Sunteți pe pagina 1din 37

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA EDUCAŢIE ANENII NOI

Gimnaziul Ciobanovca

PROIECT DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ

pentru anii 2013-2018

Ciobanovca 2013

1
CONTEXT EDUCAŢIONAL ŞI LEGISLATIV

Actualmente politicile educaţionale din în R. Moldova pun accentul pe dezvoltarea conceptului de şcoală
prietenoasă copilului, ceea ce semnifică o şcoală pentru toţi; o şcoală care oferă experineţe pozitive pentru toţi copii
şi promovează starea lor psihosocială bună, respectul de sine şi încrederea în sine şcoală care promovează
interacţiunea elevilor cu cei din jur în baza metodelor democratice de respect reciproc şi cooperare.

Prezentul Proiect de dezvoltare strategică a gimnaziului Ciobanovca

a fost elaborat în conformitate cu următoarele ACTE NORMATIVE:

 Legea Învăţămîntului nr. 547, adoptată la 21.07.95, publicată în Monitorul Oficial nr. 062 din 09.11.95.
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor , BÎ, 2006
 Programul de activitate al M.E. pe perioada 20011 – 2013.
 Strategia consolidată de dezvoltare a învăţămîntului pentru anii 2011-2015, ordinul Ministrului Educaţiei nr. 849 din 29. 11.
2010.
 Codul Muncii al Republicii Moldova.
 REGULAMENT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA
FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE
 LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind drepturile copilului Nr.338-XIII din 15.12.94 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.13/127
din 02.03.1995
 Regulamentul de ordine internă a gimnaziului Ciobanovca , discutat şi aprobat la Şedinţa Consiliului Profesoral din 30. 08 2012

2
I.OFERTA EDUCAŢIONALĂ A GIMNAZIULUI

1.1.Istoric şi loc în cadrul comunităţii Ciobanovca :

Satul Ciobanovca situat la 8 km de centrul raional Anenii Noi la 17 km. de oraşelul Căuşeni şi 45 km de oraşul Chişinău situat pe malul
rîuleţului Calantir, cu o populaţie de 830 locuitori.

Unitatea şcolară: Gimnaziul Ciobanovca

Tipul şcolii : gimnaziul


Forme de învăţămînt: zi
Formă de proprietate: publică
Formă de finanţare: bugetul statului, APP
Limba de predare : limba română, limba rusă

Scurt istoric al gimnaziul:

• 1890 - a fost deschisă prima şcoală germană• 1938 – s-a deschis şcoala română

• 1945 - redeschiderea şcolii pînă la clasa a 7-a

• 1965 - a fost dată în exploatare clădirea actuală a şcolii;


şcoala medie pentru copiii din Troiţa Nouă, Ochiul Roş,Batîc,
Mirnoie, Picus, Rezeni . Copiii erau amplasaţi în camin.

3
1.2 INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

Structura unităţii:

• Învăţămînt primar – 5 clase -27 elevi


• Învăţămînt gimnazial – 7 clase- 45 elevi
• Cu un efectiv de 72 de elevi gimnaziul îşi desfăşoară activitatea într-un schimb.

Dotări, resurse şi organizare:

Ponderea sălilor de clasă,cabinetelor şcolare şi laboratoarelor cu condiţii optime de lucru – 16 săli, 95 % , 2 laboratoare /chimie, fizică,
biologie/ 1 cabinete de informatică,
1 sală de sport cu 142 m.p, 1 teren de sport - 600 m.p, bibliotecă cu 10 locuri de lectură, cabinet medical , cabinet metodic. Suprafaţa
utilă -900 m.p.
Gimnaziul dispune de încălzire autonomă cu 2 casangerii / 4 cazane din ele 2 electrice/.
Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier în stare saticfăcătoare.
Dotare informaţională: 5 calculatoare , 1 copiator, 2 imprimante.
Gimnaziul este dotat cu telefoane, internet;

-Numărul mediu de elevi pe clase : 5 elevi;

Biblioteca şcolară:

4
Cititori – 80

Frecvenţă – 3200

Resurse umane:

• În gimnaziul activează 19 de profesori:

• Grad de acoperire cu personal didactic: 100%

• 5 – deţinători ai gradului didactic II

• Personal auxiliar-10 persoane

• Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare;


• Calitatea managementului şcolar – administraţia gimnaziului împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de perfecţionare
în domeniul managementului educaţional,disciplinelor şcolare, educaţiei incluzive la clasă au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de
parteneriat cu alte şcoli vecine, cu comunitatea locală. Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu.

Analiza cadrelor didactice după vechimea în muncă:

Pînă la 3 ani Pînă la 10 ani Pînă la 18 ani Pînă la 25 ani După 25 ani
2 3 2 3 9

Analiza comparativă a cadrelor didactice după sarcina didactică-anul şcolar 2012-2013:

Pînă la 18 ore Pînă la 22,5 ore Pînă la 27 ore 27 ore şi mai mult
12 7 7 -

5
1.3 INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

Mediul de provenienţă al elevilor :


❖ 100% din numărul de elevi provin din mediul rural- satul Ciobanovca- elevi
satele vecine : Mirnoie - 7 , Troiţa Nouă – 1, Batîc- 1 elevi.
❖ majoritatea provin din familii cu nivel de şcolarizare mediu
❖ rata de promovabilitate - 90%
❖ ponderea elevilor cu rezultate „9” „ 10” -16 elevi, „8-7” – 25 levi
❖ frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare (0 elevi)

❖ promovabilitatea la examenul de absolvire a gimnaziului – 98%


❖ rata abandonului şcolar - 0 %

• Indicii generali în liceu:

• Nota medie-7,5

• Calitatea-23

• Eficienţa - 0,50 randament mediu

1.4. VALORI ŞI ELEMENTE DE CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ

Valorile pe care le promovează gimnaziul CIOBANOVCA în desfăşurarea activităţăţilor didactice şi extradidactice sînt:

> Profesionalismul

6
> Performanţa
> Eficienţa
> Responsabilitatea
> Transparenţa

Calităţile esenţiale ale oricărui cadru didactic al gimnaziului

> Toleranţa
> Diciplina
> Integritatea
> Corectitudinea şi conştinciozitatea
> Tratarea cu respect a elevilor, părinţilor, colegilor;
> Colaborarea şi lucrul în echipă;
> Precuparea pentru formarea profesională continuă;

7
1.5. Performanţele academice ale elevilor gimnaziului:

 Echipa gimnazială la concursul rional – 4 elevi

 Locuri premiante:

 Locul II- 1 Limba română /alolingvi/

 Menţiuni-1 Limba şi literature rusă

Concursul raional „ Smărăndiţa” – locul II

Concurs raional „Guguţă” -menţiune

Echipă de baschet „ Spartachiada raională” –locul III

1.6. Activităţi şi tradiţii:

Concursuri intraşcolare:

 „MISS PRIMĂVARA”

• Sărbătoarea primului sunet de clopoţel;

• Serbări „Ziua Pedagogului” şi 8 martie

8
• Serbarea " Toamna de aur";

• Săptămîna tineretului;

• Caravana: Serbări de Revelion şi Crăciun;

• Saptamîni şi zile pe discipline şcolare;

• Ziua internaţională a copiilor;

• Omagierea poetului Mihai Eminescu pe 15 ianuarie;

• Lunarul ecologic;

• Balul bobocilor pentru absolvenţii treptei primare.

• Balul de absolvirea gimnaziului

1.7 Participarea la diverse programe şi proiecte de colaborare:


 Colaborare cu asociaţia APP

 Proiectul «  Gazificarea » Înstalarea capitală a sistemului de încălzire 2003-2004

 Implicarea în studiul de monitorizare a executării Declaraţiei Asambleii Generale ONU de angajament de


combatere a HIV/SIDA ;

 Proiectul ,,Educaţie de calitate în mediul rural”;

 Proiectul „ Instalarea ferestrelor TERMOPAN” 2009

 Participare în cadrul Proiectului „Opriţi violenţa în mediul şcolar” organizat de Crucea Roşie din Moldova;

9
 Reparaţia capitală acoperişului /sala sportivă/ 2010

II . MISIUNEA gimnaziului

Educaţia este cel mai puternic motor al schimbării sociale şi al dezvoltării, prezentînd un proces de responsabilitate majoră, de activitatea căruia
depinde puterea şi bunăstarea viitoarei naţiuni, care va fi dirijată de oameni competenţi şi competitivi.
Pornind de la această idee Gimnaziul Ciobanovca – îşi propune:

 Dezvoltarea şi formarea unei ample culturi generale a elevilor, necesare pentru continuitatea studiilor în învăţămîntul superior, în
instituţii de învăţămînt vocaţional, sau încadrarea în cîmpul muncii;
 Realizarea activităţilor specifice menite să creeze un mediu educaţional prietenos şi atractiv pentru fiecare copil; în care elevii vor
avea încredere în forţele proprii, fiind responsabili pentru propria formare, se vor simţi în siguranţă fizică şi psihică;
 Formarea cetăţenilor productivi înzestraţi cu un ansamblu de competenţe funcţionale, care le va permite îndeplinirea unor sarcini
semnificative din viaţa cotidină.

III.VIZIUNEA gimnaziului

Gimnaziul Ciobanovca- o şcoală prietenoasă copilului se preocupă ca dreptul la educaţie al fiecărui copil din comunitate să fie
respectat indiferent de statut social, etnie, religie, sex şi capacitate intelectuală în care proiectarea şi organizarea procesului educaţional
se realizează din perspectiva educaţiei centrate pe elev.

10
IV. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

4) ANALIZA PESTE

a.Contextul politic ( P)
Politica educaţională propusa de unitatea noastră este pe deplin în concordanta cu politica educaţionala naţională a Republicii Moldova şi cu
documentele normative şi reglatorii ale procesului educaţional.

b. Contextul economic (E)


Gimnaziul Ciobanovca Oferă condiţii bune de educaţie şi instruire tuturor elevilor. Forţa de muncă a părinţilor este ocupată în diferite
sectoare: comerţ, întreprinderi mici , agricultură, creşterea animalelor. Un număr mare de părinţi ai elevilor din unitatea noastră şcolară sunt plecaţi
la muncă în străinătate, fapt care determină o implicare suplimentară a profesorilor-diriginţi şi a autorităţilor locale pentru consilierea şi sprijinul
moral al elevilor.

c. Contextul social ( S )
Majoritatea familiilor care au copii la şcoală văd prin educaţie singurul mod de progres al societăţii, realizarea profesională si materială a
cetăţeanului de mîine. Există familii dezavantajate sau cu posibilităţi materiale reduse ;
familii fără serviciu permanent, copii luaţi la evidenţă la camera pentru minori; 4 elvi din familii numeroase - 8 şi social vulnerabile – 6 .
La 21 de copii de la asistenţa socială s-a acordat cîte 200 lei fiecare.

d. Contextul tehnologic ( T)

Pentru creşterea calităţii procesului educaţional în Gimnaziul o activitate de mare


importanţă o constituie formarea continuă a cadrelor didactice în sensul aplicării celor mai moderne metode de predare-învăţare-evaluare: învăţarea
centrată pe elev, utilizarea calculatorului şi a mijloacelor audio-video, lucrul în echipă, utilizarea tehnicilor de evaluare în funcţie de nivelul de
pregătire al elevilor, încurajarea participării la activităţi extracurriculare:
- există suficiente spaţii de realizare a activităţilor, laboratorul de calculatoare utilat cu aparataj necesar şi acces la Internet;
- 34 - familii au calculatoare personale şi 33 - dintre acestea sunt conectate la Internet;
- există reţea telefonică şi acces la reţele de telefonie mobilă;
- în zonă există televiziune prin cablu, 90 % din familii din zonă au televiziune, la care sunt recepţionate cel puţin 3 posturi.

11
e. Contextul ecologic (E)
Conform evaluării stării ecologice localitatea Ciobanovca se află într-o
zonă satisfăcătoare.
Cel mai mult sunt poluate apele freatice. Sursele de poluare sunt îngrăşămintele, pesticidele folosite în agricultură, la fel detergenţii şi
resturile menagele. Satul nu are canalizare centralizată.

În gimnaziul nu este staţie de epurare apei.

ANALIZA SWOT

Analiza mediului intern şi extern pe următoarele paliere :

❖ oferta curriculară
❖ resursele umane
❖ resursele materiale şi financiare
❖ parteneriate şi proiecte

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE


Oferta curriculară Oferta curriculară

o Pentru fiecare nivel de şcolaritate gimnaziul o Participare limitată a colectivului de


dispune de material curricular (curricule la discipline, elevi, consiliului elevilor,
ghiduri de implementare a curriculumului, manuale, , organizaţiilor asociative ale
culegeri de teste, probleme , teste pentru elevi/l. acestora, ca şi partener eficient în
Română, biologie, ed. civică, istorie, etc.);
realizarea managementului
o Nevoile de învăţare ale elevilor sunt corelate cu
instituţiei /proiectare,
metodele şi tehnicile de predare;
realizare,monotorizare, evaluare/;
o gimnaziul încurajează diversificarea activităţii în
unitate şi crearea unui climat centrat pe muncă şi
ordine;
o CDŞ nu poate acoperi toate ofertele
o Rezultate satisfăcătoare obţinute la olimpiade şi elevilor şi părinţilor /acoperirea

12
concursuri şcolare, raionale, la examenele de financiară, lipsa cadrelor pentru
absolvire a gimnaziului şi gimnaziului realizare/;

o Implementarea Concepşiei „Educaţia o Situaţia demografică în localitatea


centrată pe copil”, promovarea rurală;
educaţiei incluzive, coordonator al
educaţiei incluzive;
o Impactul pozitiv al proiectelor,
„Educaţie de calitate în mediul rural”
etc.
o Întremarea sănătăţii elevilor în tabăra
cu sejur de zi;
Resursele umane
o Personal didactic calificat în proporţie de 60 % Resurse umane
o Relaţiile interpersonale (profesor-elev,profesori-
părinţi, profesori-profesori etc.) existente o Conservatismul unor cadre privind
favorizează crearea unui climat educaţional aspectele de informatizare a
deschis, stimulativ; învăţămîntului /realizarea lecţiilor
o Formarea competenţelor didactice în în AEL, utilizarea surselor audio-
conformitate cu standardele de vizuale la realizarea orelor şi
formare continuă a cadrelor activităţilor/;
didactice. o Implicarea redusă a cadrelor
didactice în elaborarea proiectelor
de dezvoltate instituţională;
o Lipsa mecanismelor de stimulare a
performanţelorcadrelor didactice;
o Gradul redus de autonomie a
angajaţilor în realizarea atribuţiilor
funcţionale.
o Insuficienţa spiritului de echipă;
o Reducerea numărului unităţilor de
personal ;

13
Resursele materiale şi financiare
o Impactul pozitiv al proiectelor Resursele materiale şi financiare
„Educaţie de calitate în mediul rural”, o Bujet insuficient necesar
„Implementarea TIC în procesul de modernizării în vederea dotării
predare /învăţare/evauare”. laboratoarelor tehnologice cu utilaj
necesar;

Parteneriate şi proiecte:

o Parteneriat eficient cu comunitatea, Parteneriate şi proiecte:


DE, Ministerul Educaţiei,agenţi
economici; o Insuficienta pregătire educaţională
o Activităţi desfăşurate în care implică a familiei;
coparticiparea părinţilor/sărbătorile şcolare,
acţiuni de caritate,acţiuni de îmbunătăţire a bazei
materiale a gimnaziului
o Derularea unor proiecte educaţionale de impact
considerabil pentru localităţile rurale:
-Proiectului „Opriţi violenţa în mediul
şcolar” organizat de Crucea Roşie din
Moldova;

-Proiectului” Educatie incluzivă –


Moldinclud” , realizat în baza
programului Unuinii Europene Tempus
în cadrul Institutului de Fomare
Continuă

14
Oportunităţi Ameninţări
Oferta curriculară Oferta curriculară
o Oportunitatea continuării o Plan cadru foarte încărcat, curriculum
studiilor în liceu, colegii, şcoli complicat la mai multe discipline şcolare
profesionale.
o Motivarea cadrelor didactice
pentru o permanentă formare
continuă, proiectarea traseului
individual de formare;
o Instituirea unui cadru de
monitorizare a
performanţelor şcolare în
unitate.
o Realizarea unor proiecte
transdisciplinare /revista gimnaziului
pentru fiecare treaptă de şcolaritate,
pagina web ,etc/.
Resursele umane Resursele umane
o Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii
o Activităţi de incluziune a economice care reduce implicarea familiei în viaţa
elevilor cu CES în activătăţi şcolare şcolară. Acest lucru se reflectă atît în relaţia profesor-elev
şi extraşcolare; cît şi în performanţa şcolară a elevilor
o Atragerea de fonduri pentru o Scăderea populaţiei şcolare din oraş şi împrejurimi
premierea elevilor şi a cadrelor o Plecarea în masă a părinţilor peste hotare la munci /copii
didactice; nesupravegheaţi;
o Comunicarea mai eficientă
între CLCT şi Consiliul de
Administraţie al şcolii;
o Sprijin acordat elevilor care
provin din familii
defavorizate(situaţii precare,
numeroase, monoparentale/;
o Deseminarea experienţelor

15
pozitive şi a bunelor practici ; Resursele materiale şi financiare

Resursele materiale şi financiare o Gradul scăzut de implicare al cadrelor


didactice şi elevilor în păstrarea resurselor
o Aplicarea noului sistem de finanţare
şcolii;
de la 1 ianuarie 2013;
o Descentralizarea şi autonomia instituţională;

o Pregătirea unui număr mai mare de


cadre didactice în domeniul
elaborării de proiecte;

Parteneriate şi proiecte: Parteneriate şi proiecte:

o Atragerea agenţilor economici prosperi o Timpul limitat pentru participarea la


care să fie interesaţi pentru sprijinirea programe educative;
o Materiale insuficiente;
gimnaziului o Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a
o Parteneriate cu autorităţile locale, elevilor;
raionale, republicane;
o Întîlniri sistematice cu părinţii pentru
prezentarea rezultatelor elevilor şi ale
cadrelor didactice;pentru realizarea
unor situaţii şcolare;

16
SCOPURI STRATEGICE

1. Asigurarea procesului de implementare şi dezvoltare a curriculei modernizate.


2. Promovarea unui management instituţional de calitate, abordat complex şi sistemic,racordat la nevoile
beneficiarilor.
3. Asigurarea procesului educaţional cu personal didactic competent şi competitiv.
4. Asigurarea parteneriatului eficient cu alte instituţii valoroase, organizaţii nonguvernamentale, factori comunitari
pentru realizarea unor proiecte atractive şi utile elevilor şi comunităţii.
5. Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor bugetare şi extrabugetare posibile.

17
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ

PLANUL GENERAL DE ACŢIUNI /STRATEGIA DE DEZVOLTARE PENTRU / 2013-2018/

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI TERMENE, PARTENERI SUMA INDICATORI


RESPONSABI- ESTIMATIVĂ DE
LITĂŢI
SURSA DE PERFORMANŢĂ
FINANŢARE

SCOPUL STRATEGIC 1 Asigurarea procesului de implementare şi dezvoltare a curriculei

modernizate.

Regulamentul de ordine internă August Cadrele didactice -Se bazează pe actele


legislative şi
1.Monitorizarea /alcătuire, cunoaştere,completare, Comitetul sindical normative;
procesului de mediatizare/
CLCT
implementare şi
dezvoltare a
curriculumului Distribuirea orelor didactice, orelor Mai-august Comitetul sindical
modernizat pentru opţionale,cercurilor pe
înv-ul primar, interese,secţiilor de sport. -proiectările de lungă
durată pentru ore şi

18
gimnazial la toate Realizarea „Tîrgului Directorul cursuri opţionale, act.
disciplinele şcolare; oportunităţilor”. gimnayiului pe interese

2. Prestarea serviciilor Director adjunct -există cererile


educaţionale de elevilor,părinţilor
calitate;

Aprovizionarea bibliotecii cu Periodic APP Art. 113/5- 2.000 -16 ediţii


3.Implementarea unui manuale, programe, periodice/2012-2013
ghiduri,literatură didactico- Directorul APL Art.113/6
sistem perfecţionat
metodică, literatură pentru copii, gimnayiului
de evaluare a co
ediţii periodice.
mpetenţelor în
vederea creşterii
calităţii procesului
Discutarea schimbărilor în curricula La fiecare început Toate cadrele
educaţional;
la disciplinele şcolare/Organizarea de an didactice cunosc
procesului educaţional în anul schimbările /mater-ul
şcolar.../ Şefii catedrelor de expus în portofoliile
instruire didactice
Cadrele didactice

Asigurarea continuităţii predării. Director adjunct Direcţia Educaţie -Se realizează la


Probe de evaluare,schimb de fiecare treaptă de
opinii,sugestii,trasarea unor sarcini Directorul şcolaritate;
concrete. gimnaziului
-se compară
/ciclul primar-gimnazial/ Şefii catedrelor de rezultatele f. elev pe
instruire orizontală

19
Evaluari iniţiale a cunoştinţelor Septembrie Există sistemul intern
elevilor prin tehnici şi instrumente de evaluare a
de evaluare a capacităţilor cognitive, Şefii catedrelor de rezultatelor şcolare
afectiv-motivaţionale , instruire
competenţelor în contextul
implementării şi dezvoltării
curriculumului modernizat.

Seminare metodologice şi practice


pentru cadrele didactice în vederea
formării continue Sistematic , la Director adjunct -toate carele didactice
subiectele incluse se formează în cadrul
1. „Repere conceptuale şi în harta Formatorii locali seminarelor
metodologice privind evaluarea necesităţilor de
competenţelor”. formare continuă -chestionarele de
2. “ Competenţe& Performanţe” opinii
3. Modalităţi de motivaţie a Director adjunct
potenţialului elevilor din -impactul la ore şi
perspectiva dezvoltării Formatorii locali activităţi
inteligenţelor emoţionale.
Control tematic în cl. V- IX Decembrie 2013 -există agenda
controlului
„Dezvoltarea competenţelor de Directorul adjunct
comunicare prin utilizarea diverselor -ordin
tehnici de evaluare orală la orele de Şefii catedrelor
limbă română, istorie, matematică în
contextul implementării
curriculumului modernizat.”

Pregătirea intensă a corpului Decembrie -regulamentul intern


didactic şi a efectivului de elevi
pentru evaluările semestriale Mai desfaşurarea
evaluărilor
Directorul

20
gimnaziului

Director adjunct

Valorificarea potenţialului elevilor Noiembrie- APL APP diplome , -locuri premiante la


apţi de performanţe decembrie menţiuni- 2000 lei olimpiade şi
şcolare/olimpiade, concursuri/ concursuri
Cadrele didactice raionale,naţionale

Controlul realizării curriculumului Ianuarie -nr. orelor realizate;


modernizat în I , II semestru al
anului şcolar la disciplinele şcolare. -% relizării curriculei;

Rezultatele tezelor semestriale. Mai/fiecare an

Director adjunct -chestionarul de


referinţă p/u cadrele
Şefii catedrelor de didactice /evaluări
instruire

Probe de evaluare a competenţelor Conform orarului ME -indicii generali


elevilor/pretestări naţionale/:
-gradul de realizare
-cl. IV

-cl.IX

Valorificarea curriculumului la martie Elevii -Agenda de evaluare


decizia gimnaziului /eficienţa
realizării părinţii -activităţi de
totalizare/produse

21
cursurilor opţionale, cercurilor pe educaţionale
interese,secţiilor de sport/

Control generalizator la clasă Februarie -agenda controlului

„ Manualul şcolar-reper de formare a Directorul adjunct


competenţelor specifice disciplinelor
de studiu”/cl. V,VI/

2014-2018
Renovarea cabinetului de Directorul Consiliul raional
informatică gimnaziului
- procurarea computerelor
- imprimantă alb-negru
- ecran portabil Direcţia Educaţie
- proiector

Renovarea şi dotarea cu mobilier a 2014-2018 DE 80 000 lei ;


10săli de clasă –
Directorul
gimnaziului

DE

Renovarea şi reutilarea a unor spaţii 2013-2016 DE, Consiliul 20 000 lei


din gimnaziului în subsol a Raional Anenii Noi,
cabinetului educaţia tehnologică Directorul APP
pentru băieţi gimnaziului

DE

22
OBIECTIVE ACTIVITĂŢI TERMENE, PARTENERI SUMA INDICATORI
RESPONSABILITĂŢI ESTIMATIVĂ DE
SURSA DE PERFORMANŢĂ
FINANŢARE

SCOPUL STRATEGIC 2 Promovarea unui management instituţional de calitate, abordat


complex şi sistemic,racordat la nevoile beneficiarilor.

1.Creşterea calităţii 1.Asigurarea condiţiilor de În fiecare an DE


personalului didactic promovare şi monitorizare a
prin calificările
obţinute în urma procesului de atestare a cadrelor
didactice-confirmarea în Directorul gimnaztiului
procesului de
atestare, schimbul de funcţie,aspiranţi la
Director adjunct
cexperienţă, formarea conferirea/confirmarea gradelor
continuă şi didactice
dezvoltarea
competenţelor
generale/limbi, 2.Încurajarea înscrierii şi Permanent UPS”I. Creangă” Art. 113/21 -fiecare c/d şi-a
străine, TIC, participării cadrelor didactice din proiectat traseul
informare liceu la diverse studii, stagii, Administraţia IŞE individual de
pedagogică/; cursuri de formare, proiecte gimnaziului foprmare continuă
CE PRO Didactica
educaţionale
Centrul de
/local, raional, naţional/.
2.Creşterea calităţii APL formare continuă

23
activităţii elevilor prin 3.Olimpiada şcolară la În fiecare an DE Art.113/6 -Lot olimpic calitativ ,
îmbogăţirea disciplinele de studiu -locuri premiante la
experienţelor de concursuri şi
învăţare, creşterea Olimpiada raională la competiţii;
disciplinele de studiu Administraţia gimnaziul ME
performanţelor /local,
raional, naţional/;
Olimpiada naţională la
disciplinele de studiu
Şefii catedrelor de
Concursuri naţionale instruire
3.Creşterea calităţii
evaluării prin
observarea
sistematică, evaluarea 4.Asigurarea calităţii procesului Următorii 2 ani APL Din proiect 70 % din cadre
performanţelor de predare-învăţare-evaluare prin didactice să realizeze
elevilor pe bază de utilizarea eficientă/la maxim/ a Directorul gimnaziului ore şi activităţi în AEL
portofolii; laboratorului de calculatoare şi
reînnoirea utilajului audio-vizual
la ore, activităţi.
4.Creşterea calităţii 5.Dări de seamă anuale în cadrul La finele fiecărui an APP APP -fiecare cadru didacti-
curriculumului şcolar orelor de totalizare a activităţilor cond. de cerc, curs,
prin punerea în la decizia şcolii /opţionale, cercuri secţie realizează
aplicare a unor pe interese, secţii de sport/ -prin acţiuni de totalizare;
Director adjunct
programe de opţional diverse forme: acţiuni de masă,
menite să dezvolte proiecte, albume, postere, Şefii catedrelor
competenţele prezentări,etc./
generale ale elevului;

6.Asigurarea unui învăţământ de În fiecare an Coordonatorii de Proiect/extindere, -toţi profesorii la


calitate prin utilizarea proiect APP/ discipline/fizică,
Tehnologiilor Informaţionale Directorii adjuncţi chimie-biologie/
Comunicaţionale şi cunosc şi realizează

24
echipamentului / la lecţiile de TIC
fizică, chimie şi biologie.

/asistenţe, verificări, plan de


durabilitate/;
N. Domente

C. Paladi

2014-2018
Renovarea şi reutilarea
Sponsori, APP
cabinetului metodic:
Directorul gimnaziului
- computere
- videoproiector Responsabilii de
- imprimantă realizarea proiectului
- ecran portabil
- laptop

2014-2017 Sponsori , APP, 120.000 lei;

Consiliul Raional
Renovarea WC - ului Directorul gimnaziului

Responsabilii de
realizarea proiectului

25
OBIECTIVE ACTIVITĂŢI TERMENE, PARTENERI SUMA INDICATORI
RESPONSABILITĂŢI ESTIMATIVĂ DE
SURSA DE PERFORMANŢĂ
FINANŢARE

SCOPUL STRATEGIC 3 Asigurarea procesului educaţional cu personal didactic competente


şi competitiv.
Semnarea fişelor postului de Angajaţii gimnaziului Comitetul sindical -toate cadrele
1.Motivarea către colaboratorii gimnaziului didactice au primit şi
La începutul fiecărui an au semnat fişele
personalului

26
didactic /de conducere Tarifierea cadrelor didactice Comisia de tarifiere DE
prin corelarea
standardelor de septembrie APL
calitate cu criteriile de Alcătuirea orarului activităţilor August -septembrie -se respectă cerinţele
finanţare, unice din planul
recompense, Directorul adjunct cadru
perfecţionare,
acordare de facilităţi Aprobarea proiectelor de lungă Pînă ţa 10 septembrie al DE -toate c/d au relizat
specifice. durată în baza curriculumului fiecărui an proiectările ;
2.Definirea şi modernizat
Directorul gimnaziului -proiectele cursurilor
promovarea unei
opţionale sunt
politici de personal Director adjunct aprobate la şedinţ
apte să asigure
CP ;
creşterea calităţii şi
eficienţei activităţii -proiectele cursurilor
didactice opţionale, cercurilor
3.Dezvoltarea formării sunt coordonate cu
continuie a metodiţtii DE
personalului didactic.
4.Monitorizarea Pînă ţa 10 septembrie al DE -diriginţii au agendele
evaluării şi consilierii fiecărui an de lucru completate şi
cadrelor didactice prin aprobate ;
inspecţiile curente şi
Aprobarea planificării activităţilor
speciale pentru Dir. adjunct
diriginţilor de clasă
obţinerea şi
confimarea gradelor Aprobarea planificării activităţii Septembrie, fiecare an -există planul de
didactice. catedrelor activitate a catedrelor;
Dir. adjuncţi
-portofoliile
catedrelor de
instruire;

27
Şedinţa generală cu părinţii Directorul gimnaziului APP -prezenţa obligatorie
a părinţilor;
Diriginţii claselor Părinţii

Septembrie, fiecare an ME -toate c/d cunosc


prevederile
Studierea şi reactualizarea Directorii adjuncţi DE Regulamentului, sunt
Regulamentului de atestare a familiarizaţi cu
cadrelor didactice modificările

Monitorizarea completării Septembrie-decembrie DE -există portofolii ;


portofoliilor de atestare,
asistenţe şi evaluări ale Directorii adjucţi -sunt respectate
cadrelor didactice-aspiranţi la cerinţele unice de
Cadrele care se completare ;
conferirea/confirmarea de
atestează
gradelor didactice şi
confirmarea în funcţie .

Perfectarea Regulamentului La începutul fiecărui an Comitetul sindical Art. 111/7 -c/d cunosc
intern de premiere şi prevederile
stimulare a angajaţilor Directorul gimnaziului 2013- 4 mii  regulamentului ;
gimnaziului
-modificările sunt
făcute cu acordul
comitetului sindical ;

-transparenţă ;

Seminar metodologic: Repere I semestru DE


conceptuale şi metodologice
privind evaluarea
competenţelor cadrelor
Formatorii locali
didactice.

28
Director adjunct

Analize lunare a indicilor Administraţia Diriginţii -


reuşitei şi frecvenţei şcolare:
gimnaziului
-verificare curentă a
registrelor.

-verificarea registrului de

evidenţă a frecvenţei

şcolare,

-discuţii sistematice cu

diriginţii şi elevii cu

frecvenţă neregulată;

Delegarea cadrelor didactice la Directorul gimnaziului IŞE Art. 113/21 -2013 – -există planul
centrele de formare perspectiv de reciclare
profesională UPS «  I. Creangă»   3 mii lei a cadrelor didactice ;

raionale,naţionale. CE PRO Didactica -se respectă ofertele


Cursuri,stagii,traininguri c/d ;

Realizarea unei Baze de date anual -există baza cu datele


complexe asupra personalului necesare pentru
pedagogic cu indicarea Sefii catedrelor de fiecare c/d ;
nevoilor de formare la instruire
disciplina de predare şi
pregătirea psiho-pedagogică.

29
Activităţi de studiere şi Director adjunct DE Art. 111/7
generalizare a experiemţei
pedagogice : limba română – APL -se stabileşte orar de
Busuioc Zinaida „ Dezvoltarea asistenţe;
creativităţii la elevi în cadrul
-se elaborează fişe de
orelor” 2014-2015
evaluare;
Maţnic Tatiana învăţămîntul
-se realizează agenda
primar „ Dezvoltarea
de acţiuni;
creativităţii prin jocul
didactic”2014-2015

Covalenco Liubovi „ Aspecte


de parteneriat cu părinţii”
2014-2015

Monitorizarea nivelului de în fiecare an-mai Centrul de sănătate -starea sănătăţii f.


dezvoltare şi pregătire fizică a elev ;
elevilor din clasele absolvente.
Colocvium la educaţia fizică în Se studiază
clasele IV,IX. regulamentul ;
V. Bogovic -informarea
părinţilor ;
M. Ţîgan

Sora medicală

Monitorizarea realizării Respondsabilii de DE


programelor la „Siguranţa program :
traficului rutier” şi „Protecţia -Organiz. Zilei
civilă ”/cl. V-X/ M. Ţîgan Protecţiei Civile ;

30
-realizarea
concursului « Micii
pietoni » ;

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI TERMENE, PARTENERI SUMA INDICATORI


RESPONSABILITĂŢI ESTIMATIVĂ DE
SURSA DE PERFORMANŢĂ
FINANŢARE

6. SCOPUL STRATEGIC 4. Asigurarea parteneriatului eficient cu alte instituţii valoroase,


organizaţii nonguvernamentale, factori comunitari pentru realizarea unor proiecte atractive şi
utile elevilor şi comunităţii.

1.Creşterea capacităţii 1. Identificarea zonelor de interes Permanent Directorii


lgimnaziului pentru pentru realizarea schimburilor de instituţiilor
elaborarea şi experienţă /instituţii vecine, DE/ -angajarea cadrelor
gestionarea proiectelor. didacice din gimn.
Directorul gimnaziului Geamăna ,Anenii
2.Colaborarea în Noi

31
vederea derulării de 2.Crearea unei baze de date Permanent Directorii
proiecte şi programe referitoare la instituţii similare instituţiilor
comune cu instituţii din raion, republică. Directuorul gimnaziului
guvernamentale şi
neguvernamentale.
3. Organizarea activităţilor Conform planului APL APP -există regulamente
3.Promovarea extracurriculare şi didactice în operaţional de organizare a
parteneriatelor cu baza parteneriatului dintre Directorii activităţilor ;
structurile societăţii profesori, elevi, părinţi, autorităţi instituţiilor
Sponsori -se realizează devizul
civile. locale/, balul bobocilor,
sărbătorile şcolare, Ziua de cheltuieli p/u
3.000 lei
4.Gestionarea eficientă Independenţei, Sărbătoarea activităţi şi
şi transmiterea „Limba noastră”,etc./ sărbători ;
informaţiilor de interes Administraţia
public. gimnaziului

4.Implicarea autorităţilor locale Sistematic Agentul social


în vizitele la domiciliul elevilor,
mesele rotunde organizate cu Conform planului
părinţii elevilor în scopul
prevenirii unor fenomene
şcolare /abandson şcolar, Administraţia
comportament neadecvat, situaţii gimnaziului
de nereuşită academică, frecvenţă
neregulată/

5.Popularizarea prin , prin site- Permanent APL -există pliante cu


ul gimnaziului, reviste, pliante, a activităţile
activităţilor desfăşurate în Administraţia Din realizări semnificative ,se va
gimnaziul; gimnaziului crea pgina

web a gimnaziului ;

32
6.Desfăşurarea unor activităţi -ziua oamenilor în
comune cu părinţii şi cu membrii etate ;
unor instituţii specializate. Conform planului Agentul social
operaţional -ziua internaţională
Medicii de a invalizilor ;-ziua
familie donatorului ;Ziua
internaţională de
Administraţia Responsabil
combatere HIV
pentru minori
SIDa

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI TERMENE, SUMA INDICATORI


ESTIMATIVĂ
RESPONSABILITĂŢ PARTENERI DE
I SURSA DE
PERFORMANŢĂ
FINANŢARE

SCOPUL STRATEGIC 5 . Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor bugetare şi


extrabugetare posibile
1.Dezvoltarea bazei 1.Antrenarea şi formarea Permanent APL
didactico-materiale a cadrelor didactice
gimnaziului prin competente în
folosirea eficientă a elaborarea proiectelor ;
fondurilor primite de la Directorul gimnaziului APP
Guvern, Consiliul

33
Local, prin realizarea 2.Gestionarea fondurilor
de fonduri proprii şi necesare pentru
prin realizarea unor dezvoltarea bazei
proiecte ; materiale:

2.Modernizarea şi
întreţinerea clădirii 3. Implicarea Consiliului
gimnaziului şi Local, a Primăriei şi a
terenurile destinate părinţilor în Consiliul de
curţii şi activităţilor Administraţie al
sportive . gimnaziului;

50 000 lei 50 000 lei


2014-2015
Reparaţii capitale a Consiliului Local,
acoperişului , reţelei Directorul gimnaziului a Primăriei şi a
electrice. părinţilor ,
Consiliul Raional

Renovarea cantinei 15 000 lei 15 000 lei


şcolare:

- procurarea
2013-2015
mobilierului
/seturi de mobilă Directorul gimnaziului
pentru servirea
prînzurilor
şcolare/20 seturi
- Congelator
pentru păstrarea
produselor
Dotarea bucătăriei cu : 2014-2015 DE 2000 lei

34
Directorul gimnaziului
-role electrice/2

2013-2016 DE
Renovarea cabinetului
de informatică:

- procurarea Directorul gimnaziului


computerelor
- ecran portabil DE

Renovarea şi reutilarea 2013-2016


cabinetului metodic:
DE
- computere
- videoproiector Directorul gimnaziului
- imprimantă DE
- ecran portabil
- laptop

35
2014-2017 20.000 lei

Reabilitarea şi Directorul gimnaziului


reconstrucţia reţelelor
electrice, canalizare.

2014-2016 Sponsorii

DE

Directorul gimnaziului 150.000 lei;

Sponsorii
Reconstrucţia şi
amenajarea grupurilor
sanitare de uz intern în
gimnaziul:pentru
băieţi,fete /wc intern/ -
pentru profesori şi
personal auxiliar-

36
37

S-ar putea să vă placă și