Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI

CERCETĂRII

Nr…………din……..
Dezbatut si avizat in sedinta CP din data de …………….
Aprobat in sedinta CA din data de………………..
Director,
Prof.Viorica Papuc

TEMATICA ACTIVITATILOR CONSILIULUI PROFESORAL


- SEMESTRUL I – 2020-2021

Nr. Tema propusa Data Responsabil


crt.
1 -Validarea situatiei scolare la sfarsitul anului scolar 2019-2020 Septembrie Director,
-Avizarea incadrarilor cadrelor didactice pe anul 2020/2021 2020 Responsabili
-Avizarea schemei orare pentru anul scolar 2020/2021 comisii
-Alegerea membrilor in consiliul de administratie , CEAC, comisiile
metodice , comisiilor de lucru din scoala

2 - Prezentarea analizei activitatii instructiv-educative pe anul scolar Octombrie Director


2019/2020 2020 Responsabil
-Prezentarea si aprobarea ROI CEAC
-Prezentarea Raportului anual de evaluare interna pentru anul
scolar 2019-2020
- Prezentarea si aprobarea planului de activitate al Consiliului
Profesoral in anul scolar 2020/2021
Aprobarea inscrierii la grade didactice si definitivat a cadrelor
didactice solicitante
-Prezentarea si aprobarea Planului managerial pentru anul scolar
2020/2021
-Prezentarea Planului operational al CEAC pentru 2020-2021

3 -Prezentarea si aprobarea Planului de dezvoltare instituțională Noiembrie Director


-Prezentarea metodologiei pentru examenul de bacalaureat 2021 2020 Consilier
-Avizarea si propunerea spre aprobare CA a Proiectului planului de educativ
scolarizare pentru anul scolar 2021-2022
-Analiza comportamentului elevilor in scoala , a frecventei la ore si
stabilirea unor masuri

4 - Prezentarea Raportului de monitorizare interna al CEAC Decembrie Director


- Masuri si propuneri privind schimbarea atitudinii elevilor fata de 2020 Responsabil
procesul de invatamant. CEAC
-Aprobarea CO si stabilirea permanentei pe perioada vacantelor
școlare
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr…………din……..
Dezbatut si avizat in sedinta CP din data de …………….
Aprobat in sedinta CA din data de………………..
Director,
Prof.Viorica Papuc

TEMATICA ACTIVITATILOR CONSILIULUI PROFESORAL


- SEMESTRUL al II- lea - 2020-2021
Nr. Tema propusa Data Responsabil
crt.
1 Prezentarea analizei activitatii instructiv- educative, la Director
sfarsitul semestrului I Responsabil
-Avizarea cererilor de prelungire a activitatii pentru cadrele Ianuarie Perfectionare
didactice care indeplinesc conditiile de pensionare la 1 2021 Consilier educativ
septembrie, pentru anul scolar urmator Consilier psiholog
-Validarea situatiei scolare la sfarsitul sem I al anului scolar
2020-2021
Dezbaterea si aprobarea Raportului de activitate pe
semestrul I
-Masuri organizatorice privind inceperea semestrului al II-lea
al anului scolar 2020-2021
-Dezbaterea si aprobarea Planului managerial pe semestrul al
II-lea

- Validarea ofertei de discipline optionale Director


- Avizarea proiectului de incadrare pentru anul scolar Responsabili comisii
2021/2022 Februarie Metodice
-Aprecierea activitatii personalului didactic in vederea 2021
acordarii gradatiei de merit Responsabil comisie
curriculum

2 - Propuneri in vederea stabilirii comisiilor pentru examenele Martie Director


nationale 2021 Responsabil frecventa
- Analiza ritmicitatii notarii, a inspectiilor la ore, si notare
comportamentul elevilor in scoala si frecventa la ore
3 -Orientarea scolara si profesionala a absolventilor Aprilie Director
- “Motivele abandonului scolar” 2021 Consilier educativ
- Prezentarea raportului de monitorizare interna al CEAC Consilier psiholog
- Prezentarea metodologiilor examenelor nationale Responsabil CEAC

4 -Raport privind parcurgerea ritmica a materiei Mai Director


- Pregatirea examenelor pentru evaluarea competentelor 2021 Responsabili comisii
lingvistice si digitale – si pregatirea examenului de metodice
bacalaureat- 2021
- Stabilirea programului “Zilele Liceului”, dacă va fi posibil
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI
CERCETĂRII

-Organizarea activitatii pe scoala in vacanta de vara

5 -Validarea raportului privind situatia scolara semestriala si Iunie Director


anuala prezentat de fiecare diriginte 2021 Responsabil CEAC
-Valideaza notele la purtare mai mici decat 7

Director,
Prof. PAPUC VIORICA