Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele: ………………………………………………………..

Data: ………………………………

Teză la limba și literatura română,


clasa a VII-a, semestrul I
Partea I (54p)
Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor:
,,- Tu, frățioare, vezi de ține bine minte asta.
Împingându-mă înainte, mă întreabă:
- Știi să scrii?
- Nu.
- Apoi s-nveți. Iar când îi învăța, scrie ce-ai s-auzi de la bunica. Asta, frățioare, are să-ți prindă
tare bine…
Ne-am împrietenit. Din ziua aceea veneam la ,,Bună treabă” când pofteam, mă așezam pe-o ladă
acoperită cu niște cârpe și mă uitam la el în voie cu topea plumbul, cum încingea niște bucăți de aramă,
iar după ce le încingea, le ciocănea pe o nicovală cu un ciocan ușor cu coada frumoasă, prefăcându-le în
foi, pe care le pilea cu rașpila și cu tot soiul de pile, le freca cu șmirghel și le tăia cu un ferăstrău cu
pânza subțire ca un fir de ață. Apoi le cântărea pe o balanță de precizie, de alamă.”
(Copilăria, Maxim Gorki)
Cerințe:
1. Scrie antonimul potrivit pentru următoarele cuvinte: întreabă, acoperită, frumoasă. 6 p.
2. Alcătuiește câte un enunț în care să ai omonimul cuvintelor ,, care” și ,,pile” din text. 6 p.
3. Explică modul de formare a cuvintelor: ce-ai, Bună treabă, împrietenit. 6 p.
4. Formează familia lexicală a cuvântului (trei termeni): ladă. 6 p.
5. Identifică diftongii și vocalele în hiat din următoarele cuvinte: frățioare, scrie, apoi, pofteam,
ciocănea, precizie. 6 p.
6. Alcătuiți enunțuri cu paronimele următoare: abuz/obuz, adapta/adopta. 8 p.
7. Delimitează în propoziții fraza de mai jos, menționează ce raport există între acestea și
precizează valoarea morfologică a cuvântului scris italic: ,,… le freca cu șmirghel și le tăia cu un
ferăstrău cu pânza subțire ca un fir de ață.” 6 p.
8. Numește tipul de narator din text, ilustrându-ți opinia printr-un exemplu. 6 p.
9. Notează numele autorului și titlul fragmentului. 4 p.

Partea a II-a (24p)


Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile genului
epic regăsite în fragmentul dat.
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinți trei trăsături ale genului epic;
- să prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat;
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1 p.; coerența
textului – 1 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; ortografia – 3
p.; punctuația – 3 p.; asezarea corectă a textului în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.).
Se acordă 10 puncte din oficiu.