Sunteți pe pagina 1din 1

Centrul Judeţean de Resurse și de

Asistență Educațională Covasna


Kovászna Megyei Erőforrás és
Nevelési Tanácsadó Központ

DECIZIA NR.8 DIN 07.02.2017


Privind angajarea D-lui ----------- în funcție de
portar-paznic

Directorul CJRAE COVASNA, dl. ------------- numit prin Decizia nr.----- emis de ISJ.
Covasna,

Având în vedere
Cf. HG nr. 286/ 23.03.2011 Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
HG nr. 38/27.01.2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din OUG nr. 57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare
HOTĂRÂRE Nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de paznic suplinitor din data de 03.02.2017;

Decide

Art.1. Începând cu data de 08.02.2017 se angajează de Dl. ---------- prin concurs, cu normă
întreagă, cu contract de muncă nedeterminată.
Art.2. Dl. ------------- va fi salarizat conf. Legislației în vigoare începând cu 08.02.2017,
având salariul brut 1450 lei + spor de noapte 25%.
Art.3.Prezenta decizie va fi redactată în 3 exemplare și se va aduce la cunoștință persoanei în
cauză.

DIRECTOR,

p-ța. Kalvin, nr. 3, Sf. Gheorghe 520014, Jud. Covasna, CF: 29497588
Tel./Fax: 0267-351449, cjraecovasna@gmail.com, www.cjraecovasna.ro