Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT

FORMALITĂŢI PRIVIDN DETAŞAREA PERSOANELOR ÎN STRĂINĂTATE, CONFORM REGULAMENTULUI 1408/71 ŞI A REGULAMENTULUI 574/72

1. Formalităţi privind detaşarea lucrătorilor salariaţi/independenţi

. DETAŞAREA DE

CEL MULT EGALĂ CU 12 LUNI):

DREPT

(PENTRU

O

PERIOADĂ

a. Formular utilizat: E 101 “Atestat cu privire la legislaţia aplicabilă”.

b. Articole vizate în emiterea formularului:

(b.1). E101 este stabilit în cazul aplicării următoarelor articole ale Regulamentului nr. 1408/71: 13(2)(d), 14(1)(a), 14(2)(a), 14(2)(b), 14a (1)(a), 14a(2), 14a(4), 14b(1), 14b(2), 14b(4), 14c(a), 14e, 17 (detaşare iniţială, pluriactivitate, detaşare excepţională).

c. Instituţie emitentă în România: C.N.P.A.S.

d. Procedură pentru detaşarea de drept:

I.

DEPUNEREA FORMULARULUI E 101

CERERII

NECESARE

EMITERII

(d.1). Cererea pentru obţinerea Formularului E 101 trebuie completată de către angajator, în cazul detaşării unuia/mai multor lucrători salariaţi, respectiv de către lucrătorul independent care intenţionează să desfăşoare o activitate cu carater temporar pe teritoriul altui stat membru. (d.2). Elementele pe care trebuie să le conţină cererea menţionată la punctul (1) sunt precizate în anexa 1. (d.3). Cererea se depune la sediul C.N.P.A.S. cu 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de detaşare, însoţită de documentele necesare emiterii formularului de detaşare. (d.4). În situaţii excepţionale, dacă motivele care au dus la nerespectarea termenului prevăzut la punctul 2 sunt justificate:

d.4.1. termenul de 30 de zile calendaristice poate fi depăşit, formularul producând efecte juridice retroactive; d.4.2. formularul poate fi emis şi după încetarea detaşării, dacă cererea pentru emiterea formularului a fost depusă în cel mult 45 de zile calendaristice de la încetarea detaşării; d.4.3. C.N.P.A.S. poate refuza emiterea formularului în condiţiile menţionate la subpunctul 1 şi 2, dacă motivele care au

determinat nerespectarea termenului precizat la punctul (2) nu sunt justificate.

II. DEPUNEREA FORMULARULUI E 101

DOCUMENTAŢIEI

NECESARE

EMITERII

(1).

Actele necesare în vederea eliberării formularului E 101 :

-

Pentru detaşarea lucrătorilor salariaţi ***:

 

1.

certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală, din care să rezulte că angajatorul în cauză nu

are datorii la bugetul consolidat de stat, la data solicitării formularului (original); 1.a.dacă agentul comercial în cauză deţine filiale, sucursale, puncte de lucru, certificatul de atestare fiscală va fi eliberat de autorităţile care colectează contribuţiile sociale pentru salariaţii pe care angajatorul intenţionează să-i detaşeze.

2.

adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12

luni, emisă de casa judeţeană de pensii pentru fiecare salariat pe care

angajatorul intenţionează să-l detaşeze (original);

 

3.

ultima situaţie financiară a comerciantului din România sau din

străinătate, aprobată, verificată şi publicată potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul, în care să fie înregistrate informaţii privind cifra de afaceri realizată în România şi în statul de ocupare (original şi copie lizibilă);

4.

certificatul de înregistrare al societăţii eliberat de Oficiul

Registrului Comerţului (original şi copie lizibilă);

 

5.

contractul individual de muncă al salariatului pe care

angajatorul intenţionează să-l detaşeze (original şi copie lizibilă sau copie certificată de Inspectoratul Teritorial de Muncă, după caz);

6.

adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă din care să

rezulte numărul de salariaţi ai societăţii la data solicitării formularului (numărul mediu scriptic anual de personal), emisă

conform articolului 5 alin. 1 şi 2 al Legii nr. 133/1999 (original);

7.

certificatul constatator privind situaţia angajatorului emis de

Oficiul Registrului Comerţului în luna în curs (original);

 

8.

contractul/antecontractul încheiat între angajatorul din

România şi angajatorul din statul de ocupare, precum şi traducerea autorizată a acestuia (original şi/sau copie lizibilă);

9.

cartea de identitate din România a salariatului detaşat (copie lizibilă).

-

Pentru detaşarea lucrătorilor independenţi ***:

 

1.

certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală, din care să rezulte că lucrătorul independent în cauză nu are datorii la bugetul consolidat de stat, la data solicitării formularului (original);

2. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12

luni, emisă de casa judeţeană de pensii pentru lucrătorul independent în cauză (original);

3. ultima situaţie financiară a comerciantului din România sau din

străinătate, aprobată, verificată şi publicată potrivit legislaţiei statului

în care comerciantul are domiciliul/sediul, în care să fie înregistrate

informaţii privind cifra de afaceri realizată în România şi în statul de ocupare (original şi copie lizibilă);

4. certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului

Comerţului (original şi copie lizibilă);

5. autorizaţia pentru desfăşurarea, de către persoane fizice, a unor

activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale în România (original şi copie lizibilă);

6. certificatul constatator privind situaţia lucrătorului independent

emis de Oficiul Registrului Comerţului în luna în curs (original);

7. contractul/ele sau antecontractul/ele încheiat/e de lucrătorul

independent privind activitatea din statul de ocupare, precum şi traducerea autorizată a acestuia (original şi/sau copie lizibilă);

8. cartea de identitate din România a lucrătorului independent în

cauză (copie).

*** C.N.P.A.S. îşi rezervă dreptul de a solicita prezentarea unor documente suplimentare.

III. VERIFICAREA FORMULARULUI E 101

CONDIŢIILOR

NECESARE

EMITERII

(1).C.N.P.A.S. verifică dacă cererea şi documentele depuse respectă condiţiile necesare emiterii formularului E 101, în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii acestor documente. (2).Dacă se constată că dosarul depus de solicitant nu este complet, se fac demersuri către persoanele în cauză pentru completarea acestuia, termenul menţionat la punctul (1) prelungindu-se cu durata necesară obţinerii documentelor respective.

IV. EMITEREA FORMULARULUI E 101 SAU A NOTIFICĂRII RESPINGERII CERERII DE EMITERE A ACESTUIA

(1).În cazul în care se constată îndeplinirea condiţiilor necesare, C.N.P.A.S. emite formularul E 101, în termen de 25 zile lucrătoare de la data depunerii acestor documente, formular pe care îl remite/transmite solicitantului. (2).Dacă lucrătorul este detaşat în Belgia, Danemarca, Germania, Franţa, Olanda, Austria, Finlanda sau Suedia, C.N.P.A.S. trimite un exemplar al formularului instituţiilor corespondente din aceste state, menţionate pe formularul E 101. (3).În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiilor necesare, C.N.P.A.S. informează persoanele în cauză, motivând decizia luată şi

recomandând acestora să se adreseze organismelor competente din statul în care se va desfăşura activitatea, în vederea înregistrării în sistemul de securitate socială al acelui stat. (4).Cu ocazia emiterii formularului E 101, C.N.P.A.S. informează angajatorul şi lucrătorii detaşaţi cu privire la condiţiile necesar a fi îndeplinite pe toată durata detaşării (achitarea contribuţiilor sociale, menţinerea raportului de subordonare, menţinerea contractului individual de muncă, menţinerea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor independente, păstrarea mijloacelor necesare reluării activităţii independente în România după terminarea perioadei de detaşare, menţinerea obligaţiei de plată a salariului, etc.). (5).De asemenea, C.N.P.A.S. aduce la cunoştinţa angajatorului şi lucrătorului detaşat (salariat, independent) faptul că aceştia pot face obiectul unor controale ulterioare (în timpul sau după încetarea perioadei de detaşare), pentru a se verifica în special dacă au fost achitate contribuţiile sociale, dar şi celelalte condiţii necesare detaşării, menţionate la punctul 4. 5.i. Titularul formularului E 101 trebuie să-l aibă asupra sa şi să-l prezinte angajatorului din statul de ocupare sau organelor de control din acel stat, pentru a justifica neplata contribuţiilor sociale în acel stat. (6).C.N.P.A.S. informează angajatorul şi lucrătorul salariat/independent asupra necesităţii obţinerii/deţinerii Cardului European de Asigurări de Sănătate, pentru a atesta dreptul la prestaţii în natură pe perioada şederii în statul de ocupare. (7).De asemenea, C.N.P.A.S. informează angajatorul şi lucrătorul independent cu privire la obligaţia de a aduce la cunoştinţă orice schimbări survenite în perioada de detaşare care determină încetarea perioadei de detaşare înaintea expirării termenului de detaşare înscris în formular. 7.i. În situaţia menţionată la punctul 7, persoana în cauză trebuie să înapoieze formularul C.N.P.A.S., care îl anulează.

V. CONTESTAREA NOTIFICĂRII EMITERE A FORMULARULUI E 101

RESPINGERII

CERERII

DE

(1).Angajatorii şi lucrătorii independenţi care au primit notificarea

imposibilităţii emiterii formularului E 101, pot ataca această decizie prin depunerea unei contestaţii la secretarul general al C.N.P.A.S., în termen de

10 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(2).Secretarul General al C.N.P.A.S. soluţionează contestaţia în termen de

15 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

(3).În cazul în care soluţionarea contestaţiei este în favoarea angajatorului şi lucrătorului independent, direcţia de specialitate emite formularul E 101, conform deciziei conducerii instituţiei. (4).În cazul în care soluţionarea contestaţiei este în defavoarea angajatorului şi lucrătorului independent, angajatorul sau lucrătorul independent în cauză poate sesiza direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (M.M.S.S.F.), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării. (5).M.M.S.S.F. se pronunţă asupra solicitării angajatorului şi lucrătorului independent în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei. (6).În funcţie de soluţia dată de direcţia de specialitate din cadrul M.M.S.S.F., angajatorul sau lucrătorul independent poate sesiza instanţa

judecătorească competentă (secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel de la domiciliul reclamantului sau pârâtului).

VI. VALABILITATEA FORMULARULUI E 101

(1).Formularul E 101 îşi produce efectele juridice pe durata detaşării, atâta timp cât nu este anulat de către C.N.P.A.S. (2).Dacă instituţia unui stat membru care ar putea percepe contribuţii sociale, contestă corectitudinea eliberării formularului E 101, această instituţie trebuie să solicite C.N.P.A.S. anularea acestui formular.

e. Procedură în cazul detaşărilor de scurtă durată:

I. DEPUNEREA CERERII ŞI A DOCUMENTAŢIEI NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101:

(1).Angajatorii şi lucrătorii independenţi care, în mod obişnuit, detaşează personal, respectiv se deplasează pe teritoriul altui stat membru, în vederea

desfăşurării unei activităţi determinate a cărei durată nu depăşeşte trei luni, se adresează C.N.P.A.S. în vederea obţinerii unui număr de formulare E 101 necompletate în vederea detaşării personalului salariat, respectiv în vederea deplasării pe teritoriul altui stat, pentru o perioadă de cel mult 3 luni. (2).Documentele necesare pentru obţinerea formularelor E 101 necompletate sunt aceleaşi cu cele necesare pentru emiterea formularului E

101 în condiţii obişnuite.

(3).În plus, este necesar ca angajatorul şi lucrătorul independent să prezinte documente care să justifice emiterea formularelor E 101 în avans. (4).C.N.P.A.S. îşi rezervă dreptul de a decide asupra emiterii formularelor E

101 în avans, în funcţie de bonitatea solicitantului.

II. VERIFICAREA

CONDIŢIILOR

NECESARE

FORMULARULUI E 101 ÎN AVANS:

EMITERII

(1).C.N.P.A.S. verifică dacă cererea şi documentele depuse respectă condiţiile necesare emiterii formularului E 101, în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii acestor documente. (2).În această situaţie se acordă o atenţie suplimentară tipului de activitate a angajatorului şi lucrătorului independent, pentru a se constata dacă se justifică necesitatea emiterii în avans a formularelor E 101. (3).Dacă se constată că dosarul depus de solicitant nu este complet, se fac demersuri către persoanele în cauză pentru completarea acestuia, termenul menţionat la punctul (1) prelungindu-se cu durata necesară obţinerii documentelor respective.

III. EMITEREA FORMULARELOR E 101 SAU A NOTIFICĂRII IMPOSIBILITĂŢII EMITERII ACESTORA ÎN AVANS

Emiterea în avans

(1).Dacă se constată că solicitarea privind emiterea în avans a formularelor este justificată, C.N.P.A.S. emite numărul de formulare E 101 solicitat,

completând numai rubricile 5 şi 6 ale fiecărui formular, fiind înscris numărul de ordine din registrul C.N.P.A.S. privind detaşările pe termen scurt. (2).Fiecare formular emis conform acestei proceduri specifice conţine următoarea precizare: Detaşare de până la trei luni, conform prevederilor Deciziei nr. 148/25 iunie 1992 a Comisiei Administrative CE. (3).În cazul în care se constată că nu există motive justificate pentru emiterea în avans a formularelor E 101, C.N.P.A.S. informează solicitantul asupra acestui lucru, motivând decizia luată şi informându-l cu privire la procedura necesar a fi respectată pentru emiterea formularelor E 101 în condiţii obişnuite.

Completarea în momentul detaşării efective

(1).Înaintea detaşării efective a lucrătorului salariat sau indepedent, angajatorul sau lucrătorul independent completează formularul în dublu exemplar. (2).Un exemplar este remis lucrătorului salariat, respectiv este reţinut de lucrătorul independent, iar cel de-al doilea exemplar este transmis C.N.P.A.S. în termen de 24 de ore de la emiterea sa. (3).La primirea formularului E 101 completat de angajator sau lucrătorul independent în cauză, C.N.P.A.S. verifică validitatea emiterii acestuia şi îl arhivează în dosarul specific detaşărilor de scurtă durată.

I.

PRELUNGIREA DETAŞĂRII (PENTRU O PERIOADĂ CEL MULT EGALĂ CU 12 LUNI):

(1).În cazul persoanelor detaşate în România, a căror perioadă de detaşare depăşeşte perioada de 12 luni, autorizată iniţial, este necesară obţinerea acordului C.N.P.A.S. pentru prelungirea acestei perioade. (2).În acest scop, angajatorul sau lucrătorul independent adresează C.N.P.A.S.:

a.i.

Formularul E 102, ce se regăseşte pe site-ul C.N.P.A.S., completat

a.ii.

în Partea A, în 4 exemplare pentru fiecare lucrător. Formularul E 101, în original şi copie, emis la detaşarea iniţială în statul din care provine lucrătorul detaşat.

De asemenea:

a.iii.

Angajatorul lucrătorului salariat sau lucrătorul independent trebuie

să motiveze solicitarea privind prelungirea perioadei de detaşare, prezentând copii ale documentelor care justifică această solicitare. a.iv. Cererea de prelungire trebuie adresată C.N.P.A.S. cu cel puţin 60 de zile calendaristice anterioare expirării termenului limită al perioadei iniţiale de detaşare.

(3).În cazul în care solicitarea de prelungire a perioadei de detaşare este justificată, C.N.P.A.S. completează partea B a formularului şi transmite 2 exemplare ale acestui formular angajatorului şi lucrătorului independent. (4).De asemenea, C.N.P.A.S. transmite un exemplar şi organismului competent din statul de trimitere.

(5).Titularul formularului E 102 trebuie să-l aibă asupra sa şi să-l prezinte organelor de control, pentru a justifica neplata contribuţiilor sociale în România.

2. Date de contact:

Serviciul Relaţii Internaţionale (Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale); Telefon: 0040.21.316.94.08; Fax: 0040.21.316.91.12.

ANEXA 1

INFORMAŢIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE CUPRINDĂ CEREREA DEPUSĂ ÎN VEDEREA EMITERII FORMULARELOR DE ATESTARE A LEGISLAŢIEI APLICABILE

Cererea pentru obţinerea Formularului E 101 trebuie completată de către angajator, în cazul detaşării unuia/mai multor lucrători salariaţi, respectiv de către lucrătorul independent care intenţionează să desfăşoare o activitate cu carater temporar pe teritoriul altui stat membru. Cererea se depune la sediul C.N.P.A.S. cu 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de detaşare, însoţită de documentele necesare emiterii formularului de detaşare. Cererea trebuie să conţină următoarele:

1. Enumerarea documentelor depuse în vederea obţinerii formularului E

101;

2. Informaţii despre lucrătorul pentru care se solicită formularul:

2.1.1.1.a)

Nume, prenume, nume purtate anterior

2.1.1.1.b) Data naşterii, cetăţenia 2.1.1.1.c) Adresa permanentă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară) 2.1.1.1.d) Cod numeric personal

3. Informaţii despre angajator, respectiv actitatea independentă:

3.1.1.1.a)

Denumirea firmei

3.1.1.1.b)

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului

Comerţului

3.1.1.1.c)

Tipul activităţii, conform codificării CAEN

3.1.1.1.d)

Sediul (adresa completă: telefon, fax, e-mail,

stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară)

4. Informaţii despre lucrătorul în cauză:

4.1.1.1.a) Data angajării lucrătorului salariat la angajatorul care s-a adresat C.N.P.A.S. (data încheierii contractului individual de muncă)/ 4.1.1.1.b) Data înregistrării lucrătorului independent (data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului)

5. Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe teritoriul celuilalt stat membru:

a)

formularului de detaşare (care nu trebuie să depăşească 12 luni)

Perioada

pentru

care

se

solicită

emiterea

b) Date despre angajatorul/nava din celălalt stat membru:

firmei/navei

Denumirea

Adresă

(stradă,

număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară) Număr

de

identificare: A se indica, pe cât posibil, cât mai multe informaţii, care să permită identificarea angajatorului sau a firmei lucrătorului independent:

Spre exemplu, dacă este vorba de o navă, a se indica numele şi numărul de înregistrare ale acesteia.

Dacă este vorba de o detaşare în:

Belgia: a se indica, în cazul persoanelor angajate, numărul de înregistrare al angajatorului (numero d’entreprise/ ondememingsnummer/ Unternehmensnummer) şi, în cazul lucrătorilor independenţi, numărul TVA.

 

Republi

ca Cehă: a se indica numărul de identificare (IC).

 

Danema

rca: a se indica numărul CVR.

 

German

ia: a se indica „Betriebsnummer des Arbeitgebers”.

Spania a se indica „Codigo de Cuenta de Cotizacion del Empresario CCC” (numărul contului pentru contribuţiile angajatorului).

a se indica numărul SIRET.

Franţa:

a

se indica, unde este posibil, numărul de înregistrare al companiei. Luxemb urg: a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului şi, pentru lucrătorii independenţi, numărul de securitate socială (CCSS).

Ungaria : a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului şi, pentru lucrătorii independenţi, numărul de identificare al companiei private.

Italia:

Polonia:

a se indica numărul NUSP în cazul în care există un astfel de număr sau numerele NIP şi REGON.

 

Slovacia

:

a se indica numărul de identificare (IČO).

 

Slovenia

: a se indica numărul de înregistrare al angajatorului sau lucrătorului independent.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei Finlandeze în materie de accidente de muncă, a se indica numele instituţiei competente în materie de asigurări pentru accidente.

a: a se indica numărul organizaţiei.

6.

Angajamentul

independent) cu privire la:

solicitantului

(angajatorului,

respectiv

Norvegi

lucrătorului

6.1.1.1.a) Achitarea contribuţiilor sociale pentru

lucrătorul pentru care se solicită formularul de atestare a legislaţiei aplicabile (în cauză);

6.1.1.1.b)

angajator şi lucrătorul salariat în cauză; 6.1.1.1.c) Menţinerea contactului individual de muncă, încheiat între angajator şi lucrătorul în cauză, inclusiv a obligaţiei de achitare a salariului; 6.1.1.1.d) Menţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor independente, în cazul lucrătorului independent în cauză; 6.1.1.1.e) Menţinerea mijloacelor necesare reluării activităţii independente în România, după terminarea perioadei de detaşare, în cazul lucrătorului independent în cauză, inclusiv în ceea ce priveşte achitarea impozitelor datorate potrivit legii; 6.1.1.1.f) Informarea C.N.P.A.S. cu privire la orice schimbări survenite în perioada de detaşare, care determină încetarea perioadei de detaşare înaintea expirării termenului de detaşare înscris în formular şi restituirea formularului E 101 C.N.P.A.S., în vederea anulării formularului menţionat.

Menţinerea raportului de subordonare dintre