Sunteți pe pagina 1din 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 7 BORȘA

Nr...............din.............

Raportul Consilierului educativ


Anul școlar 2016-2017

În anul școlar 2016-2017, ne-am propus să desfăşoarăm cu participarea şi implicarea


activă a tuturor cadrelor didactice din școala, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi
programe educative, în care să implice motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi pe cât posibil,
toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Poliţia, Cabinetul şcolar, biblioteca, factori
economici, Biserica etc.). În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru
anul şcolar 2016/2017 au fost emise decizii interne pentru numirea: 1) Coordonatorului pentru
proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, şefilor de catedre şi responsabililor de
discipline; 2) Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice: Comisia metodică, Comisia
pentru burse, programe sociale şi alte forme de sprijin financiara, Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii, Comisiei pentru organizarea examenelor de corigenţă, de încheierea situaţiei
şcolare şi de diferenţă, Comisia pentru orar, serviciul pe şcoală şi scheme orare, Comisiei pentru
verificarea cataloagelor (completarea cataloagelor, frecvenţa elevilor şi notarea ritmică), Comisia
pentru curriculum şi stabilirea graficului de desfăşurare a lucrărilor semestriale, Comisia
diriginţilor, Comisia pentru promovarea imaginii şcolii, Comisia de perfecţionare metodico-
ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a profesorilor, Comisia de sănătate şi securitate în
muncă, Comisia pentru proiecte, programe educative şcolare şi extraşcolare, etc. Activitatea
educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile
desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de elevi, cadre didactice,
părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Îndrumarea și informarea elevilor şi părinţilor
acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în
cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. Diriginţii
s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru
menţinerea calităţii mediului şcolar. Pentru anul scolar 2016-2017, ne-am stabilit o serie de
obiective de realizat la nivelul școlii, prin activitățile educative stabilite.

Obiective:
 Necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a
educaţiei obligatorii;
 Promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării
standardelor calităţii procesului educaţional;
 Oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor
egale/echitabile de acces la educaţie

Borșa, str. Independenței, nr. 22/A, Jud. Maramureș


Tel./fax: 0262345564
Email: scoalanr7borsa@yahoo.com ; web: https://scoalanr7borsa.wordpress.com/
 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a
actelor de indisciplină
 Creşterea procentului de promovabilitate al Evaluarilor Naţionale;
 Cunoasterea optiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber;
 Diversificarea activităţii extracurriculare;
 Conectarea și colaborarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local,
judeţean , naţional si international;
 Cresterea calitatii actiunilor educative din școală;
 Implicarea și atragerea unui numar cat mai mare de elevi în activitățile școlii;
 Eficientizarea colaborarii școlii cu alte institutii implicate in buna funcționare a societății;
 Optimizarea relaţiei școală-familie;
 Diversificarea activităţii extracurriculare.

Puncte tari

 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;


 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor
educative;
 Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;
 Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat in derularea activitatilor scolare si
extrascolare.;
 Relaţia buna dintre diriginţilor şi majoritatea elevilor;
 Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare in vederea afirmarii personalitatii
scolii in plan comunitar;
 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare
şi extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii );
 Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi
perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
 Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-
profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
 Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii
delincvenţei juvenile;
 Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor,
suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;
 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare ( excursii
tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

Puncte slabe

 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de


anturajul și preocuparile copiilor lor
 Existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai
eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui
 Neimplicarea în proiecte internaţionale
Borșa, str. Independenței, nr. 22/A, Jud. Maramureș
Tel./fax: 0262345564
Email: scoalanr7borsa@yahoo.com ; web: https://scoalanr7borsa.wordpress.com/
 Spațiul insuficient în incinta şcolii pentru derularea unor activități extraşcolare;
 Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile
extraşcolare;
 Dezinteresul parintilor si elevilor de etnie rroma fata de actul educațional.

Oportunităţi
 Disponibilitatea autoritatilor locale de a se implica in viața scolii ;
 Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;
 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;
 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte
de cooperare internaţională;
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi
asumarea de roluri.

Ameninţări

 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea


componentei educative
 Existenţa unei tentatii foarte mari de a abandona scoala pentru a merge la munca in
strainatate, datorita nivelului economic scazut al zonei;
 Elevi cu probleme de comportament:
 Impactul nefast al mass-mediei.

1.Activitatea diriginților

Comisia metodică a diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul


managerial elaborat la începutul semestrelor, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile
educative ivite ulterior. Pe parcursul semestrului I și II al anului scolar 2016 – 2017, in cadrul
Comisiei metodice a dirigintilor au fost derulate urmatoarele activitati metodice:

 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele


dezbătute au respectat Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile
eleviilor.În semestrul I și II al anului şcolar 2016-2017, profesorii diriginţi au urmărit
ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii
şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care
elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.
 S-au desfasurat sedintele cu parintii , pe clase, dupa un program afisat, în care s-au
prelucrat regulamentele scolare (cel general si cel de ordine interioara)

 Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând


tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii
educative.

Borșa, str. Independenței, nr. 22/A, Jud. Maramureș


Tel./fax: 0262345564
Email: scoalanr7borsa@yahoo.com ; web: https://scoalanr7borsa.wordpress.com/
 Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitătilor educative școlare și
extrașcolare, întocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor și a
altor documente necesare dirigintelui.
 Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se
poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient.
 S-au semnat contractele de parteneriat cu parintii si diferite institutii.
 S-au efectuat asistente la orele de dirigentie : cls a VII-a « Rolul meu în școală »  în luna
octombrie-lectie sustinuta de Prof. Pop Livia, cls a VI -a Biserica, « Prejudecatile-o
practică frecventa in societatea actuală », lectie sustinuta de prof. Grec Diana in luna
decembrie, cls. a V-a « Educția-Jocul nostru», lecție susținută de prof. Cobel Gabriela
Marusia în luna martie.
 Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea
la grade didactice şi cursuri de perfecţionare.
 In cadrul comisiei au sustinut referate -prof. Cobel Gabriela Marusia-« Importanta
orelor de consiliere si orientare”; prof. Timiș Mirela-«  Relatia cu comunitatea »;
prof. Mîț Traian - « Implicarea elevilor și părinților în acțiuni educationale si rolul
lor. »

2. Activitati educative scolare si extrascolare

Activitatile derulate în semestrul I și II au fost bogate și au vizat educația civică, educatia


ecologică, educatie pentru sănatate, sport, educatie rutieră, educația interculturală, istorie, științe,
matematică, cultura generală.

 „Ziua Mondiala a educatiei”- Scoala Gimnazială Nr. 7 și Școala Gimnazială Nr. 6


(structură) au derulat următoarele activități : „Educția este jocul nostru”(dezbatere);
„Meseria mea când voi fi mare” ( discutii); jocuri sportive; (clasele V-VIII);
„Educatia prin arta”- ppt, filmulete despre educatie, referate, expozitie desene;
interpretare scenete amuzante; chestionare de analiza aprocesului instructiv-educativ;
(clasele CP-IV) : Concurs: joc didactic „Povești îndrăgite de copii”, „În lumea
minunată a poveștilor”; concurs de ghicitori; cursa cu stafeta (grădinița);
 „World Space Week-Săptamâna Mondială a Spațiului”-Expozitie de desene,
referate, ppt-uri (ciclul gimnazial al ambelor școli)-activitate coordonată de
prof.Cobel Gabriela Marusia;
 „Saptamana educatiei globale”. Activitatile desfasurate cu prilejul acestei
saptamani au fost: 'Împreună pentru PACE.'' - Toleranța se învață. - cu elevii clasei a-
V-a de la Școala Gimnazială Nr. 7, coordonată de prof. Cobel Gabriela Marusia;
 „Ziua Mondiala a tolerantei”-PPT, afise , chestionare ( ciclul gimnazial al Scoalii
Gimnazială Nr.7 și Școalii Gimnazială Nr. 6);
 „Crosul Toamnei”-activitate locală cu participarea tuturor scolilor din oraș,
coordonator al activității- Mîț Traian-Școala Gimnazială Nr.7;
 Campania Antidrog : cu tema „Viața e mai frumoasă departe de droguri!”-
vizionare fime, PPT, discutii , dezbateri pe tema propusa (clasele V-VIII);

Borșa, str. Independenței, nr. 22/A, Jud. Maramureș


Tel./fax: 0262345564
Email: scoalanr7borsa@yahoo.com ; web: https://scoalanr7borsa.wordpress.com/
 „1 Iunie-Ziua Copiilor și a Prieteniei”- concursuri, jocuri, activități recreative,
excursii.
 „1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei”-„Marea Unire din 1918” activitate
desfășurată sub indrumarea prof. Grec Vasilică cu elevii claselor a VIII-A;
 Serbare de Craciun „ Mos Craciun la noi la școală”-activități derulate de ambele
școli prin serbări, cântece, poezii, scenete, cu implicarea tuturor cadrelor didactice si
elevilor.
 „Din Inimi pentru Inimi”-activitatea elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 7 coordonați de
prof. Grec Vasilică, prof. Șandru Corina, prof. Mîț Traian, prof. Ciumău Livia, prof
Cobel Gabriela, prof. Grec Diana. Activitatea a constat în prezentarea de programe
artistice și cântece la Primăria orașului si la Spitalul de Recuperare Borșa, unde
bolnavii din spital au primit daruri de la copii și au ascultat colinde cântate de elevii
noștri în spiritul sărbătorilor de iarnă.
 „8 MARTIE – Ziua Internațională a Femeii”- program artistic prezentat de elevii
clasei doamnei prof. învățământ primar Cornelia Timiș Popp la Biblioteca orașului
 „8 Martie-Ziua Tuturor Femeilor”- activitate coordonată de prof. Grec Vasilică,
prof. Mîț Traian, prof. Grec Diana și sprijinul Bisericii Ortodoxe „ Schimbarea la
Față“, activitate în cadrul căreia elevii au dăruit flori și dulciuri tuturor copiilor
femeilor, spitalizați în Spitalul de Recuperare Borșa, le-au cântat cântece și recitat
poezii;
 “STEM Discovery Week-Saptamana descoperirii stiintelor STEM - Frumusetea
stiintelor. Cariere STEM.” (Științe, Tehnologie, Inginerie, Matematică.- vizită la
Spitalul de Recuperare Borșa a elevilor Scolii Gimnaziale Nr. 7 și Școlii Gimnaziale
Nr. 6 și întâlnirea cu specialiști din domeniul științelor, activitate coordonată de prof.
Cobel Gabriela Marusia;
 „Hour of Code- Ora de cod la Școala Gimnazială Nr. 7, Borșa”-activitate
desfășurată pe plan local la care au participat aproximativ 100 de elevi împreună cu
cadrele didactice ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 7, activitate coordonată
de prof. Cobel Gabriela Marusia;
 „Ziua porților deschise”- activitate specifică clasei pregătitoare, conduse de Cotoz
Lâcrimioara;
 „Bine ai venit, primăvară!” –activitate pregătită de către d-na educatoare Mihali
Camelia,învățământ preșcolar-jocuri, dansuri, poezii;
 „Ziua Siguranței pe Internet!-Safer Internet Day SID2017”- Școala Gimnazială
Nr. 7, Borșa, Maramureș, România s-a alaturat evenimentului international Safer
Internet Day 2017! Temele dezbătute au fost : ''Siguranta noastră online'', ''Ce este
bullyingul, cyberbullyingul si cum ne protejam? '', "Uniți pentru un internet mai bun!
", '' Să iubim materiile STEM''. La activități au participat un număr de aproximativ 75
de elevi cu vârste cuprinse între 12-14 ani. Coordonator activitate, prof.Gabriela
Marusia Marusia;
 Rugby Tag- concurs sportiv județean organizat în orașul nostru coordonat de
profesor Mîț Traian la care au participat toate școlile din oraș, Școala Nicolae Iorga-
Baia Mare, Școala Dragomirești, Școala Nr.1 Moisei.
 „Curaj civic”-un program de prevenire a violenței în școli, activitate coordonata de
prof. Cobel Gabriela Marusia în colaborare cu Poliția de proximitate;

Borșa, str. Independenței, nr. 22/A, Jud. Maramureș


Tel./fax: 0262345564
Email: scoalanr7borsa@yahoo.com ; web: https://scoalanr7borsa.wordpress.com/
 „Inimi salvatoare”-activitate desfășurată la inițiativa prof. Livia Pop, activitate unde
peste 30 de elevi ai Școlilor Gimnaziale Nr.7 și Nr.6 au invatat manevrele salvatoare.
Tinerii au exersat cu interes pozitia laterala de siguranță, au aplicat manevrele de
resuscitare pe manechine și au invățat ce să facă dacă o persoană suferă o obstruțtie
de căi respiratorii. Activitatea a fost posibilă cu sprijinul Asociației pentru Educație
și Caritate.
 Cupa „Ghiocei de Borșa”- competiție sportivă, coordonată de prof. Mîț Traian și
prof. Picec Oxana
 Tinerii Ambasadori în Lupta cu Schimbările Climatice- activitate coordonata de
prof. Cobel Gabriela Marusia cu elevii clasei a V-a (dezbatere, expoziție de desene,
rolul naturii în viața noastră)
 

3. Concursuri scolare județene, interjudețene, naționale și internaționale


Performanțe în activitatea școlară și extrașcolară
Rezultate obținute la olimpiade și concursuri școlare în anul școlar 2016-2017:
 Eleva școlii noastre, Hanțig Lorena din clasa a VI-a, a participat la numeroase
concursuri județene, interjudețene și naționale la specialitatea matematica și informatică
obținând numeroase premii și medalii din care amintim:
-Olimpiada judeteana de matematica-locul V
-Concurs interjudețean ''Marian Tarina''-medalia de argint,locul II
-Concurs interjudetean Sever Aurel G''-medalia de aur,locul I si premiul special pentru cel
mai bun punctaj la clasele V-VI
-Concurs interjudețean ''Dimitrie Pompeiu''-medalie de bronz si premiul III
-Concursul centrelor de excelenta ''Catalin Tigaeru''- premiul I
-Tabara concursului GM si Viitorii Olimpici.ro-premiul I
-Tabara de excelenta Borsa-premiul II
-Premiul I și Medalia de Aur la Concursul Interjudețean de Matematică și Informatică
organizat la Zalău.
 Concurs Județean „ Dovedește-ți istețimea la fizică“ une elevii Școlii Gimnaziale
Nr.7 Borșa, coordonați de prof. Cobel Gabriela Marusia au obținut trei premii I (Ștețco
Livia. Hanțig Lorena la 2 secțiuni), trei premii II ( Ștețcu Gabriela, Ștețcu Delia-la 2
secțiuni), trei premii III ( Buju Yasmyna, Hazotă Alexandra, Bădăluță Claudia) și doua
mențiuni (Ștețco Livia, Bădăluță Camelia)
 Concurs internațional "Priorități și perspective pentru un mediu durabil", locul I-
Ștețco Livia clasa a VII-a, coordonată prof. Cobel Gabriela Marusia
 Competiția internațională “Make your own poster” din cadrul proiectului STEM
Descovery Week , premiul juriului pentru Școala Gimnazială Nr. 7, activitate
coordonată de prof. Cobel Gabriela Marusia.
 Campionat regional de fotbal organizat de Liceul Borșa-Locul III, echipa școlii noastre
fiind coordanată de profesor Mîț Traian și Oxana Picec locul VI.
 Concurs județean Rugby Tag unde echipa școlii noastre a obținut locul II, fiind
coordonată professor Mîț Traian.

4. Proiecte educative :
Borșa, str. Independenței, nr. 22/A, Jud. Maramureș
Tel./fax: 0262345564
Email: scoalanr7borsa@yahoo.com ; web: https://scoalanr7borsa.wordpress.com/
În şcoală, s-au derulat următoarele proiecte:
 „Proiect Național Pașaport pentru cultură” în colaborare cu Ministerul Educației
Naționale. La acest proiect educațional interdisciplinar au participat peste 150 de elevi ai
școlii noastre. Responsabil la ciclul gimnazial- prof. Cobel Gabriela Marusia iar la ciclul
primar-prof. înv.primar Borlea Emilia.
 Proiect național educational privind combaterea schimbarilor climatice si promovarea
eficientei energetice „Tinerii ambasadori în lupta cu schimbările climatice” organizat
TERRA Mileniul III (ONG) o organizație de protecție a mediului ce luptă pentru o
abordare coerentă și integrativă a problemei schimbărilor climatice. Coordonator de
concursuri si activitățî prof. Cobel Gabriela Marusia
 Proiectul Național Info-Științe, ediția a III-a, 2016-2017, în parteneriat cu Liceul
Voltaire-Craiova, prof, îndrumător Cobel Gabriela Marusia.
 Proiect interjudețean pe teme de informatică și educație civică „Prezentări Power-
Point-Spune NU violenței” ediția a III-a 2017, în parteneriat cu Liceul Tudor Arghezi-
Dolj. Coordonator de activități prof. Cobel Gabriela Marusia.
 Cadrele didactice au participat la cursuri de formare organizate de ISJ Maramureș şi CCD
Maramureș.

5. Parteneriate educaționale
Numeroase parteneriate educationale au fost încheiate cu numeroase instituții din oraș: Politia,
Pompierii, Primaria, Spitalul de Recuperare Borșa, Biserici, Biblioteca, Cabinetul Școlar, etc.

6. Comisiile metodice din școală


Toate comisiile metodice din școală și-au planificat activitățile educative intocmind rapoarte,
au sustinut referate si lecții deschise, s-au incheiat numeroase parteneriate educationale cu
diferite institutii, au organizat activități remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare și au
planificat consultații cu elevii înainte de a susține Evaluările Naționale sau înainte de anumite
competiții școlare. Comisiile metodice din anul școlar 2016-2017 din școala noastră sunt:
 Comisia metodică diriginți:
Clasa a V-a – prof. Cobel Gabriela Marusia(responsabil), Clasa a VI-a A – prof. Grec Diana,
Clasa a VI-a B – prof. Mîț Traian, Clasa a VII-a – prof. Pop Livia, Clasa a VII-a Structură – prof.
Picec Oxana-Ramona, Clasa a VIII-a A – prof. Timiș Mirela, Clasa a VIII-a B – prof. Grec
Vasilică, Clasa a VIII-a Structură – prof. Gyurko Andreea-Elisabeta.
 Limbă și comunicare: Profesorii- Șandru Corina-Limba română (responsabil), Gyurko
Andreea- Limba română, David Roxana-Limba engleză, Sandală Lupu- Limba engleză, Mihali
Mihaela-Limba franceză
Matematică și științe: Profesorii- Pop Livia – Matematică (responsabil), Ștețco Ion –
Matematică; Cobel Gabriela Marusia–Fizică–Chimie, Timiș Veronica–Biologie;
Om și societate: Profesorii-Timiș Mirela–Religie (responsabil), Grec Vasilică–Istorie, Ciumău
Livia – Geografie.
Educație fizică și sport, Arte și Tehnologii:Profesorii Grec Diana–Muzică (responsabil), Picec
Oxana–Educație fizică și sport, Mîț Traian-Educație fizică și sport, Timiș Veronica–Desen, Grec
Vasilică–Educație tehnologică; Orghici Ioan-TIC.
Comisia metodică învățământ primar: Profesorii înv.-Primar Danci Valeria (responsabil),
Mihali Călina, Sebestyen Maria Timiș, Cornelia, Borlea Emilia, Mihali Mihaela, Cotoz
Lăcrimioara, Danci Nora – Limba maternă maghiară, Grab Titiana – post detașat Bobeica.
Borșa, str. Independenței, nr. 22/A, Jud. Maramureș
Tel./fax: 0262345564
Email: scoalanr7borsa@yahoo.com ; web: https://scoalanr7borsa.wordpress.com/
 Comisia metodică învățământ preșcolar
Profesorii înv. preșc. Danci Emili (responsabil), Șteți Mihaela, Bilț Elena, Coman Anca, Mihali
Camelia.

7. Comisia de monitorizare a frecvenţei, combaterea absenteismului și a


abandonului școlar a urmărit aplicarea ROFUIP pentru absențe, a monitorizat activitatea
profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în
vigoare, precum și demersurile întreprinse de conducerea şcolii, consilierul educativ şi profesorii
diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. La finalul anului școlar 2016-
2017, situația frecveneței elevilor s-a diminuat.

8. Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar a avut în


vedere prevenirea violenţei prin activităţi educative ce au accentuat civismul democratic,
soluţionarea pacifistă a conflictelor, toleranţa, nondiscriminarea, respectarea drepturilor omului,
valorizarea persoanei. Activităţile desfăşurate în scopul prevenirii și combaterii violenţei au avut
ca parteneri și actori principali elevii și au vizat implementarea unor activităţi de monitorizare şi
conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi
la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora, precum și formarea atitudinii
responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii
drepturilor şi îndatoririlor. În cadrul orelor de Consiliere şi Orientare, fiecare cadru didactic a
inclus şi dezbătut cu elevii lunar această realitate a şcolii româneşti şi nu numai.
8 Comisiile metodice

9. Campanii de informare/educare a elevilor :


- Campania de combatere a violenței;
- Educatia pentru mediu;
- Campania de educatie rutiera;
- Descopera o lume sanatoasa.
10. Consiliul elevilor :
Consiliul Elevilor pe şcoală, sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în atragerea cât
mai multor elevi în activităţi extraşcolare creative .
11. Comitetul de părinți
La nivelul scolii,s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, în care s-au ales comitetele pe clasă,
apoi şedinţa pe şcoală , s-a ales noul comitet.
Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi eficienţa şcolii, au fost
solicitaţi să vină cu propuneri şi implicări în viaţa şcolii.

12. Programul Național „Școala Altfel”


Titlul Proiectului s-a numit ,,Creativitatea de dincolo de Școală!”, proiect în care s-au derulat
un număr de 54 de activități (cultural– artistice, practic – gospodăreşti, caritate, ecologizare,
turistice, sportive, muzicale, religioase etc) în care au fost implicate un număr de 30 cadre
didactice și 341 de elevi. Partenerii implicați au fost Biserica Ortodoxă Baia Borşa, Mănăstirea
Baia Borşa, Cimitirul Vesel Săpânţa, Liceul Tehnologic Borşa, Şcoala Gimnazială nr. 4 Borşa,
Formaţiunea de Pompieri Borşa, Spitalul de Recuperare Borşa, Mănăstirea Bârsana, Brutăria

Borșa, str. Independenței, nr. 22/A, Jud. Maramureș


Tel./fax: 0262345564
Email: scoalanr7borsa@yahoo.com ; web: https://scoalanr7borsa.wordpress.com/
orașului, Castelul Peleș, Castelul Bran, Primaria orasului Borșa, Gradina Zoologică
Oradea,Peștera Urșilor.

13. Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea noastră de


învăţământ:
- Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi speciale ;
-Promovarea unor programe pt. “educarea” parintilor”,”in scopul unei participari
active/conștiente la viața școlii
- Promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de nou și
schimbare ;
- Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte
-Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea
organizării şi derulării unor activităţi educative de amploare

Director, Consilier educativ,

Prof. Șandru Corina Prof. Cobel Gabriela Marusia

Borșa, str. Independenței, nr. 22/A, Jud. Maramureș


Tel./fax: 0262345564
Email: scoalanr7borsa@yahoo.com ; web: https://scoalanr7borsa.wordpress.com/

S-ar putea să vă placă și