Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

CAIET DE PRACTICĂ
PEDAGOGICĂ
(învăţământ preşcolar)

Numele şi prenumele studentului

_______________________________________________________

Anul de studiu _______________

Specializarea _________________

2018

1
CUPRINS
Preambul 3
Cerinţele minimale ale practicii pedagogice 4
Criterii de evaluare a practicii pedagogice 4

INSTRUMENTE DE PRACTICĂ 5
A Practica pedagogică de documentare 5
A.1. Finalitățile educaționale ale învățământului preșcolar 5
A.2. Organigrama structurală a sistemului de învățământ din România 5
A.3. Termeni pedagogici 6
A..4. Descrierea unității de învățământ 6

B. Practica pedagogică observativă 8


B.1. Grile pentru cunoașterea grupei de copii 8
B.1.1. Grilă de observare a comportamentului cognitiv al copilului 8
B.1.2. Grilă de observare a comportamentului social al copilului 9

B.2. Instrumente destinate cunoașterii și analizei documentelor de proiectare 10


B.2.1. Fișa de analiză a planificării anuale/ săptămânale 10
B.2.2. Fișa de analiză a unui proiect didactic 10

B.3. Instrumente destinate cunoașterii și analizei comportamentului didactic


B.3.1. Fişa de observare a activităţii didactice 11
B.3.2. Fişă de observare a comportamentului didactic 12

C. Practica pedagogică activă (susținerea activităților didactice) 14


C.1. Proiect didactic - model 14

ANEXE 16
Anexa 1 - Structura planificării anuale a temelor
Anexa 2 - Structura planificării săptămânale
Anexa 3 - Fișa de evidență a practicii pedagogice
Anexa 4 - Fișa de asistenţă

2
PREAMBUL

Informațiile incluse în acest Caiet de practică reprezintă un ghid al studentului aflat în perioada
stagiului de practică pedagogică în cadrul unei unităţi de învăţământ preşcolar. Prin intermediul
practicii pedagogice, se fundamentează şi se consolidează formarea inițială a viitoarelor cadrelor
didactice, formare ce presupune atât familiarizarea cu activitățile specifice în cadrul unităților școlare
(grădinițe), cât și desfășurarea unor activități didactice propriu-zise.
În orele de practică pedagogică, se urmărește dezvoltarea unui set amplu de competențe
specifice (cunoștințe, deprinderi și priceperi, capacități aplicative, atitudini și valori) unui profesor
pentru învățământul preșcolar.
În acest document, sunt incluse instrumentele/datele necesare în activitatea de practică
pedagogică (de documentare, observativă şi activă). Instrumentele de lucru (fișele de analiză şi grilele
de observare) sunt grupate după cum urmează:

❖ informații legate de unitatea școalară (structură, cultură, curriculum);


❖ informații legate de preşcolari;
❖ informații legate de activităţile cadrului didactic.

Finalitatea prezentării acestui Caiet de practică este ca, în urma utilizării lui de către studenţii
practicanţi, sub monitorizarea atentă a mentorilor, să conducă la asimilarea progresivă a competenţelor
pedagogice, pe baza cărora, aceştia să poată realiza analize şi sinteze pertinente pentru fiecare
componentă a procesului educaţional. De asemenea, instrumentele din acest caiet valorifică tendințele
actuale din domeniu în ceea ce priveşte proiectarea activităților didactice şi promovează asumarea
progresivă a responsabilităților didactice de către profesorii debutanţi.

3
CERINŢE MINIMALE ALE PRACTICII PEDAGOGICE
Caietul de practică pedagogică şi Portofoliul de practică reprezintă rezultatele activităților realizate
de către studenţi pe parcursul practicii pedagogice.

În ceea ce priveşte Caietul de practică, este necesar ca studenţii să completeze, în funcție de tipul de
practică desfășurată, următoarele formulare:
A. Practica pedagogică de documentare
❖ Finalitățile educaționale ale învățământului preșcolar (A.1.)
❖ Organigrama structurală a sistemului de învățământ din România (A.2)
❖ Glosar de termeni/ sintagme pedagogice (A.3.)
❖ Descrierea unităţii de învăţământ (A.4.)
B. Practica pedagogică observativă
❖ Grilă de observație a comportamentului cognitiv al copiilor (B.1.1) (1 grilă)
❖ Grilă de observație a comportamentului social al copiilor (B.1.2) (1 grilă)
❖ Fișă de analiză a proiectului/ planificării anuale/ semestriale (B.3.) (o fișă)
❖ Fișă de analiză a unui proiect didactic (B.4.) (3 fișe)
❖ Fişă de observare a activității didactice (B.5.) (3 fișe)
❖ Fişă de observare a comportamentului didactic (B.6.) (3 fișe)
C. Practica pedagogică activă
❖ Susținerea a două activități didactice
❖ Proiectele didactice pe baza cărora s-au susținut activitățile didactice (C.1)(2 proiecte
didactice) (se vor adăuga la Portofoliul de practică)

În privința Portofoliului de practică, indiferent de tipul de practică pedagogică desfășurată,


studentul are obligația de a include următoarele:
❖ Planificarea anuală (Anexa 1) (întocmită de îndrumătorul de practică - copie xerox);
❖ Planificarea săptămânală (Anexa 2) (întocmită de îndrumătorul de practică - copie xerox)
(planificarea realizată pentru un proiect tematic);
❖ Fişa de asistenţă la oră (Anexa 4) (3 fișe)
❖ Fişa de evidenţă a practicii pedagogice completată de mentor (Anexa 3)

CRITERII DE EVALUARE A PRACTICII PEDAGOGICE A STUDENTULUI


❖ Completarea corectă şi integrală a caietului și realizarea portofoliului de practică;
❖ Utilizarea adecvată a instrumentelor de cunoaștere a copiilor/ a comportamentului didactic/ a
culturii organizaționale;
❖ Organizarea corectă a portofoliului: prezentarea formularelor solicitate, corectitudinea
formularelor elaborate, originalitatea;
❖ Prezentarea coerentă şi structurată a Portofoliului şi a Caietului de practică pedagogică;
❖ Prezentarea unor dovezi concludente ale activităților derulate la clasă pe baza elementelor din
portofoliul prezentat;
❖ Propunerea de variante metodologice posibile, prin care aplicațiile și intervențiile metodice pot
fi optimizate.

4
INSTRUMENTE DE PRACTICĂ
A. PRACTICA PEDAGOGICĂ DE DOCUMENTARE

A.1. Finalitățile educaționale ale învățământului preșcolar


Cerinţă: Extrageti din Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar finalităţile educaţiei timpurii
http://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2013/06/Curriculum-pentru-invatamantul-prescolar.pdf

A.2. Organigrama structurală a sistemului de învățământ din România

Cerinţă: Realizaţi organigrama structurală a sistemului de învățământ din România

B.

5
A.3. Termeni pedagogici

Cerinţă: Extrageți din Curriculumul pentru învățământ preșcolar definițiile următorilor termeni.

Domeniul experiențial

Domeniu de dezvoltare a copilului

Activitatea de învățare

Activități pe domenii experiențiale

Jocuri și activități liber alese

Centre de interes

Activități de dezvoltare personală

Activități opționale

A.4. Descrierea unității de învățământ

Cerinţă: Realizaţi descrierea unităţii de învăţământ prin completarea tabelelor de mai jos.

Date de identificare:
Denumirea unităţii de învăţământ :
Localitate / judeţ:
Adresa:
Cod poștal:
Telefon-fax:
E-mail:

Informaţii privind spaţiile şcolare şi auxiliare (indicaţi numărul):


Săli de clasă /grupă:
Cabinete:
Laboratoare:

6
Sală de sport:
Spaţiu de joacă:
Bibliotecă:
Sală de mese:
Bucătărie:
Cabinet medical:
Cabinet psihologic:

Informaţii privind activitatea din grădiniţă:


Unitatea funcţionează în ...... schimburi
Durata activităţilor didactice:
Durata activităţilor recreative:
Durata meselor:

Informaţii privind resursele umane (indicaţi numărul):


Personal de conducere:
Personal didactic:
Personal didactic auxiliar:

7
B. PRACTICA PEDAGOGICĂ OBSERVATIVĂ

B.1. INSTRUMENTE PENTRU CUNOAȘTEREA GRUPEI DE COPII

B.1.1. GRILA DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI COGNITIV AL COPIILOR

Cerinţă: Pentru observarea comportamentului cognitiv al copiilor, completați grila de mai jos.

Data: ………………………..................…..
Nivel de vârstă/grupa: ……........................
Durata: ………………..............…………..
Particularitățile cognitive urmărite (limbaj, gândire reproductivă – productivă, memorie,
imaginație): …………..................................................................................................................
Tipul de activitate observat: ………….......................................................................................
Formele observării (directă, participativă, continuă): ………............................................

COMPORTAMENTUL URMĂRIT Nume Nume Nume Nume Nume


.......... .......... ......... ......... .........
Utilizează un limbaj potrivit contextului
Formulează întrebări referitoare la tema abordată
Oferă exemple după modelul educatoarei
Oferă exemple originale
Are capacitate de transfer a cunoștințelor
Memorează cu ușurință informațiile prezentate de
educatoare
Oferă rezolvări originale ale sarcinilor

Instructaj: Pentru fiecare copil supus observației, se completează numele acestuia în spaţiul din coloana
Nume şi se bifează comportamentul observat în interval de 10 minute. Fiecare copil din cei cinci va fi
observat timp de câte 10 minute.

Observații/ comentarii:

8
B.1.2. GRILA DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI SOCIAL AL COPIILOR

Cerință: Pentru observarea comportamentului social al copiilor, completați grila de mai jos.

Data: ………………………..................…..
Nivel de vârstă/grupa: ……........................
Durata: ………………..............…………..
Particularitățile urmărite: ………….........................................................................................
Tipul de activitate observat: ………….......................................................................................
Formele observării (directă, participativă, continuă, selectivă, sistematică):
………......................................................................................................................................................

COMPORTAMENTUL URMĂRIT Nume Nume Nume Nume Nume


.......... .......... ......... ......... .........
Cooperează cu alți copii
Ignoră copiii din grup
Îşi asumă rolul de lider
Își impune punctul de vedere
Are un comportament agresiv
Are un comportament prietenos
Are un comportament independent
Caută compania copiilor activi
Face totul pentru a câştiga
Plânge în cazul unui eşec

Instructaj: Pentru fiecare copil supus observației, se completează numele acestuia în spaţiul din coloana
Nume şi se bifează comportamentul observat în interval de 10 minute. Fiecare copil din cei cinci va fi
observat timp de câte 10 minute..

Observații/ comentarii:

9
B.2. INSTRUMENTE DESTINATE CUNOAȘTERII ȘI ANALIZEI DOCUMENTELOR DE
PROIECTARE

B.2.1 FIȘA DE ANALIZĂ A PLANIFICĂRII ANUALE/ SĂPTĂMÂNALE

Cerință: Completați o fișă de analiză a planificării anuale/ săptămânale.

Tipul de activitate:............................................
Nivel de vârstă/ grupa:...............................................

CRITERIU S B FB Observații

Corelația dintre domeniile dezvoltării


copilului şi domeniile experiențiale și
tipurile de activitate
Corelația dintre temele anuale, proiectele
tematice, nivelul de vârstă și timpul alocat
Modalități de evaluare formativă și
sumativă
Planificarea unor activități de
recuperare/ aprofundare

B.2.1 FIȘA DE ANALIZĂ A UNUI PROIECT DIDACTIC

Cerinţă: Completați trei fișe de analiză a unui proiect didactic.

Domeniile experienţiale:……………………………………………
Categoriile de activități: …………………………………………..
Nivel de vârstă/grupa: ………………
CRITERIU S B FB Observaţii

Corelația temă anuală-proiect tematic-


activitate-obiective operaţionale
Corelația tipul de activitate - obiective
operaţionale - strategia didactică

10
Strategia de instruire (corelația metode-
mijloace de învățare- forme de organizare
a copiilor)
Strategia de evaluare (corelația forma de
evaluare-metode de evaluare-tehnici de
evaluare)
Coerența și consistența logică și
pedagogică (respectarea succesiuni logice
și pedagogice a evenimentelor didcatice, a
principiilor didactice)
Creativitatea didactică

Observații/ comentarii:

B.3. INSTRUMENTE DESTINATE CUNOAȘTERII ȘI ANALIZEI COMPORTAMENTULUI


DIDACTIC
B.3.1 FIŞA DE OBSERVARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Cerinţă: Completați trei fișe de observare a activității didactice la care asistați.

Data:…………………………
Nivel de vârstă/ grupa: ……........................……………………
Tema anuală: ……………………………………………………
Proiect tematic: ………………….....................................………
Subtema proiectului: ……………............................……………
Descrierea activității: ……........................................................…

Etapele activităţii Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Observaţii

1. Organizarea activităţii/
grupei de copii
2. Captarea atenţiei

11
3. Verificarea şi actualizarea
achiziţiilor anterioare
4. Anunţarea obiectivelor şi a
temei abordate
5. Prezentarea materialului stimul

6. Asigurarea dirijării învăţării

7. Fixarea şi aplicarea
cunoştinţelor/obţinerea
performanţei
8. Evaluarea performanţe-lor

9. Încheierea activităţii

B.3.2 FIŞĂ DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI DIDACTIC

Cerinţă: Completați trei fișe de observare a comportamentului didactic.

Data:……………………
Nivel de vârstă/ grupa: ……………………
Tema anuală: …………………………………………
Proiect tematic: …………………………………………
Subtema proiectului: …………………………………………
Descrierea activităţii:

Comportamente Calificativul Motivaţie Observaţii


didactice acordat
A. CONDUITA DIDACTICĂ
1. Realizarea întâlnirii de
dimineață
2. Organizarea sectoarelor
3. Realizarea captării atenţiei
4. Anunţarea temei şi a
obiectivelor operaţionale
5. Reactualizarea cunoştinţelor
necesare noului conţinut
6. Predarea-învăţarea noului
conţinut
7. Fixarea, consolidarea noilor
cunoştinţe
8. Realizarea feed-back-ului

12
9. Aprecierea şi evaluarea
rezultatelor copiilor
B. CONDUITA VERBALĂ ŞI NONVERBALĂ
1. Calitatea limbajului de
specialitate
2. Calitatea explicaţiilor şi
exemplelor folosite
3. Expresivitatea
4. Limbajul paraverbal (tonul,
accentul, ritmul, tacerea)
5. Frecvenţa întrebărilor directe/
închise
C. Metodele de predare-
învăţare utilizate

D. Mijloacele didactice
utilizate

E. Atmosfera generală de
desfăşurare (stilul
didactic )

Alte aspecte observate

Observații/ comentarii:

13
C. PRACTICA PEDAGOGICĂ ACTIVĂ
C.1. Proiectul didactic -model

Cerinţă: Realizați două proiecte didactice pentru activitățile didactice predate.

Unitatea de învățământ: ....................................................................................................................


Profesor metodist:……............................................................................................................……..
Student practicant:.............................................................................................................................
Data: ..................................................................................................................................................
Grupa .................................................................................................................................................
Tema de studiu: ...............................................................................................................................
Subtema: ..........................................................................................................................................
Tema zilei: ........................................................................................................................................
Tipul de activitate: ..........................................................................................................................
Forma de realizare: .........................................................................................................................
OBIECTIVE CADRU:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ VIZATE:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode: .............................................................................................................................................
Mijloace de învățământ: ....................................................................................................................
Forme de organizare: ........................................................................................................................

STRATEGIA DE EVALUARE: ......................................................................................................


BIBLIOGRAFIE (manualul școlar si alte resurse indicate de profesorul coordonator):
1. Curriculum pt. învățământul preşcolar, MECT, 2008

14
2. ........................................................................................................................................................

Etapele Desfăsurarea activităților Strategia didactică Note, descrieri,


Lecției de predare-învățare- Metode Mijloace Forme de obs., întrebări
(durata) evaluare organizare pentru analiza
lecției
F G I

15
ANEXE
Anexele prezentate au valoare informativă.

ANEXA 1 - STRUCTURA PLANIFICĂRII ANUALE A TEMELOR

PERIOADA TEME ANUALE PROIECTE SUBTEMA


TEMATICE PROIECTULUI

ANEXA 2 - STRUCTURA PLANIFICĂRII SĂPTĂMÂNALE

Perioada:.................................
Tema:..............................................................
Subtema:.........................................................
Obiective de referință:
Centre de interes deschise și materiale puse la dispoziția copiilor:

BIBLIOTECĂ CONSTRUCȚII JOC DE ROL

ȘTIINȚĂ ARTĂ JOC DE MASĂ

Activitatea metodică:.....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Domenii de dezvoltare:..................................................................................................................

Ziua Activități de Activități liber alese Activități pe domenii


dezvoltare personală ALA experiențiale
ADP ADE
LUNI
MARȚI
MIERCURI
JOI
VINERI

16
Anexa 3 - FIȘA DE EVIDENȚĂ A PRACTICII PEDAGOGICE
Aceasta este utilizată pentru studenții care desfășoară practica pedagogică activă (de predare).

Nr. crt. Grupa Data Ora Activitatea Nota Semnătura


desfășurată obţinută mentorului
(observată/
susținută*)

Anexa 4 - FISĂ DE ASISTENȚĂ

UNITATEA DE INVĂȚĂMANT: ............................................................................


PROPUNĂTOR:…………..........................................................................................
DATA: ..................................................
GRUPA .....................................................
Tema de studiu: .........................................................................................................
Subtema: ....................................................................................................................
Tema zilei....................................................................................................................
Tipul de activitate: .....................................................................................................
Forma de realizare: ....................................................................................................
OBIECTIVE CADRU:
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ VIZATE:
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode: ............................................................................................................................
Mijloace de învățământ: ................................................................................................
Forme de organizare: .....................................................................................................

STRATEGIA DE EVALUARE: .....................................................................................


BIBLIOGRAFIE (manualul scolar si alte resurse indicate de profesorul coordonator):

17
Etapele Desfăsurarea Strategia didactică Note,
Lecției activităților Metode Mijloace Forme de descrieri,
(timp) de predare-învățare- organizare obs., întrebări
evaluare pentru analiza
lecției
F G I
Introducerea în
activitate

Captarea atenţiei

Anunţarea temei şi a
obiectivelor

Dirijarea învăţării

Tranziţie

Obţinerea
performanţei

Tranziţie

Asigurarea retenţiei

Realizarea feed-back-
ului

Evaluarea
performanţelor

Încheierea activităţii

FISĂ DE ASISTENȚĂ - Model completat

UNITATEA DE INVĂȚĂMANT: Grădinița cu Program Prelungit nr.29, Brașov


PROPUNĂTOR:…………..
DATA: 04.12.2017
GRUPA MIJLOCIE
Tema de studiu : Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Subtema: „Ciorăpei la gura sobei”
Tema zilei: „Drapelul tricolor”
Tipul de activitate: mixtă ( predarea cunoştinţelor şi formarea priceperilor şi deprinderilor)
Forma de realizare : integrată ALA+DȘ (ACTIVITĂȚI LA ALEGERE ȘI DOMENIUL
ȘTIINȚE)
OBIECTIVE CADRU:

18
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

❖ Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a


semnificaţiilor structurilor verbale orale;
DOMENIUL ŞTIINŢE
❖ Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
❖ Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum
şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
❖ Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea
abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
❖ Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică;
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV
❖ Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi,
modelaje;
❖ Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
DOMENIUL PSIHOMOTRIC
❖ Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ VIZATE:


- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
- Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.
- Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte.
- Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
- Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare
la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/
mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau
mai multe simultan;
- Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat
ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.
- Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa,
solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum
şi interdependenţa dintre ele.
- Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din
mediul apropiat.
- Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de
securitate personală (ex.: importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale
activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a
naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.)
- Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie,
grădiniţă, grupul de joacă)
19
- Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice
- Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi
faţă de alte fiinţe şi obiecte.
- Să redea teme plastice specifice desenului.
- Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
- Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
- Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia
- Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare
- Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri,
căţărări.
- Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
BIBLIOTECĂ: să prezinte conţinutul imaginilor, prin construirea unui enunţ simplu şj/sau
dezvoltat
ARTĂ să asambleze drapelul din părţile componente
JOC MOTRIC: să respecte regulile de joc stabilite de comun acord în cadrul grupului)
DŞ: Observare dirijată - să analizeze drapelul şi să descrie părţile componente; să facă asocieri
pe baza reprezentărilor avute

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode: conversația, observația , demonstrația, descrierea, exercițiul

Mijloace de învățămant: observare dirijată de adult, asamblare și lipire, joc de mișcare

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual

STRATEGIA DE EVALUARE: prezentarea obiectivelor, evaluare pe parcurs pe bază de


întrebări, autoevaluarea lucrărilor, evaluarea comportamentelor prin oferirea de stimulente

BIBLIOGRAFIE (manualul scolar si alte resurse indicate de profesorul coordonator):


1. Curriculum pt. învăţământul preşcolar, MECT, 2008
2. Laurenţia Culea , Angela Sesovici, Filofteia, Grama, Mioara Pletea. Activitatea integrată din
grădiniţa-Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, editura DPH, 2008

Etapele Desfăsurarea activităților Strategia didactică Note, descrieri,


Lecției de predare-învățare- Metode Mijloace Forme de obs., întrebări
(timp) evaluare organizare pentru analiza
lecției
F G I

20
Intro- Întâlnirea de dimineaţă Conversa- Convorbirea F Completarea formulei
ducerea în „Bine v-am găsit, ția verbale
activit-ate ciorăpei colorați!
Salutul : „Bună
Captarea dimineaţa,... Mă bucur să
atenţiei te revăd pentru că...”. Obser-
alegerea partenerului se Observa- vare directă F Exprimarea opiniilor
face prin aruncarea ția Convorbi- personale
Anunţa-rea mingei. rea
temei şi a Calendarul naturii: „ Conversa-
obiecti- Când privesc pe fereastră ția
velor văd... şi asta mă face să Instructajul Convorbi-
mă simt….” verbal rea Formularea răspunsurilor
Dirijarea Conversa- la întrebări cu
învăţării Descoperirea unui drapel. ția argumentarea alegerilor
Toţi copiii sunt încurajaţi făcute
să facă aprecieri asupra Explicația
scopului acestuia. Joc de Executarea jocului
mișcare
Se anunță tema zilei și Expunerea
obiectivele.
Tranziţie Convorbi- Realizarea lucrărilor și
re schimbarea sectorului de
Observația activitate cu alt copil care
Observarea dirijată a a terminat sarcina
drapelului: Explicația G
Obţine-rea -alcătuire, dispunere, Convorbi-
perfor- orientare Exercițiul re
manţei - simbolistica Conversația
G
Joc de
mișcare
Mergi cum bat Expunerea F Aprecieri verbale

Tranziţie Copiii sunt conduşi către Convorbi- Acordarea recompenselor


centrele de interes şi Re
încurajaţi să intuiască Conversația
Asigura-rea materialele
retenţiei
ARTĂ-„Drapelul”
Realiza-rea -asamblare şi lipire
feed-back- BIBLIOTECĂ – ” Citim
ului imagini din cărţile de
poveşti”
Evalua-rea (să prezinte conţinutul Jocul de
perfor- imaginilor, prin mișcare
manţelor construirea unui enunţ
simplu şj/sau dezvoltat)

Încheie-rea Mergi cum bat


activităţii

Realizarea expoziției cu
lucrările finalizate.

21
Se va realiza o scurtă
conversţie despre modul
de lucru şi de planificare
a acţiunilor.

Se vor face autoaprecieri


și aprecieri despre modul
de comportare, modul de
lucru si aspectele
lucrărilor

Joc motric: ”Soldățelul”

22

S-ar putea să vă placă și