Sunteți pe pagina 1din 163

ROMANIA

PRIMARIA MUNICIPIUL OLTENITA


Nr. | .07.2016

INVITATIE
ln atentia dlui (dnei) consilier
Va facem cunoscut ca urmare a Dispozitiei nr. 5-821 2016 a Prirnarului municipiului
Oltenita, sunteti invitat sa participati la sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Oltenita
convocata pentru data de 28.07.2016, ora 16,oo, la sediul din b-dul Republicii,nr.40,cu urmatorul
proiect at orot1ffiti.
hoturur. pentru aprobarea executiei bueetului local Ia data de 30,06.2016
.Proiect de hotarare privind iectificarea bugetuluilocal pe anul20l6
-Proiect de hotarare pentru aprobarea achizitionarii de serviciijuridice de consultanta,
de asistenta si reprezentare
-Pioiect de hotarare privind acordarea unor sume cu titlul de daune, dobanda legala si
cheltuieli de iudecata catre S.C.OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
-Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Oltenila gi din cadrul seviciului public Unitatea de Asistentd
Medico-Social6 Oltenila
-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru
rocuinte
"' "o1iH$",i:T,:i#T:,li,il "Hl5l:iLH;,Xxril unui schirnb de bunuri imobile intre
Municipiul Oltenita,prin Consiliul local al municipiului Oltenita, si S.C. EVERGREEN ESTATES
S.R.L. Oltenita
-Proiect de hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public in dorreniul privat
al rnunicipiului Oltenila
-Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unei locuinte apartinand domeniului
privat al municipiului Oltenitasi punerea la dispozitia solicitantilor din listele de prioritate aprobate
prin hotarare a consiliului local
-Proiect de hotarare privind desemnarea si mandatarea reprezentarrtului municipiului
Oltenita in vederea exercitdrii atribu{iilor in Adunarea General6 a Asocia{iei de Dezvoltare
Intercomunitard de Utilitdti Publice pentru Serviciul de Salubrizare "ECOMANAGEMENT
SALUBMS"
-Proiect de hotarare privind desemnarea si mandatarea reprezentantului municipiului
Oltenita in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomun itara,,ECOAQUA"Cal arasi
-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantuluj municipiului Oltenita in
Adunarea Generala a Actionarilor a S,C."ECOAQUA"S,A. Calarasi
-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al
municipiului Oltenita, titulari si supleanti, in Consiliul de administratie al Spitalului municipal Oltenita
-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in municipiul
Oltenita in Consiliul de Administratie al Serviciului Public "Muzeul Civilizatiei Gumelnita"Oltenita
-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului local al
municipiului Oltenita in consiliile de administraJie ale unitatilor de invatamant din municipiul
Oltenita.
-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al
rnunicipiului Oltenita in comisia ce se constituie in cadrul C.A.S. Calarasi in conformitate cu
prevederile art.87 alin.(3) qi alin.(a) din Anexa nr.2la Hotararea nr.161 12016 a Guvernului
Romaniei
ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI OLTENITA

tllJ--

HOTARARE
pentru aprobarea executiei bugetului local la data de 30.06.2016

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPruLUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astdzi


28.07.2016, Avdnd in vedere :
- expunerea de motive nr.1543912016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr.I5440120I6 , comun al Directiei impozite si taxe locale si
Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului OlteniJa;
- avtzele comisiilor de specialitate aIe Consiliului local al municipiului Oltenila cuprinse in
procesele verbale inregistrate sub nr. I 2016;
- prevederile aft.49 din Legea m.27312006 privind finanlele publice locale,cu modihcarile
si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii rc. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica
- prevederile art. 36, alin (2) lit."b" alin (4), lrt. ,,a" din Legea nr.2\5 I 200I privind
administrafia publica locala,republicata in februarie 2007, cu modifcarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozifiilor art. 45, ahn. (2), din Legea nr.2l5 I 2001privind administralia publica
locala,republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobaexecutia bugetului local ladata de 30.06.2016, conform anexei ce face


parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 - Primarul municipiului Oltenila, prin serviciile de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.
Art.3 - Secretarul municipiului Oltenila va asigura comunicarea prezentei hotdrAri
tuturor celor interesati.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Nr.
Adoptata la Oltenita Secretarul m ipiului Oltenita
Astazi 28. 07 .2016
ROMANIA
JUDETUL CALARASI MUI{ICPIUL OLTENITA
PRIMAR
Nr.15439/L07.2016

EXPUI\TERE DE M)TIVE

In b qrt.49 din Legea nr.273/2006 privind


finantele principali de creiite intocmesc si prezinta
spre apr ve conturile anuale de executie a bugetelor
locqle in urmatoqrea structura:
venituri:
I .prevederi bugetare anuale ;
2. pr ev ederi b uge t ar e trim es
tri al e ;

3.incasari realizate
cheltuieli
I.credite bugetare anuale;
2. credite bugetare trimes triale
;
3.plati efectuate.

Bugetul qnuql este de 42.015.800 lei iar bugetul trimestrial


25.274.800 lei.
este de
Veniturile incasate de la inceputul anului au
fost de 25.043.134 lei, iar
platile efectuate sunt in suma de 2 L827 g73 lei. Structura
detaliqta a executiei
bugetului local, pe categorii de venituri si capitole
de cheltuieli este prezentata in
qnexq alaturatq.

Avand in vede-re cele prezentate initiez un proiect


de hotarare privind
aprobarea executiei bugetului local la data de 30.06.2'016
conform qnexei.

fone Petre
Anexa HCL nr
Executie buget local 30.06.2016
VENITURI

Denumire indicatori Cod Prevederi Prevederi Incasari


bugetare bugetare
anuale trimestriale
Ur\.I IL,,IALE DT+UU
42.015.800 25.274"800 25.043.134
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-SF
38.648.000 21.907.000 21.523.045
lmpozit pe venit 03.18.00 178 000 89.000 75.106
Cote defalcate din im.venit 04,01.00 7.995.000 4.712.000 3.835.167
our I rc dtuuii[e qe uJ p!.ecnlll0rare
04.04.00 153.000 77 000 95.956
07.01.01 1.399.000 826.000 820.913
lmpozit cladiri PJ 07.01.02 2.095.000 1.064.000 788.028
tiltpuzil. [erenun HF 07.02.01 741.000 432.000 8.089
ilttvuzil. [etenutl rJ 07.02.02 488.000 244 000 406.629
il | tl.ruz.il. Lctet I gxttavllan
07.02.03 1.009.000 621.000 569.258
07.03 00 282.000 142.000 151.454
07.50.00 11 000 6.000 8.091
1.02.00 20.323 000 1 1.87'1.000 1.871.000
vur I re uctcltvclty uI t I vA gcnlllDrare 1.06.00 186.000 93.000 93.000
15.01.00 5.000 3.000 1.022
d^s pe setvtcil speclTlcg 1 5.50.00 175.000 88.000 81.767
I d^u ililltuiiue Itansporl HF
16.02.01 439.000 282.000 390.1 31
I d^u ililtt(Jdue Uansporl HJ
16.02 02 312.000 156 000 285 854
I oAE dut,ut tzdLll
r q^g
._
uLiltzclt Ei uul lul
16.03.00 78.000 40.000 30.585
1 6.50.00
I
1 19.000 60.000 45.777
lmpozite si taxe 18.50.00 39.000 20.000 319
ilr.urI uuiluestunt st lncnlnerl 30.05.30 2.128.000 1.114 000 815 798
30.50 00 856
vEr ilrur I IJt e:itilt I Servlcll 33.08 00 62.000 32.000 26.018
Contributie beneficiari cantine aiutor 33. '12 00 2,000 1.000 404
Venituri prestari servicii 33 50.00 40.000 20.000 tu.016
Taxe de timbru 34.02.00 133.000 67.000 ::-:-
oz.+ | 4
Venituridin amenzi 35.01.02 754,000 459.000 398.025
/.1il.9 dil tenzl 35.02.50
Varsaminte din venituri 36.05.00
dr rcil il|l tte utn secltunea Tuncilonare
oJ.+zo
37.03.00 (776.000 (776.000 (347.000
vdr bdt ililt[e urn secuunga Tunctlonare
37.50.00 40.000 40.000
Quuvsilt.il tiluatztte cu lemne 42.34.00 10.000 1 0.000 15.865
42.66.00
puovenUt pt.sanatate
42.41 00 228.000 114 000 1 06.1 00
43.02.08
3.367.800 3.367.800 3,520.089
vdrncililtil[e qtn secltune oe lunctlonare 37.04.00 776.000 776.000 347.000
vEt ilrut I vaitut iltcare ounurl
39.01.00 24.000 24.000 zo.oJ6
v Et ilt,ut I vdttziltI tQoulnlg 39.03.00 83.000 83,000 95.026
vsilil.uil vdilzijil oultufl oomenlu pnvat 39.07.00 183.000 183.000 227.614
usvtJzil.tr ltJcutate toculnlg
39.10 00 12 760
L^usLiYt il,ut irt tutul ptgcgognl
40.14.00 2.301.800 2.301 800 2.784.200
rd uugerut ae sIaI 42.20.00 26.651
CHELTUIELI

Denumire indicatori Cod Credite Credite Plati


bugetare bugetare efectuate
anuale 'imestrialc
TOTAL CHELTUIELISF+So 42.015.800 25.274,,800 21.827.973
din care:
oEr/ I IulItrA Utr f UNU I IUNAKE-SF 38.648.000 21.907.000 18.364.367
AuLQnrau execuuve, dtn care: 51,00 6.815.000 3.422.000 2.937.432
L;netruteil oe persona '1.990 000
3.980.000 dAa
^t.o.+/.uoo
^^F
uunuil st servtcll 2.835.000 1.432.000 1.090.367
Servicii publice generale, din care: 54,00 201.000
* 139.000 92.068
cheltuieli de personal
191.000 134.000 92.068
(Junufl st serylctl
t(Jnq 0e rezerva
10.000 5 000
f ranzacti 55.00
*dobanzi

61,00 635.000 318.000 260.730


A2A nnn 268 000 481
tjunun st servlctl '100.000 50.000 3.249
, r t Y at La' r r t atrlf , q I n ca re. 65,00
* cheltuieli 18.960.000 10.893.000 c 547.125
de persona, 17.043.000
* bunuri 9.794.000 occ.Yz I
si servicii 1.775 000 1.008.000 846.739
qarorsilro pu(Jlgld-Uut tete ug qtaQlnlla
37 000 37.000 2.500
uut bc '105.000 54.000 41 959
o.7 r t il aa' ae, ct I n ca re : 66,00 1.044.000 923.000 487.008
unet[uteil qe persona
. bunuri si 228.000 114.000 98.351
servicii 12.000
* 7.000 4.092
transferuri
800.000 800.000 384.294
" asistenta sociala
4.000 2.000 271
Cultura, recreere, religie, din care: 67,00 1.609.000
* 824.000 609.280
cheltuieli de personal 59.000
- bunuri si servicii, 31.000 I
din care 615 000
*Biblioteca 308.000 253.744
''rarcufl st zone verzl 15.000 8.000 z.J tc
.Alte cheltuieli 400.000 200.000 '193.100
200.000 100.000 58.329
"transferuri
935.000 485.000 336.900
Asisfenta sociala 68.00 6.269.000
* 3.,rc.A00 3.095.065
cheltuieli de personal, din care: 2.998.000 1.766,000 1.508.864
Camin Persoana Varstnice 972.000 486.000
" S.P.A.S 500.000 248.000 242.315
as.personail persoane nandtcap 1.526.000 1.032 000 870.170
0unun st serytcl, otn care 780.000
* Camin 386.000 341.511
Persoana Varstnice 120.000 60.000 43.569
S.P.A.S 660.000 326.000 97.942
801.000 395.000 395.000
dptstuiltal uoutata, oln care
1.690 000 1.026.000 849.690
rr tvsil il ||zclt,il [_JgtSuallg nanolcap
1.560.000 950.000 839.1 55
aluloare soctale 130 000 76.000 ru.cJc
Servicii si dezvoltare pubtici 70,00 815.000
* httnttri ci canri^ii 465.000 337.694
* 815.000 465.000 337.694
rambursari de credite
r rw.vvatc, ,I]VUIUIUI
* hrrnrrri 74,00 2.000.000 1.050.000 956.118
ver rvt | 9t ^^^,:^::
^i 99t vtvtl
* rlmht rroari l|^
1.500.000 800.000 745.715
! v, I rvvr esr I vv ^.^,{i+^
vl swtt9
Aati,,^l ^-- UI'UTIIICE
500 000 250.000 210 403
-^---^r-
80,00

81,00 50.000 50.000 4.r3'


50.000 50.000 4 737
vrsU ersvruorv iltcilill pltsugqenll
t t qt t-rJvt LUI t
* l.rln,,.i a: ^^-,i^i:
84.00 250.000 250.000 37.110
vur rvt I ot Dgt vtull
qtrnTIlllr,lEA FrE nETrrn I
250 000 250 000 37.110
Ar\E- OIJ 3.367.800 3.367.800 3,463.606
^u tvt t rc U Y^guu Llvg 51.00
vvr v rwil vuuilvE qc'I tgt illei
54,00
\Jrotne pu0ltca 61.00
il rvdtiriltilnt
65.00 66.000 66.000 325.063
67,00 7.200 7 200 7.200
68,00
uer vtuil pt uczvutlate puollQa
70 00 1.3'14.600 1.314.600
| | vrsuuct || tuululL.ll
3.574
74.00 151.000 151 ,000 150.324
Actiuni qeneraG;;onomic; 80.00
84.00 1.829.000 1.829 000 1.737 .44s
ll. Buget venituri proprii

Unitatea Incasari Explicatii


ersu[iltcl uu utuLltarn oreiltnotT nr Plati
1
44.769 3ontributie hrana parinti 44,091
Scoala S.Haret
z+v rcULuri concesiune. inchiriere
venituri concesiune, inchiriere
Scoala M.Eliade
Qnnalo A | /lh;^^
venituri concesiune inchiriere
venituri concesiune, inchiriere
(J
22.562 venituri concesiune. inchiriere 21.961
8.073 venituri concesiune. inchiriere 6.006
Liceul N.Balcescu
2.015 venituri concesiune. inchiriere
put ouota[ Lbnlca
2.511 venituri concesiune, inchiriere 2.311
vqrrilr rut uu rtrt5. villS[nlcg
142.405 contributii asistati 111.278
QDQ
vr v
EAr.\CN
LvvvnL
I
o.b5v prestari servic
untta[ea Incasari Explicatii
v nrvtu vtLgtilld
Plati
844.245 sontributii asistati 538.926
eur vtvilt4clUgt \rul I lglnlta
165.743 subventii buqet local '134.593
oprrdtut tvtut ilutpat \JlIenlta
6.404.212 Contract servicii CJAS 6.336.509
Uf Q E\/\JOIIL
16.011 Taxa salubrizare zc5
DIRECTOR IA ITL DIRECTOR DI OONOMICA
Enach a
Cringasu l\ ula

PRESEDINTE DE SEDINTA
U.A.T.M.OLTENITA
NR.15440/1 .07.2016

RAPORT
pfivind executia rugetutui
local la data de 30.06,2016
Avand in vedere expunerea de
motive nr
cu prevederite art.49 din Lesea
,'l:-.lt:ir'tate
qe credtte intocmesc si prezinta trimestrial tatorii principali
spre
pe cele_doua sectiuni, cu scopul ll, intocmit
de a redimensr
Structura bugetului local la Oata Oe gO.Oe veniturilor

VENITURI

Denumire indicatori
Cod Prevederi Prevederi Incasari
bugetare bugetare realizate
Y.l_rlr I uI1t | (J I ALE SF+SD anuale trim.
orn care: 42.015.800 25.274.800 25.043.134

21.907.000 21.523.045
03.18.00 178 nnn 89.000 75.106
04.01.00 /.vv5 u00 4.712.000 3.835.'167
04.04 00 153.000 77.000 YC V5b
)7.01 ,01 1.399.000 826.000 820.913
07.01.02 2.095.000 1 iAA n'n'^
07.02.01 788.028
741.000 432.000
07.02.02 648.08e
488.000 244.000
07.02.03 406.629
1 nno nnn
621.000
07.03.00 282 nnn 142.000 151.454
17.50 00 11 00n
iume dr 6.000 8.091
1.02.00 2u.J23.U00
iume dr 1 1.871.000 11.871 000
-axe 1 1 .06. 00
186.000
ho 93.000 oQ nn^
12.07.00
npozit r
5.01.00 5 nnn
axe pe 3.000 1.022
5.50.00 175 0n,|,
axe mii 88.000
l axe mii
6.02.01 | +sg ooo 282.000
81.767

T axe auf
6.02.02 I 312.000 156.000
390
6.03.00 | za.ooo 40.000
285 854
6.50.00 I tre.ooo 60,000
30.585
oo I Jg
8.5o ooo 20.000
4C.t | /
0.05.30 | zsza ooo 1.114 000
26.319
0.50.00
856
62.000 32.000
3.12.00 26.018
2.000 1 000
?Ann^ 404
v.vv.wv r| ,, OOA
aO
20.000 10 628
1.02.00 133 0nn 67.000 62.474
i.01,02 754 00n 459.000 398.025
i.02.50
i.05.00
).32.00 83.426
rzo.JUS
3 UJ.UO (776.000)
Q76.000 (347,000
.50.00 40.000
I .34.00 10.000 10.000 15.865
4 OO.UU

t .02.08
t
.41.00 228 000 114.000 1 06.1 00

3.367.800 3.367.800 3.520.089


37.04.00 776 000 776.000
:-...-_,. !srvr rrrvsre vuttutl 347.000
\/enitr rri rr.^.o'F-
39.01.00 24.000 24 000 26.838
39.03 00 83.000 83.000 95 026
39.07.00 83 000
1 183.000 227.614
39.10.00
12.760
40.14.00 2.301.800 2.301.800 2.784 200
42.20 00
| iltcliltdtu rl\lJL 26.651
42.65.00
Sume FEN - 45.01.02

CHELTUIELI

Denumire indicatori
Cod Credite Credite Plati
bugetare Dugetare efectuate
Tr)TAI NIJ anuale trim crrmrrlato
orrolJ
din care: 42.015.800 25.274.800 2'1.827.973

38.648.000 21.907.000 18.364.367


- 51,00 6.815.000 3.422.000 2.937.432
*
bunuri si servieii 3.980,000 1.990.000 1.847.065
2.835.000 1,432.000 1.090 367
54,00 201.000 139.000 92.068
191 nnn 134,000 vz.uo6
* fond
de !.ezerva
I fenTAr.fii nrivinA
______.. F.'."'v ztat^-i^ ^--t
10 000 5.000
ss.vrtq puIJrll;d, (Iln care 55,00
"dobanzi
,. v..'v Pqvttvct, utll cdrg:
61,00 635.000
cheltuieli de oersonal 318.000 260.730
535.000 268.000
i bunuri si servicii 257.481
lnvatamant, arh 100 000 50.000 3.249
- 65,00 I6.VOU.UUU 10.893.000
cheltuie 9.547.125
9.794.000 8.655.927
1.775.OOO 1.008.000 7"o
lsistenta sociala-tichetede qE; RAA
'burse 37.000 37 000 2 50n
105.000 54.000 41.95e
66,00 1.044.000 923.000 487.008
228 000 114.000 QR ?A,1
transferuri 12.000 Tnnnl
,.vvv | AA^^
+.UyZ
asistenta sociala 800.000 800.000 | 384.2s4
ultura- rqarlc,ra ioilnin .t;^ 4 000 2.000 271
67,00 1.609.000
59.000
s24.ooo f---- 6om
31 00c 18.636
615.000 308.000 253.744
15 000 8.000 2.315
400.000 200 000 1 93.1 00
200.000 100.000
Asisfenfa sociztz 935.000 485.000
- cheltuieli de nercnnat .ti 68,00 6.269.000 3.573.000 3.095.065
2.998.000 1.766,000 1.508.864
972 n'n,n' 486.000 396.379
248.OOO 242.315
1.526.000 1.032.000 870.170
780 000 386.000 341.511
120.000 60.000 43.569
660.000 326.000 297.942
801 ono 395.000 395.000
1.n90.000 1.026 000 849.690
1 560 00n
130 00n
70,00 815.000
465.000 337.694

74,00 2.000.000 1.050.000 956.118


1.500.000 800.000 74F71q
. .v.,,... 500.000 250.000
vvr re, arY eL;Qnomtce
80,00

-srouenl 1,00 50.000 50.000 4.737


t.-t ,
50 000
Dratr efectuate in_elii precedenti 50.000 4.737
. , qt raIJwI auI t
q4,0a 250.000
punun st servicii 250.000 37.110
lFnTIt rrl - 250 000

51,00
54,00
61,00
35.00 66.000 66.000
67,00 7.200 7 200
gervicii si dezvottAre publG-- o-aa
70,00 1 314 60n
rrorectla mediului
74,00 1b1.UU0
Actirrni otrneralo
80,00
I ransoorturi
1.829.000 1.829 000 1.737.44s
ll. Buget venituri proprii

Incasari
uraornrta cu proqr it nr.2
Explicatii
44.769 contfl butie hrana parinti
Plati
44.091
240 ve n itu ri co n ce s u nE-il7iEI^-
i

venituri concesiune, inchiriere

22 562
- 8.073 Vgnitufi Concesirrne innhiriaro
21.961
6.006
2.015 ventrun concestune, inchiriere
2.511
2.311
142.405 contributii asiqtnti
111.278
6.659 prestari servicii
Incasari Exolicatii Plati
844.245 subventii buqet local,DSp
tvtuzeut Civilizatiei Gumelnita 538.926
165.743 9_uov. 0Uget local.venituri proorii
Spitalul Municipal Oltenita 134.593
6.404.212 Uonlfact strn/i^ii (- lAa
SPS ECOSAL 6.336 50e
16.011 Taxa salubrizare

cele prezentate considerarn ca proiectur


,, ."r$,iii3Jl,u"ottu de hotarare poate fi prezentat spre
dezbatere

DI RECTOR DIRECTIA ECONOMICA


ROM ANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI]JLIII OLTENITA \INITIATOR PRIMAR

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local pe anul2016

CONSILIUL LOCAL AL MiLTNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara.astazi


28.07.20t6,

Avand in vedere :
- expunerea de motive nr. 1t5738 I 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr.16740 I 2014 al Directiei Economice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiuLlui Oltenita;
- avrzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in
procesele verbale inregistrate sub nr. 120r6;
- prevederile Hotararii nr. 2 12016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
aprobarea bugetului local pe anul2A16 si a estimarilor bugetare pentru anii 2017 ,2018,2019;
- prevederile Legii nt.273121.,006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr.52l2Ct03 privind transparenta decizionala in administratia;
- prevederile art.36 alin (2),lit "b"si alin (4) lrt."a" din Legea nr.21512001, privind
administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art.45 alin (2) dirL Legea m. 21512001, privind administratia publica locala,
republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba rectificarea. bugetului local pe anul2016 (inclusiv lista de investitii),
conform anexelor nr. I si 2, cefac parte integranta din prezentahotarare.

Art.2. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire


prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicareaprezentei hotarari tuturor


celor interesati.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Avizat
Nr. Secretarul iului Oltenita,
Adoptata la Oltenita (

Astazi 28.07.2016 utoi Ion


Anexer la HCL nr.
_12016
Buget localsursa A

Cod
An
d" f"n tu jorAL 125.000
Trim. lll
126.000
_Trim.tV
lmoozit ferenrrri Ptr (1.000)
vr.vz.uz ,,-
="ti,fltf"
llmoozit terenrrri p I 120.000 120 000
cl 00 Va r00.000 101 .000 (1.000
(95.0001 (95 000
Sectirrnoa .lo xo.-In^
i# 95.000
95.000
95.000
95.000

CHELTUIE L
Cod
An Trim.lll Trim.lV
Seglli[ne.a de.fu nctionare, TOTAL
65,02 Invdtimint- riin cara. 125.000 126.000 (1.0001
bUntiri si qcnrinii tn ,.,r;^ ^^-^. 75,000 75.000
75.000 75.000
25.000 25 000
66.02.50 ,*Jru Ler I u com, r rr,iriGT 50.000 50.000
1.000 (1.000
67,02 1.000 1.0001
care: 50.000
6702.03.03 50.000
50.000 50.000
transferuri. 51
SgctittnAt__- da dazrrat+ 50.000 50.000
_v EY_rvrlqag.
-.......-- IvIAI
95.000
65.02. ttvAralrltnt
-
.tt zi 95.000
: w
70.02 90.000 90.000
S e Lv ic i i s i O ezv o ttire p u-EjG-
arL72 5.000 5.000
5.000 5.000

PRESEDINTE DE IJEDINTA
LE
tr9
ao
O
r96 iel
liry'"t
h:N
" + .\L
N
t'i
i;t; i; 'X
Fr6y6, iE
<r! o
t 2.1
'{o
uDtr;
-FE
-a?.
z
e
i
(,
so
60
7: ;-,
6v
Po8
-&
!6
A
OA
HO
:s
9:
(J
D

EL
:: L
'aG
,2
o,=
.\i
q tr-
Al4
eA
:v
=F -F
I
ROMAIVIA
JUDETUL CALARASI MUNICIPIUL
OLTE]VITA
PRIMAR
Nr.I6738/18.07.2016

EXPU]VERE DE MOTIVE

rdonate se propune suplimentarea


"" "; 3 :';:' !; ";::#:,:,,:; "j:!;l;
30,06.20r 6
Avand in vedere aspectele prezentate
initiez un proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului local conform
anexei.
PRTMARIA ML]NICIPIULUI OLTENI,IA
DIRECTIA trCONOMICA
Nr. 16740118.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

1673glIg.07.2016 si proiectul de hotarare privind


:

a Al.Vlahuta solicita majorarea bugetului in


interioare la Gradinitu ., F.ogru- N6rmal
l, sali de grupa, dormitor. Sima propusa nr.4 a fi
cita majorarea bugetului alocat in
de mobilier pentru cancelarie si
partea din curtea interioara. Suma

9.01.2016 privind majorarea capitalului


social al
a bugetului local cu S.OOO tei.

rarea veniturilor conform anexei.

Tinand co't de cele prezentate co'sider


ca proiectul de hotarare poate tr prezentatspre dezbatere
in consiliul local.

DIRECTOR EXECUTIV
Clingasu uela Paula
*t*t*"s1,r.?lygxTlp:)1l ,gIlLEsrcERcErARrrsrrrNrrFrcE
rN p s Ec
{: RA r uLMNA
SCOA LA
g9: ; ;r';;;;rT
^' oi,sND;; ; ; ; &l)tiH
"f Z]ALI,,,IL
G1

^^-OLTENITA- JUD, CALA&4SI ",;;,


STR.Mz\RASESTI,NR 27 A,COD POSTAL 915400
t'EL, / FAX: 0242 5t53t7
,,,,E-rtrail:sc6oltcrrita@gnrail conr
$,r'b stte:l)ttl):/sc6oltelrita
scoli edu.ro
cut t484s0s6

Nr +S/ / 4. ot, l.tl A

CATRE
Primaria Municipiului

,i ,..,,i.llli::.ffif?,'::;rilJ:plimentarea bugetului pe anul 2016 taritlul


rr ,,Bunuri
N4erltio'au ca aceasta suma
va fi utilizatapentru efectuarea
plarseLr la Gracrinit" ..l, Il."g:T p.i["rgi, unor reparatir acoper.is
zr"rgraveli nr.+ , oin eJ. niJrur.rti, m..
i'rerioare - parte. GpN 4 (oi;; 2g B si
arimentar,Loh;i;" grupa,do'nitor). reparatii si

ClLr urr"rltr-unir.i,

.... ,1 D#Qctor,
Prof; Palra Flor.ian
: lri

t
::'.::j

. 'i"d

,, ;';i,{,r.;tfrlj_ff 1 f fi f; ruR

;:
fi}

RUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII


STIINTIFICE
TUL $COLAR AL JUDETULUI CALARA$I
LICEUL TEORETIC,,NEAGOE BASARAB,' OI,TENITA

:----- v45wvq96!t4rr.Uulll
Nn.rsoo

CATRE
PRIMARIA MLINICIPIULUI OLTENITA

50,a ro

ADM.FINANCIAR,
Velicu Mariana
s-l#pgsr\4LrzA
rrr" ;trgctului,
Stt: .Icl./Fax
GUM LNITA OLT
nr. lul
1\r gctuf rf r, nr, 10I : O24Z Sll U4
E - rnaii : m uzeulcivi liznticigu
melnitr,Or"-i#""",

A{zait G\4r-E 4m ctin telr.|/Tn


OITE II } TA.
f'-fi lf I- 1%63
Cdtre,
w.t-
' 0 5"CIX 2p/6
Primdria Municipiului Olteni{a

in atenlia domnului primar

Domnule primar
Jone petre,

Prin prezenta, vd aducem la cunoEtinfd


urmdtoarele:
in u.na intemperiilor de-a lungul
anilor cat gi a lipsei de m6suri,
cl[direa in care funcfioneazd
Gumelnira" ortenira necesitd rucrhri
i"jffi::l.ilk[T:$r:u1"tt;"i de igienizare qi
Avdncl in vedere referatul intocmit
de doamna viorica Gureqoae, conservator
de adrninistrator al cl5dirii, cu numdml cu atrib*iii qi
de inregistrare 147 din 15.06.2016, prin
atenlioneaz[ cie pagubele create care ne
la parterul cladirii, pagube produse
zdpeziror di' ultimii 10 ani gi in urma plolor qi a topirii
eventualele pericole
ne-au forfat s6 inchidem;i sr renunfdm
care sunt in numir "*lri.rit.
la folosirea camereior afectate
de doud.
Au mai fost' de asemenea, afectate qi
ferestrele care sunt confecfionate
putrezirrd din cauza umezelii qi din lemn, acestea
a vechimii precum qi la afectarea
camere' Prin urmare. condigiile tencuierii perelilor din acestea
de expumere al patrimoniului au
totodata qi un *rediu inadecvat devenit improprii, cre^ndu-se
de conservare ar obiecteror.
Mai ptecizam gi faptul cd degradarea
care pune in pericol at6t patrimoniul
depozitat' ceea ce conduse la expus cat gi cel
tttJrp""tarea obligafiilor g
din 200a' privind proteiarea patrimoniului irevdzute in art. gi art. 23 al Legii Ig2
cuhu;ai nayional mobil, republicatd
Alt pericol existent este cel de incendiu in 200g.
qi electrocutare, sistemul de
umezeala creatd' in plus' sdndtatea iluminat fiind afectat de
angajalilor cdt gi al .,.iritrtorito,
din cauza nrircegaiul rezultat' muzeului mai este in pericol gi
Acest lJcru duce la incdlcare a Legii
sdndtdlii in muncd' mai exact art. 3Ig din 2006 a securitdlii a
6 ;i 7, faptce reiese gi din referahrl si
inregistrarcr 146 clin data de 15.08.20;6; intocmit cu numdrul de
Public,,Muzeul Civilizafiei Gumelni1a,,.
;;;;;""r"itt", cu protecfia muncii ar Serviciului
Ataqd:n alaturat o serie de fotografii
a camerelor cat gi o copie ar referatului
responsabile cu serviciul de persoanei
Securitate qi Sdndtate tn Muncd
Civiliza6iei Gumelnila', Oltenila. al serviciului public ,,Muzeul
Prin ulmare, vd solicitam in mod
resnecfrros edrrnarao r^ ^,..^^^1:_-1v
Local
rl al Primdria Municipiului liului
Mrrnicinirrhri r\l+^-;+^
olteni{a ^
pentru aceste lucrdri prin suplimentare
u esare
hroet
de httoef
de
Suma nesesara
TVA inclus), votvutdt'
calculatd rnin urma unel
unei evaludri.
Totodati
Totodatd, v6 cAtrno^ t^
wk aducem ^,.-^-.:--,- cd servicirr
la cunogtinfd )trr.vrcilil prrhri.
l,rrhrln n))t
r\rrr'-^',r \-rvurzauer
Civilizatiei Gumelnifa,, ?r.,
perioada
radaiulie__clecemhri
rvrrv4u4 iulie - u(,utrIllone
rLrrrv __ -zuloA
clecembri-ee.)o1
?gLA
unei sume in plus frf6 d" il; cerutd pentru rep
pentru
Pentru acoperirea eie-c-i^'"
aconerirea acestbra.
-*-
Aceste activitdli sunt;

l' in perioada 15 iulie - 15 august se desfbqoard


campania de sdpdturd arheologicd
qantierui Gorgana alr-a di'localitatea pe
Radovanu. Echipa arheologica
activitatea s-a mdrit prin venirea care igi deruleazd
a,unor studenfi in practica de la-Facultatea
U'iversitatea Bucureqti ceea ce de Istorie,
conduce lu o d'e cheltuieli privind derularea
"."gt".e acestei
3 sdptdmdni si care implicd achiziqiade consumabile, hran6,,
ffi::i::,'#:,:l'"-u ptata
2' cursuri de perfecfionare obligatorii
pe tru personalul serviciului public
Civilizaliei Gumelnila,,. ,,Muzeul
3' Acoperirea cheltuielilor cu energie
electricd la Turnul de Apd al oraqului;
4' qi togisticapentru desftqurarea
in bune condifii a activitalii in
;:l|?ilffii'i'mobilier
5' atgatizatea unui-numdt de 4 expozifii
dintre care o expozilie ( in perioada
2a1q urmeazd a fi vernisatd ra Muzeul lunii August
Regional de Istorie Ruse, Bulgaria;
6' Orgzuiizarea' in parleneriat cu Muzeul Municipiului
Bucure$ti, unui simpozion de
-Bucure;ti,
arheologie intemafional, edilia
a II-4 in Mun. prin care Serviciul public
,,Muzeul ci:'irizayei Gumelnitra" va trebui
sd asigure cazarea a inumdr de invitati
incheiat cu Muzeul Municipiutui
:h?:T:ilitinbazaprotocolului Bucureqti pentru aclsi

JinAnd oont-de cele expuse mai


bugetuluiin cuanturn Oe jOAOO fei !ul-g93lg!9ll3AI rugam respecruos suprimentarea

Cu stimd,

Manager
/6 zze
CONSILiUL LOCAL AL MUN OLTENITA /2 o*, ao/E
SERVICI UL PUBLIC ASISTENTA SOCIALA
ggM p^BItM ENru L, [t NANCTAR qoNrABt L
NR ,*: :'^:,!.''!. .t. /i:
A{...&t:,C-

CATRE,

PRIMARIA
MUN. OLTENITA
DIR. ECONOMICA
Prin prezenta,va soricitam aprobarea virarii
de credite bugetare in
cadrur aceruiasi capitor si aceruiasi tiit,
tr spAS orIrit, ,..'"cesara pentru
br"rna functionare a institutiei, confor
n Legii 27312006 ar1.49 astfer:
cAP 66,02.50 MINUS PLUS LEI
20,01,02 r ,000
20,01 30
926
20.04.0l
,I'O'fAL 74
r.000 r,000

De asemenea . va solicitarn modificar ea reparrizarii


pe trimestre
a sumelor alocate din bugetul local conform prevederilor art. 50
din
Legea 273/2006, privind finantele publice
locale, in cadrul aceluiasi
capitol 66.02,50, astfel :,

_\_ tr\ilvllv
iu.u+.ur , r vvv
- ttilrl,

CONSILIER
- CONSTANT]N GEORCETA

o9.Jr
--,^*
R a$1
;PV
t \, 'J
\i
.1
ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA INITIATOR : PRIMAR

HOTARARE
pentru aprobarea achizitionarii de serviciijuridice de consultanta, de asistenta si reprezentare

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,


28. 07 .2016, Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.16043 I 2016 al Primarului municipiului Oltenita
- raportul de specialitate nr. 16044 12016 al Directiei Juridice si administratie publica
locala din .cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avtzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse
in procesele verbale inregistrate sub nr. I 2016:
- prevederile Ordonantei de Urgentam.2612012 a Guvernului Romaniei privind unele
masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si
completare a unor acte normative;
- prevederile art. 36, alin. (9) din Legeanr.2151200I privind administratia publica,
republicata in februarie 2007, cu modifrcarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilo r art. 45 alin. ( 1 ) din Legea nr . 2\51200I privind administratia publica
Iocala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si


teptezentate pentru municipiul Oltenita, Consiliul local al municipiului Oltenita,Primarul municipiului
Oltenita si Primaria municipiului Oltenita, in conditiile legii,

Afi. 2. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va lua masurile


necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor


factorilor interesati .

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Nr, Avrzat,
Adoptata la Oltenita Secretaru
Astazi 28.07.2016
ROMANIA
JUDETI]L CALARASI- MUNICNIUI.
OLTENITA
PR]MAR
Nr. 16043/1L07.2016

EXPUNERE DE MOTI'I/E

Avand in vedere;

^ situalii temeinic justfficate, in cure

vindeLprobarea organigramei,.a
statului de functii si a numarului
Mun" oltenita, modificata, din de personal al
care ,"r,ttu- un ,ingu, post de consilier
"u-"ir"tu

ca o pregatire temeinica si o
studiere
indelungat de lucru;
tate (contracte de achizjtii publice,
note justifrcative, procese_verbale,
primariei Municipiului
Oltenita.

initiez si supun spre dezbatere


si aprobare
oltenita privind aprobarea o"t''i,ii|orarii un proiect de hotqrare a consiliului Local al municipiului
reprezentare.
serviciito, iirtair" de consurtqnld,
de asistenld si/sau de

Proiectul are la baza;

001 privind
Iterioare,.
reducere a
normative. are si completare a unor acrc

PRIMAR
\fl
PRIMARIA MTINICIPIULUI OLTENITA
DIRECTIA ruRIDICA SI ADMINISTRATIE
PUBLICA LOCALA
NR.16044/1r.07 ,2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere proiectul de hotarare privind


aprobarea achizitionani serviciilor juridice de
consultanfd, de asistenjd gi/sau de reprezentare,
insotit de expunerea de motive nr.16043111".07.2016
tinand cont de: si
- prevederile art' 36, alin' (9) ri 115 alin. (1) lit. "b" din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata 11 in 2007', Lumodificarile si completarile ulterioare;
- prevederile ari. -februarie
al.in' 2, lit. b) din o.u.G. nr. 26/2012 privind
^7,
cheltuielilor publice gi intdrirea unere mdsuri de reducere a
disciplinei financiare gi de modificare gi completare
normative. a unor acte

Apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea


achizitionarii serviciilor juridice de
consultanld, de asistenfi gi/sau de reprezentare
intruneste conditiile legale pentru a fi inaintat
analiza si adoptare Consiliului local al municipiului spre
Oltenita.

DIREC
Dragoman lf$

Consilier juridic
Capatin ristina
ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPruLUI OLTENITA R:PRIMAR

Petre

HOTANARP
I
privind acordarea unor sume cu titlul de daune, dobanda legala si chdlfufib i de judecata catre
S.C.OMNIASIG VIE,NNA INSURANCE GROUP S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MTINICIPruLU OLTENITA, intrunit in gedinld ordinard


astdzi,28.01 2016, Av6nd in vedere:
- expunerea de motive nr.1581112016 a Primarului municipiului Oltenila;
- raportul de specialitate nr.1581212016 al Directiei Juridice si administratie publica locala
din cadrul aparatului de specialitate al Prim[rului municipiului Olteni]a;
- avtzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Olteni1a, cuprinse in
procesele-verbale inre gistrate sub nr. 120r6.
- Decizia civila m.284211,2.09.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti -Sectia VI-a civila
in dosarul nr. 323 43 1299 l20ll :
- notificarea nr. I95l2l.05.2016,insotita de fisa de calcul a dobanzii legale emisa de catre
SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA
- prevederile art. 453 si art. 622, ahn. 1 din Lege a m. 1341201 0-Codul de procedura civila,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2),Lit. "b", alin. (4) lit. "a",alin. (9) si art. 115 alin. (1) lit. "b" din
Legea nr. 21512001 privind administratia publica \ocala, republicata in februarie 2007 , cu modificarile
si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.45,alin (2) din Legea nr.21512001 privind administra{ia publica
locala, republicatd in februarie 2007, cu modiftcarile gi completarile ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art.1.(1). Se aproba plata sumei totale de 13579,20 lei, compusa din 8.110 lei cu titlu de
daune (debit principal), 3.3I2,I4 lei dobanda legala calculata de la data de 27 .10.2008 pana la data de
27.05.2016 si2.I5l,06lei cheltuieli de judecata (1.309,50 lei cheltuieli de judecata - fond si 847,56 lei -
cheltuieli de judecata recurs) , catre creditorul S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA,
cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru, nr.51, sector 1, inmatriculata la ONRCB sub nr.
J401104541200I, CUI 14360018 si sediu ales in municipiul Slobozia, str. Stefan cel MAre, bl. M2, sc.
A, parter, judetul Ialomita, tel/fax: 0243123667 5.
(2) Suma totala de 13579,20 lei se va consemna in contul IBAN
RO988RDE450SV48070334500, deschis la BRD SGE SA BUCURESTI ,titular cont S.C. OMNIASIG
VIENNA IN SURANCE GROUP SA,do sar procesual m.323 43 I 299 I 20 I L
Art,2. Se aprobaplata dobanzlilegale ce se va calcula de la data de27.05.2016 pana la
data platii efective a sumei datorate.
Art.3. - Primarul Municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va aduce la
indeplinire prevedrile acestei hotarari.
Art.4 - Secretarul municipiului Oltenila va asigura comunicarea prezentei hotdrAri tuturor
celor interesali.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Nr. Avrzat,
Adoptata la Oltenita Secretar ltenita
Astazi 28. 0l .2016
ROMANIA
JUDETUL CALARASI- MUNICIP IUL O LTENITA
PRIMAR
Nr. 15811/06.07.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere:
- Decizia nr. 2842/12.09.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti -sectia VI-a civila in
dosarul nr. 32343/299/201 1;
- notificarea nr. 195/27.05.2016,insotita de fisa de calcul a dobanzii legale emisa de catre SC
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA si inregistrata Ia Primaria Municipiului Oltenita sub
nr. I3090/31.05.20I6;
initiez si supun spre dezbatere si aprobare un proiect de hotarare a Consiliului Local al
municipiului Ottenita priiind acordarea unor sume cu titlul de daune, dobanda legala si cheltuieli de
judecata.
Prin acest proiect propun aprobarea platii sumei de :
- 8.110\ei cu titlu de daune (debit principal),
- 3.312,14 lei dobanda legala calculata de la data de 27.10,2008 pana la data de 27.05.2016'
- 2,157,06 lei cheltuieli de jidecata (1.309,50 tei cheltuieli de judecata -fond si 847,56 lei - cheltuieli
de judecata recurs) , catre ueditorul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, cu sediul
in
Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector l, inmqtriculatala ONRCB sub nr. J40/10454/2001' CUI
14360018 si sediu ales in municipiul Slobozia, str. Stefan cel MAre, bl. M2, sc. A, parter,
judetul
Ialomita, tel/fax : 02 4 3/2 3 6 67 5.
Totodata propun aprobarea platii sumei reprezentand dobanda legala lalculata de la data de
27,05.2016 pana la data platii efective
Conform celor mentionate in notificarea nr. 195/27.05.2016, emisa de catre SC OMNIASIG
\IENNA INSURANCE GROU? SA si inregistrata la Primaria Municipiului oltenita sub nr.
i3090/31.05.2016, suma se poate plati in contul IBAN RO988RD84505V48070334500, deschis la
BRD SGE SA BUCURESTI,indicand numarul dosarului
Proiectul are la baza:
-prevederile art, 36, alin. (2) tit. "b", alin. (4) lit. "a", alin. (9) si art. l15 alin. (1) Iit. "b" din
Legea ;. 2i5/2001 privind administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cu
mo dffic ar il e si c ompl et ar il e ult erio ar e ;
- prevederile art. 453 si art. 622, alin. I din Legea nr. 134/201}-Codul de procedura civila,
cu
mo difi c ar ile s i c ompl et aril e ult er io ar e.

PRIMAR
PRIMARIA MLINICIPIULUI OLTENITA
DIRECTIA ruRIDICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
NR, 15812t06.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere proiectul de hotarare privind acordarea unor sume cu titlul de daune,
dobanda legala si cheltuieli de judecata catresc OMNIASIG VIENNA INSURANCE GRoup sA,
insotit de expunerea de motive nr.158i1106.07.2016 a d-lui fone Petre primarul Municipiului
Oltenita si tinand cont de:
-
- Decizia nt. 2842112,09.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI - a Civila, in
dosarul nr. 323 43 1299 120 I 1;

- notificarea nr. 195127.05.2016,


emisa de catre SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE
GROUP SA si inregistrata la Primaria Municipiului Oltenita sub nr. 13090131.05.2016, insotita fisa
de calcul a dobanzii legale;
-prevederileart.36,alin.(2) lit."b",alin.(4)lit,"a",alin.(9)siart. 115alin.(1)lit.,,b,'din
Legea nr.215l200l privind administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cumodificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile art.453 si art.622, alin. 1 din Legea m. 13412010 republicata, privind Codul de
procedura civila

Apreciem ca proiectul de hotarare privind acordarea unor sume cu titlul de daune, dobanda
legala si cheltuieli de judecata catre SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GRoup SA intruneste
conditiile legale pentru a fi inaintat spre analiza si adoptare Consiliului local al municipiului Oltenita

DIRE
Dragoman Ni

Consilier juridic
Capatina Qristi
UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIATA MUNICIPIUL OTTENITA

prin primar

S'C' OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, societate administrata in


sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru, nr.51., Sector 1,
inmatriculata la
Registrul Comertului Bucuresti sub nr. 14011,045412001, CUI \426007g, cu sediul ales in
municipiul slobozia,str. stefan cel Mare, bl, M2, sc.A, parter, judetut
Ialomita, tel. /fax :0243/236675r prin prezenta formulam

NOTIFICARE

De plata a sumei totale de 13579.20 lei, din care suma de gL10 lei
reprezinta debit, suma de 3312.14 lei reprezinta dobanda legala calculata
de la
data de 27.10.2008 pana la data de 27.05.2016 ( fisa de alcul anexata
prezentei), iar suma de 2157.06Lei reprezinta cheltuieli de judecata fond
si
recurs ( 1309'50 lei, respective 847.56 lei), astfel cum ati fost obligati
prin
decizia ciaila nr. 2842 din data de 1-2,0g.2014, ptonuntata de Tribunalul
Bucuresti, in dosarul nr. glg4gl2gg120L1.

Plata se va face in Ro98BRDE450sV48O7o3345o0, deschis la BRD SGE SA


BUCURESTI in vederea identificarii platii.
In situatia neefectuarii platii in termen de 15 zile, calculate de la data
primirii prezentei notificari, ztom demara procedura de executare silita,
urmand
sa suportati si cheltuielile de executare.
3r'

Anexam prezentei:

decizia civila nr.91g177.02.2018,


in copie certificata
pentru conformitate
originalul; cu

fisa calcul dobanda


legala.
Va adresam rugamintea
ca ulterior eieituarii
p, atii,sa ne comunicati
pe fax
t" e-mail ( sab'iela'iacobe>omnialis.ro),
'::::'^?^;;. ordinur au prutahxhasur

Pentru informatii suplimentare,


persoana de contact
Iacob, tel 0243/236 675,0723/g9g - cons. juridic Gabriera
2gg.

Va multumim.

Cu stima,

Consilier j
Gabriela I
r\ \,lr-i\

TRTBUNALUL BUSrR#fi TittrA A vr-A crvrr-A

Dosar nr. B2B4 g/ zgg / zot rx

DECrzrA cl.vltA nr. zg4z


gedin{a pubiicil.de la
lz
""ptJo$rie zor4
_ Completul constituit din:
_ _ PreEedinte: Haraga Cristian
Judecitor: Larion frlI".r" fVledilina
Judecitor: Badea Mid[Iina
Grefier; Ivanof_Gogu edriana

t*:?1S'::,:.:
**l INSURANCE GROUP
VIENNA ^r::f.-llT
formut at d e re curenta recl a m
an MNIASIG
vvrrLrcr'ruLUrru cu inumaltt pArA{i
SE i
p-1_o"1ui5;;;;;;;;#""s:,i,l",il,tfr,illili Bucureqti i."":l::::,:llr:
in doiarul nr. "^,:
,ga,B1;
3z343ir|9"91rorr" i
;;;";
ifriiitfi
IIIIMAR, :1l;ht$Hiol*#i1-i5i^1#xwfr,:,"'",'6if{ffi/i.i';il
UNITATEA' ADMi]*,r;lyT{y;rnrronreii-o-pf
;$T[ffi tr*.',ily,ll::t#l:litilfi ffi
La apelul
d',urL' rromrnal
nominal racut i
idcut in
*Yffi
EC'AQTIA:*?H^,"!_":llu"u"'X''T")';r'#"i;iil"tirllilffi:f
C'otfni,ild
i; "?il:Y"ft
publicd, ra ordine, ;;-p;;;l"td recurenta
I::l3T""th, prin avocat cu imputernlcrre avocatiari oorenrjrrX ro nr- r- .r^^^-- ,, v
^s,1$_inta
ernrcrre avocafial[ colectivX la fila ! do.ur, il;;t fi_d
^.
F-aftcut referatul de_cdtre grefierul de qedinfd,
Recrrrenra dupd care:
1'i'1:i j Ii L T:
"o.,,_.llyei
IT:TJ;ilT': *1 G."* jl" ni'J,)f# X'f; il; u cu ntin a
j;li,l?Hff
cuantum.$e H".?ui*l**::ililg::;lH:y#:".i?.r'Jiil'*? jl.,:l*::,l*tiTi;
a ca r e

458,96 l_,i gi timbru;uiicia, de O lei.


cd reJurenta a indeplinit oblig gite
cxtre tJilt"ililf:H|}i stabitite in sarcina sa de
Nemaifiind alte cereri de formu-lat,
excepfii de invocat^sauprobe de
cauza ilr ttut.^ae judecata .i administrat,
::'lJ.Xr::i."rfiA: u.o.au cuvantur pd4ilor in dezbateri
prin avocat, soricitd admiterea recursurui,
miter'ii cererii de chemare_ in j"a""uia modificarea
urtf-"I .,,- a fost
;H.A ; t"#ffJ,*T:f;" ff T3 ?:1 J:il:ft*t i,J:T
Tribunalur declard incheiate dezbaterile
qi reline spre solufionare.

TRIBUNAIUL,
DeliberAnd asupra recursului civil de
fa!d, constatd
rslq, vvrrDLo.L4 urmdtour"l.,
[rI lllaLUaI.glg:
til;#;::.;:1;,:?"i::.,.;. daune sunt iustificate qi au fost produse in condiliile
in plus, s-a ardtat c5 in actele
:.Ti:q de polilia rutierx s-a constatat faptul
ei,.actere.fima
fft','*"^::+"*::**:l^l^":'."l iniocilite ru ,"Ji'ioiganurui constatator

i;;rtiff.l'o;:;,xT;i?t';;,5;'.jri:'y,:::"i:"{il,?:,?*p#i:#:ilifir"ffii'?"li
ffi;i#,Jftfi.ffi',#n *."J$ll:. 0"",.u eliberarea autorizaliei a.-."p",{ii"ii

9 Recurenta a apreciat c[ toate imprejurxrile


I
rdspundere fac dovada panb ra proba menlionate in declaralia pe proprie
intimatele-pArAte.
;;ilil;;;;*;, a fost produsd in cauzd de cdtre

consra rn neghlenta sau lipsa de interes manifestatd


de .e1t"-frarItrl" l-.rtri"*
nese,f;;l#;; r uc ,respunzdtoare obstacolelor
*1'l,y:'*:*::f"::]:::ylf
neintre^linerea corespunzxtoare a'carosabilului. 'rEDPLrrrLdLUa'e a oosracolelor
:espectiv $f
au fost invocate disp. art. go4pct.
C.or"..:l"1rept, 9, 3o4 ind. r qi art. 3rz alin. , tS
Intimatele-p ArAte nu au formulat intAmpinare.

):?,*T*:ff::?"1*.'3, *"'I..'# ;;..1 i;ele invocate Ei de dispoziriile

Astfel' tribunalul reline cd dovedirea cumulativl


a
.o,obo,utx u
elementelo
;:'1,"i.,"#il;U"ff*,lilu,1l3r,iX?;:
'.;
raliei conducXtorului auto, ci prin interpretarea
ate in cauz[. A nu admite ]uarea in considerare a
-'." unor astfel de dovezi ar insemna sa se contravind principiului aflarii adevhrului si
sa nu
u-se astfel dreptul ia un proces echitabil instituit
ntru apararea drepturilor omului si a libertatilor
t parte.
considerentele expuse anterior, apreciind a fi
delictuale, tnbunalul,
ctetrcJuale, tribunalul, cu majoritate, va admite
' Fecursul) va modltlca senttnfa recuratl in sensu] cd va admitt cereiOa ae t6hemarO in
?:\ ' - gi va obltga
' 9t obliga piiriilii
pat"Ul la plata cXir"
cltre reclamant[
.eclamant[ a sumei de Brro ]ei debit.
'' odatd, urmeazi a fi obiigali pArAlii la plata dobAnzilor legale aferente debitului
' --;-J-.--,- pe^ntru
5-"^^-^ perioadaq incery1_d
urvvyqr* uLrcu Lrcr'Lcr'
data wY zTlo.zoo8 qi
de z/'rv'zuuo
ullegrara ' a"u]","ll$
pand 1a
ijr palla plata
la plara
:Y
lr^rb9l' debitului. In cauzd sunt aplicabile disp , art. 43 C.com., de-bitorui fiind de
in inlArziere, intrucAt acliunea in regres exercitat5 de asigurxtor (societate d,e
9i,.p,
asigurare)
]mpotriva persoaneior culpabile de-producerea unui accident este comerciald,
iar nu civil6. (conforrn deciziei nr. XXIII lr9-.og.zooZ, pronunlatd de i"^lt" ilild"
Casalie qi Justitie in recurs in interesul legii).
In temeiul dispoziliilor art. _274 alin_. _ r C.proc.civ., linAnd seama de culpa
procesuald a pArAfllor, urmeazX se dispune obligarea acestoia ia plata sumei
de r3o9,5
1ei cu titlu de cheltuieli.de judecat[ in fond, rJspectiv lei taxa de timbru,"sl'ti
7o6,s
timbru judiciar qi 6oo lei onorariu expert.
- Totodat[, avAnd in vedere culpa procesualH a intimatelor determinatd de
admiterea cdii de atac, in terneiul disp. irt. -274 alin. r C.proc.civ. urmea z6 a fi obligali
intima{ii la plata cdtre recurentX a sumei de 382,6 lei taxa de timbru gi timbru
pentru recursul promovat in dosarul nr.3z34glzgglzorr al Judec[toriei Sectorului ludliar
r
Bucureqti qi 464,96lei taxa de timbru qi timbru judiciar (achitate in prezenta cale
de
atac), in total 847,56\ei.

PENTRUACBSTE MOTTVE
iN xutuBLE LEGrr
DECIDE:

Admite recursul formulat de recurenta reclamantd OMNIASIG VIENNA


INSURANCE GROUP SA cu sediul ales la SCA ,,Corciu&Asocialii" din nucuregti,
Bd. Unirii' Tronson 1, nr. 69, bl. GzB, et. Mezanin, sector impotriva sentinfei civile
3,
nr. rB4B/o6.oz.zot4 pronunlat[ de Judecltoria Sectorulu].r Brlcureqti in dosarul nr.
94431299f zorr" in contradictoriu, cu intimalii parali pmruAnre

CXlSraqi.
Modificd sentinla recuratd in sensul cd:
Admite cererea de chemare in judecatd.
, 9n]ig[ p6rAlii_la p]ata c[tre rec]amantX a sumei de Brro lei debit, precum gi la
plata dobAnzii le_gale aferente debitului incepAnd cu data de z7.to.zoo^S qi pAnd la
plata integralb a debitului.
Obligd pArA;ii la plata c[tre reclamantd a sumei de r3o9,s lei cu titlu de cheltuie]i
de judecatd in fond.
Obligd intima{ii la plata cdtre recurentd a sumei de 847,56 lei cheltuieli d,
."judecat[ in recurs.
Cu opinia separat[ a d-lui judecdtor Haraga Cristian.
Irevocabild.
PlonunlatX in gedintd pr_rblic[, astizi 72.og.2or4.

PRE,$E,DINTE, JUDECATOR, JUDECATO-R, ]


Jud. Haraga Cristi4n Larion Iuliana Mdd6lina Badea M[dilina
'\r.{

GREFIER,
lvanof-Gogu Adriana

Red/dact/BM/ z3.o g.zo t4 / oz. ex r-jiiD-,i t.

v' t 'r'd, .,r


' ra- '1',1
t11ir
:,ra,.i,
DOSAR NR. 32343/299/20 I 1* .i:-
- -' '; '

r, il,t,1fi
..
'i''Jlli:f.'
j,-5..
': ,r
OPINIE SEPARATA ,
'

Nu suntem de acord cu solutia pronuntata de Tribunal cu maioritate,


pentru urmatoarele considerente:

In cawza nu s-a facut dovada indeplinirii conditiilor necesare pent1u


intrunirea raspunderii civiie delictuale
Astfel, proba esentiala a faptei si a legaturii de cauzahtate dintre aceasta
si prejudiciu este declaratia data de conducatorul auto asigurat al societatii
reclamante. Aceasta a platit asiguratului sau contravaloarea reparatiilor
necesare aducerii autoturismului in starea de dinaintea producerii
incidentului, considerand ca a intervenit cazul asigurat prin contractul de
asigurare facultativa. Faptul ca reclamanta a considerat, tn baza clauzelor
contractului de asigurare, ca se impune despagubirea asiguratului nu poate fi
opus insa paratilor, terti fata de contractul de asigurare, pentru ca aceasta ar Jl
avea semnificatia incalcarii principiului relativitatii contractului: nimeni nu
poate fi obligat inbaza unui contract la care el nu este parte. Fata de parata,
reclamanta era obligata sa dovedeasca indeplinirea conditiilor necesare pentru
atragerea raspunderii civile delictuale. Or, reclamanta nu a satisfacut Jarcina
probei, neadministrand nici unr mijloc de proba care sa nu emane de 1a
conducatorul auto implicat in accident, as_igurat a1 reclamantei, care sa ateste
producerea accidentului in conditiile afirmate.

In acelasi timp, expertiza efectuata nu poate fi privita ca avand" valoare


probatorie, din moment ce ea a fost efectuata ia mai mult de cinci ani de la
data la care a avut loc prezumtivul accident, ceea ce face ca toate consideratiile
expertului sa fie pur ipotetice si de ordin general.
j:

a fost satisfacuta, suntem


recursului si mentinerea

.rtr,, JUDECATOR,
t,$
ao Cristian Haraqa
JF
;Q
"-* fl
"r.lrr|

JUDECATORI A .qRCl'O1{r IL,UI


EUCUREST-I
Frerenta copie fiind conlormA cu ciigina;,ri,
afhr trr dosarul lceri.el judr::eItorii
se lega! le- noi.
'*;7'6.;d
"r.'40 qs\ zssl zo{\t
\ct
i\c

\z
Data scaclenta tr)ata platii

Dobanda legala Dobanda legala


remuneratoric penalizatoare
Perioada sau f)obanda de standard
Fractic
referinta BNR conform art, 3 aLin.2
sau l)obanda de (ester dob. alin2l
politica monetara renruneratoie+41o1 este dob.
-- - i.--*--
I
rentuneratorie+876)
2008-Ocr-28 - lOs zite
2008-Dec-3t iclin tOO 10.00% i I 44 03 lei

2009-Jan-01 -
2009-Jun-30
2009-Jul-01 184 zile
2009-Dec-31 din 365
2010-Jan-01 - itSt ,ile
2010-.lLrn-30 ldin 365
201 0-.lLrt-01 -
2010-Dec-31

271 z.ile
din 366

< ')i0,/
J.--t /\) 212.30
- 35
izor:-1.,r-oz
din -)())
'':l:-' -5'o(){l/o 3.9.88 lei
i2013-Aus-05
v*--**^------"
i2013-z\ug-06 - 56 zile i 4.50%
2013 -Se p--30 din 365

4.25%

zot 3-xou-06 - i 64 z,ile


' '+.00%
2014-Jau-08 I clin 365

27 zlle
3.75%
izor+-p.u-o+ din 365
s-__--*___
Izot+-t'.tr-os 1 81 zile
!zot+-nug-o+ clin 365

2014-Aug-05 - 57 zl1e
201 4-Sep-30 din 365
2014-Oct-01
2014-Nov-04
2014-Nov-05 61zrle
z.t 5%
20i 5-.lan-07 din 365
2015-.1an-08 - 28 zile
!
din 365
i 2.50Yo
i2015-ljeb-04

i
zo t s-r.u-o:
| 2015-Mar-3 i
2015-Apr-01 -
2015-Ma5'-06

12015-May-07
i - zot 5-Dec-31

I Perioada 2008-0ct-28 -
I zole-nnay-zz
| '__.^__
ROMANIA PROIECT
CONSILruL LOCAL AL MLINICIPTLUI OLTENITA INITIATOR: PRIMAR

Ton Petre

HOTARARE
privind transformarea unor posturiL din cadrul aparatului de spe lui municipiului
Oltenila gi din cadrul seviciului public Unitatea de Asistenld Medico-Sociald Oltenila

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinard astazi,


28.07.2016, Avand in vedere :

- expunerea de motive nr. 1576112016 aPrimarului municipiului Oltenita;


- raportul de specialitate nr.1580212016 al Serviciului Resurse umane, din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Oltenila;
- avtzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenila, cuprinse
in procesele verbale Ei ?nregistrate sub nr. 12016.
- prevederile HotS.rArii nr.I22l20l4 a Consiliului Local Oltenila, privind aprobarea
organigramei, a statului de funclii gi a numdrului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Oltenitra, rnodifi catd;
- prevederile H.C.L. Olterni{a m.5012014 privind aprobarea statului de functii al serviciului
public Unitatea de Asistenla Medico-Sociald, cu modificdrile uiterioare;
- prevederile ar1.6,alin. (4), art.23,alin.(3) Ei ale anexelor I cap.I lit.A (c) Ei III din Legea
nr.28412010 privind salarizarea unitard a personalului platit din fonduri publice , cu modificarile gi
compietarile ulrerioare;
- prevederile art. 36,alin.(2),lit."a",alin.(3),lit."b", alin. (9).din Legea m. 2151200I privind
administratia publica, republicata in f'ebruarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art.45 alin.(l) din Legea nr.21512001 privind administralia publicd
local[,republicata in februarie 2007, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aprob[ transformarea funcliei publice "consilier, grad profesional debutant",
prevdzut in cadrul Compartimentului Registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Oltenila, la nt. crt.24, in funclia public[ de execulie "consilier, grad profesional asistent",
urmare a termindrii perioadei de stagiu.
Art. 2.Se aproba transibrmarea posturilor contractuale " asistent medical "prev[zute in
statul de funclii al al serviciului public Unitatea de Asistenla Medico-SocialS Olteni{a la nr.7 si 8 in
"asistent medical principal" ca urmare a promovdrii examenului suslinut in data de 19.04,2016.
Art. 3.Statele de funclii ale aparatului de specialitate al Prirnarului municipiului Oltenila qi
ale Unitalii de Asistenld Medico-Sociald Oltenila se vor modifica in mod corespunzdtor.
Art.4. Primarul municipiului Oltenila prin serviciile de specialitate gi directorul Unitalii
de Asistenld Medico-Sociald Oltenila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hot[rdri.
Art.5. Secretarului murricipiului Oltenila va comunicaprezentahotdrdre tuturor factorilor
interesati.
PRESIEDINTE DE SEDINTA.
Nr. Avrzat,
Adoptata la Oltenita Secretarul mu ipiului Oltenita
Astazi 28.07.2016
JUDETUL CA.LARA$I - MUNTCIPIUL OLTENITA
PRIMAR
Nr. 15761 106.07 .2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind inilierea proiectului de hot[rdre privind
transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Oltenila qi al serrviciului public Unitatea de Asistenla Vtedico-social[
Oltenila

tinAnd cont de:


- raportul de evaluare a perioadei de stagiu a unui funclionar public debutant ca
urrnare a parcurgerii acestei 6rerioade gi a oblinerii calificativului "corespunzdtor,,;
- adresa nr.51912016 a ser''riciului public Unitatea de Asistenld Medico-sociald
Oltenifa, din care rcntltd, cd solicitd transformarea unui numdr de doud posturi de
asistent medical in posturi de asistent medical princip al ca unnare a sustinerii
examenului de promovare;
- prevederile Hotdrdrii nr.12212014 a Consiliului Local Oltenila, privind aprobarea
organigramei, a statului de functii qi a numdrului de personal-aIe upurutului d.
sp e c i al itate al Primarului munic ipiului olteni{a, mo di fica-td
;
- prevederile H.C.L. Oltenila nr.5012014 privind aprobarea statului de funclii al
serviciului public Unitatea de Asistenld Medico-Social6, cu modificdrile ulterioare;
- prevederile art.6(4) qi art.2(; (3) din Legea nr.28412010 privind salarizarca unitard
a personalului pldtit din fonduri publice, modificatd
;i completatd,,
iniliez proiectul de hotdrdre privind aprobarea transform[rii unor posturi din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenila gi al serviciului public
Unitatea de Asi sten!6 Medico- S ociald Olteni{a.

PRIMAR,

TONE
PRIMARIA MTINICIPIULUI OLTENITA
Serviciul Resurse umane
Nr. 15802 din 06.07.2016

Raport de specialitate

Subsemnata Postelnicu Larisa


- inspector de specialit ate, avdnd in vedere:

- expunerea de motive nr.1576112016 a Primarului municipiului Oltenifa,


insolita de proiectul de
hotdrare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de'speciaii
tate al primarului
municipiului Oltenifa 9i al serviciului public Unitatea de Asistenld Medico-Social6
oltenifa;
- raportul de evaluare a perioadei de stagiu a unui func{ionar public debutant ca urrnare
a
parcurgerii acestei perioade gi a oblinerii calificativului ,,corespunzdtor,,;
- adresa nr.5l9l20l6 a directorului serviciului public Uniiatea de Asistenld Medico-Sociald
oltenila, din u prevederile H.G.R.nr.2g6l20r1, modificatd gi
completatd, s- in funcfie a unor angaja[i;
- prevederile ri Local oltenila, pri'vind aprobarea organigramei,
a statului de funclii gi a numdrului de personal ale aparatutui oe ,p..iulitut. primarului
al
municipiului Oltenila, modificat6;
- prevederile H.C.L. oltenila m.5012014 privind aprobarea statului
de funclii al serviciului public
Unitatea de Asi stenf 5 Medico-Sociald, cumodificirile ulterioare;
- prevederile art.63(1) lit.d al Legii nr.2l5l200l privind administratia
publica local6, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile arl'6(4), att.23(3) gi ale anexelor I cap.I lit.A (c) gi
III din Legea nr.2g4l21I1privind
salarizarca unitarb a personalului pldtit din fonduripublice modificatd
, gi Jompletata,

cor,tsider cd proiectul de hotdrdre privind. transformarea unor posturi


din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului oltenila gi al serviciului public
Unitatea de Asisten!6
Medico -S ociald olteni{a se incad reazl inpt.rr.d"til. le gale.
/L?,/ j
tL
PRIMARIA MUIICPruLUI OLTENITA
JUDETUL cAr,.lttt$1 2E",a5, Mh

RAPORTUL DE EVALUARE A PERIOADEI DE STAGIU A

FUNCTIONARULUI PUBLIC DEBUTANT

Numele qi prenumele funcfionarului public debutant :


CONSTAIYIINESCU ADRIANA
F uncf ia public6: CONSILB,R DEBUTAI',{T
Compartimentul : IIEGISTRU AGRICOL
Perioada de stagiu: de la 20.05.2015 la 20.05.2016
Data evalulrii :

criterii de evaluare pentru funcfionarii publici debutanfi clasa I Punctajul obfinut

l. gradul de cunoaqtere a reglementdrilorspecifice domeniului de activitate 4'7

2, gradul de cunoagtere a specificului gi a principiilor care guverneaztr


adminisfiafia publici gi a raporturilor administrative din cadrul autorittifii sau 416
institufiei publice
3, capacitatea de indeplinirc a atribufiilor 4r7

4, gradul de adaptabilitate 9i flexibilitate in indeplinirea atribufiilor 416

5. aptitudinea de a distinge corect lntre caracteristicile diverselor opfiuni in 4r7


indeplinirea atribu{iilor de serviciu gi de a identifica cea nrai bun[ variant[ de
acfiune
6, capacitatea de hansmitere a ideilor, in scris gi verbal, fluenfl in scris, 4'7
incluz0nd capacitatea de a scrie clar qi concis

7. capacitatea de a lucra in echip6, respectiv capacitatea de a se integra intr-o 4'8


echip[, de a-qi aduce contribufia prin participare efectivr, de a sprijini
activitatea echipei in realizarea obiectivelor acesteia

Nota pentru indeplinirea criteriilor de performanta: 4,68


Menfiuni privind interviul de evaluare:

Consider indeplinite corespunztrtor criteriilp


de evaluare stabilite inifial.

Califi cativ de evaluare: CORESpUNZATOR

Propuneri :

Propun numirea in funcfie pubrica definitivtr


a funcfionarurui.

Recomandilri:

Aprofundarea legislafiei aferente postului.

Numele qi prenumere evaffi


F uncfia publica: DIRI,CTOR

Data intocmirii :
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA l/99o
STR. ARGESULUI NR 134,MUN. OLTENITA
JUD. CALARASI /9 ^o r- z'd/6
CIF: 17993499; e-mail
- olte@
Nr. fl1 /2016, mai, Lg

CATRE,

PRIMARIA OLTENITA

Resurse umane

Va remitem alatutat, documentatia privind organizareasi


sustinerea
ipalpebaza
i (anexate in

din prevederile legale in uigourJul


rent modificarilor este bugetat pe anul2016
si se suporta din finantarea de la Ministerului
Sanatatii prinDSp calarasi.
Anexam,deasemeni, statul de functiuni vatauit
ladatade 01.05.2016. si
nctii prin transformarea unui numar de
asistent medical principal, in conformitate
a,art26, alin 3 si includerea asistentului
L nr 3212016.

DIRECTOR CONTABIL

Radita Niculae
ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPruLUI OLTENITA IATOR:PRIMAR

Petre
t+
HOTARARE
privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiu
ce apaftin domeniului privat al municipiului Olte

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,


28.07.2016, Avand in vedere:
- expunerea de motive ru.15960120i6 ale Primarului municipiului Oltenita;
- raporlul de specialitate m.1596I12016 al Directiei urbanism-Compartimentul
administrare unitati locative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- prevederile H.C.L. nr.2712005 privind modificarea Hotararii m.5ll200l a Consiliului
Iocal aI municipiului Oltenita privind insusirea listei terenurilor aflate in domeniul privat al
municipiului Oltenita, anexa nr.l,nr. crt.l88 si anexa nr.2, nr.crt.79,B0;
- prevedelile art.1O,alin,(2), (3), art.lI,art.l2,art.14, din Ordonanta de Urgenta 401 1999 a
Guvernului Romaniei privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de
locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Urgenta 431 2014 a Guvernului Romaniei privind durata unor
contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia locuinte;
- prevederile art.2l din Legea nr. 114|1996 privind locuintele, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevedertle aft.32,alin.(1) ,art. 37 din Hotararea nr.I275 12000 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii m.17417996 privind locuintele;
- prevederile arl.l,alin.(2) din Hotararea nr. 310 I 2007 a Guvernului Romaniei pentru
actuahzarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte
apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia,
precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale
societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome;
- prevedelile art. 36,alin.(2),lit."c",alin.(5),lit."b",alin. (9) din Legea nr, 21512001 privind
administratia publica, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (3) din Legea nr.215l200l privind administratia publica
locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:
Afi. 1. Se aproba prelungirea unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin
domeniului privat al municipiului Oltenita, potrivit anexei ce face parle integranta din prezentahotarare
Art. 2. Prelungirea contractelor precizatela art. 1 se va face pe o perioada de 5 ani.
Aft.3, Tariful debaza lunar al chiriei (lei/mp) pentru locuinte se actualizeazd.in funcfie de
rata anuala a inflatiei, in conditiile legislatiei in vigoare.
1,;rt.4. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialrtate, va lua masurile
necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.5. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
factorilor interesati .

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Nr. Avizat,
Adoptata la Oltenita Secretarul pjului Oltenita
Astazi 28. 07 .2016
Butoi Ion
SITUATIA PRELUNGIRII CONTRACTELOR DE LOCATII.INE ALE LOCUINTELOR CE
APARTIN DOMENIULUI PRIVATAL CONSILIULUI LOCAL OLTENITA

Nr. Nume gi prenume locatar Adresa spaliului locatrv Num[r contract/


crt. dat[ orelunsire
1 SCROFIE NICUSOR ROBERT str. M. Eminescu, nr.33C, r2s77l 13.07 .2009
bl. Olfil. sc. A . ap. 31 04.07.2016
2 POSTELNICU MARGARETA str. M. Eminescu. nr. 33A. rr36el 26.06.2009
bl. Olfil. sc. Aap. 18 29.06.2016
5 LAZARION str. Luceafarului. bl. P29. rrsgsl rr.07.2006
sc.B. et. 3. ap.16 r1.07.202r
4 VLAD MARIN str.Luceafarului, n r. 1, bl. 20 12s.06.2006
P29. sc.A. ap.5 tr. 07 .2016
5 NEACSUVIOREL str. M. Eminescu. nr. 33C. t06271 17.06.2009
bl. Olfil, sc. A, ap.46 29.06.202r
6 NEACSUADRIANA str. M. Eminescu. nr. 33C. 106281 r7.06.2009
bl. Olfil, sc, A, ap.47 29.06.2021
ROMANIA
JUDETUL cAr,Anagr
MUNICIPIULUI OLTENIIA
PRIMAR
Bd. Republicii nr. 401915400 Oltenita
ljud. Cdlarati
Tel: 0242.51 0 | F ax: 0242.5 1 5.087
5.7 7

www.primariaoltenita. ro
Nr.15960 108.07.2016

EXPLiNERE DE MOTIVE

AvAnd in vedere cererile adresate Primdriei municipiului Oltenila de c6tre beneficiarii


unor contracte de inchiriere , qi anume:
- solicitareant. 15717 106. 07.2016 - SCROFIE NICUSOR ROBERT in calitate de locator inbaza
contractului de inchiriere nt.12577l 13.07.2009 si al actului aditional nr. 18268 I 13.0g.2}ll,carea
expirat
la data de 04.07 '2016, pentru imobilul situat in str. M. Eminescu, nr. 33C, bl. Olfil, sc.
A, ap. 31 ;
- solicitarea nr- 15026 I 28.06.2016 - POSTELNICU MARGARETA in calitate
de locator inbaza
contractului de inchiriere nr.11369126.06.2009 si al actului aditional nr.I82l8l 13.0g.2lIl,,carca
expirat
la data de 29.06.2016, pentru imobilul situat in str. M. Eminescu, nr. 33A, bl. Olfil, sc.
A ap. 1g;
- solicitarea nr. 15018 I 28.06.2016 - LAZAR IoN in calitate de locator inbazacontractului de
inchiriere nr. 11595/ 11.07.2006 si al actului aditional nr. 16448 I 17.0B.2}ll,care
expira la data de
17.07.2016, pentru imobilul situat in str. Luceafarului, bl. p29, sc.B, et,3, ap. 76;
- solicitareant- 15667 I 05.07 ' 2016 - VLAD MARIN in calitate de locator inbazacontractului de
Inchiriere nr.20 125'06.2004 si al actului aditional nr. 16462 I 17.08.2}Il,care expira
la data de
11.01'2016, pentru imobilul situat in str.Luceafarurui, n r. 1, bl. p29, sc.A, ap.5;
- solicitareanr' 13182 l3I. 05.2016 - NEASCU VIOREL in calitate de locator inbazacontractului
de inchiriere nr.10627l I7.06.2009 si al actului aditional nr.16701130. 06. 2}Il,carea
expirat la data de
29.06.2016, penhu imobilul situat in str. M. Eminescu, nr. 33c, bl. olfil, sc. A, ap.46;
- solicitareanr-l3IB2 131.05.2016-NEASCUADRIANA-sotia,incaliiatedelocator inbaza
contractului de inchiriere nr. 106281 I7.06.2009 si al actului aditional nr. 74273130.
06. 20lI,care a expirat
la data de 29.06.2016, pentru imobilul situat in str, M. Eminescu, nr. 33C, bl. Olfil, sc.
A, ap. 47 ;
; prevederile art.10 alin2,3,art.lI,arl.l2,art.I4 dinOUGRnr.40 din 8 aprilie 1999 (*actuaiizat6*)
privind protecfia chiriaqilor gi stabilirea chiriei pentru spaliile cu destina{ia de locuin,te (actualizatdpdnd.la
data de 30 martie 2007*)
- art.2\ din Legea nt. Il4 din 11 octombrie 1996, republicata,privind locuinfele;
- art.32 alin2, aft.37 din H.G.R. nr. I2751 7 decembrii 2000 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinlei n . il41 1996,
'prevederile art. 1 alin (2) H.G.R. nr. 310 din 28 martie 2007 pentru actualjzareatarifului lunar al chiriei
(lei/mp) practicat pentlu spafiile cu destinalia de locuinle apa4inAnd domeniului public
sau privat al statului
ori al unit6lilor administrativ-teritoriale ale-acestuia, precum gi pentru locuinlele de servicir,
locuinfele de
intervenlie gi cdminele pentru salaria{i ale societdiilor comeiciale, companiilor nafionale,
societdtilor
nalionale gi regiilor autonome
- art. 36 alin.(2) lit. ,,c", alin.(5) lit. ,,b" gi art.r23 din Legea nr. 2r5l 2001 aadrninistra{iei
Publice locale , republicatd in februarie 2007, cumodificdrile gi completirile ulterioare
.
- tariful de bazd' lunar al chiriei ( leilmp) se actualizeazd, ii funcgie de rata infla{iei, i1 condi{iile
legisla{iei in vigoare,
Fata de cele expuse mai sus , initiez un proiect de hotarare privind prelungirea
termenelor contractelor
de localiune cu 5 ani.

PRIMAR,
ROMANIA
JUDETUL cAlAru.gr
MUNICIPIULUI OLTENIIA
DIRECTIA URBANISM
Bd. Republicii ru. 40 | 915400 Oltenita ljud. Cdldrati
Tel: 0242.5 I 5.7 7 0 | F ax: 0242.5 1 5.087
www.primariao ltenita. ro

Nr.15961/08 07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
Avand in vedere:
- proiectul de hotarare privind privind prelungirea contractelor de localiune ale locuinjelor ce aparlin
domeniului privat al municipiului OlteniJa cu 5 ani , ale cdror termene expird in anul 2016 , insotit de
expunerea de motive a d-lui Jone Petre - Primarul municipiului Oltenita, intregistrata sub nr. I 08.07.2016
3. prelungirea termenului contractelor de localiune ale locuinlelor ce aparlin domeniului privat
al consiliului Local oltenila ale cdror valabilitate expird in anul 2016,
4. prevederile cap.III, art.5 alin 1 din contractul de inchiriere ,, la expirarea termenului
contractului poate fi reinoit cu acordul ambelor pdrli"
3. Imobilele sunt situate in municipiul Oltenila si inscrise in H.C.L. nr. 5Il 200I a Consiliului
Local Oltenila, privind insuqirea listei terenurilor aflate in domeniul privat al municipiului
Oltenifa, dupa cum urmeazal.
- str. M. Eminescu, nr. 33C, bl. Olfil, sc. A, ap.3I, str. M. Eminescu, nr. 334, bl. O|fi|, sc. A
ap. 78,ap.46.ap.47 ,anexa nr. 1, pozitia 188
-str. Luceafarului, bl P29, sc.B, ap.16, anexa lu. 2, pozitia 80
- str. Luceafarului, nr. I,bl.P29, sc.A, ap.5, anexa2 poz.79
4. prevederile art.10 alin 2, 3, arI. II, art.I2, art.I4 din OUGR nr. 40 din 8 aprilie 1999
(*actualizatd*) privind protecfia chiriagilor qi stabilirea chiriei pentru spa{iile cu destinafia de locuinfe
(actualizatd.pdnd,la data de 30 martie 2007*)
5. prevederile Legii nr.ll4 din 11 octombrie 1996, republicata,privind locuinfele
6. prevederile art.32 alin2, art.37 din H.G.R. nr. I2751 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinfei nr. l74l 1996,
7. prevederile art. 1 alin (2) H.G,R. nr. 310 din28 marlie 2007 pentruactuahzareatarifului lunar
al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaliile cu destinaJia de locuinle aparlinAnd domeniului
public sau privat al statului ori al unitdfilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum gi
pentru locuinlele de serviciu, locuinlele de intervenlie gi cdminele pentru salariali ale
societdlilor comerciale, companiilor nafionale, societd{ilor nafionale gi regiilor autonome
8. art. 36 alin.(2) lit. ,,e", alin.(5) lit. ,,b" qi aft.123 din Legea nr.2I5l 200I a adrninistraliei publice
locale , republicatd in februarie 2007, ct modificdrile qi completirile ulterioare .
susfin ini{ierea proiectului de hotlrare din care si reias[:
- prelungirea contractelor de localiune chiriaqilor enumerati in anexd
- termenul de prelungire este de 5 ani
- tariful debazd,lunar al chiriei (lei/mp) se acttalizeazd in funcfie de rata inflatiei

Director executiv,

ing.B ela
ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPruLUI OLTENITA OR:PRIMAR

HO TARARE
privind aprobarea efectuarii unui schimb de bunuri imobile intre Municipiul Oltenita,
prin Consiliul local al municipiului Oltenita, si S.C. EVERGREEN ESTATES S.R.L. Oltenita

CONSiLIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI OLTENITA,intrunit in sedinta ordinara astazi.


28 .07.2016, Avand in vedere :
- expunerea de motive nr.\6462 I 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate rv,164631 2016 al Directiei urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Oltenita ;
- avtzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita consemnate
in procesele verbale inregistrate sub nr, I 2015.
- prevederile H.C.L. nr.2712005 privind modifrcarea Hotararii nr. 5112001 a Consiliului
local al municipiului Oltenita privind insusirea listei terenurilor aflate in domeniul privat al
municipiului Oltenita, anexa nr.1, nr.crt. I02, act de lotizare nr.320412014;
- prevederile H.C.L. nr.8312007 pentru constatarea apaftenentei la domeniul privat al
rnunicipiului Oltenila a unui teren in suprafata de 143.300 mp., situat in tarlaua 412 si 413 si
completarea/rectrfrcarea anexei nr. I la HCL m.27 I 2005 privind modificarea HCL nr.5ll200l privind
insusirea listei terenurilor aflate in domeniul privat al municipiului Oltenita;
- contractul de vanzare cumparare autentifrcat sub nr.1379120\2 de catre Biroul Notarial
"Melania Popa si Asociatii", prin care S.C. EVERGREEN ESTATES S.R.L. dobandeste dreptul de
proprietate asupra bunului imobil teren intravilan in suprafata de 806 mp. si constructia cu destinatia
Club,in suprafata de 806 mp. situate in municipiul Oltenita,str.Argesulut m.74-76(fost nr.68), numar
cadastral 169+169-Cl;
- extrasele de carte funciarapentru informare nr,2066912016 si nr.2061312016 eliberate de
OCPI Calarasi-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita pentru cele 2 bunuri ce fac obiectul
schimbului;
- rapoartele de evaluare a proprietatilor imobiliare nr.1636012016, si nr.1636212016
intocmite de catre domnul Dinu Teodor Adrian-evaluator proprietati imobiliare-legitimatia nr. 121 15 cu
valabilitate 2016,
- prevederile Legii nr.28712009-Codul civil,republicat in iunie 2011, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- prevederile art.36, alin. (2), lit. "c" si alin (5), lit. "b" si art.121 alin (a) din Legea
nr.2I5l 2001 privind administralia publica locala,republicata in februarie 2001, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art. 45, alin. (3), din Legea nr. 215 I 200I privind administralia
publica locala, republicata in februarie 2007,cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 . Se insusesc rapoarlele de evaluare a proprietatilor imobiliare inregistrate sub ff.
1636012016 si nr.1636212016 intocmite de catre domnul Dinu Teodor Adrian-evaluator proprietati
imobiliare-legitimatia nr.I2715 cu valabilitate 2016, potrivit anexelor nr. 1 si 2 ce fac parle integranta
din prezenta hotarare.
Afi. 2. Se aploba efectuarea unui schimb de bunuri imobile intre MLINICIPruL
OLTENITA, prin Consiliul local al municipiului Oltenita si S.C. EVERGREEN ESTATES S.R.L.
Oltenita, dupa cum urmeaza:
a) MTINICIPIUL OLTENITA, prin Consiliul local al municipiului Oltenita,da in proprietate
S'C. EVERGREEN ESTATES S.R.L. Oltenita bunul imobil
-teren cu urmatoarele date de identihcare
si valori:
- adresa : municipiului Oltenita , sos.portulur ,tarla 412:
- numar cadastral : 23005;
- suprafata : 31.866,oo mp.
- vecinatati : N- proprietate privata nr.cadastral 23004, S- domeniu privat ; E _zona
protectie CFR ; V-domeniu public,sos.Portului ;
- valoare experttzata de evaluator : 657.500 lei (valoarea nu include TVA)
- terenul se identifica prin anexa nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
b)
S.C. EVERGREEN ESTATES S.R.L.Oltenita da in proprietate MLINICIPIULUi
OLTENITA, prin Consiliul local al municipiului Oltenita, bunul imobil (teren+ constructie),cu
urmatoarele date de identificare si valori:
- adresa : municipiul oltenita,str. Argesulur nr.7 4-7 6(fost rir. 68);
- numar carte funciara20256; numar cadastral 169+I69-CI:
- suprafata teren: 806 mp.;
- suprafata constructie 806 mp.
- vecinatati: N -proprietate publica, b-dul Republicii; S- proprietate publica, V- domeniu
privata ; E- domeniu public, str.Argesului;
- valoare expertizata de evaluator : 660.600 lei (valoarea nu include TVA) din care
233.700lei valoare teren si 426.900lei valoare constructie
- terenul si constructia se identifica prin anexa nr. 4 ce face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 3. Pregatirea documentatiilor si obtinerea avizelor prevazute de lege precum si costurile
notariale privind contractul de schimb cad in sarcina si pe cheltuiala celor doua parti ale prezentului
schimb.
Art.4.Pentru egahzarea valorica a bunurilor ce fac obiectul prezentului schimb,
MLINICIPIUL OLTENITA, prin Consiliul local al municipiului Oltenita,va plati suma de 3.100 lei
catre S.c.EVERGREEN ESTATES sRL oltenita, cu titlul de surta.
Art.5.Se imputerniceste d-l Tone Petre - Primarul municipiului Oltenita sa semneze
contractul de schimb in numele Municipiului Oltenita,prin Consiliul local al municipiului Oltenita .

Art. 6 Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezerrtei hotarari tuturor


factorilor interesati
.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Nr. Avrzat,
Adoptata la Oltenita Secretarul munlipiului Oltenita
Astazi 28.07.2016
Butoi Ion
PRIMARIA MUNICIPI

INTMRENESIRE NR
Raporf de evaluare teren extravilan * g|1sni1.

EVALUATOR i nu Teodor. A dr.i an, evaluator


D autorizat pe s@
bunurilor mobile" si,,Evaluarea proprietatiior imobiliare',.
ANEVAR Nr. 12115/2015
Replezentant -funcJia
Evaluator autorizat - Dinu Teodol Adrian
membl'u titulaf

Nr'. 12115/2016
Adlesa evaluator.ului . Olagui: Oltenita
' Stlada Spiru I{ar.et, nr.24A
. E-mail:teodoradr.ian dinu@yahoo.com

Persoand julidica: pRIMARIA OLTENITA


. Ol'asOltenita,b-dm
. CUI: 4294103
DESTINATARUL PRIMARIA OLTENITA
RAPORTULUI

PROPRIETATEA TEREN extr.avilan .u cut"goria


EVALUATA (conform -tip acces: dir.ect,
inspec{iei)
- suprafafa:3,1866 ha
- deschider.e: 88 rnl
- regim juridic: este in ploprietatea Domeniul privat
al municipiului oltenita,
este in exh.avilanul localitatii, confor.m actelor.de propl.retate
- regirn economic: categor.ia de folosinta arabil, confor.m actelor.de
ploprietate
- r'egim tehnic: -
Domeniul pr.ivat al municipjuhri Oltenita

Oltenita, taila 4l2,judCalar.asi

DECLARAREA VALORII
VALOAREA DE PIATA ESTIMATA A-ERENLTLIX
f45.600 euro echivalent 657.500 lei

TIP DE VALOARE Valoalea de pia!6


SCOPUL EVALUARII Schimb
DATA INSPECTIEI 08.07.2016
TERENULUI
DATA DE REFERINTA A r1.01.2016
EVALUARII
DATARAPORTULUI DE 11.01.2016
EVALUARE
CURS DE SCHIMB BNR 1 EURO :4,5151let
LA DATA DE
REFERINTA A
EVALUARII

6. DATE PRIVIND DREPTUL . DESCRIEREA TERENULUI conform actelol de ploprietate:


DE PROPzuETATE a) teren arabil extfavilan cu suprafata de 3,1866 ha situat in Oltenita
judet Calarasi
o DIFERENTE constatate cuocaziainspecliei: nu sunt
o Lista actelol de proprietate:
- Act de lotizale m.3204109.07.2014;
. Dleptul de ploplietate: considelat deplin
r Cal'tea Funciarb nr. 23005, Oltenita, jud.Calarasi.
. Numdl cadastral 23005
. Celtificat de ulbanism nr.158106.07.2016
'. Menliuni speciale in Caltea Funciald : nu sunt
Salcini: nu sunt

MENTILTNI 1:Situafia r Nu sunt


privind Caltea Funciald

MENTILTNI2: Abateri I i Nu sunt


neconcordanle de 1a
insclierea din Cartea
Funciard

1 DATE PRIVIND . Suplafafa inlegistlatd in documentalia cadastral6:


DOCUMENTATIA TEREN: 3,1866 ha
CADASTRALA
^.
In ANEXE este pl'ezentat planul de arnplasament si delimitare a colpului de
ploprietate
8. UTILIZAREA ACTUALA Telen agricol.
A TERENULUI

9. DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE


ZONA DE AMPLASARE
Oltenita - situat in extravilanul mun.Oltenita, Zonaagricola si industriala.

ARTERE IMPORTANTE .DN


DE CIRCULATIE iN . Calitatea retelelol'de tlansport: dlum asfalt,
APROPIERE

CARACTERUL EDILITAR Tipul zonei


AL ZONEI . Zona agricola si industliala

UTILITATI EDILITARE . Relea ulband de enel'gie electricd: existentd


. Relea ulband de ap6,: existentd,
Retea urband de gaze'. existentit
GRADUL DE POLUART, . Nu au fost sesizate sulse de poluare in zona
ORIENTATIV (rezultat din
observafii gau informaJii a1e
evaluatorului).

AMBIENT . Tlafic auto moderat

CONCLUZIE PRIVIND Zona de lef'erin[d - zona pelifelica. sudica.


AMPLASAMENTUL

10. DESCRIEREA TERENULUI


DATE GENERALE Suprafala totala : S : 3,1866 ha
. deschidele: - 88 ml

' Tip acces: dilect ,;


1 Regim julidic pentru acces: propr.ietate publica.
DESCzuERE Forma: regulata
Inclinare: plat
UtilitAti existente: - curent, apa. gaze
RESTRICTII

11 ANALIZA PIETEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIETEI $I I
PiaJa terenulilol aglicole si industriale
SUBPIETEI

NATURA ZONEI I
Zon6, srbana asl'icola si industr.iala.
. Din punct de vedele edilitar.: zonain usoara crestere.
Din punct de vedele economic: zond cu economie moder.ata.
OFERTA DE TERENURI
SIMILARE I
medie

CEREREA DE
TERENURI SIMILARE I
ln cfestere

ECHILIBRUL PIETEI I
Dezechilibru
(RAPORTUL CERERE/
oFERTA)

PRETUzu IN ZONA . Minim: 3 EURO/mp


PENTRU TERENURI Maxim: 7,5 EURO/mp
SIMILARE _ OFERTE
DE VANZARE
CONCLUZII $I TENDINTE REZULTATUL CERCETARII:
PRIVIND PIATA Din investigatiile facute in legatula cu tendintele pietei imobiliar.e din
TERENURILOR. Rotnania, arezultat ca si in perioada urmatoale, piata va fi in dezechiribr.u,
caracterizata plin scadelea puterii de cumpal'al'e, r'espectiv plintr'-o cerer.e
mai mica decat oferta. Referitor. la pr.oprietatea imobiliara evaluata :
- destinatia actuala este de ter.en agr.icol car.e este si CMBU;
- cerel'ea anterioala in zona pentr.u propr.ietati similale a fost redusa,
cererea actuala este in cl.estere iar cer.er.ea anticipata este tot de
crestere
- vandabilitatea curenta a proprietatii: pr.opr.ietatea are un glad de
vandabilitate in crestere.

12. EVALUARE
REGLEMENTARI $I CADRU LEGAL
STANDARDE SEV 101 - Sfera rnisiunii de evaluare
INTERNATIONALE DE
EVALUARE 2015 SEV 102 - Implementare
SEV 103 - Raporlarea evaludrii
SEV 230 - Drepturi asupra proprietatii imobiliare
SEV 3 10 - Evaluari ale drepturilor asupra proprietatii imobiliare pentru
garantarea i mprumutului

ALTE REGLEMENTARI
l2.l Abordarea prin piata

in ANEXA nr. 1 este prezentatd'determinarea valorii de piaJd prin metoda compara{iei directe
vALoAREA DE prATA nnrnRurNaTI pnrr.t
METODA COMPARATIEI 145.600 euro echivalent 657.500 lei

12,5 Evaluarea prin metoda capitalizarii rentei de baza


-nu sunt date suficiente
in ANEXA nr. 2 este ptezentatd.determinarea valorii prin metoda capttalizariirentei de baza

VALOAREA DETERMINATA PRIN METODA


capitalizarii renlei cle buza

13. DEFINITII,IPOTEZE $I CONDITII LIMITATIVE $I ALTELE


13.1DEFINITII
' VALOAREA DE PIATA
Valoarea de piata este suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea
fi schimbata, la
data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie
nepartinitoare, dupa
un marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent
si fara
constrangeri.

13.2 IPOTEZE $I CONDITII LIMITATIVE:


1' Prezentul raport este intocmit la cererea clientului gi in scopuJ precizar. Nu este permisd
folosirea raportului
de cdtre o terJd pelsoand fbra oblinerea, in prealabil, a acordului scris al autorului
evaludrii, a$a cum se
precizeazE' la punctul 8, de mai jos. Nu se asumd responsabilitatea
fallt de nici o altd persoand in afara
clientului' destinatarului evaludrii gi celor care au ob{inut acordul scris gi nu se acceptd
responsabilitatea
pentru nici un fel de pagube suferite de orice ast el de persoand, pagubl
rezvltate in urma deciziilor sau
acJiunilor intreprinse pebaza acestui rapofi.
2' Raporlul de evaluare igi pastreaza valabilitatea numai in situalia in care condiJiile
de piald, reprezentate de
factorii economici, sociali gi politici, rdm6n nemodificate in raport cu cele existente
la data evaluarii.
3' Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de naturd legald,, care afecteazd, frc proprietatea
imobiliara evaluatd, fie dreptul de proprietate asupra acesteia gi care nu sunt cunoscute
de cdtre *ufuuto., in
acest sens se precizeazd' cd nu au fost fbcute cercetdri specifice la arhive, iar evaluatorul
presupune ca titlul
de proprietate este valabil 9i se poate tranzac{iona, ci nu existd datorii care au legdtura
cu proprietatea
evaluatd qi aceasta nu este ipotecatd sau inchiriatlt. in cazul in care existd
o ur"-"n"u situalie gi este
cunoscutd, aceasta este menJionati in raporl. Proprietatea imobiliard se evalueazd
pe baza premisei cd
aceasta se afld in posesie legala (titlul de proprietate este valabil).
4' Se presupune cd proprietatea imobiliard in cauzi respectd reglementarile privind documentatiile
de
urbanism, legile de construcfie gi regulamentele sanitare, iar in cazul in care nu sunt
respectate aceste
cerin{e, valoarea de pia{d va fi afectatd.
5' Proprietatea nu a fost expertizatd, detaliat. orice schi{d din raportul de evaluare
prezintd. dimensiunile
aproxinrative ale propriet[Jii gi este realizatd.pentru a ajuta cititorul raportului savizuilizez"
p.of.i.iut." in
caztl'in care existd' docuuente relevante (m[surdtori de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.
6' Dacd nu se aratd altfel in rapoft, se inlelege cd evaluatorul nu are cunogtin1d asupra stdrii ascunse sau
invizibile a proprietatii (inclusiv, dar frrd a se limita doar la acestea, starea gi structura
solului, structura
fizicd, sistemele mecanice gi alte sisteme de funcJionare, funda{ia, etc.), ,u, urup.u condi}iilor
adverse de
mediu (de pe proprietatea imobiliard in cauzd sau de pe o proprietate invecinatd, inclusiv
prezenla
substanlelor periculoase, substanlelor toxice etc.), care pot majora sau micgora
valoarea proprietaJii. Se
presupune cd nu existd astfel de condilii, dacd ele nu au fost observate,
la data inspecliei sau nu au devenit
vizibile in perioada efectudrii analizei obignuite, necesard pentru intocmirea raportului de evaluare.
Acest
t'aport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un rapoft detaliat at
itarii proprietdfii, astfel de
inforrnatii depaqind sfera acestui rapofi gi/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul
nu oiera garan{ii
explicite sau implicite in privinta stdrii in care se afla proprietatea gi nu este responsabil
pentru exlstenia

4
unor astfel de situalii gi a eventualelor lor consecinle gi nici pentru eventualele procese tehnice de testare
necesare descoperirii 1or.
7 '
Evaluatorul ob{ine inforn-ralii, estim6ri gi opinii necesare intocmirii raporlului de evaluare, din surse pe care
le considerd a fi credibile gi evaluatorul considerd cd acestea sunt adevS.rate gi corecte. Evaluatorul nu igi
asumd responsabilitatea in privin{a acurate}ei inforrna{iilor furnizate de te(e pdr-fi.
8. Conlinutul acestui raport este confiden{ial pentru client gi destinatar gi autorul nu il va dezvalui unei te4e
persoane, cu excepJia situafiilor prev[zute de Standardele Internationale de Evaluare si/sau atunci cAnd
proprietatea a intr at in atenlia unei autorit[]i j udi ci are.
9. Evaluatorul a fost de acord sd-gi asume realizarea misiunii incredinfate de cdtre clientul numit in raport, in
scopul utiliz[rii precizate de cdtre client gi in scopul precizatin rapod.
10. ConsimtdmAntul scris al evaluatorului, trebuie oblinut inainte ca oricare parte a raportului de evaluare sd
poata fi utilizatd, in orice scop, de cdtre orice persoand, cu exceptria clientului, sau a altor destinatari ai
evaludrii care au fost precizali in raporl. Consim{Smdntul scris gi aprobarea trebuie ob}inute inainte ca
raporlul de evaluare (sau oricare parte a sa) sd poat[ fi modificat sau transmis unei te4e p[rJi, alJii decAt
clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relalii publice, informalii, vdnzare
sau alte r-nijloace.
11. Identificarea proprietatii in teren s-a facut inbaza informatiilor furnizate de proprietar, neexistand alte
repere fizice de identificare ( gard, borne, etc ).

I3.3 ALTE PRECIZARI


Raportul de evaluare este completat cu fotografii din care rezultdincadrarea propriet6{ii imobiliare in zond.

'
13 4. SUR,SE DE INFORMARE .' Informatiile folosite in procesul de evaluare au fost primite din
partea clientului, din documentele si actele de proprietate depuse de client, cat si din surse diverse :
societati de constructii, societati imobiliare locale, publicatii ale ANEVAR-ului, lucrari specializate
editate de Matrix Rom Bucuresti, site-uri imobiliare locale.
Ofertele comparabile sunt atasate rapoftului, acestea contin preturi de oferta nu de tranzactie.

14. DECLARATIE DE CONFORMITATE


Ca elaborator declar cb raporlul de evaluare, pe care il semnez, a fost realizat in concordanJa cu reglementdrile
Standardelor Internalionale de Evaluare gi cu ipotezele gi condi{iile lirnitative cuprinse in prezentul rapofi.
Declar cA nu am nici o rela{ie particulard cu clientul gi nici un interes actual sau viitor fa}a de proprieiatea
evaluat[' Rezultatele prezentului raporl de evaluare nu se bazeazd pe solicitarea ob]inerii unei anumite valori,
solicitare venitd din parlea clientului sau a altor persoane care au interese legate de, iar rernunerarea evaludrii nu
se face in funcfie de satisfacerea unei asemenea solicitali. in aceste condifii, subsemnatul, in calitate de
elaborator, nu imi asum responsabilitatea pentru datele gi concluziile prezetlatein prezentul raport de evaluare.
15. CERTIFICARE
Subsemnatul cerlific in cunogtintd de ca:uzd. gi cu bund credinld cd:

1. AfirmaJiile declarate de cdtre mine gi cuprinse in prezentul raport sunt adevdrate gi corecte. Estimarile gi
concluziile se bazeazd' pe informalii gi date considerate de cdtre evaluator ca fiind adevdrate si corecte.
precum gi pe concluziile inspecliei asupra proprietalii.
2' Analizele, opiniile gi concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele gi concluziile limitative men{ionate gi
sunt analizele, opiniile gi concluziile mele profesionale personale, imparJiale gi nepartinitoare.
3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare in privinla proprietafii imobiliare care face obiectul
prezentului raport de evaluare gi nu am nici un interes personal privind pdrJile implicate in prezenta misiune,
exceplie fdc6nd rolul men{ionat aici.
4, Implicarea mea in aceastd misiune nu este condifionatl de formularea sau prezentarea unui rezultat
prestabilit legat de mdrimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaludrii gi legat de producerea unui
eveniment care favorizeazd cauza clientului in func{ie de opinia mea.
5' Analizele, opiniile gi concluziile mele au fost formulate, la fel ca gi intocmirea acestui raport, in concordanJd
cu Standardele Interna{ionale de Evaluare.
6' Posed cunogtinlele gi experienla necesare indeplinirii misiunii in mocl corlpetent. Cu excepfia persoanelor
menJionate in rapofiul de evaluare, nicio alta persoand nu mi-a acordat asistenfd profesionald in vederea
indeplinirii acestei misiuni de evaluare.
7.

16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII DE PIATA SELBCTATE


Estimarea finalaa valorii va ft facutatinand cont de gradul de precizie considerat al fiecarei metode de
evaluare rapofiat la conditiile concrete ale iurobilului si la conditiile pietei imobiliare actuale. Pentru
reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea intregii lucrari pentru aayea ceftitudinea ca:
- datele disponibile, logica si rationamentele aplicate au condus la concluzii logice legate
direct de scopul evaluarii,
Inanaliza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere urmatoarele principii :
- valoarea este o predictie
- valoarea este subiectiva
- valoarea este o comparare
- orientarea spre piata
Tinand cont de scopul evaluarii si de conditiile pietei imobiliare de la data evaluarii, s-a ales cea mai
mica valoare dintre cele doua obtinute, adica valoarea de piata estimata prin metoda comparatiei.

iN UNVA EVALUARII EFECTUATE DE MINE , A ANALIZEI INFoRMATIILoR APLICABILE $I A


FACTORILOR RELEVANTI, OPINIA MEA ESTE CA VALOAREA DE PIATA A PROPRIETATII
IMOBILIARE DESCRISE (SAU A DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PIATA ESTIMATA 145.600 euro echivalent 657.500 lei

VALOAREA DE PIATA A FOST COMPARATIEI


DETERMINATA PRIN METODA

VALOAREA NU ESTE AFECTATA DE T.V.A.

EVALUATOR AUTORIZAT,
DINU TEODORADRIAN anDnI

AN EXE
ANEXA nr'. 1 Determinarea valorii de pia!6 plin metoda compalaliei
ANEXA nr'. 7 Extrase privind plelurile pe segmentul de pia![ al proprietdlii

Locafizare Oltenita II.O7.ZOLO Anexa 1


ABORDARE PRIN METODA COMPARATilLOR DE ptATA (TEREN)
Elemente de comparatie Subiect Comp 1 Comp 2 Comp 3
Suprafata ( ha ) 3.19 2,00 0.25 0.42
Pret (oferta/vanzare)
(Eur/ha) 40,000 30,000 73.000
Drepturi de proprietate inteqral inteqral i nteq ra I inteqral
Valoarea ajustarii
(Etrro/ha) 0o/o 0o/o 0o/o
Pret ajustat 40000 30000 73000
6
Conditii vanzare
(-L5o/o din oferta ofefta oferta oFerta
Valoarea ajustariii
(Euro/ha) 6.000 4,500 10,950
Pret ajustat 34,000 25,500 62,0s0
Conditii de piata Jul- 16 similar similar similar
Ajustare 0o/o 0o/o 0o/o
Valoarea ajustarii 0,00 0.00 000
Pret ajustat 34,000 2s,500 62,0s0
Localizare zona sudica zona estica zona noro zona estica
Valoarea ajustarii (%) 0o/o l0o/o 0o/o
Valoarea aiustariii euro 0.00 2550 0
Pret ajustat 34,000 28,050 62,050
apa/ curent,
Utilitati curent curenr apa/ curent
gaze
c2/c3
Valoarea ajustarii (%) 20o/o 20o/o I0o/o
Valoarea ajustarii (EUR/ha)
6,800.00 s,610.00 6,205.00
Pret ajustat 40,800 33.660 6B.2ss
Destinatia (utiliza rea
terenului) arabil sm ar similar similar
Valoarea ajustarii (eur/ha)
0,00 0 0
Pret ajustat 40,800 33.660 68,255
Acces asfalt similar similar similar
Valoarea ajustarii (EUR/ha) 0,00 0.00 0.00
Pret ajustat 40.800 33,660 68,255
Suprafata 3,19 2.00 0.25 0.42 cLlc2
Corectie orocentuala I2o/o 30o/o 29o/o
Valoarea ajustarii (EUR/ha) 4896 10098 19111
Pret ajustat 45,696 43,758 87,366
Caracteristici fizice favora bile similar similar similar
Ajustare eur/mp 0.00 0.00 0,00
Pret ajustat 45,696 43,75A 47,366
Total ajustare bruta 17,696 22,758 36,266
total corectie
bruta cea mai
mtca
Valoarea estimata rotund 45,7 0O EU R/ha
S teren = 3.1866 ha 145,600 657.500 4.5t51
Varne? ercxe extraviBfsffi xtrfr6"8xL rl$teeeia

l,s.c)22y,t2t1 tr,a 16:{lt j . {} il}t* '}.{.}


1 4. 71s11t,,,,, ;t.tn.znl: :i(t!i jt}tt6
v r:'t tw1.1J1'.:,&V.1* Z7ZZS|ZxZZ|,'1..s:.1;,.tZl2 ZrZ z,tz t rrtJttt,zz

;r{i! ir _ :l

:'...!il

Tercnr-ri lle cal'e irricnLioriez sa i1 rrancl:


- are suprafbla de 22.500 nr p,
- are o cleschiclere cle 86,58 ntl ia DN 4 Llltcnita- [Juctrresti si o Iunsirne rreclier cle aprox 259 ml.
- cste situat in cxtravilanul rnunicipiului OItenita,
zoira lbstultti Canton al DN(partea drealltfl de mers de 1a Olterrita spre Briculc:gti);
- are cartc flneiala si inlzrbuiare:
Prelul propr"rs este cie 2.22 elrolmp. si este negociabil.

5# ##ffi
Vinzare teresl im{n*viRam

N):Arynt gll;. f:g !l!;llp.fl iii.t (]t):t[0. {:?


iuZir: ).{S'rO ^I,)1tqzz. o"rtual.. 1:'i421201)

2zzZz:';2"?22'iz

Intravilarr deschidere I0 rn la dn zl irr colrrulla Culcerni cu cloua deseirider.i iungime ll0 rn icieal penlru
p arlaj are in 2 propri e tati, gala.j Lrtila.] e.

clepozit,ctc,curent elcclric ^4tlkrn de la kilornetlul 0 al lSr.rcurestiuh-rj l0 krn dc orasul Olterrita.ultirtr


preJ 33000 RON se alla amplasat la irttlare in cornuma CLucani, in zona ilr carc. s-a conslmit oasc noi
la
3tn cle DN4 si o alta cleschiclere la clrurn secunclar, oaclastrLr si intabLrlare eI'ectrrata. cLr posibilitatea
vinzarii ltnui lot sitnilar vecin avAncl ace leeasi dirnen.siuni pentrLl o deschicje;.e ilai rrri,Lre

&tr uegociar,t
Vanet terem iretraviiam Oitellit*.

hrtrau ga1 La 12:28. "i i ulie 28 1 6 " I',] Lr Lnar anunt: 5 S B'){} 4 S 4
7 r rr zrtr:v e kr,*,a nrzntzz| la& zzzzVlz,rtzzlz
.rt
zt uszztzzk

{}f*rr* li* {:, x tr"s: I i }"*as.r J i xf e"+q v i: p.c * 7 zztr *z 22

$xp*'x**.tu

teren extravilan olteuita pcrif'erie 2500 mp. fata in fhta e Lr Filatura.TAI{LAUA 12A. pARCELA
16(paj iste)

Ncgociabrt

Teren irntravilan

h.d.A*y"g.t fit:,1.f,-.9.t!i.!,lii,$]1r.,a l ti:31. 1 u_ili* 2A16. Hu:rnar anutrt: 'J{})41}57:'t


P t* raz<zv uaza zztz zt zztuZ tL,':.Lzz a\2zer,zzt "a*zz ntw|

{.,tt'*rit n- F.sty*viRxltl i*ttrr;is.{$**sr 5' tr v'r'| az

$.*pnnf*f*
Trenul se aJ'la pe parlea stanga la iesilea ciin Oltenita edtre Calara-si clupa stalia electriea pe cL.Lrmul
hetonat,zona industriald .Apa curenta, energie electrici la marginea terenului desch!dere 25 1 la dr.ur:r
betonat sos.Calarasi nr.79

3 #S{}
T"erern 2{}08(} runp

l:1.i.*y.t*:e'!,1Lr f:.g.lg.l'-ll{pr I'ats?,:'.i2 ).t} iunit:2{}1{:i" ?"lv.ntzzt' ants;tL: ,:t7319,18Q


'l?r{rtnz,t",'t:,z"z.t}
zzzzl.z.zj.zz| ,2t.:.2"z,:z."zttz.z:i3.z.t.z:.lnzz.zLtzl.

{"}$*r'it q** li;;*r'*ih.i:a 2# {}8{} rar'


Teren 20000mp .50 rn cieschidele la sosea, langa Stephano rlotors

4
RAPORT DE EVALUARE
180112.07.2016

BENEFICIAR: SC EVERGREEN ESTATES SRL


SOLICITANT: SC EVERGREEN ESTATES SRL
oBIECTUL EVALUARII: constructie ( Club ) * teren intravilan
situat pe teritoriu I administrativ al municipiu lui oltenita,
judetul Calarasi
PROPRIETAR: SC EVERGREEN ESTATES SRL

lulie 2016
Datete, informatiile si continutul acestui raport fijnd confidentiate, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor
fi transmise unor tefti fara acordu[ scris si preatabil a[ evaluatorului si a[ oroorietarului.
Stimati domni,

Prezentui raport de evatuare se refera [a proprietatea imobiliara: teren


intravilan in suprafata de 806 mp si constructia cu destinatie de Ctub, in suprafata
construita [a sol de 806 mp, situate in municipiut Ottenita, judetu[ Catarasi.
Metoda de evatuare pentru teren apticata in prezentul raport a fost metoda
comparatiitor de piata. In cuprinsuI raportutui sunt prezentate metodele de
evaluare si retevanta acestora in cazut evatuarii prezente.
Raportul a fost structurat dupa cum urmeaza:
1. Partea introductiva
2. Premisete evatuarii in care se gasesc principalete etemente cu caracter
specific care detimiteaza modul de abordare al evaluarii
3. Prezentarea datetor in care sunt prezentate proprietatea imobitiara
analizata, datele juridice si studiul de vandabilitate
4. Analiza datetor - contine aplicarea metodetor de evatuare, rezultatul
obtinut si opinia evaluatorutui
5. Anexe - contin etemente care sustin argumentele prezentate in raport -
acte de proprietate, situatii cadastrate, relevee constructie, fotografii, etc.
In urma apticarii metodotogiei de evatuare, opinia evatuatorutui referitoare
la valoarea de piata a proprietatii imobiliare evatuate, tinand seama exctusiv de
prevederite prezentutui raport, este:

660.600 LEI
147.000 EUR,
din care teren 233.700 lei, echiv.52.000 eur si
constructiile, 426.900 lei, echiv.95.000 eur

Valoarea nu este afectata de TVA.


Cursul de schimb este cel comunicat de BNR vatabil [a data de 12.07.2016,
adica 1 eur = 4,4942 [ei. Valorile estimate in devize sunt valabite atat timp cat
conditiile in care s-a reatizat evatuarea (starea pietei, nivetut cererii si ofertei,
inflatia, evotutia cursutui de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. Pe pietele
imobitiare vatorite pot evolua ascendent sau descendent o data cu trecerea
timputui si variatia lor in raport cu cursul valutar nu este liniara;
Raportul a fost pregatit pe baza standardelor internationate de evaluare,
recomandaritor si metodologiei de lucru recomandate de catre ANEVAR (Asociatia
Nationata a Evatuatorilor Autorizati din Romania).

Evaluator proprietati imobi liare itffirrauotfu-


Membru titular ANEVAR ,9{o'- },rrlll

Ing. DINU TEODOR ADRIAN


1. SINTEZA EVALUARII

1 't Date eenerale


er
Proprietatea evaluata teren intravitan si constructia cu destinatie de
Ctub
Adresa Oltenita, str.Argesului, nr.68, iudetul Catarasi
Proprietar SC EVERGREEN ESTATES SRL
Acte de proprietate Contract de vanzare cumparare
nr.1379 /13.06.2012
Numar carte funciara 20256
Numar cadastral 169+169-C1
Ocupantul Liber
Sarcini privind Nu sunt
proprietatea
Solicitantu I evaluarii SC EVERGREEN ESTATES SRL
Destinatar SC EVERGREEN ESTATES SRL
Data evaluarii 12.07.2016
Data inspectiei 08.07.2016
Tipulvalorii Vatoarea de piata
Cea mai buna utilizare Ctub

2.lnf
ntormatii r
Tipul proprietatii teren intravilan si constructia cu destinatie de
Ctub
Amplasare Ottenita, str.Argesutui, nr.68, iudetut Catarasi
Suprafata teren 806 mp -

1 3 Date privind localizarea


Amplasare Zona centrata a mun.Ottenita, judetut Catarasi
Accesul Auto adiacent
Vecinatati Primaria
Parcare Neamenajata
Distanta fata de puncte Toate sunt in apropiere
importante
Situatia zonei In stagnare
Date privind piata In stagnare pe termen scurt spre mediu
imobiliara specifica
1.4. Metode de evaluarie folosite
Metoda comparatiei Da
directe (teren)

Metoda costurilor Da
(constructie)
Metoda veniturilor
(constructie)

1.5. Rezuttatete evaluarii


Metoda comparatiei 52.000 eur
directe (teren)

Metoda costurilor 95.000 eur


(constructie)
Metoda veniturilor 0
(constructie)

1.6. Opinia evaluatorulu


660.600 LEI 147.000 euro
Cursut de schimb 1 euro = 4,4942\ei
comunicat de BNR vatabit
la 12.07.2016
Vatoarea nu este afectata de TVA
Vatoarea este valabila in conditiite si ipotezele specificate in raport
Prin prezenta, in limita cunostintetor si informatiitor detinute, certificam ca
afirmatiite prezentate si sustinute in acest raport sunt adevarate si corecte. De
asemenea, certificam ca analizete, opiniite si concluziile prezentate sunt limitate
numai de ipotezele considerate si conditiite limitative specifice si sunt anatizete,
opiniite si concluziile noastre personale, fiind nepartinitoare din punct de vedere
profesional. In ptus, certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de
perspectiva in proprietatea imobitiara care face obiectul prezentutui raport de
evatuare si nici un interes sau inftuenta legata de partite impticate.
Suma ce ne revine drept plata pentru realizarea prezentutui raport nu are
nici o legatura cu dectararea in raport a unei anumite valori (din evatuare) sau
interval de vatori care sa favorizeze ctientuI si nu este influentata de aparitia unui
eveniment utterior. Anatizele, opiniile si conctuziile exprimate au fost reatizate in
conformitate cu cerintete din standardele internationate de evatuare,
recomandarite si metodotogia de lucru recomandate de catre ANEVAR (Asociatia
Nationata a Evatuatoritor Autorizati din Romania). Evaluatorul a respectat codul
deontologic at ANEVAR.
Proprietatea a fost inspectata personal de catre evaluator in prezenta
proprietarutui. In elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenta
semnificativa din partea nici unei atte persoane.
Prezentu[ raport se supune normetor ANEVAR si nu poate fi expertizat (ta
cerere) si verificat, in conformitate cu Standardete de verificare ANEVAR.

Evaluator proprietati imobi liare


Membru titular ANEVAR

Ing. DINU TEODOR ADRIAN


2. PREMIZELE EVALUARII

2.1. lpoteze si conditii limitative


La baza evatuarii stau o serie de ipoteze si conditii [imitative, prezentate in cele
ce urmeaza. Opinia evaluatorutui este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze
si conctuzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.
Principatete ipoteze si limite de care s-a tinut seama in etaborarea prezentutui
raport de evatuare sunt urmatoarete:

lpoteze:
- Aspectete juridice se bazeaza exctusiv pe informatiite si documentete furnizate
de catre proprietar si au fost prezentate fara a se intreprinde verificari sau
investigatii suptimentare. DreptuI de proprietate este considerat valabiI si
marketabil:
- Se presupune ca proprietatea se conformeaza tuturor regtementaritor si
restrictiitor de zonare si utitizare, in afara cazului in care a fost identificata o non-
conformitate, descrisa si [uata in considerare in prezentul raport;
- Presupunem ca nu exista nici un fel de contaminanti si costul activitatitor de
decontaminare nu afecteaza valoarea; nu am fost informati de nici o inspectie sau
raport care sa indice prezenta contaminantilor sau a materiatetor pericutoase;
- Situatia actuata a proprietatii imobitiare si scopul prezentei evaluari au stat [a
baza setectarii metodetor de evatuare utitizate si a modalitatitor de apticare a
acestora, pentru ca vatorite rezuttate sa conduca [a estimarea cea mai probabila a
vatorii proprietatii in conditiite tiputui vatorii setectate;
- Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate [a apticarea metodetor de
evatuare au fost rezonabite in lumina faptetor ce sunt disponibite [a data evaluarii;
- EvatuatoruI a utitizat in estimarea vatorii numai informatiile pe care [e-a avut [a
dispozitie existand posibilitatea existentei si a altor informatii de care evaluatorul
nu avea cunostinta.

Conditii [imitative:
- Suprafetete considerate se bazeaza pe vatorite inscrise in documentatia
cadastrata, actele de proprietate si autorizatiite de construire care au fost puse [a
dispozitia evaluatorului de catre proprietar;
- vatorite estimate sunt valabite atat timp cat conditiite in care s-a reatizat
evaluarea (starea pietei, nivetul cererii si ofertei, inftatie, evotutia cursului de
schimb, etc) nu se modifica semnificativ; pe pietete imobitiare vatorite pot evotua
ascendent sau descendent o data cu trecerea timputui si variatia lor in raport cu
cursul valutar nu este liniara:
- orice atocare de vatori pe componente este vatabita numai in cazul utitizarii
prezentate in raport; valori separate atocate nu trebuie fotosite in legatura cu o
alta evaluare si sunt invalide daca sunt astfet utitizate:
- intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu imptica dreptul de pubticare a
acestuia;
- evaluatorut, prin natura muncii sate, nu este obtigat sa ofere in continuare
consuttanta sau sa depuna marturie in instanta relativ la proprietatea in chestiune;
- nici prezentu[ raport, nici parti ate sate (in special conctuzii referitor la vatori,
identitatea evaluatorutui) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul
preatabil aI evaluatorutui;
- orice valori estimate in raport se aptica intregii proprietati si orice divizare sau
distribuire a valorii pe interese fractionate va invatida vatoarea estimata, in afara
cazutui in care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport;

2.2. obiectu I evaluarii. scopu I evaluarii. Instructiuni [e evaluarii


ObiectuI evatuarii it constituie proprietatea imobitiara: teren intravitan in
suprafata de 806 mp si constructia cu destinatie de Ctub, in suprafata construita [a
sol de 806 ffiP, situate in municipiuI Oltenita, judetut Catarasi, 'conform
documentatiei cadastrale.
Scopul evatuarii este estimarea vatorii de piata a proprietatii in vederea obtinerii
unui schimb cu PRIMARIA OLTENITA.
Prezenta lucrare se adreseaza SC EVERGREEN ESTATES SRL, in catitate de client si
in catitate de destinatar.

2.3. Drepturi de proprietate evaluate


A fost supus evatuarii dreptul real de proprietate asupra imobil.utui prezentat
anterior apartinand SC EVERGREEN ESTATES SRL.
lmobitut este proprietatea SC EVERGREEN ESTATES SRL, conform Contract de
vanzare cumparare nr.1379 / 13.06.2017.

2.4. Bazele evatuarii. Tiput valorii estimate


Metodotogia de catcuI a ,,valorii de piata" a tinut cont de scopul evatuarii, tipul
proprietatitor si de recomandarite Standardelor Internationate de Evatuare:
o SEV 101 - Sfera misiunii de evaluare
o SEV 103 - Raportarea evaluarii
o SEV 310 - Evaluari ale drepturilor asupra proprietatii imobiliare pentru
garantarea imprumutu lui
o SEV 23O - Drepturi asupra proprietatii imobitiare
Avand in vedere ca metodologia apticata a tinut seama de respectarea tuturor
prevederitor existente referitoare [a dezvoltarea viitoare a proprietatii si factorii
de prudenta asumati in aplicarea metodei, s-a putut proceda [a estimarea unei
,,vatori de piata" utitizabite pentru scopul exprimat (vatoare de piata).
In aceasta ipostaza, s-a putut apeta [a estimarea unei vatori de piata definita
conform standardelor ANEVAR simitare cu Standardete Internationale de evatuare
SEV 101:
Valoarea de piata reprezinta sumo estimata pentru care o proprietate va putea fi
schimbata, Ia data evoluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat,
intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupo o activitate de marketing
corespunzatoare, in care partile implicote au octionat in cunostinta de caLtza,
prudent si fara constrangere.
2.5. Data estimarii valorii
La baza efectuarii evatuarii au stat informatiile privind niveluI preturitor
corespunzatoare lunii iulie 2016, data la care se considera vatabile ipotezele luate
in considerare si vatorite estimate de catre evatuator (data evaluarii). Evatuarea a
fost realizata in prima jumatate a tunii iutie 2016, data raportutui fiind 12.07.2016.

2.6. Moneda raportului


Opinia finata a evaluarii va fi prezentata in LEI si in EUR. Avand in vedere ca
metodele utitizate conduc [a exprimarea vatorii finate in lei sau euro, cursul de
schimb utitizat pentru transpunerea in valuta este 4,4942 lei pentru un EUR [a data
de 12.07.2016. Exprimarea in [ei sau valuta a opiniei finale o consideram adecvata
doar atata vreme cat principatele premize care au stat [a baza evatuarii nu sufera
modificari semnificative (nivelul riscuritor asociate unei investitii simitare, cursul
de schimb si evolutia acestuia comparativ cu puterea de cumparare si cu nivetul
tranzactiilor pe piata imobitiara specifica etc.)

2.7. Modalitati de plata


Vatoarea exprimata ca opinie in prezentu[ raport reprezinta suma care urmeaza a
fi ptatita integral in ipoteza unei tranzactii fara a lua in catcul conditii de plata
deosebite (rate, teasing, etc.)

2.8. Inspectia proprietatii


Inspectia proprietatii a fost reatizata in data de 08.07.2016, de catre evatuator
proprietati imobitiare, membru titutar ANEVAR, Dinu Teodor Adrian, in prezenta
proprietarutui. Au fost pretuate informatii referitoare [a proprietatea eva[uata, a
fost anatizata schita, s-au reatizat descrieri, s-a fotografiat spatiut, etc.

2.9. Informatiile utilizate si surse de informatii


lnformatiile utitizate au fost:
- Situatia juridica a proprietatii imobitiare si suprafetete constructiei si ate
amplasamentutui;
- Informatii privind piata imobiliara specifica (preturi, nivel de chirii, etc)
- Atte informatii necesare existente in bibtiografia de specialitate;
Sursele de informatii au fost:
- Proprietarii, pentru informatiite legate de proprietatea imobiliara evatuata
(situatie juridica, istoric) care sunt responsabiti exclusivi pentru veridicitatea
informatii lor furnizate;
- Presa de speciatitate si evatuatori care isi desfasoara activitatea pe piata locala;
- Informatii furnizate de catre agentii imobiliare, privind tranzactii similare
- Informatii existente in presa locata, internet, precum si in reviste de speciatite
referitoare [a oferte si cereri de proprietati imobitiare simitare din zona judetutui
Calarasi, precum si la preturi de proprietati imobitiare;

2,10. Clauza de nepublicare


Prezentul raport de evatuare a fost realizat pe baza informatiilor furnizate de
catre proprietar, corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea
acestuia. ln conformitate cu uzantele din Romania valorite estimate de catre
evaluator sunt vatabite la data prezentata in raport si inca un intervat de timp
timitat dupa aceasta data, in care conditiite specifice nu sufera modificari
semnificative care pot afecta opiniile estimate.
Opinia evatuatorutui trebuie anatizata in contextul economic general (iulie 2016)
cand are loc operatiunea de evatuare, stadiul de dezvottare a[ pietei imobitiare din
zona si scopuI prezentului raport. Daca acestea se modifica semnificativ in viitor,
evatuatoruI nu este responsabiI decat in [imita informatiitor valabile si cunoscute
de acesta [a data evatuarii.
Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si
numai pentru uzuI ctientutui si destinatarutui mentionati [a pct.2.2. Nu dcceptam
nici o responsabititate daca este transmis unei alte persoane, fie in scopuI
dectarat, fie in att scop, in nici o circumstanta.
3. PREZENTAREA DATELOR
3.1 . Prezentare generala a proprietatii imobitiare
Proprietatea imobitiara: teren intravitan in suprafata de 806 mp si constructia cu
destinatie de Club, in suprafata construita [a sol de 806 mp, situate in municipiul
Ottenita, judetut Catarasi. Suprafata de teren este, ptana, regutata, acces direct [a
str.Argesului. Utititati existente: reteaua de energie etectrica, apa curenta,
canalizare, tetefonie, gaze - toate sunt adiacente, actuatmente sistate pentru
neptata.

3.2. Situatia juridica


lmobilul este proprietatea SC EVERGREEN ESTATES SRL, conform Contract de
vanzare cumparare nr.1379 / 13.06.2012.
Din informatiite aftate [a dispozitia evatuatorului, potrivit discutiitor purtate cu
proprietarut, acesta nu este supus nici unor alte restrictii sau [imitari deosebite,
restrictii contractuate, atte servituti, teasing care ar putea inftuenta sau ingradi
dreptul de proprietate al acestuia (este liber de sarcini).

3.3. Descrierea amplasamentului


Proprietatea imobiliara ce face obiectul prezentutui raport de evaluare este
situata in zona centrata a mun.Ottenita, judetul Catarasi.

3.4. Accesul
Accesul in imobit se face direct de pe str. Argesutui, iar accesul in zona se face
rutier, cu mijtoace de transport urban de suprafata si pietonal.

3.5. Descrierea amenajarilor si constructiilor


Proprietatea imobitiara: teren intravitan in suprafata de 806 mp si constructia
cu destinatie de Ctub, in suprafata construita [a so[ de 806 ffip, situate in
municipiu[ Oltenita, judetut Catarasi, conform documentatiei cadastrate.
lmobitut - Ctub - are urmatoarea structura constructiva :
- fundatii din beton armat;
- peretii de ta exterior au fost reatizati din caramida
- acoperisuI este tip terasa necircutata.
Finisajete [a interior si exterior sunt normate, dar deteriorate, ctadirea fiind in
conseryare de mai mutt timp
- tavanete au avut corpuri de ituminat ftuorescent
- pardoselile sunt din mozaic, mocheta si parchet, deteriorate
- tamptaria exterioara este metatica cu geam simptu, iar cea interioara
din [emn.
Starea de intretinere generata este nesatisfacatoare.

3.6. Analiza pietei imobitiare


Piata imobitiara se defineste ca un grup de persoane sau firme care intra in
contact in scopul de a efectua tranzactii imobitiare. Participantii [a aceasta piata
schimba drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.
Spre deosebire de pietete eficiente, piata imobitiara nu se autoregteaza ci este
deseori inftuentata de regtementarile guvernamentate si locale. Cererea si oferta
de proprietati imobitiare pot tinde catre un punct de echitibru, dar acest punct
este teoretic si rareori atins, existand intotdeauna un decataj intre cerere si
oferta. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvotta greu, iar cererea poate
sa se modifice brusc, fiind posibit astfel ca de mutte ori sa existe supraoferta sau
exces de cerere si nu echilibru. Cumparatorii si vanzatorii nu sunt intotdeauna bine
informati, iar actete de vanzare-cumparare nu au loc in mod frecvent. De mutte
ori, informatiiie despre preturi de tranzactionare sau nivetuI ofertei' nu sunt
imediat disponibite. Proprietatile imobitiare sunt durabite si pot fi privite ca
investitii. Sunt putin tichide si de obicei procesut de vanzare este tung. In cazul
proprietatii evatuate, pentru identificarea pietei sale imobitiare specifice, s-au
investigat o serie de factori, incepand cu tiput proprietatii. Aceasta este o
proprietate imobiliara compusa din teren intravitan curti-constructii si constructia
cu destinatie de Ctub.

3.7. Analiza cererii


Pe pietele imobiliare, cererea reprezinta cantitatea dintr-un anumit tip de
proprietate pentru care se manifesta dorinta pentru cumparare sau inchiriere, [a
diferite preturi, pe o anumita piata, intr-un anumit interval de timp.
Pentru ca pe o piata imobitiara oferta se ajusteaza incet la nivetuI si tiput cererii,
valoarea proprietatilor tinde sa varieze direct cu schimbarite de cerere, fiind astfet
influentata de cererea curenta. Cererea poate fi anatizata sub cete doua
dimensiuni ate sate: catitativ si cantitativ.
In cazul proprietatii evaluate, pentru identificarea pietei sate imobitiare specifice,
s-au investigat o serie de factori, incepand cu proprietati simitare din punct de
vedere a[ destinatiei, insa in locatii diferite, precum si numarului de spatii similare
existente. Din cate se observa nu exista astfel de spatii.

10
4 ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII
4.1. CEA MAr BUNA UTILIZARE (CMBU)
ConceptuI de cea mai buna utilizare reprezinta alternativa de utilizare a
proprietatii selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de
pornire si va genera ipotezete de lucru necesare apticarii metodetor de evaluare in
capitolete urmatoare ate lucrarii.
Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabita si legala a
unui teren liber sau construit care este fizic posibita, fundamentata adecvat,
fezabita financiar si are ca rezuttat cea mai mare valoare.
Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din urmatoarele situatii:
- cea mai buna utilizare a terenului liber
- cea mai buna utitizare a terenului construit.
Cea mai buna utilizare a unei proprietati imobiliare trebuie sa indeplineasca patru
criterii. Ea trebuie sa fie:
- permisa legal
- posibita fizic
- fezabita financiar
- maximum productiva
Practic, tinand cont de tiput imobilutui, de amplasarea acestuia, de configuratia,
utititatea si natura imobitutui, conditiite pietei imobitiare si de faptu[ ca destinatia
nu va fi schimbata intr-un viitor previzibil, cea mai buna atternativa posibila pentru
imobitul analizat este cea de Ctub. Prin prisma criteriitor care definesc notiunea de
CMBU aceasta abordare:
- este permisa tegat;
- indeplineste conditia de fizic posibita;
- este fezabita financiar;
- este maxim productiva, se refera [a valoarea proprietatii imobitiare in conditiile
celei mai bune utitizari (destinatii).
ln cazul de fata cea mai buna utitizare se considera a fi cea de Ctub.

4.2. EY ALUAREA TEREN U LUI


Pentru evaluarea terenutui s-au ates metoda comparatiilor de piata, existand
date recente cu oferte de terenuri [ibere si teren + constructii in zone
comparabite.

4.2.1. Metoda comparatiilor de piata utilizeaza anatiza comparativa: estimarea


vatorii de piata se face prin anatizarea pietei pentru a gasi proprietati simitare si
comparand aceste proprietati cu cea care trebuie evatuata. Premiza majora a
metodei este aceea ca valoarea de piata a unei proprietati imobiliare este in
retatie directa cu preturite unor proprietati competitive si comparabite. Anatiza
comparativa se bazeaza pe asemanarite si diferentete intre proprietati si tranzactii,
care i nf Iuenteaza valoarea.
Este o metoda gtobala care aplica informatiile cutese urmarind raportul cerere-
oferta pe piata imobiliara, reftectate in mass-media sau atte surse de informare.
Tinand seama de existenta tranzactiilor de proprietati simitare apticarea analizei
pe baza comparatiei de piata pentru teren a putut fi apticata.
Estimarea parametrilor care confera vatoare pot fi obtinuti prin atte metode de
evatuare, fotosind tehnici comparative. Aceste etemente sunt analizate prin
4 ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII
4.1. CEA MAr BUNA UTILIZARE (CMBU)
ConceptuI de cea mai buna utitizare reprezinta alternativa de utitizare a
proprietatii selectata din diferite variante posibite care va constitui baza de
pornire si va genera ipotezete de lucru necesare apticarii metodetor de evatuare in
capitotete urmatoare ate lucrarii.
Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legata a
unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat,
fezabita financiar si are ca rezuttat cea mai mare valoare.
Cea mai buna utitizare este analizata uzual in una din urmatoarete situatii:
- cea mai buna utilizare a terenului tiber
- cea mai buna utitizare a terenutui construit.
Cea mai buna utilizare a unei proprietati imobiliare trebuie sa indeptineasca patru
criterii. Ea trebuie sa fie:
- permisa [ega[
- posibita fizic
- fezabita financiar
- maximum productiva
Practic, tinand cont de tipul imobitului, de amptasarea acestuia, de configuratia,
utilitatea si natura imobitului, conditiile pietei imobitiare si de faptul ca destinatia
nu va fi schimbata intr-un viitor previzibi[, cea mai buna atternativa posibila pentru
imobitut.analizat este cea de Ctub. Prin prisma criteriitor care definesc notiunea de
CMBU aceasta abordare:
- este permisa tegat;
- indeptineste conditia de fizic posibita;
- este fezabita financiar;
- este maxim productiva, se refera [a valoarea proprietatii imobitiare in conditiite
cetei mai bune utitizari (destinatii).
ln cazul de fata cea mai buna utitizare se considera a fi cea de Ctub.

4.2. EY ALUAREA TERENULUI


Pentru evaluarea terenutui s-au ales metoda comparatiilor de piata, existand
date recente cu oferte de terenuri [ibere si teren + constructii in zone
comparabile.

4.2.1. Metoda comparatiilor de piata utitizeaza analiza comparativa: estimarea


vatorii de piata se face prin anatizarea pietei pentru a gasi proprietati simitare si
comparand aceste proprietati cu cea care trebuie evaluata. Premiza majora a
metodei este aceea ca valoarea de piata a unei proprietati imobiliare este in
retatie directa cu preturile unor proprietati competitive si comparabite. Anatiza
comparativa se bazeaza pe asemanarite si diferentete intre proprietati si tranzactii,
care inf Iuenteaza vatoarea.
Este o metoda gtobala care aplica informatiite cutese urmarind raportul cerere-
oferta pe piata imobiliara, reftectate in mass-media sau atte surse de informare.
Tinand seama de existenta tranzactiitor de proprietati simitare apticarea anatizei
pe baza comparatiei de piata pentru teren a putut fi apticata.
Estimarea parametrilor care confera valoare pot fi obtinuti prin atte metode de
evatuare, fotosind tehnici comparative. Aceste elemente sunt anatizate prin
metoda comparatiei directe pentru a determina corectiite ce trebuie facute [a
preturile de vanzare a proprietatilor comparabite. Suprafata totata de teren
aferenta proprietatii imobitiare evatuate este de 806 mp intravilan. Evaluarea a
fost efectuata prin metoda comparatiitor de piata. Se bazeaza pe vatorile unitare
rezuttate in urma ofertetor sau tranzactiilor cu terenuri tibere efectuate in zona.
Tinand cont de informatiile disponibite, amplasamentuI in zona, utititati,
posibititati de acces, valoarea unitara (EUR/mp) a terenutui tiber Iuat in
considerare se afta in jurul valorii de 45 - 80 EUR/mp. Tinand sOama de
considerentele prezentate, valoarea totala estimata a terenului supus evatuarii
este ( vezi anexele):

Valoarea de piata a terenului estimata prin metoda comparatiilor de


piata
233.700 lei
52.000 eur

4.3. EVALUAREA CONSTRUCTIILOR


Pentru determinarea vatorii de piata a unui imobit de tiput cetui de fata,
Standardele Internationate de Evaluare prevad posibititatea utitizarii a trei tipuri
de abordari: prin costuri, prin comparatie si prin venituri.
Avand in situatia specifica a imobitutui, apreciem ca pot fi utitizate abordarile prin
comparatie si prin venituri.

4.3.1. Abordarea prin costuri


Prezinta evatuarea constructiitor aftata pe amplasament, luand in considerare
costurile unitare actuate de refacere a constructiei si dimensiunite ( suprafata
construita sau desfasurata, lungime s.a. ) fiecarui element constructiv analizat.
Baza valoritor estimate a fost ,,Costuri de reconstructie - costuri de intocuire -
ctadiri industriale, comerciate si agricote constructii speciate - de CORNELIU
scHloPU" editat de Editura lroval Bucuresti - 2010, actualizat 2015-2016.
Analizand informatiite avute [a dispozitie, tinand cont de scopul si destinatarul
prezentei lucrari si efectuand corectii necesare legate de suprafata, nivel de
finisare si pozitia proprietatii evaluate, in opinia evatuatorului, valoarea rezuttata
prin metoda costuritor este de 392 eur/mp. Vezi anexa

Valoarea totala a constructii lor estimata prin metoda costurilor


426.900 lei
95.000 eur

Denumire Gradul Simbol pret indice cost curent


2015 -
seismic carte 201 6 2015 - 20't6
Grad 6 6STRMAGP 734.0 1.0219 750.1
Structurd Grad 7 TSTRMAGP 764.3 1.0219 781.1 pag.carte: 99

12
Grad 8 SSTRMAGP 798 3 1.0219 815.8
Grad 9 9STRMAGP 867.2 1.0219 886,2
Finisai interior FINIEMAGP 482.2 1.0183 491.0
Instalatii electrice INELMAGP 290.8 1.0'134 294.7'
Instalatii sanitare ISAMAGP bJ. / 1.0721 68.3
Instalatii de
incalzire INCMAGP 80.3 1.0136 81.4
Finisaifatadd
Terasi necirculabilS TERNECIRC 439.4 1.0627 467.0
(costuri determinate
pentru suprafala circulabild TERCIRC 952.5 1.0299 981.0
construiti a terasei)

TOTAL | 781.1+491+294.7+68.3+81.4+467 = 2183.5 tei ( cu TVA ) - 1761 tei ( fara


TVA ) - 392 EURO/mp

4.3.2, Metoda capitalizarii venitului (capitatizarea directa)

Avand in vedere ca nu s-au gasit oferte relevante in acest sens, nu s-a


putut fotosi aceasta metoda.

4.4. RECONCILIEREA REZULTATELOR

Reconcitierea este anatiza unor rezuttate alternative pentru a ajunge [a


estimarea finala a valorii.
In urma apticarii metodetor de evaluare prezentate in raport au fost obtinute
urmatoarele vatori:

Metoda comparatiei directe 52.000 eur


(teren)

Metoda costuri (constructie) 95.000 eur


Metoda venituri lor (constructie) 0

Opinia evaluatorului
Avand in vedere pe de o parte rezuttatete obtinute prin apticarea metodetor de
evatuare, retevanta acestora si informatiite de piata care au stat [a baza apticarii
lor si pe de atta parte scoput evatuarii si caracteristicile proprietatii imobitiare
supuse evatuarii, in opinia evatuatorului valoarea estimata pentru proprietatea in
discutie va trebui sa tina seama de vatoarea obtinuta prin metoda comparatiei
directe pentru teren si metoda costuritor pentru constructie. Astfel, in opinia
evatuatorutui, vatoarea de piata a proprietatii imobitiare " teren intravitan in
suprafata de 806 mp si constructia cu destinatie de Ctub, in suprafata construita [a
sol de 806 mp" este de:
660.600 LEI
147.000 EUR,
din care teren 233.700 lei, echiv.52.000 eur si,
constructiile, 426.900 lei, echiv.95.000 eur

Argumentele care au stat [a baza etaborarii acestei opinii precum si considerente


privind vatoarea sunt:
- valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezete, conditiite limitative
si aprecierite exprimate in prezentul raport si este valabita in conditiite generate si
specifice aferente lunii iulie 2016;
- valoarea nu tine seama de responsabititatite de mediu si de costurite impticate de
conformarea [a cerintele legate;
- vatoarea este o predictie;
- vatoarea este subiectiva;
- evatuarea este o opinie asupra unei vatori;
- valoarea nu este afectata de TVA;
- cursul vatutar luat in considerare pentru catcute a fost de 4,4942 [ei/eur,
comunicat de BNR pentru data de 12.07.2016.
Raportul a fost pregatit in conformitate cu Standardete Internationate de Evatuare,
recomandarile si metodotogiite de lucru recomandate de catre ANEVAR (Asociatia
Nationata a Evatuatoritor Autorizati din Romania).

Evaluator proprietati imobi [iare


Membru titular ANEVAR

Ing. DINU TEODOR ADRIAN

14
CARTE FUNCIARA NR. 23005 Comuna/Or
Imobil aflat sub incidenta art, 3 alin. (l) din Legea nr. l7/2OI4
:ry EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Nr,cerere
Zua
20673
l-)

ffifF
;{:' pentru INFORMARE Lu

Anu
na Q7
2016

t{ta
4NnFr
Nt'l:l
Oficiul de Cadastru 9i Publicitate ImobiliarE CALARASI
"\iXl'l#YAi^tr
ll t t,r-l\rtC, $l Biroul de Cadastru si Publicitate ImobiliarE Oltenita

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN extravilan
Adresa: -
Nr Nr.cadastral
crt Nr,topografic Suprafatax (mp) Observatii / Referinte
A1 23005 "Imobil aflat sub Incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr. L7/2Ot4"

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE


Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Observatii / Referinte
26744 / LO.O7,2Ot4
Contract de lotizare nr. 7550, din 19.12.2OO7, emis de BNp Oltenita
82 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1 / 1
.t\ pozitie transcrisa din CF 21488/
MUNICIPIULUI OLTENITA-DOMENIU PRIVAT IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI
LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA Oltenita, inscrisa prin incheierea
nr. L!7O2 din 25/[)/2OLO;

C. Partea III. SARCINI


Inscrieriprivinddezmembraminte|edreptu|uideproprietate,r
drepturile reale de garantie si sarcini I observatii / Referinte
NU SUNT

Document care conline date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. pagina 1 din 3
CARTE FUNCIARA NR, 23005

Anexa Nr. 1 la Partea I


TEREN extravilan
Adresal -
Suprafata
Nr. cadastral masurata Observatii / Referinte
(mp)*
23005 3 1.866 "Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2eI4,,
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

Date referitoare la teren


Nr Categorie Nr. Nr. Nr.
crl folosinta vilan
Suprafata (mp) Observatii / Referinte
tarla parcela lopografi
t ara bil NU 4/2

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor
sunt obtinute din proiectie in
Punct Punct Lungime
inceput sfarsit segment(" (m)
2,397
) 3
3 4 B 1,025
5
5 o 28,496
o 1 50,ro7
** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 7o si sunt rotunjite la milimetru.
*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat viloarea 1 milimetru.

Document care conline date cu caracter personal, protejate de


CARTE FUNCIAM NR. 23005 Comuna/Oras/Municipiu: Ottenita

certific cE prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originalE, pEstrat5
de acest birou.
Prezentulextras de cafte funciara este valabil la autentificarea de catre notarulpublic
a actelor juridice
prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor,
iar informatiile prezentate
sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 100 RoN, chitanta nr. CLBT3gt/13-07-2016, pentru serviciul de publicitate
imobif iarE cu codul nr.272,
Data solu!ionirii, ste n t - re g i st r ato r,
A si
13/07/2Ot6 Referent,
ROBERT POPESCU
tuR. zuz56 corur"/w
F:s EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Nr,cerere 20669

FF
TF pentru INFORMARE Ziua
Luna
.tJ
07

4ryf,m
A r: EHTt,r rrAT.r or{ i !.A
oficiul de Cadastru gi publicitate ImobiliarE CALARASI Anul 2076

I,t",*,,i,li;.'';J,.,li Biroul de Cadastru gi publicitate ImobiliarE Oltenita

TEREN intravilan
A. Paftea I. DESCRIEREA IMOBILULUI
Adresa Oltenita, Nr. CF vechi:
rta, Strada Argesului, nr. 6g
I

Nr Nr.cadastral
crt Nr,topografic Suprafatax (mp)
Observatii / Referinte
Cad: 169 Din acte: -;
Top: - 790 m,p. din acte
Masurata:806
CONSTRUCTII

Observatii / Referinte
Oltenita, Strada

B. Partea II. PROPRTETAR ci ACTE


Observatii / ReferinE
L74AO / z3.oa,2o]-2
Act notarial nr. 1.971, din
NP ANTONIU IRINA

A1, A1.1
r-J sc EVERGREEN ESTATES CIF: 298L2707
CARTE FUNCIARA NR.

Anexa Nr. 1 la partea I


TEREN intravilan
Adresa oOlten 9!Eda Argesului, nr. 6g
Suprafata
Nr, cadastral masurata Observatii / Referinte
(mp)*
Cad:169 806
Top: - 790 m.p. din acte
xs uprafata este determinata in planul de proiectie
Stereo 70.

Date referitoare la teren


Suprafata (mp)
Observatii / Referinte
rti
cu f)in arfe. -'
constructii Masurata:-

Date referitoare la constructii


Supraf. (mp) Observatii / Referinte
Din acte: -;
dministra lvlasurata:806

certific cE prezentul extras corespunde cu pozitiile


de acest birou.
in vigoare din cartea funciara originald, pbstrati
Pr este valabil la autentificarea de catre notarul public
pr precum si pentru dezbaterea succesiunilor, a actelor juridice
SIJ iar informatiile prezentate
are, In conditiile legii.
S_ chitanta nr. CLB739O/L3_07_2016, pentru serviciul
im de publicitate
Data solution5rii, Asrstent-
73/07 /2016 Referent,
FLORENTIN

EI Rodf "ffe effieft+?ffi dJ Ss F uBrs crr$.rff


IM0&!-rAR.A O!-TENtfA
BI.!RDA ADI{IANA
REFERH}I|T i

Document
ruN DE AIFIi-9NiENT SI DEI,JMTTARE A BTfr.IULU II'OBII
(krffinibn )
$cara: 11500

Judetul CALARASI Numele si prenumele proprie


Teritoriul odm. OLTENTTA S.C. NAINL S-A.
Cod SIRUTA | 00629 Adreso:
Adreso imobilutui Str. Sdseouo Portului
Str. Str. Argesului Nr 45-46
nr. 68 I fO Loc. OLTENITA
Nr. ccdostrol ol bunului imobil iQ '

Repub/icii

Nurnele si prenumele executontului


CU VIORICA

rsi. stomPilo
N-' I

Doto

3td'LrO,
.. STEREfJ 7O',
ll oi
tlq

i4
':.9.p A7 ci
6/,' ScA
@6.1
.,F
fr 1CC
.,.47
'eP ti
ll c1 Bz
at@ 84- 19
[
-cja
"
s- ---' _j--!;- "9 tlll

82 _-:\
5 -
C/to

1l r

iln
i /-
7tr
\

E
ifl

-.q---]:=--R
:@ _r
DTR -,0,_,.,

fr
"./. I
'101-9

101 8
C1

1 CTER Bt32

C1

Scara 1 :1000
zu40m&
HEJ,EJ,LJ,t;,| , l | , I

1 cm pe pbn=10 0 m f trn
JUDETUL CALARASI
MUNICIPIUL OLTENITA
PRIMAR
Nr,9801/1 4.07 .20t6

EXPLINERE DE MOTIVE

ln municipiul Oltenita pe str. Argesului , nr.74-76 (fost nr. 68) este situat imobilul
teren +
constructie cu destinatie actuala club al carui proprietar este SC EVERGREEN
ESTATES
acestei societati acest imobil a fost dat in
N.O.) in anul 1959. Acest Club S.N.O. avea
ctata cladirea ) : multipla casa de cultura cu
de repetitii, biblioteca, camere de cluburi cu
sportive. Asezat in centru oasului , clubul a
sti .
ln ultima perioada de timp intre conducerea Autoritatii Locale si cea a SC
EVERGREEN
ESTATES SRL in calitate de proprietar al imobilului, au avut loc consultari/discutii
cu privire
la posibilitatea efectuarii unui schimb de bunuri imobile cu referire la acest club.
In sensul celor de mai sus concluzionez:
- societatea EVERGREEN ESTATES SRL detine in proprietate bunul imobil teren
intravilan in suprafata de 806 mp si constructie (club) cu destinatia constuctie
administrativ si
social culturala in suprafata de 806 mp situat'in sir.Argesului nr.74-76 (fost nr.6g
nr.cadastral: 169 + 169 - Cl ,CF nr.20256 a localitatii Oltenita ),avand
;
- municipiul Oltenita detine in proprietate terenul extravilan situat in tarlaua
4l2,in
suprafata de 31866 mp avand nr.cadastral 23005 ,C.F. nr. 23005 a localitatii Oltenita
,conform
l,C L, nr'privind
2712005 privind modificarea Hotararii nr.51l2OO1a Consiliului local al municipiului
Oltenita insusirea listeiterenurilor in domeniul privat al municipiului Oltenita,nr.crt.102
si H.C.L. nr,83/30,05.2007 ;

-conform Raportului de evaluare nr.1636212016 elaborat de catre


expert evaluator,valoarea de piata a terenului situat in Sos.Portului
dl.Dinu Teodor Adrian -
,tarlaua 4l2in suprafata de
31866 mp , este 657 b00 lei (valorea nu incl rde T.V.A.);
-conform Raportului de evaluare nr.16360/2016 elaborat de catre
dl.Dinu Teodor Adrian
expeft evaluator,valoarea de piata a terenului + constructie (club) cu destinatia constuctie -
administrativ si social culturala situata in str.Argesuluinr.T4-76ifost'nr.6g
), teren in suprafata
de 806 mp si constructie in suprafata de 806 , este 660 600 lei (valoarea nu include
TVA),
din care 233700lei valoare teren si 426 go0 lei valoare constructie.
Fata de cele expuse.,initiez un proiect de hotarare de consiliul local privind aprobarea
efectuarii unui schimb de bunuri imobile intre Municipiul Oltenita prin Consiliul Local
al
municipiului oltenita si societatea comerciata EVERGnLTT ESTATES sRL
PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA
DIRECTIA URBANISM
Nr. 16463/13.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere proiectul de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de bunuri
imobile intre Municipiul Oltenita,prin Consiliul Local Oltenita si societatea EVERGREEN ESTATES
SRL ,insotit de expunerea de rnotive nr.16462113.07.2016, facem urmatoarele precizari:
- societatea EVERGREEN ESTATES SRL detine in proprietate bunul imobil teren
intravilan in suprafata de 806 mp si constructie (club) cu destinatia constructie administrativ si social
culturala in suprafata de 806 mp situat in str.Argesului nrJ4-76 (fost nr.68 ),avand nr.cadastral:
169+169-CI,CF nr. 20256 a localitatii Oltenita ;conform contractului de vanzare cumparare
autentifrcat sub nr.1379l2}l2,completat prin Actulul aditional autentificat sub nr.197112012 si a
Extrasului de carte Funciara pentru infonnare; are urmatoarele vecinatati:
N-proprietate publica,b-dul Republicii ;
S-proprietate publica;
E-proprietate publica,str.Argesului ;
V- proprietate privata municipiul Oltenita;
- municipiul Oltenita detine in proprietate terenul extravilan situat in tarlaua 412, in suprafata de
31866 mp avand nr.cadastral 23005 ,C.F. nr. 23005 a localitatii Oltenita ,confom H.C.L. nr.2712005
privind modificarea Hotararii nr. 51/2001 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind insusirea
listei terenurilor in dorneniul privat al municipiului Oltenita,nr.cft.ll2 si H.C.L. nr.83/30.05.2007 : are
urmatoarele vecinatati :
N- propr.privata cu nr.cadastral 23004
S- teren proprietate privata municipiul Oltenita ,nr.cadastral :21710
E-zona protectie CFR.;
V- proprietate publica,sos.Portulu;
-potrivit PUZ si Regulamentului local de urbanism ,
imobilul "Club" situat str.Argesului
nr.74-76 (fost nr.68 ),avand nr.cadastral: 169+169-C1,CF nr. 20256 alocalitatii Oltenita,este situat in
unitatea teritoriala de referinta nr.1,zona institutii publice si servicii. hnobilul este echipat cu
utilitati:apa, canalizare,energie electrica,
-potrivit PUG si Regulamentului local de urbanism , terenul situat in tarlaua 412, respectiv in
suprafata de 31866 mp avand nr.cadastral 23005 ,C.F. nr.23005 a localitatii Oltenita se afla in
extravilanul municipiului Oltenita .Nu este echipat cu utilitati dar exista posibilitati de echipare la
: apa,en. electrica,gaze.
-conform Raporlului de evaluare nr.1636212016 elaborat de catre dl.Dinu Teodor Adrian -
expeft evatuator,valoarea de piata aterenului situat in Sos.Porlului,tarlaua 4l2insuprafata de 31866
mp , este 657500 lei (valoarea nu include TVA),
-conform Raportului de evaluare nr.1636012016 elaborat de catre dl.Dinu Teodor Adrian
-
expeft evaluator,valoarea de piata a terenului * constructie (club) cu destinatia constuctie adrninistrativ
si social culturala situata in str.Argesului nr.14-76 (fost nr.68 ), teren in suprafata de 806 mp si
constructie in suprafata de 806 mp , este 660600 lei (valoarea nu include TVA),din care 233700 lei
valoare teren si 426900 lei valoare constructie
Fata de cele prezentate mai sus,si in conformitate cu prevederile Legii nr.21512001 a
administratiei publice locale , republicata , art.l2l alin (4) , apreciem ca initierea proiectului de
hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de bunuri imobile intre Municipiul Oltenita, prin
Consiliul Local al rnunicipiului Oltenita si societatea EVERGREEN ESTATES SRL, indeplineste
conditiile necesare pentru a fi supus spre analiza si aprobare a consiliului Local.
Anexam Rapoarlele de evaluare pentru terenurile sus mentionate.

DIRECTIA URBANISM. DJAPL,

Ing. ela Dragoman


ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MTINICIPIULUI OLTENITA INITIATOR : PRIMAR

\T
a.Y

z
llJ

HOTARARE
privind trecerea unui teren din domeniul public in domeniul privat al municipiului Oltenila

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astdzi


28.07.2016, Avand in vedere :

- expunerea de motive nr.16203 12016 a Primarului municipiului Oltenita;


- raportul de specialitate nr.1620412016 al Directiei urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Oltenila;
- avtzele comisiilor de specialitate al Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in
procesele-verbale inregistrate sub nr. I 2016;
- prevederile Hotararii nr.9911999 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
insusirea listei de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Oltenita,
anexa ,nt. ctt.I42 ;
- prevederile Hotararir nr,134912001 a Guvernului Romaniei privind atestarea domeniului
public al judetului Calarasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Calarasi, anexa
nr.3, nr. crt.I47, modificata si completata prin H.G.R. nr.l309l20II;
- prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr.21311998 privindproprietateapublica si regimul
juridic al acesteia, cu modihcarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, ahn. (2), lit. ,,c" si alin (9), din Legea nr.2l5 1 2001 privind
administralia pr-rblica locala,republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art. 45, alin. (3), din Legea m. 215 I 2001 privind adrninistralia
publica locala,republicata in februarie 2007, cu modifrcarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l. Se aprobatrecereadin domeniul public in domeniul privat al municipiului Oltenila,


a unui teren situat in municipiul Oltenita, str.Mircea Eliade, zonabl. G80, in suprafata de 47,oo mp.,
identificat prin anexa ce face parte integranta din prezentahotarare.
Afi.2.Hotararca m.9911999 a Consiliului local al municpiului Oltenita privind insusirea listei
de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Oltenita, anexa ,nr. crt.I42
se modifica in mod corespunzator
Art.3. Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va lua masurile necesare
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarare.
1.:rt.4 - Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicareaprezenter hotdrdri tuturor
celor interesafi.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Nr. Avtzat,
Adoptata la Oltenita Secretarul
Astazi 28.07.2016
Scara 1:300
6 12 1A 24

lcmtsplan=30mFte@n
ROMANIA
JUDETUL cAlAn rgr
MUNICIPIULUI OLTENIIA
PRIMAR

www.primariao ltenita. ro

Nr.16203 /12.07.2016

EXPTINERE DE MOTIVE

Avand in vedere necesitatea administrarii eficiente a bunurilor ce apartin Municipiului


Oltenita pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local si in urma ef-ectuarii
unor
masuratori in str. Mircea Eliade zonaBL G80, s-a constatat ca in imediata vecinatate
a celor 7
gataie aplasate in zona amintita mai sus, exista un teren in suprafat a d,e
47 mp.Acest teren apartine
domeniului public al municipiului Oltenita inscris in anexa la HCL rtr.99 I lggg privind insusirea
listei de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Oltenita, pozitia
142 cit si in H.G.R. nr.134912001 privind atestarea domeniului public al judelului Calarasi, prec'm
gi al municipiilor, oraqelor qi comunelor din judelul Calarasi,anexa 3,rtr.crt.147,
pe care mai pot fi
amplasate doua garaje, drept pentru care pentru rezolvarca in timp util a probiemelor,
toate
procedurile administrative trebuiesc simplificate,cu respectarea cadrului legal, propun
sa incepem
demersurile cuprivere latrecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului
Oltenita a
terenului amintit mai sus.
Date fiind cele mai sus precizate inrtiez un proiect de hotarare de hotarare privind trecerea
din domeniul public in domeniul privat al municipiului Oltenita a unui teren in suprafata de 47
mp
situat in municipiul Oltenita,str.M.Eliade zonaBl.G80,avand in vedere prevederile art.10 alin.(2)
din Legea nr.2I3 I 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile
si completarile ulterioare.

PRIMAR,

\T E
ROMANIA
JUDETUL cAlAnagr
MUNICIPIULU OLTENIIA
DIRECTIA URBANISM
Bd. Republicii nr. 40
1915400 Oltenita ljud. Cdlarati
T eI: 0242.5 | 5.7 0 | F ax: 0242.5 I 5.087
7

www. primariaoltenita. ro

Nr.16204112 07.2016
RAPORT DE SPECIALITATE

rea din domeniul public in


47 mp. situat in municipiul
_otive, intregistrata sub nr.
,
Mircea Eliade zonaBl. Gg0, s_a constatat
imediata ca in
exista un teren in suprafata
d,e 47 mp
util a pro Pentru rczolvarca in timP
ate,cu respectarea cadrului
legal' propun sa incepem demersurile
cu trecerea din domeniul public in domeniul
municipiului Oltenita a terenului amintit privat al
mai sus;
- imobilul mai sus mentionat se afla in unitatea
teritoriala de referint a nr.2r, zona
tezidentialalocuire colectiva conform,
PUG si Regulamentului local de urbanism
- terenul mai sus mentionat situat aferent;
in mun. oltenita, str. Mircea Eiiade, zona
din suprafat a totala de 21 Ggg face parle
'483 mp., denum ita parcari,inscrisa atit in anexa la HCL
privind insusirea listei de inventariere nr. 99 I l9gg,
a bunurilor care alcatuiesc domeniul public
al municipiului
oltenita' pozitia 142 cit si in H.G.R . m.r34912001
privind atestarea domeniului public al judefului
calarasi' precum gi al municipiilor, oragelor
gi comunelor din judeful calarasi,anexa
- terenul se identifica conform planului 3,nr.cft.747;
anexat, avand urmatoarele vecinatati:
N- Bloc G80
S_ proprietate privata
E_ domeniu public, garuje
V_ domeniu public trotuar si str M Eliade
- prevederile afi' 10 alin' (2) din Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publica
juridic al acesteia, cu modificarile si regimul
si completarile ulterioare;
- prevederile att' 36, arin.
Q), rit. ,,c", alin (g) si ar1.l15,alin.(1) ,rit.,,b,, din Legea
rtt '21 5 I 2001 privind administrafia publica locala,republicata
in februarie 2007,cu modificarile si
completarile ulterioare.
Fata de cele prezentate mai sus, si in conformitate
cu prevederile Legii nr. 21512001
privind administratia publica locala republicata
, in februar re 2007 , art.36 alin(2),lit,,c,,,consider
ca proie trecerea din domeniul public in domeniul
privat al municipiului
oltenita d'e 47 mp. situat in municipiul
oltenita, str. Mirce aFliade, zona
bl G80' gale pentru a fi supus spre analiza
si aprobare de catre consiliul
Local al

Iier,
Scara 1 '1000
20020406080
--+
ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPruLUI OLTENITA INITIATOR : PRIMAR

Petre

HOTARARE
privind schimbarea destinatiei unei locuinte apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita
si punerea la dispozitia solicitantilor din listele de prioritate aprobate prin hotarare a consiliului local

CONSILIUL LOCAL AL MLTNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,


28. 07 .2016, Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.1535312016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. f 535412016 al Directiei urbanism-Compartimentul administrare
unitati locative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avtzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse
in procesele verbale inregistrate sub nr. I 2016;
- prevederile Hotararii nr. 15512005 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
constatarea apaftenentei la domeniul privat al municipiului Oltenita a unor imobile(apartamente cu
destinatia camere oficiale) l
- prevederile Legii nr.II4l1996 privind locuintele,cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Hotararn nt.l275 12000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii m.Il4l1996 privind locuintele;
- prevederile art. 36,alin,(2),lit."c",alin.(5),1it."b", alin. (9).din Legea m. 21512001 privind
administratia publica, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor afi. 45 alin. (3) din Legea nr.2I5l200I privind administratia publica
locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba schimbarea destinatiei, din "camera oficiala" in "locuinta convenabila in
regim de inchiriere", a unei locuinte apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita,inscrisa la nr.
crt.Z drn anexa la Hotararea nr. 15512005 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind constatarea
apafienentei la domeniul privat al municipiului Oltenita a unor imobile(apartamente cu destinatia
camere oficiale), situata in municipiul Oltenita,b-dul 1 Decembrre m52,bloc A!,sc.A,et.2,ap.9,
compusa din una camera (camera de zi:13,8i rnp.) si dependinte(bare:4,20 mp.,bucatate:4,20 mp,,
hol:295 mp.,debara:0,60 mp. si balcon:I,25 mp,), in suplafata utila de 27 ,0I mp.
Art.2.Locuintaprecizatala aft.l se va pune la dispozitia solicitantilor din listele de plioritate
aprobate prin hotarare a Consiliului local al municipiului Oltenita
Art.3, Primarul municipiului Oltenita, prin serviciile de specialitate, va lua masurile
necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.4. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
factorilor interesati
DE
Nr, 'RESEDINTE 'EDIN'I'A. Avtzal ,
Adoptata la Oltenita mu ipiului Oltenita
Astazi 28. 07 .2016
Butoi Ion
ROMANIA
JUDETUL CALARASI - MUNICIPIUL OLTENITA

EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la schimbarea destinaliei unei locuinle aparfinAnd domeniului privat al municipiului Oltenila,
situatd in Bdul 1 Decembrie nr. 52,81, ,A.2 , Sc.A, Et.2, Ap.9 din,, iocuinla canera oflcrala" in
,,locuin|6 convenabild in regim de inchiriere" gi punerea la dispozi{ia solicitantilor din listele de
prioritate aprobate prin hotdrArile consiliului local

AvAnd in vedere:

* lista solicitantilor care au acces la locuinte pentru


tineri, altele decdt A.N.L.,
ini{iez un proiect de Hotdrdre a Consiliului Local al municipiului Oltenila cu privire la schimbarea
destinatriei unei locuinfe apartinAnd domeniului privat al municipiului Oltenila, situatd in Bdul I
Decembrie nr, 52, Bl. A2 , Sc.A, Et2, Ap.9 din ,, locuinld camera oficialf," in locuinfd convenabil6 in
,,
regim de inchiriere"gi punerea la dispozilia solicitanlilor din listele de prioritate aprobate pril hotarArea
consiliului local.
Supun aprobdrii Consiliului Local al Municipiului Oltenifa, acest proiect cle liotarAre ce are la
bazd" prevederile :

Legii nr. 114 din 11 octombrie 1996, republicatd, privind locuintele;


- prevederile

- prevederile afi' 29 din H.G.R, nr. 12751 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor
nretodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei m. I141 1996 privind locuinlele;
- prevederile H.C.L. nr. 155/ 28.f2.2005 privind constatarea apartenenlei la domeniul privat al
municipiului Oltenila a unor imobile ( apartamer-rte cu destinafia camere oficiaie);
- prevederile art' 1 alin (2) H.G.R, ru',310 din 28 maltie 2007 pentruactualizarea tarifului lunar al
chiriei (lei/mp) practicat pentru spaliile cu destinaJia de iocuinte aparfindnd domeniului public sau privat
al statului ori al unitd.lilol administrativ-teritoliale ale acestuia, precun gi peltru locr-rir-r1ele cle serv,rciu,
locuinlele de interventie gi caminele pentru salaria{i ale societdtilor comerciale, compaliilor nafio'ale,
societdlilor nalionale gi regiilor autonome;
- art.36 alh.(2) lit. ,,c", alin.(5) lit, ,,b" gi art.l23 dirr Legea nr.2151 2001 a adnrinistraliei pLrblice
locale , republicath in februarie 200J, cu rnodific[rile gi completdrile Lrlterioare.

PRIMAR,
f one Petre
Primdria municipiului Oltenila
Direc!ia urbanisn'r

RAPORT DE SPECIALITATE

AvAnd in vedere:
Proiectul de hotS.rare al Consiliului Local iniliat de Primarul municipiului Oltenila pr:ivind
schimbarea destinaliei unei locuinle apartindnd domeniului privat
al municipiului oltenila, situata in
Bdul 1 Decembrie nr, 52, Bl' 42 , Sc,A, Et,2, Ap,9 dil locuinfa carnera oflciala"
,, ir.r ,, locuinlzr
convenabild in regim de inchiriere"gi punerea la dispozilia solicitanlilor
din listele de prioritate aprobate
prin hotdrdrile consiliului local
- prevederile Legii nr. 114 din 11 octombrie 1996, repubhcata,privind
locuilfele;
- prevederile art, 29 din H.G'R. nr. 12751 7 clecembrie 2000 privind aprobarea Normelor
nretodologice pentru pllnerea in aplicale a prevederilor Legii iocuinlei
nr. I1411gg6 privind locuir-r1ele;
- prevederile H'C'L. nr. 155/ 28.12.2005 privind constatarea apartenenlei la domeniul
privat al
mur-ricipiului Oltenila a unor imobile ( apaltamente cu destinafia camere
oficiale);
- prevederile art' 1 alin (2) II'G.R. nr:.310 din 28 rnartie 2007 pentru actualizarea tarifului lr-rnar al
chiriei (lei/mp) practicat pentru spa{iile cu destinalia de locuinte apar}indnd
domeniului public sau p.vat
al statului ori al unitdlilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precun gi pentru
locui'jele de se^,icrur.
locuinlele de intervenlie gi c5-rninele pentm salariali ale societd{ilor
comerciale. conpaniilor natiorale.
societ[]ilor nalionale gi regiilor autonorne;
- art' 36 alin'( 2) lit. ,,c", alin.(5) lit, ,,b" gi art.123 din Legea nr.2l5l 2001
a administra{iei publice
locale , republicat[ in februarre 2007, cu modifica.rile gi complet[rile
ulterioare
Unitatea locativd situatd in rnunicipiul Oltenila, Bdul i Decernbrie nr.52,
Bl. 42 Sc.A, Et.2,
Ap'9 este compusd din una camerf, ( camerf, de zi:13,81 mp) gi dependinle (baie :4,20 ,
:4,20 mp,hol :2,95 mp,debara:0,60mp$ibalcon mp, bucdta.rie
:1,2t-pl insuprafalautildtotalade2T,0l rnp,
se va inchiria pe un ternen de 5 ani, cr,r posibilit[fi de plelLurgire. Potrivit prevederilor
legale, ,, livelul
al
lraxinr chiriei pentnt locuir-rtele prevazute la alt. 26 din o.u,G.R. rr.40l lggg privind proreclra
chiriagilor Pi stabilirea chiriei pentru spafiile cu destinalia de locuinle gi
terenul aferent acestora ,-,u pour.
depaEi 15% din venitul net lunar pe familie in cazul in care venitul
mediu net lunar pe rnembru de
familie nu depdgegte salariul rnediu net lunar pe economie. in cazul in
care venitul net lunar pe membru
de familie se situeaza intre venitul mediu n.t lrnu, pe economie qi clublul
acestura, maxrn al
chiriei lunare nu poate depaqi 25o/o din venitul net lunar pe familie ;,, tarif (leiAnp) 'ivelul
se va actualiza anual
in funclie de rata inflaliei. Plata utilitalilor cade in sarcina chiriagului.
Consider inilierea proiectului de hotdrare din care reiasd schimbarea
destinaliei unei locr-rrn1e
apartinAnd domeniului privat al municipiului Oltenila, situatd in Bdul
1 Decembrie nr. 52,BLA2 Sc.A, .
Et'2, Ap.9 din ,, locuinld carnerd oficiald" in ,, locuin!6 convenabila in regim
de inchiriere,,gi punerea Ia
dispozilia solicitanlilor din listele de prioritate aprobate prin hotarArile consiliului
local.

Director executiv,
Bordei Gabriela
ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI OLTENITA INITIATOR : PRIMAR

-inunitard
atribufiilor in Adunarea General[ a Asocia]iei cle Dezvoltare I de Utilitati Publice
pentru S erviciul de S alubriz arc " E C O MA NAG E M ENT SA LfJ B RI 5,,

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPiULUI OLTENITA, intrunit in gedinfa ordinara,


astazi. 28.07.2016. AvAnd in vedere:
- expunerea de motive nr. 15857 I 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- r'aportul de specialitate nr. 15858 12016 al Directiei Juridi.ce si Administratie publica
locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avtzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in
procesele verbale inregistrate sub nl. t2016;
- HotdrArea nr.42.12008 a Consiliului Local al municipiului Oltenita privind aprobarea
asocierii municipiuluiu Oltenita si unitdlile administrativ-teritoriale de pe raza judefului, in vederea
constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECOMANAGEMENT SALUBRIS" pentru
dezvoltarea sistemului integrat al deseurilor in judetul Calarasi
- prevederile art. 16 alin (2) qi (3) si ale art. 21 din Statutul Asocialiei de dezvoltare
intercomunitara de utilitdJi publice pentru selviciul de salubrizare "ECOMANAGEMENT SALUBRIS;
- procesul verbal nr. I 2016 al Comisiei de Validare cu privire la constatarea rezultatului
votului secret exprimat de consilieri;
' - prevederile art.36,alin.(2),lit,d),alin. (6) pct. 14 si alin. (9) din Legea nr.215l200l, privind
administratia publica locala republicat[, in februan e 2007 , cu modihcarile gi completdrile ulterioare;
In temeiul art.45 alin (1) din Legea nr. 21512001, privind administratia publica locala,
lepublicata, in februarie 2007 , cu modificarile gi completdrile ulterioare,

HOTAna$TE:
Art.I Se desemneaza domnul Pitoi Ion - Viceprimar al municipiului Oltenita, oareprezentant al
municipiului Oltenita in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Ecomanagement Salubris",
Art,2 Se imputerniceste reprezentantul municipiului Oltenita, dl Pitoi Ion - Viceprimar
al municipiului Oltenita, pentru a semna, in numele municipiului Oltenita, documentele aprobate in
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Ecomanagement Salubris".
Art.3 Se aprobd tlandatarea reprezentantului municipiului Oltenita, in vederea exercitdrii
in Adunarea Generald a atribuliilol municipiului Oltenita, prevdzute \a art. 16 alin (2) Si (3) din
Statutul Asocialiei de dezvoltare intercomunitard de utilitali publice pentru serviciul de salubrizale "
ECOMANAGEMENT SALUBRIS ".
Afi.4 Reprezentantul rnunicipiului Oltenita qi Asocialia de dezvoltare intercomunitard de utilitati
publice pentru serviciul de salubrizare "ECOMANAGEMENT SALUBRIS", vor duce la indeplinire
plevedelile pr ezentet hotdrdri.
Art.5. Orice alte prevederi contrare se abroga. \
Art.6. Secretarul municipiului Oltenita, va comunrca prezenta hot[rAre tuturor factorilol,\
\
interesafi.
PRESEDINTE DE SEDINTA.
Nr. Avtzat,
Adoptata la Oltenita Secre ltenita
Astazi 28,07.2016
Butoi Ion
ROMANIA
JUDETUL CALARASI _ MLTNICIPruL OLTENITA
PRIMAR
Nr. 15857 I 07.07,2016

EXPANERE DE MOTIVE

Avand in vedere adresa 117312016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara


"Ecomanagement Salubris, si tinand cont de :
- schimbarile intervenite in componenta Consiliului local al municipiului Oltenita, ca unnare a
alegerilor autoritatilor administratiei publice local din data de 05.06.2016;
-Hotir6rea nr. 42.12008 a Consiliului Local al municipiului Oltenita privind aprobarea asocierii
municipiuluiu Oltenita si unitafle administrativ-teritoriale de pe raza judeJului, in-vederea constituirii
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECOMANAGEMENT SALUBRIS" pentru dezvoltarca
sistemului integrat al deseurilor in judetul Calarasi;
- prevederile art. 16 alin (2) $i (3) si ale art. din Statutul Asocialiei de dezvoltare
2l
intercomunitard de utilitdti publice pentru serviciul de salubrizare "ECOMANAGEMENT SALUBRIS;
Inttiez un proiect de hotarare privind desemnarea si mandatarea reprezentantului municipiului
Oltenita in vederea exercitdrii atributiilor in Adunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard de Utilitafl Publice pentru Serviciul de Salubrizwe"ECOMANAGEMENT SALUBRIS"

Tone Petre
ROMANIA
RIMARIA MLINICIPIULUI OLTENITA
Directia Juridica si Administratie Publica Locala
Nr. 15858 I 07.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere:
- proiectul de hotarare privind desemnarea si mandatarea rcprezentantului municipiului Oltenita
in vederea exercitdrii atributiilor in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de
udlitafl Publice pentru Serviciul de Salubrizare "EC)MANAGEMENT )ALUBRIS", insotit de -
expunerea de motive nr.15857 12016 a primarului municipiului oltenita;
- Hot[rArea w.42.12008 a Consiliului Local al municipiului Oltenita privind aprobarea asocierii
municipiuluiu Oltenita si unitdlile administrativ-teritoriale de pe raza judelului, in vederea constituirii
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECOMANAGEMENT SALUBRIS', pentru dezvoltarea
sistemului integrat al deseurilor in judetul Calarasi;
- prevederile art. 16 alin (2) $i (3) si ale art. 2I din Statutul Asociatiei de dezvoltare
intercomunitard de utilitdtri publice pentru serviciul de salubrizare "ECOMANAGEMENT SALUBRIS;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) pct. 14 si alin. (9) din Legea nr. 21512001, privind
administratia publica locala, republicatd, in februarie 2007, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare,
apteciez ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale de prezentare rpt. analiza si
aprobarea consiliului local.
EC OMANAGEMENT SALUBRI S
Asociatia de Dezvoltare lnterconnunitara
Str. I Oec. 1918, nr,l, eftutera nr. 7, rnun. C*lnrasi, iud. Calarasit
/r851
Cod 9li)019, tel, / fax 0242 31J304 ; 0766sg2225 Af - e.e / C
llAlit.lA :I'l{AfiSU,V"dlt{{A (lalarasi, R01$1ITR1,R{}NCI1T[V08191001i ].I.I'"2

e'mail:

Nr. I 173/ 06.01.2416

Catre : Unitatile administrativ-teritoriale din judetul Calarasi


In atentia Consiliului Local

Stimate domn, Stirnata doarnna,

Avand in vedere ca, in urma alegerilor k:cale din 05.06.2016, s-a modificat
compclnenta consiliilor looale si au fbst alesi noi primari, va rugam ca in prima

sedinta rle consiliu local sa emiteti o hotarare de desemnaxe si mandatare a

reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale in ADI Ecomanagemcnt Salubris,


in vederea exersitarii atributiilor preYazute in Statut, in Adunare& gonerola a

Asociatilor.
Va rugam sa ns transmiteti la sediul Asociatiei un exernplar original al
Ilotararii solicitate, insotita de o copie a actului de identitate aIteprezentantului
desemnat. Anexat prezentei va transrnitem un model de hotarare.

Cu respeol,

Director adjunct.

Pag. 1/'1
STATUTUL
asocia+iei de dezvoltare intercomunitari de utilitifi pubtice
ttru servlciuI de salubrizare" EGOMANAGEMENT SALUBRIS"
io -{"5

rqt

'' ili;l'+
'/rFs
I' Judeful Cdlfragl, prin Consiliul Judeteanr CiFirapl. cu sediul ln rnunicipiul Cal5rag; Str. 1

2- M_utricipiul Ciitdragi, prin Consllivl Local el nrunFcipiului CEldrasi, cu sediul in municipiul C6Eirasr,
str. 1 Decembrie tgis' nr.3-5. cod 910[40, reprezentatde NicolaeDragu . in caiitate de primar, legal
impu[ernicit in acest scop crin HctHrree Cansiliului Lscal nr, lSEjOS.ln.ZCrOg:

00, reprezentat de h,lilescu Costinel, in caJilate de


prinrar, legal irrrputennicit En acestscop prin Ha[arfrrea Consiliului E-ccaI nr, 1?4/?S 10,Z0Cg;

de prinrar, legal inrputernicit in acgst scop prin Hot

6, oragul Lehliu Gar5. orin Consiliul Local al orasuiui LehEiu Gard, cu sediul in oragui Lehliu Gard.

7' Comuna Alexandru Odobescu* prin DonsFliul Local al cornunei Aiexandru Odobescu. cu sediul in

8. Cornuna Belciugatele, prin tonsiliul LocaE al cornurrei Belciugateie, cu sedFul irr corRuna

9. Cornuna Borcea, prin Consiliul Locat al conrunei Borcea, cu sedir.ll 3n cornuna Borcea, Judetur
Cf,lflraqi, cod 917F15, repr+zentat de h4arcel Z In calikate de prin'rar, legal Tmputernicit ?n ac*si
scop prin Hot6rrea Consiliuiui LEcal nr, S0/1F, g;

10. Comuna CdscioareNe, prin Consiliul Lscal al conrunei Cdscicarele, cu sediul in carnuna
Ciiscioarele, Jlde\ul Cd.iEragi, +od S17020. reprezentat de Cucuid Gheorghe, ln calitate de primai-,
legal imputernicit in acest scop prin Hctdrdraa Consiliulq-ri Local rrr- s2/30.0s.200g;

11. comuna Chlrnogi. prin Consifiul Locaf al cornunei Chrrno-ci, cu sediul ir: comu:ra Chirnrgi.
Jude'iul C6l5raqi, $tr. Viilor nr, 14'1, ced 9i?825, r"epreaentat de Checiu Vesile. in calitate de prirnar,
legal inrput*rtticil in acest scop prin Hotdrfirea ConsEliului Locat nr. ig/30,0!,200g;

12. comuna Chiselet, prirr Consiliul Local al cornunei Chiseiei, ru sediu! in somuna Chiselet.
Judetll CSlAraEi cod 917030. reprezentat de Fenu ll/tihaii, irr calitate de primar. legal irnpr:ternicit i:r
acsut scop prin HotarArea Consiliutui Loual nr. J?i26.il9.2009:
Judelul Ealarag[, cod 917035, reprezentat de Pavet Fetre, in calitate de prinrar. legal imputernicit in
acest scoB prin Hctdrtrea Consiliului Locat nr, 6g/29.1fl.2009:

14. Comuna Crivit, prin Ccnsiliut Local al cornunei Crivdf, cu sediul in comuna Crirt, Jucietul
CdlSraqi, ccd 915103, reprezentat de Rotaru Ghecrghe, in calitate de prinrar" legat impurierrricit in
acest sccp prin Hatarf,rea Consiliului Local rrn. 45I

15. Comuna Gurcani, pr!n ConsiEiul Local al com


Cf,ldrag!, cod g'i7'S40, r+pTezentet de Gazlr Au*
scop prrn Hotfriree Consitiutui LoBal nr EglZA.Og.

17. Comuna Dichiseni, prin ConsiliuE Local al ccnrunei Dichisen!, cu seciir..rl Tn comuna Dichiseni.
Judelul C5l5ragi, cod 917U50, reprezentat de Ganea Nlcoleta, in salbtate de primar, legal lmputernicir
in acest scop prin Ho(f,r6ree Consiliulu6 Lncal nr. B7/80,09.2009:

18, Comuna Dor MErunt, prin Consiliul Local al cornunei Dor lr.lirunt, cu seCiul in cornuna Dor

19. Gomune Dorobantu, prin Colrsiliul Lo+at al comunei Dorobantu, eu sediul ?n cornuna Dorobantu.
Judeful CfrlEraqi, sod 917065, reprezentat de Nae Petricf, Tn catitaEe de primar, tegal irnputernicit in
ecesl scop prin fiot*rrea Consiliului Local nr, B6il0.0g.t,X0E:

20. Cornuna DragaIina, prin Consiliul Local al conrunei DragaEina, cu sediul in conruna Dragalina,
Judelul C6l6raqi, cod $1 7080, reprezentat de Constantin VFctcr, in caditate de prirnar, legal
imputernicit in acest scop prin Hot*ri*rea consitiului Losa{ nr. 41/30,ilg,200g:

21. Comuna Dragog VodE, prin Consiliul Local al comunei Dragog Vodd, cu sediul in conluna
Dragoq Vadd, Judeful Cdldragi, cod 9i7085, reprezentat de Motdoveanu Daniel - iularius, Tn calitair
de primar. legEt irnputernicit ln auest scop prin Ho[f rdrea ConsiEiutui Local nr. 42i1 S. 1 0.200g;

22- eomuna Frisinet, prin Consiiiul Local al cornuRei Friisinei, cu sediuf in conrrlna FrEsrner,
Jude[ul Cfilfrrapi, cod 917080. reprezentat de Manole Vasiie, in calitate de prgrnar, legal imputernicit in
acest seop Erin Hotdrflrea Consiliului Local nr, S0t30,10,?00$l

23. Cornuna Frumugani, prin Consiliul Loca{ al ccrnunei Frumuqani, cu sdiuE 'in comuna
Frumuqani, JudeEul Caldraqi, cod g171rllD, repr t de Duta Paul, in calitate de prirnar, legar
imputernicit in acest scop prin Hatdr.Srea consiiiu al nr E4,izs,0g ?ODg:

24, Comuna Fundenl, prin Consiliul Local al conrunei Fundenl, cu sediul !n con-runa Funrje.ri,
Judeic-ll Cdldragi. cod 917110. reprezentat d+ Cirtuqanu Gheorghild. in calitate de prirrrar. iegal
imputernicit in acest scop prin l-{otdr,frrea consiiiului Local nr. s3I?9,l c,eocg;

25' Gomuna Gitbinagi, prin torrsiliul Lo+al al ccrnunei G6tbinagi, cu sediuE ?n cornuna Galbinagt,
'Judeiul Caldrasi, cod 917285, reprezen;at de Rornanescu Tubor, in calitaEe de prirnar, tegal
inrputernicit in acesi scop prin HotfrrErea Consitiului Lscal nr. Sg/1S,10,20G8:

26. eomuna Gridigtea, prin Consiliul Local al cornunei Gridigt+a, cu sediul in con'luna Grddigtea,
Judetul Csifrrapi, cod 9171 15, reprezentat de Boboc Atecsandru in calitale de prirnar, iegar
ir':rpuiernicil in acest scap prin Hotdrdrea consiliului LacaI nr, 4sjzil.10.2Ofl9:

27. Gomuna Gurb6neqti, prin Consiliug Local al cnmunei Gurbf;neqti, cu seijiq:l ?n EGrnuna
Gurbdn+gti, Jude[ul CElSragr, ead 917120" renrezentat de J+lev Fanait, In calitate de prirnar. leoal
inpulerniciL in acest scop prin Hot5rJrea Consiliutr;i Local nr. 37j15.10.2008:
CdlEFa$i, cod 917130, reprezentat cie Alexandru flornel!u, i* calitate de prirnar.
iegat irnpulernicit in
acest scop orin Hot6rErea corasiliului Lccal nr" s6,'.07 'l0.zOug:

29. Comrlna Independenfa, prin Consili*l Local a[ cornunei Independenta, cu sediu] in


cornuna
Independen!a, Judelut Cf,liraqi, cod S1T14rl, rEprezentat de AnShEl Constantin, i;r calitate Ce prirnar,
ttgalimruternicit Tn acest scop prin Flotdrarea Consiliului Local arr" 48/26.09, Z00B:

uuu v i c r+r, feprezentet de Nitu Aneta, in falitate de prinrar" legalirnputernicit ?n acest sccp
tdnirea Consitiutur Local nr. E3Jl3,0g,l00g:

une Lehliu, prin GcnsiliuB Local al comunei Lehliu, cu sedir_rl in ronruna Lehiiu, Judetul
+r, cod 9'[7150. reprez+ntat de f'Jicolae h,latei in calitate de Frimar, hegal imputernicit in
acest
pfln Hotarflrea Donsiliului Local nr. 2S130.09.?009:

32' Gomuna Luica, prin Consiliui Local ai rornunsi Luica, cu sediul in ccmuna Lulca. Jucj+tul
Cfliraqi, cod 917155, reprezentat de Fobrin lon. in calitate de prirnar. legai inrputernicit in acest scop
prin Hotdrirea Consiliului Local nr 31ll.i.,r0.ED0g:

33' eomuna Lupganu, Frin Consiliul LonaF al ccmunei Lupqanu, cu seeiiul in comuna Lupsanu,
Judelul CEIflragi, cod 9171S0, reprezntai de Mana Victsr, k, iaEitaie de prinrar, legal inrputernalt
in
acest sf,op prln flotErdrea consiiiutui Local nr.s3/ 30.fi9.20[E:

34. Comuna Mf,ndstirea, prin Consiliul Local al cornunei Mfnf,stirea. cu sediErl ln coHuna
h'ldnastirea, Judetul CElsr-agi, cod 917'a?0, reprezentat de Mocanu Aurel" in r:alitate
de prrmar. legal
intputernieil in acest scop pr"in Hotar0rea csnsiliutui Local nr, Fg,;25.0g.200g:

3. xc_2008:

36. Gomuna Modelu, prin ConsiFiul Local al con'lunei Modelu, cu sedlul [n c,ernuna lrrlodelu,
Juaetul

37' Gornuna Nana, prin Consiliul Local al comunei lrlana. cu sedlul in cornuna Nena, Jrrdetul
Cfrldrasi' cod 917185, reprezeniat de Fobre Gheorghe, in calitate de prirnar, legal imputernicit
in
acest scop pi.in l-{ot5rArea Consiliuh.li Local nr Z3i?1.10,2009:

38. Comuna Nicolae Balcescu, prin Consiiiul Local a[ cornuner Nicolae Bdlcescu, cu sedjut {n

39. Camuna Perigoru, prin Consilir.rl Local al cornunei Fedgoru, cu sediul in cornuna per!+oru.
Judelul Cdlaragi, coC g'r7195, rtprezentat de Tuciorel Danrian. in calitate cie prirnar, legalinnputernicrt
in acest scop prin Hotdrsrea consiliutui Local nr,3r/10.10.200g:

40. Gornuna Pldtiiregti, prin ConsiEiul Locsl al comunei Pidtf,reqti, cu sediul Tn cornuna pldtiresti"

imputerrricit in auest scop prin Hot$rirea C,rnsiiiulu

41' Gomuna Radovanu, pl'in Consiliul Lccal al comune! Radouanu. cu sediul in cornuna Radouanu,
Judetul CSldregi, csd 917 5, reprezentat de D,+brescu Vasilice, irr calitate de prirnar, legat
imputernicit in a+est scop pr Hotar-Erea consiliutui Local nr. 4Ti25,ilfi.200g:

42. Comuna Roseti, prin Consihul Local al cannunei Roseti. cu sediul in comuna Rcseii, Judetul
CilEragi, cod 91721Q. reprezentat de Rjnoveanu Nicciae, in calitate de prirnar, legag ira.uuterniclt [n
acesi scop prin ilotdriirea Consiiiului [-ocal nr_ EDi2i.Dg.?D0g;
i Local nr. EJlI0,0U.Z00E:

008:

45, Comuna $oldanu, prin Consiliul Local al ccrnunei Soldanu. cu sediui in comuna Soica+u,

46. Comuna Spanfov, prirr eonsiliul Lccal at


Judelui CEiEragi, cod 917230, reprezentat de lsv
acest scop prin Hnlarfrrea Consiliului Local nr, ZF/

47. Comuna $tefan Cel Mare, prin ConsiHiul Loc


$letan Cel Mare, ..fudeiul Catdraqi cod g1I24F, re
ie gal irnButernicit in acest scop prin Hotdrfirea Co

48. Gomuna $tefan Vadi, prin eonsiliul LocaiaE cornunei gtefan VodE, cu smjiul in conruna Stefan

i Local nr. 22/?4_1 G,?0f;8:

49' comuna TEmidEu Mare, prin Consiiiul Local al con-lune! TdrnicjFu lutare, cu sediul in tornurra
TSmEdiu h4are, Judefui Cii5ragi, cod 91725fl, reprezentat de ChiricE Constantin, ln caliiate ce
prirnar, lega! imputernicit in acest scop prin HotSrf,rea Consiliului LocaN nr" 41l?2,10.2f,08:

50. Cornuna Ulmeni, prin Consiliul Lftcal al cornunei Utrnenc, eu sediul in cornuna
Ulmeni. Judetul
CEtaragi, c+d 917260' reprez+ntst de Uleia Gheorghe, in calitate de primar, legalTmputern6crt
in acest
scop prin Hotir*rea Consiliului Local nr. SEjBO,0g.100g:

51. Comuna Ulmu, prin Consiliul Local a! conrunei Ulrnu. cu sediul in cornuna Ulrnu. Judetur

008r

53. Cornuna Vilcelele, Prin Consiliul Lonal al comunei Vilcelele, cu sediul ?n cornuna VTicelel=.
Jude!ul Cfrliiragi, cod 9'47290, reprezentat de lliu[d Vasite, in calitate de primar. teget irnputernicit
ln
acest scop Brin HotErfrrea Consiliului Locai nr.32r16.10.2t1f,9:

54. Comuna Valea Argovei, prin Consiliul Lacal a[ coE-nunei Valea Argovei, cu sediul In rornuna

55, 6omurta Vasila!i, prin Consiliul Lucal al cornunei Vasilati, cu sediul in cornuna Vasilati, Judetul
Cdldraqi, cod 9'?728S, reprezentat de Vasile Lucian, in calitate ,Ce pe'imar, tegat imputernicii in acesr
scop prin Hotdrdrea Consiliului !_oeal nr" FE/S0.,10.2009:

17?95, repr.ezentat de Mihalache Cansteniin, ln


calitate de primar, leEal irnputernicitin acest srop pr!n Ha[flrarea Consilir-lluii-oce[ nr 42,,00.1!.200&

denurniti colectiv'"Asoeiatii" gi lndir.,iciual "Asociatut''

Av&nd irr ved**re ci:


ambii'oe$e de investilii planificate in vederea respectarii angajamentelor pE care RonaEnia gi
le-a asunrat prin Tratatul de Aderare ls Uniunea Europeand, [n ceea ce prrvesie servrciile de
ealubrizare, incluz0nd ectivitdtile de co!ectarB, lrenspsrt* tratare qi depozilaie a deqeurilor
rnunicipale, In acest sen$, din analirele efectuate la nivelul fiecdrei unitf,ti adrninisirativ-
terttoriale rezulta cu clarEtate c[ pentru Funa functionare a serviciilor de salubrizare gi p*iliru

Europeana, sunt necesar investi[ii financiare


considerabiSe in sisfiemele publice de salubrizare ce ciepEqesc tapacitatea financiard a acesior
unita{i adffi inistretiv-teritoriale.

2) Asociaiii inte n{ioneazd sa irnplementezE Proieclul .,Sistern InEegrat de Gestiune a Deseurilor la


niveluF Judefului CSlSrasi'- idenumit in cele fie urrrreaza .Proiectul'') cu f!nan,ta:-e prin
Fnogramului Oueraiional Sectorial .Mediu". care va cr.rprinde:
el construclia unui centru de nranagernent integra'r al deger.lrilor, irrniuzind depcziiul ecologic
gi instalaliile aierente, destinat sfr deserveascd toli Asnciatii;
bf exploatarea centrului de management inlegrat at deqeuritor, care include ?ntreiinerea
dtpozitu!ui eoologic si a ir-tstalatiilor aferente, prEcurn gi prelucrarea Ei depozitarea
degeurilor:
tld) trenspcrtul deqeurilor cie la statiile de transfer la depozitul ecologic;
construc{ia stetiilot de lransfer, destinate sd cieserveascd arie deterrninat5"
o
cortspunzatoare unui nalrnar de mr.rnicipii, orage, corT.Iune asociate.,
eI colectarea degeurlFar din ariile ccrespunzEtoare flecdrei statii de trarrsfer, lranspoqul
acestor degeuri pdnd la sta!ia de transfer aferenlE qi explealarea statiilor de transfer, carr
9nclucie infu-etinerea e6estora qi orin'ra faza a prelucrdrii;
fl Tnchiderea depoziielor existente de deEeuri gi a depozitelor Ereconforme:
gI delegarea gestilnii si operarea instalatiilor

modific6ri gi cornpletdri prin Lcgea nr, 246/2005, in cadrulAsociatiei de dezvottare intsrccrnunita;a oe


uliiitafi publice pentru serviciuE de salubrizare ,-EcoMANAGEMEf-tT sALUBRIs'' Idenurnit5 ir-r
continuar+ o,Asociafia"), persoana juridicE de orept privat, cu statut de utilitate pubtlc6, in rcapurile
prev6zute la ar1. 4 din preze ntul statut.

cAptToLUL t- DENUMTREA, SEDTUL $t DTJRATA ASOCTATTEI

Art. 1, - Denurnirea AsociatieF esie "ECOMANAGEMENT SALUBRTS', con{srrn qovezji t}rivinf,


disponibilitatea denurnirii nr,03328 din 18.0S.200S. eliherald de Ministeru! Justitier. Asociatia v,a avea
ttampila qi insenine propr'ii.

Art' 2. - {1} Sediul Asocialiei este in Rorn$,nia, rnunicipiul Cdlfiraqi, srrada 1 Decerflbrie 1g1g, nr, t,
judelul Cildragi, cod 91ilO19. camera I.

{2f Sediul Asociatiei va putea fi mutat in orice ali loc, aflat pe raza unitd{ilor adrnrnistraiiu-teritoriare
rnembre. in baza unei hotir6ri a adundrii generaie a Asociatiei, sau a consiliului director, coniornr
preeentului statut,

Art. 3. - Asoci*lia este constituit5 pe o duratd nedeteminat*, incecfnd cu data inscrisrii sale in
, ..t,
Heg lstrut asocialiilar qi fur}datiilor,

cAptToLUL il - ScOpUL gt oBIECTIVELE ASO0IAT|EI

Art. 4' - {1} Asocia{ia se organizeaza pi fr-,rrrctioneazd in baza Actutui conslitutiv gi a prezenlului Stetut

satubrizare a iocallti!ilor si pentru exercitgrea ccmpetenlehr autcril6iilor adrnirristratiei publice tocare


adn inistra{iv-teritoriale menrbre,

(3) Modaiitatea de gestiune a ,serviciului va fi gestiunea deiegatS, care $e va realiza, in traza


unuia/rnai rnultor coniracle de delesare a gestiunii (denumit(e) in continuare .,Contrac
de
Delegare'') atri[uitiei operatonilor rc*nforrn prevederilor Legii nr. 51i?006 gi nle tegilor
aplicabile.

{4} Asocialii declard ca interesul cornun ce sta la baza constituirii ,Asocjstjei este interer a
locuiloriior de pe reza unititilor adrninjstraliv-teritoriale membre Eefitru jrnbuniid tl

qi principi'.ll poir:atnrut plitegte, atingerea qi respectarea starrdardelor Er.jropene privind


tnediului inconjurEtor, prcum qr cregerea capacitulii de atragre e fcndurilcr pcntru fi
invest ifi o r necesa re in inf ra str u rtu ra teh n co-ed iita rd jf erent6 Servi ci ul ui.
iI
i i

Art. 5. - (1) Obiectivele Asnciatiei sunt urnratoarele:

Serviciulup' inclusiv realizarea investitiei aferente ProiectuNui prin accesarea de fonduri europeRe;

teritoriaie rnernbre implicate care vor avea


previzut de art, 30 din Legea nr. 51i2006 cu modificdrile qi conrpletarile ulterroare
f) SE monitarizeze executarea Contractelor de Delegare gi sd informeze regutal membrii sai despre

F aplice penalita!ile ccntraotuare;


g) 'SE identifice gi sd propund orice actiuni viriind sd creasc* oporiunitatite de finanlare a proiectetor
de investitii in infrastructura tehnrco-edilitara aferentd Servrciului, inctirsFv dezvoltarea {rnEl
strategii privind garantarea qi rarnbursarea fonourSlor pentru catinantare:
h) Sd contribuie la realizarea acordului dinlre Asocia{i ESUpra urrnitaarelar aspecte princdpale:
1. staoiliree dreptului de proprieta[e $L]pra bunurilor irnlbile qi rncbile construite sau
achizitionate ln cadrul proiectului :

2. prcceciurile de [icitalie qi evaluareu ofertelor pentru ciferitele bunuri gi sero,icii care


urmeazd sS fie achizilionate in cadrul proiectutui;
3. rnecanismul de calEul al tarifelor gi taxelor ce trebuie p16tiie pentru c,olectarea degeurilar,
transForlul deqeurilot la punctele/siafiile ds trans,Eer" exptoatarea puncteloristaliilor de
trrn$fer" transportul degeurilor la rarnpa ecolngica gi exphoatarea centrului cie
rnanagernent integrat al depeurilor,

a) sa elaboreze gi sd aprobe StrateEia de Dezvoltare a Serviciului, prograrnel+ de reabititare.


ex[rndere gi rnodernizare a inirastructurii existente a{erenle $ervlciuiui, programele de
creare a unor
noi infrastructuri precum gi programele de nnediu;

h! sf consulte asociatiile de utilizatori pentru a stabili politicile gi strategiile lacale si rnodalit5tile oe

c) s5 elaboreze gi si aprabe urrnitr-larele doc,umenie:


ntru prccedurile cie licitatie publicf, organlzate in
obiect este gestiunea urmfr lor activitsfi din
I acest+ra !a statiile de tra gi explcatarea

rnonitorizeze qi si controleze respectarea abligaliilor gi respansabititdfilor asumete


de cdtre
ri In cadrul contracte[ar de delegare a gestiunii rnentionate la litera d) de mai sus irr
de respectare gi de indeplinire a obliga{iilor contractuale asumate de cilre operatori in
in respectarea indicatorilor d+ perforrnantd, gi in re!a!!a cu utilizalcrii,
modul de administrare, explcatare, intre!inere qi mentine e in funcfiune, dezvoltare si
a infrastructurii aferente Serviciutui, 5s accent pb exploatarea eficientd +i Sigur5
;d. ";' ;ffi ffi ;j;; l""d"/B,iui' l-^ ilau i
administrativ-teritoriale. afectate Servicilui: "i'

h] sd stabileascE a politicE a tarifelor coerentd la nivelul intregii arii a proiectulu!,

CAPITOLUL III _ PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Asociatilor, dupS cum urrneazd;

- Jucietul CEl5r'agi 1000 lei

- Municipiut CElfrragi 1000 l*i


- Municipiut Qlteni!a 1fl00 lei

- Oraqul Budegti 1000 lei

- Orapul L+hliu Gard 1000 tei

= Oraqul Fundulee 1000 lei

- Comuna Alexandru Odobescu 't000 lei


- Cornrjna Belciugaiele 1il00 lei

- Cornuna Borcea 1000 lei


- Ccmuna Chirnogi 1000 lei

- Comuna Chiselet 1000 lei

- Comuna Ciocaneqti 1000 lei

- eomuna Crivd[ 1000 lei

- Comuna Curcani 1000 lei

- Comuna Cuza da 1000 lei

- eomuna Dichiseni 1000 tei

- Cornuna Dor ildErunt 1000 lei

- Comuna Dorobanfu 1000 tei

- Comuna Dragalina { 000 tei

- Comuna Dragog Vodf 1000 lei

- Gomuna Fr5sinel 1000 lei

- Comuna Frurnugani 1000 lei

- Comuna Fundeni 1000 tei

- Comuna G6tbinagi 1000 lei

- Comuna Grddiptea 1000 lei

- Comuna Gurbin+qti 1000 lei

- Comuna lleana 1000 fei

- Oomuna Independenla 1000 lei

- Cornuna Jeg6lla 1000 lei

- Comuna Lehliu 1000 lei

- Comuna Luica 1000 lei

- Comuna Lupganu 1000 lei

- Cornuna MnEslirea 1000 lei

- Comuna Mitreni 1000 lei

- Comuna Modelu 1000 lei

- Comuna Narra 1000 lei

- Comuna l,licolae Ef;lcescu 1000 lei


- vrJ|| tut tc t- EE tilut u ruuu rtsl

- Comuna Plitfrrsgti 1000 tei

- Comuna Radovanu 1000 lei

- Cornuna Reseli 100$ lei

- Comuna Sdrule+ti 1000 lei

$ohatu 1000 lei

$oldanu 100fl lei

Span{nv 1CInO lei

$tefan Cel h4are 1000 lei

$tefan VodE 1000 lei

- Comuna Tfrmiddu fulare 1000 rei

- Conruna Ulrneni 10fl0 lei

- Gornuna Ulrnu 1000 lei

- Sarnuna Unirea 10CI0 lei

- ComuRa VSlsetele 100S lei

- Comuna Vatea Argouei 1000 tei

- Carnune Vesitali 1000 lei

- Comuna Vlad lepeg 1e00 hi


Total 56000 lei

onente ale a+estora, realizate in eornun in cadrul


minietrativ-teritoriale mernbre gi se inreglsireazd in
r. 213/1$98 privind proprietatea Bublicfl gi regimul
erioare, pe baza urmdtoarelor criterji :
a! bunurile situate pe raza unei $ingure unitdti adrninistrativ teritoriale, pe care o gi
-
deserveuc, vor apartine domeniului public al aeesteia;
bl bunurile situele pe raza rnai multor unitdli administretiv - teritoriale gil+au care deservesc
rnai mulie unitdli adrninistrativ - teritoriale, voT apartine domeniului publie al
iudetului;
{4} Sistemele de utilitSli publice necesare furnizfrrii/prestErii serdciilor de salubrizare a localitEtilor,
precum gf atte bunuri aparlinf,nd proprieidfii puhlice sau private a unitdlilor aciministratirr-teritorale
rnemhre, specifice infrastructurii tehnico - edilitare a acestora, indispensatiite furnizdrii Senrieiilor, vor
fi incredinlate de Asociafi Asocialiei.

(5) Bunurile csre desrvesc rnai mul{e unitSli adrninistratiu-teritoriale care sunt in proprietaiea

de investitii.

(6! Bunurile p|oprielate publicf; gi/sau privalE aBarlinf,nd unitEtilor adrninistrativ


- teritoriate as*clare
. I rdl!'llrlutllur tnEtaalnlal l{Socreler apantnanc oornentultjl
1 -Du Dttc $Ei sau Frtval at unEtalltor
administraliv-teritorjaie rrlernEre, fespctitr patrimcniul propriu el Asociailei nu poate id grevat de
datorii sau de alte obiigalii a$e rnenrbriior Asociatiei.

A!'t.
il
ir
kl
r) orice alte surs r3e venitc-rrF prel'Ezute de lege sau de prezentr-rl statut,

Art. 8. * Asociatia nu arE calitatea de operator qi nu r,,a de*fdgura activitdfi econDrn,fie-

Art. 9.- Asoulatia aFe un buget propriu de venituri qi c1-reltuieii. SEtuiiite firranciare se Int
publicd in corrforrnitale cu legislatia in vigoare.

GAPTTOLU|_ rV " ASOCIATII

Art. '|0. - As+cielii au urrndtoareie drepturi :

aJ Sa aleagd 9i sd fle aleqi in organele de concucere a!e AsociatEei, prin reprezentsntii lor in aceste
Drsane.
b) Sfi participe la luarea hstardrilor ir, cadrul Asnciati+l c*nfornr .urevederilor prezentului statllt;
cJ Sd printeasc6 la cerere loate inforrnaliile disponitrile care privesc activitatea Asociatiei

teritoriaie.

Art"_l 1. - Asocia!ii au urrndtoarele obliEatii;


a) Sd respecte stafutul, aclul constitutiv si hotirArile organelor de conducere ale Asociatiei:
b) Sa pldteascd cotizatia anualS, ptata urrndnd sd se tracA 1'l prirnu! trimestru al anului,
- cotizafia pentru primutan este fixatii prin prezentu5 statuiastiel:
- Consitiul Judeiean Cildraqi: 6 00fl lei/an:
- Consiliile locale rnuricipale: S flOf, leilan;
- tonsltiite lccate oraqenegti: g 000 leiian;
- Consiliile locale din mediul rurai: 1 S00 leilan,
. incepfrnd cu el cioilea en, Adunarea Generali4 a Asaciatiior va aprob cLrentumul cotizatiei, in
furrcfie de necesitdtE. ta propunerea Consiltului Director.
c) SE prom+vele gi sa participe activ la actiuniFe elesfEgurate de Asociatiel
di Sd pariicipe, plin rpfezentanlii lor la gedintele adunErii generale a Asociatiei;
el Sfr prupund Adundr"ii Generale per$oanfl care sd facd parte din Consiiiul Director.
Art. 12. - i1)Calitalea de asociat inceteaza in cazul retragerii sau exciuderii din Asocia{ie, conforrn
preved+rilor Brezentului articol.

{2} Retragerea din Asociatie nu poste avea loc decAt in situatia in cea-e asociatul respectiv se reti-age
unilateral din ContractuF cie Delegare la care este parte in calitat+ de Delegetar. Dacd cricare cintre
asociafi doreqte sd se retragE din Csntractu! de Delegare gi respectiu, ciin Asociatie, aceasta va
notifica pregedintelui Asocialiei qi cetortalid asocia[i irrierrlia sa, FregedinEele Asociatiei va convocfl
adunarea generald E Asociatilor in nel mult 30 de zile de la dara prinririi une! esfiel de notiticiri

(31 Adunarea generati a Asociatiei ua analiza consecinlele retragerii gi rnodificdrile ce se impun ra


Contractele de Delegare (in soeciel in ceea ce priveEte invrstitjllej, confonn prevederilor fiecSrui
Contraci de Deiegare qr va hotdri modificarea corespunzEtoare a prezentului statut si a act$iur
constitutiv al AsoclatieE

{4) ln lazul in cflf= un Ascciai nu aprobd Ccntractul de Delegare ce urrneazf; sa fie inclreiat lu
opeialorul desgmnat sau $E retr,ege unileterel din aceet corrtraci. {indiferent cE relnagerea are isr

nrrg +-q hrq'l l+ errnnclinf-i r',iocnra reen*ali,rr +itrrqli.r A-l.,aa.-a fa-i;(ri ;l-
--^^.^lL,- ^a,^1,,i^r^-
Este asitnilat refuzului de a delegP gestiunea Serviciului gi neadoptarea, din alte rnotive decf,t un tlror

{5} Oriee rnernbru care s+ retfagE sau este exclus dirr Asouiafre e ste obligat sd pl5teasc6:
aI sumele corespunz5toare inuestilii[or {rnoder"nizare, r+abilitare. bunuri noi indiferent ,Caca
sunt extlnderi sau lnlocuiri) in rnirestructura aferentd Servichutui delegat, de care a bene1clat
pe durale c6t a fosl rnernbru al Asociatiei,
b) sumele prevazute ca despEgubiri in Cont;-actele de Deleqare.

tfaCtUl dg Delgoere in nLtrnelo ei ne cF=!'r,r= Acnrirt,ilnr Frf (r^+r,l {ar,nehit ar *s,},rrnr

repf entii AgOCiatilor In adunarea oenerali a Asociatiei arr ncunie.JF rrn rr-ranrt=t cne-irt nreatahil

local sau judetan, dupa caz.

statutului"
(3| Se considerd ca otice nou mernbru al Asociatiei acceotd ?n totalitate prevederile statutului sr
actului eonstitutiv al Asocia!iei la daia ade ririi sale .

[4t in situafia in care nnul rnernbru are dreptulconforrn prevederSlor legale si e{rihL,ie direct g*stiunea
Snrviciului sfru cfrtre operatnrul Eu care Asociatia a incheiat Contractell de Delegare in nurfreie qi pe
seatrla Asoeia{iior, acesta ua. delega gestiunea Seruiciului s5u respeclivr.llr.ri opel-ator gi se va incheia
un act adilional la Cont*antul de Delegar, car* va fi semna'r. de Asociatie in numele gi pe seama
Asoclatului respectiv,

CAPITOLUL V- ORGAHELE ASOCIATIEI

Art' 14" : (l) Adunarea genera[5 este crganuE de conducere al Asaciatiej. format din toti
rsPreEentantii Asocia!ilor, desemnat! prln hotdrdre a autoritEtilor deliberatjve ale acestora.

{2} sunt numi!i in ceIiiate de men'lbri ai prirnei adunErigeneral;


1. Presedintele Consillului Judetean Cd!dragi, domnul Filtpescu Riducu George. nurnit de
Consiliului Judefean Cildragi lrin Hotdrdreff Rr, 1 1B,r?4.09,?009:
?, Prirnarul Municipiului CElSragE domnul Nicolae Dragu, nr-rrnii de Consiliut Local G5liragi prin
Hot6rarea nr, 235i 08.10.2008:
3' Primarul tt"lunicipiuiui Oltenila, domnut Milescu Costinel, nurnit de Consiliul Local Oltenite orrn
Hota rdrea nr. 1 24i 23.1 0.2008;
4' Prirnarul oragului Buoegti, doamna Lefter Lucia, numitE de Oonsitiul Local Budegti prirr
Hotardrea nr, 991 24.1 0.2008:
5' Prirnarul oragului Fundulea, dornnul Dorobantu Dore!, nunrit de Consi{iul Local Fundulea orin
Hota:-*rea nr" 38/ 24.09,1008:
E" Pritnarul orogului Leilliu Gard, domnul lacomi lulian, nurnit de Consiliul Loeal Lehliu GarE rrin
i{otirflrea nr. 94i3CI.f 0.20il8;
7. Prirnsrul comunei Ai=xandru Odobescu, domnul Erenrla Nicolae, nurnit de Consiliul Local
Alexandru Odobescu prin HoidTea nf, Sbr 0S.10.20S&:
8. Prirnarul comunei Eelciugate[e. domnul Dinei Petre, numit de Consiliul Local Belciugatele prin
Hotdrdree nr 4,1/ 3'!.10.2008;
g. Primarul Dornunei Borcea, domnul ZigErin Marcel, nr:nrit oe Gonsiliul Local Borcea prin
Hot5rArea nr" 50r 15,10.?008:
'10- Frirnarul cornunei CSscroarele. domnul
GucutE Gheorghe, numit de Consiliut Local
Ciscioarele prin HotEr*rea nr. 52r 30.0!.?008:
" "
npraieiea nr.. sgi sn.og.2nth,---'
4q
tL- Printaruf 0onruc'Bei chisebet, domnul Penu Mihail, rrumit de consiliul Local chiselet prin
Hotdr6rea nr. 37t 28,09,?0SB:
t.:. Frimarul contunei Ciocanegti, dornnul Pavel Petre, nurnEt,le Consiliui Local Ciocdnegti prin
Hol.BrErBa nr. S8/ ?8. 1 0.2008:
14. Primarul somunei C1t'df domnul Rotaru Gheorghe, nurnil de Consiliul Local Grivaf prln
Hotir6rea nr,45i fl1 10,2il08:
Frimarul comunei Curcani, dornnul Gazu Aurel, nun'liq de Gonsiliul Local curcani prin
Hotariree nr 53i 24.09.2008:
16 Prirnarul comur"lei Cuza Vodfr, domnul Stan Aurel lonel numit de Consiliul Local Cuza Vodfl
prin Hotardrea rtr. S$/ til,09,1008:
ll. Prirnarul c0ilunei Dicfriseni, doemna Ganea Nicoleta, numit de Consiliul Local Bichiseni priri
Hotdr5rea nr, 37i 30,0S,3008:
18. Prirnarul comunet Eor lr.rlErunt, dornnul Nitr.rlica lon. r'rumit de ConsiliuI Local Dor Marunt prin
Hotdr5rea nr. 75/ 13.1 0.2008:
1g Primarul cornulnei Darebanfu, domnuI Nae Petricd, nurnii de Gonsiliul Locat
P$n
Holdrdrea nr. 3fi/ 30.fi9.2008:
nn
41J . Primarul corn'unei Dragalina, domnul Constantin Victor, riurni[ de Consiliul Local D
prin Hotdrfirea nr_ 41i 30.09.?00S:
,J1
Lt, Primaru4 comunei Dragoq Vodi, domnul Moldoveanu Deniel
Local Dragoq Vodd prin F*ctfrrf;refi nr.4!i 18.10,100$:
- Marius, nurnit de
LL.
Hotdrdrea nr, 30i 3,S.10.2008:
t.l.Frirnarut camunei F i, dornnul DufE Paul, numit de Gonsiliul Local Frumu$ani prin
HolArdrea nr, S4/ 25-
Prirnarul cornunti Fundeni. domnul C5rtuqanu Gheorghi!fl, nurnil de Gonsiliul Local Fundeni
prin Hatdrdrsa nr. E3i 28.1fi,2ilS8:
Ptitnarul cornunei GdlbinaEi, domnul Rornanescu Tudor, nurniI de consiliul Local Gdlbinagi
prin Hotflr6ree nr. 59/ 29.10.2008:
tb_ Ftirnarul comunei Grddigtea, domnul Boboc Alecsandru, numit de Consiliul Local
Gridigtea
prin Hotdr&rea nr, 45/ 40,'!0.2008:
1'7 Frirnarul
ccrnunei Gurbaneqti, domnuI Jelev Panait, numit de Consi{iul Local Gurbinegti prin
HatirArea nr, 37/ 15.10.200,8:
ld- Prirnarul ccmuneF lleana, domnut Alexandu Gorneliu, nunrit de Consiliul Local lleana prr:r
Hotararea nr, 96/ 07.1fl.20't8:
?q

30, Primarul cornunei Jegfrlia, doamna Nifu Aneta, numit de Gonslliul Locaf Jegilia prin Hclar5rea
nr, 53I ?3, G9,2008:
,) !. Primarul cornunei Lehliu, domnul Metel Nicolae, nurnit de Consiliul tacal Lehtiu srin
H+tdr5rea nr, 2E/ 3CI,09,10S8:
JL. PrirRarul cornunei Luica, dornnul Dobrin lon, nurnii de Consiliul Local Luica prin Hotdrf;ra nr.
31/ 24.10_?008:
Prinrarul cornunei LupEant, dornnul Manea Victor, numil de Consiliut Local Lupganu prin
Hoiirirea nr. 33i 30,09.2008:
34. Printarut cotnunei lulAndstirea, dornnuI lU]ocanu Aurel, numit de Consiliul Local Ministirea orrn
Hotflr*rea nr" 58i 25.09.2008;
Primaru! conruRei I'-tlitreni, dornnul Paceagiu Gheorghe, numii de Gonsiliul Local Mitreni orin
Hotarflrea nr. 73/ 23" 1 0.2fl08:
?ff Primarul cor'nunEi Modeiu, domnuI Dobre Gheorghe,
nurnit cie Consiliul Local Modelu pren
Hot6.riirea nr. 58t ?4. 1 0.?OilF :

Jf, Pdmarul cornunei Nana. domnul Dobre Gheorghe, nunrit de Consiliul Local Nana pria
Hot5r6rea nr. 23l 21 "10,?0Q8:
Prirnarul cornunei Nicolae B+lcascu, domnul G!urea Gonstantin, numil de Consiliul Local
Nicolae Bilcescu prin Hotdrf,rea nr, Zgi il"n . ? fl.2008;
Frirnarul Dornunei Ferrsoru, domnul Damian Tudorel. nurnit de eonsiliul Loca! perigoru orin
Hotir5rea ;rr. 37/ 10"10.2008:
Prhnarul uonnunei PlStdrtgti. domnul Dumitrescu Florin, numit cje consiliul Local plitf,regii
prin HolArirea ,rr, 3Si 26.09.2008;
Prinarul uon:unei Radovanu, doarnna Dobrescu Vasilica, rrurnit rie ConsiliLlt Local Radovanu
prin Hotarfirea qr 47,'25"fl8.2il08;
4d, l'flmarul cornunei Rosefi, domnul RAjnoveanu N!co[ae, nunrit de Gonsiliul Local Rosefl prin
Hotdr5r*a arr. 5fi 25,09,2008;
'i3" Frirnarul comune[ SEruleEti. dornnu] Ghedzira Hico!ae, nurnit de Consiliu! LocaI Sdrulegti p,rin
Hotdrarea nr, 53i 30.03.2008;
44. Printarui conrunei Sohatu, domnul Durnitrica lullan, nurnit de Consiliul Local SohatLr nrtn
Hotdrdrea nr. 37i 24.[9,2G081
45. Frirnarul conrunai $oldanu, domnul Geambagu lulian, nurnrt de Consiliul Local goldanu Frln
l-lot5rArea nr. 5!l Sfl.1 0.2S08:
46, Frimarul cornunei $pantov. domnul lsvoranu lon, nurnit de Consiliul !-ocal Spanfov prin
Hotdrirea nr. 25/ 23.10.2008;
4F" Frimarul tomunei $tefan cel Mare, domnul Pandea Hlco!ae, numit de Gonsiliul Local gtefan
Cet Mare prin HotErirea nr, 7?I28,09.20081
4S. Prirnarui conrunei $t+fan Voda, domnuN Avram George, numit de Consiliul Local gtefan Vodi
prin Hotdrdrsa nr, ?2!24.1il.2008:
4S, Frlnrarul conrunti Ttrndddu Mare, domnul Chlrici Constantin. nurnit de Consiliul Local
ftJlare prin Hotdrflrea nr. 42i 22. i0,2t08;
50, I cornunei Ulmenr, domcrul Uleia Gheorghe, nurnEt 'Ce Consiliul Local Ulmeni rrin
nr, 351 30 09.2fl08:
coutunsi Ulrnu. dornnul Negoit- [on, nunrit de Consiliu[ Local tilmr-r prin HotErirea nr,
.2008:
cornunei Unlrea, domnul Olteanu Anghel, numii de Consiliul Local Unirea lrin
firea nr.38i ?3 10.2008;
erul c*nrunei Viicelele. dcrnnul tliut6 Vasile, numit de Consiliul Local Vilcelele prin
HatirEres nr. 321 1 6,1 fl.2008:
54. Frintarul cornur-rei Valee Argovei, donrnuI Gulea Dumitru, numit de Consiliul Local Valea
Argovei prin HotErd-Tea nr. 2712,rtg,2S0B;
55, Printarul cornurrei VesilatE, domnul Vasile Lucian" nurnit de Consiliul Local Vasilafi prin
Hotdr6rea nr. 551 30,10.?0S8;
5G, Prirnarul clrnunei Vla'C Tepeq,, domnul Mihalache Constantin, nurnit de Consillul Local Vlad
Tepeg prin HotAr6ra nr. 42/ 30,10,?008,
(3) Fiecare Asaclal va depune toate diligenlele peniru e-Ei esigura reprezentarea p+rrnanentd ?n
cadrul adundrii generale a Asocietiei.

(4J Hotfrrdrile de numirei revocarel in[ocuire a rEpfeEentenfitor vor fr transmise. in cfipie. AFDciatilor Fj
pregedinielui ,A.sociafiei in terrnen de 3 (trei) zile l{.rcrdtpare de la data enriterji lor-

Art. 15, - Adueiarea genera[a alege dintre rnembrii sEi pregedintele Asocia!iei uare arE atributiile
prevdzute in prezentul statut qi care reprezintd Asoclalia iri raporlurile cu lertii, cu exceplia sirua{iilor
in care se prevede expres altfel

Art. 'lE.- {1)- Adunarea generalE indeplinegte atribulille care ii revin confcrrn art. 21 al, f2l din
Ordonanla Guvernului nr, 20.I2000 cu pruvire la asociatii s! funcia!ii aprobati cu modificdrri gi conrpl+tdri
prin Legea nr.24612fl05, Frecurn qi atribuliile speciale prevdzule de prezerrtul statut, in exercitarea
lompetenielor oriuind Serviciul, conf'crrn mandatuluiTncredinlat cie cdtre Asociaii prrn prezeniul itatut.

{2} Atributiile adundriigenerale a Asocistiei cu privire la aciivitaiea prnprie suni:


a! slabilnrea slrategiei qi a obiectivelor genei'ale E! Asociaiii;
b) acordarea descirc6rii de gestiune a men-lbrElor consiliului director pentnr perioada incheiatd
pe bEZd raportuiui de activitate prezen'rsl edunsrii generale de consiliuldrrectur;
c) aprcbarea situaliilor financiare ale AsocEaiiei pentru exercitiul inch*at qi proieetului bugetului
de veniturt si cheltuieli al Asociatiei peniru urrnatorul exercitiu linencier:
d) alegerea gi revocarea mernbrilor consiliului director:
eJ alegerea gi revocarea ;nembriler cornrsiei oe cenzori qi stabilirea regulilor -oenelale de
crrgan:zare gi functionare a uonrisiei de cenzorr:
fl aprobarea organrgrantei gi politicii de personal a Asociatiei, inclusil, a organie5rii *paratului
tefrnic alAsociEtlei, si, daca este cazul, a comjsiitoricomitetelor- ;
g) aprobarea contractelor ce vor ii incheiute de Asociatie in nunre propriu a cdrcr valorre
ciep5seste echivalentul in lei al surnei de 10 080 iurrr;
h) rnoiificarea astului canstiEutiv qi a siatutulLriAsociafiei:
it gi lichidarea Asociatiei, precurn gi siabilirea destinatier bunuriror rinrase dupE
fl."-,.1"^..tju
rrs! rrrvll'Yll llr rlev!{ullL' u lLLluuGlll Jl L^t'uuslll ulrul lll-rlrurr ulil
Asociatig:
k) aprobarea cotizatiei anuale:
l] orice alie atributii prevazute in lege sau in statut.

(3) Atribttli;le adundrii generale a Asociafiei cu privir+ la exer+itarea rnandatuBui acordat de Asociati
conform ar{,5 elifi"2, sunr;
a! sd aprobe Slrategia de Dezvoltare a Serviciului, prograrnele de reabititare. extindere gi
rnodernlzare a infrastruc.turii existent aferente Serv!ciului. prograrnete de creare a un0r no!
infrastrucluri precum gI prograrnele de mediu elahoraLe de consiliqjl director al Asaciatiei confornr aft.
25 alin, (3.1 lit aldin prezentul stetur;

b) sf aprobe trEsurils propuse in rapoartele de nronitorizare exrcr.rtirii Contractulni de Delqgare,


elaborate gi prezentate de *onsiliul dlrector. conform ert. 25 a[in. {3J lit. f!din piezentul statut;

eJ sd stablieascS o politic5 tarifari coerentE la nivelul Tntregii arii a Serviciului;


d! sd aprobe slabilirea, ajusiarea gi nnodificarea tarilelor propuse de oBeratori, de la da
Asocialr hotdrdsc trecerea la un sistem tarif unrc:

e) sd adopte hotdrflri privind apficarea rndsuriior oorectivr qi a penelititilor prevdzute de Contractele


de Delegare in situatia in care operatorii nu respecti nivelul indicalorilcr de perforrnanti

f| sd aprobe urmdtoarele docurnente elaboral+ Ei prezentate de consiliul dirg,:tor, conform ari, ZS alln.
{3} lil, b)din prezentul statut:
{i) studiile de oporlunitate senlru deleganea gestiunii acelor auiivit*ti cornponente ale Serviciului
privird cclectarea degeurllor. transportul acestora gd exploatarea sLatiilor de transfer;

iiii) caietele de sarcini gI regularnentu! consolidat gi armonizat al Serviciului pentru inlreaga/fiecare


arie a delegErii:

g) sd numeasfiE rnernbr-ii cornisiilor de licitatie, pentru procedurile de licitatie .lublicd organizaEe in


vederea atribuirii conlractelor de delegare al cdror obiect este gestiunea urnratoarelor activitdti din
sfera Seruiciului: +olectarea deqeuritor, transportul acestora la staliile de iransfer qi exploaiar.ea
statiilor de lransfer;

Art' 17. - (1) in tem+iul arl.'16 al, i3), adunarea generalf, a Asocia{iei hctdrEqte asi.Jprfl aspectelor
legate de obiectivele Asocialiei, avend in vedere interesul comEtn alAsociaiilor, in special:
- ,Sirategia de D+zvoltare
- FinantareaFrqieetului
- Politica tarifard
- Contractele de Delegare
(2)in legElurd cu acestee., Asociatii cot'lvin:
a) Asoclafia va asigura elaborarea gi aprobarea Strategiei de Dezvottade a Serviciulni, Pe i:aza
Strategiei de Dezvoltare vor ii stabiii{e inuestitiile neDesfire atingerir obiecEiveior prevdzute de aceasta
strategie gi prioritizarea acestora-, precurn gi planul de lmplernentare gi analiza rnacro-suponabilEtd!ii,
Planuriie de investitii vor fi actuaiiaate perindic tindnd seama de StrateEia de Dezvoltare,

b) Sursele de finan!are a investiliitor poL fi fondrrri naranrbursabile acordate de Uniuner Europ=ana


sau institutii financiare, fonduri de ia bugetr.rl de stat, bugetele locale ate Asocialilor, fondurSle pr,cprii
sau atrase ale operatnruluiioperatoritor,

c) Consiliul Judetean Cdldraqi ve actiona ca salicitant al finant5rir {berreiiciar sl rndsuriildin londurire


acordate de Uniunea Europeand piisau aite fcnduri, dacd esie cazul, pentru Prci+ct.

d! Consiliul Jude{ean Calaraqi in tooperare cu autoritEtlle detiberative ale tuturor celorlal!,iAspciati va


desfdEura urmSloarele activiidti legate de Froiect:
I' Etabotarea lr.4astet Planulu:generaE qia apiicatiet pentru obtinereafinantiriidin fonduri
suropenE:
It. Obiiner*a cenifrcatului de urbanisrn si a av;zelor si acrrdurilornecesara. inclusiv a
, iociatii tn im.rleraentarea prciectului.

el

Contractului de ntere al proiectulur;


1ll. cheltuielitor nee le;

h) Studiile de fezabilitate afei-ente lisielor de inuestitii var fi supus avizului Asociatiei inainle rje
a fi
aprobate de auioritfrtlle deliherative ale Asociatitoi beneficiari ai investitii{or bunurilor
rezultate in urma inuestitii[or]
[proprietarii

Judelul va ii beneficiarul Froiectulul, deven!nd proprretaruE tutqrror burrurlio;. nou realizate prin
')
investilii in cadrul Fr'oiectulu!. con'lponents ale infrasiructurii a{'erente Serviciului qi care degervesc mai

jI Contractele de ilelegare a gestbunii celorlalte activitdfi cornp+nente ale Serviciu!ui, restectirr


colectarea degeurilor, transportul acestorfi la statiile de trarrsfer, adrninistrarea
statiilor de transfer gr
entrul d rnana$ernenl integrat al deEeElrilor, vor fi
or fi incheiate cu oFeratorul de cfrlrg Asociatie, in
gf, intpreuna prin acelagi Cosriract de Delegare
sponsabilitatea acestora

ntarea progranrelor du invest!!ii stabitiie prirr


e,rncderniza, reab[lita si extirrde infrastructura
mponente ale Serviciului pe riscuB qi rEspundersa

l) Asociafia va monitoriza indeptinirea de cdtre cperatcri a ocligatiitnr care te incurnbd in ternelul


coniractelar de Dalegare prevazule la punctul 10 qi 11 de mai sus,

mlAsoeiatia v exercdta, fn nurnele gi pe seanra Asociatiior, drepturEle qi obtiEafiile pe care aceqira r;


arr Tn caiitaie de delegatar, conform preved+ritcr pre zentului statui.

n) FiecareAsociat irebuie s;i apraile tarifels aplicabile de cf,tre opeialori sitaxele, dupd caz. Fn caCrlt

ajustate Ei modFficate in conforrnitate cu pnei,ederile legale in vrgcare_

aplicE a$esi tarif Cr-'ocgzia delioerdrilor legate de acest tarif unis cioar unrtdtile adrninistratii,-
Art' 1g' -(llAdunarea genGrals va fi ccrsvocat6 cel putin o dei6 la 3
itreiIluni sau ori rie cf;{e ori esle
necesar' de cEtre pregedintete Asociatiei sau oe un nunrdn de cel putin 'tii din Asociaii,

{2} flonvocarea va fi transrurisd prin scrisoare, fax sau e-nrail cu cel pu!in F Icinci] ziJe calendaristir:e
inainte de data eedintei si ve cuprinde data, o!'a. locul si ordinea ,le zc a
iediniei
(3) In functie de problenrele inscriss pe ordinea de zi a gedinteE, epnvocarsa ua fi trinrisf, nunrai
reprezntanlilor Asociatilor care au dr+ptul si participe qi sd voteae cu privire
la
hotdrfrri conforrrr prevederilor prezentului statuii_

(4) $edinfele adunirif generale a Asaciatiei vorfi coq']duse de preEedintele Asocistiei


bsenfa
acestuia, cie persoana desernnatE de adunaFea geilerali dintre partlcipanti,

{5) Adunarea general5 va alege dintre participanrEi la Eeciinti un secretar care vE red bJ
verbel at sedintei,

prezenl la qedintd.

(7) HstHrfirile adundrii gen*rale sE coftserilneaeE inlr-un registruc de prncese-verhale,


car* se
pistreazd la sediul Asociatiei.

Aft' 20' -{11 Fiecare Asociat. prin reprezentantul sdu, are un vot egel in adunarea generagE, Drepiul
de uot nu p'rate fi transmis de la un asociat le altut,

(2) Fentru luatea hataririlor care privesc doar p+ anur:rili Asocia[i, respectiv Asociatii care \ror
delegaiau delegat impreuni gestiunea Serviciul lor/activitdiilor ccmponente Ele S+rviclului lor in
baza

ica!i'', doar reprezentanfid aceslora au dreptul de a

voturilor Asociatiior prezenti. Daci la prirna convocarg cvorunnul nu este fndeplinit, adunarea
generald sB 0onvacd pentru o datd ultericrard cEfB nu poaie fl rnai tdrziu de 1S
zile calendaristice,se
ie data stabilitd pentru prirna corlvocafe, !ar la a doua corrvocare adunarea general6 este valabil
intrunitE indiferent de nurnirul de rnembri pretenti"

cu votul favoraDil fie a cel pulin jr"rrnfrtaie din nurn


AsociatilorlAsociatilor lrnolicati, fie e ceB putirr 2tl
nsumcaea cei putin jurnatate drn nurnfrrul iotal al

init, adunarea generalfi se convoaad pentru o cjaii


catendaristice de la data stabilita pentru prima
con!'ocare, iar la e doua ccnvocare adunarfla generali este valabil !ntrunitl !ndiferent .de n,JrnArLrl
o=
Asociati trnplicati prezenti Ei va hoiAri riJ n-,ajoriiatea Asociatitor/Asoilatitar lrnpticati prezenti.

gi cu urtuE favorabii al tuturor Asociaiilsr'


sverlrrn si majoritefe ohrigatnrii [a orirare .*ouu.rrJrezenta
(7| ln srisare din situr-tijle prevEzute la alin.3
-5 de rflai su$, daca o irotardre e adun6rii Eenerale
privegte in rnod Cireci Seruiciul Eau bunurile care apartln unuianurnit Asociat.
nici o hotfrrf,re nu poate
fi luatS fErd prezenta Ei votul favorabil al reprezentantului acestuia.

(B) in 'cazuE in Gare reprezentantul unuia dintre Asrciati nu poate participa Ea qedinta unei adunirl

scop. tfiipc.tternicirea rSrnf,ne valabilE pentru toate


adunErile succesive reunite cu scopul de a delibera asuFra acel+ragi problenre, in caz de arn6nare
p+ntru lipsd de cvo!'urT! sau din onice altE cauza, doar daca reprezentantr.ri desemnat in adunarga

socialiei trebuie adUse ta cunogtinla autoritStilor


ti. dup5 caz. in ternren de cel mutt 5 {cinci) zite
ri sunt asimilate actelor administrative gi lor li se
r [a cunoEtintE puhlicd de edtre secretarii iier;iirei
unitd{i adnndnistretiv-ieritsriate rnernbre. De esemenea. Asociatia este obliqatd sE publice toale
hotdrf;rile adun$rii generale pe propria paginr6 de internei

{3) ,Asociatul f,afe s ccnsidera vdtdrnat inti-un dfept al sau uri intr-un interes legitim printr.c
hotErEre B dunfrriigenerale a AsocFafliei dEntre cele luate in exercitaree atributiilor prevdiute la
ad,1fi

{4} Adunarea generalE p0fite delega consiliului ciirector, prin hotarfre adoptatf; in aceleali condiiii ca
cele prevdzute la art. 21 alin, {3ide rnai sus, atribulia privind aFrobarea *chimburii sediululAsociatiei.

Consiliul director

Art.2?' = {1} Consiliul director $[e orEanul executrv de conducere at Asociatiei, fcrnrat din
pregedintele Asocialiei qi inci 4 ipatrulrnernbri nurniii de adunarea generald, pe o perioad6
oe I ani,
Conrpottenta consiliului direclor va a$igq.:ra cfit mai bine reprezeniaiivitatea ln cacirui acestu! orqan a
tutLlrof rnernbrilor AsociaiieB, r.rtilizind prin+ipiul reprezentf rii prin rotatie.

(2) sunt nunriti in calitate de rnernbri ai primuFui consiiiu direcror:


' Rdducu - George FILIPESCU - posesor al Cl seria KL, nr. 174049, CNp 1560818510024 -
Pre gedtntele Asociatiei;

' Ni+oiae DRAGU - posesof aE Cl. seria KL, rrr, ?S3000, CNP f 4g101gS100pg - mernbru,
'I Costinel MILESCU - ptrsasor al Cl" seria KL, nr. 077n74, CNP 15BUF1ZS1tEfiE- membru,
lulian IACOM | - posesor al Cl, se;'ia KL, nr- ?47506, CNP 1 61062451 00iZ rnernbru.
-
' Petre PAVEL - losesor al Cl, serla KL, nr. 1 31 0g7, CNP 15101 l1 S1 003$ mernhru,
-
(3) Mernbrii consifiului drrector suni raspunz5tori pentru actirritatea lor in coniarrnitate cu leqislatia in
vrgDere.

(a) Pregedinte le AsocEaiie! este Fi pre+edinte al consiiiui director.

{5) Preqedintele consiliutui directu sre urrnatoarele atribuiii principale:


A, AsigurE rftanagementulfinanclar el Asociallei prrn:
a) organizeren gesiiuaii rnijloacelor materiale +i frnanciare ale asociatiei:
g- _---
-

rle pldfi giincasdri;


ci organizarea sistBrnului de incasare a iacturilor !unare cje !a utitizatori sau. ciupi caz, a

d)
e) avizarea sornflrii restan[ierilor gi aptjcarea pracedurii de recuperare a resrant+lor. ;u
aplicarea penaliz6r"ile aferente;
fl calcularea 9i lncasarea penalizirilor conform sistemului aprobat de Adunarea
Generald a ,4sociatiei gi declan+area procedurilor de execc.,ttare silit6 In
cazul riiu-
platnicilor;
?ntocrnirea gi putrarea evldecltelor contabile
s) $i a registrelor Asociafiei, speciflce
rnaftagementului financiar:
hl prezsntarea, la solicitarea cnnsiliului director seu a uomisiei de cenzori,
ori e docrjfftentelor ncsare unor verificdri financiar_mntabile ale ,4socia
il verificarea saq.r avizarea docunrentaliilnr de achizi{ii, a contractelor de
qi a situa{iilor de lucr5ri;
il avizarea pi rnonitorizarea contractelor de achiziiii dintre Asoeietie
autorltate contractanti 1i furnizorii de utilit5ti {efierdie electricE. telef, bustibili
energtE ternricd gi altele aserneneaJ. bunuri, lucrdri:
kI avlzarea etrjbuirii gi nron itorizarea contracte[or de delegare a g;fiunii
seruiciuln:iiserrricii[or ccmunitare d+ salubrizare E localitEtilor incredin!ate qi e
infres[ruc{urii aferenre.

B. Asigurd rranagerRentuIde proprietate atAsociairer, sr aF-,rumE]


a) urmdreqte comportarea in tinrp a tnstrucfiilor gi instalatiitor companente ale
lic intocmirea figelor tehnice neriodice cu r:rivire
insta latiilcr aferente;
ritateE g! conditiiFe cie utilizare a bunurilor detinuie
exploatare, respectiv a bunurilor proprietale a

cl asigurd procu_rarea nriiloacelor rnateriale - echipamente, utilaje, piese de schimn,


accesorii, dota etc. - necesare peniru tucrarile Ce intre{inere gi reparatii curente
' ale
infrastructurii t hnicc-edilitare aferc nte serviciilor furnizatelprestate de asociafie ?n
calitaie de operator:
d) verificd prograrnarBa gi efettuarea. la timp gi eflcient, a iucririlor de Tntretinpre si
reparatii curente:
e! supravegfreaza execulia lucrdrilor de intretinere gi de reparatii curente gi partipipE
la
recep!ia lsr, corrsemndnd finalizarea acestoia gi verificd efectulre a pl6tiU1
coresp unzdtoa re sta c'i ul u i u c rE r o r co n tra cte,
I iI

fJ controluE, angejaree, relribuirea. promovarea qi senctionarea personalului angajat in


tructura organizationalF a Asocia!iei pentru derularea astivilEiilpr proprii gi lnOe-plinirea
bligatiiler sontractuale:

c. indeplineqie orice alte +bliga[ii prevd te de legislatia in vlgoare,


a) verificd respeclaree gi deplinirea hotdrfrrilor adoptate de adunarea Eenerald a
Asociatiei qi deciziile consillc.,ll director:
bl organizeazS, ccnduce gi crnriroleazS activitaiea serviciilor interne
9i a aparatului
propriu al Asociatlei gi adopt6 masuri corespunzdtoare pentru ?ndeplinirea sarcinilor
Ecestorg:
cl supravegheazd stricta respeglare a clauselor contracEr.rale. in cazul in care gestiunea
senriciilor incredintate ascciatiei, respectiv administrarea gi exploatarea patrirnoniului
aferent acestore esre asiguratfi d+ persffane juridice in bazi contractelor cle deleqare a
gestiunii;
dl angaieazi personalulnecsarfslnciionfrii aparatului si serviciilnr proprii ale asaciatie:,
prin conrract individual de munc5 seu conuen[ie civitd de prestiri de servisji. cu
r+spectarea legislatiei in vigoare;
el reprezintE Asocialia i* incheierea gi derularea conirecteior gi igr asurnE drepturi
Ei
olrliga[ii in nurnele F.sociatEri:
Tl clusiv in actuuni[e judeefloreqti ingiate de
asocialiei care nu si-au indeplinit obliga{iils
sele irritiate de unul dintre merrrbrii, care
gl

h)
i)
peti{iile forn'rulate oe utilizatori in legdturd cu serviciire comunitare de utili6ti pubtic*
fumizateigrestaqe;
il +onvoacd consiliul director lunar sau ori de cite ori este nevoie:
t() intocrneqte ordinea de zr a Eedintei consiliului clirector qiconduce lucrErile acegtr-lra:
rI elibereazS, la solicitarea utilizatoritor, adeverinfe prbvlnd plata la zi a iacturilor pEnrrl!
servici!l+ furnizate/prestate in cadrul Asociatiei:
mI senrneazS orice atte {cereri, actiuni de chernare in judecatE, sesizdri. reclamatii gi
altels asemenea] ernis+ de consiliul dlrecter; sernneazE contraclele incjividuate de
rnuncE sau convnliile civile de prestdri de servicii eu rersonaFul angajal. precurn
si
orice alie contracte incheiate de Asocia{ia cu persoane fizice sau
n) pdstreazd si folosesle +tarnpila Asoclaiiei.
iuridiiei

Art- 23' - (1|ConsiIiu director asigurd pL!neres in execuiare a hotdr&ritor adundrii genemle gi exerc.iid
atribuiiile prev6zute de preze*tul staiut qi cele ce ii vo,r fi delegate de adunerea generald,

{2} Consil!ul director exerciiS urrnEtoare!e atrjbutii Brivind activitatea proprie a Asaciatiei
a) pr+zirrtd adundrrl generaie raportr.tl de activitaie pe perioacia anlerioarS, executia blrgetului de ;

veniturE gi cheltuieli, bilantul contabii, proiectut hugetilirri de v+nituri qi sheltuieii al elerciliutui


financiar viitor si proiectul progranrelor Asociatlei;
bI propune cuanturnul cotizatiei pentru anul urmdtor, care se va include in proiectul de bug+t al
Aso+iatiei, sUDUS spre aprobare adunirii gen+rale;
c) aprobE artelE iuridice ce vflr' fi incfreiate de F,sociatie in rrurne prooriu, cu exceptie contractglar
a caror valoare depEgeg.te echivaientul in tei ar sumeE de l0 DOD Euro;
d) angaieaza personalul Asociatiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respeetarea ptliticii ,Je
pa:-sonal aprobatE de adunarea generatd gi tinand cont rtre bugetur
aprobfit de adunarra
generald,
eI in relalia cu .Asociafit, ntonitoiizeazd plata cotizatiei anuate de cdtre aceqiia la bugetul
Asocia{iei gi decide rnEsurile care urmeazi sE fie luate irnpotriva Asccjatiloi care nu., i,-au
achitat colizatia cjatoraid in termenul prev.dzut,Ce Drezentul s[a[ut;
f) crice alte atributii prevf;zut+ in statut sau stsbilite,Ce adunarea generaE6,
(3) eonsiliul director are urrnatoarele atricutiile cu privire la exercitarea mandatutui
acordatdeAs.sciatr
-- - -.-
contornc art.S a lin,2 : '
el a$igurd elaboraree strategiilor prirrtnd imbundtdfirea si dezvoltaree $erviciiior, fsFosind principiul
plarrificdrii strategice rnultianuale, a prograrnelcr privinc reabihiiarea. extinderea
sr modernizarea
infrastruciurii exisiente afetent= Serviciilor, a programeie privirri crea!-ea unej infrastruciuri noi,
inclusiv cu consultarea operatorilor, prectim si a prJgramelorde mediu, pe cere t suBUn adunirir
generale spre aBrobare;

b) asigurE elaburarea ttrnrdtoarelor oocumnte, pF care supune aprcbarii adundrii generale:


(iI utudiEle de oportunitate Pentru delegarea qesiiunii aoelor activititi componente ale Serviciilor
privind coiectarea deqeurilor, transportul acestora le stal[ile de transier qi exploatarea
slatiitor oe
transfer,
{iil aocurnentatia pentru licitafiile pubiice {inclusiv condiiiite de participare gi criteriile cje selsctie a
operatorilorl. organizata ire veeerea auibuinii contracrelol oe cielegare a gestiunii privrnd aces[E
activitf ti.
(iiil caietele de tarcini pi regu!amentele consolioate si arnronizate ale Servi+i!loi pentru
intreaga/Fiecarr arie a deleEErii

cI asigurd coordcnar+a prroiectarii qi +xecutuer lucr&riior tehnico-edilitare, in scopul rea6izdrii acestora


intr-c conceptle unita-ra gi corebaii tu orograrneie de dezvoltare econornico-srrcral# a bocaiiidiitor-, rje
=rngn=igrs a lcu riinrir rirr r rrh=ricrn +i ma-,, ,,
d) asigurd consultarea as+cialiilar de uiiliz in vederea stabitirii pcliiicilor gi s[rategiilor locale gi a
modalitEiilor de organizare qi {unctionare a iciufui:

incredintate pentru reatizarea Serviciului,

f!moritorizeazd qi controreazE modur de respeciare a obriEaiiiror $i responsabrrita{iror asurnate oe


operalcri prrn Con de Deiegare cu privire ia;
(i| rnodul de are qi cie indeplinire a cbligatiilor contractuale a$uma{e de operatfirr, in
specta respeetarea indicatorilor de performanfd stabillti prin contractele de delegare, inctusiv ?n
relatia ciutilizatorii.
(ii) gestionarea gi adrninistrarea $eru'iciului de cdtre operator pe criterii de eficienld eeonomicd
Er
rn,unagerialE;
(iii! rnodul de adntinistrare, exploatare, conseruare gi rnenfinere in functiune, re sau
moderntzare a sisternelor de utilitdti publlce- rnai ales exFioatarea eficientd condifii de
ssgurEntS a sistemelor de utititdfi publice sau a altur bunuri aparJinf;nd pat
pruvat al Asocia[ilor, afectate Serviciului.
{iv} asigurarea prote cfiei nrediului gi a dorneniului public,
{v} esigurarea protectiei utilizatorilrrr:

giasigurE nredierea consliot+Eordintre util;ratori si operatori, la cereree unela dintre ':


Bdrli;
hlinviii Operatorul pentru audFes-i. Tn vederea concilierii ciiferendet*r apdrut+ in relatia cu utilizatorii.

l) aprobd Otganigrarna, ReEularnentul de organizare


Ei functionare gi Statud de functii

(4! Consiliul direcior poate delega o parte dintre atribuiiile sale aparatului tehnic Et Asoci6tiei

Art' 24' - (1! Pentru realizaree scapulul gi obiectivelor sEle, Asocia1a vfi constitui un aparat tehnic
propnil.

(2) Aperatul iehnicva fi condus de un directar executiv nelmit de consitiuldirector. i,,lenrbrir aparatu!ui
tehnic vor avea statul de satariali ai Asocialiei.

{3} Din ap tehnic vorface parte cel putin urrnEtoarele Fersoane:


al un lar:
b} urr contabil;
c) unul sau mitjmulti consilierijuridici:
d) un numir suficient de specraEiqti pentru rnonitarizarea executdrii Contractelor de D+lsgar+.
conforn mandatului acordet Asocia.[iei prin prezentul siatut,

{a} La calcutul tluanturnului propus


af, cotiza!iei anuale, cos'lsiliul director va lua in considerare surnele
necesar pentru acoperir+a cheltuielilor de funciionare ale aparatului iehnic al Aeociatiei,

Art. 25.- (1!Consitiul director se intruneqte in edinte, cel pulin o daiS pe lund sau ori rie u6re ori
+ste nevoie. la conuscerea oregedinteluiAsociati i.

{2} Deciziile consiliului directar s+ iau in prezenta qi cu vctul a cel putin jumdtate p}us unu eiintr**
mernbrii consiliuluE director.

(3) Consiliu director va alege dintre particicantii le pedlniS un se crelar carE va redacta procesul rrerbal

4ft. 28. - [1] Controlui financiar intern al Asocratiei este asigr.rret de o cornisie oe cenzoriforrna;d din
minimurn 3 nernbri nurniti dc adunarea g+n+rald i:entru o perioadE dt 3 ftr+ii anr cu posibilitatea
rrelrrnoirii
{2} Mernbrii consiljului dir+ctor nu pot fi cenzori Cet pt-rfin unul dintre ceftzpri Lrebuie si fie contahil
autorizat sau expert contabil, in ccnditiige legli,

(3) Cornisia de eenzori Tgi puate elabcra un reguJerneni intern de functionare

{4} Prirnii rnembri aI comisiei de cenEori a Asocialiei sunt:

1, Doarnna Vesa Zoica,_cetafean romfrn. ndscut5 ie data de 18.06.1970. domicitiata in c6larasi, str,
Fiacata, nr, 16, Bg.822, et.4, aF. 18, titulara a C.l. seria KL nr. 144308, eliberat de Municipiul
Calflragi, la ciata de 20,07.21104:

?. Doarnna Zafiu Carilelia, cet5tean romEn, nfrscutf; ta data de 11"03.1971, dornicilieiS in set Lehhu.
comur'ra Lehllu. jude!ul Cflaraqi, tit'.rlard e C.t" seria Ht nr, G37f54, eliberat de Oras Lehliu Gard ra
data de 06 1 1-200fi
b>-
Doamr-la Tuciora+he Sonstanta, cetdtean romdn, ndseutd ta da{a de 08,0s.1955, domiciliatE in
equl Eudegii. str. Nicolae lorga, nr . 1, titulara a C,l, seria KL nr. 16014E, eliberat de Orasul Budesti.
ciata de 18.02-2005.

t:. {5} Cornisia cle een:cri are urrnfrtoarete atributii conform Ordonantei Guvernuluinr, 26/2000 cu privire
ta asocialiiqi funda!ii, aprcbata cu modifica.ri
Ei cornpleidri prin !-egea nr.Z46iIll0E:
a) verificE indeplinirea ccnditi!lor statutare privind prezenla gi votul in adundrile generale al
Asociati+i:
b! verifica execulia bugeta16, propunerile pentru prcieciul bugetu;.,ri de venituri gi cheltuieli pentru
anul urrnator gi propunerile sentru rectificarea bugetului pent:.u anul in curs"
c) verificE, eel putin o datd pe senrestru, gesilunea Asociafiei, slabilirea gi incasarea cotelor de
contribufie la cheltuielile esocietiei, consernnflnd consiatirile Tntr-un registru de pracese-
verbale, care se pdstreazd de pregedinte[e comiscei de enzori sau de un alt mernbru stahilii
de aceesta:
dI verifici dacd registreie AsociatieF indeptinesc Eondiliite tegate ficcesarE desfEsurda-ii
corespu nzE to a re a m ana gen.le n t utui fl nancia r,
e) 'in{ocmeqte,
pe baza verificErilor efectuate, qi prezintd adunf;rii generate a Asociatiei rapoarte
asuFra activitdtii sale gi asupra gesEiunii ,Asocialiei, propunhnd anual desc5roarea de gestiune

progrHme. proiecle de programe cu mEsuri necesare desfagurdrii managernentului financiar:


propune recuF+Farea, In conditiite legii, a pagubelor produse de personalul ce deservegte
Asociafia sau de mernbri ei acesieia, t+cornandd ccnsiEiului dlrector sesizarea instantelcr de
urrnarire penaid, cfrnd constata sdvirqires unor inlractiurri prevSzute d+ legisla{ia financiar-
contabild:

cAplToLUL Vt -DTZOLVAREA Sl LTCHTDAREA

Art. 27" -
Asociatia se dizoNva :

a) de drept;
b) prin hotarirea instantei ludecitoregti errnpeiente;
c) prin hotSrirea adunFrii generale,

Art. 28. - Asociatia se dizolv# ele drept prrn:


a) imposElilitatea realizirFi sccpului gi oriectiueior pentru care a fosi constituita, rjacd in terrnen de
3 (trei) luni de ia constatarea r-tnuI astfel de fapt nu se producere schimbarea ecestui sccF:
b) imposi ilitatea constituirii adundrii genenele eau a r;onsiiiului director in confcrnritate cu Drereniul
statut' daca arcastE siiuelie aureazfr mai mult Ce un an de la da'ia la cere aciunarea generaid
sau, dupi caz. consiliul dlrector trehuia sd se constituie:
cl reducerea nurneruiui de asocia!i sub limlta de trei- dac6 acesla nu e fost corrrpletat ?n t+rrngnul
legal previzut in ac+st scop,,

4ft. ?E. - Asocialia +e ciiaoiva prin hotdrirea lnstanleijudecitoretti ,:ornpei+nre s6nd:


aJ Scoput sEU aclxvllaleA SA aU 0evenll lllcrte SaU cOntrare 0fOtnlt FUHtrce;
b! realizarea sccpr-llui siu este urrndriti prin inljtoace iticite sau ccntrare ordinii pub{ice:
c) Asociatia urrnf,reqte un alt scop decdt aceia pentru caFe s-a constituit:
d) ,Asociaiia a cjevenit insoivabita.
Art. 30. - {'t} Lichidarea Asacialiei se rra face in c,cndifiile prer,,6zute de legislafla privlnd asocialiEle,

(2) Eunurile Assciatiei rErnassin r.rrnra lichidirii vorfi transmise cdtre peisoane juridiue de drept prival,
sau'de drept public cu scop identic sar.r asemana[or, conforrn h,:tirdrji adun*rii generale sau a
rnstantel judecfrtoreqti corn petente.

{3} in situatia dizolvdrii Asociatiei, patrimcniul acesieia, respecriv ueniturile provenite ditr preluatea
sau din lichidarea bunurilnr Asociatiei. vor fi distribuite fogtilor nlenbrl ai Asociatiei p or-tional cu
cotele-perti din proprietatea cornund sau dacd este cazuf, dupfr cote de participara a asdcia r ta
constituirea patrimoniului i bunurilor asociaiiei,

Art.31. * (f ) DupE [errninarea licl"riddrii, liehidatorii trebuie sd ceard radierea Asociatiei din Regrstrul
esociaiiilor qi fundafiilar, _i

(2) Asocialia igi inceteazi existenta la data radierii ei din Registrul ascciatiitor gi fundatiiior.

CAPITOI-UL VIII - DISPOZITII FINALE

Art' 32. - (1|Prezentlll statul: poate fi rrrodificat dcar prin acte adiiiorrale sem*e[e dE r+FrEzenlantii
tuturor,{saciatilor, speuial imputernici[i in acest srop.

{21 Prszeniul statut este gLivernat de iegea romana. ln situafia in care irrtervin modificdri ale legrslaii.si
in domeniu, pnezentul statut va fi rnodiiicst irr confoa'mitate eu ftoile prevederi.

(3J Toate litigiile nascute din sau in legiturd cu acest siatut, inclusiv orice problemd privind
interprelarea, validEtate Ba[.ir incetarea acestuia, caf ne,r pot lr rezolvate pe cale arniabib5, vo.. fi
deduse spre solutionare insiantelor ludecEtonegti conrperente

Prezentul statut a fost sernnat in fi5 {qaizeci si cinci} exernpiare originate, estdzi, data auleniificSrii
sgle

ASOC rATtl Semnitura gi qtampila

Judetul Cdlarasi,
prin Fresedintele Consiliulr.li Jud FILIP f

Municipiul Cdldrasi,
Prin Primar Dragu Nicolae

/
Municipiul Oltenita,
Prin Prirnar h'lilescu C*slinel
ACT ADITIONAL NR. 212012
LA
ACTUL CONSTITUTIV
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari
,, ECOMANAG EMENT SALUBRIS"

Membrii asociafi, luind act de Hotirirea Co_nsiliului Judefean Ciliragi


nr. 159128.11.2012, Hotdrdrea Consiliului Local Calarasi ;i.
89/31 .10.2012, Hotirdrea Consiliului Local Oltenita nr. 121127.09.2012;
l'fotirirea Consiliului Local Belciugatele nr.-33/1 8.09.2012, Hotirarea
Gonsifiului Local Borcea nr. 45118.09.2012, HotirArea Consiliului Local
Gascioarele nr. 50121.09.2012, Hotirirea Consiliului Local Ghirnogi nr;
55/28.09.2012, Hotirirea Gonsiliului Local Crivat nr. 3S/0S. 1O.1O1Z,
Hotir6rea Gonsiliului Local Dichiseni nr. 47 t28.09.2012, Hotirdrea
Consiliului Local Dor Marunt nr. 77128.09.2012, Hotirdrea Consiliului
Locaf Dorobantu nr. 38127.O9.2012, Hotirirea Gonsiliului Local
Dragalina nr. 44126.09.2012, Hotirirea Consiliului Local Dragos Voda
nr. 34125. 09.201 2, Hotirdrea Consi li ul u i Local Frasi ne t nr.40l 1g.Og.2O1 2,
Hotirirea Gonsiliului Local Gradistea nr. 32t27.09.2012, Hotirdrea
Gonsiliului Local Gurbanesti nr. 36/04.1 0.2012, HotdrArea Consiliului
Locaf fndependenta nr. 45128.09.2012, Hotdrirea Consiliului Local
Jegaf ia nr. 49126.09.2012, Hotirirea Gonsiliului Local Mitreni nr.
54127.09.2012, Hotirdrea consiliului Local Manastirea, nr.
59/28.09.2012, Hotirdrea Consiliului Local Sarulesti nr. 63/25.09.2O1Z,
Hotirirea Gonsiliului Local Sohatu, Hotirirea Consiliului Locai
Spantov nr.32124.09.2012, HotirArea Consiliutui Local Valea Argovei nr.
31125.09.2012, au hotirdt modificarea Actului Gonstitutiv al aGociafiei
de dezvoltare intercomunitari de utilitifi publice pentru serviciul de
salubrizare,,EGoMANAGEMENT sALUBRls", dupi cum urmeazi:

Punctul I se modifici dupi cum urmeazi:


- se inlocuiegte domnul Groapd lonu!, in calitate de reprezentant al
consiliului Judetean cu domnul Daniel grEFAN, in calitate de reprezentant
al consiliului Judetean, legal imputernicit in acest scop prin HotirArea
Consiliului Judetean nr. 159129.1 1 .2012;

- se inlocuieste domnul Nicolae Dragu, in calitate de reprezentant al


Municipiului CdlSragi cu domnul Marian GHEORGHE, in calitate de
reprezentant al Municipiului cdldragi, legal imputernicit in acest scop prin
Hotirdrea Consiliului Local nr. 8g/3 1.10.20j2:

- .se.
inlocuiegte domnul costinel MlLEScu, in caritate de reprezentant al
Municipiului Oltenila, legal imputernicit in acest scop prin Hoti16rea
Consiliului Local nr. 121127 .09.2A12;

- se Tnlocuiegte domnul Petre DlNEl, in calitate de reprezentant al Comunei


Belciugatele cu domnul Mihai GURLUI, in calitate de primar, legal
imputernicit in acest scop prin HotdrArea Consiliului Local nr. 33/1 8.09.2012;

- se Tnlocuiegtedomnul Marcel ZACAntru, in calitate de reprezentant al


Comunei Borcea cu domnul Theodor Aniel NEDELCU, in calitate de primar,
legal imputernicit Tn acest scop prin Hotirirea Consiliului Local nr,
45118.09.2A12;

- se Tnlocuiegte domnul Gheorghe CIJCUTA, in calitate de reprezentant al


Comunei Cdscioarele cu domnul Nieolae STRA$ESCHI, in calitate de
primar, tegal Tmputernicit Tn acest scop prin HotirArea Consiliului Local nr.
50t21.09.2A42;

- se Tnlocuiegte domnul Vasile CHECIU, in calitate de reprezentant al


Comunei Chirnogi cu domnul lrinel ROMAN, in calitate de primar, legal
imputernicit in acest scop prin HotirArea Consiliului Local nr.55128.09.2012:

- se inlocuiegte domnul Radu Tudorel, in calitate de reprezentant al Comunei


Crivit cu domnul lon ROBU, in calitate de primar, legal Tmputernicit Tn acest
scop prin HotirArea Consiliului Local nr. 35/05.10.2012:

- se inlocuiegte doamna Ganea Nicoleta, in calitate de reprezentant al


Comunei Dichiseni cu domnul lulian RADU, in calitate de primar, legal
imputernicit Tn acest scop prin HotirArea Consiliului Local nr. 47128.09.2012;

- se inlocuiegte domnul lon Nilulicd, in calitate de reprezentant al Comunei


Dor Mirunt cu domnul lon lACOMl, in calitate de primar, legal imputernicit in
acest scop prin HotirArea Consiliului Local nr.77128.09.2012;

- se inlocuiegte domnul Nae Petrici, in calitate de reprezentant al Comunei


Dorobanfu cu domnul Vasile STOICA, in calitate de primar, legal
Tmputernicit Tn acest scop prin Hotirdrea Consiliului Local nr. 38127.09.2012:

- se Tnlocuiegte domnul Constantin Victor, in calitate de reprezentant al


Comunei Dragalina cu domnul Marian-Gabriel STANCIU, in calitate de
primar, legal Tmputernicit Tn acest scop prin HotirArea Consiliului Local nr,
44126.09.2012;

- se Tnlocuiegte domnul Moldoveanu Daniel-Marius, in calitate de


reprezentant al Comunei Dragog-Vodd cu domnul Aurel Radu lON, in
calitate de primar, legal imputernicit in acest scop prin Hotdrdrea Consiliului
Local nr. 34125.09.2012;

- se inlocuiegtedomnul Manole Vasile, in calitate de reprezentant al


Comunei Frasinet cu domnul Laurentiu Vasile MANOLE. in calitate de
ACT ADITIONAL NR. 112012
LA
ACTUL CONSTITUTIV
al asocialiei de dezvoltare intercomunitari de utilitifi publice
pentru serviciul de salubrizare,,EGOMANAGEMENT sALUBRls,,

Membrii f_9ci1ti, _
llind act de HotirArea Consiliului Judefean
Cifiragi nr. 16131.01.2012, Hotirdrea Gonsiliului Local Gilbinagi' nr,
10127.01.2012,Hotirirea Consiliului Local Crivi! nr. 07/05.03.201 2, au
hotdrit modificarea Actului Constitutiv al asdciafiei de dezvoltare
intercomunitari de utilititi publice pentru serviciul de salubrizare
,,ECOMANAGEMENT SALU'BiIS',, dupi cum urmeazi:

Punctul I se modifici dupi cum urmeazi:

- se inlocuiegte domnul Rdducu-George FILIPESCU, in calitate de


reprezentant al Consiliului Judelean cu domnul lonu! GROAPA, in calitate
de reprezentant al Consiliului Judefean, legal imputernicit in acest scop prin
Hotdrdrea Consiliului Judetean nr. 16/31 .01.2012;

se inlocuiegte domnul Rotaru Gheorghe, in calitate de reprezentant al


-_
Comunei CrivS! cu domnul Radu Tudorel, Tn calitate de primar, legal
imputernicit in acest scop prin Hotdr0rea Consiliului Local nr. 7/05.03.201i;

- se inlocuiegte domnul Romanescu Tudor, Tn calitate de reprezentant al


Comunei Gdlbinagi cu domnul Radu Paul, in calitate de primar, legal
imputernicit in acest scop prin HotdrArea Consiliului Local nr, IAIDT.01.2012:

Punctul Vll se modifici dupi cum urmeazi:

(3) Se modifici reprezentanfii membrilor asociafi in Adunarea Generali


a Asociatiei, astfel:

se inlocuiegte reprezentantul Consiliului Judetean Caldragi cu domnul


-_
Groapi lonu!, numit de Consiliului Judefean Ciliragi prin HotirArea nr.
16131 .01.2012: '
- se inlocuiegte reprezentantul comunei Crivd{ cu domnul Radu Tudorel,
numit de Gonsiliul Local Grivif prin Hotdrarea nr.7l 0s.03.2012;
- se Tnlocuiegte reprezentantul comunei Gdlbinagi cu domnul Radu Paul,
numit de Consiliul Local Gilbinagi prin Hotdrdrea nr. 1Ol 27.01.2012,

Ad m i n istrarea Asociatiei
(3) Consiliul Director dupi cum urmeazi:
o Groapd lonu! posesor al cl, seria KL, nr. 112690, cNp
69090251 001 0 - Pregedintele Asociatiei;
1
o Vasife Luoian posesor al cl, seria KL, nr. as12g2, cNp
1 4162- membru,
57 051 951
. Mihalache constantin - posesor al cl, seria KL, nr. 01g776, cNp
17 1040851 001 1 - membru,
o Pandea Nicolae posesor al cr, seria KL, nr. 24gr14, cNp
1551 128510071 - membru,
o Petre PAVEL posesor al Cl, sena KL, nr. 131097, CNP
1 520131 51 0038
- membru,
I' Pentru desfdgurarea procedurilor de dobdndire a personalitilii juridice
se imputernicesc:
- Dl. Groapi lonu!, cetSlean romdn, domiciliat in CalSragi, titular C.1.,
seria KL, nr. 1 12690, eriberat(d) de Municipiul cildragi, cNp
69090251 001 0
1
Prezentul Act adilional la Actul constitutiv a fost redactat in 8 (opt) exemplare
originale, azi, data autentificdrii.

PRE$EDtNTE A.c.A.
A.D.I. EGOMANAGEMENT SALUBRIS
pioute\
E EcotAnAermstr.?
sAl.uBR,$
Fn ';i
ACT ADITIONAL NR. 312014
LA
ACTUL CONSTITUTIV SI STATUTUL
Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari
,, ECOMANAGEMENT SALU BRIS''

l. Actul Gonstitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard


,, ECOMANAGEMENT SALUBRIS"

In temeiul prerogativelor conferite de art.16 din Statutul Asocialiei si a


Hotdr6rii Consiliului Local \filcele nr. 24130.06.2014, Adunarea Generala a
hotdrAt, la data de 30.06.2014, modificarea si completarea Actului
Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare I ntercomunitari,,ECOMANAGEMENT
SALUBRIS"

Astfel incAt articolele modificate si completate vor avea urmdtorul


continut.

Punctul I se modifici dupii cum urmeazi:


- se infocuiegte domnul lliuta Vasife, in calitate de reprezentant al Comunei
Vilcelele, cU domnul Oroianu Gabriel, Tn calitate de primar, legal
Tmputernicit in acest scop prin HotdrArea Consiliului Local nr.24t30.06.2014:

Punctul Vll se modifici dupi cum urmeazi:

(3) Se modifici reprezentan{ii membrilor asocia{i in Adunarea Generali a


Asocialiei, astfel:

- se Tnlocuiegte reprezentantul Comunei Vilcelele cu domnul Oroianu


Gabrief , numit de Consiliul Local Vilcelele prin HotdrArea nr,24130.06.2014;

Se modifici Gapitolul ,,Controlul Financiar al Asociatiei" si va


avea urmitorul cuprins:

(1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor numit


de adunarea generala pe o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea
prelungirii;

(21 Cenzor al Asociatiei este doamna Vesa Zotca, cetdlean romAn,


domicifiat in cdldragi, titular c.1., seria KL, nr. 3a4722, cNp
270061851 0059.
ll. Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari
,, ECOMANAG EII'I ENT SALU BRIS''

In temeiul prerogativelor conferite de art,16 din Statutul Asocialiei si a


Hotiririi Consiliului Local VTlcele nr. 24130.06.2014, Adunarea Generala a
hotdr6t, la data de 30.06.2014, modificarea si completarea Statutului
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitari,,ECOMANAGEM ENT SALUBRI S'

Astfel Tncat articolele modificate si completate vor avea urmitorul


continut:

Punctul 53 din ,,Asociatii" se modifica si va avea urmatorul


cuprins:
53. Comuna Vilcelele, prin Consiliul Local al comunei Vilcelele, cu sediul
in comuna Mlcelele, Judetul Cildragi, cod 917290, reprezentat de Oroianu
Gabriel, in calitate de primar, legal Tmputernicit in acest scop prin HotirArea
Consiliului Local nr. 24130.06.2014;

Articolul l4 alin. ({} punctul 53 se modifica si va avea urmatorul


cuprins:
Primarul comunei Vilcelele, domnul Oroianu Gabriel. numit de
Consiliul Local Vilcelele prin Hotararea nr. 24130.0O.2014.

Art. 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor numit
de adunarea generala pe o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea
prelungirii;

(21 Membrii consiliului director nu por fi cenzori. Cenzorul trebuie sa fie


contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii;

(3) Cenzor al Asociatiei este doamna Vesa Zoica, cetfilean romAn,


domiciliat in ciliragi, titular c.1,, seria KL, nr. gB4T22, cNp
27006185 1 0059.

(4) Cenzorul are urmitoarele atribu(ii conform Ordonanlei Guvernului nr.


2612000 cu privire la asocia(ii 9i fundafii, aprobati cu modificiri gi completdri
prin Legea nr.24612005:
a) verificd Tndeplinirea condiliilor statutare privind prezenla gi votul in
adundrile generale ale Asociatiei;
b) verificd execulia bugetari, propunerile pentru proiectul bugetului de
venituri 9i cheltuieli pentru anul urmdtor gi propunerile pentru
rectificarea bugetului pentru anuf in curs;
c) verificd, cel putin o dati pe semestru, gestiunea Asocia{iei, stabilirea gi
?ncasarea cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei, consemnAnd
constatdrile Tntr-un registru de procese-verbale, care se pdstreazd de
pregedintele comisiei de cenzori sau de un alt membru stabilit de
aceasta;
d) verifici dacd registrele Asocia{iei Tndeplinesc condi{iile legale
necesare desfdgurdrii corespunzitoare a managementului finaneiar;
e) Tntocmegte, pe baza verificirilor efectuate, gi prezintd adunirii
generale a Asociafiei rapoarte asupra activitd{ii sale 9i asupra gestiunii
Asociafiei, propunAnd anual descircarea de gestiune a Consiliului
Director gi a celui care asiguri managementur asociafiei;
0 propune spre aprobare adunirii generale a Asocialiei sau, dupd caz,
consiliului director programe, proiecte de programe cu misuri
necesare desfSgurdrii managementului financiar; propune
recuperarea, Tn condiliile legii, a pagubelor produse de personalul ce
deservegte Asocialia sau de membri ai acesteia. Recomandd
consiliului director sesizarea instanlelor de urmirire penald, cAnd
constatd sdvArgirea unor infracliuni prevdzute de legislafia financiar-
contabili;"
Pentru desfSgurarea procedurilor de dobAndire a personalitdlii juridice
se Tmputernicesc:
- Domnul Barbu Valentin, cetilean romdn, domiciliat ?n Ciliragi, titular
C.1., seria KL, nr.368824, eliberat de Municipiul Cdliragi, la data de
28.06.201 2, CNP 163072851Q021 :
- Doamna ioianda-frllidilina Garaiani, cetilean romdn, domiciliat Tn
Cildragi, titular C.1., seria KL, nr, 427556, eliberat de Municipiul
Cdliragi, la data de 03.04.2014, CNp 2T80104510033.

Prezentul Act adifional la Actul constitutiv si la Statutul Asociatiei de


Dezvoltare Intercomunitara "Ecomanagement Salubris" a fost redactat in 8
(opt) exemplare originale.

DINTE
re Intercomunitari
SALUBRIS
Ft $ FAN

Avocat STANESCU FLORI'DANA


in conformitate ile articolului 3
c)din
alin. (1)lit. /1995 atest data'
identitateapd(ilo ul prezentululac't.
Nr. /6, Dala 2z.oV
ROMANIA PROIECT
CONSILruL LOCAL AL MLINICIPruLUI OLTENITA INITIATOR : PRIMAR

HOTARARE
privind desemnarea si mandatarea reprezentantului municipiului Oltenita in vederea exercitarii
atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,ECOAQUA"Calarasi

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi


28.07.2016, Avand in vedere:
- adresa nr.69812016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,ECOAQUA"Calarasi
- expunerea de motive nr. 161 8812016 al Primarului municipiului Oltenita.
- raportul de specialitate nr. 1618912016 al Directiei Juridice si Administratie publica locala
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in
procesele verbale inregistrate sub nr, 12016;
- procesul verbal nr. 2016 al Comisiei de validare cu privire la constatarea rezultatului
votului secret exprimat de consilieri;
- prevederile Legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu toate
modifi carile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr.24Il 2006 a serviciului de alimentare cu apa si canahzare cu toate
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art.\6,ahn.(2) si alin.(3) si art.21 din Statutul A.D.l."Ecoaqua"Calarasi.
- prevederile art.7l, art.36, ahn.(2), lit."a" si "d", alin.(3) lit."c", alin.(6), lit "a" pct.l4,
alin.(7) lit. "c" si arl.37 din Legea nr. 2I51200I privind administratia publica locala, republicata in
febrnarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.45 alin.(1) si (5), din Legea nr.21512001 privind administratia
publica locala, republicata in februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:
i

7:t,,..; :\ ,' ,,r> ,


Art. 1 Se desemneaza d-7 "
la data
. cetatean roman. nascut
de in localitatea , judetul , domiciliat in Oltenita, b-dul
ilr._, Bl_, S"._, at._, dp._, posesor al C,I. Seria _, nr. _, eliberata
la data de , de SPCLEP _, in calitate de reprezentant al municipiului Oltenita in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Ecoaqua" Calarasi
Art.2 Se aproba mandatarea reprezentantr,rlui muricipiului Oltenita in vederea exercitarii
in Adunarea Generala a Asociatilor, a atributiilor prevazutela ar1.16,alin.(2) si alin.(3) din Statutul
A.D. "Ecoaqua"Calarasi.
I.
Art.2. Orice alte prevederi contlare se abroga.
Art.3. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicareaprezentei hotarari tuturor
celor interersati.
PRESEDINTE DE SEDINTA.
Nr. Avrzat,
Adoptata la Oltenita Secret i Oltenita
Astazi 28. 07 .2016 I

Butoi lon
ROMANIA
ruDETUL CALARASI _ MI-INICIPruL OLTENITA
PRI MAR
Nr. 16188 I 12.07.2016

EXPANERE DE MOTIW

Avand in vedere :
- adresa nr.69812016 aAsociatiei de Dezvoltare Intercomunitara'oEcoaqua" Calarasi;
- schimbarile intervenite in componenta Consiliului local al municipiului Oltenita, ca urmare a
alegerilor autoritatilor administratiei publice local din data de 05.06.2016;
- prevederile Legii nr. 51 12006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata
in martie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizue republicata
in septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.l l, art.36, alin (2), rit"a" si "d", alin (3) lit."c", alin (6), lit. "a", pct 14, alin (7)
lit."c" si afi.37, art.45, alin.l din Legea nr. 21512001 privind administratia publica locala, republicata
in februarie 2007, cu toate modificarile si completarile ulterioare,
tntttez un proiect de hotarare privind desemnarea si mandatarea reprezentantului municipiului
Oltenita in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala aAsociatilor din cadrul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara "Ecoaqua" Calarasi

PRI MAR
ROMANIA
PRIMARIA MLINICIPIUL OLTENITA
Directia Juridica si Administratie publica Locala
Nr 16189 I 12.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere :

- proiectul de hotarare al Consiliului local al municipiului Oltenita privind desemnarea si


mandatarea teptezentantului municipiului Oltenita in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea
Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Ecoaqua" Calarasi
,
insotit de expunerea de motive nr. 16188 I 2016 a Primarului municipiului Oltenita, si tinand cont de:
- prevederile Legii nr. 51 I 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata
in martie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare epublicata
in
septembrie 20I5, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art2l din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Ecoaqua"
Calarasi
- prevederile ql.11, art.36,alin(2),rit"a" si "d", alin (3) Iit.,,c,,, alin (6), lit.,,a,;,pcL14,alin(7)
lit."c" si art.37, art.45, alin.1 din Legea nr, 2151200I privind administratia prr6li"u locala, republicata
in februarie 2007, cu toate modificarile si completarile ulterioare,
consider aa proiectul de hotarare privind desemnarea si mandatarea reprezentantului
municipiului Oltenita in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Ecoaqua" Calarasi, se incadreaza in prevederile legale in
vigoare, putand ft prezentate consiliului local pentru anahza si aprobare.

Direc

Dra
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari EC eUA
Sf,: gresul, Nr 27, Bloc BBB, Cdtdragi, jad Cdldragi, Cod Fiscat lSSSgggs
Tel/F ax 0242R 1 7. 1 33, e-mait :

Nr. 698 data: 06.07.2016


/5826
o F- a.F'. Lo/6
Citre
Primdria Municipiul ui Oltenita

ln atenfia Domnului Primar ne petre

And Tn vedere interesul nostru cu privire la participarea cat mai


activd a membrilor asocialiei, vE rugdm sd ne comunicafi dac6
inten{ionafi sd demarali procedurile pentru numirea unui nou
reprezentant al localitdlii dumneavoastrd in adunarea generald a
asocialiei.
findnd cont de necesitatea organizdrii gedin{elor AGA in perioada
urmitoare, vi rugdm ca, Tn cazul in care considerali oportuni
schimbarea reprezentantului actual, sd supu neti dezbateri i Consi li ului
Local acest subiect in prima gedinli a acestui for.
Pentru informalii cu privire la procedurd, vd rugdm sd Tl contactafi
pe domnul Stan tefan, consilier juridic Tn cadrul aparatului tehnic al
asocia{iei. Datele de contact sunt :
- telefon : 0755.055.550
- e-mail : asociatia adiecoaqua.ro

Cu stimd,

Director Executiv,

Alin Drigulin
ROMANIA PROIECT
CONSILruL LOCAL AL MLINICIPruLUI OLTENITA TNITIATOR: PRIMAR

HOTARARE
privind desemnarea reprezentantului municipiului Oltenita in Adunarea Generala a Actionarilor la
S, C."ECOAQUA"S.A, Calarasi

CONSILruL LOCAL AL MLTNICIPruLUI OLTENITA. intrunit in sedinta ordinara


astazi 28. 07 .2016, Avand in vedere:
- expunerea de motive m.162661 2016 a Primarului municipiului Oltenita ;
- raportul de specialitate nr.162671 2016 al Directiei Juridice si Administratie publica locala
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avrzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in
procesele verbale inregistrate sub nr. t20r6;
- procesul verbal m._l 2016 al Comisiei de validare cu privire la constatarea rezultatului
votului secret exprimat de consilieri;
- prevederile Legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu toate
modifi carile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr.24ll 2006 a serviciului de alimentare cu apa si canahzare cu toate
modifi carile si completarile ulterioare
- plevederile ar1.Il, art.36, ahn.(2), lit."a" si "d", alin.(3) lit."c", alin.(6), lit "a" pct.14,
alin.(7) lit. "c" si art.37 din Legea nr.21,512001privind administratia publica locala, republicata in
februarie 2007, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.45 alin.(1) si (5) , din Legea nr.2l5l200I privind administratia
publica locala, republicata in februarie 2007, cu toate modificarile si completraile ulterioare

HOTARASTE
Art. 1 - Se desemneaza d-lld-na , cetatean roman,
nascut la data de in localiatea .iudetul .domiciliat in
municipiul Oltenita,str. ,nr._,bloc_,So._dp._, posesor a\ C.l, seria _, nr.
, eliberata la data de , de SPCLEP , in calitate de reprezentant al
municipiului Oltenita in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C."ECOAQUA" S,A.Calarasi.
Art.Z. Orice alte prevederi contrare se abroga, .

Art.3. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicareaprezentei hotarari tuturor


celor interesati.
PRESEDiNTE DE SEDINTA.

Nr, Avrzat,
Adoptata la Oltenita Secretar ltenita
Astazi 28. 07 .2016
ROMANIA
ruDETUL CALARASI _ MUNICIPruL OLTENITA
PRIMAR
Nr. 16266 I 12.07.2016

EXPANERE DE MOTIVE

Avand in vedere :
- schimbarile intervenite in componenta Consiliului local al municipiului Oltenita, ca urrnare a
alegerilor autoritatilor administratiei publice local din data de 05.06.2016;
- municipiul Oltenita este actionar in cadrul operatorului regional SC Ecoaqua SA Calarasi,
detinand in aceasta calitate 16,4 oA din actiuni,
Este necesar a desemna reprezentantul Consiliului local in Adunarea Generala al SC
Ecoaqua SA Calarasi.
Tinand cont de cele mai sus aratate, precum si de
- prevederile Legii nr. 51 I 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata
in martie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizarc epublicata in
septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.1 I, afi36, alin (2),lit"a" si "d", alin (3) lit."c", alin (6), lit. "t' , pct 74, alin (7)
lit."c" si art.37, art.45, alin.l din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicata
in februarie 2007, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
initiez un proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului municipiului Oltenita in
Adunarea Generala a Actionarilor la SC "Ecoaqua" SA Calarasi.

;o'-l I v;

tt
ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIUL OLTENITA
Directia Juridica si Administratie publica Locala
Nr 16267 I 12.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere :

- proiectul de hotarare al Consiliului local al municipiului Oltenita privind desemnarea


reprezentantului municipiului Oltenita in Adunarea Generala a Actionariloi la SC ,,Ecoaqua,,
Calarasi, insotit de expunerea de motive nr. 16266 I 2016 a Primarului municipiului Oltenita,
si
tinand cont de :
- faptul ca municipiul Oltenita este actionar in cadrul operatorului regional SC Ecoaqua SA
Calarasi, detinand in aceasta calitate 16,4 yo din actiuni,
- prevederile Legii nr. 51 I 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata
in martie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare epublicata
in
septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.1 r, art.36, alin (2),lit"a" si "d", alin (3) lit."c", alin (6), rit, ,,a,,, pct 14, alin (7)
lit."c" si art.37, art.45, alin.1 din Legea nr.21512001 privind administratia pu61ca locala, republicata
in februarie 2007, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Consider ca proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului municipiului
Oltenita in Adunarea Generala a Actionarilor l SC "Ecoaqua" SA Calarasi se incadre aza in
prevederile legale in vigoare, putand fr prezentat Consiliului locai pentru analizasi aprobare.
ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPruLUI OLTENITA INITIATOR : PRIMAR

Petre

HOTARARE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Oltenita, titulari si supleanti,
in Consiliul de administratie al Spitalului municipal Oltenita

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPruLUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi


28.07.2016, Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.1581412016 al Primarului municipiului Oltenita.
- raportul de specialitate nr. 15815 12016 al Directiei Juridice si Administratie publica
Iocala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita;
- avrzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in
procesele verbale inregistrate sub nr. I 2016;
- procesul verbal nr. 2016 al Comisiei de validare cu privire la constatarea rezultatului
votului secret exprimat de consilieri;
- prevederile art. I87,ahn.(2)lit. "b" din Legea m.9512006 privind reforma in domeniul
sanatatii,republicata in august 20I5, cu modificairile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2),lit. "d" si alin. (6), lit."a", pct. 3 din Legea nr.2I5l200I
privind administratia publica, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul dispozitiilor art.45 alin. (1) si alin.(5) din Legea nr. 21512001 privind
administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se desemneazad-l ld-na si


d-l/d-na ca reprezentanti titulari ai Consiliului local al
municipiului Oltenita in Consiliul de administratie al Spitalului municipal Oltenita.
Art.2 Se desemneaza d-l /d-na si
d-l/d-na ca reprezentanti supleanti ai Consiliului local al
municipiului Oltenita in Consiliul de administratie al Spitalului municipal Oltenita.
Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei se abroga.
Art.4. Secletarul municipiului Oltenita va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor
celor interesati.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Nr. Avrzat,
Adoptata la Oltenita Secretar a
Astazi 28.07.2016
ROMANIA
JUDETUL CALARASI _ MTINICIPruL OLTENITA
PRI MAR

Nr. 15814 106.07.2016

EXPANERE DE MOTIVE

Avand in vedere adresa 5953 12016 a managerului Spitalului municipal Oltenita si tinand cont
de:
- schimbarile intervenite in componenta Consiliului local al municipiului Oltenita, ca urmare a
alegerilor autoritatilor administratiei publice local din data de 05.06.20t6;
- prevederile art.187, alin.(2) si lit,'b,, din Legea nr. 9512006 privind reforma in domeniul
sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.36 alin2lit "d"alin (6) lit "a" pct.1, din Legeanr.2I5 1200I privind
administratia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare,
lnitiez un proiect de hotarare privind desemnarea rcprezentantilor consiliului local al
municipiului Oltenita, titulari si supleanti, in Consiliul de Administratie al Spitalului municipal
Oltenita, care prin masurile ce se vor lua, vor contribui la imbunatatirea activitatii acestei institutii de
maxima importanta pentru locuitorii municipiului Oltenita si localitatile limitrofe.

PRIMAR,
ROMANIA
RIMARIA MI.INICIPIULU OLTENITA
Directia Juridica si Administratie Publica Locala
Nr. 15815 106.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere:
- proiectul de hotarare privind privind desemnarea rcprezentanlilor Consiliului local al
municipiului Oltenita, titulari si supleanti, in Consiliul de administratie al Spitalului municipal
Oltenita insotit de expunerea de motive nr. 15814 I 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- prevederile art.187, alin (2), lit. "b" privind reforma in domeniul sdndtdfii, republicata in
august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin2lit"d"alin(6) lit "a" pct.1, din Legea r:r..2l5 12001privind
administralia publica locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare,
apreciez ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale de prezentare spre analiza si
aprobarea consiliului local.
'.1 !'rl
r- !tii

.,,.i:i-iIi5lftl Nli

SPITALUL MLINICIPAL OLTENITA


STR.ARGESULUI NR. 134.
ruD. CALARASI.
NR. 016

CATRE.

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPruLUI OLTENITA

Pentru constituirea Consiliului de administratie al spitalului, confofin


art. 186 din Legeam 95 din2006 va rugam sa desemnati :
- 2 rcprezentanti titulari numiti de Consiliul Local din care unul sa fie
economist,
- un reprezentant numit de primar .
Totodata va rugam sa desemnati si membrii supleanti pentru persoanele
nominalizate.

MANAGER,
ROMANiA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI OLTENITA INITIATOR : PRIMAR

fone Petre

HOTANAN
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in nita in Consiliul de
Administratie al Serviciului Public "Muzeul Civilizatiei Gumelnita"Oltenita

CONSILIUL LOCAL AL MTINICIPruLUI OLTENITA, intrunit in gedinla ordinara,


asta2i,28.07.2016, AvAnd in vedere:
- expunerea de motive nr. \5952 I 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr. 15953 I 2016 al Directiei Juridice si Administratie Publica locala
din cadrul aparatului de specialitate al pr.imarului municipiului oltenita;
- avrzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in
proceseleverbaleinregistratesubnr.D0I6;
-prevederile art.2TdinLegeanr. 31 112003 a muzeelor si colectiilot, r"prbli*tu i., artie 2014
-
- prevederile art. 15 din anexa la Hotarare a nr. 9 I 2015 a Consiliului Local al municioiului
Oltenita, privind aprobarea Regulamentului de organrzare si functionare al Serviciului Public " Muzeul
Civilizatiei Gumelnita"Oltenita;
- procesul verbal nr. I 2016 al Comisiei de Validare cu privire la constatarea rezultatului
votului secret exprimat de consilieri;
- prevederile art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) pct. 4 din Legea nr. 21512001
,privind administralia
publica locala, republicat[ in februarie 2007, cu modificarile gi completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin (1) si (5) din Legeanr.215l200I,privind administratia publica locala,
republicatd in februarie 2007, cu modific[rile gi complet[rile ulterioare,'

HOrAnAgrE:
Art.1 Se desemneaza dl/dna
,51
dl/dna ca reprezentanti ar Consiliului Local al
municipiului Oltenita, in consiliul de administratie al Serviciului Public "Muzeul Civilizatiei Gumelnita"
Oltenita,
Art.2 Managerul Serviciului Public "Muzeul Civilizatiei Gumelnita" va duce la indeolinire
prevederile prezentei hotarari
Art.3. Orice alte prevederi contrare se abroga.
Art.4. Secretarul mr,rnicipiului Oltenita, va comunicaprezenta hotdr6"re tuturor factorilor
interesali.
PRESEDINTE DE SEDINTA.

Nr, Avrzat,
Adoptata la Oltenita Secretarul m ipiului Oltenita
Astazi 28.07.2016
RO MANIA
ruDETUL CALARASI - MI.INICIPIUL OLTENITA
PRIMAR
Nr. 15952 108.07.2016

EXPANERE DE MOTIVE

Avand in vedere adresa nr. 158/2016 inregistrata la Primaria Oltenita sub nr. 1566812016 a
Serviciului Public "Muzeul Civilizatiei Gumelnita", si tinand cont de :
- schimbarile intervenite in componenta Consiliului local al municipiului Oltenita, ca urrnare a
alegerilor autoritatilor administratiei publice local din data de 05.06.2016;
- prevederile art.27 din Legea nr. 31112003 a muzeelor si colectiilor, republicata in martie 2014, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 15 din Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public " Muzeul
Civilizatiei Gumelnita", aprobat prin HCL nr.9 I 2015,
Initiez un proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local al
municipiului Oltenita in Consiliul de Administratie al Serviciului Public " Muzeul Civilizatiei
Gumelnita.

PRI

Tone
ROMANIA
RIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA
Directia Juridicasi Administratie Publica Locala
Nr. 15953 I 08.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere:
- proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in municipiul Oltenita
in Consiliul de Administratie al Serviciului Public "Muzeul Civilizatiei Gumelnita", insotit de
expunerea de motive nr.159521 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- prevederile art.27 din Legea nr. 31 112003 a muzeelor si colectiilor, republicata in martie 2014, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.15 din Regulamentul de organizare sifunctionare al Serviciului Public " Muzeul
Civilizatiei Gumelnita", aprobat prin HCL nr.9 I 2015;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) pct, 4 din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicatd in februarie 2007, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
apreciez ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale de prezentare spre analiza si
aprobarea consiliului local.

coleta
Str. Argegului, nr, 101 Tel-/tr'ax O242 Sll a74
=
E - mail : muzeulcivilizatieigumelnito@yahoo.com

Ir,trzuL o\nrztlu GUMaNnA


otTENITA i
INTRARE/IESIRE TSJ Cdtre,

Primdria Municipiului Oltenila

in atenlia domnului Primar

Domnule Primar lone Petre,

Av6nd tn vedere Regularnentul de Organizare qi FuncJionare al Serviciului public ,,Muzeul


Civilizatiei Gumelnifa', aprobat de cdtre Consiliul Local al Primdriei Mun. Oltenifa in data de
26.02-2015, solicitiim respectuos desemnarea a unui numdr de doi reprezentan{i al Consiliului
Local Oltenila care sd facd parte in Consiliului de Administratie al Serviciului public ..Muzeul
Civilizatiei Gumelnila".
ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPruLUI OLTENITA INITIATOR : PRIMAR

Petre

HOTARARE
privind desernnarea reprezentan{ilor Consiliului local al municipiului in consiliile de
administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita.

CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI OLTENITA, intrunit in gedinJa ordinara, astazi


28.01.2016, AvAnd in vedere
- expunerea de motive nr. 15708 I 2016 a Primarului municipiului Oltenita;
- raportul de specialitate nr I5709 I 2016 al Directiei Juridice si Administratie Publica locala
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita ;
- prevederile art.96, alin.(1) si (2), lit"a" din Legea nr. Il20I1 a educatiei nationale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinulurnr.4619 12014 al Ministrului Invatamantului, pentru aprobarea
Metodologiei - cadru de organrzare si functionare a consiliilor de administralie din unitatile de
invatamant preuniversitar, cu modificdrile gi completdrilor aduse de cdtre Ordinul nr. 4.621din 23 iulie
20 | 5 al Ministrului Invatamantului;
- prevederile Ordinului nr. 55671201 1 al Ministrului Invatamantului, pentru aprobarea
Regulamentului de organrzare gi functionare a unitAlilor care oferd activitate extragcolard, cu
modifi carile si completarile ulteriore;
- avrzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in
procesele verbale inregistrate sub nr. 12016;
- procesul verbal nr. 2016 al Comisiei de Validare cu privire la constatarea rezultatulur
votului secret exprimat de consilieri;
- prevederile art. 36, ahn. (2) Lrt."d",alin.(6),lit."a",pct. 1 din Legea nr.275 I 200I privind
administra{ia publica locala republicata in februarie 2007, cu modificS,rile si completdrile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art. 45, alin. (1) si (5) din Legea nr.215 I 2001privind adrninistralia
pr"rblica loc,ala, republicata in februarie 2007, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

HorAnA$rE:
Art,l. Se desemneazareprezentanlii Consiliului local al municipiului Oltenita in consiliile
de administralie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita, conform anexei ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Directorii unitatilor de invatamant din municiniul Oltenita vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.3. Orice alte prevederi contrare se abroga.
Art.4. Secretarul municipiului Oltenita va asigura comunicareaprezentei hotarari tuturor
factorilor intereseti.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Nr, Avizat,
Adoptata la Oltenita Secre ltenita
Astazi 28. 07 .2016
Butoi Ion
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI OLTENITA
ANEXA

la HCL nr. 12016

TABEL
Cu reprezentantii Consiliului local al municipiului Oltenita in consiliile de administratie
ale institutiilor de invatamant din municipiul Oltenita

Reprezentantul
Consiliului Local in:

Institutia Consiliul de observatii


Aministratie
1 Liceul Tehnolosic'Nicolae Balcescu" LBrezae Nicolae
2. Marin Oana Daniela
3. Cringasu Manuela
2 Liceul Teoretic'Neagoe Basarab" l. Neferu Luminita
2. MusatAlina Elena
3. Drasan Cristiana
a
J Liceul Tehnolosic "Ion Ghica" l.Taranu Niculae
2.Onofrei Costel-Cristian
4 Scoala Gimnaziala " Spiru Haret" (nr.1 1. Lunsu Gheorshe
2.Munteanu Alina
5 Scoala Gimnaziala "prof. Lucian Pavel" (nr,2) l.Aprodu Marian
2. Vasilari Valentina
6 Scoala Gimnaziala "Mircea Eliade" (nr.3) 1. Pooa Cristina Iulica
2. Manea Ionel
'7 Scoala Gimnaziala "Al.D. Ghica" (nr. 5) LMihai Victor
2.TulsaraAnsela
8 Scoala Gimnaziala "Alexandru Vlahuta" (nr.6) l. Ciubota-Rosie-Vasile
Dumitra
2.Pana Dumitru
9 Gradinita cu program prelungit nr.2 1. Podocea Adrian
l0 Clubul Elevilor l. Constantin Gheorshe

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROMANIA
ruDETUL CALARASI _ MUNICIPruL OLTENITA
PRI MAR
Nr. 15708 106.07.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere :

- schimbarile intervenite in componenta Consiliului local al municipiului Oltenita, ca urmare a alegerilor


autoritatilor administratiei publice local din data de 05.06.2016
I
- prevederile Legii nr. I 201I - Legea Invatamantului, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si cele ale Ordinului Ministrului Invatamantului ff. I
4619 2014, pentru aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliilor de administralie din unitatile de
invatamant preuniversitar, cu modificdrile gi completdrilor aduse de c6tre Ordinul nr.4.621 din23
iulie 2015 al Ministrului Invatamantului;
- prevederile Ordinului Ministrului Invatamantului nr. 556712011, pentru aprobarea Regulamentului de
organizare gi funcfionare a unit[1ilor care oferd activitate extragcolard, cu modificarile si completarile ulteriore;
- prevederile art.36 alin 2lit"d"alin (6) lit "a" pct.l, din Legea rtr.2l5 /2001 privind administratia
publica locala, republicata in februarie 2007,cu modificarile si completarile ulterioare,
iniliez un proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului
Oltenita in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita, dupa cum urmeaza:

Reprezentantul
Consiliului Local in:
Institutia Consiliul de observatii
Aministratie
Liceul Tehnologic'Nicolae Balcescu" l.Brezae Nicolae
2. Marin Oana Daniela
3. Crinsasu Manuela
2 Liceul Teoretic'Neagoe Basarab" 1. Neferu Luminita
2. MusatAlina Elena

3. Drasan Cristiana

J Liceul Tehnolosic "Ion Ghica" l.Taranu Niculae


2.Onofrei Costel-Cristian
4 Scoala Gimnaziala " Spiru Haret" (nr,1) 1. Luneu Gheorshe
2.Munteanu Alina
5 Scoala Gimnaziala "prof. Lucian Pavel" (nr.2) l.Aprodu Marian
2. Vasilari Valentina
6 Scoala Gimnaziala "Mircea Eliade" (nr.3) 1. Popa Cristina Iulica
2.Manea Ionel
7 Scoala Gknnaziala "Al.D. Ghica" (nr. 5) l.Mihai Victor
2.Tulgara Ansela
8 Scoala Gimnaziala "Alexandru Vlahuta" (nr.6) 1. Ciubota-Rosie-Vasile
Dumitra
2.PanaDumitru
9 Gradinita cu program prelungit nr.2 L Podocea Adrian
l0 Clubul Elevilor 1. Constantin Gheorshe

PRIMAR,
Jone Petre
ROMANIA
RIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA
Directia Juridica siAdministratie Publica Locala
Nr. 15709 106.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere:
I proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului
Oltenita in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita, insotit de
expunerea de motive nr. 15708 12016 a Primarului municipiului oltenita;
r |
art.96 din Legea nr. 12011 Legea Educatiei nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare, unde este prevazut ca..
(1) UnitAfle de invdJdmdnt preuniversitar cu personalitate juridicd sunt conduse de consiliile
de administratie, de directori gi de directori adjuncJi, dupd, caz. in exercitarea atribuliilor ce le revin,
consiliile de administratie gi directorii conlucreazd cu consiliul profesoral, cu comitetul de pdrin{i gi cu
autoritAtile administraliei publice locale,
(2) In unitdlile de invdJdmAnt de stat consiliul de administralie este organ de conducere gi este
constituit din7,9 sau 13 membri, astfel:
a) in cazul unitdlilor de invdjdmdnt de nivel gimnazial cu un singur rdnd de clase, consiliul de
administralie este format din 7 membri, cu urmdtoarea componentd: 3 cadre didactice, inclusiv
directorul; 2 reprezentanli ai pdrinJilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului
local.
b) in cazul in care consiliul de administraJie este format din 9 membri, dintre acegtia 4 sunt
cadre didactice, un reprezentant al primarului,2 reprezentanti ai consiliului local qi 2 rcprezentan\i ai
pdrinJilor. Directorul gi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administratie din cota
aferentd cadrelor didactice din unitatea de invdtdmdnt respectivd;
c) in cazul in care consiliul de administralie este format din 13 membri, dintre acegtia 6 sunt
cadre didactice, un reprezentanl al primarului, 3 rcprezentanfi ai consiliului local gi 3 reprezentanJi ai
pdrinfilor. Directorul gi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraJie din cota
aferentd cadrelor didactice din unitatea de invdldmdnt respectivd.
(3) Consiliul de administralie este organul de conducere al unitdJii de invdJdmdnt. La
gedin{ele consiliului de administralie parlicipd, de regul6, un lider de sindicat qi un reprezentant aI
elevilor, cu statut de observatori.
(4) DupA constituirea consiliului de administraJie, membrii acestuia aleg un pregedinte de gedinJd
din rdndul cadrelor didactice, prin hotdr0re adoptatd cu votul secret al majoritdlii. Pregedintele de
gedinld este ales pentru o perioadd de cel mult un an, conduce gedinlele consiliului de administratie gi
semneazd hotdrdrile adoptate in aceastd perioadd.
(5) in invdjdmAntul particular 91 confesional, in componenJa consiliului de administralie sunt
inclugi reprezentanli ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administratie este asiguratd de
persoana desemnati de fondatori. ln unitdlile pentru invdtdm6ntul general obiigatoriu, consiliul de
administralie cuprinde gi un reprezentant al consiliului local.
(6) Consiliul de administraJie se intruneqte lunar sau ori de cdte ori este necesar, la solicitarea
directorului sau a doud treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organrzare 9i de functionare a
consiliului de administralie este stabilitd prin ordin al ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului qi
sportului.
(7) Consiliul de administralie are urmdtoarele atribulii principale:
a) adoptd proiectul de buget gi avizeazd, execulia bugetard la nivelul unitalii de invildmdnt;
b) aprobd planul de dezvoltare institulionald elaborat de directorul unitdlii de inv6J6mAnt;
c) aprobd curriculumul la decizia gcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabilegte pozilia gcolii in relaliile cu terfi;
e) organizeazd concursul de ocupare a funcJiilor de director gi de director adjunct;
fl aprobi planul de incadrare cu personal didactic ai didactic auxiliar, precum gi schema de
personal nedidactic;
g) aprob[ programe de dezvoltare profesionald a cadrelor didactice, la propunerea consiliului
profesoral;
h) sancfioneaz6, abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
i) aprobi comisiile de concurs gi valideazd rezultatul concursurilor;
j) aprobd orarul unititii de inv[Jdm6nt;
k) igi asumd rdspunderea publicd pentru performanlele unit[tii de invdtimdnt, aldturi de director;
1) indeplinegte orice alte atributii stabilite prin ordine gi metodologii ul. ministrului educatiei,
cercet[rii, tineretului gi sportului, respectiv ale Ministerului EducaJiei, Cercetdrii, Tineretului gi
Sportului.
(8) Hot[rdrile consiliului de administrafie se adoptd cu majoritatea voturilor celor prezenfi,
mai pufin cele prevdzute la art.93. Hotdr6rile consiliului de administralie care vizeazd,personalul din
urtitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a func1iilor de conducer", ucordurea gradatiei
de merit, restrdngerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanc{iuni gi altele url.-.n"u,
se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administra{ie care se afld in conflict de interese nu
participd la vot,
(9) Deciziile privind bugetul gi patrimoniul unit6{ii de invd1dmAnt se iau cu majoritatea din
totalul membrilor consiliului de administraJie.
I prevederile art. 15 din anexa nr.l la Regulamentului de organizare gi funcJionare a unit6lilor
care oferd activitate extragcolard aprobat prin Ordinul Ministrului Invatamantului nr. 5567120II.
conform caruia
Palatele gi cluburile copiilor sunt unitdti de invdldmdnt de stat, cu personalitate juridica,
specializate in activitdJi extragcolare, in cadrul cdrora se desftgoarb acJiuni instructiv-e-ducative
specifice, prin care se aprofundeazd gi se diversificd cunogtinte, se formeazd, se dezvolt6 gi se
exerseazd competenJe potrivit vocafiei qi opJiunii copiilor gi se valorificd timpul liber al copiilor prin
implicarea lor in proiecte educative.
Palatele copiilor 9i cluburile copiilor sunt conduse de consiliile de administralie, de directori pi,
d:upd caz, de directori adjuncli. in exercitarea atril uJiilor care le revin, consiliile de.administralie gi
directorii conlucreazS cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al pdrintilor gi cu autoriiAlile
administraJiei publice locale.
Consiliul de administraJie al clubului copiilor este format din 7 membri, dupd cum urmeazd: 3
cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unitdtii de invdldmdnt cu pirsonalitate juridic[
gi structuri, inclusiv directorul, 1 reprezentant al administraliei publice locale, 1 reprezent ant al
partenerilor education ali gi 2 r epr ezentanfi ai pdrinJilor.
La gedinlele consiliului de administralie participd, ftrdL drept de vot, cu statut de
observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din palatul/clubul copiilor. Punctul de vedere al
acestora se menJion eazd, in procesul-verbal al gedinJei.
Pregedintele consiliului de administrafie este directorul palatului/clubului copiilor,
Membrii consiliului de administraJie coordoneazd, gi rdspund de domenii de activitate pebaza
delegdrii de sarcini stabilite de pregedintele consiliului de administralie, prin decizie.
Consiliul de administraJie se intrunegte lunar in gedinte ordinare, peburaunei tematici stabilite la
inceputul fiecdrui semestru sau ori de cdte ori este necesar, la solicitarea directorului palatului/clubului
copiilor ori a douS treimi dintre membri ori a dou6 treimi din numarul memtrilor consiliului
profesoral.
I prevederile art.36 alin}lit "d"alin (6) lit "a" pct.I,coraborat cu cele ale art 45 alin 1 din
Legea nt. 2I5 12001 privind administralia publica locala , republicata in februarie 2007,cu
modificarile si completarile ulterioare,
consider ca proiectul de hotarare intruneste conditiile legale de prezentare si aprobare in consiliul
local.
ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPruLUI OLTENITA I PRIMAR

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Oltenita in comisia ce se


constituie in cadrul C.A.S. Calarasi in conformitate cu prevederile art.87 alin.(3) qi alin.(4) din Anexa
nr.2la Hotararea nr.l6ll20t6 a Guvernului Romaniei

CONSILIUL LOCAL AL MTINICIPruLUI OLTENITA, intrunit in gedin!6 ordinard


astdzi,28.07 2016, Avdnd in vedere:
- expunerea de motive rr.1567312016 aPrimarului municipiului Oltenila;
- raporlul de specialitate nr.I576612016 al Serviciului Resurse umane din cadrul aparatuiui
de specialitate al Prim6ruluyi municipiului Oltenila;
- avtzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului OlteniJa, cuprinse in
procesele-verbale inregistrate sub nr, 1201r6;
- adresa m.11960124.YI.2016 a Casei de Asigurdri de Sdndtate Cllaragi;
- prevederile art.87 alin.(3) qi alin.(4) din Anexa nr. 2 la Flotararea m.I6112016 a
Guvernului Romaniei pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru care
reglementeazd" condt[tile acorddrii asisten]ei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in
cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii2016-2017;
- prevederile art.1 gi 2 al Anexei 4la Ordinulnr.77Il37812016 comun al ministrului Sanatatii
si al Presedintelui Casei Nationale de Sanatate, privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare gi
funcfionare a comisiilor constituite in baza prevederilor H,G.R. nr. 16112016 pentru aprobarea
pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru care reglemerrteazd, condiliile acord[rii asistentei
medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigur5.ri sociale de
sdndtate pentru ann 201 6 -2017,
- prevederrle art.36, aIin. (2) lit,"a" gi alin.(3), lit."b" din Legea m.21512001 privind
administraJia publica locala, republicatd in februarie 2007,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.45,alin,(1) si alin.(5)din Legeam.2l512001 privind administralia
publica locala, republicatd in februarie 2007, cu modificarile gi completarile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.1 - (1) Se desemneazb.reprezentantul Consiliului local al municipiului Oltenita in comisia ce
se constituie in cadrul C.A.S. Calarasi in conformitate cu prevederile art.87 a1in.(3) Ei,alin.(4) din rA
Anex4 nr.2la Hotararea nr.I6ll20\6 a Guvernului Romaniei, in persoana
r d-nei/d-lui q UBaf/ &Oh +
v'l!i(.6$t/rlr;rii'4 n

(2) Se desemneazd supleantul in comisia menlionatd la alin.(1), in persoana d-nei/d-lui

Art.2 - Secretarul municipiului Oltenila va asigura comunicarea prezentei hotdrAri tuturor celor
interesali.
PRESEDINTE DE SEDINTA.

Nr. Avtzat,
Adoptata la Oltenita Secretaru ltenita
Astazi 28. 07 .2016
Butoi Ion
ROMANIA
JIIDETUL CALARA$I _ MLINICIPIUL OLTENITA
PRIMAR
Nr.15763 106.YIL20I6

EXPLINERE DE MOTIVE

pentru initierea unui proiect de hotarare privind desemnareareprezentantului Consiliului


local al municipiului Oltenita in comisia ce se constituie in cadrul C.A.S. Calarasi in
conformitate cu prevederile art.B7 ,alin. (3 ) qi alin. (4) dinAnexa nr .2 la HGR nr. 1 6 I 12016

Tinand cont de adresa nr.l1960124.YL20I6 a Casei de Asigurdri de Sdndtate


Cdldraqi, adresd din care rezultd, cd este necesard desemnarea unui reprezentant al
consiliului local si a unui membru supleant care sd fac6, parte din comisia pentru
asistenld medicald spitaliceascd precum si de :

- prevederile art.B7 alin.(3) ;i alin.(4) din Anexa nr. 2 la Hotararea


nrJ61D0l6 a Guvernului Romaniei pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a
Contractului-cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asistenlei medicale, a
medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de
sindtate pentru anii 2016-2017
- prevederile art.1 qi 2 al Anexei 4 la Ordinul nr.777137812016 comun al
ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Sanatate, privind aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare gi funclionare a comisiilor constituite in baza
prevederilor H.G.R. nr. 16112016 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a
Contractului-cadru care reglementeazd condiliile acorddrii asistenlei medicale, a
medicamentelor gi a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurdri sociale de
sbndtate pentru anli 20\6-2017,
- prevederile ar1.36, alin. (2) Iit."a" gi alin.(3), lit."b" ,art.45,alin.(l) si
alin.(5)din Legea nr.21512001 privind administralia publica locala, republicatd in
februarie 2007,cu modificarile si completarile ulterioare;
INITIEZ un proiect de hotdrAre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al
municipiului Oltenita in corrisia ce se constituie in cadrul C.A.S. Calarasi in
conformitate cu prevederile afi.87 alin.(3) Ei a1in.(4) din Anexa nr. 2 la HG.R.
nr.16I12016.

PRIMAR,
Jone Petre
P RIMARIA MUNIC IP IULUI OLTENITA
S E RVI C NI L R'S UR.S' UMA N E
Nr.15766 / 06.V112016

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Postelnicu Larisa - inspector de specialitate, avdnd tn vedere:


- expunerea de motive nr.15763/2016 Ei proiectul de hotdrdre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului local al municipiului Oltenita in comisia ce se constituie in cadrul C.A.S. Calarasi in conformitate cu
prevederile art.87 alin.(3) ;i alin.(4) din Anexanr, 2la HG.R. nr.l6l/2016, iniliat de Primarul municipiului
Olteni\a; - adresa nr.II960/24.V1.2016, tnaintatd de cdtre Casa de Asigurdri de Siindtate CdldraSi, adresd
din care rezultd cd este necesard desemnarea unui reprezentant al consiliului local ;i a unui membru supleant
care sdfacd parte din comisia pentru asistentd medicalii spitaliceascd;
- prevederile art.87(3) ;i (4) al Anexei 2la H.G.R.nr.16l/20tSpentru aprobarea pachetelor de servicii Si a
Contractului-cadru ca.re reglementeazd condi1iile acorddrii asistenlei ntedicale, a medicamentelor Si a
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii 2016-2017, conform
cdrora: "Stabilirea zonelor/localitdlilor deficitare din punctul de vedere al existenlei medicilor de o anumitd
specialitate se face de cdtre o comisie forntatd din reprezentanli ai caselor de asigurdri de sdndtate, ai
direcliilor de sdndtate publicd, ai colegiilor teritoriale ale medicilor si ai administraliei publice locale, pe baza
unor criterii care .se aprobd prin ordin al ministrului sdndtdlii Si al preSedintelui Casei Nalionale de Asigurdri
de Sdndtate. Criteriile aprobate in condiliile legii se publicd pe pagina web a caselor de asigurdri de sdndtate si
a Casei Nalionale de Asigurdri de Sdndtate, respectiv pe pagina web a Ministerului Sdndtdlii Si a direcliilor de
sdndtate publicit.
Comisia prevdzutd la alin. (3) se constituie prin act administrativ al presedintelui-director general al casei
de asiguriiri de sdndtate, cct urmare a desemndrii reprezentanlilor instituliilor menlionate la alin. (3) de cdtre
conducdtorii acestora, Si funclioneazd in baza unui regulantent-cadru de organizare Si funclionare unitar la
nivel nalional, aprobat prin ordin al ministrului sdndtdtrii gi al preSedintelui Casei Nalionale de Asigurdri de
Sdniitate. Regulamentul-cadru aprobat tn condi\iile legii se publicit pe pagina web a Casei Nalionale de
Asigurdri de Sdndtate Si a caselor de asigurdri de sdndtate, respectiv pe pagina web a Ministerului Sdndtittrii Si a
direcliilor de sdndtate publicd. " ;
- prevederile art.l Ei 2 al Anexei 4la Ordinul nr. 771/378/2016 conlun al Ministrului Sanatatii si al
Presedintelui Casei Nationale de Sanatate privind aprobarea regulantentelor-cadru de organizare $r
funclionare a comisiilor constituite in baza prevederilor H.G.R. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de
servicii Si a Contractului-cadru care reglementeazd conditriile acorddrii asistenlei ruedicale, a medicamentelor Si
a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asiguriiri sociale de sdndtate pentru anii 2016-2017, confornt
cdrora: "... regulantent stabileSte modalitatea de organizare Si funclionare a contisiei constituite in baza
prevederilor art. 87 alin. (3) Si (4) din anexa nr. 2 la Hotdrdrea Guvernului nr. 16l/2016 pentru aprobarea
pachetelor de servicii Si a Contractului-cadru care reglententeazii condi1iile acorddrii asistenlei ntedicale, a
medicantentelor Si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii
2016-2017, cu ntodificdrile Si contpletdrile ulterioare.
Comisia este formatd din 5 ruembri de drept, dintre care: 2 reprezentanli ai caselor de asigurdri de
sdndtate, un reprezentant al direcliei de sdndtate publicd, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor Si
un reprezentant al administraliei publice locale. Comisia ya cvea un secretar fdrd drept de vot, numit de casa de
asigurdri de sdndtate. Contisia se constituie prin act administrativ al preSedintelui-director general al casei de
asigurdri de sdndtate, ca urntere a desentndrii reprezentanlilor instituliilor/organizafiilor anterior menlionate
de con.ducdtorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituliile/organizaliile menlionate anterior vor
nominaliza Si merubrii supleanli echivalenli numeric.
In situalia tn care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrdrile comisiei, acesta va fi tnlocuit
de cdtre institulia/organizalia care l-a desemnat cu unul dintre ntembrii supleanfi,
Desem.nares Si revocarect reprezentanlilor institu{iilor/ organizaliilor ntenfionate la alin. (l) se fac de
c onduc dt or ii r e sp e ct iv e I o r in s t i tul ii/or gan iz al i i.

Inlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea conditriilor prevdzttte la alin. (1)-(3), impreund cu
no t iJic ar e a inc e t dr i i n.omina I iz dr i i r epr e z en.t antul ui pr e c e dent. ",
CONSIDER cd proiectul de hotdrdre privind desemnarea reprezentantului Cons'iliului local al municipiului
Oltenita tn comisia ce se constituie in cadrul C.A.S. Calarasi in conforntitate cu prevederile art.B7 alin.(3) Ei
alin. (4) din Anexa nr. 2 la HG.R. nr. I6I/20I6 , se incadreazd in prevederile legale.
Intocmit,

insp. spec. P ostelnicu Larisa


\_fu/
+l06116'13:07 CJAS CALARASI 02423 18464 paqind
1

CASA DE ASIGURARI DE SAN,A.TATE


CALARASI
CALARi{Sf ,8000 , STR. |NOEPENOEIT,EI 5L
, nr, TL / FA(0At.316.t 1t tOulfilstut,

w,/l%tdfo[ ,uu

CATRE,

CONSILIUL LOCAL OLTEFIIA

JTIDETUL CALARASI

Avand in vedere prevederile ordinului MS/cNAs privind


aprobarea Regulamenfului-cadru de organiz*"
constituita in baza prevederilor art.87 alin.3 si
tl functionare a comisiei
161/2016 pentru aprobarea pa
4 din Anexa 2 la HG
cadnr care reglementeaza
spozitivelor fit,
pentru anii 2(
sa nominaliz-atipana La data de 27_A6_2016
un reprezentant al consiliut Local, Municipiur oltenita, judetul
care sa faca parte.din
calarasi,
comisia pentru asistenta medicala ,pit lir*urr"
.
Pentou membrul desemnat veti nomi nahzasi
un membru supleant.

Cu stima.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

EC,GA

INTOCMIT,
ROMANIA PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPruLUI OLTENITA TOR:PRIMAR

HOTARARE
privind rcorganrzarea comisiei de sistematizarc a circulatiei rutiere in municipiul Oltenita

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA, intrunit in sedinta ordinara astazi,


28.07.2016, Avand in vedere:
- expunerea de motive m.1621312016 aPrimarului municipiului Oltenita
- raportul de specialitate nr.162\512016 al Directiei urbanism din cadrul Primariei mun. Oltenita
- avtzele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenita cuprinse in
procesele-verbale inregistrate sub nr: I 2016;
- prevederile H.C.L. nr. 89/30.07.2008 privind constituirea comisiei de sistematrzare a circulatiei
rutiere in municipiul Oltenita si aprobarea regulamentului de organizare si functionarc al acesteia,cu
modificarile ulterioare ;
- prevederile art.128 alin.(1) din Ordonanta de Urgentanr.I9512002 a Guvernului Romaniei
privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(l), alin(2) lit. "d" , alin.(6) lit."a", pct.13, alin.(9) din Legea m.2l5l
2001 privind administratia publica locala, republicata in februarie 2007 , cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.45 alin.(1) din Legea nr.2I512001 privind administratia publica
locala, republicata in februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:
Art.1. Comisia de sistematizarc a circulatiei rutiere in municipiul Oltenita se reorganizeaza
in urmatoarea componen(a: ,
presedinte - PnW*, /yt+r
Secretar - Micu Bogdan-Marius - consilier-Directia Urbanism -Primaria Oltenita
Membrii - consilier local
- consilier local
- Macau Maria- director executiv Directia politie locala-Primaria Oltenita
- Marin Oana Dana - director executiv-Directia Administrarea domeniului public si privat-
Primaria Oltenita
- Voicu Teodor - comisar sef - adjunct al seful Politiei municipiului Oltenita
- Deloreanu Florian - comisar-sef al Biroului de Politie Rutiera din cadrul Politiei
municipiului Oltenita
- Baltac Gheorghe - Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Romane S.A.,
Sectia de drumuri nationale Bucuresti sud, District Oltenita;
Art.2.Orice alte prevederi contrare se abroga.
Art.3. Secretarul municipiului Oltenita va asisura comunicareaorezentei tuturor factorilor
interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA.
Nr. Avizal,
Adoptata la Oltenita Secretarul
Astazi 28.01.2016
ROMANIA
JUDETUL CALARASI
PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA

Nr.16213/ 12.07.2016

E,XPUNERE DE MOTIVE

In vederea bunei desfasurari a lucrarilor comisiei de sistematizare a circulatiei rutiere in


municipiul Oltenita constituita prin H.C.L. nr.8912008 cu modificarile ulterioare,este nevoie,
potrivii noii structuri a Consiliului local ca aceasta comisie sa fie actualizata,in sensul
propunerii pentru : functia de presedinte al comisiei si pentru doi membri din randul
consilierilor noi alesi.
In acest sens, initiez proiectul de hotarare pentru reorganizarea comisiei, cate are labaza
prevederile :

- afi..128 alin(l) din OUG m.19512002 privind circulatia pe drumurile


publice,repub licata, cu to ate mo dificarile si completarile ulterio are ;
- HCL nr.89/30.07.2008 privind constituirea comisiei de sistematizare a
circulatiei rutiere in municipiul Oltenita si aprobarea regulamentului de
organizarc si functionare al acesteia,cu modificarile ulterioare ;
- Legea nr.155 din12.07.2010,privind Politia locala-art.1,lit.b;
- Legea2l5l2}0l,privindadministratiapublicalocala,republicata, cu
modificarile si completarile ulteri o arc, an1t.3 6, alin( 1 ), alin(2), litd, alin(6) - lit
a,pct.l3, alin(9);

Primar,
ROMANIA
JUDETUL CALARASI
PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA
DIRECTIA URBANISM
Nr.16215/ 12.01.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere :
- Proiectul de hotarare al Consiliului local privind rcorganizarea comisiei de
sistematizare a circulatiei rutiere in municipiul Oltenita si tinand cont de :
- H.C.L.nr.89/2008 a Consiliului Local al municipiului Oltenita privind
constituirea comisiei de sistematizarc a circulatiei rutiere in municipiul
Oltenita si aprobarea Regulamentuluide organiz,are si functionare a
acesteia;
- H.C.L. Nr.16 5127.11.1012 pentru inlocuirea a doi membri ai Comisiei de
sistematizare a circulatiei rutiere in municipiui Oltenita;
- HCL nr.5112013, privind inlocuirea presedintelui si desemnarea secretarului
comisiei de sistematizare acirculatiei rutiere in municipiul Oltenita;
- H.C.L. Nr.13 6129.08.2013 privind inlocuirea presedintelui si numirea unui
membru al Comisiei de sistematizare a circulatiei rutiere in municipiul
Oltenita;
- Legea2l5l2001, privind administratia publica locala, art.36,aIin(9),
cu modificarile si completarile ulterioare;

Fata de cele prezentate ,in bazaLegiinr.215l2001 privind administratia publica locala,


art.36,alin(9), apreciem ca proiectul de hotarare al Consiliului local privid actuahzatea
comisiei de sistematizare acirculatiei rutiere in municipiul Oltenita ,intruneste
conditiile legale;

Director executiv, Consilier,

Mo stina
,l-,1 |
ROIVIANIA r

JUDETUL cAr,Anegr
NIUNTC IPrUL Ut OLTXNTTA
DIRECTIAURBANISM
Bd R.epublicii nr. 40 | 915400 Oltenila ljud. Cdldrasi L

Tel. 0242 515 770 lFax. 0242 515 087


www. prirnariaoltenita. ro
Aprob prezentarea in consiliul local
PRIMAR-
[one Petre
RAPO RT DE S PE C IAI,I TAT E
Ar'6nd in r.'edere:
- Cererea inregistrat?i sub nr. 139i8/13.06 .20\6 ad-nei Munteanu Maricica prin care soliciti modificarea
titularului contractului dc inchiriere rrr. 1i605i 11"06.2005, locuin{ei situati in rnunicipiul Oltenila- str. Alex.
Iliescu nr'.33. Bl. C4. Sc.A. Ap.11;
- Certificatul de deces . seria DC- nr. 569779- prin care se certifica decesul nurnitului IvI{IhITEANU ION.
- Cererea inregistrata sub nr. fiA22 I 2&. 06.2A16 a d-nei CEANAC MARIANA prin care solicita modificarea
tituianrlui contractului de inchiriere nr. 30611 12.07.2A05. a locuinlei situati in rnunicipiul Oltenria, str.
l-uceafarului,- nr. 1, bl. P29. sc.B. ap. i7:
- Certificatul de deces. seria DZ. m.446549 prin care secertifica decesul numilului CEAT{AC NICOLAE
"
-Legea nr. 114/ 1996 privind locuin{ele aprevfzut IaarL.27 lit.a qi b. abrogat de art 230 din Legea nr.7Il
03-06.2011" 0a,, in cazul phrdsirii definitir,e a domiciliului de citre titrlarul contractului de tnchiriere sau al
decesului acestnia, inchirierea continua. dupi caz;
a) in beneficiul so{ului sau al so{iei. dac6 a iocuit irnpreuna cLr titqlarul.
b) in beneficiul descendenlilor sau al ascendentilor, dacl au locuit impreuna cu acesta."
- aft. 3l din Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru plrnerea in aplicare aLegii nr.287 D0A9 privind Coclui civil.
cu modificirile qi conipletirile ulterioare. prevede cd ,.Dispoziliile art. 323 din Coclul civil sr"rnt aplicabile
contractelor de inchiriere iircheiate dupi intrarea in vigoare a Codului civil"'.
- I'egeanr.287lLlQp privind Codul civil. republicat5- cu rnodificirile qi completirile ulterioare defineqte la art.
11834, alin. L-Z "3.
(1) Contractul de inchiriere a locuinfei incetcazl" hr tennen de 30 de zile de la data inresistririi dccesului
chiriagului.
(2) Descenden{ii qi ascenden}ii chiriagului au dreptul" in termenul prel'izut la alin. (i). sn opteze penrru
continuarea contracfirlui de inchiriere pAnh la erpirarea duratei aceshria, dacd sunt meniionali in contract qi dacb au
locuit impreuni cu chiriagul. Dispoziliile art. 323 alin. (3) sunt aplicabile in privinla solului suprayiefuitor.
(3) Fersoanele prevdzute la alin. (2). care au cerut continuarea contracfului. clesemneazd de comun acord
persoana san persoanele care semneazi contracttil de inchiriere in locul chiriaqului decedat. in cazul in care ace$tia
nu ajung la un acord in tennen ete 30 de zile de la data inregistrSrii decesului chiriaqului. desemnarea se face de
cf,tre locator".
- prevederile art. 1833 din Legea nr.287f 2009 privint Codul civil. republicati. cu rnodific[rile gi eornplet5rilc
u.lterioare, intnic6t. in spefi se aplic[ doar pentru cedarea contractului de inchiriere al locuinlei cu acordul
locatonrlui, acorchi pentru realizsreo schinbdrii tttul.arului se dd cle cdfre Cons,iliul Locsl al municipiului
Oltenita care. potr"ivit att. 1777 din noul Cod Civil, in calitate de locator incheie un contract cu locatarutr pnn care
asiguri folosinla bunului pe o perioadd detenninat6 in schirnbul unui pre! demunit chirie .

- a.;rt. 36 alin. (9) din Legea nr. 21512001 a administra{iei publice locale , republicatl, cu modificlrile gi
complctdril e ulterioare .

Date fiind cele mai sus mentionate se solicitd oblinerea acordului Consiliutrui l-ocal, pentru schimbarea
titulanrlui contractul dc inchiricrenr. i1605/ 11.06.2006 din M{INTEANU ION in dna. MTJNTEANU MARICICA"
si atitularului contractului de inchiriere nr 30611 12.07.2005 din CEANAC NICOLAE in CEANAC MARIANA
Dircctor executir.. Consilier.
Ing.Bordei Gabriela Barbu Mariana

-/.,'3-'
I CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENITA
SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA SOCIALA
NR. .07.2016

Aprob / Nu aprob
pr ezentar ea materi alului
Consiliului Local
.wfrl'

TONE PET

RAPORT INFORMATIV.

Subsemnata Hulea Mirela Ionela, director executiv al Serviciului Public Asistenta


Sociala Oltenita, aflat in subordinea Consiliului Local Oltenita, va supune atentiei
raportul informativ privind activitatea in urmatoarele compartimente din cadrul
$erviciului Public Asistenta Sociala Oltenita, in semestrul l al anului2016:

A. Referentul Cristescu Ana - Maria, in cadrul Oficiului Asistenta Sociala


Oltenita, a efectuat verificari la domiciliul asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav din cadrul Compartimentului Asistenti Personali, Ingrijitori ai Persoanelor
Varstnice, din care rezulta urmatoarele aspecte:
In conformitate cu prevederile art.40, alin. (2) din Legea nr.44812006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, in semestrul I al anului 2016 s-au efectuat vizite la domiciliile
persoanelor cu handicap grav ce beneficiaza de serviciile asistentilor personali angajati in
cadrul Serviciului Public Asistenta Sociala Oltenita, unde s-au intocmit anchete sociale si
s-a verificat modul in care acestia sunt ingrijiti de catre asistentii personali.
Din discutiile purtate cu persoanele cu handicap grav ce au discemamant, cu
privire la modul in care asistentul personal le acorda ingrijire si asistenta, rczulta ca nu
exista nemultumiri legate de serviciile prestate. In proportie de aproximativ 90Yo din
cazurr, asistentii personali au domiciliul comun cu asistatul si au un anumit grad de
rudenie cu persoana ingrijita, respectiv: parinte, fiu, fiica, frate, sora si chiar rude prin
alianta.
In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca asistentii personali isi indeplinesc
sarcinile prevazute in fisa postului constand in: asigurarea alimentatiei si hidratatiei
corespunzatoare a persoanei cu handicap, servirea mesei, asigurarea veselei si a
conditiilor igienico-sanitare necesare, alimentarea directa sau sprijinirea persoanei cu
dizabilitati care are nevoie de astfel de ajutor, educarea si formarea deprinderilor de
autonomie, asigurarea igienei corporale apersoanei asistate, a lenjeriei de corp, a
articolelor de imbracaminte, a lenjeriei de pat, organizarea si intretinerea curateniei si a
ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL MLTNICIPIULUI
OLTENITA

PROCES VERBAL

Incheiat astazi,30.06.2016 in sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Oltenita la


care sunt ptezenti 17 consilieri (absenta hind dna Dragan Cristiana); sedinta a fost convocata tnbaza
Dispozitiei nr. 506128.06.2016 a Primarului municipiului Oltenita, prin invitatia telefonica nr.
r5034128.06.20r6.
La sedinta participa d-l Jone Petre - Primarul municipiului Oltenita, d-l Butoi Ion - Secretarul
municipiului Oltenita, iar din partea aparatului propriu: Dragoman Nicoleta, Cringasu Manuela, Istrate
Dumitra, Enache Cornelia si Chirica Carmen.
Sedinta este deschisa de dl Butoi Ion secretarul municipiului Oltenila care supune atentiei
domnilor consilieri procesul verbal al sedintei de constituire a consiliului local din data de23.06.2016;
nefiind obiectiuni din partea d-lor consilieri fata de continutul acestuia, se supune la vot si in
unanimitate acesta este aprobat de consiliul local.
Avand in vedere ca la sedinta din data de 23.06.2016 a fost adoptata HCL nr, 7212016 prin
care d-na Musat Alina Elena a fost aleasa presedintele de sedinta pentru o luna, aceasta preia
conducerea sedintei si da citire ordinei de zi:
- Depunerea juramantului de catre consilierul validat Ciubota-Rosie-Vasile Dumitra.
- Proiect de hotarare pentru completarea Hotararit m.71123.06,20I6 a Consiliului local al
municipiului Oltenita privind declararea Consiliului local al municipiului Oltenita ca legal constituit.
- Proiect de hotarare pentru cornpletarea Hotararii rr.74123.06.2016 a Consiliului local al
municipiului Oltenita privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului
Oltenita.
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016,
- Proiect de hotarare pentru aprobarea plafoanelor obligatiilor fiscale restante ce vor stalabaza
intocmirii listelor publice cuprinzand debitorii personae frzice si juridice;
- Proiect de hotarare privind suspendarea numirii d-lui Pitoi Ion in functia de Director General al
SC Ecosal Servicii S.R.L. Oltenita, pe perioada exercitarii mandatului de viceprimar al municipiului
Oltenita;
- Proiect de hotarare privind numirea d-lui Chirnogeanu Alexandru in functia de Director
General al SC Ecosal Servicii S.R.L. Oltenita;
- Proiect de hotarare pentru modificarea art.2, alin.(l) din Hotararea nr. 48129.05.2014 a
Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea vanzarrr unui apartament din fondul locativ
de stat, situat in municipiul Oltenita, catre d-na Sirbu Monica, titulara contractului de inchiriere;
- Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce
aparlin dorneniului privat al municipiului Oltenita.
- Proiect de hotarare privind vanzatea prin licitatie publica a bunului imobil-teren- apartinand
domeniului privat al municipiului Oltenita, in suprafata de 80.000 mp., situat in municipiul Oltenita,
sos.Porlului, tarlaua 4 12, lot. Nr.2.
- Diverse
Se supune la vot ordinea de zi si in unanimitate aceasta este aprobata de consiliul local.
Intrucat pe ordinea de zilaprimul punct este depunerea juramantului pentru functia de consilier
validat, doamna Ciubota-Ro sie-Vasile-Dumitra, depune j uramantul.
Din acest punct al sedintei, se consider aprezenti pentru a-si exprima votul, 18 consilieri.
Se trece la dezbaterea primului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi privind completarea
Hotararii m.71123.06.2016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind declararea Consiliului
local al municipiului Oltenita ca legal constituit. Nefiind interventii din partea d-lor consilieri fata de
propunerile fbrmulate in aeesta, se supune la vot si in unanirnitate se adopta HOTARARBA NR. 75 /
2016 privind completarea Hotarariinr.7ll23.06.2016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
declararea Consiliului local al municipiului oltenita ca legal constituit.
Se supune atentiei dlor consilieri urmatorul proiect de hotarare pentru completarea Hotararii nr.
14123.06.2016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind constituirea comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al rnunicipiului Oltenita. Nefiind interventii din partea dlor consilieri fata de
propunerile formulate in acesta, se supune la vot proiectul de hotarare si in unanimitate se adopta
HOTARAREA NR. 76 I 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate aIe Consiliului local al
municipiului Oltenita.
Se trece la dezbaterea urmatorului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi privind rectificarea
bugetului local pe anul 2016. Constatand ca nu sunt interventii din partea d-lor consilieri fata de
propunerile formulate in acesta, proiectul de hotarare este supus votului si in unanimitate se adopta
HOTARAREA NR. 77 I 2016 privind rectificareabugetului local pe anuI20l6.
In continuare, dna Musat Alina Elena - presedintele de sedinta, supune atentiei dlor consilieri
urmatorul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi pentru aprobarea plafoanelor obligatiilor fiscale
restante ce vor sta Ia baza tntocmirii listelor publice cuprinzand debitorii personae fizice si juridice;
supus la vot proiectul de hotarare, in unanimitate se adopta HOTARAREA NR. 78 I 2016 pentru
aprobarea plafoanelor obligatiilor fiscale restante ce vor stalabaza intocmirii listelor publice cuprinzand
debitorii persoane frzice si juridice;
Se trece la dezbaterea urmatorului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi privind suspendarea
numirii d-lui Pitoi Ion in functia de Director General al SC Ecosal Servicii S.R.L. Oltenita, pe perioada
exercitarii mandatului de viceprimar al municipiului Oltenita;
Se trece la procedura votului secret; dupa aceasta, dna Munteanu Alina Luisa - presedinta
comisiei de validare face cunoscut rezultatul votului: voturi exprimate - 17(faceprealzareaca d-l Pitoi
Ion tru a participat la vot) ; voturi valabil exprimate- 17; voturi "pentru" - 17;voturi "impotriva" - 0;
abtineri la vot - 0, astfel, cu 77 voturi pentru si o (1) neparticipare la vot, se adopta HOTARAREA
NR. 79 I 2016 privind suspendarea numirii d-lui Pitoi Ion in functia de Director General al SC Ecosal
Servicii S.R.L. Oltenita, pe perioada exercitarii mandatului de viceprimar al municipiului Oltenita;
In continuare, dna Musat Alina Elena - Presedintele de sedinta supune atentiei dlor consilieri
urmatorul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi privind numirea d-lui Chirnogeanu Alexandru in
functia de Director General al SC Ecosal Servicii S.R.L. Oltenita;
Intrucat la art.2 al acestui proiect de hotarare se face referire la salariul de baza brut lunar al
directorului general al SC Ecosal Servicii S.R.L. Oltenita, care este stabilit prin HCL I5l20I5 a
Consiliului Local in cuantum de 3980 lei brut lunar,domnul primar face precizarea ca acest salariu a fost
obtinut de dl.Pitoi Ioni, in doua etape, in urma performantelor avute in activitatea desfasurata de la
numirea sa in functie si pana in prezent si face propunerea ca domnii consilieri sa stabileasca un salariu
tnai mic, urmand ca in timp, functie de indicatorii de performanta, actualul director sa ajunga la nivelul
sus mentionat.
In urma discutiilor, doamna Munteanu Alina Luisa propune suma de 2800 lei la care se vor
adauga celelalte sporuli ;supusa votului propunerea este aprobata in unanimitate de cei prezenti; nefiind
alte interventii din partea dornnilol consilieri se trece la procedura votului secret; dupa efectuarea
acestei proceduri, dna Munteanu Alina Luisa - presedinta comisiei de validare face cunoscut rezultatul
votului: voturi exprimate - 18;voturi valabil exprimate - 18; voturi "pentru" - 18; voturi
"impotriva" - 0; abtineri la vot - 0, rezultand ca in unanimitate adopta HOTARAREA NR. 80 I 2016
privind numirea d-lui Chirnogeanu Alexandru in functia de Director General al SC Ecosal Servicii
S.R.L. Oltenita
Se trece la dezbaterea urmatorului proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi pentru modificarea
art.2, alin.(1) din Hotararea nr, 48129.05.2014 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind
aprobarea vanzarrr unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenita, catre d-na
Sirbu Monica, titulara contractului de inchiriere; Constatand ca nu sunt interventii din partea dlor
consilieri, presedintele de sedinta il supune la vot si in unanimitate se adopta HOTARAREA NR. 81
I 2016 privind aprobarea vanzarri unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul
Oltenita, catre d-na Sirbu Monica, titulara contractului de inchiriere:
Presedintele de sedinta da citire urmatorului proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii
unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita.
Constatand ca nu sunt interventii din partea d-lor consilieri fata de propunerile formulate in acesta,
acesta este supus votului si in unanimitate se adopta HOTARARBA NR. 82 I 2016 hotarare privind
aprobarea prelungirii unor conttacte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al
municipiului Oltenita.
In continuarea sedintei, d-na Musat Alina Luisa - Presedintele de sedinta supune atentiei dlor
consilieri urmatorul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi privind vanzarea prin licitatie publica a
bunului imobil-teren- apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, in suprafata de 80.000 mp.,
situat in municipiul Oltenita, sos.Portului, tarlaua 4l2,lot.Nr.2.
Domnul consilier Podocea Adrian face propunerea ca acest proiect de hotarare sa fie amanat
pentru a fi discutat in comisii, deoarece considera ca in caietul de sarcini ar mai trebui prevazute unele
aspecte, din care cele mai importante sunt: interzicerea instrainarii acestui teren iar destinatia sa nu fie
modificata. Domnul Primar Tone Petre este de acord cu punctul de vedere al domnului consilier si
subliniaza faptul ca, in cazulrn care aceste conditii nu sunt evidentiate in caietul de sarcini, acestea vor
fi inscrise in documentatie; Domnul primar mai face precizarea ca acest punct de vedere trebuie
mentionat in mod expres si in procesul verbal al sedintei de consiliu.
Constatand ca nu mai sunt interventii din partea d-lor consilieri fata de propunerile formulate in
acesta, proiectul de hotarare este supus votului si cu 14 voturi pentru si 4 impotriva(d-nii Onofrei
Costel-Cristinel, Brezae Niculae,Podocea Ardian si d-ra Vasilari Valentina)se adopta HOTARAREA
NR. 83 I 2016 privind vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil-teren- apartinand domeniului
privat al municipiului Oltenita, in suprafata de 80.000 mp., situat in municipiul Oltenita, sos.Portului,
tarlaua 4l2.lot. rr.2.
In continuare presedintele de sedinta da citire cerelii nr.1499912016 ad-lui Tone Petre-primarul
municipiului Oltenita de efectuare a 10 zile din concediul de odihna pe anul 2015,in perioada 11 -
22.07.2016, urmand a se intocmi documentele necesare in vederea delegarii atributiilor, catre d-l Pitoi
Ion- viceprimarul municipiului Oltenita;supusa la vot, in unanimitate cererea este aprobata de consiliul
local.
Domnul primar Tone Petre ureaza succes noului consiliu local si propune ca fiecare consilier sa
fre de acord ca in perioada urmatoare sa raspundaprezent in vederea obtinerii de legitimatii si insigne.
In incheiere domnul primar face apel catre dnii consilieri capanaceltaruiu in luna august, noul
consiliul local sa intocmeasca si sa-si desfasoare activitatea dupa un regulament de organizare si
functionare actuahzat, bine stabilit, pentru a nu mai exista ambiguitati ca in mandatul anterior al
consiliului local.
Ordinea de zi fiind epuizata.lucrarile sedintei sunt declarate inchise.

PRESEDINTE DE SEDINTA.

Musat Alina Elena

Secretar

S-ar putea să vă placă și