Sunteți pe pagina 1din 30

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA


ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERCHISESTI
Adresa: loc. BERCHISESTI, jud. Suceava, cod poştal 727216
Telefon / Fax: 0330/564269 CUI 17637270
E-mail: scoalaberchisesti@gmail.com

DEVIZA ȘCOLII :

”Școala își deschide porțile, tu pășește cu încredere!”

PROIECT DE DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ
2017 - 2021
Echipa de proiect : - Prof.înv.primar, Dura Loredana –director
-Prof. Nistor Bogdan – consilier educativ
-Prof. Roșu Genoveva – responsabil C.E.A.C
-Prof. Corniciuc Otilia – responsabil Comisia de
promovare a imaginii școlii
CUPRINS

1. ARGUMENT

2. DATE GENERALE DE PREZENTARE A UNITĂȚII DE


ÎNVĂȚĂMÂNT:
2.1.Prezentarea Școlii Gimnaziale Berchișești
2.2.Scurt istoric
2.3.Cultura organizațională
2.4.Dimensiunea Europeană a instituției

3.FUNDAMENTAREA STRATEGIEI
3.1.Analiza mediului extern
3.2. Analiza mediului intern
3.2.1 Relații cu comunitatea locală
3.2.2. Relații de cooperare internațională
3.3.Analiza SWOT

4. ELABORAREA STRATEGIEI
4.1.Structura instituției
4.2.Viziunea școlii
4.3. Misiunea școlii
4.4. Țintele strategice

5. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
5.1. Opțiuni strategice
5.2. Direcții de acțiune pentru anul școlar 2017-2018
5.3. Plan de implementare a proiectului – plan operațional

6. MECANISME ȘI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE


A IMPLEMENTĂRII PDI

7. BUGETUL ESTIMAT
ARGUMENT

Planul de dezvoltare instituțională pentru perioada 2018 – 2022 s-a realizat


pornind de la o radiografie complexă și realistă asupra mediului extern în care
activează instituția de învățământ și asupra mediului organizațional intern.
Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de
conducere a școlii, al personalului școlii, elevilor și părinților, aceștia alcătuind
comunitatea educațională.
În elaborarea PDI am ținut cont de structura și conținutul Planului de
dezvoltare instituțională anterior (2016 – 2020), dar și de rezultatele exprimate în
Rapoartele de activitate ale anilor anteriori. De asemenea, am luat în considerare
Planurile manageriale ale anilor 2015/2016, 2016/2017 și planurile operaționale .
În anul școlar 2017 – 2018 am optat pentru conceperea unui nou PDI , cu
scopul de a reformula analizele SWOT, PESTEL , dar și pentru a corela obiectivele
strategice ale școlii noastre cu problemele reale cu care ne confruntăm, cu direcțiile
de acțiune ale ISJ și cu schimbările survenite în reglementările legale din domeniul
educației. Avem în vedere eliminarea ”punctelor slabe”, a cauzelor generatoare și a
riscurilor asociate, înlăturarea ”amenințărilor”sau atenuarea efectelor acestora.
Scopul proiectului este de a plasa elevul în centrul sistemului educativ, de a
permite definirea modalităților de implementare la nivelul unității școlare a
obiectivelor și programelor naționale și de a îmbunătăți calitatea învățării.
Am întocmit proiectul școlii având în vedere următoarele principii:
 Centrarea actului educațional pe elevii școlii
- abordarea strategiilor didactice;
- stimularea creativității;
- dezvoltarea și modernizarea bazei materiale;
- stimularea participării la activități extrașcolare menite să lărgească
orizontul elevilor
 Echilibru între cerere și ofertă
- oferta educațională să țină cont atât de resursele umane și materiale de
care dispune școala, cât și de solicitările elevilor și părinților, precum
și de domeniile actuale de interes;
- utilizarea calculatorului;
- educație pentru sănătate;
- încurajarea și susținerea performanțelor școlare.
 Cooperarea școală – comunitate
- participare la programele și acțiunile organizate de Primăria comunei
Berchișești;
- colaborarea cu alte școli din zonă sau din țară, ONG-uri, Poliția și alte
instituții locale.
Evaluarea proiectului școlii se realizează pe plan intern, pe termen scurt sau
mediu, cu ajutorul indicatorilor de performanță cuantificați care să permită
aprecierea gradului de realizare a fiecărui obiectiv.
Pe plan extern, evaluarea este realizată de I.S.J., M.E.N., A.R.A.C.I.P garantând
respectarea orientărilor de politică educațională națională.

2. DATE GENERALE DE PREZENTARE A UNITĂȚII


DE ÎNVĂȚĂMÂNT

2.1. Prezentare generală a Școlii Gimnaziale Berchișești

Tipul școlii :școală gimnazială


Adresa școlii :str. Daniil Oniga, localitatea Berchișești, județul Suceava
Felul unității : independentă, cu personalitate juridică
Forma de învățământ : zi
Forma de proprietate : de stat
Forma de finanțare : buget local
Limba de predare : limba română
Populația școlară în anul 2017 – 2018 : 472 elevi
Structuri arondate: - Grădinița cu program normal nr. 1, Berchișești
-Grădinița cu program normal nr. 2, Berchișești
-Școala primară Corlata
2.2. Scurt istoric

Comuna Berchișești face parte integrantă din județul Suceava, fiind poziționată
în partea de est a acestuia, pe malul stâng al râului Moldova. Comuna se compune
dintr-un număr de două sate : Berchișești și Corlata. Aceste sate sunt atestate
documentar în secolul al XV- lea.
Istoria învățământului în localitățile comunei Berchișești începe în anul 1894,
prin strădania preotului Mihai Ieremievici, într-un imobil aparținând Fondului
Bisericesc.
În anul 2012 este fializat un nou local al școlii, cel în care se desfășoară
activitatea astăzi, printr-un proiect inițiat de către Primăria comunei Berchișești.
Școala are un număr de 16 săli de clasă, cancelarie, direcțiune, secretariat,
contabilitate, bibliotecă, 9 grupuri sanitare interioare, spații pentru depozitarea
alimentelor pentru copii, precum și spații destinate personalului nedidactic.
Școala primară Corlata a fost inaugurată în anul 1891, de către învățătorul
Vasile Clipa. Clădirea a fost deteriorată de cutremurul din 1940, fiind practic
reconstruită, cu două săli mari de clasă, o cancelarie și fosta locuință a
învățătorilor, azi grădiniță. Din 1919 și până în 1978 a fost școală cu 7, respectiv 8
clase. Cu timpul a rămas doar învățământ primar, iar astăzi , învățământ simultan.
Ultima renovare s-a realizat în anul 2010, școala având în prezent centrală termică ,
grup sanitar interior, apă curentă.
În localitatea Berchișești funcționează și GPN nr. 1 , într-o clădire construită în
anul 1892. Primăria comunei Bechoșești a realizat un proiect prin care, din toamna
anului 2018, va începe construcția unei grădinițe noi, cea veche urmând a fi
demolată.
GPN nr. 2 a fost construită în 1960 și a fost dată în folosință inițial ca locuință
de serviciu pentru cadrele didactice. În anul 2003 a fost renovată, iar în 2006
clădirea s-a extins.
2.3. Cultura organizațională a școlii

Cultura organizațională a școlii se axează pe cuprinderea tuturor elevilor de


vârstă școlară, în învățământul obligatoriu, oferindu-le șanse egale, indiferent de
situația materială, etnie, religie etc., și formarea unor elevi capabili să se adapteze
la cerințele actuale.
Valorile profesionale dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în
echipă, toleranță, atașamentul față de copii, respectul față de profesie, libertatea de
exprimare. Ne dorim să înlăturăm conservatorismul, automulțumirea unor cadre
didactice, să încurajăm dorința de formare și de afirmare profesională.
Conducerea școlii a elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care
cuprinde norme referitoare la activitatea elevilor și a profesorilor.
Cultura organizațională a Școlii Gimnaziale Berchișești se caracterizează prin
stabilitatea și continuitatea valorilor , credințelor, reprezentărilor și semnificațiilor
promovate și împărtășite de toți mrmbrii instituției.
Astfel, avem ca simboluri : blog-ul școlii, pagina de Facebook a școlii, sigla
școlii, Cartea de onoare a școlii.
Modelele care ne călăuzesc în activitatea noastră sunt profesori care au
predat în școala noastră și au avut o contribuție majoră la promovarea imaginii
școlii și a unui învățământ de calitate și panourile cu rezultatele deosebite ale
elevilor și profesorilor.
Păstrăm, de asemenea, tradiția unor festivități și ceremonii : festivitatea de
deschidere a anului școlar, festivitatea de premiere la încheierea anului școlar,
”Carnavalul toamnei”, activități de promovare a tradițiilor și obiceuirilor locale și
naționale ( Crăciunul, Anul Nou, șezătorile), participarea la concursuri sportive (
”Cupa primăverii”, turneul național ”Viorel Lucaci”, concursuri regionale ,
județene de rugby), comemorarea unor momente importante pentru istoria
poporului român (1Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua Bucovinei). De asemenea,
continuarea tradițiilor este asigurată prin activitatea corului școlii și a echipei de
dansuri a școlii, care au obținut numeroase premii locale și județene.
Și activitatea de relaxare și consolidare a bunelor relații dintre cadrele
didactice nu lipsesc. În acest sens, organizăm periodic momente festive de
sărbătorire a zilelor de naștere, a unor evenimente deosebite din viața colegilor,
reușite profesionale și/sau personale ale unității școlare.
Directorul este deschis și ascultă sugestiile profesorilor, acordă sprijin și
consiliere atunci când este necesar, face aprecieri concrete și sincere la adresa
acestora, le respectă și apreciază competența.

2.4. Dimensiunea europeană a instituției

Prin programul Erasmus + , în ultimii ani (2015-2017), școala noastră a


dobândit și o dimensiune europeană, prin proiectul Let Us Speak, proiect de
parteneriat strategic între școli din patru țări : Republica Cehă, România, Turcia,
Bulgaria.
Pe parcursul celor doi ani, în școala noastră au fost implicați, pentru
derularea activităților, 126 de elevi, 12 profesori, iar 90 de părinți au fost informați
direct și au participat la evenimentele de public speaking susținute de elevi. În plus,
36 de profesori de limba engleză din zona Suceava au participat la conferința
finală.
Proiectul a avut impact atât asupra elevilor, cât și a profesorilor. Ambele
grupuri au dobândit o serie de noi competențe, precum și îmbunătățirea celor pe
care deja le dețineau. Elevii și-au dezvoltat și îmbunătățit nivelul de vorbire și
interacțiunea verbală, și-au diminuat sau eliminat teama, reticența de a vorbi, au
avut șansa de a cunoaște locuri noi, culturi noi. Proiectul a ajutat și elevii cu o
performanță scăzută să dobândească sau să-și lărgească cunoștințele în alte
discipline școlare și să aibă mai multă încredre în sine în utilizarea acestor abilități,
datorită abordării cross-curriculare a tuturor activităților. De asemeni, participanții
și-au îmbunătățit abilitățile de utilizare a mijloacelor IT, s-au familiarizat cu
utilizarea și gestionarea noilor dispozitive hi-tech moderne, cum ar fi GPS și
codurile QR, precum și în domeniul editării video și a sunetului, nararea și
înregistrarea unei povestiri, scrierea unui scenariu, pregătirea prezentărilor etc.
Proiectul a contribuit la dezvoltarea profesională a întregului personal din
școală. Au fost dobândite noi competențe și strategii de leadership și management
de proiect și s-a demonstrat faptul că responsabilitatea , încrederea, cooperarea și
sprijinul au fost cele mai importante calități pe care fiecare partener le-a împărtășit
pentru a finaliza cu succes proiectul. Mai mult, realizarea proiectului Let Us Speak
a ajutat școala noastră să capete o mai mare vizibilitate în public, să fie mai
apreciată și să ofere încredere beneficiarilor.
3. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI

3.1. Analiza mediului extern

Contextul politic
Politica educațională a MEN vizează dezvoltarea capitalului uman, creșterea
competitivității în educație și pe piața muncii prin formare inițială și continuă;
alocarea unui procent de 6% din PIB pentru finanțarea acestui domeniu, aplicarea
strategiei ”Educație și cercetare pentru societatea cunoașterii”.
Strategia MEN privind dezvoltarea învățământului preuniversitar favorizează
atingerea țintelor strategice.
Această strategie creează cadrul necesar îmbunătățirii activității didactice la
Școala Gimnazială Berchișești, care are drept finalitate formarea unor tineri ce
posedă competențele cheie specifice unei societăți a cunoașterii, unei societăți
informaționale și democratice.
Constatăm implicarea comunității locale ( Primărie) în problematica finanțării
și cea a resurselor materiale. Subliniem și faptul că ne bucurăm de o libertate
aproape deplină, comunitatea locală sprijinindu-ne inițiativele manageriale.
Reprezentanții Consiliului local și Primăriei Berchișești în Consiliul de
Administrație se manifestă de fiecare dată ca parteneri eficienți.

Contextul economic

Resurse economice existente :


 roci de construcții: nisip și pietriș din albia râului Moldova;
 apa râului Moldova care alimentează o parte a municipiului Suceava;
 soluri fertile – favorabile culturilor agricole (cartofi, porumb, grâu etc.);
 lemnul – valorificat din pădurea din nordul comunei;
 economicul comunei Berchișești face parte din categoria celor deficitare. Nu
dispune de agenți economici numeroși și prosperi. Faptul acesta afectează
unitatea noastră școlară din punct de vedere material – financiar, mai ales, în
procesul de atragere a resurselor extra – bugetare.
Contextul social

Lipsurile materiale determinate de economia deficitară a comunei generează


instabilitate socială în rândul comunității locale. Mediile familiale sunt eterogene,
având poziții diverse față de procesul educativ. Anumite grupuri nu receptează
educația ca o modalitate de promovare socială.
În relația cu mediul familial, unitatea noastră de învățământ dorește să
dezvolte o strânsă colaborare cu părinții, în vederea prevenirii fenomenului de
abandon școlar, a violenței școlare, a fenomenului de negare a autorității
instituțiilor statului, a atitudinii civice pasive și a excluderii sociale. Elevii cu
situație socială dificilă beneficiază de sprijinul școlii prin acordarea de consiliere
psihologică și ajutor material ( rechizite, atragerea unor ajutoare din sponsorizări și
parteneriate ).

Contextul tehnologic

În comuna Berchișești există televiziune prin cablu, există rețea de telefonie


fixă și mobilă. Exista, de asemeni, mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul
instituțiilor, societăților comerciale, cât și la nivelul familiilor/persoanelor din
comună. Un număr important de familii au calculator și posedă acces la Internet.
Posibilitățile de comunicare rapidă generează un aflux de informații consistent, de
la care comunitatea se alimentează constant.

Contextul ecologic

În comuna Berchișești nu sunt surse mari de poluare , deoarece ramurile


industriale nu există. Apele menajere sunt filtrate în cadrul Uzinei de Apă.
Comuna Berchișești are parcuri, spații verzi pe suprafețe întinse. În cadrul
Școlii Gimnaziale Berchișești se realizează educația ecologică ți se derulează
programe de îngrijire și amenajare a spațiilor verzi, de protejare a mediului,
colectarea deșeurilor etc.
3.2.1. Analiza mediului intern

Analiza mediului intern oferă o imagine de ansamblu privind resursele


umane, materiale, financiare și curriculare ale instituției noastre.
Școala Gimnazială Berchișești este situată într-o zonă de proximitate a
centrului comunei, unde se regăsesc Biserica ”Sfântul Nicolae”, Biserica ”Sfinții
Apostoli Petru și Pavel”, căminul cultural.
În contextul învățământului preuniversitar din județul Suceava, putem afirma
că instituția noastră :
 este o școală în slujba comunității, oferind șanse egale tuturor elevilor săi;
 are o ofertă educațională bine definită;
 își propune să asigure progresul fiecărui elev;
 creează cadrul optim de integrare a tuturor copiilor
 a obținut an de an rezultate deosebite la concursuri sportive și artistice.
Școala Gimnazială Berchișești este o unitate de învățământ pentru ciclul
preșcolar, ciclul primar și ciclul gimnazial.
Structura organizațională :
 o structură formală, conform reglementărilor în vigoare;
 deciziile se iau în cadrul Consiliului de Administrație și Consiliului
Profesoral;
 relațiile dintre compartimente sunt în concordanță cu prevederile
Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar și Regulamentul de Ordine Interioară, actualizat anual;
 se responsabilizează corpul didactic prin delegarea de sarcini la nivelul
colectivelor de catedră/comisii pe diverse probleme.
Resurse umane – an școlar 2017/2018
Cadre didactice – 29 din care :
 22 titulari
 6 suplinitori calificați
 1 suplinitor necalificat
Ca și pregătire, cadrele diactice ale școlii sunt preocupate permanent de
perfecționare prin obținerea gradelor didactice, astfel:
 Gradul I – 10
 Gradul II – 5
 Definitivat – 9
 Debutanți – 4 (în curs de obținere a definitivatului)
Personal didactic auxiliar – 4, din care:
 Secretar – 1
 Bibliotecar – 1
 Contabil/administrator – 1
 Mediator școlar – 1
Personal nedidactic – 4, din care :
 Îngrijitori – 3
 Muncitor/fochist – 1

Număr de elevi înscriși la unitatea noastră de învățământ:


An școlar Elevi înscriși
Preșcolar Primar gimnazial Total
2016 - 2017 131 194 180 505
2017 - 2018 114 197 161 472

Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 2016 – 2017:


Procent de promovabilitate pe școală :
Procent de promovabilitate pe cicluri de învățământ:
 Primar : 97%
 Gimnaziu : 93%
Rezultatele la Evaluările Naționale,clasa a VIII-a , în ultimii patru ani se prezintă
astfel :
An școlar Elevi înscriși Procent promovabilitate
2014 - 2015 38 95%
2015 - 2016 26 73%
2016 - 2017 41 44%

Resurse materiale și financiare

Școala Gimnazială Berchișești are următoarele spații de școlarizare:


Corp principal

Tipul Săli de Cancelarie Birouri Grupuri Bibliotecă Cabinete


sălii clasă sanitare
Număr 16 1 4 9 1 1
săli

Dotările instituției cuprind: materiale didactice diverse (hărți, planșe, mulaje


etc.), mijloace tehnice (calculatoare -15, videoproiectoare -1, table magnetice -2,
copiatoare -3, scanere -1, rețea de Internet), panouri de afișaj, toate în stare foarte
bună.
Școala înnoiește permanent dotările necesare desfășurării procesului
instructiv-educativ în condiții optime.

Corp secundar

Încăperi Sală de sport Cameră tehnică


Număr 1 1

Sala de sport se află în faza de finalizare a construcției, urmând a fi dată în


folosință în anul școlar 2018 – 2019.
Spațiul destinat cursurilor corespunde standardelor de calitate și se află într-un
permanent proces de eficientizare și îmbunătățire. Materialul didactic existent,
îmbinat cu strategiile didactice adoptate, ajută la realizarea unui demers didactic
eficient. Clădirea școlii a fost construită și dată în folosință în 2012 și dispune de
mobilier în stare foarte bună , nou.
Resurse curriculare

Răspunzând cerințelor de dezvoltare ale comunității și propunând un


învățământ centrat pe elevi și pe nevoile acestora, oferta curriculară a Școlii
Gimnaziale Berchișești este concepută pentru a asigura integrarea și participarea
activă a tuturor elevilor săi, conturând un model educațional armonios , care să
promoveze progresul. Activitățile realizate în cadrul curriculum-ului la decizia
școlii urmărește dezvoltarea unui set nou de aptitudini și competențe: comunicare,
lucrul în echipă, autocunoaștere, soluționarea problemelor etc.
La baza ofertei curriculare a instituției noastre stau documente precum :
 Legea învățământului
 Planul –cadru de învățământ
 Programe școlare
 Descriptori de performanță pentru învățământul primar, criterii de
evaluare a elevilor
 Scheme orare
 Manuale școlare
 Lista disciplinelor opționale
 Documentele comisiilor metodice
 Suporturi curriculare
Întregul personal didactic al școlii urmărește ca obiectiv fundamental asigurarea
calității în educație, vizând:
 Asigurarea resurselor umane și materiale;
 Aplicarea testelor inițiale;
 Organizarea de dezbateri privind programele și manualele;
 Întocmirea planificărilor anuale și semestriale;
 Utilizarea metodelor moderne alături de cele tradiționale;
 Asigurarea materialelor necesare desfășurării lecțiilor;
 Întocmirea graficelor de pregătire suplimentară;
 Proiectarea și realizarea activităților extracurriculare;
 Eficientizarea activităților la nivelul comisiilor metodice;
 Propunerea de discipline opționale.
Oferta CDȘ pentru anul școlar 2017 – 2018

Nr. crt Denumirea opționalului Clasa Profesor propunător


1. ”Elemente de folclor” Grupa Ed. Tîrnovan Oana
mijlocie
2. ”Clubul curioșilor” Grupa Horga Bulgariu Gina
mijlocie
3. ”Clubul curioșilor” Grupa Horga Elena
mijlocie
4. ”Micii pietoni” Grupa mare Ilica Ioan
5. ”Copiii într-o lume de poveste” Grupa mare Ilica Ioan
6. ”Educație pentru sănătate” Grupa mare Simiganoschi Loredana
7. ”Bunele maniere pentru cei mici” Grupa mare Simiganoschi Loredana
8. ”Prietena mea, mingea ovală” Cl. a II-a B Prof. Coca Ionuț
9. ”Educație pentru sănătate” cl. a V-a B Prof. Boicu Senorica
10. ”Educație pentru sănătate” cl. a VI-a A,B Prof. Boicu Senorica
11. ”Chimia și natura” cl. a VII-a Prof. Oanea Gerogeta
A,B
12. ”Istoria orală – istoria trăită-istoria cl. a VIII-a Prof. Roșu Genoveva
povestită” A,B

Oferta CDȘ pentru anul școlar 2018 – 2019


Nr. crt Denumirea opționalului Clasa Profesor propunător
1. ”Micii creștini” Grupa mare Ed. Tîrnovan Oana
2. ”Folclorul copiilor” Grupa mare Ed. Tîrnovan Oana
3. ”Clubul curioșilor” Grupa mare Ed. Horga Bulgariu Gina
4. ”Bunele maniere pentru cei mici” Grupa mare Ed. Horga Bulgariu Gina
5. ”Obiceiuri, tradiții, folclor” Grupa Ed. Pădure Senorica
mijlocie
6. ”Copiii în lumea poveștilor” Grupa Ed. Popovici Cristina
mijlocie
7. ”Obiceiuri, tradiții, folclor” Grupa Ed. Horga Elena
mijlocie
8. ”Prietena mea, mingea ovală” cl. a III-a A și Prof. Coca Ionuț
a III-a B
9. ”Lectura și abilitățile de viață” cl. a V-a Prof. Vântu Marinela
10. ”Istoria orală – istoria scrisă, istoria cl. a VI-a A Prof. Roșu Genoveva
povestită”
11. ”Badminton” cl. a VI-a B Prof. Crăciun Anton
12. ”Educație pentru sănătate” cl. a VII-a și a Prof. Boicu Senorica
VIII-a A și B
3.2.2. Relații cu comunitatea locală

Un element important în desfășurarea actului educațional reprezintă relația


cu comunitatea locală, cuprinzând: administrația publică locală, agenți economici,
mass – media, instituții de cultură, organizații sportive, ONG-uri, Biserica, părinți
etc. Toți acești factori sunt interesați de formarea elevilor pentru viață, ca viitori
cetățeni. În acest sens, aceste instituții pot și trebuie să devină partenere și să
participe la procesul de dezvoltare a școlii și de îmbunătățire a calității educației.
Optimizarea procesului educativ pornește de la colaborarea permanentă cu
comunitatea locală. Primăria Berchișești rămâne partenerul constant al instituției
noastre, atât prin susținere financiară, cât și prin sprijinirea inițiativelor conducerii
școlii în desfășurarea activităților.
Anticipând cerințele societății în care trăim și necesitățile comunității noastre,
școala acționează astfel încât să fie pregătită pentru:
 A-și menține actualii elevi;
 A atrage prin programe și proiecte noi categorii de beneficiari ai unei
educații moderne și eficiente;
 A satisface, pe termen lung, nevoile beneficiarilor direcți și indirecți.
Pe parcursul ultimilor ani, inclusiv în anul școlar 2017-2018, s-au desfășurat
numeroase activități în parteneriat cu:
 Comunitatea locală : Primăria Berchișești, Poliția locală, Clubul
Sportiv Gura Humorului, Centrul de Cultură Suceava, Biserica;
 Alte instituții de învățământ din județ: școli, licee;
 Asociații și fundații: Fundația ”Mila Creștină” Dolhasca.
Proiecte și parteneriate în anul școlar 2017 – 2018:
 ”100 de cărți citite în anul centenarului Unirii”
 Turneul național ”Viorel Lucaci” (rugby)
 ”Șezătoarea – tradiții și obiceiuri românești”
 ”Pași în carieră”
 ”Violența nu te face mai puternic”
 ”Sănătoși, voiși, voinici”
 ”Reîntâlnindu-l pe Caragiale”
 ”Călător prin Grecia antică”
 ”24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române”
 ”15 Ianuarie – Ziua marelui poet Eminescu”
 ”Mărțișorul – simbol al primăverii”
 ”1 Iunie – Suflet de copil”

3.2.2. Relații de cooperare internațională

Participanții la proiectul europen „Let Us Speak”, atât elevii, cât și profesorii


au făcut cunoștință cu modul în care se desfășoară procesul educativ în țări din
Uniunea Europeană și nu numai, urmărindu-se asimilarea de cunoștințe noi privind
utilizarea metodelor de lucru, a noilor tehnologii în cadrul lecțiilor. Mobilitățile din
cadrul proiectului au permis contactul cu alte sisteme educaționale, axându-se pe
exemplele de bune practici. În acest tip de proiecte sunt promovate valori europene
precum: demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, drepturile omului,
toleranța, cooperarea. Aceste valori au fost diseminate de elevii implicați în cadrul
întâlnirilor formale și informale la nivelul școlii, în familie, în comunitate.
Proiectul a fost popularizat prin intermediul a numeroase canale: social-media,
mass-media, afișaje, întâniri ale cadrelor din județ etc.

3.3 Analiza SWOT

MANAGEMENT
Puncte tari:
 Sprijinul acordat cadrelor didactice în desfășurarea procesului instructiv-
educativ;
 Buna colaborare cu echipa managerială;
 Profesionalismul echipei manageriale;
 Elaborarea documentelor de proiectare, organizare, centralizare și evaluare
la timp pentru a asigura bunul mers al instituției;
 Existența planului managerial la nivelul școlii și al tuturor compartimentelor
, comisiilor metodice și tematice;
 Proiectarea activităților manageriale în mod realist;
 Buna gestionare a imaginii școlii în comunitate;
 Colaborarea permanentă și eficientă cu întreg colectivul unității;

Puncte slabe
 Management deficitar la nivelul anumitor comisii;
 Insuficienta implicare a cadrelor didactice membre în comisii;
 Lipsa unei strategii de marketing pe termen mediu-lung;
 Colaborarea superficială învățător de serviciu-profesor de serviciu;
 Lipsa coeziunii grupului de cadre didactice.

Oportunități
 Buna comunicare cu autoritățile locale și ISJ Suceava;
 Existența cadrului legislativ care poate veni în sprijinul instituției;
 Existența legii calității în educație;
 Participarea la proiecte internaționale;
 Diversificarea activității cu alte instituții din județ;
 Promovarea rezultatelor;
 Construirea sălii de sport.

Amenințări
 Legislația este în schimbare și , uneori, ambiguă și contradictorie;
 Colaborarea și comunicarea cu alți colegi;
 Creșterea numărului de elevi proveniți din familii monoparentale sau cu
situații dificile;
 Resursele financiare mici comparativ cu nevoile instituției;
 Scăderea populației școlare.

CURRICULUM

Puncte tari
 Respectarea planului cadru;
 CDȘ realizat conform procedurii de elaborare;
 Material curricular suficient și adecvat;
 Asigurarea nrcesarului de manuale școlare;
 Documente curriculare existente și accesibile;
 Parcurgerea integrală a materiei respectând planificările;
 Program orar ce respectă curba efortului;
 Existența planurilor remediale.

Puncte slabe
 Utilizarea redusă a strategiilor interactive, lecții în cabinetul de informatică;
 Număr insuficient de ore la dispoziția profesorului (cazul matematicii);
 Număr mic de activități extrașcolare;
 Lipsa performanțelor la concursurile școlare.

Oportunități
 Alegerea auxiliarelor ținând cont de particularitățile de vârstă ale elevilor;
 Ponderea disciplinelor care vizează dezvoltarea fizică prin mișcare și joc;
 Existența noului plan cadru și a programelor pentru clasa a V-a.

Amenințări
 Programa încărcată și în schimbare;
 Număr redus de ore pentru orele preferate ale elevilor;
 Criza de timp și indiferența părinților reduc gradul de implicare în procesul
educativ al copiilor;
 Orar încărcat;
 Achiziționarea auxiliarelor din banii părinților;
 Teoretizarea excesivă în detrimentul aplicațiilor.

RESURSE UMANE

Puncte tari
 Cadre didactice titulare bine pregătite;
 Existența mediatorului școlar pentru elevii rromi;
 Cadre didactice deschise spre experiențe noi;
 Cadre didactice numeroase cu grade didactice și experiență profesională.
Puncte slabe
 Conservatorismul și rezistența la schimbare în cazul unor cadre didactice;
 Slaba preocupare pentru formarea continuă a unor cadre didactice;
 Superficialitate, necunoașterea psihologiei copilui și lipsa de autoritate a
unor cadre didactice;
 Lipsa de interes a cadrelor didactice pentru performanță;
 Lipsa coeziunii de grup la cadrele didactice;
 Tensiuni în colectivul de profesori;
 Unii elevi nu manifestă interes pentru lecții/teme/examene.

Oportunități
 Varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizate de CCD;
 Participarea la schimburi de bune practici;
 Experiența cadrelor didactice;
 Formarea unor echipe ce pot colabora la propunerea de
activități;selectivitatea cadrelor didactice;
 Implicarea în proiectele școlii a întregului corp profesoral;
 Parteneriate cu CJRAE și psihologi pentru diminuarea /elimnarea
abandonului școlar.

Amenințări
 Rata scăzută a natalității și reducerea populației școlare;
 Neimplicarea părinților;
 Familii dezorganizate și elevi nesupravegheați;
 Posibilități reduse de motivare financiară a personalului.

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE


Puncte tari
 Colaborarea bună cu Primăria Berchișești;
 Starea bună a spațiilor școlare;
 Conexiunea la Internet și dotarea cu calculatoare;
 Existența bibliotecii și a cabinetului de informatică;
 Construirea sălii de sport;
 Baza materială corespunzătoare nevoilor;
 Receptivitate la fiecare cerință în ceea ce privește resursele materiale și
financiare.

Puncte slabe
 Dotări precare la anumite discipline;
 Utilizarea insuficientă a echipamentelor și materialelor moderne din dotare
de către cadrele didactice;
 Interes scăzut pentru păstrarea resurselor materiale de către elevi și de către
unele cadre didactice;
 Lipsa laboratorului de chimie și a substanțelor pentru experiențe.

Oportunități
 Sprijinul acordat școlii de către autoritățile locale;
 Posibilitatea obținerii de fonduri extrabugetare;
 Existența softurilor educaționale;
 Contribuția părinților.

Amenințări
 Instabilitate legislativă, economică, socială;
 Uzura mrală a echipamentelor;
 Deteriorarea bunurilor materiale;
 Lipsa unor resurse materiale pentru modernizarea claselor.

RELAȚII COMUNITARE ȘI PARTENERIALE

Puncte tari
 Relații bune cu Poliția locală, autorități locale, Biserica;
 Buna colaborare cu instituții culturale locale;
 Comunicare eficientă cu reprezentanții Consiliului local;
 Existența proiectelor în care este implicată comunitatea.

Puncte slabe
 Familii care nu se implică suficient în activități de educare a copiilor;
 Nerespectarea de către unii părinți/elevi a ROI;
 Activități de educație civică insuficiente pentru elevi și părinți.

Oportunități
 Parteneriatul permanent cu Primăria Berchișești, Poliția locală;
 Interesul liceelor de a-și prezenta oferta educațională;
 Utilizarea relațiilor cu diverși parteneri pentru dezvoltarea școlii.

Amenințări
 Concurența cu alte școli;
 Dezinteresul familiei , dar și a unor cadre didactice pentru activități
extrașcolare;
 Degradarea socială;
 Suprasolicitarea unor cadre didactice.
4.ELABORAREA STRATEGIEI

4.1. Structura instituției


Clase de elevi pe niveluri de învățământ – an școlar 2017 – 2018
Învățământ preșcolar

Unitate Grupa Nr grupe Nr elevi Obs.


școlară

GPN nr1 Mică 1 15

Mijlocie 1 17

Mare 1 18

GPN nr 2 Mică 1 23

Mijlocie 1 26

GPN Corlata Mijlocie 1 15

Invățământ primar

Unitate școlară Clasa Nr clase Nr elevi Obs.

Școala CP 2 51
Gimnaziala
Berchișești I 1 25

II 2 49

III 1 23

IV 1 22

Școala primară CP (simultan cu cl a a IV- 1 8


Corlata a)

I (simultan cu cl I, II, III) 1 5


II(simultan cu cl a I, III) 1 4

III (simultan cu I, II) 1 3

IV 1 7

Învățământ gimnazial

Unitate școlară Clasa Nr clase Nr elevi Obs.

Școala aVa 2 49
gimnaziala
Berchișești a VI-a 2 33

a VII-a 2 41

a VIII-a 2 38

Personalul școlii – an școlar 2017-2018


Cadre didactice – 29 din care:
 22 titulare
 6 suplinitori calificați
 1 suplinitor necalificat
Ca și pregătire cadrele didactice ale școlii au fost preocupate permanent de
perfecționare prin obținerea gradelor didactice, astfel :
 Gradul didactic I -10
 Gradul didactic II – 5
 Definitivat – 9
 Debutanți – 4

Personal didactic auxiliar – 4, din care :


 Secretar – 1
 Bibliotecar – 1
 Administrator financiar – 1
 Mediator școlar – 1

Personal nedidactic – 4 posturi (6 persoane), din care:


 Îngrijitori – 5
 Muncitor/fochist – 1
4.2. Viziunea școlii
Ideea de bază a viziunii școlii asupra educației derivă din idealul educațional al
școlii românești, așa cum este formulat în Legea Educației Naționale 1/2001, Titlul
1 – Dispoziții generale, Art. 2 (3).
Prin urmare, viziunea Școlii Gimnaziale Berchișești este :

Fiecare copil are drumul său, iar noi îl ajutăm să îl


aleagă pe cel mai bun.

4.3. Misiunea școlii

În școala noastră învățăm copiii cum să învețe și cum să devină într-o lume în
continuă schimbare.

Lucrăm diferențiat și individual asigurând progresul fiecăriu elev !

Școala noastră va fi locul unde fiecare elev își atinge maximul de capacități
intelectuale, morale, civice și de lucru în echipă pentru a se integra în mediul
social concurențial.

4.4. Ținte strategice

În vederea planificării activității Școlii Gimnaziale Berchișești, în urma


diagnozei, am stabilit, pe termen mediu, următoarele ținte strategice :

1) Implementarea unui sistem de management eficient la nivelul școlii.


2) Creșterea calității educației printr-o ofertă curriculară care să răspundă
nevoilor elevilor.
3) Asigurarea resurselor umane și materiale optime pentru realizarea unui
învățământ de calitate.
4) Realizarea unor activități educative cu impact major în devenirea elevilor.

5. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

5.1. Opțiuni și acțiuni strategice

1) Implementarea unui sistem de management eficient la nivelul școlii

O1. Elaborarea strategiei de dezvoltare managerial


O2. Proiectarea dezvoltării instituționale
O3. Îmbunătățirea proceselor interne pentru a satisface nevoile beneficiarilor
direcți
O4. Asigurarea calității în educație prin realizarea unui învățământ incluziv,
diferențiat și performant
O5. Construirea unui sistem de relații publice printr-un marketing
instituțional eficient
O6. Funcționarea eficientă a sistemului de comunicare internă și externă
O7. Creșterea importanței tuturor funcțiilor școlii la toate nivelurile sociale
O8. Asigurarea climatului de muncă și siguranță în școală
O9. Participarea reprezentanților comunității locale și a părinților la procesul
decizional.

2)Creșterea calității educației printr-o ofertă curriculară care să răspundă


nevoilor elevilor

O1. Identificarea nevoilor, înclinațiilor și aspirațiilor elevilor și includerea în


programe de dezvoltare individuală sau pe grupuri mici;
O2. Realizarea ofertei curriculare a școlii care să reprezinte nevoile reale ale
elevilor și cerințelor părinților;
O3. Optimizarea și promovarea ofertei educaționale prin mijloace clasice și
modern;

3) Asigurarea resurselor umane și materiale optime pentru realizarea unui


învățământ de calitate
O1. Stimularea cadrelor didactice pentru realizarea de activități școlare și
extrașcolare cât mai variate;
O2. Creșterea interesului cadrelor didactice pentru cursuri de formare și
perfecționare;
O3. Întâlniri periodice de analiză și diagnoză la nivelul comisiilor
metodice, dar și la nivelul Consiliului profesoral;
O4. Creșterea calității demersului didactic;
O5. Întocmirea corectă și la termen a notelor de fundamentare;
O6. Întocmirea corectă și la termen a proiectului de buget și a bugetului;
O7. Planificarea riguroasă a cheltuielilor;
O8. Atragerea de fonduri extrabugetare;
O9. Achiziționarea de materiale didactice funcționale și moderne.

4)Realizarea unor activități educative cu impact major în devenirea elevilor


O1. Dezvoltarea abilităților de viață și formarea unui stil de viață sănătos
la toate categoriile de vârstă;
O2. Realizarea educației pentru mediu – pentru o dezvoltare durabilă;
O3. Educația moral – civică a elevilor pornind de la studierea trecutului
istoric;
O4. Organizarea de activități care să pună în valoare potențialul creative al
elevilor;
O5. Derularea unor proiecte în vederea integrării sociale a elevilor rromi;
O6. Orientarea școlară și profesională a elevilor în funcție de aptitudini și
de previziunile de pe piața muncii.
5.2. Direcții de acțiune pentru anul școlar 2017-2018
I. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale
 Creșterea calității actului educațional;
 Monitorizarea procesului de predare – învățare – evaluare din perspective
dezvoltării competențelor cheie și a centrării activităților pe elevi și pe
nevoile educaționale ale acestora;
 Gestionarea în condiții optime a examenelor naționale ( clasele a II-a, a IV-
a, aVI-a, a VIII-a);
 Îmbunătățirea calității managementului educațional;
 Adaptarea ofertei educaționale la specificul școlii și la nevoile educaționale
ale elevilor.
II. Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educaționale
 Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă școlară la educație;
 Implementarea noilor programe școlare și utilizarea noilor manuale;
 Inițierea și implementarea de programe educaționale în vederea reducerii
absenteismului și prevenirii abandonului școlar.
III. Susținerea și promovarea performanței în educație
 Încurajarea și susținerea elevilor cu aptitudini pentru participarea la
olimpiade, concursuri;
 Realizarea unor programe de pregătire a elevilor capabili de performanțe și a
programelor remediale.
IV. Dezvoltarea autonomiei instituției prin implementarea unor strategii
managerial eficiente
 Realizarea unei oferte educaționale care să corespunndă nevoilor reale ale
societății și beneficiarilor educației;
 Dezvoltarea parteneriatelor active cu autoritățile și comunitatea locală.
V. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului
 Evaluarea și consilierea cadrelor didactice prin asistențe la ore;
 Participarea personalului didactic la cursuri de formare;
VI. Promovarea educației nonformale și informale ca oportunitate formativă
pentru elevi
 Crearea unor oportunități pentru educație complex, în spiritual dezvoltării
competențelor cheie , al dezvoltării spiritului civic, a voluntariatului,
multiculturalismului într-o societate complex, dinamică.
VII.Susținerea educației permanente
 Crearea de oportunități pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al
părinților.

6. MECANISME ȘI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE


ȘI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

 Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților;


 Culegerea permanent de informații despre evoluția școlii comparativ cu anii
anteriori, dar și cu alte școli;
 Proiectul va fi revizuit annual sau atunci când va fi necesar în situația în care
prioritățile sau condițiile din școală se modifică;
 Rapoartele de analiză a activității semestriale și / sau anuale reprezintă
indicatori de evaluare a activității din școală pe perioade mai scurte;
 Analiza finală privind atingerea obiectivelor propuse prin activitățile
desfășurate – 30 octombrie 2021 când se vor face comparații între
obiectivele propuse inițial și nivelul de performanță la care s-a ajuns.

Responsabilitățile pentru actul de evaluare revin următorilor :


 Managerul școlar – în ceea ce privește oferta educațională, evoluția în
carieră a cadrelor didactice, creșterea performanțelor școlare și
parteneriatelor desfășurate;
 Responsabilii de comisii metodice pentru creșterea randamentului școlar;
 Consilierul educativ pentru calitatea activităților extrașcolare și
extracurriculare.

7. BUGETUL PROIECTULUI
 De timp : proiectul se derulează pe parcursul a 4 ani școlari,
2017/208…2020/2021;
 Fonduri necesare în anul bugetar 2017 , 1.746.00 RON, incluzând cheltuieli
de personal, cheltuieli materiale, obiecte de inventar, cheltuieli de capital.
Bugetul va fi calculat, propus și, ulterior, aprobat în funcție de prioritățile școlii
și de fondurile alocate.

CONCLUZII

Reușita proiectului pe parcursul celor 4 ani se asigură prin efortul angrenat al


tuturor celor implicați: cadre didactice, beneficiari direcți și indirecți și a
partenerilor sociali, un rol important revenind aici familiilor elevilor și Primăriei
Berchișești.
Prezentul Proiect de dezvoltare școlară pe termen mediu, după avizarea în
Consiliul Profesoral și aprobarea în Consiliul de Administrație, va deveni
documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente
manageriale ale școlii. Anual, acest document va suferi modificări generate de
schimbările datelor de intrare. Pornind de la PDI , în fiecare an școlar va fi alcătuit
Planul managerial (operațional) al școlii care va stabili mijloacele prin care vor fi
atinse țintele și obiectivele strategice respectând direcțiile de acțiune și coroborând
resursele strategice. Se vor stabili indicatori de performanță pentru fiecare obiectiv,
activități concrete, resurse, termene, responsabili și modalități de evaluare.

S-ar putea să vă placă și