Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT.........

Nr............./....................

GRAFICUL ŞI TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ANUL ȘCOLAR 2021-2022


LUNA TEMATICA RESPONSABIL
1. Aprobarea tematicii şi a graficului şedinţelor CA; Directorul,
2. Aprobarea declanşării constituirii noului CA; Președinte
3. Aprobarea PDI (noului PDI sau PDI revizuit, dacă e cazul); CCIM,
4. Aprobarea planului managerial pentru anul şcolar 2021-2022; Resp. comisiei
5. Aprobarea ROF pentru anul şcolar 2021-2022; pentru
6. Aprobarea RI pentru anul şcolar 2021-2022; curriculum,
7. Aprobarea organigramei pentru anul şcolar 2021-2022; Resp. CEAC,
8. Aprobarea/particularizarea contractului educațional 2021-2022; Ad. financiar,
9. Aprobarea programului de lucru al unității în anul şcolar 2021-2022; Secretar
10. Aprobarea orarului desfășurării cursurilor din unitatea de învățământ 2021-2022;
11. Validarea statului de personal pentru anul școlar 2021-2022;
12. Desemnarea coordonatorului pentru programe şi proiecte educative în anul şcolar
2021-2022;
13. Stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor cu caracter permanent şi
temporar/ocazional;
14. Aprobarea componenței comisiei de evaluare a activității cadrelor didactice;
15. Evaluarea activității personalului didactic/didactic auxiliar și aprobarea calificativelor
anuale ale personalului didactic şi didactic auxiliar pentru 2020-2021;
SEPTEMBRIE 16. Aprobarea fişelor individuale ale posturilor pentru anul şcolar 2021-2022;
2021 17. Aprobarea fişelor de evaluare a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru
2021-2022;
18. Stabilirea procedurii de acces al părinților sau reprezentanților legali în unitatea de
învățământ;
19. Aprobarea procedurilor noi elaborate la nivelul unității de învățământ;
20. Aprobarea constituirii formațiunilor de studiu din unitatea de învățământ pentru
anul şcolar 2021-2022;
21. Aprobarea repartizării personalului didactic de predare pentru învățământul
preșcolar și primar/diriginților la grupe/clase;
22. Aprobarea tipurilor de activități educative extrașcolare care se organizează în
unitatea de învățământ, calendarul de desfășurare, modul de organizare și
responsabilitățile stabilite de consiliul profesoral;
23. Aprobarea PCO pentru anul şcolar 2021-2022;
24. Aprobarea instrumentelor interne de lucru, elaborate de director, utilizate în
activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în
unitatea de învățământ;
25. Aprobarea graficului de desfășurare a instruirii practice în anul şcolar 2021-2022;
26. Aprobarea graficului de desfășurare a serviciului pe școală în anul şcolar 2021-2022;
27. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei personalului didactic;
28. Aprobarea/avizarea transferului elevilor pentru lunile iulie, august, septembrie
2021;
1. Stabilirea responsabilităților membrilor CA 2021-2022; Directorul,
2. Desemnarea secretarului CA 2021-2022; Ad. financiar,
3. Validarea raportului anual de activitate al directorului elaborat pe baza rapoartelor Secretar,
comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ pentru anul școlar 2020- CPPE,
2021; Resp.com. de
4.Aprobarea raportului general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de dezv. prof.,
învățământ în anul școlar 2020-2021 și a măsurilor ameliorative; Resp. CEAC
5. Validarea RAEI 2020-2021;
6. Dezbaterea Planului de îmbunătăţire a activităţii unității de învățământ propus de
OCTOMBRIE CEAC;
2021 7. Avizarea execuției bugetare pentru trim. III-2021;
8. Aprobarea participării la programe de dezvoltare profesională în anul 2022;
9. Aprobarea acoperirii cheltuielilor de deplasare și de participare la manifestări
științifice în țară sau străinătate pentru personalul didactic;
10. Aprobarea perioadelor de efectuare a concediilor de odihnă pentru anul şcolar
2021-2022;
11. Aprobarea acordării burselor școlare pentru semestrul I – 2001-2022;
12. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei personalului didactic;
13. Aprobarea/avizarea transferului elevilor pentru luna octombrie 2021;

1. Aprobarea măsurilor de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul Directorul,


profesoral; Ad. financiar,
NOIEMBRIE 2. Adoptarea proiectului de buget pentru anul 2022; Secretar
2021 3. Avizarea listei de investiţii pentru anul 2022;
4. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei personalului didactic;
5. Aprobarea/avizarea transferului elevilor pentru luna noiembrie 2021;

1. Aprobarea Proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023; Directorul,


2. Aprobarea Raportului anual asupra SCIM; Președinte
DECEMBRIE 3. Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic 2021; CCIM,
2021 4. Aprobarea modalităților de realizare a resurselor extrabugetare în anul 2022; Ad. financiar,
5. Aprobarea componenței comisiei de inventariere și a comisiei de casare – 2021; Secretar
6. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei personalului didactic;
7. Aprobarea/avizarea transferului elevilor pentru luna decembrie 2021;

1. Aprobarea bugetului pentru anul 2022; Directorul,


2. Aprobarea planului anual de achiziții (PAAP) pentru anul 2022; Secretar,
3. Avizarea execuției bugetare pentru trim. IV-2021; Ad. financiar
IANUARIE 4. Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2022-2023;
2022 5. Aprobarea pensionării personalului din unitatea de învățământ, în condițiile legii;
6. Aprobarea componenței comisiei de mobilitate – 2022-2023;
7. Aprobarea acordării burselor școlare pentru semestrul al II-lea – 2001-2022;
8. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei personalului didactic;
9. Aprobarea/avizarea transferului elevilor pentru luna ianuarie 2022;

1. Aprobarea instrumentelor de monitorizare şi a criteriilor de evaluare a activităţilor Directorul,


FEBRUARIE cuprinse în Programul naţional „Şcoala Altfel” - 2022; CPPE,
2022 2. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei personalului didactic; Ad. financiar,
3. Aprobarea/avizarea transferului elevilor pentru luna februarie 2022; Secretar

1. Aprobarea modalităţilor de ocupare a posturilor vacante publicate şi a condiţiilor Directorul,


MARTIE specifice de ocupare a posturilor; Ad. financiar,
2022 2. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei personalului didactic; Secretar
3. Aprobarea/avizarea transferului elevilor pentru luna martie 2022;

1. Aprobarea CDS pentru anul şcolar 2022-2023; Directorul,


2. Acordarea calificativelor parțiale pentru cadrele didactice implicate în mișcarea de Resp.
APRILIE personal; comisiei de
2022 3. Avizarea execuției bugetare pentru trim. I-2022; mobilitate,
4. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei personalului didactic din unitatea Ad. financiar,
de învățământ; Secretar
5. Aprobarea/avizarea transferului elevilor pentru luna aprilie 2022;

1. Dezbaterea Raportului comisiei pentru curriculum privind aplicarea programelor Directorul,


MAI școlare și calitatea procesului instructiv-educativ în anul școlar 2021-2022; Resp. comisiei
2022 2. Aprobarea Raportului „Școala Altfel” – 2022; pentru
3. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei personalului didactic; curriculum,
4. Aprobarea/avizarea transferului elevilor pentru luna mai 2022; CPPE

1. Dezbaterea raportului de monitorizare al grupului de acțiune pentru combaterea Directorul,


bullying-ului; Resp. GAAB,
IUNIE 2. Avizarea programelor școlare pentru curriculumul în dezvoltare locală (CDL) și Ad. financiar,
2022 încheierea contractelor-cadru privind derularea instruirii practice cu operatorii Secretar
economici pentru anul școlar 2022-2023;
3. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei personalului didactic;
4. Aprobarea/avizarea transferului elevilor pentru luna iunie 2022;
1.Aprobarea perioadei de desfășurare și a componenței comisiilor pentru examenul de Directorul,
corigență/amânare/diferență; Responsabil
IULIE 2. Dezbaterea raportului privind monitorizarea respectării normelor de conduită de CEAC,
2022 către personalul unității de învățământ în anul școlar 2021-2022; Consilier de
3. Prezentarea raportului privind evaluarea satisfacţiei beneficiarilor şi a personalului etică,
unității de învățământ – anul școlar 2021-2022; Ad. financiar,
4. Avizarea execuției bugetare pentru trim. II-2022; Secretar
5. Aprobarea/avizarea transferului elevilor pentru luna iulie 2022;

Preşedinte CA,
Prof.
...............................

S-ar putea să vă placă și