Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Propunător: Iordache Gabriela Oana


Scoala Gimnazială „Grigore Moisil”, Ploieşti
Clasa: Pregătitoare D
Aria curriculară: Limba şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare: Prietenia
Tipul lecţiei: Predare de noi cunoştinţe
Durata lecţiei: 35 minute + 15 minute activitate recreativă
Subiectul : Sunetul si litera C
Discipline integrate: Matematică şi explorarea mediului
Arte vizuale şi abilităţi practice
OBIECTIVE CADRU:
I. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
II. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;
III. Redactarea de mesaje, în diverse situaţii de comunicare.

OBIECTIVE DE REFERNINȚĂ:
CLR:
1.1. Identificarea seminificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar;
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar;
3.1. Recunoşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;
4.1. Trasarea elementelor grafice si a contururilor literelor, folosind resurse variate;

MEM:
3.1. Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi;
4.2. Identificarea relaţiilor de tipul “dacă... atunci...” între două evenimente sucesive;

AVAP:
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
La sfârşitul activităţii, toţi elevii clasei pregătitoare vor fi capabili să:

Comunicare în limba română


O1. să formuleze cel puţin două răspunsuri corecte, pe baza poveştii audiate;
O2. să recunoască semnele grafice care intră în componenţa literelor C, c, având ca suport planşa;
O3. să identifice poziţia literele C, c în cuvinte, în cel puţin două situaţii din patru;
O4: să analizeze fonetic cuvinte care conţin sunetul C, utilizând imagini sugestive;
O5: să realizeze corespondeţa dintre cuvânt şi imagine, în cel puţin patru situaţii din opt;

Matematică şi explorarea mediului


O6: să explice fenomenul de apariţie a curcubeului, pornind de la explicaţiile învăţătorului;

Arte vizuale şi abilităţi practice


O7: să realizeze litera C, folosind diverse tehnici şi materiale specifice artelor vizuale şi abilităţilor practice.

STRATEGII DIDACTICE
A)Metode şi procedee didactice: lectura explicativă, metoda fonetico-analitico-sintetică , conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, munca
independentă , problematizarea, explozia stelară;
B)Materiale şi mijloace didactice: PPT, planşe, fişe de lucru, acuarele;
C)Forme de organizare: frontal, individual.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Etapele lecţiei Ob. Conţinutul instructiv-educativ al lecţiei Strategii


crt op.
Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de
didactice didactice organizar
e
1. Moment -Pregătirea materialelor necesare -Pregătesc materialele necesare Conversaţia Frontal
organizatoric desfăşurării lecţiei. desfăşurării lecţiei.
2 min -Stabilirea ordinii şi liniştii în clasă.
2. Verificarea -Elevii sunt rugaţi să îşi amintească -Elevii isi amintesc literele studiate: Conversaţia Planşe cu Frontal
cunoştinţelor litere studiate. A, M, U, N, I, E, R şi oferă exemple literele
anterioare -Le solicit elevilor să dea exemple de de cuvinte care să le conţină în studiate
2 min cuvinte care să conţină literele învăţate. diferite poziţii (iniţială, mediană,
finală).
3. Captarea O1 Li se citeşte elevilor Povestea literei C. Elevii ascultă cu atenţie povestea şi Conversaţia PPT Frontal
atenţiei Elevii sunt rugaţi să asculte cu atenţie răspund întrebarilor pe care cadrul Explozia Planşă cu
5 min povestea, pentru a putea răpunde didactic le adresează. stelară întrebări
întrebărilor ulterioare.
Se adrezează întrebări pentru
înţelegerea textului:
-Cine participă la întâmplare? -La întâmplare participă Corina,
bunica, căţelul Carol şi Ploaia.
-Care era pasiunea Corinei? -Pasiunea Corinei era pictura.
-Unde îi plăcea fetiţei să picteze? -Fetiţei îi plăcea să picteze în
natură, pe deal.
-Când se petrece întâmplarea? -Întâmplarea se petrece în
anotimpul primăvara.
-Ce a făcut ploaia după ce a furat -După ce a furat culorile, Ploaia le-a
culorile acuarelelor? aranjat în ordine pe cer, sub forma
unui curcubeu.
4. Anunţarea Cu ce sunet începe cuvântul curcubeu? Cuvântul curcubeu începe cu Conversaţia Frontal
temei noi şi a Prezint elevilor titlul lecţiei, precum şi sunetul c. Problematizare
obiectivelor obiectivele urmărite în lecţie pe Conştientizează importanţa lecţiei , Explicaţia
2 min înţelesul lor. ascultând cu atenţie obiectivele
prezentate.
5. Dirijarea O6 Se adresează elevilor întrebări cu Pe baza experienţei şi a Conversaţia Planşă Frontal
învăţării privire la formarea curcubeului: cunoştinţelor personale, dar şi în Lectura Tablă Individual
15 urma explicaţiilor cadrului didactic, explicativă
elevii formulează răspunsuri la Problematizare
întrebări.
-Când apare curcubeul? -Curcubeul apare după ploaie.
-Cum se formează? -Curcubeul se formează datorită
picăturilor de apă care reflectă
lumina Soarelui.
-Care sunt culorile curcubeului? -Culorile curcubeului sunt Roşu,
O2 Oranj, Galben, Verde, Albastru,
O3 Indigo, Violet.
O4
Se prezintă o planşă pe care sunt Analizează fişa sub îndrumarea
ilustrate literele C, c precum şi imagini învăţătoarei.
care le conţin.
Se inuieşte litera C, se analizează Elevii vor intui litera şi vor preciza
semnele grafice care alcătuiesc literele din ce semne grafice este alcătuită.
C, c. Se trasează litera C pe diferite
suprafeţe: în aer, pe bancă, în podul
palmei.
Joc didactic: Bate din palme!
Învăţătoarea citeşte mai multe cuvinte: Elevii ascultă cu atenţie cuvintele
Carmen, deal, acuarele, şevalet, carte, pe care le rosteşte învăţătorul şi bat
câine, clopoţel, primăvară, pictură, din palme la auzul următoarelor:
ploaie, prieten, Corina, poveste, Carmen, acuarele, carte, câine,
caşcaval, cămilă, raţă. La auzul acelor clopoţel, pictură, Corina, caşcaval,
cuvinte care conţin sunetul C, elevii cămilă. De asemenea, vor înceca să
trebuie să bată din palme. ofere exemple proprii de cuvinte Metoda
Li se solicită elevilor să ofere şi alte care să îl contină pe r în diferite fonetică
exemple de cuvinte în care să se poziţii. analitico-
regăsească noua literă. sintetică
Li se arată elevilor o imagine şi li se Elevii privesc imaginea, alcătuiesc
solicită să alcătuiască o propoziţie pe o propoziţie cu ajutorul acesteia.
baza acesteia: Corina pictează un Elevii analizează structura
curcubeu. propoziţiei, despart în silabe
Pe rând, se analizează fiecare cuvânt cuvintele şi precizează poziţia
din propoziţie,se precizează numărul de sunetului C în fiecare cuvânt.
silabe şi poziţia sunetului C în cuvânt,
se reprezintă grafic la tablă.

6. Obţinerea O5 Li se distribuie elevilor fişe de lucru. Rezolvă sarcinile de lucru, sub Observaţia Fişe de lucru Individual
performanţei îndrumarea învăţătoarei. sistematică
5 min Exerciţiul
Lucrul
independent
7. Asigurarea Jocul "Săculeţul cu surprize " Joc didactic Săculeţ cu Frontal
retenţiei şi a Elevii vor extrage imagini din săculeţ. Lucrează cu atenţie, respectând jetoane
transferului Fiecare imagine reprezintă un cuvânt indicaţiile învăţătoarei. Planşă
2 min care îl conține pe „c” la început, la
sfârșit sau la interior.
Analizând fiecare jeton, elevii le vor
împărți în trei categorii, lipindu-le pe
planşa de la tablă.
8. Activitate O7 Li se va solicita să picteze literele Elevii pictează literele, respectând Fişă de lucru Individual
recreativă C, c, în culori specifice curcubeului, indicaţiile învăţătoarei.
15 min utilizând tehnica dactilopicturii.
9. Încheierea -Face aprecieri verbale. -Participă la aprecieri şi îşi însuşesc Aprecieri Stimulente Frontal
lecţiei -Oferă stimulente – bomboane observaţiile făcute de către cadrul verbale
2 min multicolore care sugerează culorile didactic.
curcubeului.

S-ar putea să vă placă și