Sunteți pe pagina 1din 38

\ Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

IP Liceul Teoretic ,,Mitropolit Nestor Vornicescu”

Discutat și aprobat
la şedinţa Consiliului Profesoral
din 10 septembrie 2018

PLAN COMPLEX
de activitate al liceului
2018 – 2019

Lozova
Relevanță, acces și calitate –
direcţii prioritare în crearea
competenţelor şcolare.
Misiunea şcolii:
Instituția Publică Liceul Teoretic,, Mitropolit Nestor Vornicescu” își propune dezvoltarea unui set de
valori morale , bazate pe respect, integritate, demnitate și toleranță care vor fundamenta evoluția elevilor
școlii atât din punct de vedre profesional cât și social, stimularea performanței individuale, dar și a cooperării
prin asigurarea de șanse egale la educație în vederea integrării optime pe piața muncii și a promovării
învățării pe tot parcursul vieții.

OBIECTIVE PRIORITARE :
1. Crearea condiţiilor optime pentru asigurarea accesului, relevanței și calității în educație.
2. Creșterea și încurajarea performanței și a motivației pentru studiu la elevi prin optimizarea
calității actului didactic și oferirea unor exemple și modele de viață.
3. Asigurarea calității în procesul de evaluare a cadrelor didactice și manageriale în
conformitate cu Standardele de competență profesională.
4. Diversificarea activităților educaționale și extra curriculare orientate spre educație pentru
dezvoltarea durabilă, voluntariat, derularea proiectelor , parteneriatelor și a orientării
profesionale a tinerilor.
5. Atragerea de resurse financiare și dezvoltarea bazei materiale în funcție de nevoile integrării
sociale, pornind de la diagnosticul nevoilor individuale de educație.
6. Asigurarea condițiilor de implementare a Curriculumului modernizat centrat pe formarea
competențelor elevilor la toate treptele de școlaritate.
7. Asigurarea unui nivel de formare continuă a cadrelor didactice orientate spre realizarea unei
instruiri de calitate.
8. Asigurarea condițiilor de incluziune și realizare a procesului educațional în baza PEI a
copiilor tipici.
9. Asigurarea condițiilor de realizare a segmentului experimental și practic în cadrul lecțiilor.
10. Promovarea TIC-ului în educație- componentă de bază a învățământului modern național.
11. Monitorizarea procesului de ocrotire a sănătății, alimentare și dezvoltare integră a copiilor.
Programul I : Management instituţional

Obiectiv strategic :Monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a politicilor în domeniul educa ției cu sens de dezvoltare și
perfecționare a managementului educațional.

Subprogramul: Activitatea Consiliului de Administraţie


Obiectiv specific : Asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație.

Activități /acţiuni Responsabil Termen de Indicatori de performanță


realizare
Ședintă Dir. liceului August Numărul elevilor asiguraţi cu manuale
- Distribuirea fondurilor de şcolarizare ; Raport
- Cu privire la pregătirea instituţiei către noul an de studii;
- Cu privire la aprobarea rețelei școlare;
-Cu privire la aprobarea Fișei individuale de atribuții ale
tuturor angahâjaților.
Ședintă
- Aprobarea planului de activitate a CA; Dir. liceului Septembrie Planul de activitate al CA
-Aprobarea șarjei didactice și a funcțiilor personalului
auxiliar;
-Aprobarea normei didactice a CDS;
-Aprobarea planului complex de activitate a instituției;
-Aprobarea orarului instituției și a orarului cercurilor și
secțiilor sportive;
- cu privire la evaluarea condițiilor privind asigurarea
vieții și sănătății elevilor din liceu.
Ședintă Acte de vizite la domiciliu prezentate
- despre situaţia frecvenţei elevilor; Dir. liceului Decembrie de diriginţi
- raportul CDS despre incluziunea copiilor cu CES.
- cu privire la analiza gestionării mijloacelor financiare Informaţie cu privire la bugetul liceului .
din instituția pentru anul de studii 2017- 2018;
- prezentarea executării bugetului instituție pentru anul
de studii 2018-2019;
- prezentare proiectului bugetului pentru anul de studii
2018-2019;
- cu privire la rezultatele desfășurării olimpiadelor școlare
la nivelul local.

Ședintă Fişa postului


- cu privire la situaţia disciplinară a elevilor şi angajaţilor; Dir. liceului Februarie Regulamentul de ordine interioară
- cu privire la rezultatele olimpiadelor școlare.

Ședintă
- cu privire la rezultatele pretestărilor în clasele IX , XII; Dir. liceului Rezultatele pretestărilor
- cu privire la rezultatele controlului personal al Martie
profesorilor ;
- cu privire la aprobarea planului de acțiuni al
lunarului ecologic ,, Salubrizarea”.
Ședintă Rezultatele controlului prezentate la CA
- cu privire la examinarea Metodologiei de organizare și Dir. liceului Aprilie Fişa de asistare
desfășurare a examenului de absolvire în sesiunea
2018;
- cu privire la planificarea lucrărilor și acțiunilor
privind pregătirea instituţiei către noul an de studii .

Ședintă Listele elevilor din familii social


- aprobarea listelor elevilor din familiile social vulnerabile; Dir. liceului Mai vulnerabile
- cu privire la odihna copiilor în vacanţa de vară; Numărul de solicitanţi
- despre organizarea și desfășurarea examenelor de
absolvire în sesiunea 2018;
- cu privire la aprobarea rapoartelor catedrelor .
Subprogramul : Activitatea Consiliului Profesoral

Obiective specifice:
Asigurarea calităţii manageriale prin stabilirea şi implementarea procedurilor de evaluare , control, prin
prisma standardelor educaţionale.
Implicarea cadrelor didactice în dirijarea procesului decizional prin participarea activă la dezbateri în cadrul
ședințelor Consiliului profesoral.

Activități /acţiuni Responsabil Termen de Indicatori de


realizare performanță
Ședintă organizatorică
- Cu privire la activitatea L.T.,, Mitropolit Nestor Vornicescu” pe anul de studii Directorul liceului August Rapoarte prezentate
2017-2018
- Cu privire la aprobarea listelor elevilor din clasele a I-a, a X-a PV
- Cu privire la numirea diriginților la clasele I-XII.
- Cu privire la situația elevilor corigenți și promovarea elevilor care au lichidat
corigența.
- Cu privirea la aprobarea comisiei de atestare .
- Cu privire la numirea șefilor Comisiilor Metodice.

Ședintă organizatorică Rapoarte prezentate


- Cu privire la aprobarea cererilor cadrelor didactice pentru conferirea și Septembrie
confirmarea gradului didactic. PV
- Referitor la aprobarea planului de activitate pentru anul de studii 2018-2019.
- Referitor la aprobarea șarjei didactice a cadrelor didactice.
- Cu privire la aprobarea orelor opționale.
- Cu privire la aprobarea cercurilor extrașcolare.
- Cu privire la aprobarea Regulamentului de ordine interioară.

Proces verbal
Ședintă tematică: ,, Explorarea bazei tehnico-materiale-versus rezultat academic.” Directorul liceului Rezultatele comisiei
Decembrie de atestare din teren

Ședințe organizatorice Directorul liceului Decembrie Lista elevilor admiși la


- Cu privire la admiterea elevilor la tezele semestriale. Mai teze
Proces verbal

Ședință organizatorică Directorul liceului Proces verbal


- Cu privire la aprobarea rapoartelor pentru atestarea gradelor didactice și Martie-Aprilie Rapoarte de
manageriale. autoevaluare

Ședință tematică: ,,Respectarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru Directorul liceului Martie Proces verbal
acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal”

Ședintă organizatorică Proces verbal


- Admiterea elevilor claselor gimnaziale şi liceale la examenele naționale de Mai Liste ale elevilor
absolvire; Directorul liceului admişi la examenele
- Cu privire la rezultatele semestrului II şi rezultatele anuale ale elevilor din de absolvire
instituţie ;
- Cu privire la promovarea elevilor din clasele a I-VIII și X-XI.

Ședintă Directorul liceului Iunie - iulie Prezentarea


- Cu privire la absolvirea ciclului gimnazial şi liceal ; Raportului
- Cu privire la forma de organizare a concursului de admitere și componența
nominală a Comisiei de admitere în ciclul gimnazial.
Subprogramul : Şedinţe cu cadrele didactice

Obiective specifice:
Monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a politicilor în domeniul educației cu sens de dezvoltare.
Identificarea și soluționarea problemelor în activitatea educațională.

Activități /acţiuni Responsabil Termen de Indicatori de performanță


realizare
Ședintă Dir. liceului August Informaţie prezentată la şedinţă
- cu privire la pregătirea instituţiei către noul an de studii;

Ședintă Listele elevilor


- cu privire la şcolarizarea elevilor; Regulamentul de ordine interioară
- cu privire la condițiile și cerinţele faţă de adoptarea unui cod Dir. liceului Septembrie Numărul de participanţi
vestimentar şcolar;
- cu privire la încadrarea absolvenților în câmpul muncii sau la
studii,
- cu privire la organizarea concursului ,,Pedagogul anului „

Ședintă Listele elevilor pentru alimentaţie


- cu privire la respectarea Regulamentului de ordine interioară Dir. liceului Octombrie
- despre alimentaţia copiilor; Proiecte aprobate
- cu privire la rezultatele evaluării calităţii proiectărilor de lungă
durată.
Ședintă Programul de activitate
- cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor Dir. liceului Noiembrie Fişa sinteză
didactice; Portofoliul cadrelor care se atestează
Curriculum elaborat şi aprobat
- cu privire la realizarea orelor opţionale.

Ședintă Dosarele cadrelor didactice


- cu privire la respectarea cadrului legal şi păstrarea documentaţiei
angajaţilor în colectivul didactic; Dir. liceului Decembrie
- cu privire la respectarea instrucţiunii normelor de securitate a Registre cu semnături privind
muncii a angajaţilor din învăţămînt; respectarea regulilor de securitate
- cu privire la normele de securitate în cadrul organizării şi
desfăşurării activităţii de revelion;
Ședintă
- cu privire la organizarea olimpiadelor şcolare locale şi Dir. liceului Ianuarie Numărul de participanţi
raionale. Menţiuni

Ședintă Dir. liceului Februarie Informaţie


- morbiditatea în rîndurile copiilor şi sarcinile instituţiei privind
prevenirea ei.

Ședintă Numărul de participanţi


- respectarea protecţiei muncii în instituţii de învăţămînt Dir. liceului Martie
- cu privire la măsurile de organizare şi desfăşurare lunarului
salubrizării.
Ședintă Rezultatele evaluării finale
- rezultatele evaluarii finale în clasa a IV-a Dir. liceului Aprilie
Numărul de participanţi
- desfăşurarea lunarului ecologic
Ședintă Numărul de foi de odihnă
-Cu privire la organizarea odihnei copiilor. Dir. liceului Mai

Registre / Dosare
-Despre controlul documentaţieie în clasele absolvente.
Subprogramul : Şcolarizare

Obiectiv specific: Crearea condiţiilor optime pentru accesul tuturor copiilor din localitate în instituţia de învăţămînt.

Activități /acţiuni Responsabil Termen de realizare Indicatori de


performanță
Diriginţii Iunie - august
Analiza opţiunilor elevilor din îvățământul Părinţii Listele elevilor
gimnazial, privind încadrarea la studii ori în absolvenţi
câmpul muncii.
Comisia de admitere Iulie- august Registre cu lista
Concursul de admitere în clasa a X-a elevilor admişi în clasa
a X-a
Mapa cu documente
Înregistrarea elevilor în registre şi cartea
alfabetică Secretar August - septembrie Dosare de admitere
Cartea de înregistrare
Concretizarea listelor elevilor ce vor Dir.adjunct Iunie -august Liste ale elevilor
studia în clasa a I-a, a X-a.
Includerea elevilor din grupul de risc în Includerea elevilor din grupul
activităţi de stimulare a interesului pentru de risc în activităţi de stimulare Permanent Mape. Numărul
şcoală. a interesului pentru şcoală. elevilor.

Întocmirea listelor cu elevii predispuşi spre Dir.adj.educaţie 01 – 10 septembrie Liste ale elevilor
abandon şi lipse nemotivate de la lecţii

Evidența situației de şcolarizare şi Dir.adj.educaţie Mape cu informaţie


frecvenţa la ore a elevilor. 01 – 10 septembrie privind frecvenţa
elevilor
Proces verbal
Distribuirea fondului de şcolarizare. Consiliul de administrație Septembrie

Convorbiri cu părinţii pentru menţinerea Pe parcursul anului Proces verbal


frecvenţei elevilor . Diriginţii Numărul de părinţi
Consiliere individuală pentru elevi cu stima
de sine scăzută şi cei proveniţi din familii Psihologul Permanent Mape cu rezultate.
cu probleme.

Colaborarea direcţiei liceului cu organele de Acte de constatare


drept din teritoriu în direcţie îmbunătăţirii Dir.adj.educaţie Permanent Demersuri
frecvenţei şi disciplinei
.

Şedinţe comune: Direcţia liceului -


Consiliul părintesc – Comisia pentru Direcţia liceului Permanent Procese verbale
apărarea dreptului copilului – Consiliul local Numărul participanţilor
pentru discutarea problemelor ce țin de
școlarizare.
Crearea condiţiilor optime pentru instruirea Direcţia liceului Permanent Plan de lucru aprobat
elevilor cu CES de Direcţia liceului
Subrogramul: Ocrotirea drepturilor copiilor

Activități /acţiuni Responsabil Termen de realizare Indicatori de


performanță
Vizite la domiciliu Proces verbal
Dir. adj. pentru Pe parcursul anului Demersuri
Investigarea condiţiilor de trai a elevilor din educaţie, diriginţii, Acte de
familii defavorizate psihologul școlar cercetare a
condițiilor de
trai ale copiilor
Consiliul elevilor Proiect didactic
Masă rotundă Dir. adj. pe educaţie, aprobat de
Dreptul copilului pe interesul tuturor diriginţii, psiholog Noiembrie directorul
liceului
Proiecte
Ore de clasă didactice
Promovarea și respectarea drepturilor copiilor Diriginţi Noiembrie aprobate
conform cerințelor Uniunii Europene

Alimentarea copiilor din clasele a V-a –XII-a din Direcția liceului Zilnic Documentație
surse comune( liceu, părinți) Asistenta medicală specifică
Contabila
Programul: Evaluarea, monitorizarea și analiza procesului educațional

Obiectiv strategic: Monitorizarea procesului de implementare a curriculumului la toate treptele de școlaritate.

Subprogramul : Controlul calităţii documentaţiei şcolare, a materialelor didactice și vizual-informative.

Activități /acţiuni Responsabil Termen de realizare Indicatori de performanță

Monitorizarea elaborării Directorii adjuncți Septembrie Proiecte didactice aprobate


proiectelor de lungă durată axate pe Ianuarie
implementarea curriculumului
centrat pe competențe.
Monitorizarea elaborării proiectelor Directorii adjuncți Sistematic Proiecte didactice aprobate
de scurtă durată în scopul realizării
standardelor educaționale și a
competențelor specifice la
disciplină.
Nivelul de pregătire a sălilor de Notă informativă prezentată la
clasă cu materiale didactice Diriginţii Octombrie ședințele Comisiilor Metodice.
necesare. Februarie
Verificarea dosarelor elevilor Dosarele elevilor
Direcţia liceului Septembrie
Mai
Octombrie Notă informativă prezentată la
Verificarea cataloagelor Direcţia liceului Decembrie ședințele cu cadrele didactice.
Martie
Mai
Subprogramul : Controlul calităţii predării disciplinelor şcolare

Activități /acţiuni Responsabil Termen de Indicatori de


realizare performanță

Controlul frontal
Predarea disciplinei Limba rusă în clasele V-IX Dir.adj.didact Informaţie, privind
Comisia de verificare Decembrie rezultatele CF, prezentată la
CP.

Controlul generalizator al claselor a V-a Informaţie, privind


a X-a: Dir.adj.didacţi Septembrie rezultatele CG ,prezentată
Membrii Comisiilor Aprilie la Şedinţa CP
Metodice Rezultatele probelor
propuse de dir. liceului

Controlul personal al profesorilor Direcţia liceului Noiembrie


Ulianov Zinaida - învățătoare la clasele primare Comisia de verificare Informaţie privind rezultatele
Controlului Personal
prezentată la Şedinţa
Consiliul Administrativ.
Ursu Mariana - învățătoare la clasele primare Direcţia liceului Portofoliul personal al
Comisia de verificare Octombrie profesorilor.

Mămăligă Nadejda – profesor de Geografie Direcţia liceului Februarie


Comisia de verificare
Controlul preventiv al profesorilor Direcţia liceului Octombrie
Comisia de verificare
Botnari Ion Aprilie

Controlil tematic Informaţie prezentată LA


Dir.adj.didact Consiliul profesoral
Comisia de verificare Martie
Tehnologii de aplicare a Referențialului de evaluare în Consiliul Metodic
cadrul orelor de Limba engleză.
Subprogramul : Controlul activităţii educative

Nr. Activități /acţiuni Termen de realizare Responsabil Indicatori de


performanță

1. Controlul evidenţei frecventei la ore. Sistematic Dir.adj.ed. Raport, privind


(săptămânal) Senatul Liceului. evidenţa frecvenţei.

2. Evidenta efectuării serviciului în liceu. Zilnic Dir.adj.educație Caietul de evidenţă


Membrii CD serviciului în liceu.
Asistenta medicală

3. Controlul stării manualelor. Bibliotecara, Rapoarte elaborate


Semestrial Senatul Liceului.

4. Controlul activităţii secţiei sportive Tenis Dir. adj. ed. Raport elaborat
Februarie Comisia de verificare

5. Control tematic Dir. adj. ed.


,, Formarea competențelor prin achiziții Martie Comisia de Raport elaborat
specifice disciplinei Dezvoltarea personală verificare
prin valorificarea interdisciplinarității„

Programul III: Formarea cadrelor didactice


Obiectiv strategic: Asigurarea unui sistem divers de activități metodice ce ar crea un mediu optim de
creștere profesională pentru fiecare angajat.

Subprogramul : Ședințe comisiilor metodice

Obiectiv: Eficientizarea rolului Comisiei Metodice în formarea continuă a cadrelor didactice și asigurarea unei asistențe metodice
relevante.
Activități /acţiuni Responsabil Termen de realizare Indicatori de performanță
1. Cu privire la asigurarea Raport prezentat
implementării legislației în vigoare în Septembrie
domeniul calității resurselor umane și Informaţie prezentată de învăţătorii claselor
metodologiilor de realizare a primare şi diriginţii claselor a V-a, a X-a
curriculumului disciplinar.
2. Cu privire la analiza Dir.adj.didact Plan elaborat
particularităţilor de vârstă a elevilor
din clasa V-a, a X-a și determinarea Planul cursurilor republicane de formare
strategiilor de lucru cu acești elevi. Octombrie pentru 2018-2109
3. Despre monitorizarea procesului de
dezvoltare continuă a cadrelor
didactice.

1. Despre strategiile didactice vizavi


de stilurile individuale de învățare ale Psihologul școlar Metodologii adaptate și propuse
elevilor cu CES. CMI Noiembrie Raport prezentat
2. Cu privire la conlucrarea
SAP,CMI,CDS și cadrelor didactice
întru elaborarea curriculumului
adaptat și modificat.

1. Cu privire la rezultatele
controlului intern. Dir.adj.didact Conform planificării Raport prezentat
Subprogramul: Seminare metodologice

Obiective specifice:
Modernizarea procesului de instruire și evaluare, axate pe formarea de competențe profesionale
necesare asigurării unui proces educațional de calitate.

Activități /acţiuni Responsabil Termen de realizare Indicatori de performanță

Septembrie Numărul de cadre formate


Seminar teoretic: Modalități
Dir.adj.didact Agenda seminarului
de lucru cu tabla interactivă în
Învățătorii claselor primare Mapă cu materiale
cadrul orelor.

Seminar practic : Dir.adj.didact Numărul de cadre formate


TABLA INTERRACTIVA Agenda seminarului
Cadrele didactice Ianuarie Mapă cu materiale
Proiecte didactice aprobate
Seminar teoretic: Cadre didactice formate Decembrie Numărul de cadre formate
Problemele liceului în Agenda seminarului
viziunea Teatrului social Mapă cu materiale
Proiecte didactice aprobate
Seminar practic:
Subprogramul : Activitatea cu profesorii debutanţi

Obiectiv specific: Valorificarea potențialului didactic și acordarea de asistență metodică cadrelor tinere.
Asigurarea condițiilor și posibilităților de formare continuă a personalului didactic nou angajat.

Acţiunea Responsabil Termen Indicatori


Acordarea asistențelor metodice
calificate tinerilor specialiști în Dir. adj .didact Sistematic Proiectări de scurtă durată
proiectarea demersului educațional. Profesor - îndrumător realizate de tînărul specialist
Număr de cadre formate
Noi aspecte și cerințe în planificarea Dir. adj. didact
și realizarea activității educative în Profesor îndrumător Septembrie Suport didactic
sistemul educațional. Psihologul școlar

Masă rotundă: Atribuțiile cadrului Dir. adj. didact Noiembrie


didactic debutant în implementarea Profesor - îndrumător Suport didactic
educației incluzive. Sugestii și
recomandări metodice de lucru cu
elevii tipici.
Cerințe și modalități de elaborare a
tezelor semestriale și concursurilor Dir. adj. didact Permanent Fişă de asistare
școlare la nivel de instituție de Profesor - îndrumător
învățământ.
Asigurarea accesului permanent al Dir. adj. didact Permanent Registru de evidență
tinerilor specialiști la consultația Profesor îndrumător
metodică.
Atelier de lucru. Dir .adj. didact Octombrie Suport didactic
Evaluarea școlară-factor de susținere Profesor -îndrumător
a calității învățării.

Subprogramul : Atestare
Obiective specifice: Crearea cadrului motivațional pentru dezvoltarea profesională.
Creșterea responsabilității personale a profesorului pentru reușita propriei cariere didactice.

Activități/ Acțiuni Termeni de Responsabili Indicatori de


realizare performanță
1. Ședința Comisiei de atestare : Septembrie Președintele Comisiei
Aprobarea Planului atestării cadrelor didactice din instituție de atestare Liste aprobate
pentru anul de studii 2017-2018. Comisia de atestare Grafic elaborat
Raport
Aprobarea listelor nominale ale solicitanților de grade didactice.
Întocmirea graficului de asistență a cadrelor didactice.

2. Activități de monitorizare și control a procesului de atestare:


cunoașterea actelor legislative, consultații metodice, asistențe la Controale realizate
Comisia de atestare
ore, examinarea documentației specifice atestării conform
Pe parcursul anului
Regulamentului, examinarea notelor informative privind
calitatea procesului de instruire.

3. Ședința Comisie Școlare de Atestare: Martie


Cu privire la recomandarea și aprobarea dosarelor de atestare Comisia de atestare Dosare prezentate
pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice .
Portofolii de atestare
Evaluarea portofoliilor de atestare a cadrelor didactice supuse
atestării.

4. Totalizarea rezultatelor atestării pentru anul școlar 2018-2019. Mai Președintele Comisie Ordin emis de DÎ
de atestare Strășeni și Ordinul
instituției

Subprogramul : Activitatea Comisiilor Metodice.


Obiectiv specific: Acumularea,inovarea și producerea de noi competențe în scopul formării profesionale continuie.

Planul de activitate
Comisia metodică Limba și Literatura Română

Tema de cercetare: Reglementarea managementului temelor pentru acasă

Obiective:

1.Asigurarea calității procesului educațional,în vederea formării/dezvoltării competențelor de


comunicare (orală și scrisă) în limba română ale elevilor;
2.Respectarea metodologiei de aplicare a curriculumului la LLR;
3.Integrarea socială a tuturor elevilor .

Ore publice
Nr.d/ Acțiunea Termen de Responsabil Indicatori
o realizare
1. Oră publică
Domeniul:Textul literar și nonliterar
Standardul:4. Produce acte de vorbire Proiect didactic
orală și scrisă personalizate, care îi Aprilie Mamaliga Nadejda Proces-verbal
reflectă propriile idei, judecăţi, opinii,
argumente, experienţe senzoriale și
lectorale.

2. Oră publică
Domeniul:Textul literar și nonliterar
Proiect didactic
Standardul:5. Interpretează/ Aprilie Ciobanu Ala Proces-verbal
analizează textele literare și
nonliterare, în limita standardelor de
conţinut.
Clasa a
3. Oră publică
Domeniul:Textul literar și nonliterar
Aprilie Bîrdan Zinaida Proiect didactic
Standardul:3. Operează cu termeni
Proces-verbal
din domeniul lingvistic și literar,
în limita standardelor de conţinut.
Clasa a X-a
Activități extracurriculare
Nr.d/ Acțiunea Termen Responsabili Indicatori
o
1. Săptămâna limbii române Noiembrie Membrii comisiei Materiale
metodice Proces-verbal
2.
Atelier practic:
Susținerea Prezentărilor PP cu tema:
„Grigore Vieru si Mihai Eminescu Februarie Membrii comisiei Materiale
-mari poeți ai neamului nostru” metodice Proces-verbal

3. Activitate extracurriculară:
,, Pămîntul, istoria şi limba su nt în
esenţă cei trei stîlpi pe care se ţine Materiale
neamul.” (Ion Druţă) Aprilie Membrii comisiei Proces-verbal
metodice
Managementul educațional
Nr.d/o Acțiunea Termen Responsabili Indicatori
1. -Ședință de organizare.Realegerea
șefului CM;
Planul de activitate
-Elaborarea planului de activitate Membrii comisiei Proces-verbal
pentru anul de studiu 2018-2019; August metodice
-Studiul reperelor metodologice
privind organizarea procesului
educațional în anul de studiu 2018-
2019.
2. -Revizuirea proiectelor de lungă Septembrie Membrii comisiei
durată metodice
Proces-verbal
3. Analiza rezultatelor tezelor Decembrie Membrii comisiei Proces-verbal
semestriale,sesiunea de iarnă metodice
4. Analiza rezultatelor tezelor Mai Membrii comisiei Proces-verbal
semestriale,sesiunea de vară metodice
5 Ședință de totalizare Mai Membrii comisiei Proces-verbal
metodice
Planul de activitate al catedrei
“Arte, tehnologii și sport” pe anul de studii 2018-2019
Tema : Tehnologia operaționalizării obectivelor referitor la formarea subcompetenților
elevilor și selectarea competentilor didactice conform domeniilor educționale.

Nr. Acțiunea Responsabili Termeni de realizare Indicatorii


1. Ședința :Intocmirea planului de Membrii catedrii Iunie 2018 Proces verbal
lucru al catedrei pe anul de studii 2018-
2019
2. Ședința:Informații aduse și discutate la Membrii catedrii August2017 Proces verbal
secția metodică raională.
3. Ședina:Aprobarea și revizuirea Membrii catedrii Septembrie 2017 Proces verbal
proiectelor de lungă durată pe anul de
studii 2018-2019
4. Oră publică:Metode tradiționale și Ciocan Nicolae Decembrie 2018 cl.VI Proces verbal
metode interactive de predare-învățare-
evaluare, în cadrul orelor de ed.
Tehnologică prin utilizarea TIC
5. Expoziție de iarna: Lucrări artistice cu Ungureanu Decembrie 2018 cl. V-IX Proces verbal
genericul “Sărbatori de iarna” Svetlana
6. Oră publică: Activitatea extracuriculară Jardan Zinaida Decembrie 2018 cl.VI Proces verbal
sub genericul “O țară, un neam în an
centener.”
7. Concurs:de lucrări artistice “Mărțșor în Ungureanu Februarie 2019 cl.V-IX Proces verbal
suflet și în gând”. Svetlana Ciocan
Nicolae
8. Starturi vesele:”Pici mici dar voinici” Nicolaescu Vasile Februarie 2018 cl.V Proces verbal
Ambroci Vera
9. Oră publică: Nicolaescu Vasile Februarie 2019 cl.VIII Proces verbal
- Dezvoltarea calităților motrice a
elevilor la lecțiile de ed.fizică
10. Oră publică: Elemente si procedee Ambroci Vera Aprilie 2019 cl.XI Proces verbal
tehnice din jocul de Baschet.
11. Zi sportivă Nicolaescu Vasile Mai 2019 Proces verbal
Ambroci Vera
Directorul
Dirigintele
12. Săptămîna catedrei:Arte, tehnologii și Membrii catedrii Februarie- Martie 2018 Proces verbal
sport. 1.Expoziții cu lucrări
confecționate de elevi la educația plastică
și ed. Tehnologică:
2.Competiții sportive: 3.Totalurile
săptămânii.
13. Olimpiadă la educția plastică și educția Ungureanu Februarie 2019 Proces verbal
tehnologică. Svetlana cl. VII
Ciocan Nicolae
cl VIII
14. Olimpiadă la educația fizică Nicolaescu Vasile Martie 2019 Proces verbal
Ambroci Vera
15. Întâliri amicale cu elevii din diferite Profesorii de Pe parcursul anului de Proces verbal
instituții. educație fizică. studii2018-2019
16. Ședința:Totalurile anului de învățământ Membrii catedrii Mai 2019 Proces verbal
2017-2018

Planul de activitate al Catedrei diriginţilor


Obiectiv general : Promovarea unei educaţii ce asigură dezvoltarea personalităţii elevului în baza particularităţilor
individuale.

Catedra claselor primare

Nr. Clasa Activități/ Acțiuni Termeni de realizare Responsabili Indicatori de performanță


Materiale didactic distribuit
1 Ședința organizatorică August Învățătorii claselor a diriginților.
I-IV Plan de activitate aprobat
Activitatea extrașcolară Noiembrie Țepușel Elena Numărul participanților
2 I-a ,, Concursul bobocilor” Mai Buga Tatiana Proiect al activității
,,Adio,drag Abecedar!” extrașcolare
II-a Dezvoltarea abilităților de utilizare a Bîrdan Liuba Numărul participanților
3 informațiilor în viața cotidiană Ianuarie Lozovanu Ana Proiect al activității
extrașcolare
Formarea atitudinilor și comportamentului Numărul participanților
4 III-a responsabil pentru un stil de viața cotidiană Februarie Darii Mariana Proiect al activității
Pavlov Axenia extrașcolare

Relații de colaborare și de competiții. Numărul participanților


5 IV-a Activitate extrașcolară Mai Buga Tatiana Proiect al activității
,,Adio, clasele primare!” Țepușel Elena extrașcolare
I-a, Numărul participanților
6 II-a, ,,Miss Tomnița” Noiembrie Învățătorii Proiect al activității
III-a, ,,Tradiții și obiceiuri de Crăciun” Decembrie Claselor extrașcolare
IV-a I-IV
7 Ședință de totalizare Șeful catedrei Mai Raport de evaluare a activității
catedrei
8 Editarea Buletinului informativ Director adjunct pentru Permanent B.I.
educație

Catedra claselor gimnaziale


Nr. Clasa Activități/Acțiuni Termeni de realizare Responsabili Indicatori de performanță
1 Materiale didactic distribuit
Ședința organizatorică August Învățătorii claselor a diriginților.
V-VIII Plan de activitate aprobat

2 V-a Activitatea extrașcolară Octombrie Ciobanu Ala Numărul participanților


,,Balul bobocilor” Pavlov Veronica Proiect al activității
extrașcolare

3 Oră publică Nicolaescu Nina Numărul participanților


VI-a Modul sănătos de viață Decembrie Ciocan Vera Proiect al activității
,, Fumatul și alcoolul-tentații periculoase” extrașcolare

4 Pîslaru Olga Numărul participanților


VII-a Oră publică Aprilie Mamaliga Nadejda Proiect al activității
Modul sănătos de viață extrașcolare
,,Produce și servicii cosmetice-beneficii și
riscuri”
5 Numărul participanților
VIII-a Activitate extracurriculară Martie Botnaru Vera Proiect al activității
Nicolaescu Viorica extrașcolare

V-a, Numărul participanților


6 VI-a, ,,Bogățiile Toamnei” Octombrie-Noiembrie Diriginţii Proiect al activității
VII-a, ,,Tradiții și obiceiuri de Crăciun” Claselor a V – VIII. extrașcolare
VIII-a
7 Ședință de totalizare Șeful catedrei Mai Raport de evaluare a activității
catedrei

8 Editarea Buletinului informativ Director adjunct pentru Permanent B.I.


educație

Catedra claselor liceale


Nr Clasa Activități/ Acțiuni Termeni de realizare Responsabili Indicatori de performanță

1 Materiale didactic distribuit


Ședința organizatorică August Învățătorii claselor a diriginților.
IX- XII Plan de activitate aprobat

IX-a Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea Numărul participanților


2 spiritului antreprenorial Aprilie Mămăligă Nadejda Proiect al activității
Stăvilă Nadejda extrașcolare

X-a Dreptul la verticalitate în opinii și opțiuni. Octombrie Dosca Mariana Numărul participanților
3 Activitatea extrașcolară Bîrdan Zinaida Proiect al activității
,,Balul bobocilor” extrașcolare
XI-a Valori independente ființei umane. Numărul participanților
Activitate extrașcolară Februarie Oprea Gabriela Proiect al activității
4 ,,Sărbătoarea dragostei - Dragobetele” extrașcolare
Oră publică

Modul de viață sănătos Ciocan Lucia Numărul participanților


5 XII-a Alimentația echilibrată Februarie Proiect al activității
extrașcolare

IX, Numărul participanților


X ,,Bogățiile Toamnei” Octombrie - Noiembrie Diriginţii Proiect al activității
6 XI ,,Tradiții și obiceiuri de Crăciun” Decembrie Claselor IX-XII extrașcolare
XII
7 Ședință de totalizare Șeful catedrei Mai Raport de evaluare a activității
catedrei

8 Editarea Buletinului informativ Director adjunct pentru Permanent B.I.


educație

Programul IV: Activitatea educativă


Subprogramul: Activităţi extra curriculare

Nr
Activități/ Acțiuni Termeni de realizare Responsabil Indicatori de performanţă

1. Sărbătoarea „Ziua cunoştinţelor" 03 septembrie Direcţia liceului Scenarii elaborate

2. Decada educaţiei rutiere „ Atenţie copii!" 03.09 - 08.09.2018 Dir.adj.ed Proiecte


Diriginţii Scenarii elaborate

Gazete de perete
4. Ziua Internaţională a Păcii 21 septembrie Dir.adj.ed Desene
Cond.cerc
5. Ziua dreptului de a şti 28 septembrie Dir.adj. ed. Materiale didactice
Diriginţi
Sărbătoarea dedicată Zilei pedagogului „ E ziua Ta , 05 octombrie Dir.adj. ed. Scenarii elaborate
7. iubite învăţător „
Săptămîâna ONU în şcoală 15-19 Octombrie Diriginţi
8. Dir.adj. ed. Materiale didactice
9. Ziua Europeană a justiţiei civile 26 octombrie Profesorii de educație Scenarii elaborate
civică
10 Expoziție - concurs raională,,Lumea în viziunea copiilor 12 Octombrie Profesori de artă Expoziție realizată, numărul
plastică de participați
11 Sărbătoarea „Toamna de aur" 15-26 octombrie Diriginţii Dir. adj. ed. Scenarii elaborate
Număr de participanți

12 Ziua ușilor deschise


Octombrie-Noiembrie Dir.adj.ed Materiale didactice

13 Săptămina propagării drepturilor copiilor Diriginţii Proiect didactic


„ Egalitate în drepturi „ 20 -23 Noiembrie Dir. adj.ed. Scenarii elaborate

14 „ Tinerii îngenioşi” . Activitate dedicată zilei naţionale a Noiembrie Dir. adj. ed Scenarii elaborate
tineretului
15 Decada internaţională a toleranţei 19-23 noiembrie Diriginţii Materiale didactice
Dir. adj. ed.
17 Festivalul republican „ Să trăiţi, să înfloriţi” Decembrie Cerc folcloric Scenarii elaborate

18 Activități dedicate sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 21 decembrie Diriginţii Scenarii elaborate
Dir.adj.ed
19 ,,Ploaie de stele-n miez de ghenar” concurs al declamatorilor Ianuarie III-a decadă Profesorii de limba Scenarii elaborate
2018 română Număr de participanți

20 Festivitate dedicată întâlnirii cu absolvenţii 02 februarie Dir.adj.ed Scenarii elaborate

21 Activitate dedicată 22 Februarie Dir.adj.ed Scenarii elaborate


sărbătorii Dragobete
22 „ Mărţişor în suflet, mărţişor în piept „ expoziţie - concurs 01-10 martie Prof.ed.tehnică Expoziţie.Fotografii
a mărţişoarelor Diriginţii
23 Ziua memoriei 02 martie Diriginţii Scenarii elaborate
Dir.adj.ed
24 Ziua Planetei Pământ 21 Martie Cadrele didactice Număr de participanți
25 ,,Arca lui Noe” concursul tinerilor condeieri martie Profesorii de limba Scenarii elaborate
română
27 „ Ziua umorului „ , concursului de bancuri 01 aprilie Dir.adj.ed Scenarii elaborate
cl.primare
28 Turnamentul privind drepturile copilului Aprilie 2019 Profesori de educație Rapoarte elaborate
civică Număr de participanți
Concursul literar raional Aprilie Profesorii de limba Scenarii elaborate
„ La izvoarele înţelepciunii „ română
Bibliotecarul școlar
29 Festivalul raional al cântecului pascal ,,Hristos a înviat” 26 Aprilie – 06 mai Cond. de cercuri Scenarii elaborate
30 Bilunarul ecologic „ Un arbore Martie - Dir.liceului
pentru dăinuirea noastră „ Salubrizare. Aprilie Dir.adj.ed Acțiune realizată
Număr de participanți
31 Concursu raional : „ Securitatea la trafic înseamnă viaţă „ Aprilie Direcţia liceului Scenariu

33 Ziua Drapelului de Stat 27 aprilie Dir.adj.ed Număr de participanți

Gala laureaţilor Mai Direcţia liceului Premianţi


premii
34 Lecția Păcii 08 mai Diriginţii
Dir.adj.ed Scenarii elaborate
35 Ziua națională a Familiei 15 mai Diriginţii Scenarii elaborate
Dir.adj.ed
Con.cerc desen
36 „ Adio şcoală „ – festivitate dedicată ultimului sunet 31 mai Dir.adj.ed Scenariu elaborate

37 Ziua internaţională de ocrotire a copiilor 01 iunie Prof.cl.primare


Dir.adj,ed Scenariu elaborate
Diriginţii
38 Curs festiv de înmânare a actelor de studii Iunie-Iulie Diriginţii Scenarii elaborate
Dir.adj.ed
Dezvoltarea și extinderea educației prin sport

Nr. Activități / acțiuni Termeni de Responsabili Indicatori de


realizare performanță
1 Organizarea și desfășurarea competițiilor raionale între instituțiile Mai Profesorii de educație fizică Scenarii elaborate
de învățămînt: baschet, volei, ,tenis de masă, şah, dame, atletism. Nr. de participanți

2. Organizarea și desfășurarea Olimpiadei raionale la educație fizică. Aprilie Profesorii de educație fizică Probe elaborate
Nr. de participanți

3. Organizarea și desfășurarea a ,,Sărbătorii sportive ” consacrată Septembrie Profesorii de educație fizică Probe elaborate
Zilei Olimpice Nr. de participanți
Nr. de locuri premiate
Subprogramul: Nonviolența față de copii
Obiectivul specific: Eliminarea violenței din școală, familie și societate

Nr. Activități / acțiuni Termen de Responsabili Indicatori de


realizare performanță
1. Discutarea Legislației internaționale și naționale abuzului față de Număr de documente
copii și protecției copilului Septembrie Psihologul școlar examinate

3 Ore de dirigenție: Diriginții Ore realizate .


Consecințe ale violenței asupra dezvoltării copilului Octombrie Număr de bineficiari.

4 Acțiuni de stopare a nonviolenței copiilor. Septembrie Dir. adj. ed. Numărul de acțiuni
2018 Psihologul școlar
Mai 2019 Diriginții
5. Concurs de eseu pentru clasele a VII-XII Profesorii de limba Numărul de participanți
,,Nu violenței!” 25 noiembrie 2018 română
Diriginții
6. Concurs de desen pentru clasele primare Septembrie Învățătorii de clasele Numărul de participanți
,, Protejează-mă! Eu sunt mic! ” primare

7. Ședințe cu părinții: Dezvoltarea abilităților părinților de aplicare a Mai 2019 Dir. adj. ed. Numărul de participanți
metodelor non – violente de educare a copiilor. Diriginții

8. Asigurarea accesului părinților la informații utile despre educația și Septembrie Direcția liceului Numărul de participanți
protecția copilului, prevenirea abuzului față de copil 2016, Mai 2019

Programul V: Parteneriatul comunitar


Obiectiv: Dezvoltarea gradului de implicare a partenerilor sociali în procesul de instruire şi educaţie.
Subprogramul : Parteneriatul cu familia
Direcţiile principale ale activităţii comitetului părintesc:
- implicarea părinţilor în problemele şcolii;
- colaborarea comitetului părintesc cu direcţia liceului în eficientizarea procesului educativ.

Acţiunea Termen Responsabil Indicatori

Adunare părintească generală Direcţia liceului Proces verbal


,, Parteneriat scoală-familie, cheia succesului în Octombrie Diriginţii Numărul de părinţi
asigurarea calității învățâmântului .”

Mape cu proiecte
Universitatea părintească educaţionale.
,,O școală de succes – un spațiu Dir. adj. educaţie Numărul de
pentru formarea elevilor. ” Aprilie Diriginţii participanţi

Adunare părintească generală Mai Direcția liceului Proces verbal

Parteneriatul școală – familie: calitate și fiabilitate”

Subprogramul : Parteneriatul cu APL , ONG , Biserica, Biblioteca, medicii de la Centrul de sănătate Lozova.
Acţiuni/Activități Termen de Responsabil Indicatori de
realizare performanță
medicii de familie
Discuţii cu elevii: de la Centrul de Numărul de
,, Maladii infecțioase: Periodic sănătate Lozova participanţi.
Rujeola - probleme și soluții „ Asistentul medical

Masă rotundă cu participarea Asistentului social,


poliţia, părinţi, elevi, reprezentanţii centrului de Direcţia liceului
sănătate, agenţii economici Septembrie Numărul de
,,Absenteismul și abandonul școlar – un fenomen Dir. adj. ed. participanţi.
social”

Activitate extrașcolară
,, Mitropolit Nestor Vornicescu - făclie vie a Octombrie Dir. adj . ed Numărul de
neamului” Senatul liceului participanţi.

Subprogramul : Parteneriat cu licee din Republică și de peste hotarele Republicii


Obiectiv specific: Perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a personalului didactic prin diferite modalități de
perfecționare naționale și internaționale

Acţiuni/Activități Termen de Responsabil Indicatori de


realizare performanță

Vizite de lucru ,,Schimb de experiență privind Pe parcursul Direcția liceului Materiale didactice
lucrul metodic al Comisiilor metodice” în anului prezentate
liceul ,,Principesa Dadiani” și ,,Spiru Haret,, , Proiecte didactice
gimnaziul din Ciuciuleni, școlile din județul Gorj, Planuri ale catedrelor
școala tehnologică Feldru, județul Bistrița-Năsăud,
România.
Vizite cu scopul schimbului de experiență a Pe parcursul anului Direcția liceului
cadrelor didactice din România și din liceu, cu Materiale didactice
scop de integrare profesională. prezentate

S-ar putea să vă placă și