Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA GIMNAZIALǍ CIUPERCENI

COMUNA CIUPERCENI, MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

JUDETUL GORJ
e-mail scoalaciuperceni@yahoo.com
NR. ………..din…………………………

RAPORT
ACTIVITATEA EDUCATIVA- ANUL SCOLAR 2018- 2019

OBIECTIVE URMARITE
 statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare
permanentă;
 necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a
educaţiei obligatorii;
 importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor
relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;
 oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor
egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi
reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;
 stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă,
pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;
 utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de
integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;
 promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării
standardelor calităţii procesului educaţional;

1
În Şcoala Gimnaziala Ciuperceni activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în :
1.Întocmirea Planului managerial al activităţii educative pe semestrul I si al II lea al anului
scolar 2018-2019;
2.Programul activităţilor extrascolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare cuprinzând
termene şi responsabilităţi ;
3.Planificarea întrunirilor Consiliului consultativ al elevilor;
4.Planificarea Lectoratului cu părinţii şi a şedinţelor cu părinţii;


 S-au actualizat punctele de informare de pe holuri ;
 S-au popularizat aspecte din munca elevilor pe site ul scolii si facebook;
 S-au realizat actiuni prin care s-a facut remarcat numele scolii noastre in judet si oras

Şi-au continuat activitatea următoarele comisii şi consilii:


 Comisia metodică a profesorilor diriginţi ;
 Consiliul părintilor ;
 Comisia “Programe si proiecte educative”

Şedinţele Comisiei metodice a dirigintilor s-au ţinut conform graficului respectând


tematica din Planul comun de muncă al scolii şi din Planul muncii educative .La inceputul anului
scolar s-a constituit Comisia Consilierilor si s-au desemnat responsabilii pe nivele de studii. Au
fost intocmite planificarile semestriale si anuale, portofoliile diriginţilor au cuprins planificările,
teste, schiţe de planuri de lecţii , materiale necesare documentării .

2
Intreaga activitatea de coordonare a proiectelor si programelor educative, a urmarit, in
principal cresterea prestigiului si calitatii activitatii scolii noastre prin actiunile desfasurate cu
elevii si profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul scolar si cu reprezentanti ai
comunitatii locale. S-a urmarit in mod constant ca spatiul scolii, sa constituie un mediu de
manifestare a responsabilitatii, a comportamentului decent si a tolerantei fata de opinii diferite.
La inceputul anului scolar au fost jalonate principalele obiective ale activitatii educative
extrascolare si extracurriculare, prin:
- Orele de consiliere si orientare scolara, educatie civica,activitati extrascolare.
- Disciplidnele scolare din trunchiul comun si disciplinele din zona celor la decizia scolii,
acestea avand un potential ridicat in ceea ce priveste educatia pentru valori, precum si strategii
adecvate in acest scop.
OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ANUL SCOLAR 2018/2019 .
1. Proiectarea eficienta a activitatii educative;
2. Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si facilitarea relatiilor interpersonale;
3. Imbunatatirea frecventei si diminuarea numarului de elevi cu note scazute la purtare;
4. Educatia pentru sanatate in vederea unui stil de viata echilibrat;
5. Prevenirea si combaterea violentei in scoala;
6. Educatia pentru securitate personala;
7. Informarea continua a profesorilor diriginti;
8. Optimizarea relatiei scoala – familie in vederea integrarii elevilor in viata comunitatii;
9. Dezvoltarea relatiilor comunitare ale scolii si atragerea de noi parteneri in derularea
programelor educationale.
Pentru a prezenta cat mai transparent activitatea educativa desfasurata in scoala noastra
voi prezenta o analiza care sa evidentieze atat realizarile cat si nerealizarile din acest domeniu,
oportunitatile dar si pericolele.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
- Personal didactic calificat,cu competente necesare evaluarii si valorificarii valentelor educative
ale elevilor

3
- Diversitatea propunerilor facute de cadrele didactice si elevi pentru constituirea programului
de activitati educative.
- Diversificarea tematicilor orelor de consiliere si orientare.
- Activitati educative diverse, cu puternic accent formativ
- Diversificarea modalitatilor de identificare a nevoilor elevilor si atragerea lor in proiecte de
interes judetean si national
- Stabilirea unor criteri unitare pentru acordarea notei la purtare
- Monitorizarea elevilor cu absente multe.
- Mediatizarea activitatilor extrascolare si extracurriculare in comunitate
- existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare,
comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul
consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul
fiecăreia dintre unităţile de învăţământ;
- la începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a
activităţii educative: Planul managerial al coordonatorului educativ, Programul activităţilor
educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea
şedinţelor cu părinţii si a lectoratelor;
- s-au identificat priorităţile activităţii educative, funcţie de specificul şcolii şi în consonanţă cu
ordonanţa de urgenţă a guvernului României privind asigurarea calităţii în educaţie.
- s-au actualizat punctele de informare din şcoli referitoare la activitatea educativă şcolară şi
extraşcolară, s-au creat altele noi, facilitându-se astfel mai buna cunoaştere a acestui tip de
activităţi;
- cadre didactice calificate si cu vechime la catedra care sunt si diriginti la clase ;
- invatatorii si dirigintii au urmat cursuri de consiliere si orientare si au participat la toate
activitatile scolii;
- fiecare invatator si dirginte si –a derulat activitati lunare extrascolare, au avut loc actiuni
variate, incepand cu expozitii, proiecte locale si pe scoala pana la parteneriate internationale,
concursuri, olimpiade, etc.
PUNCTE SLABE
- Numarul mic al elevilor care solicita consiliere individuala si lipsa unei baze de date cu acestia.
- Lipsa unei comunicari permanente intre diriginti si parintii elevilor.

4
- Comunicare slaba intre diriginti si colectivele de elevi –lucru ce duce la necunoasterea unor
conflicte intre elevi.
- Abordarea cu neincredere a influentei pozitive a activitatilor educative extrascolare asupra
elevilor
- creşterea numărului de familii plecate la lucru în străinătate, lipsindu-i astfel pe copii de
supravegherea părintească;
- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanti la activitatile educative
extracurriculare si extrascolare
OPORTUNITATI
- Cresterea ofertei de cursuri pentru formarea continua prin CCD
- Cresterea receptivitatii unor parinti in rezolvarea problemelor de comportament deviant al
elevilor.
- Realizarea parteneriatului scoala- parinti prin Comitetul de parinti pe scoala
- Posibilitatea implicarii elevilor in proiecte si program educative
AMENINTARI
- Cresterea numarului de elevi care provin din familii dezorganizate cu implicatii nefavorabile
asupra evolutiei personalitatii elevilor
- Dezinteres in familie pentru educatia si formarea propriilor copii.
- Retinerea unor elevi de a participa la sedinte de consiliere individuala.
- Numarul mare de emisiuni si publicatii care promoveaza violenta si care au un impact negativ
asupra elevilor

NR. DENUMIREA ACTIVITĂŢII DATA RESPONSABILI Cadre didactice


CRT. implicate
1. Deschiderea anului şcolar 2018- Septembrie 2018 Director Tóate cadrele
2019
2. Proiect national “Let`s do it Septembrie 2018 Director Tóate cadrele
Romania”

3. Ziua limbilor europene Septembrie 2018 Stoenoiu, Bordinc


4. Ziua Internaţională a cadrelor Octombrie 2018 Director, consilier Toate cadrele

5
didactice educativ
5. Ziua internaţională a mersului pe Octombrie 2018 Profesor de sport
jos Craete
6. Halloween Octombrie 2018 Prof limba engleza Olaru, Cobianu
7. Bogatiile Toamnei Octombrie 2018 Diaconescu, Stoenoiu Invatatori,
diriginti
8. Micii poeti, micii pictori Noiembrie 2018 Olaru, Bordinc
9. Locuri de joaca Noiembrie 2018 Gugu, Saftau
10. Ziua Unirii NOiembrie 2018 Bordinc, Talpes,
Diaconescu, Stoenoiu
11. Ziua drepturilor Copilului Noiembrie 2018 Bordinc, Diaconescu,
Olaru
12. Crăciunul – Darul bucuriei Decembrie 2018 Stoenoiu. Diaconescu, Consilierul
Olaru educativ ,prof.
de muzică , prof.
de desen,
diriginti,
invatatori
13. Eminescu- “expresia integrală a Ianuarie 2019 Olaru Bordinc,
sufletului românesc”(N. Iorga) Stoenoiu
14. “Hai să dăm mână cu mână” – Ianuarie 2019 Director Profesorii de
Ziua Principatelor Române istorie , muzică ,
desen
15. O zi in oras 2 ianuarie 2019 Prof. de istorie
16.
17.
18.
19.
20.
21.

6
22.
23.
24.
25.

La sfarsitul semestrului I, Scoala Gimnaziala Ciuperceni a fost gazda unui


eveniment de amploare, al carui organizator a si fost, si anume Simpozionul Judetean
„Satul – vatra a traditiilor”, care a fost introdus in Calendarul Activitatilor Extrascolare
Judetene ale ISJ Gorj, la pozitia 77. In cadrul acestuia, a avut loc o sesiune de comunicari
cu invitati cadre didactice si personalitati de nivel judetean, urmata de un program artistic
desfasurat in locatia traditionala unde se celebreaza sarbatoarea Trifului. De asemenea, a
fost organizat si unj concurs de creatie plastica, si urmeaza ca lucrarile prezentate de catre
participanti sa fie publicate intr- o revista cu ISSN.
In afara acestor activitati, cuprinse in Planul de activitati extracurriculare, pe parcursul
anului scolar au mai fost organizate de catre diriginti conform programului de activitati
extrascolare pe clasa, urmatoarele actiuni educative; excursii, vizite la muzee si case memoriale ,
vizionarea unor spectacole de teatru.
De asemenea, cadrele didactice au participat in calitate de parteneri la diferite Concursuri
si activitati extrascolare, cuprinse in CAEJ, CAERI sau CAEN, atat cu lucrari ale elevilor, cat si
cu diverse articole si publicatii de specialitate.
Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al dirigintilor.Au fost organizate
sedinte cu parintii, in cadrul carora, a fost prezentat Regulamentul de ordine interioara si
rezultatele scolare ale elevilor. Dirigintii au luat masuri pentru a instiinta parintii elevilor cu
situatie de corigenta si nota scazuta la purtare.
La inceputul semestrul I al anului scolar, la fiecare clasa s-a organizat comitetul de
parinti, care s-a centralizat in comitetul reprezentativ pe scoala. S-au discutat obiectivele si
tematica sedintelor cu parintii, dar si a lectoratelor sustinute cu acestia.
Diriginta claselor a VIIIa, a prezentat parintilor Metodologia de Organizare si
Desfasurare a Evaluarilor Nationale, la sedinte participand si profesorii de matematica si limba
romana, care predau la clasele respective.

7
In cadrul lectoratelor cu parintii au fost dezbatute teme diverse si de actualitate pentru
elevii si parintii implicati, pornind de la teme despre comunicare, colaborare, autoritate in
familie, alimentatie, timp liber, etc pana la violenta, conflicte, comportament agresiv sau
disciplina.

DIRECTOR,
Prof. Stoenoiu Florentina

CONSILIER EDUCATIV,
Prof. Bordinc Alina

S-ar putea să vă placă și