Sunteți pe pagina 1din 10

Prof. pt. înv.

primar: Liuba Bucioc


Tranulea Tincuța
PROGRAMA OPŢIONAL

1. DENUMIREA OPŢIONALULUI: Viața sănătoasă


2. Prof. pt. înv. primar: BUCIOC LIUBA
TRANULEA TINCUȚA
3. ŞCOALA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA DOAMNA” TULCEA
4. DURATA: 1 AN
5. AN ŞCOLAR: 2018-2019
6. CLASA: CLASA PREGĂTITOARE B
7. NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ
8. TIPUL OPŢIONALULUI: INTERDISCIPLINAR
9. ARII CURRICULARE: LIMBĂ ŞI COMUNICARE, MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
ALE NATURII, ARTE, TEHNOLOGII, CONSILIERE ŞI
ORIENTARE
10.ARGUMENT:

ARGUMENT

Sănătatea este o problemă socială, economică şi politică, dar şi o problemă ce vizează drepturile
omului.
Dreptul la sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale omului.
„Viața sănătoasă" este un opţonal care vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educaţie
ale oricărui copil, iar formarea unui stil de viaţă sănătos, dobândirea de repere în orientarea şcolară şi
profesională, devin condiţii esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului.
„Viața sănătoasă" ca disciplină opţională urmăreşte promovarea cunoştintelor corecte privind
diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament
responsabil şi sănătos.
Şcoala îi învaţă pe copii cum să se poarte în natură şi în societate, cum să se raporteze la ceilalţi
semeni, cum să trăiască frumos, demn şi sănătos.
Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru ca în această etapă se
dobândesc obiceiuri care sunt relevante pentru activităţile ulterioare.
Rolul cel mai important în formarea competenţelor pentru opţionalul „Viața sănătoasă" în
şcoală, îl au pe lângă personalul personalul medical şcolar, profesorii de biologie, învăţătorii şi
profesorii de educaţie fizică.
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE:

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


1.înțelegerea semnificaţiei unor termeni -exerciţii de îmbogăţire a vocabularului
simpli de anatomie, fiziologie, alimentaţie, specific educaţiei pentru sănătate, apelând la
igienă, etc. dicţionare, lecturi, etc.;
-exerciţii-joc de descoperire a părţilor
componente ale corpului uman, utilizând
mulaje, planşe, imagini sau prin studiul
propriului corp;
-exerciţii de recunoaştere a substanţelor
toxice şi a unor agenţi nocivi pentru
organismul uman.
2.identificarea unor norme/reguli igienico- -exerciţii de interpretare a unor lecturi,
sanitare, de prevenire a unor proverbe, zicători;
accidente(rutiere, incendii,etc,); -jocuri de rol, simulări, interviuri;
-exerciţii de confecţionare a unor afişe,
desene, pliante,etc.
3. exprimarea părerii cu privire la sănătatea -formulare de întrebări şi răspunsuri pe
personală, a mediului înconjurător, accidente, diferite teme;
violenţă şi abuzuri. -vizionare de filme.
4. realizarea conexiunii cauză-efect vizând -descrierea unor comportamente sănătoase;
factorii naturali şi ambientali asupra sănătăţii -enumerarea unor modalităţi de transmitere a
individului şi a grupului; bolilor;
-identificarea alimentelor sănătoase;
-prezentarea unui program zilnic;
-realizarea unor exerciţii pentru o dezvoltare
fizică armonioasă;
-exerciţii de stabilire a asemănărilor şi
deosebirilor cu privire la igiena locuinţei şi a
sălii de clasă;
-observarea şi descrierea efectelor mediului
înconjurător asupra sănătăţii;
5. aplicarea corectă a normelor igienico- -exerciţii de aplicare a normelor de igienă
sanitare; corporală şi a vestimentaţiei prin stimularea
unor situaţii;
-realizarea unor expoziţii cu materiale
realizate sau procurate de elevi;
6. acționarea cu mijloace proprii în vederea -exerciţii de identificare şi de colectare
prevenirii şi combaterii poluării corectă a unor deşeuri;
-îngrijirea unei suprafeţe din curtea şcolii(
grădină, parc, teren de joacă);
-realizarea unor acţiuni de îmbunătăţire a
calităţii mediului;
-concursuri tematice;
-jocuri de mişcare pe fond muzical;
7. maniofestarea interesului pentru propria -exerciţii de observare şi evaluare a calităţii
sănătate; produselor;
-exerciţii de evitare a accidentelor,
îmbolnăvirilor, surmenajului şi stresului.
8. exersarea abilităţilor de relaţionare -identificarea persoanelor potrivite pentru a
pozitivă cu ceilalţi comunice o situaţie de criză şi pentru a cere
ajutor;
-exersarea abilităţilor de comunicare în grup;
-evitarea atitudinilor negative faţă de ceilalţi;
- dramatizare;
-joc de rol;
9. manifestarea adaptabilității în diferite -exemplificarea responsabilităţii rolului de
situaţii elev/coleg/prieten;
-definirea responsabilităţilor în familie şi în
şcoală; rolul de prieten;
-discutarea unor cazuri reale sau imaginare şi
alegerea unor soluţii corecte;
-expoziţii de desene.

CONŢINUTURI
I. Autocunoaşterea
 Relaţia fiinţă-obiect
 Corpul uman

II. Igiena personală


 Apa şi săpunul - prietenii noştri
 Igiena cavităţii bucale
 Igiena mâinilor şi a unghiilor
 Igiena părului
 Igiena corpului
 Lenjeria intimă
 Igiena îmbrăcămintei
 Igiena încălţămintei

III. Activitate şi odihnă


 Ne jucăm şi învăţăm
 Când şi cât învăţăm?
 Când şi cum ne jucăm?
 Când şi cum ne odihnim?
 Programul somnului de noapte

IV. Sănătatea mediului


 Să trăim într-un mediu sănătos
 Locul de joacă
 Curăţenia în clasa şi în şcoala mea
 Unde pun gunoiul?

V. Sănătatea alimentaţiei
 Tipuri de alimente
 Orarul meselor
 Spălatul fructelor şi legumelor
 Ce şi cum mâncăm la şcoală?
 Termenul de valabilitate al alimentelor

VI. Accidente, violenţă, abuz fizic


 Modalităţi de prevenire a accidentelor
 Violenţă – abuz fizic

MODALITĂŢI DE EVALUARE
Metode tradiţionale:

 probe orale
 probe scrise
 probe practice

Metode alternative:

 observarea sistematică a elevului în timpul rezolvării sarcinii


 investigaţia
 miniproiectul
 portofoliul
 autoevaluarea

ATITUDINI ȘI VALORI
 stimularea cunoaşterii de sine precum şi a capacităţilor de autoanaliză şi de autoevaluare;
 formarea unei atitudini raţionale, igienică de activitate, de odihnă, de folosire a timpului liber;
 adoptarea unui regim de viață ordonat pentru a menține starea de bine a organismului;
 adoptarea unor norme de comportare corectă în raport cu sănătatea proprie și a celorlați.

SUGESTII METODOLOGICE

Programa şcolară pentru clasa pregătitoare este un instrument de lucru care este concepută în aşa fel
încât să le permită: să-şi orienteze propria activitate înspre formarea la elevi a competenţelor specifice
domeniului, în contexte de învăţare diverse, să-şi manifeste creativitatea şi să-şi adapteze demersurile
didactice la fiecare elev în parte. În cadrul activităţilor opționalului elevii explorează, apoi aplică şi
evaluează propriul progres. Din această perspectivă, predarea se distanţează considerabil de înţelesul ei
tradiţional de “transmitere de cunoştinţe”. Rolul cadrului didactic este de a explica situaţiile concrete de
viaţă, de a organiza oportunităţile de învăţare care să-i permită elevului să-şi descopere şi să
experimenteze propriile abilităţi şi atitudini. Cadrul didactic utilizează diverse strategii didactice pentru
formarea competețelor propuse: lucru pe grupe (workshop-uri), brainstorming, jocuri de rol-
dramatizarea, studiul de caz, problematizarea, învățarea euristică, interviuri cu invitați.
BIBLIOGRAFIE

1. Constanţa Cucinic - „Cum să fiu politicos” /„Cum să fiu sănătos” , Editura Aramis;

2. Ileana Dumitru, Emilia Popescu - „Educaţie pentru sănătate”- Clasele I-II, Editura Carminis,
Piteşti 2010;

3. Mihaela Gîgă – „Minte sănătoasă în corp sănătos” - Sfaturi practice pentru copii, Editura
Coresi, Bucureşti 2003;

4. Dr. Loti Popescu - „Stil de viaţă sănătos - Un ghid de educaţie pentru sănătate”, Editura
Muntenia 2010;

5. Programe şcolare pentru disciplina opţională ,,Educaţie pentru sănătate”, Clasele I - a XII-a,
Aprobat cu Ordin al Ministrului Nr. 4496/2004, Bucureşti 2004.
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea


Inv.: Liuba Bucioc/Tranulea Tincuța
Disciplina: OPŢIONAL - „Vreau să cresc sănătos!”
Clasa Pregătitoare B
Anul şcolar: 2018- – 2019
Nr. ore/ săptămână: 1
Total an şcolar 34 ore
Tip de curriculum: CDS

Nr. Unitatea de Compe Continuturi Nr. Săptă- Observaţii


Crt invatare tenţe ore mana
SEMESTRUL AL II-LEA
1. Autocunoaşterea 4 -Cine sunt? Cum sunt?
10.09-15.09
8 -Ce îmi place, ce nu îmi place?
17.09-21.09
9 -Eu şi ceilalti; locul meu in 4
24.09-28.10
clasa / colectiv
1.10-5.10
-Recapitulare / evaluare
2. Corpul meu 1 - Părtile componente ale 8.10-12.10
4 corpului uman 15.10-19.10
7 - Organele de simţ 22.10-26.11
- Rolul organelor de simt 5 5.11-9.11
- Starea de sănătate; starea de 12.11-16.11
boală
- Recapitulare / Evaluare
3. Igiena şcolară 1 - Importanţa igienei personale
19.11-23.11
2 - Igiena cavităţii bucale
26.12-29.12
3 - Igiena mâinilor şi unghiilor
3.12-7.12
4 - Igiena pǎrului
10.12-14.12
5 - Igiena corpului
8 17.12-21.12
9 - Igiena îmbrăcămintei
14.01-19.01
- Igiena încălţămintei
21.01-26.01
- Boli cauzate de lipsa de igienă
28.01-1.02
- Gripa şi virozele respiratorii
- Recapitulare / Evaluare
SEMESTRUL AL II-LEA
4. Activitate şi 8 - Ne jucăm şi învăţăm
odihnă 7 - Când şi cât învăţăm?
11.02-15.02
9 - Când şi cum ne jucăm?
18.02-22.02
- Când şi cum ne odihnim?
5 25.02-1.03
- Programul somnului de
4.03-8.03
noapte
11.03-15.03
- Recapitulare / evaluare
5. Sănătatea 1 - - Tipuri de alimente
alimentaţiei 2 - Orarul meselor 18.03-22.03
4 - Spălatul fructelor şi legumelor 25.03-29.03
5 - Ce şi cum mâncăm la şcoală? 1.04-5.04
6
8 - Cum ne potolim setea? 8.04-12.04
- Termenul de valabilitate al 15.04-19.04
alimentelor 6.05-10.05
-Recapitulare / Evaluare
6. Sănătatea 8 - Să trăim într-un mediu
mediului 2 sănătos
3 - Locul de joacă 13.05-17.05
4 - Curăţenia în clasa şi în şcoala 3 20.05-24.05
6 mea 27.05-31.05
- Unde pun gunoiul?
-Recapitulare / Evaluare
7. Accidente, 8 - Modalităţi de prevenire a
3.06-7.06
violenta si abuz 9 accidentelor
2 10.06-14.06
fizic - Despre violenţă
-Recapitula/Evaluare
8 Sunt sănătos 5 Recapitularea cunoştinţelor
1 16.06-20.06
6 însuşite