promovarea a imaginii şcolii
imaginii unităţii cadrelor didactice pentru
şcolare pe plan Realizarea unor parteneriate cu promovarea imaginii şi/sau
local, naţional . realizarea de materiale
instituţii/ organizaţii/ mass-media,
promoţionale
implicate în promovarea imaginii
 Existenta

23
contractelor de parteneriat
şcolii  Existenta
programului de activitate
extraşcolară

VI. RESURSELE STRATEGICE ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE

Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe specifice, cu responsabili
clar specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi programe suplimentare de atragere a resurselor
deficitare.

Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele:

 şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar cadrelor didactice
posibilitatea de a se exprima într-un cadru favorabil dezvoltării personale şi profesionale a elevilor.
 pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva integrării în viaţa economică şi socială,
la nivelul standardelor europene.
 organizarea unor grupuri de persoane formate ce să actioneze ca multiplicatori în promovarea
dimensiunii europene în educaţie, pentru cetăţenie democratică.
 creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi europene
 creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile precizate.

REZULTATE AŞTEPTATE
* respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare
 promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor
sistemului de învăţămînt
 utilizarea optimă a resurselor financiare
 respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare
 asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv -educative stabilite prin
obiectivele cadru
 dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor de
formare continuă

Elevii

 condiţii optime de învăţare


 respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale
 asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală
 dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea
inserţiei profesionale şi sociale optime
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare
 focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii
 creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

Părinţii

 condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare


 asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării testelor naţionale şi admiterii în
etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate

24
 servicii de consultanţă psihologică şi educaţională
 însuşirea de către copii a normelor de conduită socială
 preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie
 informări curente şi colaborare eficientă cu învăţătorul/profesorul diriginte

Cadrele didactice

 promovarea statutului de cadru didactic în societate


 informare profesională şi formare continuă
 parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională
 mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă
 conducere democratică, participare la luarea deciziilor
 salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate
 conţinuturi curriculare adaptate vîrstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate

Autorităţile locale

 gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare


 activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale
 informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală
 dezvoltare instituţională
* implicare în programe şi proiecte de interes comun
 stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice

ONG-uri, fundaţii, asociaţii

 programe comune cu şcoala


 recrutare de voluntari
 cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice

Mass-media

 desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic

Pe termen scurt

 Stimularea elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite la concursurile şi


olimpiadele şcolare
 Derularea unor programe de orientare şcolară şi profesională - „Cheia succesului”,
„Vreau o carieră”, Târguri de joburi;
 Funcţionarea cu eficienţă a Consiliului de disciplină cu o structură alcătuită din
elevi;
 Creşterea numărului de premii obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare
naţionale şi internaţionale şi a participării la simpozioane şi sesiuni de comunicări
ştiinţifice;
 Îmbunătăţirea conţinutului site-ului liceului;
 Organizarea festivităţilor „Zilele liceului” – întâlnirea dintre generaţii;

25
 Crearea unui colectiv de profesori şi elevi unit, armonios, eficient şi de înalt
prestigiu moral şi profesional.

Pe termen mediu

 Formarea continuă a cadrelor didactice – creşterea cu 30% a numărului de


profesori cu grad didactic I şi II
 Amenajarea unei săli de lectură şi informatizarea bibliotecii
 Modernizarea laboratorului de biologie, care să permită desfăşurarea unor
activităţi instructiv educative performante;

Pe termen lung

 Realizarea cabinetului multimedia;.


 Liceul să dispună de o cantină self-service;
 Derularea proiectelor de parteneriat cu şcoli din ţară şi străinătate

VII . PROGRAME STABILITE


Pentru realizarea scopurilor menţionate în proiect au fost definite următoarele
programe:
1.Programul de pregătire a cadrelor didactice

2.Programul de modernizare a bazei materiale

3.Programul „Dimensiunea Europeană şi egalitate de şanse”

4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate

5. Programul de promovare a imaginii şcolii

1. Programul de pregătire a cadrelor didactice

Nr. Responsabilita Indicatori de


Activitate Obiective operationale Termen Resurse
ti performanta
crt.

1. Stabilirea Formarea grupului de lucru Director Materiale: hârtie, Lista cadrelor


necesarului copiator, toner, didactice cu nevoi
de formare a Realizarea chestionarului de 2016- Director creioane, pixuri de formare pe:
cadrelor nevoi 2020 adjunct utilizarea
didactice în De timp: necesar
Aplicarea chestionarului aplicării şi echipamentelor
conformitate
tuturor cadrelor didactice interpretării
cu opţiunile

26
din şcoală

Interpretarea chestionarului
audio-video,
Studierea fişelor de formare
profesională a cadrelor aplicarea
chestionarului
didactice metodelor activ-
Financiare: resurse participative
Intocmirea listei de cadre
strategice extrabugetare, centrate pe elev,
didactice cu nevoi de
definite probleme de
formare pe: utilizarea De autoritate: recu-
echipamentelor audio- noaştere a nevoii de comunicare,
video, aplicarea metodelor formare utilizare de
activ- participative centrate echipamente
pe elev, probleme de informaţionale
comunicare, utilizare de
echipamente
informaţionale

materiale: calculator La finalul


cu legătură la cursurilor, cadrele
INTERNET şi didactice vor fi
imprimantă, hârtie, capabile să
Director
creioane, pixuri, utilizeze
In funcţie
Directorul xerox, toner, tablă, echipamentele
Formarea de
Realizarea unui grafic de adjunct cretă audio- video, să
2. cadrelor numărul
formare aplice metode
didactice formabilil Formatori De timp: necesar for- activ- participative
or
mării centrate pe elev, să
comunice eficient,
Financiare: necesare să utilizeze
asigurării echipamentele
consumabilelor informaţionale

3. materiale: fişe de
asistenţă, pix
Realizarea de asistenţe la
orele de curs Existenţa fişelor de
de timp: necesar
asistenţă
efec-tuarii
Realizarea unor registre de Director
Monitorizare asistentelor,
evidenţă a utilizării Utilizarea zilnică a
a activităţii Permanen monitorizării utilizării
Şefi de catedre echipamentelor de
cadrelor t echipamentelor
echipamentelor către toţi
didactice profesorii, conform
financiare: necesare
Urmărirea utilizării registrului de
eventualelor
echipamentelor audio-video evidenţă
activităţi de
şi informaţionale
întreţinere a
echipamentelor

2. Programul de modernizare a bazei materiale

27
Nr.
Indicatori
crt Activitate Obiective operaţionale Termen Responsabilităţi Resurse
performan
.

materiale:hârtie,
Stabilirea comisiei de in- creioane, pixuri
ventariere a lucrărilor necesare
Inventarierea
De timp: necesar
tuturor Derularea inventarierii inventarierii Lista de
1. lucrărilor Iunie 2016 Director
inventar
necesare Stabilirea necesarului de De autoritate:
reamenajării resursă financiară recunoaştere de
direcţia învăţământ
Stabilirea surselor de finanţare
primărie

Sălile
materiale: în funcţie
reamenaja
de necesităţi
Exterioru
Realizarea de timp: necesar
Efectuarea lucrărilor de clădirii
2. lucrărilor de anual Director realizării lucrărilor
reamenajare/ igienizare
reamenajare
Gardul
financiare: necesare
liceului
materialelor şi plata
muncitorilor

Stabilirea comisiei de inven-


tariere a necesarului de dotare materiale: hîrtie,
creioane, pixuri
Inventarierea existentului de
dotare de timp: necesar
Stabilirea Listele cu
Permanen inventarierii
3. necesarului Stabilirea necesarului de Director dotările
t
de dotare dotare de autoritate: necesare
recunoaştere de
Stabilirea necesarului de
direcţia învăţămînt
resursă financiară
primărie
Stabilirea surselor de finanţare

materiale: în funcţie
de devizie
Achiziţionare de timp: necesar
a de Existenţă
efectuării lucrărilor
mobilier,echi aparatura
Efectuarea achiziţiei de
pamente şi permanen echipamen
4. mobilier, echipamente şi Director financiare: necesare
t mobilier
aparatură plăţilor
aparatură conform
de autoritate: planurilo
modernă recunoaştere de
direcţia învăţământ
primărie

3. Programul de pregătire “ Dimensiune europeană şi egalitate de şanse”

28
Nr.
Indicatori de
crt Activitate Obiective operationale Termen Responsabilitati Resurse
performanta
.

1. materiale: calculator
cu legatură la
INTERNET şi
Utilizarea TIC pentru găsirea
imprimantă, hîrtie, Existenţa
Identificarea de resurse educaţionale
creioane, pixuri proiectelor
Coordonatorul de
resurselor
Realizarea unor schimburi de permanent proiecte şi
educaţionale De timp: necesar Existenţa
experienţă programe
europene căutării unei baze de
resurse
Financiare: necesare
realizării schimburilor
(finanţare externă)

2. materiale: calculator
Realizarea unui portofoliu
cu legatura la
Realizarea tematic Coordonatorul de INTERNET si
unor
proiecte si imprimanta, hartie, Dicţionarul
materiale Informarea tuturor cadrelor
programe creioane, pixuri de termeni
referitoare la didactice asupra subiectului
permanent
în discuţie Catedrele de lb. De timp: necesar rea- Materiale
„Dimensiune
Româna, lb. lizarii materialelor informative
a europeană Desfăşurarea unei mese
moderne
“ rotunde cu exemple de bune
Financiare: necesare
practici
asigurarii logisticii

3. materiale: calculator
Formarea cu legatura la
unor cadre Directorul INTERNET si
didactice în Selectarea cadrelor didactice imprimanta, hartie,
Directorul
crearea creioane, pixuri
adjunct
Contactarea organizaţiilor/ Formarea
deprinderilor instituţiilor care pot furniza 2016-2020 De timp: necesar for- cadre
Coordonatorul de
sociale şi asistenţă de specialitate marii didactice
proiecte şi
tehnice de
programe
promovare a Formarea cadrelor didactice Financiare: necesare
valorilor platii formatorilor,
europene asigurarii suportului
de curs

4. Identificarea Formarea echipei care va 2016-2020 Echipa materiale: calculator Centralizator


nevoilor de realiza studiul desemnată cu legatura la ul datelor
formare a INTERNET si
elevilor Realizarea de chestionare imprimanta, hartie,
privind pentru grupurile de interes: cre-ioane, pixuri
deprinderile elevi, cadre didactice
sociale şi De timp: necesar rea-
Centralizarea datelor lizarii studiului
tehnice de
promovare a
Financiare: asigurarii
valorilor

29
europene logisticii

5. Desfăşurarea
Coordonatorul de materiale: calculator
de activităţi
proiecte şi cu legatura la
extra- Realizarea a
programe INTERNET
curriculare Participare la e-tweening Permanent 2 astfel de
online cu parteneriate
Prof. de infor- De timp: necesar
parteneri din matică derularii activitatilor
străinatate

4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate

Nr. Indicatori de
Activitate Obiective operaţionale Termen Responsabilităţi Resurse
crt. performanţă

Realizarea de activităţi ex- materiale:in functie


Directorul
traşcolare cu Poliţia, Biserica, de activitate
adjunct
Organizarea Spitalul, ONG-uri, Primărie Existenta
1. de activităţi Permanent De timp: necesar proiectelor/
Coordonator de
comune Lansarea de proiecte/ pro- realizării activităţii programelor
proiecte şi
grame comune cu alte şcoli
programe
locale

existenţa site-
Director
ului şcolii cu
Actualizarea site-ului şcolii Catedra forumul de
Realizarea
informati-ca discuţii
unei reţele materiale: calculator,
Organizarea unui forum de
de hârtie
discuţii pe site-ul şcolii Secretariat existenţa
2. comunicare 2016-2020 agendei cu
eficientă de timp: necesar
Realizarea unei agende cu Coordonator de numere de
şcoală - realizării activităţilor
numere de telefon/ adrese de proiecte si telefon/
comunitate e- mail specifică comunităţii programe adrese e-mail
specifică
comunităţii

Identificarea posibililor
sponsori
Obţinerea
de timp: necesar
unor Realizarea de contracte
inventarierii Contractele de
3. sponsorizări Permanent Director
sponsorizare
Obţinerea de sponsorizări

Desfăşurarea unor activităţi


comune

4. Incheierea Identificarea tuturor Permanent Director De timp: necesar Existenţa


de partenerilor locali identificării contractelor
parteneriate Director adjunct partenerilor şi de parteneriat
cu Incheierea de contracte de încheierii
parteneriat Coordonator de
organizaţii parteneriatelor
proiecte şi
din

30
comunitatea Desfăşurarea de activităţi
programe
locală comune cu aceştia

5. Programul de promovare a imaginii şcolii

Nr Indicatori de
Activitate Obiective Termen Responsabilităţi Resurse
Cr performanţă
t
1 Vizitarea Cunoaşterea şcolilor cu Permanent Directorul materiale:de Realizarea cel
unităţilor acelasi statut adjunct prezentare a şcolii puţin a unei
şcolare şi vizite lunare
promovarea Derularea de activităţi Coordonator de de timp: necesar
directă a ofertei comune proiecte şi vizitelor
programe
educaţionale Prezentarea şcolii

2 Realizarea Desemnarea unei echipe Permanent Echipa materiale: hârtie, Realizarea de


materialelor care să realizeze materiale desemnată xerox, calculator, pliante diferite
promoţionale promoţionale imprimantă,
Realizarea a 4
Promovarea revistei şcolii de timp: necesar numere din
realizării materialelor revista şcolii

financiare: necesare
asigurării cu
consumabile

VIII. BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES

Grupuri de interese care interferează în actul educaţional

 ME al R.M.,OlSDÎ Cimişlia
 Elevii
 Personalul didactic
 Personalul didactic auxiliar şi administrativ
 Părinţii
 Comunitatea
 Autorităţile locale
 ONG-uri, fundaţii, asociaţii
 Centre culturale, biblioteci, universităţi, alte şcoli
 Mass-media
 Agenţi economici
IX. INDICATORI DE REALIZARE

• Fişele de evaluare la sfîrşit de an pentru personalul angajat

31
• Raportul de evaluare internă
• Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii
• Finalităţi ale parteneriatelor derulate
• Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor
• Modul de cheltuire a bugetului proiectat
• Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea
• Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea
acestora şi utilizarea abilităţilor dobînduite în activitatea didactică
• Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective
• Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate
• Documentele de proiectare şi evidenţele

X. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate
didactică şi managerială şi evaluării interne realiste ale factorilor implicaţi.

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment


dat.

Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza


managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al şcolii.

Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne


adresăm şi la care ne raportăm: elevii ,părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi
partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor


stabiliţi.

X.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII


PDI-ULUI:

 stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor specifice;


 contactarea partenerilor sociali privind colaborarea lor cu organizaţia noastră;
 contextul elaborării: documente de proiectare, documente de analiză, documente de marketing,
web-site-ul şcolii;
 mediul extern
 mediul intern: rapoarte statistice; rapoarte semestriale şi anuale manageriale şi ale comisiilor
metodice/tematice; dosarele comisiilor metodice şi tematice; portofoliile cadrelor didactice;
rapoartele ; rezultele elevilor; fişe de evaluare; rezultate sondaje, chestionare; rezultatele
evaluării externe;
 planuri operaţionale: manageri, CA, comisii metodice

X.2. ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PDI-ULUI a.


echipa de lucru:

 întîlniri de informare, actualizare;


 şedinţe de lucru pe termene fixate anterior;

32
 întîlniri cu membrii OLS DÎ Cimişlia
b. echipa managerială:

 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;


 discuţii de informare, feed-back;
 rapoarte semestriale;
 rapoarte anuale;
 analiza rapoartelor .
c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:

 planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;


 rapoarte semestriale şi lunare;
 fişe de autoevaluare;
 portofoliile membrilor comisiei;
 asistenţe/inter-asistenţe;
 lecţii demonstrative;
 acţiuni extracurriculare;
 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.
XI. HARTA PARTENERILOR OLS DÎ Cimişlia;

 Consiliul Raional Cimişlia;


 Primăria
 Consiliul local
 Poliţia Raională
 Spitalul Raional ,Biserica
 Pro Didactica
 Muzeul
*Alte firme private implicate în diverse proiecte, parteneriate

33

S-ar putea să vă placă și