Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT DE ACTIVITATE

COMISIA METODICĂ CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ AN ȘCOLAR


2021-2022
Comisia metodică CMCDP şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial
ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior.Activitatea educativă în
2021-2022 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini și comportamente
cetățenești raportate la valorile democratice.
Scopul CMCDP :
*Îmbunătățirea procesului instructiv- educativ în activitățile extrașcolare și extracurriculare
*Încurajarea competiției ,performanței și progresului școlar
Pe parcursul anului de studii s-au desfășurat:
- Ședinţe cu părinţii online, in care s-au discutat măsuri de remediere a punctelor slabe.
- Ședinţe metodice pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui,
completării corecte a documentaţiei specifice,consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinți.
-Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi
din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
-Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.
În anul şcolar 2021-2022 CMCDP şi-a propus să desfăşoare cu participarea şi implicarea activă
a tuturor diriginţilor gimnaziului,o serie cât mai variată de activităţi în care sa implice afectiv şi
motivaţional elevii gimnaziului ținînd cont de situația epidemiologica și respectarea normelor
de protecție.
Au fost propuse şi vizate spre realizare următoarele obiective:
-Promovarea valorilor europene specifice unei şcoli prietenoase copilului.
-Extinderea relaţiilor de parteneriat cu părinţii,elevii şi alţi actori educaţionali pentru
transformarea gimnaziului într-o şcoală prietenoasă copilului ;
-Implimentarea continuă a curriculumului la diriginţie;
-Oferirea suportului necesar corpului didactic în activitate educativâ;
-Respectarea Drepturilor Copiilor şi dezvoltării practicilor de prevenire a
-Fenomenelor de violenţă, discriminare,trafic şi suicid în mediul şcolar.
In realizarea planificărilor, diriginţii au respectat structura curriculumului, bazată pe :
Competenţe generale
• Valori si atitudini;
• Competenţe specifice și conţinuturi;
• Sugestii metodologice ;
Competenţele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoştinţe si deprinderi, a
căror dezvoltare este preconizată pe durata gimnaziului, in timp ce competenţele specifice
(derivate din competenţele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an şcolar, au
fost corelate cu conţinuturi ale învaţării si prezentate distinct, pentru fiecare clasă in parte.
La întrunirea metodică a CMCDP s-au proiectat și realizat următoarele ședințe:
Ședința nr.1
1. Cu privirire la prezentarea raportului de activitate a CMCDP în anul de studii2020-2021și
trasarea obiectivelorcomisiei pentru anul de studii2021-2022
2.Cu privire la studierea actelor normative și reglatorii pentru anul de studii 2021-2022
3. Cu prvire la elaborarea planului de actiuni dedicat Decadei Securităţii rutiere
4.Consultație metodică:
Familiarizarea diriginților cu privire la managementul implimentării calitative a cadrului de
referință al educației și învățământului extrașcolar:curriculum de bază ,competențe pentru
educația și învățământul extrașcolar
5.Cu privire la planul de activitate referitor la asigurarea protecției vieții și sănătății copilului
Ședința nr.2
1.Cu privire la desfîșurarea primei ore:,,Republica Moldova la 30 ani de independență”
2.Cu privire la atelierul de instruire la disciplina Dezvoltarea personală în parteneriat cu CIDC
3.Cu privire la încadrarea elevilor cu delicvențe în comportament,elevi dificili din familii social
vulnerabile în cercuri pe interese și secții sportive
4.Cu privire la organizarea și desfășurarea Decadei Circulatiei Rutiere.
Ședința nr.3
1.Cu privire la organizarea sărbătorii ziua pedagogului,,Profesor chip de făclie”
2.Cu privire la organizarea expoziției de lucrări confecționate de elevi,,Toamna de aur ‘’
3.Cu privire la organizarea și desfășurarea săptămânii de luptă împotriva TFU
4.Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului ,,Limba noastră-i o comoară”
5.Ședință online Motivarea elevilor în implicarea activităților extracurriculare
În holul gimnaziului sa realizat expoziția de lucrări confecționate de elevi,,Toamna de aur”
Elevii și-au redat prin lucrări creativitatea și imaginația nemărginită.
Ședința nr.4
1.Cu privire la campania mondială ,,16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de
gen”(25.11.21-10.12.22)
2. Despre activitatea dirigintelui clasei a V-a în formarea colectivului de elevi în perioada de
adaptare.
3.Cu privire la totalurile activităților extracurriculare
a)16 noiembrie ,,Ziua Internațională a Toleranței”
b)19 noiembrie ,,Ziua Internațională de prevenire a abuzului față de copii”
c)20 noiembrie ,,Ziua internațională a Drepturilor copilului”
4.Cu privire la ora demonstrativă în cl.V-a ,,Drepturile copiilor ‘’
Ședința nr.5
1.Cu privire laorganizarea și desfășurarea matineelor dedicate sărbătorilor de iarnă
2.Cu privirela totalurile activităților extrașcolare
a)1 decembrie,,Ziua mondială de combatere a HIV/SIDA
b) 10 decembrie ,,Declarația Drepturilor Omului”
c)Matinee:,,Datini și obicee de iarnă’’
3.Elaborarea regulamentului concursului intelectual „Erudiţii” 2022
4.Cu privire la activitatea CMCDP în sem.I

Planul de activitate al activităţilor propuse a fost indeplinit şi completat cu activităţi ivite pe


parcursul sem I.în funcţie de necesităţi.
Comunicarea intre noi, colegii diriginţi, colaborarea pentru o mai largă si temeinică formare a
elevilor noştri, in acţiunile la clasă a dus la eficientizarea demersului didactic ,care s-a realizat şi
printr-o abordare inter si transdisciplinară a temelor la orele de DP.In vederea implicării cât mai
active a parinţilor in viaţa şcolii,in cadrul sedinţelor cu părinţii au fost impărtăşite experienţe
personale, in această direcţie foarte importantă şi pentru elevi, dar si pentru părinţi. Studiul
individual a constituit de asemenea o modalitate eficienta de formare continuă a prof. diriginţi,
cu aplicarea in demersul didactic a noutăţilor metodologice, dar si dezbaterile cu diverse teme si
referate sau lecţii demonstrative,ce au fost susţinute in cadrul intalnirilor lunare din cadrul
CMCDP
I.P.Gimnaziul Șerpeni

Raport de activitate
a comisiei metodice Consiliere și
Dezvoltare personală
Sem.I

Șef CMCDP
Botnari Natalia

Analiza SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- diriginţii au experienţă didactică în
desfăşurarea activităţilor educative specifice - Dificultăţi de stopare a fenomenului de
statutului de diriginte absenteism şcolar la anumiţi elevi din
-toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi învăţământul obligatoriu.
extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;
- Diriginţii au păstrat o comunicare bună şi -Familia nu este implicată suficient în
periodică cu părinţii elevilor pe care îi activitatea de educare a copiilor;
coordonează
-Au fost prezentate prin referate teme inovative -Nivelul scăzut de cultură şi instruire al
şi de interes pentru perfecţionarea activităţii părinţilor;
educative.
- Diriginţii s-au preocupat şi implicat în -Starea materială precară a unor familii.
creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea
situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev –
profesor.
- Diriginţii s-au preocupat şi implicat în
cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi
promovarea acestora în rândul profesorilor de
la clasă
-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi,
profesori-elevi, director-profesori, profesori-
părinţi, profesori-profesori) favorizează un
climat deschis şi stimulativ;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-Tratarea diferenţiată până la individualizare a


elevilor ; -Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa
-Varietatea cursurilor de perfecţionare şi elevilor, deruta morală determinată de
formare continuă oferite de C.C.D.şi de societate, mass media etc.;
universităţi; -Motivarea scăzută a cadrelor didactice din
-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor cauza slabei diferenţieri, neţinându-se cont de
instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii prestaţia fiecăruia la acordarea de stimulente
(Primăria,Biserica,Poliţia,); salariale;
-Cursuri de formare pe teme educative; -Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei
-Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai economice, conduce la o slabă supraveghere a
multor teme privind consilierea şi orientarea copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;
elevilor, care pot veni în sprijinul tututror
diriginţilor;

S-ar putea să vă placă și