Sunteți pe pagina 1din 99

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

CAIET DE PRACTICĂ
PEDAGOGICĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT
PREȘCOLAR

Numele și prenumele studentului practicant:

___________________________________________________

Anul de studiu: ___________

Unitatea de învățământ:_________________________________

2013

1
CUPRINS

Pagina
Argument 3
Cerinţe minimale ale practicii pedagogice 4
Criterii de evaluare/ autoevaluare a practicii pedagogice a studentului 4
Fișa de evidență a practicii pedagogice 6

TIPURI ȘI INSTRUMENTE DE PRACTICĂ: 7


I. Practica pedagogică de documentare 7
I.1.1. Finalitățile educaționale ale învățământului preșcolar 7
I.1.2. Organigrama structurală a sistemului de învățământ din România 7
I.1.3. Termeni pedagogici 8
I.1.4. Descrierea unității de învățământ 9
II. Practica pedagogică observativă 14
II.1. Instrumente pentru cunoașterea copiilor și a grupei de copii 14
II.1.1. Grilă de observație a comportamentului cognitiv al copiilor 14
II.1.2. Grilă de observație a comportamentului social al copiilor 18
II.1.3. Grilă de înregistrare a frecvenței unor categorii de comportamente 22
II.1.4. Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă 25
II.1.5. Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă 32
II.1.6. Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor 43
II.2. Instrumente destinate cunoașterii și analizei documentelor de proiectare și 49
ale comportamentului didactic al educatoarei
II.2.1. Fișa de analiză a proiectului/ planificării anuale/ săptămânală 49
II.2.2. Fișa de analiză a unui proiect didactic 52
II.2.3. Fișă de analiză a interacțiunilor educaționale în cadrul activității 57
didactic
II.2.4. Grila de analiză a comportamentului didactic al educatoarei 60
II.2.4.1. Fişa de observaţie a activităţii didactice 60
II.2.4.2. Analiză – sinteză a activităţii asistate 72
II.2.5. Fişă de observare a comportamentului didactic 79
III. Practica pedagogică activă (susținerea activităților didactice) 88
III.1. Fișa de autoevaluare a activității susținute 88
III.2. Chestionar pentru autoevaluarea progresului 91
III.3. Chestionar de (auto)verificare 94
Anexe 98

2
ARGUMENT

Prin intermediul practicii pedagogice se asigură bazele formării inițiale a viitoarelor


cadrelor didactice, formare ce presupune atât familiarizarea cu activitățile specifice realizate
în cadrul unităților școlare (grădinițe), cât și desfășurarea unor activități didactice propriu-
zise. În extensie, prin intermediul acestei discipline fundamentale, se urmărește dezvoltarea
unui set de competențe specifice unui profesor pentru învățământul preșcolar, mai concret o
serie de cunoștințe, deprinderi și priceperi, capacități aplicative, atitudini și valori dezirabile.
Acest caiet cuprinde informațiile esențiale și instrumentele necesare desfășurării
practicii pedagogice în toate formele ei (de documentare, observativă, activă). Instrumentele
de lucru (fișe de analiză, grile de observare, protocoale de observaţie) au fost grupate în
următoarele categorii:
 informații legate unitatea școalară (structură, cultură, curriculum);
 informații legate de preşcolari;
 informații legate de rolurile și responsabilitățile cadrului didactic.
Scopul prezentării acestor instrumente de lucru este ca în urma utilizării lor de către
practicanţi, sub monitorizarea atentă a mentorilor, să conducă la asimilarea progresivă a
elementelor componente ale competenţelor pedagogice pe baza cărora, aceştia să poată realiza
analize pedagogice pentru fiecare componentă a procesului educaţional, precum şi a relaţiilor
instituite la nivelul acestor componente. De asemenea, instrumentele din acest caiet valorifică
noile tendințe din domeniul științelor educației în ceea ce priveşte proiectarea activităților
didactice şi asumarea progresivă a responsabilităților cadrului didactic de către debutanţi.

3
CERINŢE MINIMALE ALE PRACTICII PEDAGOGICE

Rezultatele activităților derulate pe parcursul practicii pedagogice vor constitui caietul


de practică și portofoliul de practică.
În privința Caietului de practică studentul are obligația de a prezenta/ completa în
funcție de tipul de practică desfășurată următoarele:
A. Practica pedagogică de documentare
- Finalitățile educaționale ale învățământului preșcolar (I.1.1.)
- Organigrama structurală a sistemului de învățământ din România (I.1.2.)
- Glosar de termeni/ sintagme pedagogice (I.1.3.)
- Descrierea unităţii de învăţământ (I.1.4.)
B. Practica pedagogică observativă
- Grilă de observație a comportamentului cognitiv al copiilor (II.1.1.). (3 grile)
- Grilă de observație a comportamentului social al copiilor (II.1.2.) (3 grile)
- Grilă de înregistrare a frecvenței unor categorii de comportamente (II.1.3.) (3 grile)
- Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă (II.1.4.) (4 fișe)
- Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă (II.1.5.) (4 fișe)
- Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor (II.1.6.) (4 fișe)
- Fișa de analiză a proiectului/ planificării anuale/ semestriale (II.2.1.) (o fișă)
- Fișa de analiză a unui proiect didactic (II.2.2.) (3 fișe)
- Fișă de analiză a interacțiunilor educaționale în cadrul activității didactic (II.2.3.) (3
fișe)
- Fişă de observaţie a activităţii didactice (II.2.4.1.) (5 fișe)
- Analiză – sinteză a activităţii asistate (II.2.4.2.) (5 fișe)
- Fişă de observare a comportamentului didactic (II.2.5.) (3 fișe)
C. Practica pedagogică activă
- Susținerea a două activități didactice
- Proiectele didactice pe baza cărora s-au susținut activitățile didactice (2 proiecte
didactice) (se vor adăuga la Portofoliul de practică)
- Fișa de autoevaluare a activității susținute (III.1.) (2 fișe pentru cele două activități
didactice susținute)
- Chestionar pentru autoevaluarea progresului (III.2.) (2 chestionare pentru cele două
activități didactice susținute)

4
- Chestionar de (auto)verificare (III.3.) (2 chestionare pentru cele două activități
didactice susținute)
- Evaluarea unei activități didactice susținută de un coleg practicant, utilizând fișa
II.2.5.
- Evaluarea unei activități didactice susținută de un coleg practicant, utilizând fișa
II.2.4.1.

În privința Portofoliului de practică, indiferent de tipul de practică pedagogică


desfășurată, studentul are obligația de a prezenta următoarele:
- Planificarea anuală (întocmită de îndrumătorul de practică - copie xerox);
- Planificarea săptămânală (întocmită de îndrumătorul de practică - copie xerox)
(planificarea realizată pentru un proiect tematic);
- Minim 3 Fișe de asistență la activitățile susținute de mentorul de practică

- Două proiecte de activitate implementate de practicant.

NOTĂ:
Pentru evaluarea practicii pedagogice, studentul va prezenta
Caietul de practică însoțit de Portofoliul de practică.

CRITERII DE EVALUARE/ AUTOEVALUARE A PRACTICII PEDAGOGICE


A STUDENTULUI/ CURSANTULUI

 Completarea corectă şi integrală a caietului și realizarea portofoliului de practică;


 Utilizarea adecvată a instrumentelor de cunoaştere a copiilor/ a comporamentului
didactic/ culturii organizaționale;
 Organizarea portofoliului: prezentarea pieselor solicitate, corectitudinea pieselor
elaborate, originalitatea;
 Atitudinea şi comportamentul studentului pe întreaga perioadă a practicii;
 Alte criterii se stabilesc de către mentorul de practică şi se comunică studenţilor în
timp util.

Ponderea acestor criterii în evaluarea finală o stabileşte mentorul de practică în


colaborare cu coordonatorul de practică al fiecărei specializări.

5
FIȘA DE EVIDENȚĂ A PRACTICII PEDAGOGICE

Nr. Data Grupa Activitatea Nota Semnătura


crt. desfășurată obținută* mentorului
(observată/ susținută*)

* Valabil pentru studenții care desfășoară practica de predare. Se acordă notă întreagă.

6
TIPURI ȘI INSTRUMENTE DE PRACTICĂ

I.1. PRACTICA PEDAGOGICĂ DE DOCUMENTARE

I.1.1. Finalitățile educaționale ale învățământului preșcolar.

Sarcină de lucru: Din Legea Educației Naționale, nr.1/ 2011, extrageți finalitățile
educaționale specifice învățământului preșcolar.

I.1.2. Organigrama structurală a grădiniței

Sarcină de lucru: Realizați organigrama structurală a grădiniței.

7
I.1.3. Termeni pedagogici

Sarcină de lucru: Extrageți din Curriculumul pentru învățământ preșcolar definițiile


următorilor termeni.

Sintagme cheie Definiție


Domeniul
experiențial

Domeniu de
dezvoltare a
copilului
Activitatea de
învățare

Activități pe domenii
experiențiale

Jocuri și activități
liber alese

Centre de interes

Activități de
dezvoltare
personală

Activități opționale

8
I.1.4. Descrierea unității de învățământ

Sarcină de lucru: Utilizând fișa de mai jos, realizați descrierea unității de învățământ în care
desfășurați practica pedagogică.

A) Date de identificare:
Denumirea unităţii de învăţământ :
Localitate / judeţ:
Adresa:
Cod poștal:
Telefon-fax:
E-mail:

B) Informaţii privind spaţiile şcolare:


NR. TIPUL DE SPAŢIU NUMĂR
CRT. SPAŢII
1. Săli de clasă /grupă
2. Cabinete
3. Laboratoare
4. Ateliere
5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport
6. Spaţii de joacă

Unitatea funcţionează cu un număr de ………… schimburi.


Durata activităţilor didactice este de … minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative de ...
minute.
C) Informaţii privind spaţiile auxiliare:
NR. TIPUL DE SPAŢIU NUMĂR
CRT. SPAŢII
1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare
2. Sală pentru servit masa
3. Dormitor
4. Bucătărie
5. Spălătorie
6. Spaţii sanitare
7. Spaţii depozitare materiale didactice

D) Informaţii privind spaţiile administrative:


NR. TIPUL DE SPAŢIU NUMĂR
CRT. SPAŢII
1. Secretariat
2. Spaţiu destinat echipei manageriale
3. Contabilitate

9
4. Casierie
5. Birou administraţie

E) Informaţii privind resursele umane:


E.1.Personalul de conducere:
Director

Director adjunct

E.2.Personalul didactic: Nr. total…………., din care:


NUMĂR
NUMĂR PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT PERSONAL
DIDACTIC
NECALIFICAT
Doctorat Gradul I Gradul II Definitivat Stagiar

E.3.Personalul didactic auxiliar: Nr. total………..


E.4. Activitatea metodică şi ştiinţifică:
NR.CRT. COMISIA METODICĂ ACTIVITĂŢI PRINCIPALE ALE COMISIEI

F) ETHOSUL grădiniței - Conduita membrilor grădiniței: preşcolari, părinți, cadre didactice,


personal auxiliar.
 Ritualurile legate de evenimente desfăşurate la începutul şi sfârşitul anului,
începutul/sfârșitul ciclurilor școlare etc.:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Organizarea şi participarea la diferite evenimente la nivelul colectivului profesoral:
zile de naştere, pensionare, primirea noilor cadre didactice, sărbători diverse –
Crăciun, Paşte, Ziua grădiniței, etc – (frecvenţa întâlnirilor, gradul de formalizare,

10
accesul însoţitorilor, subiecte de discuţie, separarea cadrelor didactice pe grupuri
mici etc.):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Organizarea şi participarea de evenimente la nivelul grupei de preşcolari– zile de
naştere, reuniuni cu diverse prilejuri, serbări (iniţiatorul, frecvenţa, gradul de
originalitate etc.):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Tipologia evenimentelor organizate în grădiniță (conţinut: muzical, dramatic,
sportiv, literar, arte plastice; frecvenţa, originalitatea, gradul de participare: elevi,
profesori, părinţi):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

 Relaţia preşcolari–educatoare, educatoare–educatoare, educatoare-director,


părinţi–educatoare, părinţi-director:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Planul sălii de grupă (dispunerea mobilierului, dispunerea mijloacelor de
învăţământ etc.):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

11
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
 Formele de organizare a activităţii de instruire:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Feed-back-ul didactic (valoare, frecvenţă, momentul apariţiei):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Atitudini predominante în relaţiile educatoare-preşcolar, preşcolar-preşcolar:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Libertatea de exprimare a preşcolarilor:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 Modalităţi de motivare a preşcolarilor
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....

12
Sarcină de lucru: Prezentați pe scurt un proiect educațional derulat în grădiniță raportându-
vă la următoarele criterii: denumirea proiectului, obiectivele generale ale proiectului,
activitățile principale desfășurate, modalitățile de evaluare.

13
II. PRACTICA PEDAGOGICĂ OBSERVATIVĂ

II.1. INSTRUMENTE PENTRU CUNOAȘTEREA COPIILOR ȘI A GRUPEI


DE COPII

II.1.1. Grilă de observație a comportamentului cognitiv al copiilor

Data: …………………………..
Scopul observaţiei:
…………………………………………………………………………………………………
Contextul în care se realizează observația:
…………………………………………………………………………………………………
Nivel de vârstă/grupa: …………………..
Durata observaţiei:……………
Intervalul de timp
Comportamentul urmărit 1 2 3 4
Utilizează un limbaj adecvat contextului
Adresează întrebări referitoare la tema abordată
Oferă exemple după modelul educatoarei
Oferă exemple originale
Manifestă capacitate de tranfer a cunoștințelor
Reține cu ușurință informațiile vehiculate de educatoare
Rezolvă sarcinile (exercițiile) într-un mod original (inedit)

Instructaj: Pentru fiecare copil supus observației într-un anumit interval de timp (1 – primul minut
pentru copilul A; 2 – următorul minut pentru copilul B, etc), se consemnează inițiala prenumelui în
coloana corespunzătoare comportamentului manifestat de copil.

Exemplu:
Data: 18.10.2013
Scopul observaţiei:
Identificarea unor particularități ale proceselor cogbitive implicate în activitatea didactică
(limbaj, gândire reproductivă – productivă, memorie, imaginație).
Contextul în care se realizează observația:
Activitate de educare a limbajului
Nivel de vârstă/grupa: Nivelul II/ grupa mare
Durata observaţiei: 10 minute

14
Intervalul de timp
Comportamentul urmărit 1 2 3 4
Utilizează un limbaj adecvat contextului G V
Adresează întrebări referitoare la tema abordată A C V
Oferă exemple după modelul educatoarei A C V
Oferă exemple originale C
Manifestă capacitate de tranfer a cunoștințelor A
Reține cu ușurință informațiile vehiculate de educatoare G V
Rezolvă sarcinile (exercițiile) într-un mod original (inedit) G C

Sarcină de lucru: Pentru observarea comportamentului cognitiv al copiilor, completați, în


trei situații distincte, grilele de mai jos.

Aplicația 1: Grilă de observație a comportamentului cognitiv al copiilor

Data: …………………………..
Scopul observaţiei:
…………………………………………………………………………………………………
Contextul în care se realizează observația:
…………………………………………………………………………………………………
Nivel de vârstă/grupa: …………………..
Durata observaţiei:……………
Intervalul de timp
Comportamentul urmărit 1 2 3 4
Utilizează un limbaj adecvat contextului
Adresează întrebări referitoare la tema abordată
Oferă exemple după modelul educatoarei
Oferă exemple originale
Manifestă capacitate de tranfer a cunoștințelor
Reține cu ușurință informațiile vehiculate de educatoare
Rezolvă sarcinile (exercițiile) într-un mod original (inedit)

15
Aplicația 2: Grilă de observație a comportamentului cognitiv al copiilor

Data: …………………………..
Scopul observaţiei:
…………………………………………………………………………………………………
Contextul în care se realizează observația:
…………………………………………………………………………………………………
Nivel de vârstă/grupa: …………………..
Durata observaţiei:……………
Intervalul de timp
Comportamentul urmărit 1 2 3 4
Utilizează un limbaj adecvat contextului
Adresează întrebări referitoare la tema abordată
Oferă exemple după modelul educatoarei
Oferă exemple originale
Manifestă capacitate de tranfer a cunoștințelor
Reține cu ușurință informațiile vehiculate de educatoare
Rezolvă sarcinile (exercițiile) într-un mod original (inedit)

Aplicația 3: Grilă de observație a comportamentului cognitiv al copiilor

Data: …………………………..
Scopul observaţiei:
…………………………………………………………………………………………………
Contextul în care se realizează observația:
…………………………………………………………………………………………………
Nivel de vârstă/grupa: …………………..
Durata observaţiei:……………
Intervalul de timp
Comportamentul urmărit 1 2 3 4
Utilizează un limbaj adecvat contextului
Adresează întrebări referitoare la tema abordată
Oferă exemple după modelul educatoarei
Oferă exemple originale
Manifestă capacitate de tranfer a cunoștințelor
Reține cu ușurință informațiile vehiculate de educatoare
Rezolvă sarcinile (exercițiile) într-un mod original (inedit)

16
Observații/ comentarii:

17
II.1.2. Grilă de observație a comportamentului social al copiilor

Data: ……………………………
Scopul observaţiei:
…………………………………………………………………………………………………
Contextul în care se realizează observația:
…………………………………………………………………………………………………
Nivel de vârstă/grupa: .........................
Durata: ............
Intervalul de timp
Comportamentul urmărit 1 2 3 4
Cooperează, din proprie inițiativă, cu alți copii
Are un comportament agresiv
Are un comportament prietenos
Are un comportament independent
Este dependent de reacțiile celorlați
Adoptă rolul de lider

Instructaj: Pentru fiecare copil supus observației într-un anumit interval de timp (1 – primul minut
pentru copilul A; 2 – următorul minut pentru copilul B, etc), se consemnează inițiala prenumelui în
coloana corespunzătoare comportamentului manifestat de copil.

Exemplu:
Data: 25 septembrie 2013
Scopul:
Înregistrarea unor indicatori comportamentali ai deprinderilor sociale.
Contextul în care se realizează observația:
Activități liber alese
Nivel de vârstă/grupa: Nivel II/ grupa mare
Durata: 10 minute
Comportamentul urmărit Intervalul de timp
1 2 3 4
Cooperează, din proprie inițiativă, cu alți copii A
Are un comportament agresiv C
Are un comportament prietenos A D
Are un comportament independent A D
Este dependent de reacțiile celorlați B C
Își ia rolul de lider A D

18
Sarcină de lucru: Pentru observarea comportamentului social al copiilor, completați, în trei
situații distincte, grilele de mai jos.

Aplicația 1: Grilă de observație a comportamentului social al copiilor

Data: ……………………………
Scopul observaţiei:
…………………………………………………………………………………………………
Contextul în care se realizează observația:
…………………………………………………………………………………………………
Nivel de vârstă/grupa: .........................
Durata: ............
Intervalul de timp
Comportamentul urmărit 1 2 3 4
Cooperează, din proprie inițiativă, cu alți copii
Are un comportament agresiv
Are un comportament prietenos
Are un comportament independent
Este dependent de reacțiile celorlați
Adoptă rolul de lider

Aplicația 2: Grilă de observație a comportamentului social al copiilor

Data: ……………………………
Scopul observaţiei:
…………………………………………………………………………………………………
Contextul în care se realizează observația:
…………………………………………………………………………………………………
Nivel de vârstă/grupa: .........................
Durata: ............
Intervalul de timp
Comportamentul urmărit 1 2 3 4
Cooperează, din proprie inițiativă, cu alți copii
Are un comportament agresiv
Are un comportament prietenos
Are un comportament independent
Este dependent de reacțiile celorlați
Adoptă rolul de lider

19
Aplicația 3: Grilă de observație a comportamentului social al copiilor

Data: ……………………………
Scopul observaţiei:
…………………………………………………………………………………………………
Contextul în care se realizează observația:
…………………………………………………………………………………………………
Nivel de vârstă/grupa: .........................
Durata: ............
Intervalul de timp
Comportamentul urmărit 1 2 3 4
Cooperează, din proprie inițiativă, cu alți copii
Are un comportament agresiv
Are un comportament prietenos
Are un comportament independent
Este dependent de reacțiile celorlați
Adoptă rolul de lider

20
Observații/ comentarii:

21
II.1.3. Grilă de înregistrare a frecvenței unor categorii de comportamente

Numele şi Agresivitate Cooperare Dependență Autonomie


prenumele 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Observații
copilului

Intructaj: Pentru fiecare copil supus observației se consemnează gradul de manifestare a


comportamentelor observate (1 – scăzut, 2 – mediu, 3 - ridicat).

Sarcină de lucru: Pentru înregistrarea diferitelor comportamente (agresivitate, cooperare,


dependență, autonomie) manifestate de copii, completați, în trei situații distincte, grilele de
mai jos.

Aplicația 1: Grilă de înregistrare a frecvenței unor categorii de comportamente

Numele şi Agresivitate Cooperare Dependență Autonomie


prenumele 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Observații
copilului

22
Aplicația 2: Grilă de înregistrare a frecvenței unor categorii de comportamente

Numele şi Agresivitate Cooperare Dependență Autonomie


prenumele 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Observații
copilului

Aplicația 3: Grilă de înregistrare a frecvenței unor categorii de comportamente

Numele şi Agresivitate Cooperare Dependență Autonomie


prenumele 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Observații
copilului

23
Observații/ comentarii:

24
II.1.4. Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă

Data:…………………….
Unitatea de învăţământ:……………………………………….
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………………………………… ….
Proiect tematic: …………………………………………………………..
Subtema proiectului:………………………………………..
Activitate integrată: ……………………………………………………..
Tipul de Metode şi forme de realizare Mijloace şi
activitate a activităţilor materiale
didactice
ACTIVITĂŢI Activităţi liber
OBSERVATE alese
Tranziţii
Activităţi pe
domenii
experienţiale
COMPETENŢE
EXERSATE/
DEPRINDERI
FORMATE
OBSERVAŢII
PERSONALE

Sarcină de lucru: Completați, în raport cu activitățile didactice la care asistați, următoarele


fișe.

Aplicația 1: Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă

Data:…………………….
Unitatea de învăţământ:……………………………………….
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………………………………… ….
Proiect tematic: …………………………………………………………..
Subtema proiectului:………………………………………..
Activitate integrată: ……………………………………………………..

25
Tipul de Metode şi forme de realizare Mijloace şi
activitate a activităţilor materiale
didactice
ACTIVITĂŢI
OBSERVATE Activităţi liber
alese

Tranziţii

Activităţi pe
domenii
experienţiale

COMPETENŢE
EXERSATE/
DEPRINDERI
FORMATE

OBSERVAŢII
PERSONALE

26
Aplicația 2: Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă

Data:…………………….
Unitatea de învăţământ:……………………………………….
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………………………………… ….
Proiect tematic: …………………………………………………………..
Subtema proiectului:………………………………………..
Activitate integrată: ……………………………………………………..
Tipul de Metode şi forme de realizare Mijloace şi
activitate a activităţilor materiale
didactice
ACTIVITĂŢI
OBSERVATE Activităţi liber
alese

Tranziţii

Activităţi pe
domenii
experienţiale

COMPETENŢE
EXERSATE/
DEPRINDERI
FORMATE

27
OBSERVAŢII
PERSONALE

Aplicația 3: Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă

Data:…………………….
Unitatea de învăţământ:……………………………………….
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………………………………… ….
Proiect tematic: …………………………………………………………..
Subtema proiectului:………………………………………..
Activitate integrată: ……………………………………………………..
Tipul de Metode şi forme de realizare Mijloace şi
activitate a activităţilor materiale
didactice

ACTIVITĂŢI Activităţi liber


OBSERVATE alese

Tranziţii

28
Activităţi pe
domenii
experienţiale

COMPETENŢE
EXERSATE/
DEPRINDERI
FORMATE

OBSERVAŢII
PERSONALE

Aplicația 4: Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă


Data:…………………….
Unitatea de învăţământ:……………………………………….
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………………………………… ….
Proiect tematic: …………………………………………………………..
Subtema proiectului:………………………………………..
Activitate integrată: ……………………………………………………..
Tipul de Metode şi forme de realizare Mijloace şi
activitate a activităţilor materiale
didactice

ACTIVITĂŢI Activităţi liber


OBSERVATE alese

29
Tranziţii

Activităţi pe
domenii
experienţiale

COMPETENŢE
EXERSATE/
DEPRINDERI
FORMATE

OBSERVAŢII
PERSONALE

30
Observații/ comentarii:

31
II.1.5. Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă

Data: …………………………
Unitatea de învăţământ:……………………………………….
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ……………………………………….
Proiect tematic: ……………………………………….
Subtema proiectului:……………………………………….
Descrierea activităţii:
A.
Nr. Momente ale Aprecierea
crt. Întâlnirii de Categorii/Activităţi activităţii
dimineaţă 1 2 3 4 5
(OBLIGATORII)
ASPECTE GENERALE
Salutul se propagă în cerc de la stânga la
dreapta
Introducerea salutului
Reactualizare a saluturilor
Fiecare salut primeşte răspuns
Educatoarea interacţionează permanent cu copii
Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi
TIPURI DE SALUT
Saluturi simple (Bună dimineaţa…X)
Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X,
1. Salutul mă bucur că eşti aici)
Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână
sau executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în
picioare când îţi fac cu ochiul)
Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt
salutate persoanele din cerc (din 2 în 2, în
ordinea culorii hainelor, fetele şi apoi băieţii)
Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare,
mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa
năzdrăvanilor)
Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare
(Bună dimineaţa dinţişori veseli)
Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună
dimineaţa iubitori ai pădurii)
ASPECTE GENERALE
Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul
educatoarei
2. Prezenţa Identificarea copiilor absenţi
Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor
absenţi/prezenţi pe suport

32
Numărarea copiilor prezenţi/absenţi
Operarea în catalogul grupei (P-prezent, A-
absent) de către educatoare
ASPECTE GENERALE
Data
Ziua săptămânii
3. Calendarul Luna curentă
Naturii Anul curent
Starea vremii
Aspecte ale anotimpului curent
Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară
Alte aspecte:
………………………………………………

B.
Nr. Momente ale Aprecierea
crt. Întâlnirii de Categorii/Activităţi activităţii
dimineaţă 1 2 3 4 5
(LA ALGERE)
Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe,
arată colegilor obiecte care au o semnificaţie
4. Împărtăşirea cu importantă în viaţa lor.
ceilalţi Activitate realizată:
…………………………………………………
…………………………………………………
Crearea coeziunii grupului prin intermediul
cântecelor, jocurilor şi activităţilor, energice şi
plăcute, încurajează exprimarea liberă,
5. Activitate în grup comunicarea, învăţarea socială într-un mediu
bazat pe încredere şi susţinere morală.
Activitate realizată:
…………………………………………………
…………………………………………………
Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe,
care să trezească interesul şi să faciliteze
6. Noutăţile zilei accesul la aceeaşi informaţie.
Activitate realizată:
…………………………………………………
……………………………………………........
(1 –foarte slab, 2 – slab, 3 – mediu, 4 – bine, 5 – foarte bine)

33
Sarcină de lucru: Completați, în raport cu activitățile didactice la care asistați, următoarele
fișe.

Aplicația 1: Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă

Data: …………………………
Unitatea de învăţământ:……………………………………….
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ……………………………………….
Proiect tematic: ……………………………………….
Subtema proiectului:……………………………………….
Descrierea activităţii:
A.
Nr. Momente ale Aprecierea
crt. Întâlnirii de Categorii/Activităţi activităţii
dimineaţă 1 2 3 4 5
(OBLIGATORII)
ASPECTE GENERALE
Salutul se propagă în cerc de la stânga la
dreapta
Introducerea salutului
Reactualizare a saluturilor
Fiecare salut primeşte răspuns
Educatoarea interacţionează permanent cu copii
Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi
TIPURI DE SALUT
Saluturi simple (Bună dimineaţa…X)
Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X,
1. Salutul mă bucur că eşti aici)
Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână
sau executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în
picioare când îţi fac cu ochiul)
Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt
salutate persoanele din cerc (din 2 în 2, în
ordinea culorii hainelor, fetele şi apoi băieţii)
Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare,
mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa
năzdrăvanilor)
Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare
(Bună dimineaţa dinţişori veseli)
Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună
dimineaţa iubitori ai pădurii)
ASPECTE GENERALE
Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul
educatoarei

34
2. Prezenţa Identificarea copiilor absenţi
Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor
absenţi/prezenţi pe suport
Numărarea copiilor prezenţi/absenţi
Operarea în catalogul grupei (P-prezent, A-
absent) de către educatoare
ASPECTE GENERALE
Data
Ziua săptămânii
3. Calendarul Luna curentă
Naturii Anul curent
Starea vremii
Aspecte ale anotimpului curent
Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară
Alte aspecte:
………………………………………………

B.
Nr. Momente ale Aprecierea
crt. Întâlnirii de Categorii/Activităţi activităţii
dimineaţă 1 2 3 4 5
(LA ALGERE)
Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe,
arată colegilor obiecte care au o semnificaţie
4. Împărtăşirea cu importantă în viaţa lor.
ceilalţi Activitate realizată:
…………………………………………………
…………………………………………………
Crearea coeziunii grupului prin intermediul
cântecelor, jocurilor şi activităţilor, energice şi
plăcute, încurajează exprimarea liberă,
5. Activitate în grup comunicarea, învăţarea socială într-un mediu
bazat pe încredere şi susţinere morală.
Activitate realizată:
…………………………………………………
…………………………………………………
Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe,
care să trezească interesul şi să faciliteze
6. Noutăţile zilei accesul la aceeaşi informaţie.
Activitate realizată:
…………………………………………………
……………………………………………........
(1 –foarte slab, 2 – slab, 3 – mediu, 4 – bine, 5 – foarte bine)

35
Aplicația 2: Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă

Data: …………………………
Unitatea de învăţământ:……………………………………….
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ……………………………………….
Proiect tematic: ……………………………………….
Subtema proiectului:……………………………………….
Descrierea activităţii:
A.
Nr. Momente ale Aprecierea
crt. Întâlnirii de Categorii/Activităţi activităţii
dimineaţă 1 2 3 4 5
(OBLIGATORII)
ASPECTE GENERALE
Salutul se propagă în cerc de la stânga la
dreapta
Introducerea salutului
Reactualizare a saluturilor
Fiecare salut primeşte răspuns
Educatoarea interacţionează permanent cu copii
Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi
TIPURI DE SALUT
Saluturi simple (Bună dimineaţa…X)
Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X,
1. Salutul mă bucur că eşti aici)
Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână
sau executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în
picioare când îţi fac cu ochiul)
Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt
salutate persoanele din cerc (din 2 în 2, în
ordinea culorii hainelor, fetele şi apoi băieţii)
Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare,
mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa
năzdrăvanilor)
Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare
(Bună dimineaţa dinţişori veseli)
Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună
dimineaţa iubitori ai pădurii)
ASPECTE GENERALE
Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul
educatoarei
2. Prezenţa Identificarea copiilor absenţi
Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor
absenţi/prezenţi pe suport

36
Numărarea copiilor prezenţi/absenţi
Operarea în catalogul grupei (P-prezent, A-
absent) de către educatoare
ASPECTE GENERALE
Data
Ziua săptămânii
3. Calendarul Luna curentă
Naturii Anul curent
Starea vremii
Aspecte ale anotimpului curent
Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară
Alte aspecte:
………………………………………………

B.
Nr. Momente ale Aprecierea
crt. Întâlnirii de Categorii/Activităţi activităţii
dimineaţă 1 2 3 4 5
(LA ALGERE)
Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe,
arată colegilor obiecte care au o semnificaţie
4. Împărtăşirea cu importantă în viaţa lor.
ceilalţi Activitate realizată:
…………………………………………………
…………………………………………………
Crearea coeziunii grupului prin intermediul
cântecelor, jocurilor şi activităţilor, energice şi
plăcute, încurajează exprimarea liberă,
5. Activitate în grup comunicarea, învăţarea socială într-un mediu
bazat pe încredere şi susţinere morală.
Activitate realizată:
…………………………………………………
…………………………………………………
Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe,
care să trezească interesul şi să faciliteze
6. Noutăţile zilei accesul la aceeaşi informaţie.
Activitate realizată:
…………………………………………………
……………………………………………........
(1 –foarte slab, 2 – slab, 3 – mediu, 4 – bine, 5 – foarte bine)

37
Aplicația 3: Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă

Data: …………………………
Unitatea de învăţământ:……………………………………….
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ……………………………………….
Proiect tematic: ……………………………………….
Subtema proiectului:……………………………………….
Descrierea activităţii:
A.
Nr. Momente ale Aprecierea
crt. Întâlnirii de Categorii/Activităţi activităţii
dimineaţă 1 2 3 4 5
(OBLIGATORII)
ASPECTE GENERALE
Salutul se propagă în cerc de la stânga la
dreapta
Introducerea salutului
Reactualizare a saluturilor
Fiecare salut primeşte răspuns
Educatoarea interacţionează permanent cu copii
Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi
TIPURI DE SALUT
Saluturi simple (Bună dimineaţa…X)
Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X,
1. Salutul mă bucur că eşti aici)
Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână
sau executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în
picioare când îţi fac cu ochiul)
Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt
salutate persoanele din cerc (din 2 în 2, în
ordinea culorii hainelor, fetele şi apoi băieţii)
Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare,
mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa
năzdrăvanilor)
Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare
(Bună dimineaţa dinţişori veseli)
Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună
dimineaţa iubitori ai pădurii)
ASPECTE GENERALE
Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul
educatoarei
2. Prezenţa Identificarea copiilor absenţi
Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor
absenţi/prezenţi pe suport

38
Numărarea copiilor prezenţi/absenţi
Operarea în catalogul grupei (P-prezent, A-
absent) de către educatoare
ASPECTE GENERALE
Data
Ziua săptămânii
3. Calendarul Luna curentă
Naturii Anul curent
Starea vremii
Aspecte ale anotimpului curent
Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară
Alte aspecte:
………………………………………………

B.
Nr. Momente ale Aprecierea
crt. Întâlnirii de Categorii/Activităţi activităţii
dimineaţă 1 2 3 4 5
(LA ALGERE)
Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe,
arată colegilor obiecte care au o semnificaţie
4. Împărtăşirea cu importantă în viaţa lor.
ceilalţi Activitate realizată:
…………………………………………………
…………………………………………………
Crearea coeziunii grupului prin intermediul
cântecelor, jocurilor şi activităţilor, energice şi
plăcute, încurajează exprimarea liberă,
5. Activitate în grup comunicarea, învăţarea socială într-un mediu
bazat pe încredere şi susţinere morală.
Activitate realizată:
…………………………………………………
…………………………………………………
Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe,
care să trezească interesul şi să faciliteze
6. Noutăţile zilei accesul la aceeaşi informaţie.
Activitate realizată:
…………………………………………………
……………………………………………........
(1 –foarte slab, 2 – slab, 3 – mediu, 4 – bine, 5 – foarte bine)

39
Aplicația 4: Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă

Data: …………………………
Unitatea de învăţământ:……………………………………….
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ……………………………………….
Proiect tematic: ……………………………………….
Subtema proiectului:……………………………………….
Descrierea activităţii:
A.
Nr. Momente ale Aprecierea
crt. Întâlnirii de Categorii/Activităţi activităţii
dimineaţă 1 2 3 4 5
(OBLIGATORII)
ASPECTE GENERALE
Salutul se propagă în cerc de la stânga la
dreapta
Introducerea salutului
Reactualizare a saluturilor
Fiecare salut primeşte răspuns
Educatoarea interacţionează permanent cu copii
Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi
TIPURI DE SALUT
Saluturi simple (Bună dimineaţa…X)
Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X,
1. Salutul mă bucur că eşti aici)
Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână
sau executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în
picioare când îţi fac cu ochiul)
Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt
salutate persoanele din cerc (din 2 în 2, în
ordinea culorii hainelor, fetele şi apoi băieţii)
Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare,
mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa
năzdrăvanilor)
Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare
(Bună dimineaţa dinţişori veseli)
Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună
dimineaţa iubitori ai pădurii)
ASPECTE GENERALE
Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul
educatoarei
2. Prezenţa Identificarea copiilor absenţi
Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor
absenţi/prezenţi pe suport

40
Numărarea copiilor prezenţi/absenţi
Operarea în catalogul grupei (P-prezent, A-
absent) de către educatoare
ASPECTE GENERALE
Data
Ziua săptămânii
3. Calendarul Luna curentă
Naturii Anul curent
Starea vremii
Aspecte ale anotimpului curent
Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară
Alte aspecte:
………………………………………………

B.
Nr. Momente ale Aprecierea
crt. Întâlnirii de Categorii/Activităţi activităţii
dimineaţă 1 2 3 4 5
(LA ALGERE)
Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe,
arată colegilor obiecte care au o semnificaţie
4. Împărtăşirea cu importantă în viaţa lor.
ceilalţi Activitate realizată:
…………………………………………………
…………………………………………………
Crearea coeziunii grupului prin intermediul
cântecelor, jocurilor şi activităţilor, energice şi
plăcute, încurajează exprimarea liberă,
5. Activitate în grup comunicarea, învăţarea socială într-un mediu
bazat pe încredere şi susţinere morală.
Activitate realizată:
…………………………………………………
…………………………………………………
Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe,
care să trezească interesul şi să faciliteze
6. Noutăţile zilei accesul la aceeaşi informaţie.
Activitate realizată:
…………………………………………………
……………………………………………........
(1 –foarte slab, 2 – slab, 3 – mediu, 4 – bine, 5 – foarte bine)

41
Observații/ comentarii:

42
II.1.6. Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor

Data:………………
Unitatea de învăţământ: ………………………………
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………
Proiect tematic: ………………………………
Subtema proiectului: ………………………………
Descrierea activităţii:
Aprecierea
Nr. ALA Categorii/Activităţi Activitate activităţii
crt. prezentă 1 2 3 4 5
Da Nu
Bibliotecă
Ştiinţă
1. Categorie ALA Artă
Joc de masă
Joc de rol
Construcţii
Nisip şi apă
………………………………………………
2. Scopul ALA ………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
Activitate realizată:
3. Sarcina didactică ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Activitate realizată:
4. Reguli de joc ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Activitate realizată:
5. Desfăşurarea ………………………………………………
activităţii ………………………………………………
………………………………………………
6. Valorificare în Activitate realizată:
contextul ………………………………………………
activităţii ………………………………………………
integrate ………………………………………………

43
Sarcină de lucru: Completați, în raport cu activitățile didactice la care asistați, următoarele
fișe.

Aplicația 1: Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor

Data:………………
Unitatea de învăţământ: ………………………………
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………
Proiect tematic: ………………………………
Subtema proiectului: ………………………………
Descrierea activităţii:
Aprecierea
Nr. ALA Categorii/Activităţi Activitate activităţii
crt. prezentă 1 2 3 4 5
Da Nu
Bibliotecă
Ştiinţă
1. Categorie ALA Artă
Joc de masă
Joc de rol
Construcţii
Nisip şi apă
………………………………………………
2. Scopul ALA ………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
Activitate realizată:
3. Sarcina didactică ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Activitate realizată:
4. Reguli de joc ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Activitate realizată:
5. Desfăşurarea ………………………………………………
activităţii ………………………………………………
………………………………………………
6. Valorificare în Activitate realizată:
contextul ………………………………………………
activităţii ………………………………………………
integrate ………………………………………………

44
Aplicația 2: Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor

Data:………………
Unitatea de învăţământ: ………………………………
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………
Proiect tematic: ………………………………
Subtema proiectului: ………………………………
Descrierea activităţii:
Aprecierea
Nr. ALA Categorii/Activităţi Activitate activităţii
crt. prezentă 1 2 3 4 5
Da Nu
Bibliotecă
Ştiinţă
1. Categorie ALA Artă
Joc de masă
Joc de rol
Construcţii
Nisip şi apă
………………………………………………
2. Scopul ALA ………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
Activitate realizată:
3. Sarcina didactică ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Activitate realizată:
4. Reguli de joc ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Activitate realizată:
5. Desfăşurarea ………………………………………………
activităţii ………………………………………………
………………………………………………
6. Valorificare în Activitate realizată:
contextul ………………………………………………
activităţii ………………………………………………
integrate ………………………………………………

45
Aplicația 3: Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor

Data:………………
Unitatea de învăţământ: ………………………………
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………
Proiect tematic: ………………………………
Subtema proiectului: ………………………………
Descrierea activităţii:
Aprecierea
Nr. ALA Categorii/Activităţi Activitate activităţii
crt. prezentă 1 2 3 4 5
Da Nu
Bibliotecă
Ştiinţă
1. Categorie ALA Artă
Joc de masă
Joc de rol
Construcţii
Nisip şi apă
………………………………………………
2. Scopul ALA ………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
Activitate realizată:
3. Sarcina didactică ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Activitate realizată:
4. Reguli de joc ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Activitate realizată:
5. Desfăşurarea ………………………………………………
activităţii ………………………………………………
………………………………………………
6. Valorificare în Activitate realizată:
contextul ………………………………………………
activităţii ………………………………………………
integrate ………………………………………………

46
Aplicația 4: Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor

Data:………………
Unitatea de învăţământ: ………………………………
Nivel de vârstă/grupa:……………………
Tema anuală: ………………………………
Proiect tematic: ………………………………
Subtema proiectului: ………………………………
Descrierea activităţii:
Aprecierea
Nr. ALA Categorii/Activităţi Activitate activităţii
crt. prezentă 1 2 3 4 5
Da Nu
Bibliotecă
Ştiinţă
1. Categorie ALA Artă
Joc de masă
Joc de rol
Construcţii
Nisip şi apă
………………………………………………
2. Scopul ALA ………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
Activitate realizată:
3. Sarcina didactică ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Activitate realizată:
4. Reguli de joc ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Activitate realizată:
5. Desfăşurarea ………………………………………………
activităţii ………………………………………………
………………………………………………
6. Valorificare în Activitate realizată:
contextul ………………………………………………
activităţii ………………………………………………
integrate ………………………………………………

47
Observații/ comentarii:

48
II.2. INSTRUMENTE DESTINATE CUNOAȘTERII ȘI ANALIZEI
DOCUMENTELOR DE PROIECTARE ȘI ALE COMPORTAMENTULUI
DIDACTIC AL EDUCATOAREI

II.2.1. Fișa de analiză a proiectului/ planificării anuale/ săptămânale

Tipul de activitate:............................................
Nivel de vârstă/ grupa:...............................................
Descrierea criteriului FB B S Observații/
comentarii
Corelația dintre domeniile
dezvoltării copilului cu domeniile
experiențiale și tipurile de
activitate
Corelația dintre temele anuale,
proiectele tematice, nivelul de
vârstă și timpul alocat
Modalități de evaluare formativă și
sumativă
Planificarea unor activități de
recuperare/ aprofundare

Aspecte concluzive:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

49
Sarcină de lucru: Completați fișa de analiză a proiectului/ planificării anuale/ săptămânale.

Aplicația 1: Fișa de analiză a proiectului/ planificării anuale/ săptămânale

Tipul de activitate:............................................
Nivel de vârstă/ grupa:.....................................
Descrierea criteriului FB B S Observații/
comentarii
Corelația dintre domeniile
dezvoltării copilului cu domeniile
experiențiale și tipurile de
activitate
Corelația dintre temele anuale,
proiectele tematice, nivelul de
vârstă și timpul alocat
Modalități de evaluare formativă și
sumativă
Planificarea unor activități de
recuperare/ aprofundare

Aspecte concluzive:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

50
Observații/ comentarii:

51
II.2.2. Fișa de analiză a unui proiect didactic

Domeniile experienţiale:……………………………………………
Categoriile de activităţi: …………………………………………..
Nivel de vârstă/grupa: ………………
Descrierea criteriului FB B S Observații/
comentarii
Corelația temă anuală-proiect
tematic-activitate-obiective
operaţionale
Corelația tipul de activitate-
obiective operaţionale-strategia
didactică
Strategia de instruire (corelația
metode- mijloace de învățare-
forme de organizare a copiilor)
Strategia de evaluare (corelația
forma de evaluare-metode de
evaluare-tehnici de evaluare)
Coerența și consistența logică și
pedagogică (respectarea succesiuni
logice și pedagogice a
evenimentelor didcatice, a
principiilor didactice)
Creativitatea didactică

Aspecte concluzive:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

52
Sarcină de lucru: Realizați analiza a trei proiecte didactice conform criteriilor indicate.

Aplicația 1: Fișa de analiză a unui proiect didactic


Domeniile experienţiale:……………………………………………
Categoriile de activităţi: …………………………………………..
Nivel de vârstă/grupa: ………………
Descrierea criteriului FB B S Observații/
comentarii
Corelația temă anuală-proiect
tematic-activitate-obiective
operaţionale
Corelația tipul de activitate-
obiective operaţionale-strategia
didactică
Strategia de instruire (corelația
metode- mijloace de învățare-
forme de organizare a copiilor)
Strategia de evaluare (corelația
forma de evaluare-metode de
evaluare-tehnici de evaluare)
Coerența și consistența logică și
pedagogică (respectarea succesiuni
logice și pedagogice a
evenimentelor didcatice, a
principiilor didactice)
Creativitatea didactică

Aspecte concluzive:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

53
Aplicația 2: Fișa de analiză a unui proiect didactic

Domeniile experienţiale:……………………………………………
Categoriile de activităţi: …………………………………………..
Nivel de vârstă/grupa: ………………
Descrierea criteriului FB B S Observații/
comentarii
Corelația temă anuală-proiect
tematic-activitate-obiective
operaţionale
Corelația tipul de activitate-
obiective operaţionale-strategia
didactică
Strategia de instruire (corelația
metode- mijloace de învățare-
forme de organizare a copiilor)
Strategia de evaluare (corelația
forma de evaluare-metode de
evaluare-tehnici de evaluare)
Coerența și consistența logică și
pedagogică (respectarea succesiuni
logice și pedagogice a
evenimentelor didcatice, a
principiilor didactice)
Creativitatea didactică

Aspecte concluzive:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

54
Aplicația 3: Fișa de analiză a unui proiect didactic

Domeniile experienţiale:……………………………………………
Categoriile de activităţi: …………………………………………..
Nivel de vârstă/grupa: ………………
Descrierea criteriului FB B S Observații/
comentarii
Corelația temă anuală-proiect
tematic-activitate-obiective
operaţionale
Corelația tipul de activitate-
obiective operaţionale-strategia
didactică
Strategia de instruire (corelația
metode- mijloace de învățare-
forme de organizare a copiilor)
Strategia de evaluare (corelația
forma de evaluare-metode de
evaluare-tehnici de evaluare)
Coerența și consistența logică și
pedagogică (respectarea succesiuni
logice și pedagogice a
evenimentelor didcatice, a
principiilor didactice)
Creativitatea didactică

Aspecte concluzive:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

55
Observații/ comentarii:

56
II.2.3. Fișă de analiză a interacțiunilor educaționale în cadrul activității didactice

Această fișă se utilizează pentru observarea și analiza modului de comunicare cadru


didactic-copii și copii-copii. Pentru a sesiza influența formelor de organizare a activității,
dominanța cadrului didactic, interacțiunile din sala de grupă, studenții vor realiza „oglinda
clasei” în care vor marca interacțiunile prin săgeți de culori diferite:
 Roșu când educatoarea adresează întrebări /sarcini/ solicitări copiilor.
 Verde se folosește pentru solicitările copiilor către educatoare.
 Albastru se foloseşte pentru a marca interacțiunile dintre copii.

Educatoare
BN
AM

D de analiză a interacțiunilor din clasă


Fișă

Pe baza acestei fișe se poate observa/analiza: numărul de solicitări adresate/copiilor


într-o anumită secvență de activitate; numărul solicitărilor elevilor către cadrul didactic;
numărul de interacțiuni;dominanța.

Sarcină de lucru: Realizați schema interacțiunilor educaționale în contextul a trei activități


didactice distincte la care asistați.

Activitatea 1
Educatoare

57
Activitatea 2
Educatoare

Activitatea 3
Educatoare

58
Observații/ comentarii:

59
II.2.4. Grila de analiză a comportamentului didactic al educatoarei

II.2.4.1. Fişă de observaţie a activităţii didactice


Data:…………………………
Unitatea de învăţământ: …………………………
Nivel de vârstă/ grupa: …………………………
Tema anuală: ……………………………………………………
Proiect tematic: …………………………
Subtema proiectului: …………………………
Descrierea activităţii:
Desfăşurarea activităţii
Etapele Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Observaţii
activităţii
1.
Organizarea
activităţii/
grupei de
copii
2.
Captarea
atenţiei
3.
Verificarea şi
actualizarea
achiziţiilor
anterioare
4.
Anunţarea
obiectivelor
şi a temei
abordate
5.
Prezentarea
materialului
stimul
6.
Asigurarea
dirijării
învăţării
7.
Fixarea şi
aplicarea
cunoştinţelor
/obţinerea
performanţei

60
8.
Evaluarea
performanţe-
lor
9.
Încheierea
activităţii

Sarcină de lucru: Completați fișa de observație a activității didactice la care asistați.

Aplicația 1: Fişă de observaţie a activităţii didactice

Data:…………………………
Unitatea de învăţământ: …………………………
Nivel de vârstă/ grupa: …………………………
Tema anuală: ……………………………………………………
Proiect tematic: …………………………
Subtema proiectului: …………………………
Descrierea activităţii:
Desfăşurarea activităţii
Etapele Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Observaţii
activităţii
1.
Organizarea
activităţii/
grupei de
copii

2.
Captarea
atenţiei

3.
Verificarea şi
actualizarea
achiziţiilor
anterioare

61
4.
Anunţarea
obiectivelor
şi a temei
abordate

5.
Prezentarea
materialului
stimul

6.
Asigurarea
dirijării
învăţării

7.
Fixarea şi
aplicarea
cunoştinţelor
/obţinerea
performanţei
8.
Evaluarea
performanţe-
lor

9.
Încheierea
activităţii

62
Aplicația 2: Fişă de observaţie a activităţii didactice

Data:…………………………
Unitatea de învăţământ: …………………………
Nivel de vârstă/ grupa: …………………………
Tema anuală: ……………………………………………………
Proiect tematic: …………………………
Subtema proiectului: …………………………
Descrierea activităţii:
Desfăşurarea activităţii
Etapele Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Observaţii
activităţii
1.
Organizarea
activităţii/
grupei de
copii

2.
Captarea
atenţiei

3.
Verificarea şi
actualizarea
achiziţiilor
anterioare

4.
Anunţarea
obiectivelor
şi a temei
abordate

5.
Prezentarea
materialului
stimul

63
6.
Asigurarea
dirijării
învăţării

7.
Fixarea şi
aplicarea
cunoştinţelor
/obţinerea
performanţei

8.
Evaluarea
performanţe-
lor

9.
Încheierea
activităţii

64
Aplicația 3: Fişă de observaţie a activităţii didactice

Data:…………………………
Unitatea de învăţământ: …………………………
Nivel de vârstă/ grupa: …………………………
Tema anuală: ……………………………………………………
Proiect tematic: …………………………
Subtema proiectului: …………………………
Descrierea activităţii:
Desfăşurarea activităţii
Etapele Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Observaţii
activităţii
1.
Organizarea
activităţii/
grupei de
copii

2.
Captarea
atenţiei

3.
Verificarea şi
actualizarea
achiziţiilor
anterioare

4.
Anunţarea
obiectivelor
şi a temei
abordate

5.
Prezentarea
materialului
stimul

65
6.
Asigurarea
dirijării
învăţării

7.
Fixarea şi
aplicarea
cunoştinţelor
/obţinerea
performanţei

8.
Evaluarea
performanţe-
lor

9.
Încheierea
activităţii

66
Aplicația 4: Fişă de observaţie a activităţii didactice

Data:…………………………
Unitatea de învăţământ: …………………………
Nivel de vârstă/ grupa: …………………………
Tema anuală: ……………………………………………………
Proiect tematic: …………………………
Subtema proiectului: …………………………
Descrierea activităţii:
Desfăşurarea activităţii
Etapele Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Observaţii
activităţii
1.
Organizarea
activităţii/
grupei de
copii

2.
Captarea
atenţiei

3.
Verificarea şi
actualizarea
achiziţiilor
anterioare

4.
Anunţarea
obiectivelor
şi a temei
abordate

5.
Prezentarea
materialului
stimul

67
6.
Asigurarea
dirijării
învăţării

7.
Fixarea şi
aplicarea
cunoştinţelor
/obţinerea
performanţei

8.
Evaluarea
performanţe-
lor

9.
Încheierea
activităţii

68
Aplicația 5: Fişă de observaţie a activităţii didactice

Data:…………………………
Unitatea de învăţământ: …………………………
Nivel de vârstă/ grupa: …………………………
Tema anuală: ……………………………………………………
Proiect tematic: …………………………
Subtema proiectului: …………………………
Descrierea activităţii:
Desfăşurarea activităţii
Etapele Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Observaţii
activităţii
1.
Organizarea
activităţii/
grupei de
copii

2.
Captarea
atenţiei

3.
Verificarea şi
actualizarea
achiziţiilor
anterioare

4.
Anunţarea
obiectivelor
şi a temei
abordate

5.
Prezentarea
materialului
stimul

69
6.
Asigurarea
dirijării
învăţării

7.
Fixarea şi
aplicarea
cunoştinţelor
/obţinerea
performanţei

8.
Evaluarea
performanţe-
lor

9.
Încheierea
activităţii

70
Observații/ comentarii:

71
II.2.4.2. Analiză – sinteză a activităţii asistate

PARAMETRI ANALIZAŢI ŞI EVALUAŢI SCALA


1 2 3 4 5
1. Aprecieri asupra strategiei generale a activităţii:
Tipul de strategie
Calitatea obiectivelor educaţionale ale activităţii
Compatibilitatea conţinutului activităţii, timpului, metodelor de
predare-învăţare şi a celor de evaluare cu obiectivele stabilite
2. Conduita de organizare, dirijare şi control a activităţii:
Succesiunea logică a secvenţelor didactice
Abilitatea în conducerea activităţii de învăţare prin alegerea
strategiilor, formelor de organizare
3. Conduita explicativă şi de comunicare:
Accesibilitatea limbajului de specialitate
Fundamentarea explicaţiei
Expresivitatea comunicării
Limbajul nonverbal
4. Conduita de solicitare şi orientare:
Repartizarea solicitărilor (frecvenţă, organizare)
Cantitatea şi diversitatea informaţiei
Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate
5. Conduita evaluativă a educatoarei
Notează şi apreciază preşcolarii
Concordanţa modului de evaluare cu specificul predării-învăţării
Prezentarea argumentaţiei în evaluare
6. Managementul clasei:
Ritmul de prezentare
Încadrarea în timp
Monitorizarea copiilor
Rezolvarea situaţiilor neprevăzute
7. Climatul psihosocial al clasei
Prezentarea generală a educatoarei
Atitudinea faţă de copii
Menţinerea tonusului afectiv-emoţional
8. Aprecieri sintetice asupra activităţii:
Încadrarea în scenariul activităţii didactice
Calitatea stilului didactic
Randamentul şi eficienţa activităţii/gradul de realizare a
obiectivelor
Impresia generală:
………………………………………………………………
(1 –foarte slab, 2 – slab, 3 – mediu, 4 – bine, 5 – foarte bine)

72
Sarcină de lucru: Realizați analiza activității didactice observate.

Aplicația 1: Analiză – sinteză a activităţii asistate

PARAMETRI ANALIZAŢI ŞI EVALUAŢI SCALA


1 2 3 4 5
1. Aprecieri asupra strategiei generale a activităţii:
Tipul de strategie
Calitatea obiectivelor educaţionale ale activităţii
Compatibilitatea conţinutului activităţii, timpului, metodelor de
predare-învăţare şi a celor de evaluare cu obiectivele stabilite
2. Conduita de organizare, dirijare şi control a activităţii:
Succesiunea logică a secvenţelor didactice
Abilitatea în conducerea activităţii de învăţare prin alegerea
strategiilor, formelor de organizare
3. Conduita explicativă şi de comunicare:
Accesibilitatea limbajului de specialitate
Fundamentarea explicaţiei
Expresivitatea comunicării
Limbajul nonverbal
4. Conduita de solicitare şi orientare:
Repartizarea solicitărilor (frecvenţă, organizare)
Cantitatea şi diversitatea informaţiei
Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate
5. Conduita evaluativă a educatoarei
Notează şi apreciază preşcolarii
Concordanţa modului de evaluare cu specificul predării-învăţării
Prezentarea argumentaţiei în evaluare
6. Managementul clasei:
Ritmul de prezentare
Încadrarea în timp
Monitorizarea copiilor
Rezolvarea situaţiilor neprevăzute
7. Climatul psihosocial al clasei
Prezentarea generală a educatoarei
Atitudinea faţă de copii
Menţinerea tonusului afectiv-emoţional
8. Aprecieri sintetice asupra activităţii:
Încadrarea în scenariul activităţii didactice
Calitatea stilului didactic
Randamentul şi eficienţa activităţii/gradul de realizare a
obiectivelor
Impresia generală:
………………………………………………………………
................................................................................................
................................................................................................

73
Aplicația 2: Analiză – sinteză a activităţii asistate

PARAMETRI ANALIZAŢI ŞI EVALUAŢI SCALA


1 2 3 4 5
1. Aprecieri asupra strategiei generale a activităţii:
Tipul de strategie
Calitatea obiectivelor educaţionale ale activităţii
Compatibilitatea conţinutului activităţii, timpului, metodelor de
predare-învăţare şi a celor de evaluare cu obiectivele stabilite
2. Conduita de organizare, dirijare şi control a activităţii:
Succesiunea logică a secvenţelor didactice
Abilitatea în conducerea activităţii de învăţare prin alegerea
strategiilor, formelor de organizare
3. Conduita explicativă şi de comunicare:
Accesibilitatea limbajului de specialitate
Fundamentarea explicaţiei
Expresivitatea comunicării
Limbajul nonverbal
4. Conduita de solicitare şi orientare:
Repartizarea solicitărilor (frecvenţă, organizare)
Cantitatea şi diversitatea informaţiei
Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate
5. Conduita evaluativă a educatoarei
Notează şi apreciază preşcolarii
Concordanţa modului de evaluare cu specificul predării-învăţării
Prezentarea argumentaţiei în evaluare
6. Managementul clasei:
Ritmul de prezentare
Încadrarea în timp
Monitorizarea copiilor
Rezolvarea situaţiilor neprevăzute
7. Climatul psihosocial al clasei
Prezentarea generală a educatoarei
Atitudinea faţă de copii
Menţinerea tonusului afectiv-emoţional
8. Aprecieri sintetice asupra activităţii:
Încadrarea în scenariul activităţii didactice
Calitatea stilului didactic
Randamentul şi eficienţa activităţii/gradul de realizare a
obiectivelor
Impresia generală:
………………………………………………………………
................................................................................................
................................................................................................

74
Aplicația 3: Analiză – sinteză a activităţii asistate

PARAMETRI ANALIZAŢI ŞI EVALUAŢI SCALA


1 2 3 4 5
1. Aprecieri asupra strategiei generale a activităţii:
Tipul de strategie
Calitatea obiectivelor educaţionale ale activităţii
Compatibilitatea conţinutului activităţii, timpului, metodelor de
predare-învăţare şi a celor de evaluare cu obiectivele stabilite
2. Conduita de organizare, dirijare şi control a activităţii:
Succesiunea logică a secvenţelor didactice
Abilitatea în conducerea activităţii de învăţare prin alegerea
strategiilor, formelor de organizare
3. Conduita explicativă şi de comunicare:
Accesibilitatea limbajului de specialitate
Fundamentarea explicaţiei
Expresivitatea comunicării
Limbajul nonverbal
4. Conduita de solicitare şi orientare:
Repartizarea solicitărilor (frecvenţă, organizare)
Cantitatea şi diversitatea informaţiei
Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate
5. Conduita evaluativă a educatoarei
Notează şi apreciază preşcolarii
Concordanţa modului de evaluare cu specificul predării-învăţării
Prezentarea argumentaţiei în evaluare
6. Managementul clasei:
Ritmul de prezentare
Încadrarea în timp
Monitorizarea copiilor
Rezolvarea situaţiilor neprevăzute
7. Climatul psihosocial al clasei
Prezentarea generală a educatoarei
Atitudinea faţă de copii
Menţinerea tonusului afectiv-emoţional
8. Aprecieri sintetice asupra activităţii:
Încadrarea în scenariul activităţii didactice
Calitatea stilului didactic
Randamentul şi eficienţa activităţii/gradul de realizare a
obiectivelor
Impresia generală:
………………………………………………………………
................................................................................................
................................................................................................

75
Aplicația 4: Analiză – sinteză a activităţii asistate

PARAMETRI ANALIZAŢI ŞI EVALUAŢI SCALA


1 2 3 4 5
1. Aprecieri asupra strategiei generale a activităţii:
Tipul de strategie
Calitatea obiectivelor educaţionale ale activităţii
Compatibilitatea conţinutului activităţii, timpului, metodelor de
predare-învăţare şi a celor de evaluare cu obiectivele stabilite
2. Conduita de organizare, dirijare şi control a activităţii:
Succesiunea logică a secvenţelor didactice
Abilitatea în conducerea activităţii de învăţare prin alegerea
strategiilor, formelor de organizare
3. Conduita explicativă şi de comunicare:
Accesibilitatea limbajului de specialitate
Fundamentarea explicaţiei
Expresivitatea comunicării
Limbajul nonverbal
4. Conduita de solicitare şi orientare:
Repartizarea solicitărilor (frecvenţă, organizare)
Cantitatea şi diversitatea informaţiei
Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate
5. Conduita evaluativă a educatoarei
Notează şi apreciază preşcolarii
Concordanţa modului de evaluare cu specificul predării-învăţării
Prezentarea argumentaţiei în evaluare
6. Managementul clasei:
Ritmul de prezentare
Încadrarea în timp
Monitorizarea copiilor
Rezolvarea situaţiilor neprevăzute
7. Climatul psihosocial al clasei
Prezentarea generală a educatoarei
Atitudinea faţă de copii
Menţinerea tonusului afectiv-emoţional
8. Aprecieri sintetice asupra activităţii:
Încadrarea în scenariul activităţii didactice
Calitatea stilului didactic
Randamentul şi eficienţa activităţii/gradul de realizare a
obiectivelor
Impresia generală:
………………………………………………………………
................................................................................................
................................................................................................

76
Aplicația 5: Analiză – sinteză a activităţii asistate

PARAMETRI ANALIZAŢI ŞI EVALUAŢI SCALA


1 2 3 4 5
1. Aprecieri asupra strategiei generale a activităţii:
Tipul de strategie
Calitatea obiectivelor educaţionale ale activităţii
Compatibilitatea conţinutului activităţii, timpului, metodelor de
predare-învăţare şi a celor de evaluare cu obiectivele stabilite
2. Conduita de organizare, dirijare şi control a activităţii:
Succesiunea logică a secvenţelor didactice
Abilitatea în conducerea activităţii de învăţare prin alegerea
strategiilor, formelor de organizare
3. Conduita explicativă şi de comunicare:
Accesibilitatea limbajului de specialitate
Fundamentarea explicaţiei
Expresivitatea comunicării
Limbajul nonverbal
4. Conduita de solicitare şi orientare:
Repartizarea solicitărilor (frecvenţă, organizare)
Cantitatea şi diversitatea informaţiei
Compatibilitatea metodelor cu obiectivele vizate
5. Conduita evaluativă a educatoarei
Notează şi apreciază preşcolarii
Concordanţa modului de evaluare cu specificul predării-învăţării
Prezentarea argumentaţiei în evaluare
6. Managementul clasei:
Ritmul de prezentare
Încadrarea în timp
Monitorizarea copiilor
Rezolvarea situaţiilor neprevăzute
7. Climatul psihosocial al clasei
Prezentarea generală a educatoarei
Atitudinea faţă de copii
Menţinerea tonusului afectiv-emoţional
8. Aprecieri sintetice asupra activităţii:
Încadrarea în scenariul activităţii didactice
Calitatea stilului didactic
Randamentul şi eficienţa activităţii/gradul de realizare a
obiectivelor
Impresia generală:
………………………………………………………………
................................................................................................
................................................................................................

77
Observații/ comentarii:

78
II.2.5. Fişă de observare a comportamentului didactic **

Data:……………………
Unitatea de învăţământ: …………………………………………
Nivel de vârstă/ grupa: ……………………
Tema anuală: …………………………………………
Proiect tematic: …………………………………………
Subtema proiectului: …………………………………………
Descrierea activităţii:
Comportamente Calificativul Argument Reflecţii
didactice acordat
I. Conduita didactică
1. Realizarea
întâlnirii de
dimineață
2. Organizarea
sectoarelor
3. Realizarea
captării atenţiei
4. Anunţarea temei
şi a obiectivelor
operaţionale
5. Reactualizarea
cunoştinţelor
necesare noului
conţinut
6. Predarea-
învăţarea noului
conţinut
7. Fixarea,
consolidarea noilor
cunoştinţe
8. Realizarea feed-
back-ului
9. Aprecierea şi
evaluarea
rezultatelor copiilor
II. Conduita verbală şi nonverbală
1. Calitatea
limbajului de
specialitate
2. Calitatea
explicaţiilor şi
exemplelor folosite
3. Expresivitatea

79
limbajului nonverbal
(mimica, gestica,
postura)
4. Limbajul
paraverbal (tonul,
accentul, ritmul,
tacerea)
5. Frecvenţa
întrebărilor directe/
închise
III. Metodele de
predare-învăţare
utilizate
IV. Mijloacele
didactice utilizate
V. Atmosfera
generală de
desfăşurare (stilul
didactic )
Alte aspecte:
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………….

** Calificativele ce se pot acorda sunt suficient, bine şi foarte bine. Orice calificativ
acordat se justifică în rubrica alaturată şi eventual este însoţit de unele reflecţii (consemnări
critice!). Reflecţiile se vor completa fie la sfârşitul activităţii, fie în orele de analiză a lecţiilor.

80
Sarcină de lucru: Analizați comportamentul didactic al educatoarei și completați fișele
următoare.

Aplicația 1: Fişă de observare a comportamentului didactic

Data:……………………
Unitatea de învăţământ: …………………………………………
Nivel de vârstă/ grupa: ……………………
Tema anuală: …………………………………………
Proiect tematic: …………………………………………
Subtema proiectului: …………………………………………
Descrierea activităţii:
Comportamente Calificativul Argument Reflecţii
didactice acordat
I. Conduita didactică
1. Realizarea
întâlnirii de
dimineață

2. Organizarea
sectoarelor

3. Realizarea
captării atenţiei

4. Anunţarea temei
şi a obiectivelor
operaţionale

5. Reactualizarea
cunoştinţelor
necesare noului
conţinut
6. Predarea-
învăţarea noului
conţinut

7. Fixarea,
consolidarea noilor
cunoştinţe

81
8. Realizarea feed-
back-ului

9. Aprecierea şi
evaluarea
rezultatelor copiilor
II. Conduita verbală şi nonverbală
1. Calitatea
limbajului de
specialitate

2. Calitatea
explicaţiilor şi
exemplelor folosite

3. Expresivitatea
limbajului nonverbal
(mimica, gestica,
postura)
4. Limbajul
paraverbal (tonul,
accentul, ritmul,
tacerea)
5. Frecvenţa
întrebărilor directe/
închise

III. Metodele de
predare-învăţare
utilizate

IV. Mijloacele
didactice utilizate

V. Atmosfera
generală de
desfăşurare (stilul
didactic )
Alte aspecte:
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………….

82
Aplicația 2: Fişă de observare a comportamentului didactic

Data:……………………
Unitatea de învăţământ: …………………………………………
Nivel de vârstă/ grupa: ……………………
Tema anuală: …………………………………………
Proiect tematic: …………………………………………
Subtema proiectului: …………………………………………
Descrierea activităţii:
Comportamente Calificativul Argument Reflecţii
didactice acordat
I. Conduita didactică
1. Realizarea
întâlnirii de
dimineață

2. Organizarea
sectoarelor

3. Realizarea
captării atenţiei

4. Anunţarea temei
şi a obiectivelor
operaţionale

5. Reactualizarea
cunoştinţelor
necesare noului
conţinut
6. Predarea-
învăţarea noului
conţinut

7. Fixarea,
consolidarea noilor
cunoştinţe

8. Realizarea feed-
back-ului

9. Aprecierea şi

83
evaluarea
rezultatelor copiilor
II. Conduita verbală şi nonverbală
1. Calitatea
limbajului de
specialitate

2. Calitatea
explicaţiilor şi
exemplelor folosite

3. Expresivitatea
limbajului nonverbal
(mimica, gestica,
postura)
4. Limbajul
paraverbal (tonul,
accentul, ritmul,
tacerea)
5. Frecvenţa
întrebărilor directe/
închise

III. Metodele de
predare-învăţare
utilizate

IV. Mijloacele
didactice utilizate

V. Atmosfera
generală de
desfăşurare (stilul
didactic )
Alte aspecte:
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………….

84
Aplicația 3: Fişă de observare a comportamentului didactic (3)

Data:……………………
Unitatea de învăţământ: …………………………………………
Nivel de vârstă/ grupa: ……………………
Tema anuală: …………………………………………
Proiect tematic: …………………………………………
Subtema proiectului: …………………………………………
Descrierea activităţii:
Comportamente Calificativul Argument Reflecţii
didactice acordat
I. Conduita didactică
1. Realizarea
întâlnirii de
dimineață

2. Organizarea
sectoarelor

3. Realizarea
captării atenţiei

4. Anunţarea temei
şi a obiectivelor
operaţionale

5. Reactualizarea
cunoştinţelor
necesare noului
conţinut
6. Predarea-
învăţarea noului
conţinut

7. Fixarea,
consolidarea noilor
cunoştinţe

8. Realizarea feed-
back-ului

9. Aprecierea şi

85
evaluarea
rezultatelor copiilor
II. Conduita verbală şi nonverbală
1. Calitatea
limbajului de
specialitate

2. Calitatea
explicaţiilor şi
exemplelor folosite

3. Expresivitatea
limbajului nonverbal
(mimica, gestica,
postura)
4. Limbajul
paraverbal (tonul,
accentul, ritmul,
tacerea)
5. Frecvenţa
întrebărilor directe/
închise

III. Metodele de
predare-învăţare
utilizate

IV. Mijloacele
didactice utilizate

V. Atmosfera
generală de
desfăşurare (stilul
didactic )
Alte aspecte:
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………….

86
Observații/ comentarii:

87
III. PRACTICA PEDAGOGICĂ ACTIVĂ
(susținerea activităților didactice)

III.1. Fișa de autoevaluare a activității susținute


Data:…………………..
Nivel de vârstă/ grupa:………………...
Subiectul activității:……………..

Puncte tari Puncte slabe

Riscuri Modalități de optimizare

Sarcină de lucru: Completați fișa de autoevaluare a activității didactice susținute.

Aplicația 1: Fișa de autoevaluare a activității susținute


Data:…………………..
Nivel de vârstă/ grupa:………………...
Subiectul activității:……………..

Puncte tari Puncte slabe

Riscuri Modalități de optimizare

88
Aplicația 2: Fișa de autoevaluare a activității susținute
Data:…………………..
Nivel de vârstă/ grupa:………………...
Subiectul activității:……………..

Puncte tari Puncte slabe

Riscuri Modalități de optimizare

89
Observații/ comentarii:

90
III.2. Chestionar pentru autoevaluarea progresului

O altă modalitate de autoevaluare, care invită la reflecţie, o reprezintă completarea


următorului chestionar:
 Imediat după încheierea lecţiei m-am simţit;
 Cel mai bine în activitatea de azi, am realizat;
 La activitatea viitoare aş îmbunătăţi;
 Atmosfera din sala de grupă;
 Copiii au fost mulţumiţi de.
Completarea sistematică a acestui chestionar va duce la autoevaluarea progresului.

Sarcină de lucru: Completați chestionarul pentru autoevaluarea progresului în raport cu


activitățile didactice susținute.

Aplicația 1: Chestionar pentru autoevaluarea progresului

 Imediat după încheierea lecţiei m-am simţit:


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Cel mai bine în activitatea de azi, am realizat:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
La activitatea viitoare aş îmbunătăţi:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

91
 Atmosfera din sala de grupă:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Copiii au fost mulţumiţi de:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Aplicația 2: Chestionar pentru autoevaluarea progresului

 Imediat după încheierea lecţiei m-am simţit:


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Cel mai bine în activitatea de azi, am realizat:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
La activitatea viitoare aş îmbunătăţi:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Atmosfera din sala de grupă:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

92
 Copiii au fost mulţumiţi de:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Observații/ comentarii:

93
III.3. Chestionar de (auto)verificare
Pentru dezvoltarea capacităților de reflecție pedagogică și optimizarea
comportamentului didactic, răspundeţi la întrebările mai jos, înainte și după susținerea
activității didactice. Comparați răspunsurile și notați concluzia desprinsă.

ÎNTREBĂRI RĂSPUNSURI
Înainte de susținerea activității După susținerea activității
didactice didactice
Am formulat corect
și realist obiectivele
operațioanle?
Obiectivele sunt
adecvate nivelului
copiilor?
Conținuturile
selectate sunt
motivante pentru
copii?
Care din metodele
proiectate/utilizate
stimulează
învățarea?
Ce activitate de
învățare proiectată
stimulează
implicarea copiilor?
Am proiectat
suficiente
exerciții/exemple?
Timpul proiectat
este suficient?

Considerații finale:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

94
Sarcină de lucru: Completați chestionarul de autoverificare în raport cu activitățile didactice
susținute.
III.7. Autoevaluarea practicii pedagogice din perspectivă cantitativă

Aplicația 1: Chestionar de (auto)verificare

ÎNTREBĂRI RĂSPUNSURI
Înainte de susținerea activității După susținerea activității didactice
didactice
Am formulat
corect și realist
obiectivele
operațioanle?
Obiectivele sunt
adecvate
nivelului
copiilor?
Conținuturile
selectate sunt
motivante
pentru copii?
Care din
metodele
proiectate/utiliz
ate stimulează
învățarea?
Ce activitate de
învățare
proiectată
stimulează
implicarea
copiilor?
Am proiectat
suficiente
exerciții/exempl
e?
Timpul
proiectat este
suficient?
Considerații finale:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

95
Aplicația 2: Chestionar de (auto)verificare

ÎNTREBĂRI RĂSPUNSURI
Înainte de susținerea activității După susținerea activității didactice
didactice
Am formulat
corect și realist
obiectivele
operațioanle?
Obiectivele sunt
adecvate
nivelului
copiilor?
Conținuturile
selectate sunt
motivante
pentru copii?
Care din
metodele
proiectate/utiliz
ate stimulează
învățarea?
Ce activitate de
învățare
proiectată
stimulează
implicarea
copiilor?
Am proiectat
suficiente
exerciții/exempl
e?
Timpul
proiectat este
suficient?
Considerații finale:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

96
Observații/ comentarii:

97
ANEXE

Cu valoare informativă, prezentăm în continuare structura unei planificări anuale,


săptămânale, precum și a unei activități integrate.

1. Structura planificării anuale a temelor:


PERIOADA TEME ANUALE PROIECTE SUBTEMA
TEMATICE PROIECTULUI
Cine sunt/suntem?
Cum este/ a fost și va fi pe
pământ?
Când, cum și de ce se întâmplă?
Cine și cum planifică/
organizează o activitate?
Cu ce și cum exprimăm ceea ce
simțim?
Ce și cum vreau să fiu?

2. Structura planificării săptămânale


Perioada:.................................
Tema:..............................................................
Subtema:.........................................................
Obiective de referință:
Centre de interes deschise și materiale puse la dispoziția copiilor:

BIBLIOTECĂ CONSTRUCȚII JOC DE ROL

ȘTIINȚĂ ARTĂ JOC DE MASĂ

Activitatea metodică:.....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Domenii de dezvoltare:..................................................................................................................

Ziua Activități de învățare


ADP ALA ADE
LUNI
MARȚI
MIERCURI
JOI
VINERI

98
3. Structura unei activități integrate

Data:
Grădinița:
Grupa:
Tema anuală:
Tema proiectului:
Tema zilei:
Tipul de activitate:
Forma de organizare:
Durata:
Inventar de activități:
I. Activități pe domenii experiențiale (ADE)
- obiective de referință, obiective operaționale
II. Activități liber alese 1 (ALA 1)
- obiective de referință, obiective operaționale
III. Activități de dezvoltare personală (ADP)
Întâlnirea de dimineață
Rutine
Tranziții
IV. Activități liber alese 2 (ALA 2)

Etapele Ob. Descrierea activității Strategia didactică


activității Op. Activitatea Activitatea Metode Forme de Mijloace Evaluare
educatoarei copiilor și organizare didactice
procedee
ADE
ALA 1
ALA 2

99

S-ar putea să vă placă și