Sunteți pe pagina 1din 20

Com. Sărulești, sat Sărulești, jud.

Buzău
Cod poștal 527545, telefon/fax: 0238/704403
E-mail: sc_artesimeserii_sarulesti@yahoo.com
Nr. inreg.......................................................
Nr. Înregistrare: ……………………………….

Comisia CEAC

PLAN MANAGERIAL
2020-2021
OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE
( DOMENII DE COMPETENŢĂ)
Organizarea activităţii didactice ,colectivului de profesori ,personalului
1 didactic auxiliar şi personalului nedidactic.
2 Asigurarea încadrării cu personal
3 Monitorizarea şi consilierea activităţii şcolare
4 Respectarea legalităţii în actul decisional
5 Îmbunătăţirea relaţiilor comunitare
EFICIENTIZAREA Monitorizarea activităţii personalului didactic, efectuarea unei evaluării
MANAGEMENTULUI 6 obiective, corecte şi complete a activităţii
I OPERAŢIONAL LA Participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare
NIVELUL UNITĂŢII DE 7 continuă, în scopul ridicării calităţii serviciilor educaţionale;
8 Proiectarea activităţii pentru anul şcolar 2020-2021
ÎNVĂŢĂMÂNT
Organizarea claselor
CREŞTEREA CALITĂŢII 1
ACTULUI DIDACTIC, ASTFEL 2 Proiectarea activităţii educative
II ÎNCÂT ELEVII SĂ DEVINĂ 3 Proiectarea activităţii de consiliere şi orientare
BENEFICIARII EFORTURILOR 4 Asigurarea comunicării cu familia
TUTUROR CADRELOR Asigurarea climatului corespunzător pentru desfăşurarea activităţii în
DIDACTICE IMPLICATE ÎN 5 condiţii de siguranţă,transparenţă şi legalitate.
PROCESUL DE INSTRUCŢIE ŞI
6 Elaborarea planului de măsuri pentru reducerea absenteismului
EDUCAŢIE
APLICAREA POLITICII DE Elaborarea testelor iniţiale, aplicarea testelor, corectarea şi interpretarea
CURRICULUM A MEN, 1 rezultatelor, stabilirea traseului individualizat de formare
REALIZAREA EVALUĂRII Parcurgerea integrală a materiei în conformitate cu cerinţele
III CU SCOP DE ORIENTARE ŞI 2 programelor şcolare
3 Optimizarea activităţii de învăţare
4 Creşterea performanţei şcolare a elevilor
OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII Creşterea ponderii şi eficienţei activităţilor de evaluare. Realizarea
5 evaluărilor pe parcurs.
6 Pregătirea Evaluării Naţionale
7 Continuarea informatizării actului de predare –învăţare-evaluare.
1 Asigurarea continuităţii tradiţiilor în şcoala noastră
Participarea la competiţiile cu caracter educativ şi sportiv organizate
2 conform calendarului
3 Eficientizarea măsurilor de educaţie sanitară
CREŞTEREA CALITĂŢII 4 Organizarea activităţilor în cadrul proiectului ,,Şcoala altfel”
ŞI EFICIENŢEI Participarea colectivelor şcolare la activităţi turistice, sportive, cu
IV PROCESULUI 5 caracter cultural artistic sau distractive
1 Asigurarea resurselor financiare de la bugetele centrale şi locale
Suplimentarea resurselor financiare ale şcolii prin venituri proprii şi
2 sponsorizări
GESTIONAREA EFICIENTĂ Îmbunătăţirea bazei materiale şi a condiţiilor pentru o educaţie de
A RESURSELOR 3 Calitate
V MATERIALE ŞI 4 Asigurarea transparenţei execuţiei financiare
FINANCIARE 1 Colaborarea cu autorităţile locale
2 Colaborarea cu ISJ
Realizarea unor acţiuni de colaborare cu comitetul de părinţi, agenţi
PROMOVAREA ŞI 3 economici, ONG, membri ai comunităţii locale, presa
VI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR 4 Promovarea imaginii instituţionale prin site-ul şcolii,acţiuni de marketing
DE PARTENERIAT ÎN educaţional.
COMUNITATEA LOCALĂ 5 Asigurarea comunicării interne şi externe a instituţiei şcolare
6 Realizarea parteneriatului prin programe de cooperare regionale.
ACTIVITATEA OBIECTIVUL OBIECTIV TERMEN RESPONSABILI MONITORIZARE/
GENERAL DERIVAT EVALUARE

Director, secretar, Adrese către ISJ,


Analiza resurselor existente şi a posibilităţilor de I 1 Sep-2020 administrator Consiliul local, ISJ
reorganizarea a activităţii. financiar Teleorman

Director, secretar, Adrese către ISJ,


Asigurarea încadrării cu personal didactic, I 2 Sep-2020 administrator Consiliul local, ISJ
didactic auxiliar calificat şi nedidactic. financiar Teleorman
catedre
Constituirea catedrelor şi repartizarea orelor pentru I 1 Sep-2020 Director repartizate,stat de
anul şcolar 2020-2021 funcţii

Director ,
responsabili Orarul afişat în
Întocmirea orarului şcolii I 1 Sep-2020 alcătuire orar cancelarie

Consiliul de
Alegerea Consiliului de administraţie al şcolii I 1 Sep-2020 Director administraţie
funcţional
Numirea responsabililor de arii curriculare,
catedre, comisii metodice, stabilirea I 1 Sep-2020 Director Decizii de numire
responsabilităţilor

Întocmirea graficului cu profesorii de serviciu în Director,


şcoală şi pe transportul şcolar I 1 Sep-2020 responsabili Grafic afişat
serviciu pe
şcoală , transport
şcolar

Director,
Finalizarea lucrărilor de reparaţii şi igienizare a administrator
spaţiilor şcolii . I 1 Sep-2020 financiar Spaţii igienizate

Realizarea programului de activităţi al Consiliul I 1 Sep-2020 Director Graficul activităţilor


de administraţie şi stabilirea responsabilităţilor

Analiza activităţii din anul şcolar 2019- I 1 Oct-2020 Director, Consilul Raport de analiză în
2020,evaluarea personalului; de administraţie Consiliul Profesoral

Implementarea obiectivelor în planurile


manageriale ale ariilor curriculare, catedrelor şi Director, Planuri manageriale
comisiilor ce vor activa la nivelul unităţii în anul I 1 Oct-2020 responsabili de vizate
şcolar 2020-2021 catedre şi comisii
Realizarea inventarierii bazei materiale a unităţii Director,
şi stabilirea unui plan de măsuri pentru I 1 Dec-2020 responsabil Inventare
conservarea, lărgirea şi modernizarea acesteia. comisie inventor

Analiza la nivelul ariilor curriculare a Responsabilii de


documentelor elaborate la nivelul ministerului I 4 Sep-2020 arii curriculare Proces verbal
Monitorizarea zilnică a prezenţei elevilor la
cursuri, contactarea familiilor elevilor în cazul Rata redusa a
absenteismului elevilor I 3 permanent Diriginţi abandonului
Cadre didactice
Avizarea CDS la ISJ Buzau I 3 Oct . 2020 propunătoare de CDS vizate
CDŞ
Participarea la consfătuirile anuale ale cadrelor Responsabilul arii
Didactice I 3 Sep-2020 curriculare Procese verbale

Raportare periodică
Reorganizarea comitetului pentru situaţii de I 1 Sep-2020 Director în Consiliul de
urgenţă Administraţie
Completarea unei baze de date la nivelul unităţii Director
şcolare I 3 Sep-2020 Bază completă

Controlul şi avizarea documentelor şcolare ale


personalului didactic I 3 Oct-2020 Directori Raport
Director,
responsabili de
Reactualizarea fişei postului pentru cadrele catedre şi comisii, Fişa postului cu
Didactice I 4 Oct-2020 Consiliul de semnătura salariaţilor
administraţie
Planificarea activităţilor de monitorizare şi Plan de monitorizare
Control I 3 Oct-2020 Director şi control
Evaluarea anuală a personalului didactic şi
Nedidactic I 4 Aug-2020 CA Fişe de evaluare

Realizarea raportului de autoevaluare a unităţii I 6 Oct-2020 Responsabil Raport autoevaluare


şcolare pentru 2016-2018. CEAC, Director
Raport pentru
Realizarea raportului anual pentru ARACIP I 6 Oct-2020 Director ARACIP
Responsabil
CEAC

Director,
responsabili de
catedre şi comisii,
Reactualizarea fişei postului pentru personalul I 3 Nov-2020 Consiliul de Fişele posturilor
didactic auxiliar şi nedidactic administraţie

Reactualizarea PDI şi stabilirea Director ,


planului operaţional pentru 2020-2021 I 3 Nov-2020 responsabili arii PDI actualizat
curriculare
Director,
responsabili de
Stabilirea indicatorilor specifici pentru evaluarea catedre şi comisii, Fişe de evaluare
anuală a cadrelor didactice I 6 Nov-2020 Consiliul de actualizate
administraţie

Prezentarea noilor reglementări legislative I 4 permanent Director Note de sarcini,


informări prin e-mail

Prelucrarea procedurilor de acordare a burselor I 4 Nov-2020 Diriginţi, Procese verbale


Şcolare Responsabili clase

Actualizarea procedurilor la nivelul I 4 Nov-2020 Director Proceduri


compartimentelor

Completarea corectă şi la termenele stabilite a I 4 Sep-2020 Secretar Documente


contractelor de muncă completate

Eficientizarea comunicării cu ISJ Buzau. Procese verbale de la


I 5 Permanent Director activităţi, adrese,
materiale solicitate

Realizarea problemelor de etapă privind mişcarea


personalului didactic pentru anul şcolar 2020-2021
(proiectul planului de încadrare, restrângerile de I 6 Dec-2020 Director, secretari Adrese înaintate la
activitate, vacantări, pensionări etc) ISJ
Stimularea participării cadrelor didactice la cursuri Cadre didactice
de formare şi perfecţionare prin CCD sau alte I 8 Permanent Responsabil participante la
organizaţii de formare perfecţionare formare

Director,
Participarea la cercurile pedagogice pe centre I 8 Permanent responsabili de arii Procese verbale
curriculare

Realizarea perfecţionărilor curente prin


participarea la activităţi metodico - ştiinţifice în I 8 Permanent Responsabili de Procese verbale
cadrul comisiilor metodice arii curriculare
Director,
Acordarea de consiliere cadrelor didactice înscrise responsabili de arii
la examene prin asistenţe şi interasistenţe la ore, curriculare
consultaţii privind realizarea proiectelor didactice I 8 Permanent Responsabil Fişe de observaţie
şi a lucrărilor metodico - ştiinţifice CEAC

Întocmirea proiectului planului de şcolarizare I 9 Dec-2020 Consiliul de Proiect plan înaintat


pentru anul şcolar 2020-2021 administraţie la ISJ
Director,
Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar responsabili de arii Discipline opţionale
2020-2021 şi parcurgerea etapelor legale. I 9 Mar-2021 curriculare elaborate şi aprobate

Director, secretar Dosar cu efectivele


Constituirea claselor de elevi II 1 Sep-2020 de elevi pe clasă

Stabilirea diriginţilor. Director, secretar


II 1 Sep-2020 Dispoziţii de numire
Identificarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a
abandonului şcolar II 6 Permanent Diriginţi Măsuri propuse

Controlul şi avizarea planului managerial al Planuri manageriale


comisiilor şi subcomisiilor II 2 Oct-2020 Director vizate

Realizarea repartizării elevilor pe clase II 1 Sep-2020 Director, secretar Dosar clase

Repartizarea colectivelor de elevi în sălile de Director, secretar,


clasă;preluarea claselor pe bază de proces II 1 Sep-2020 administrator Procese verbale
verbal financiar

Prelucrarea regulamentului şcolar, a Diriginţi,


Regulamentului intern şi a procedurilor elaborate II 1 Sep-2020 Responsabili clase Procese verbale
la nivelul unităţii.

Completarea cataloagelor şcolare şi completarea II 1 Oct-2020 Diriginţi, Cataloage completate


bazei de date operator bază
date , secretar ,
Responsabili clase

Înfiinţarea Consiliului reprezentativ al elevilor, Director,


organizarea alegerilor locale pentru preşedintele responsabil
consiliului elevilor II 1 Oct-2020 consiliul elevilor, Consiliu funcţional
consilier educativ

Organizarea responsabilităţilor la nivelul II 1 Conform Diriginţi, Procese verbale


colectivelor de elevi; Înfiinţarea consiliului clasei calendarului Responsabili clase
Întocmirea documentelor specifice dirigintelui, Diriginţi,
planificarea temelor orelor de dirigenţie II 3 Oct-2020 Responsabili clase Dosar comisie
Programarea şi realizarea de întâlniri cu Conform
reprezentanţi ai cabinetului medical, Poliţiei, planificării
Pompieri, comunitatea locală, Biserica, etc. II 3 activităţilor Consilier educativ Procese verbale
extracurriculare
Organizarea de activităţi extracurrriculare lunare Diriginţi,
conform ordinul MECI 5132/10.09.2009 II 3 Lunar Responsabili clase Procese verbale

Diriginţi,
Completarea fişelor psihopedagogice a elevilor II 3 Permanent Responsabili clase Dosar fişe completate

Activităţi de consiliere şi orientare pentru Director, psiholog


alegerea unui traseu educaţional corespunzător II 3 Mai 2021 şcolar, diriginţi Procese verbale
Identificarea elevilor cu probleme de ordin
social, comportamental, sau medical şi stabilirea Diriginţi, Program de măsuri
unui program de măsuri de sprijin. II 4 Permanent Responsabili clase aplicat

Implicarea specialiştilor din Centrul Judeţean de


asistenţă psihopedagogică în rezolvarea II 6 Permanent Psiholog Şcolar Procese verbale
problemelor deosebite ale elevilor .
Organizarea activităţilor de suport educaţional şi
de consiliere pentru părinţi . Diriginţi,
II 4 Oct-2020 Responsabili clase Planificare

Organizarea lectoratelor cu părinţii, constituirea Diriginţi,


Comitetelor de părinţi pe clase. II 4 Nov-2020 Responsabili clase Procese verbale

Diriginţi,
Reorganizarea Consiliului reprezentativ al Responsabili clase,
Părinţilor II 5 Nov-2020 responsabil Contract încheiat
Asigurarea serviciului de pază şi realizarea
programării profesorilor de serviciu în scopul Director Programarea
asigurării siguranţei elevilor. II 5 Sep- 2020 serviciilor

Activităţi de implicare a familiei elevilor în Diriginţi,


procesul educaţional II 4 Permanent Responsabili clase Procese verbale

Realizarea unei comunicări eficiente între şcoală II 4 Permanent Diriginţi, Procese verbale
şi familiile elevilor Responsabili clase întâlniri
Condica, caietele
Recapitularea materiei la toate disciplinele III 1 Sep-2020 Cadrele didactice elevilor

Realizarea testelor de evaluare iniţială la nivelul III 1 Sep.2020 Cadrele didactice Seturi de teste, dosare
ariilor curricular arii curriculare
Corectarea şi interpretarea rezultatelor testelor Teste, interpretări,
aplicate III 1 Oct-2020 Cadrele didactice măsuri
Stabilirea unor trasee individuale de formare Trasee
pentru elevi III 1 Oct-2020 Cadrele didactice individualizate

Urmărirea progresului şcolar al elevilor III 4 Permanent Cadrele didactice Fişe de progres

Întocmirea planificărilor calendaristice III 2 Sep-2020 Cadre didactice Planificări


Proiectele unităţilor
Proiectarea unităţilor de învăţare III 3 Periodic Cadre didactice de învăţare
Monitorizarea permanentă a parcurgerii Responsabili de
programelor şcolare III 3 Permanent arii curriculare, Rapoarte
Director
Asigurarea accesului cadrelor didactice la
curriculum în vigoare, şi la noutăţile apărute pe III 3 Permanent Director Procese verbale
pagina MEN.
Adaptarea curriculumului la cerinţle elevilor .
III 3 Permanent Cadre didactice Bază completă

Îndrumarea permanentă a activităţilor de muncă


independentă a elevilor şi a celor cu caracter III 4 Permanent Cadre didactice Referate
aplicativ – practice
Director,
Utilizarea eficientă a materialului didactic şi a operator bază Procese verbale de
mijloacelor audio-vizuale aflate în dotarea şcolii III 4 Permanent date analiză

Director,
Diversificarea materialelor didactice utilizate, operator bază
îmbunătăţirea bazei didactice a şcolii , valorificare III 4 Permanent date Rezultatele elevilor
eficientă a cabinetelor, laboratoarelor şi atelierelor
Stabilirea măsurilor corective care se impun în Teste iniţiale vizate
urma analizei rezultatelor testelor iniţiale III 5 Oct-2020 Cadre didactice de responsabilii de
arii curriculare
Stabilirea tipului de evaluare şi a instrumentelor
de evaluare cu accent pe creşterea ponderii Raport privind
evaluării de tip formative III 5 Permanent Cadre didactice evaluarea

Stabilirea modalităţilor de monitorizare şi control,


a graficelor de realizare a activităţilor de evaluare III 5 Oct-2020 Director Grafic de control

Raport privind
Aprecierea şi valorificarea rezultatelor evaluării III 5 Permanent Cadre didactice rezultate ale elevilor
şi concluzii
Notarea obiectivă, ritmică, asigurarea numărului
de note la fiecare disciplină înregistrarea corectă a Cataloage şi procese
rezultatelor şcolare III 5 Permanent Cadre didactice verbale de control

Verificarea şi corectarea temelor pentru acasă, a


testelor şi lucrărilor scrise III 5 Permanent Cadre didactice Caiete elevi

Implicarea elevilor în concursuri şcolare; Responsabilii de


Organizarea loturilor de elevi; Realizarea III 6 Oct-2020 arii curriculare Liste elevi
programului de pregătire.

Realizarea de tematici, liste bibliografice, probe Responsabilii de


practice, etc. care vor fi puse la dispoziţia elevilor III 6 Nov-2020 arii curriculare Tabele afişate
în vederea participării la concursuri

Evaluarea periodică a nivelului de pregătire al III 6 Periodic Cadre didactice Raport de analiză şi
elevilor cuprinşi în aceste activităţi concluzii
Prezentarea programelor de examen pentru III 8 Oct-2020 Diriginţi, Procese verbale
evaluările finale. Responsabili clase

Stabilirea programului de consultaţii şi pregătire III 8 Oct-2020 Diriginţi, Programe de


suplimentară la disciplinele de examen Responsabili clase pregătire
Infor
matic
Asigurarea accesului la informaţii prin utilizarea III 8 Oct-2020 ian Programare
calculatoarelor din dotarea şcolii
Organizarea şi desfăşurarea sărbătoririi Zilei Manifestări
Naţionale IV 1 1-Dec-2020 Consilier educativ organizate
Planificarea şi aprobarea programului de activităţi
pentru Proiectul ,,Şcoala altfel” IV 4 Oct. 2021 Consilier educativ Program de activităţi
Derularea activităţilor în cadrul Programului
”Şcoala altfel” IV 4 Martie 2021 Consilier educativ Procese verbale
Consilier educativ
Organizarea şi desfăşurarea manifestărilor cu IV 1 Dec-2020 Programe artistice
ocazia sărbătorilor de iarnă
Conform
Participarea la competiţiile sportive municipale, calendarului de
judeţene şi naţionale cros, fotbal, handbal, şah IV 2 desfăşurare a Profesori de sport Raport analiză
in conditiile actuale ( Covid ) activităţilor

Activităţi comune cu reprezentanţii pentru Conform Responsabil


combaterea şi evitarea dezastrelor naturale IV 2 planificărilor comitet sănătate şi Proces verbal
aprobate securitate în muncă

Realizarea unei baze de date cu elevii problemă în


vederea monitorizării şi consilierii acestora cu
sprijinul poliţistului de proximitate,psihologului. IV 3 Oct-2020 Consilier educativ Proces verbal

Activităţi în parteneriat cu reprezentanţi ai Poliţie Conform Director, consilier


pe teme vizând infracţionalitatea juvenilă IV 3 planificării educativ Proces verbal
Activităţi la nivelul colectivelor în vederea
prezentării pericolelor tabagismului, consumului
de alcool şi de droguri, în rândul tinerilor. Director, consilier Tematică prezentată
Desfăşurarea activităţilor în parteneriat cu Centrul IV 3 Semestrial educativ, psiholog elevului
Judeţean Antidrog şi Jandarmeria română. şcolar
Conform
Organizarea de competiţii sportive inter-clase IV 5 calendarului Profesori de sport Proces verbal
sportiv
Organizarea şi desfăşurarea de activităţi distractive IV 5 În vacanţe Consilier educativ Proces verbal
Organizarea de excursii tematice
IV 5 Semestrial Consilier educativ Excursii organizate
Distribuirea ajutoarelor financiare pentru elevii cu V 1 Permanent Administrator Dosare aprobate
CES , a rechizitelor şcolare şi a ajutorului EURO financiar, secretar
Director,
Elaborarea proiectului de buget pe anul V 1 Dec-2020 administrator Buget depus la
calendaristic 2020. financiar Consiliul local
Urmărirea realizării execuţiei financiare, obţinerea
fondurilor suplimentare la rectificările de buget, Director,
realizarea de venituri extrabugetare din activităţile V 1 Permanent administrator Memoriu de înaintare
fermei şi atelierele şcolare. financiar

Obţinerea de venituri extrabugetare prin


închirierea spaţiilor şcolare Director,
V 2 Permanent administrator Existenţa veniturilor
financiar suplimentare
Director,
Utilizarea veniturilor extrabugetare în funcţie de V 2 Permanent administrator Raport de analiză
priorităţile şcolii financiar financiară
Responsabil
Verificarea prizelor de împământare de către o comisie SSM
firmă autorizată. V 3 Oct-2020 Administrator Buletin de verificare
financiar
Director,
Atragerea de finanţări prin derularea unor proiecte V 2 Permanent administrator Proiecte depuse
comunitare financiar
Organizarea de activităţi în parteneriat cu structuri Protocoale de
ale autorităţilor locale, ISJ, DSP, ONG-uri, Poliţie, V 1 Permanent Consilier educativ colaborare Activităţi
Jandarmerie, Centrul judeţean antidrog, etc. realizate
Director,
Efectuarea reparaţiilor curente la localul şcolii V 3 Sep-2020 administrator de Lucrări realizate
patrimoniu
Asigurarea iluminatului, încălzirii, consumului de Director,
apă, internet,telefonie necesare desfăşurării V 3 Permanent administrator de Şcoală funcţională
activităţii şcolare. patrimoniu
Dotarea cu materiale didactice la fiecare Responsabili arii Materiale didactice
disciplină V 3 Permanent curriculare achiziţionate
Director
Obţinerea verificărilor tehnice la centrale termice V 3 Nov-2020 Verificări tehnice

Implicarea elevilor şi părinţilor în crearea unui V 4 Permanent Cadre didactice Activităţi cu


climat propice desfăşurării actului didactic implicarea CRP
Prezentarea în CA a raportului anual privind
execuţia bugetară V 4 Jan-2020 Director Procese verbale
Informarea tuturor angajaţilor asupra utilizării
transparente a fondurilor bugetare şi extrabugetare
în condiţii de legalitate. V 4 Semestrial Director Procese verbale
Elaborarea de proiecte comune, în vederea
organizării unor activităţi educative sau de
orientare profesională cu autorităţile locale: VI 1 Nov-2020 Consilier educativ Întocmirea de
Primăria, Poliţia, DSP, Biserica programe
Conform
Realizarea de proiecte cu finanţare calendarului Director,
nerambursabilă în parteneriat cu autorităţile locale VI 1 surselor de administrator Proiecte depuse
finanţare financiar

Identificarea nevoilor comunităţii locale şi VI 1 Permanent Director Procese verbale


monitorizarea activităţilor derulate în parteneriat.
Conform
Participarea la programele de inspecţie şi evaluare VI 2 planificării ISJ Directori, profesori Procese verbale
şcoală şi CCD metodişti
Realizarea unei baze cu cadrele didactice şi
adresele lor de e-mail în vederea unei comunicări VI 5 Sep-2020 Administrator Baza de date
rapide şi eficiente sistem
Informarea părinţilor şi elevilor claselor terminale
asupra conţinutului programei şi regulamentului
de desfăşurare a examenului de Evaluare VI 5 Oct-2020 Diriginţi Procese verbale
Naţională , EN II, IV , VI
Realizarea la termenele stabilite, operativ şi corect
a tuturor situaţiilor solicitate la nivel de ISJ sau VI 2 Permanent Director, secretar Elaborarea de
minister materiale
Participarea cadrelor didactice la activităţi Responsabil Cadre participante la
comune vizând perfecţionarea prin ISJ şi CCD VI 2 Permanent perfecţionarea cursuri de formare

Reorganizarea CRP şi aprobarea programului de VI 3 Nov-2020 Responsabil Proces verbal


activităţi pe anul şcolar 2020-2021 Asociaţia părinţilor
Colaborarea cu asociaţii vizând realizarea în Realizarea de
comun a unor proiecte educaţionale VI 3 Permanent Consilier educativ proiecte
Implicarea cadrelor didactice în depunerea de conform Responsabil
proiecte pentru mobilităţi de formare prin fonduri VI 4 Apelului la proiecte de Proiecte depuse
comunitare propuneri cooperare

Modificarea structurii şi actualizarea site-ului VI 4 Sep-2020 Administrator Site - ul şcolii .


şcolii . reţea
Responsabil
Asigurarea condiţiilor şi resurselor financiare proiecte de
pentru derularea proiectelor de cooperare VI 6 Permanent cooperare Proiecte depuse
regionale şi internaţionale aflate în desfăşurare. Director

Responsabil CEAC
Prof. Danciu Florentina - Rodica

S-ar putea să vă placă și