Sunteți pe pagina 1din 9

PROCEDURA DE EVALUARE PROFESIONAL A SALARIA ILOR Preambul: Obliga ia salariatului de a se supune obiectivelor de performan individuale impuse, precum i criteriilor

r de evaluare a realizrii acestora precum i obliga ia angajatorulu i de a evalua salariatul numai dupa obiectivele de performan individuale impuse, p recum i dupa criteriile de evaluare a realizrii acestora sunt prevzute n Contractul individual de munc.

1. Obiective de performan i criterii de evaluare Art. 1 (1) Evaluarea performan elor profesionale individuale are ca scop apreciere a obiectiv a activita ii salaria ilor, prin compararea gradului de ndeplinire a obiect ivelor de performan cu rezultatele ob inute in mod efectiv, compara ie care se face pe baza criteriilor de evaluare stabilite. (2) Obiectivul evalurii nu este acela de acordare de calificative pentru salaria i, ci de a mbunti nivelul de performan al salaria ilor, al compartimentelor i al ntregi me. Art. 2. - (1) Obiectivele de performan specifice se stabilesc prin Contractul indi vidual de munc i au caracter individual, fiind special adaptate unui anumit salari at i sarcinilor acestuia. (2) Obiectivele de performanta specifice se stabilesc numai pentru acea categori e de salariati n cazul carora Fisa postului permite includerea unor astfel de obi ective. (3) Salaria ii crora li s-au stabilit obiective de performant specifice vor fi evalu a i sub dou aspecte: - din punctul de vedere al obiectivelor de performan specifice; - din punctul de vedere al obiectivelor de performan profesional cu caracter genera l. Art. 3. - (1) Obiectivele de performan individual cu caracter general sunt aplicabi le tuturor salaria ilor. (2) Aceste obiective rezult din corecta i deplina ndeplinire a obliga iilor asumate d e salariat prin Contractul individual de munc i Regulamentul intern ct i a atribu iilo r care revin salariatului conform Fiei postului. (3) Obiectivele de performan individual cu caracter general sunt: - creterea productivit ii i eficien ei activit ii; - creterea calit ii muncii; - ridicarea nivelului pregtirii profesionale. Art. 4. Criteriile de evaluare a realizrii obiectivelor de performan cu caracter ge neral sunt: Productivitatea i eficien a activit ii: 1. Calitatea lucrrilor executate; 2. Eficien a (randamentul muncii); 3. Interesul pentru resursele alocate. Comportament: 4. Conduita n timpul serviciului 5. Diciplina; Respectarea procedurilor, regulilor i instruc iunilor: 6. Respectarea procedurilor de lucru; 7. Respectarea procedurilor de 8. Respectarea instruc iunilor privind sntatea i securitatea n munc; 9. Respectarea instruc iunilor privind prevenirea i stingerea incendiilor. Pregtirea profesional: 10. Nivelul de pregtire / autorizare; 11. Competen a (cunostin e pentru exercitarea atribu iilor postului); 12. Capacitatea de autoperfecionare i de valorificare a experienei dobndite 2. Evaluarea performan elor profesionale ale salaria ilor Art. 5. - Procedura de evaluare a performan elor profesionale se aplic fiecarui sal ariat, n raport cu cerin ele postului. Cu aceast specificare, obiectivele de perform

an si criteriile de evaluare a acestora, indicatorii de performan , standardele de pe rforman si scalele de evaluare, stabilite ini ial cu caracter general capt un con inut i un caracter individual, specific unui anumit salariat sau unei anumite categorii de salaria i. Art. 6. - (1) Activitatea salariatului este exprimat cantitativ sau calitativ pri n indicatorii de performan ataa i criteriilor de evaluare. (2) Pentru corecta aplicare a metodei de evaluare de ctre evaluator, pentru corec ta n elegere a rezultatelor evalurii de ctre salariatul evaluat, ct i pentru a se ob ine o diferen iere a rezultatelor relevant pentru sesizarea tendin elor de evolu ie, se uti lizeaz scale de evaluare. (3) Scalele de evaluare apreciaz n trepte conven ionale, prin note, valorile indicat orilor de performan , valori care sunt explicitate i n forma lor cantitativ sau calita tativa. (4) Semnifica ia notelor prevazute la alin. (3) este urmatoarea: nota 1 - nivel mi nim si nota 5 - nivel maxim. Art. 7. - (1) Standardele de performan , ca elemente de referin n aprecierea rezultate lor, reprezint valorile indicatorilor de performan care corespund nivelului dorit a l performantelor (nivelul de atingere al obiectivelor de performan ). (2) Standardele de peforman sunt stabilite de la nceputul perioadei evaluate, astfe l ncat to i cei implica i s tie ce se ateapt de la ei. (3) Standardele de performan se pot modifica de la o perioad evaluat la alta, urmnd s pirala acendent specific managementului prin obiective. (4) Standardele de performan se nscriu n scalele de evaluare la nota 3. Art. 8. - (1) Modificarea scalelor de evaluare se face cu cu consultarea salaria i lor conform Procedurii de consultare a salaria ilor cuprins n Regulamentul intern. (2) Scalele de evaluare se stabilesc prin decizia directorului firmei ntr-un inte rval de timp de maxim 15 zile de la finalizarea evalurii pentru perioada anterioa r. (3) Modificarea scalelor de evaluare presupune modificarea Fiei de evaluare profe sional a salariatului, prezentat n anex. Aceast modificare se nregistreaz ca o revizie a prezentei proceduri i se aduce la cunotin a salaria ilor conform Procedurii de infor mare a salaria ilor, sec iunea Informarea colectiv, din cadrul Regulamentul intern. Art. 9 - (1) Evaluarea performan elor profesionale individuale se face anual. (2) Perioada evaluat este cuprinsa ntre 1 ianuarie i 31 decembrie din anul pentru c are se face evaluarea. (3) Perioada de evaluare este cuprins ntre 1 i 31 ianuarie din anul urmtor perioadei evaluate. Art. 10 - (1) Pot fi supui evalurii anuale salaria ii care au desfurat activitate cel putin 6 luni n cursul perioadei evaluate. (2) Sunt exceptate de la evaluarea anual urmatoarele categorii de salaria i: a) persoanele nou angajate, care nu ndeplinesc condi ia de la alin (3); b) persoanele angajate al caror contract individual de munca este suspendat, n co ndi iile legii; c) persoanele angajate care, n timpul perioadei evaluate, nu au prestat o activit ate care cumulat s reprezinte minim 6 luni, fiind n concediu medical sau n concediu fr plat, acordat n condi iile legii; (3) Pentru cazurile prezentate la alin (4), evaluarea se face la urmtoarea perioa d de evaluare. Art. 11 - n mod excep ional, evaluarea performan elor profesionale individuale ale sa laria ilor se face i in cursul perioadei evaluate, n urmtoarele cazuri: a) atunci cnd pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munc al sal ariatului evaluat inceteaz sau se modific, n condi iile legii. n acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de pn la ncetarea sau modificarea raporturilor de mu nc; b) atunci cnd pe parcursul perioadei evaluate raportul de munc al evaluatorului nce teaz, se suspend sau se modific, n condi iile legii. n acest situa ie i dac acest luc posibil, evaluatorul, nainte de ncetarea, suspendarea sau modificarea raporturilo r de munc va face evaluarea performan elor profesionale individuale ale salaria ilor din subordine. Dac acest lucru nu este posibil, evaluarea va fi fcut de eful ierarhi c superior sau de directorul societ ii. Calificativul acordat se va lua n considerar

e la evaluarea anual a performan elor profesionale individuale ale acestora. Art. 12 (1) Salaria ii care exercit, cu caracter temporar, o func ie de conducere vor fi evalua i pentru perioada exercitrii temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru func ia de conducere respectiv. (2) n cazul cumulului de func ii, salariatul respectiv va fi evaluat o singur dat pen tru ansamblul func iilor exercitate. Art. 13. (1) Documentul pe care se nregistreaz evaluarea este Fisa de evaluare pro fesional a salariatului. Documentul este prezentat n anex. (2) Fia de evaluare profesional a salariatului se redacteaz i se completeaz ntr-un sin gur exemplar i are caracter confiden ial. Art. 14. - Evaluarea performan elor profesionale ale salaria ilor presupune parcurge rea urmtoarelor etape: a) Evaluarea in ial - completarea fisei de evaluare de catre evaluator; b) Interviul; c) Evaluarea final aprobarea i nregistrarea rezultatului evalurii. Art. 15. - (1) Evaluatorul este persoana din cadrul societa ii care cunoate n detali u activitatea salariatului evaluat. (2) n sensul prezentei proceduri, are calitatea de evaluator: a) persoana aflat in func ia de conducere care coordoneaz compartimentul n cadrul crui a i desfoar activitatea salariatul aflat ntr-o func ie de execu ie; b) directorul firmei pentru salariatul aflat ntr-o func ie de conducere sau pentru salariatul a crui activitate este coordonat direct de ctre directorul firmei. Art. 16. - Evaluatorul completeaz fiele de evaluare, dupa cum urmeaz: a) stabilete criteriile de evaluare aplicabile n cazul salariatului i le elimin pe c ele lipsite de relevan prin bararea rubricii Apreciere de la criteriul respectiv; b) stabilete valorile indicatorilor de performan ataa i criteriilor de evaluare prin u tilizarea scalelor de evaluare i prin raportare la atribu iile stabilite prin fia po stului; c) calculeaz nota final; d) stabilete calificativul final de evaluare a performantelor profesionale indivi duale; e) consemneaz, dup caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificult ile obiectiv e ntampinate de acesta n perioada evaluat i orice alte observa ii pe care le consider r elevante; f) propune eventualele necesit i de formare profesional sau alte msuri pe care le con sider utile n legtur cu performan ele profesionale ale salariatului. Art. 17. (1) Nota final este raportul dintre suma punctajelor ob inute pentru fieca re criteriu de evaluare i suma ponderilor acestor criterii. Sunt luate n calcul nu mai criteriile de evaluare aplicabile. Nota final = Suma punajelor ob inute pentru fiecare criteriu / Suma ponderii criter ilor (2) Pentru evalurile ce se fac n dup o evaluare par ial, n condi iile art. 11 lit. b) sa art. 12 alin. (1), Nota final se calculeaz cu formula prezentat la art. 20 alin.(4 ). Art. 18. - Calificativul final al evaluarii se stabilete pe baza notei finale, du p cum urmeaz: a) intervalul 1,00 - 2,00 - nesatisfacator. Performan a este cu mult sub standard. n acest caz, se va evalua perspectiva dac salariatul respectiv mai poate fi men inu t pe post; b) intervalul 2,01 - 3,00 - satisfacator. Performan a este la nivelul minim al sta ndardelor sau pu in deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performa n elor ce trebuie atins i de salaria ii mai pu in competen i sau lipsi i de experien a; c) intervalul 3,01 - 4,00 - bine. Performan a se situeaz n limitele superioare ale s tandardelor i ale performan elor realizate de ctre ceilal i salaria i; d) intervalul 4,01 - 5,00 - foarte bine. Persoana necesit o apreciere special ntruct performan ele sale se situeaz peste limitele superioare ale standardelor i performa n elor celorlal i salaria i. Art. 19. -(1) Interviul, ca etap a procesului de evaluare, reprezint un schimb de informa ii care are loc ntre evaluator i salariatul evaluat, n cadrul cruia: a) se aduc la cunotin a salariatului evaluat notrile i consemnrile fcute de evaluator n

fia de evaluare; b) se semneaz i se dateaz fia de evaluare de ctre evaluator i de ctre salariatul evalu t. (2) n cazul n care ntre salariatul evaluat i evaluator exist diferen e de opinie asupra notrilor i consemnrilor fcute, salariatul evaluat va consemna n fia de evaluare obser va iile sale. (3) Evaluatorul este singurul care poate decide dac modific sau nu fia de evaluare. n cazul n care fia de evaluare nu se modific, dup interviu, evaluatorul va consemna n fia de evaluare argumentele care au stat la baza acestei decizii. Art. 20. - Evaluarea final este fcut de directorul firmei. Acesta poate s aprobe eva luarea, cu nota final i calificativul final ob inut, sau poate dispune refacerea eva lurii. Art. 21. -(1) Directorul firmei poate dispune refacerea evalurii profesionale, n u rmtoarele cazuri: a) aprecierile consemnate nu corespund realita ii; b) ntre evaluator i salariatul evaluat exist diferen e de opinie care nu au putut fi solu ionate de comun acord. (2) Pentru refacerea evalurii, directorul firmei numete un alt evaluator. Art. 22. (1) Fia de evaluare profesional aprobat de directorul firmei se nregistreaz Registrul intern de eviden a documentelor i se anexeaz la Dosarul de personal al sa lariatului. (2) O copie a Fiei de evaluare profesional se transmite salariatului conform Proce durii de informare a salaria ilor, sec iunea Informarea individual, din cadrul Regula mentului intern al firmei. (3) Pentru evalurile care se fac annual, n condi iile de la art. 9 alin. (1) sau art . 12 alin. (2), rezultatele aprecierilor, nota final i calificativul final ob inut s e nscriu n Raportul de evaluare profesional a salaria ilor, document de lucru pentru conducerea firmei. Modelul documentului este prezentat n anex. (4) Pentru evalurile care se fac pentru o perioad par ial, n condi iile art. 11 lit. b) sau art. 12 alin. (1), rezultatele aprecierilor, nota final i calificativul final ob inut sunt preluate de evaluator la evaluarea periodic la rubrica Observa iile evalu atorului. Nota final pentru intreaga perioad se calculeaz ca medie ponderat a celor d ou note, ponderea fiind dat de perioadele de timp evaluate separat. Nota final = [(Nota 1 x Perioada 1) + (Nota 2 x Perioada 2)] / (Perioada 1 + Per ioada 2) Art. 23. - Salaria ii nemul umi i de rezultatul evalurii profesionale pot sa l conteste conform Procedurii de solu ionare a cererilor i reclama iilor individuale ale salaria i lor din cadrul Regulamentului intern al firmei. SC xxxx SRL Nr. inregistrare in Registrul Comertului: J Cod Fiscal: Registrul intern de evidenta a documentelor Nr. inregistrare: _______ din ______________

FI DE EVALUARE PROFESIONAL a salariatului: Nume / Prenume: ____________________________________ Func ia: ____________________________________ Locul de munc: ____________________________________ Evaluator: Perioada evaluat: Nume / Prenume: _________________________________ ____________ de la: ______

Func ia: _________________________________ Locul de munc: _________________________________ Etalonarea scalelor de evaluare

pn la: __________________ Obiectiv:

Evaluarea se face n conformitate cu Procedura de evaluare profesional a salaria ilor Redactarea 1, Revizia 0, din cadrul Regulamentului intern al firmei. Scalele de evaluare au fost luate la cunostin de salariatul evaluat conform Proced urii de informare a salaria ilor, sec iunea Informarea colectiv, din cadrul Regulamen tului intern al firmei. Un exemplar (copie) se transmite salariatului conform Procedurii de informare a salaria ilor, sec iunea Informarea individual, din cadrul Regulamentului intern al fi rmei. Rezultatul prezentei evaluri poate fi contestat de salariat conform Procedurii de solu ionare a cererilor i reclama iilor individuale ale salaria ilor din cadrul Regula mentului intern al firmei.

Nr. Crt. Criterii de evaluare Indicatori de performan (Scale de apreciere) Apreciere Punctaj 1 Calitatea lucrrilor executate; 1. Orice lucrare executat necesit remedier i. 2 .Face greeli frecvente 3. Corect. Face din cnd in cnd greeli. 4. Corect.Greete foarte rar. 5. Este exact i precis. Calitatea lucrarilor este permanent buna. Pondere 2 2 Eficien a (randamentul muncii); 1. Nu termin niciodat lucrrile la timp. 2. Uneori i termin lucrrile la timp dar alteori necesita ajutor. 3. De cele mai multe ori i termin lucrrile la timp. 4. Execut ntotdeauna lucrrile n timpul alocat (la termen). 5. Execut lucrrile n timpul alocat iar uneori n avans. Pondere 1 3 Interesul pentru resursele alocate. 1. Nu manifesta interes pentru r esursele alocate. 2. Interesul pentru utilizarea eficienta a resursele alocate este redus. 3. Utilizeaza corect resursele alocate. 4. Manifesta interes pentru utilizarea eficienta a resursele alocate. 5. Interesul pentru utilizarea resursele alocate este major. Face propuneri conc rete privind eficienta. Pondere 2 4 Conduita n timpul serviciului 1. Comportament criticabil. 2. Comportament nesatisfctor. 3. Comportament bun. 4. Comportament adecvat. 5. Comportament desvrit. Pondere 1 5 Diciplina 1. Abateri frecvente i grave. Absenteaz i ntrzie frecvent 2. Aten ionat frecvent. Manifest atitutdini neglijente fa de prezena la lucru. 3. Rareori atenionat pentru abateri minore. Prezent cu regularitate la munc 4. Disciplinat. Prezent la timp. 5. Nivel ridicat de disciplin. ntotdeauna prezent la timp. Pondere 2 6 Respectarea procedurilor de lucru; 1. Criticabil. Abateri frecvente i grave de la procedurile de lucru. 2. Neglijen. Abateri de la procedurile de lucru. 3. Conformare bun. Rareori atenionat pentru nerespectarea procedurilor de lucru. 4. Conformare adecvat. Respect procedurile de lucru. 5. Conformare desvrit. Respect ntru totul procedurile de lucru.

Pondere 2 Respectarea procedurilor de AQ 1. Criticabil. Abateri frecvente i grave la procedurile de AQ. Neglijen. Abateri de la procedurile de AQ. Conformare bun. Rareori atenionat pentru nerespectarea procedurilor de AQ. Conformare adecvat. Respect procedurile de AQ. Conformare desvrit. Respect ntru totul procedurile de AQ. Pondere 1 8 Respectarea instruc iunilor privind sntatea i securitatea n munc; 1. Criti cabil. Abateri frecvente i grave de la instruc iunile de SSM. 2. Neglijen. Abateri de la instruc iunile de SSM. 3. Conformare bun. Rareori atenionat pentru nerespectarea instruc iunior de SSM. 4. Conformare adecvat. Respect instruc iunile de SSM. 5. Conformare desvrit. Respect ntru totul instruc iunile de SSM. Pondere 2 9 Respectarea instruc iunilor privind prevenirea i stingerea incendiilor. 1. Criticabil. Abateri frecvente i grave de la instruc iunile de PSI. 2. Neglijen. Abateri de la instruc iunile de PSI. 3. Conformare bun. Rareori atenionat pentru nerespectarea instruc iunior de PSI. 4. Conformare adecvat. Respect instruc iunile de PSI. 5. Conformare desvrit. Respect ntru totul instruc iunile de PSI. Pondere 1 10 Nivelul de pregtire / autorizare; 1. Nivelul de pregtire slab. 2. Nivelul de pregtire bun. Nivelul de autorizare insuficient. 3. Nivelul de pregtire bun. Nivelul de autorizare suficient. 4. Nivelul de pregtire superior. Nivelul autorizare suficient. 5. Nivelul de pregtire i autorizare superior. Pondere 2 11 Competen a (cunostin e pentru exercitarea atribu iilor postului); 1. Prea multe erori. Fre cvent sub obiectivele i cerinele postului 2. Face erori. De cele mai multe ori nu atinge obiectivele i cerinele postului. 3. Erori ocazionale. Atinge n mod constant obiectivele i cerinele postului 4. Nu face erori aproape niciodat. Depete ocazional obiectivele i cerinele postului 5. Nu face erori niciodat. Depete obiectivele i cerinele postului Pondere 3 12 Capacitatea de autoperfecionare i de valorificare a experienei dobndite 1. Nu este preocupat de autoperfec ionare. 2. Ritmul de acumulare a cunotin elor este redus. Interesul pentru autoperfec ionare este formal sau discontinuu. 3. Acumuleaz experien practic dar nu o angreneaz n amsamblul cunotin elor de specialit . nva abloane. 4. Acumuleaz experien i manifest interes pentru autoperfec ionare. 5. Autoperfec ionarea i creterea competen ei profesionale este o preocupare continuu. Pondere 1 7 de 2. 3. 4. 5. Pg Punctaj general Suma punctajelor pentru criteriile de evaluare aplicabil e Sp Suma ponderilor Suma coeficien ilor de pondere pentru criteriile de evalua re aplicabile N = Nota final Rezultatul evalurii: N=Pg / Sp= /

Observa ii ale evaluatorului asupra activit ii profesionale a salariatului: ________________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________ _

________________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________ _ Propuneri ale evaluatorului: ________________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________ _ (dac nu sunt observa ii sau daca nu sunt propuneri se consemneaz acest lucru) REZULTATELE EVALUARII: Nota final: Calificativul final: Performan a este cu mult sub standard. n acest caz, se va evalua perspectiva dac sal ariatul respectiv mai poate fi men inut pe post. 1,00 2,00 nesatisfctor Performan a este la nivelul minim al standardelor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performan elor ce trebuie atins i de salari a ii mai pu in competen i sau lipsi i de experien a. 2,01 3,00 satisfctor Performan a se situeaz n limitele superioare ale standardelor i ale performan elor real izate de ctre ceilal i salaria i. 3,01 4,00 bine Salariatul necesit o apreciere special ntruct performan ele sale se situeaz peste limit ele superioare ale standardelor i performan elor celorlal i salaria i. 4,01 5,0 0 foarte bine

Salariat: __________________________ __________________________ data:________________ Observa ii asupra aprecierilor fcute: (Criteriu de evaluare / Observa ii) ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ (dac nu sunt observa ii, se specific acest lucru) Evaluator: __________________________ __________________________ data:________________ Rspuns la observa iile fcute de salariat: (Criteriu de evaluare / Rspuns) ______________________________________________ ______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________ Director SC xxxx SRL __________________________ Dispun refacerea evaluarii in condi iile prevzute de Procedura de evaluare a salaria ilor de catre: ______________________________________________

data:________________ Aprob evaluarea i dispun inregistrarea ei cu: Nota final: ______ Calificativul final:______________

Observa ii: ______________________________________ ______________________________________

SC xxxx SRL Nr. inregistrare in Registrul Comertului: J Cod Fiscal: Obiectiv: Etalonarea scalelor de evaluare RAPORT DE EVALUARE PROFESIONAL A SALARIA ILOR Perioada evaluat: de la: __________________ pn la: __________________ Criterii de evaluare / Ponderea criteriului Calitatea lucrrilor executate Eficien a (randamentul muncii) Interesul pentru resursele alocate Conduita n timpul serviciului Diciplina Respectarea procedurilor de lucru Respecta rea procedurilor de AQ Respectarea instruc iunilor SSM Respectarea instruc iunilo r PSI Nivelul de pregtire / autorizare Competen a Capacitatea de autoperfe cionare x2 x1 x2 x1 x2 x2 x1 x2 x1 x2 x3 x1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr. Crt. Salariat: Nume / Prenume Nota: Calificativ Aprecier e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 Responsabil Resurse umane, ________________________ ________________________