Sunteți pe pagina 1din 2

COMISIA OM SI SOCIETATE – RESPONSABIL PROF.

PATRU LAURA MARIA

FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI / MONITORIZARE A PROCESULUI DIDACTIC 2018 – 2019


SEM II
Conform OMECTS 5547/2011 şi Manualului de calitate 2008 CNDIPT
Observator PATRU LAURA MARIA
Cadru didactic ANTONE FLORIN
/ Functţia
Nivel A XII-A
Disciplinaă /modul ISTORIE
/Clasaă
Tipul consolidare de priceperi si
Lectţia Romaâ nia îân perioada „raă zboiului rece”
lectţiei deprinderi
Locul desfaă sţ uraă rii SALA DE CLASA Data 17.05.2019
Din care -
Nr. total elevi 15
absentţi
A . EVALUAREA ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE

A1. Planificarea şi proiectarea activităţii: existentţ a planificaă rii, formularea riguroasaă a activitaă tţii de îânvaă tţare, existentţa
proiectului/planului de lectţie (elemente de creativitate/de tratare diferentţiataă a elevilor, propunerea de activitaă tţ i
participative centrate pe elev) alte materiale pregaă tite de cadrele didactice pentru lectţie, portofoliul cadrelor didactice.
 Proiectele didactice au fost întocmite în conformitate cu cerinţele metodice şi cu particularităţile de vârstă şi CLF.

cele de dezvoltare ale elevilor, strategiile didactice utilizate la clasă incluzând metode moderne de învăţare
interactivă.
 Întocmirea documentelor de proiectare didactică se face în conformitate cu prevederile curriculumului
naţional, aplicat personalizat, ţinând cont de specificul colectivului de elevi.
 D-ul profesor are planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare corect şi complet întocmite şi
sunt adaptate particularităţilor intelectuale şi de vârstă ale elevilor.
A2. Desfăşurarea activităţii didactice
A2.1 Concordantţa activitaă tţ ilor realizate cu planificarea/proiectarea didacticaă propusaă .
 Abordarea conţinuturilor se realizează în manieră accesibilă, prin explicaţii corecte, din punct de vedere CLF.
ştiinţific, corelate cu alte elemente de conţinut studiate anterior sau cu informaţiile şi experienţele dobândite
de elevi în educaţia nonformală/ informală.
 Proiectarea didactică la nivelul disciplinei s-a realizat cu respectarea cerinţelor metodologice specifice,
urmărindu-se, în cadrul unităţilor de învăţare, adecvarea corespunzătoare a conţinuturilor şi activităţilor de
învăţare la competenţele specifice prevăzute de programele şcolare.

A2.2 Cunoasţ terea de caă tre cadrul didactic a contţinuturilor sţ i rigoarea sţ tiintţificaă a acestora, organizarea /
sistematizarea informatţ iilor, claritatea explicatţiilor.
Cadrul didactic foloseşte diferite modalităţi de explicare a termenilor şi noţiunilor, alternează activităţile CLF.
de observare şi muncă directă cu cele de rezolvare a unor sarcini în mod independent, pe grupe sau în echipă.
 În desfăşurarea lecţiilor s-a constatat, în majoritatea cazurilor, stăpânirea conţinutului ştiinţific şi a
aspectelor metodice privind predarea disciplinei, buna sistematizare a noţiunilor, utilizarea achiziţiilor
anterioare ale elevilor
 Majoritatea cadrelor didactice cunosc conţinutului disciplinei, oferă explicaţii clare şi propun exerciţii
semnificative pentru conţinuturile predate.
A2.3 Materializarea strategiei didactice: metode sţ i procedee moderne/traditţionale, activitaă tţi de îânvaă tţare activ-participative
centrate pe elev, forme de organizare a activitaă tţilor elevilor – frontalaă / pe grupe, utilizarea mijloacelor de îânvaă tţare.
 Demersul didactic se desfăşoară pe baza unor strategii clare, interactive, menite să dezvolte personalitatea CLF.
elevilor şi interesul pentru cunoaştere.
 Învăţarea este centrată pe interesele elevilor, desfăşurându-se pe centre de activitate, frontal şi individual.
 Se abordează alternarea activităţilor frontale cu cele individuale, cadrul didactic dovedind competenţe în
organizarea activităţilor de grup /echipă, coordonând cu abilitate colectivele de elevi, prin distribuirea unor
cerinţe atractive, stimulative, prin îndrumarea acţiunilor elevilor, aducând lămuriri suplimentare pentru unii
dintre elevi, finalizând aceste activităţi prin inter-evaluare sau autoevaluare.
 Se utilizează si fişe de lucru pentru exersarea şi fixarea noţiunilor noi, iar elevii sunt antrenaţi în activităţi
individuale sau pe grupe.
A2.4 Respectarea particularitaă tţilor clasei de elevi : ritm de lucru, accesibilizarea contţinuturilor, diferentţierea sarcinilor.
 În general, elevii sunt trataţi individual şi diferenţiat, în funcţie de particularităţile de vârstă şi ritmul de CLF.
lucru.
 Sarcinile şi situaţiile de învăţare au fost, în majoritatea situaţiilor, particularizate la nivelul de pregătire al
elevilor;
 Ritmul de lucru a fost potrivit nivelului de pregatire si intelegere a elevilor, a posibilitatilor lor de asimilare.
A2.5 Managementul clasei: stil de conducere, crearea motivatţiei necesare, îâncurajarea elevilor, stimularea interesului pentru
studiu, dozarea sarcinilor, relatţionarea cu elevii, gestionarea timpului (timp activitate elev/timp activitate cadru didactic).
COMISIA OM SI SOCIETATE – RESPONSABIL PROF.PATRU LAURA MARIA

Timpul didactic este eficient utilizat, lecţiile având o densitate şi o“acoperire”corespunzătoare a CLF.
conţinuturilor prin sarcini de învăţare corect dimensionate.
 Elevii sunt implicaţi activ în activităţile de învăţare, prin dialog frontal euristic, prin munca în echipe,
prin stabilirea de sarcini individuale, prin dezbateri etc.
A2.6 Evaluarea elevilor: existentţa caietului de evaluare completat la zi, respectarea planului de evaluare / ritmicitatea notaă rii,
utilizarea instrumentelor alternative de evaluare (proiect, portofoliu, referat, interviu, observatţie sistematicaă / activitaă tiţ practice)
 Elevii sunt evaluaţi oral (observaţii ale răspunsurilor elevilor) şi scris (teste de evaluare iniţială, teste de CLF.
evaluare curentă, fişe de lucru).
 În cadrul lecţiilor asistate, s-au acordat note ori s-au făcut aprecieri de către cadrul didactic în legătură
cu participarea elevilor la desfăşurarea activităţilor din cadrul lecţiilor.
A2.7 Tema pentru acasaă : modul de valorificare, aplicare consecventaă , volum, individualizare, sanctţionarea neefectuaă rii temei
Elevii nu au avut tema pentru acasă. CLF.

B . E VA L U A R E A A C T I V I TĂŢ I I E L E V I L O R
B1. Atitudinea elevilor faţă de învăţare: atitudinea sţ i responsabilitatea elevilor fatţaă de rezolvarea sarcinilor de lucru sţ i a
temei pentru acasaă , relatţionarea sţ i colaborarea cu profesorii sţ i colegii îân procesul de îânvaă tţ are.
 Elevii sunt capabili să folosească eficient cunoştinţele acumulate în lecţiile anterioare CLF.
şi progresează corespunzător. În general formulează răspunsuri logice şi coerente,dar manifestă unele dificultăţi în
argumentarea afirmaţiilor făcute.
 În clase este o atmosferă plăcută, cadrul didactic având o relaţie apropiată cu elevii.
B2. Dobândirea competenţelor de către elevi: competentţele dobaâ ndite sţ i nivelul acestora – cunosţ tintţe, abilitaă tţi, deprinderi
sţ i atitudini – progresul îânregistrat de elevi.
 Competenţele au fost corect selectate,conţinuturile şi strategiile utilizate sunt conforme cu programa şcolară, CLF.
cu nivelul colectivelor de elevi.
 Pentru activităţile asistate, în majoritatea cazurilor, au fost întocmite proiecte detaliate ale activităţilor, în
care s-au corelat competenţele din curriculum cu obiectivele operaţionale ale activităţilor de învăţare şi s-a
avut în vedere folosirea cu precădere a metodelor şi procedeelor de tip active - participativ, centrate pe elev.
C. MEDIUL EDUCAŢIONAL
C1. Descrierea locaţiei: dispunere mobilier, ergonomie (temperaturaă optimaă , iluminare naturalaă /artificialaă corespunzaă toare,
aerisirea saă lii, starea de igienaă /curaă tţenie a clasei, colectarea selectivaă a desţ eurilor, atmosfera generalaă a clasei.
 Sala de clasaă a fost curataă , aerisitaă , iluminataă natural corespunzaă tor, iar activitatea s-a desfaă sţ urat îântr-o CLF.
ambiantţaă plaă cutaă , relaxantaă , propice studiului.
C2. Ţinuta elevilor: purtare ecuson/uniformaă /echipament de lucru/protectţie
 Tţ inuta elevilor a fost decentaă , îân concordantţaă cu calitatea de elev. CLF.

C3. Dotarea spaţiului de învăţământ: echipamente, resurse materiale, IT&C, audio-video, auxiliare curriculare, dispunerea
materialelor, expunerea lucraă rilor elevilor.
 Harta si globul au fost aduse de cadrul didactic şi aranjate înainte de începerea orei. CLF.
Sălile destinate claselor de învăţământ gimnazial sunt atent amenajate cu materiale didactice, sunt îngrijite şi reflectă
activitatea elevilor la diferite discipline prin expunerea lucrărilor în spaţiul alocat.

PLAN DE ACŢIUNE (Stabilit pe baza aspectelor ce trebuie îmbunătăţite) Termen


 Realizarea unor programe ameliorative pentru elevii cu ritm lent de învăţare, a programelor de
învăţare diferenţiată.
 Introducerea, atât la nivelul proiectării cât şi la nivelul realizării demersului didactic a elementelor
de tratare diferenţiată a elevilor, cu deosebire a elevilor cu ritm lent de învăţare/nevoi special

5 4 3 2 1
Nota/Calific ativ 5 Fo a r te
Excelent Bine S a t i s f aă c aă t o r N e s a t i s f aă c aă t o r
Bine

Semnătură cadru didactic Sem nătură obs ervator