Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Aninoasa


Profesor: Costescu Emilia-Mihaela
Data: 09.04.2019
Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Tema lecției: Substantivul – test de evaluare
Tipul lecției: de evaluare a cunoștințelor

DEMERSUL DIDACTIC

COMPETENŢE GENERALE:

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de


comunicare monologată şi dialogată ;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

VALORI ŞI ATITUDINI:

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru
dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE


2.3. utilizarea categoriilor gramaticale - folosirea corectă, într-un context dat, a
învăţate, în diverse tipuri de propoziţii categoriilor gramaticale specifice părţilor de
vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi):
substantivul; relaţii şi funcţii sintactice;
3.4. sesizarea organizării morfologice şi - categorii morfologice specifice părţilor de
sintactice a textelor citite (nonliterare şi vorbire: substantivul (substantive defective de
literare) singular sau de plural; substantivele colective;
cazurile şi funcţiile sintactice ale
substantivului);

OBIECTIVE

O.1 Să definească substantivul;


O.2 Să identifice substantivele din text;
O.3 Să analizeze substantivele identificate;
O.4 Sa asocieze substantivului funcţia sintactică corespunzătoareă;
O.5 Să extragă substantivele mobile şi epicene;
O.6 Să recunoască substantivele colective și defective de număr;
TIPURI DE ITEMI

- itemi de tip obiectiv - cu alegere duală


- de tip pereche
- semiobiectivi - de completare
- cu răspuns scurt

Forma de organizare: individuală.


Resurse - materiale (mijloace de învăţământ) : testul pentru elevi printat şi multiplicat
- de timp: 50 de minute.
- bibliografice:
1. oficiale:
 Programe şcolare pentru clasele V-VIII
 *** Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română,
învăţământ primar şi gimnazial, M.E.E., C.N.C., Editura Aramis Print, Bucureşti, 2002.

2. metodice:
 Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-
aplicativ, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
 Mihaela Cîrstea, Viorica Avram, Ileana Sanda, Alexandra Dragomirescu, Limba și literatura
română - Manual pentru clasa a VI-a, Editura EDP, București, 2018.
 Secrieru, Mihaela, Didactica limbii române, ediţia a III-a, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Etapele Ob Conţinutul activităţii Strategia didactică: Evaluare
crt lecţiei ev. resurse
Activitatea profesorului Activitatea elevului timp procedurale materiale Forme de
organizare
1. Moment -asigură ordinea şi verifică - se pregătesc pentru oră. 1` conversaţia catalogul frontal aprecieri
organizatoric dacă toţi elevii au toate -semnalează absenţii sau individual verbale
materialele necesare pe probleme de organizare,
bancă. dacă este cazul.

2. Captarea - se reaminteşte elevilor - sunt atenti la 1` conversaţia frontal aprecieri


atenţiei faptul că vor fi evaluate explicaţiile profesorului, verbale
cunoştinţele dobândite cer eventuale lămuriri în
prin rezolvarea unui Test cadrul discuţiei.
de evaluare.
- le explică elevilor
obiectivele propuse.

3. Verificarea O1 - împarte fişele de - rezolvă fişele primite exerciţiul fişe de individual proba
cunoştinţelor O2 evaluare; 47` analiza evaluare scrisă
O3 - supraveghează elevii pe literară
O4 parcursul rezolvării analiza
O5 fişelor; gramaticală

4. Tema pentru - comunică elevilor tema - notează tema pentru 1` conversaţia caietele frontal aprecieri
acasă pentru acasă. acasă verbale
TEST DE EVALUARE – SUBSTANTIVUL

1. Completează spaţiile punctate astfel încât sa obţii un enunţ adevărat: 2 puncte

Substantivul este.................................................................. care ...................................................


.....................................................................................................................................................................
2. Stabiliţi valoarea de adevãr a urmãtoarelor propoziţii, notând A sau F la sfârşitul
fiecãrei propoziţii: 3x2p=6p

a. Substantivul poate îndeplini funcţia sintacticã de predicat.


b. Substantivul în cazul vocativ are funcţie sintacticã.
c. Dupã alcãtuire, substantivele sunt simple şi compuse.

3. Încercuieşte rãspunsul corect: 2x4p=8p

a. Substantivele icre, câlţi, zori, bale sunt defective de singular. DA/NU


b. Substantivele pãpuriş, tineret, nobilime, frunziş, brãdet sunt colective. DA/NU

4. Scrie în spaţiul liber din stânga litera corespunzãtoare funcţiei sintactice a


susbstantivului marcat:

1 .......... Poarta a închis-o vântul. A. complement


2 .......... S-a dedicat cu pasiune muzicii. B. subiect
3 .......... Dumnealui este profesorul nostru. C. atribut substantival prepozițional
4 ...........Tudore, deschide poarta! D. nume predicativ
5 ........... Pasiunea ei pentru flori e veche. E. fãrã funcţie sintacticã
F. atribut substantival genitival
5x3p=15p
5. Seria care conţine numai substantive cu aceeaşi formã la singular şi la plural este:

a) unchi, moaşte, şale; b) genunchi, cotoi, zori; c) ochi, ardei, pui.


5p
6. Ordoneazǎ pe douǎ coloane substantivele mobile şi epicene din urmǎtoarea listǎ: raţǎ,
cuc, veveriţǎ, urs, cǎrǎbuş, elefant, ştiucǎ, gǎrgǎriţǎ, prinț, rus, croitor, mamǎ
12x0,5p= 6p
8. Analizeazã substantivele subliniate din textul de mai jos:
Era pe la sfârşitul lui august, şi pãdurea Petrişorului, bãtrânã şi nestricatã de mânã de om, îşi
desfãşura tãcutã bolţile de frunzişuri. Urca domol coline trãgãnate, se ridica departe într-un pisc
prãpãstios...n vârful cãruia sãgeta spre cer un brad vechi...
(Mihail Sadoveanu, În pãdurea Petrişorului)
- Dane, părinţii colegului nostru, Mihai, săptămâna trecută, au adus, la şcoală, dirigintelui
nostru un buchet mare de flori.

48 puncte
Barem de corectare şi de notare

1. Substantivul este partea de vorbire flexibilă care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii,
însuşiri, stări sufleteşti. 1x2p=2p

2. a. F; b. F; c. A 3x2p=6p

3. a. DA; b.DA 2x4p=8p

4. 1B; 2A; 3D; 4E; 5C 5x3p=15p

5. c 5p

6. Ordinea va fi : substantive mobile: raţă, urs, prinț, rus, croitor, mamă 12x0,5p= 6p
substantive epicene: cuc, veveriţă, cărăbuş, elefant, ştiucă, gărgăriţă

7. 5x6p=48p
Fiecare categorie gramaticalã corectã 1px6=6p
6p x8 substantive=48p

Nr. Substantiv Fel Articol Gen Numãr Funcţia sintacticã Caz

1 pãdurea comun hot. „a” fem. sg. subiect Nominativ


2 de mânã comun neart. fem. sg. complement Acuzativ
prep. s. „de”
3 coline comun neart. fem. sg. complement Acuzativ
4 spre cer comun neart. neutru sg. complement Acuzativ,
prep.s. „spre”
5 Dane propriu - masculin sg fara functie sintactica Vocativ
6 colegului comun hot. “-lui” masculin sg atribut substantival Genitiv
genitival
7 Mihai propriu - masculin sg atribut substantival Nominativ
apozitional
8 dirigintelui comun hot. –„lui” masculin sg complement Dativ

Oficiu: 10p
Total: 2p+6p+8p+15p+5p+6p+48p=100p
Timpul de lucru: 50 minute

S-ar putea să vă placă și