Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic – L4

Clasa: a V-a B
Școala: Gimnazială „Mihai Eminescu”, sat Laza
Cadru didactic: Mihăilă Alina-Laura
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Unitatea I: Despre mine. Selfie
Subiectul lecției: Semnificațiile textului.
Tipul lecției: Sistematizare și consolidare a cunoștințelor acumulate anterior.

Strategii didactice: a) Metode și procedee: conversația, exercițiul, lucru cu textul.


b) Forme de organizare a activității elevilor: activitatea frontală.
c) Resurse: -capacitățile normale de lucru ale elevilor, cunoștințele lor anterioare.
-spațiu de lucru: sala de clasă.
d) Mijloace de învățare: manualul, caietele elevilor, tabla.
e) Metode evaluare: verificarea răspunsurilor elevilor se va face pe parcursul întregii lecții.

Managementul timpului: 50 de minute.

Competențe generale: 1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului
oral.

1
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Competențe specifice: 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a
comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogite.
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente
prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite.
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare.
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale.
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse.
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiar.
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a
comunica idei și informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate.
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al
clarităţii.
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor communicative.
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile fonetice de bază.

Obiective operaționale. La sfârșitul orei, elevii trebuie să:


- Cunoască relația titlului cu textul;

2
- Realizeze conexiuni între acțiuni din text și acțiuni din realitate;
- Identifice anumite elemente;
- Reproducă întâmplări din cadrul textului.

Desfășurarea lecției:
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse Forme de
organizare/Evaluare
Moment Profesorul notează elevii absenți, Elevii își pregătesc
organizatoric asigură ordinea și pregătește materialele pentru ora de
1 minut materialele necesare pentru lecție. limba și literatura română.
Verificarea temei Profesorul anunță verificare temei Elevii ridică mâna și citesc pe Caietele Frontal.
7 minute și numește 4-5 elevi pentru rând tema, fiind numiți de elevilor. Aprecieri verbale.
prezentarea acesteia. profesor.
Anunțarea Profesorul anunță subiectul Elevii notează pe caiete Tablă, caietele
subiectului și a lecției, notează pe tablă data, titlul titlurile de pe tablă. elevilor.
obiectivelor lecției lecției și menționează obiectivele
2 minute ce vor fi urmărite pe parcusul
lecției.
Dirijarea lecției Profesorul îndrumă elevi spre Elevii își concentrează atenția Manual, tabla, Frontal, individual.
38 minute rezolvarea exercițiilor din manual asupra exercițiilor indicate de caietele Aprecieri verbale.
de la pagina 18: către profesor, apoi rezolvă elevilor.
- Relația titlu-text, alegând exercițiile pe caiete.
una dintre variantele
oferite;
- Corelația evenimentelor
din text cu elemente din
viața reală; Elevii participă activ la
- Identificarea întrebărilor cerințe și răspund fiind numiți
personajelor din text; de către profesor.
- Explicarea concluziei
textului;

3
- Identificarea urmărilor
unor acțiuni existente în
text;
- Exprimarea opiniei cu
privire la o întâmplare din
text. (exercițiile 1-10 din
manual).
Asigurarea retenției Profesorul le transmite elevilor Elevii notează tema pentru Manual,
și a transferului tema pentru acasă: exercițiul 1 acasă. caietele
2 minute din manual, de la rubrica elevilor.
Provocări. (identificarea unor
forme imaginare pe cer)