Sunteți pe pagina 1din 10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI

JUDEŢUL GORJ

Nr. ___________din ___________

Director, Consilier educativ,


Prof. Păsărin Maria Prof. Cincă Mihaela Emilia

„Grădinița – fondator de educaţie


şi personalitate”
“OMUL ESTE RODUL EDUCAŢIEI
PE CARE O PRIMEŞTE .“
HELVETIUS (1715-1771)

COORDONATOR
PROIECT :
Prof. înv. preșcolar
Director,
Prof. Păsărin Maria

1.09.2012 – 31.08.2017
PREZENTAREA PROIECTULUI

A. DATE PRIVIND APLICANTUL


Prof. înv. preșcolar Păsărin Maria
Grad didactic I
Titular la Grădinița cu Program Prelungit Rovinari, jud. Gorj
Director la Grădinițacu P.P.Rovinari

B. TEMA / TITLUL PROIECTULUI


„Grădinița – fondator de educaţie şi personalitate”

C. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CARE SE DERULEAZĂ


PROIECTUL
Grădinița cu Program Prelungit Rovinari, jud. Gorj

D. ANALIZA SWOT / MOTIVAREA PROIECTULUI

ANALIZA SWOT

a) Puncte tari

 pentru fiecare an școlar, grădinița dispune de întregul material curricular (plan


de învățământ, Curriculum pentru învățământul preșcolar, auxiliare didactice
pe nivele de vârstă, ghiduri și îndrumătoare metodice, diverse materiale
didactice și informaționale, etc.);
 existenţa unui Cabinet de consiliere/logopedie;
 existența unui Centru pentru Educație și Dezvoltare;
 colaborarea permanenta cu Școala Incluzivă și C.J.R.A.E. și normarea în
grădinițele din orașul Rovinari a două posturi de profesor de sprijin și un post
de consilier psiho-pedagogic;
 în procesul de predare-învăţare cadrele didactice folosesc metode activ-
participative, softuri educaţionale;
 Comisia metodică are o activitate de calitate, abordând teme săptămânale de
interes, pentru toate cadrele didactice din grădiniţă;
 sunt asigurate şanse egale la educaţie tuturor preşcolarilor care ne
frecventează unitatea de învăţământ;
 activitatea educativă satisface aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi (copii şi
părinţi);
 preocuparea unor cadre didactice pentru perfecţionare, pentru cercetare și elaborare
de auxiliare didactice, îndrumătore metodice, ghiduri metodice, culegeri de poezii și
cântece;
 personalul didactic este calificat în proporție de 100%
 preocuparea unor cadre didactice pentru perfecţionare, pentru cercetare și elaborare
de auxiliare didactice, îndrumătore metodice, ghiduri metodice, culegeri de poezii și
cântece
 din 20 cadre didactice ale grădiniței: 19 - titulare, 1 – suplinitoare calificată;
 ponderea cadrelor didactice cu grade didactice: 12 grad did. I, 1 – debutantă şi
7 grad did. II;
 dintre cadrele didactice titulare ale grădiniţe:16 - cursuri universitare, 8 -
cursuri postuniversitare – masterat Consiliere psihologică și management
educațional;
 unitatea de învățământ are o încadrare bună cu personal didactic auxiliar şi
personal administrativ;
 relațiile interpersonale existente, favorizează crearea unui climat educațional
deschis, stimulativ;
 există o bună delimitare a responsabilității cadrelor didactice (există comisii de
lucru constituite pe diverse probleme), precum și o bună coordonare a acestora;
 existența unui cadru de evaluare a personalului didactic în funcție de
performanțele obținute în procesul instructiv-educativ;
 o bună colaborare cu familiile preșcolarilor din grădiniță;
 grădinițele dispun de o bază materială bogată;
 sălile de grupă, dispun de mobilier corespunzător particularităților de vârstă ale
preșcolarilor;
 starea fizică bună a spațiilor școlare;
 încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;
 există televiziune prin cablu, în toate grupele din grădiniță;
 există aparatură electrică și electronică,în toate sălile de clasă;
 unitățile de învățământ sunt conectate la internet;
 există material informațional suficient și de calitate;
 existenţa Cabinetului de consiliere şcolară şi logopedie;
 existența Cabinetului de Resurse pentru Educație și Dezvoltare;
 grădinițele dispun de venituri extrabugetare provenite din donații și
sponsorizări;
 participarea cu regularitate la evenimentele importante din viața comunității – 1 Iunie,
 participarea și implicarea reprezentanților comunității locale la acțiunile
organizate de grădiniță;
 mediatizarea periodică a activităților importante din grădiniță, prin mass-media
locală;
 contactele cu diverse instituții pentru realizarea unor activități extracurriculare
: excursii, schimburi de experiență, vizite la muzeu, vizite la bibliotecă, vizionări
de spectacole, acțiuni caritabile, etc.;
b) Puncte slabe

 fonduri bugetare insuficiente pentru achiziţionarea unor materiale diactice


necesare;
 insuficienta diversitate a abilităților de comunicare, de raportare la problemele
psihoemoţionale ale copiilor, a unor cadre didactice, în raport cu solicitările
beneficiarilor – copii și părinți;
 lipsa abilităţilor de folosire a calculatorului în procesul de predare-învăţare-evaluare a
unor cadre didactice;
 slabă motivare datorită salariilor mici;
 atractivitatea scăzută pentru cursurile de formare continuă şi perfecționare atât
din partea unor cadre didactice, cât și din partea personalului didactic auxiliar
și cel administrativ, datorită afectării drepturile bănești;
 eficiența scăzută a sistemului de recompensare a performanței didactice;
 conservatorismul și rezistența la schimbare a unor cadre didactice;
 conservatorismul unor cadre didactice privind modul de organizare și
desfășurare a activităților, centrarea actului didactic pe nevoile copilului;
 nivelul scăzut de cunoștințe psihopedagogice, în rândul părinților;
 insuficiente inovaţii în activitatea didactică;
 insuficienta implicare a unor cadre didactice în activităţile educative,
desfăşurate în grădiniţă;
 formalismul unor activităţi (de consiliere, extracurriculare, de lucru în echipă) ;
 scăderea motivației și interesului unor cadre didactice pentru dezvoltare
personală sau perfecționare, datorită vârstei înaintate;
 criza de timp a părinților, datorată actualei situații economice, care poate
reduce implicarea familiei în viața grădiniței;
 lipsa unui spațiu special amenajat pentru desfășurarea activităților de educație
– fizică și a unor programe educative – programe artistice și serbări;
 interesul scăzut al unor reprezentanți ai comunității locale (I.S.J. Gorj, Primărie,
directori de școli) pentru activitățile specifice grădiniței;
 slabe legături de parteneriat cu O.N.G. – uri;

c) Oportunități
 competența instituției de învățământ de a adapta oferta educațională în funcție
de nevoile beneficiarului și a evoluției mediului social, legal și operativ;
 posibilitatea de a atrage venituri extrabugetare prin donații și sponsorizări;
 posibilitatea satisfacerii dorinței de informare și cunoaștere, prin Centrul de
Resurse pentru Educație și Dezvoltare (C.R.E.D.);
 există un permanent schimb de informații cu personalul didactic din unități de
învățământ similare, din județ și din țară;
 întâlnirile și activitățile comune ale cadrelor didactice, în afara orelor de curs,
favorizează împărtășirea experienței, creșterea coeziunii grupului, o mai bună
comunicare;
 întâlnirile frecvente (ședințe) între cadrele didactice și părinții preșcolarilor care
frecventează grădinița;
 schimburile de experiență existente în cadrul unor parteneriate educaționale;
 descentralizare și autonomie instituțională;
 parteneriat cu părinții și comunitatea locală;
 disponibilitatea unor instituții similare pentru organizarea de schimburi de
experiență;
 interesul unor instituții educaționale, pentru derularea unor acțiuni commune;

d) Amenințări
 lipsa unui spațiu amenajat pentru desfășurarea activităților de educație – fizică
și a unor programe educative – programe artistice și serbări;
 scăderea motivației și interesului unor cadre didactice pentru dezvoltare
personală sau perfecționare, datorită vârstei înaintate;
 criza de timp a părinților, datorată actualei situații economice, care poate
reduce implicarea familiei în viața grădiniței;
 lipsa de experiență în elaborarea unor proiecte de atragere de fonduri finaciare;
 organizarea defectuoasă a activităților de parteneriat, poate conduce la ruperea
unor relații;
 nivelul de educație și timpul limitat al unora dintre părinți pot duce la slaba
implicare a acestora în viața grădiniței;
 situatia mateiala precară a unor părinți și interesul scăzut față de educația
proprilor copii.

Grădiniţa noastră îsi propune să ofere copilului educaţie într-un mediu în


care se simte iubit şi ocrotit , să formeze copii educaţi, independenţi, sociabili
,uşor abaptabili pemanentelor tarnsformări ale societăţii.
Este locul unde copilul îşi găseşte primii prieteni, unde descoperă lumea în
joacă, unde învaţă să învingă, unde se bucură că se întoarce în fiecare zi. Este
locul în care face primii pași în pregătirea pentru viață.
Aplicarea în cadrul organizaţiei furnizoare de educaţie a unei politici a
calităţii care vizează satisfacerea cerinţelor beneficiarilor, ale angajaţilor şi ale
partenerilor tradiţionali ai unităţii de învăţământ, atragerea părinţilor prin oferte
educaţionale atractive precum şi prin respectarea standardelor de calitate în toate
domeniile de activitate, asigurarea şi optimizarea resurselor umane şi materiale,
competenţa şi motivaţia personalului, un bun management intern şi o preocupare
permanentă pentru îmbunătăţirea eficacităţii sistemului demanagement al calităţii
educaţiei.
În acest sens, GRĂDINIŢA își propune:

 Acordarea tuturor preșcolarilor de șanse egale de dezvoltare în funcție de ritmul


propriu , cu accent pe integrarea școlară și socială;
 Atragerea copiilor în grădiniță și prevenirea abandonului școlar ;
 Promovarea celor mai bune și mai sigure oportunități de educație, de
dezvoltare fizică, psihică și intelectuală, în acord cu cerințele școlii și
comunității locale și ale societății;
 Dezvoltarea un învățământ centrat pe copil, înglobând cele mai noi idei și
practice pedagogice, un învățământ deschis spre nou, spre modernitate, în
scopul valorizării potențialului, disponibilităților și nevoilor concrete ale copiilor;
 Promovarea performanţelor, a inovaţiilor, a valorilor şi dimensiunilor europene
în practicile educaţionale, prin implicarea în proiecte şi programe atât a copiilor
care frecventează grădiniţa, cât şi a cadrelor didactice dormice de dobândirea
de noi cunoştinţe;
 Încurajerea cooperării, a concurenței loaiale, a respectului pentru profesie,
atașamentului față de copil, receptivitate la nou;
 Crearea unui mediu favorabil învățării, unui climat de siguranță fizică și
psihică și de servicii sociale pentru copii – îngrijire, supraveghere, asistență
medicală;
 Construirea identităţii şi a individualităţii grădinițelor prin promovare
standardelor de calitate;
 Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu
 idealurile școlii româneşti și ale comunității locale;
 Afirmarea și consolidarea imaginii grădinițelor prin integrarea în învățământul
primar a unor copii pregătiți ;
 Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare.
 Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa,
creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor preșcolarilor.
 Asigurarea conditiilor de dezvoltare personală a copiilor. Promovarea educatiei
incluzive si asigurarea sanselor egale.
 Stimularea performanţei şi excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv.
 Optimizarea procesului didactic din grădinițe prin utilizarea mijloacelor moderne de
predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei şi comunicării.
 Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene.
 Promovarea tradiţiilor locale, a valorilor culturii naţionale şi universale.
Având în vedere viziunea grădiniței, obiectivele propuse în Planul de Dezvoltare
Instituțională, țintele strategice de îndeplinit, se impune gândirea unui proiect
complex, care să ajute la promovarea excelenţei, dar şi împiedicarea rămânerilor în
urmă și cu atât mai mult,prevenirea abandonului școlar.
Aplicarea unor metode moderne de învăţare, regândirea implicării în proiectul
şcolar şi educativ, vor ajuta la eliminarea unor neajunsuri.
Se impune o implicare deosebită din partea tuturor factorilor educaţionali în
procesul instructiv-educativ, organizarea timpului liber al preșcolarilor, luarea
unor măsuri care să ducă la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, şi implicit,
participare la programe şi proiecte educative la orice nivel, ştiut fiind că acestea
contribuie în bună măsură şi la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare.
Pentru următorii patru ani îmi propun să folosesc la maximum toate beneficiile
ce pot oferi programele şi proiectele educative prin iniţierea unor programe la nivel
de grupe, ciclu şi grădinițe, implicarea alături de preșcolari, colegi şi părinţi în
proiecte devenite cunoscute şi altele noi, folosirea metodelor nonformale şi formale
în scopul înregistrării unor rezultate superioare anului precedent.

E. OBIECTIVUL GENERAL
 Formarea modelelor comunitare în rândul preșcolarilor, antrenând şi membrii
comunităţii locale, în cadrul acţiunilor educative specifice zonei, intersului şi a
posibilităţilor lor, iniţiative apte să conducă la creşterea gradului de cultură şi a
respectului pentru valorile morale.
 Atragerea copiilor în grădiniță și prevenirea abandonului școlar;
 Atragerea părinților și a comunității locale ca parteneri în activitatea noastră de
a pune bazele educației trainice a copiilor și a pregătirii acestora pentru școală și
pentru viață.

F. OBIECTIVE SPECIFICE
 Utilizarea resurselor educaţionale şcolare şi extraşcolare în scopul
permanentizării cunoştinţelor dobândite despre valorile educative ale
solidarităţii şi cooperării;
 Îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ la grupă prin
folosirea unor metode moderne de învăţare;
 Motivarea şi încurajarea preșcolarilor pentru exprimarea opiniilor
personale în desfăşurarea actului instructiv-educativ;
 Antrenarea preșcolarilor într-o gamă largă de activităţi educative în
vederea prevenirii absenteismului şi abandonului şcolar;
 Dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor specifice lucrului în echipă,
dezvoltând capacităţi de cooperare în realizarea unui produs.

F. OBIECTIVE OPERAȚIONALE
 Să asigure o relaţie funcţională, coerentă, bazată pe motivare, implicare şi
participare la nivelul grădiniţelor şi la nivelul grupei de prescolari .
 Să iniţieze şi să deruleze proiecte interinstituţionale, locale, naţionale şi
internaţionale.
 Să stimuleze participarea cât mai multor copii în proiecte.
 Să împărtăşească idei şi bune practici în domeniul educaţional şi comunitar.
 Să colaboreze cu partenerii proiectului / proiectelor.
 Să coordoneze copiii pentru realizarea produselor finale, palpabile, utile,
transferabile în alte contexte educaţionale.
 Să disemineze rezultatele proiectului / proiectelor în comunitatea şcolară, locală,
naţională.
 Să cunoască elemente ale culturii locale, tradiţionale.
 Să promoveze aceste valori în comunitatea locală, naţională, internaţională.
 Să participe la evenimente culturale din comunitatea lor.
 Să respecte valorile culturale ale altor comunităţi.
 Să participe în echipele reprezentative ale grădiniţelor în manifestări culturale
locale, naţionale, internaţionale.

G. DESCRIEREA COLECTIVULUI DE ELEVI – GRUPULUI ŢINTĂ DIN


PROIECT
Grup ţintă
- direct: preșcolarii- G.P.P. Rovinari;
- indirect: preșcolari, părinţi, membri ai comunităţii locale şi cadre didactice
din alte instituții.

H. RELEVANŢA PROIECTULUI
Grădinița trebuie să fie instituţia de educaţie şi cultură pusă în slujba comunităţii.
Mediul din care provin preșcolarii grădiniței noastre este alcătuit din familii cu un
nivel socio-educativ scăzut, astfel încât grădinița devine cel mai important factor
educativ comunitar, prin stimularea iniţiativei personale, prin dezvoltarea
spiritului de echipă, cu asumarea de roluri şi responsabilităţi cu un caracter
pragmatic şi eficient.
Proiectul educaţional „Grădinița – fondator de educaţie şi personalitate” îşi
propune ca prin activităţile pe care le derulează cu preșcolarii grupului ţintă, să
formeze modele comunitare, antrenându-i alături de aceştia şi pe membri
comunităţii în acţiuni educative specifice zonei, interesului şi posibilităţilor lor, să
combine aspecte ale educaţiei formale şi nonformale, concepte şi informaţii de
actualitate cu studii de caz şi exerciţii de grup într-o manieră practică, astfel încât
acestea să aibă aplicabilitate directă în activităţile de învăţare ale participanţilor.
Realizând obiectivele pe care mi le-am propus va creşte motivarea şi implicarea
preșcolarilor în activităţile extracurriculare şi se vor dezvolta abilităţi şi deprinderi
specifice lucrului în echipă; nivelul de participare al părinţilor şi altor membri în
viaţa şcolară va fi mai mare; va creşte nivelul de informare şi satisfacere al
preșcolarilor, părinţilor, întregii comunităţi faţă de educaţia oferită de grădinița
noastră; va creşte prestigiul grădiniței în comunitate, ceea ce poate duce la
atragerea unor resurse educaţionale sporite; comunitatea locală va percepe
gradinița ca pe un spaţiu deschis colaborării şi ca un model apt să orienteze
energiile latente dintr-o comunitate săracă.
Iniţiativele educaţionale propuse vin să sprijine calitatea în educaţie, având
convingerea că actul educaţional înseamnă mai mult decât o simplă transmitere
de informaţie:presupune modelare de comportament şi caracter, contribuind astfel
nu numai la formarea unor competenţe, de dezvoltare a capacităţilor intelectuale
şi a abilităţilor practice ale preșcolarilor, ci şi la educarea acestora în spiritul
respectului faţă de ceilalţi membri ai societăţii, al demnităţii şi al toleranţei.
Grădinița va deveni pentru preșcolari, părinţi şi membri comunităţii un spaţiu
educativ plurivalent, teoretic şi pragmatic.

I. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE


ŞI A REZULTATELOR ANTICIPATE

Nr. Activităţi propuse Perioadă


crt.
1. Elaborarea proiectului Septembrie 2012

2. ,,Cartea – un prieten drag” Octombrie


2012,2013,
2014,2015
3. ,,1 Decembrie – Ziua tuturor Noiembrie
românilor” 2012,2013,
2014, 2015
4. ,,Fără limite – împreună pentru Decembrie
tradiţii” 2012, 2013,
2014, 2015
5. ,,În Unire stă puterea!” Ianuarie
2013,2014,
2015,2016
6. ,,Un mărţişor, un gând, o bucurie” Februarie
2013,2014,
2015,2016,2017
7. ,,Să ne păstrăm sănătatea!” Martie
2013, 2014,
2015,2016
8. ,,Hristos a înviat din suflet de copil” Aprilie
2013, 2014,
2015,2016
9. ,,Mugurași de primăvară” (concurs Mai
județean de folclor) 2013, 2014,
2015 ,2016
10. ,,Stop, viaţa are prioritate!” Iunie
2013, 2014,
2015,2016
11. Evaluarea proiectului Iulie/august 2017
Aceste proiecte sunt cele preconizate pentru următorii patru ani şcolari. În
funcţie de rezultatele obţinute, cele mai reuşite vor fi continuate în acelaşi
format.

DISEMINARE, PUBLICITATE ŞI PROMOVAREA PROIECTULUI


Pentru desfăşurarea în cât mai bune condiţii a proiectului propus voi implica
și celelalte cadre didactice din unitate și din grădinițele structuri ,precum și
membri comunităţii locale și părinţi. Promovarea şi publicitatea se va realiza prin
mass-media, panouri publicitare amenajate în grădiniță, pliante, şedinţe şi
lectorate cu părinţii, exemple de bune practice, site-ul educatoarea.ro, eTwinning
etc.
Derularea, precum şi rezultatele proiectului se vor materializa prin Raport de
activitate întocmit semestrial şi anual, iar remedierile necesare vor face obiectul
unor mǎsuri corective la proiect.
Am convingerea cǎ rezultatele propriu-zise se vor observa în anul următor de
la implementarea proiectului, atunci când preșcolarii mei vor intra în ciclul
primar, prin abordarea problemelor într-o nouǎ viziune, schimbarea atitudinii şi
înregistrarea unor rezultate bune la învǎţǎturǎ.

S-ar putea să vă placă și