Sunteți pe pagina 1din 71

DIRECTIA ECONOMICA

21117/23.07.2019

RAPORT
privind rectificarea Bugetului local in anul 2019

Prin Ordinul nr.1906/10.06.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei


Publice a alocat Municipiului Curtea de Arges suma de 108268 lei pentru finantarea
Programului de locuinte sociale.
Contractul de finantare cu nr. 1558/01.07.2019 a fost semnat , obiectul acestuia il constituie
alocarea unei finantari din bugetul MDRAP pentru acest an in suma de 108.268 lei pentru
finantarea obiectivulei : Construire bloc de locuinte sociale in municipiul Curtea de Arges.
Valoarea totala a obiectivului este de 9.527.543,13 lei, din care contributia de la bugetul de
stat este de 8.349.770,44 lei si contributie locala in sum,a de 1.177.763.69 lei.
Pentru acest an va propun adaugarea in lista de investitii a obiectivului mentionat in suma
de 508.3 mii lei si diminuarea valorilor inscrise in lista aprobata , dupa cum urmeaza :
- Bloc locuinte de serviciu ANL – str. 1 Decembrie 1918 cu suma de 300 mii lei,
- Bloc locuinte de serviciu ANL str. Cuza Voda nr.68 cu suma de 100 mii lei.
Analizand executia bugetara la 30.06.2019 la transportul la si de la locul de munca pentru
cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, am constatat ca pentru acoperirea
cheltuielilor din semestrul I este necesara suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 40
mii lei.
Prin adresa nr. 1148/23.07.2019 Liceul Tehnologic Auto solicita suplimentarea sumelor
din bugetul local pentru achitarea utilitatilor si pentru reparatii curente.
De asemenea prin Decizia civila 308/R-CONT din 22.02.2019si sentinta din 28.06.2019 s-a
dispus plata catre un copil cu cerinte educationale speciale a unei majorari cu 50% a
drepturilor prevazute de art.51 ali.2 din Legea nr.1/2011 incepand cu anul 2017, suma
necesara este de 4,5 mii lei.
Fata de cele prezentate mai sus va rugam sa inaintati Consiliului local un Proiect de
hotarare privind rectificarea bugetului local din care sa rezulte urmatoarele :

I. BUGET LOCAL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI mii lei

B. CHELTUIELI mii lei ,


Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
1. Scap. 54.02.05<<Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale>> - 75
mii lei,pentru finantarea cheltuielilor de la pct.2.
2. Cap 65.02. “Invatamant “ + 65 mii lei,
a) Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 35,5 mii lei (art. 10.02.05), dupa cum
urmeaza: C.N.V.Voda= 5 mii lei,Liceul Tehnologic Ferdinand I= 5 mii lei,Liceul Tehnologic
Regele Mihai I= 1 mii lei,Liceul Tehnologic Auto= 12 mii lei,Seminarul Teologic = 2 mii
lei,Scoala Gimn. Regina Maria= 2 mii lei,Scoala Gimn. Mircea cel Batran=2 mii lei, Scoala
Gimn. Basarab I = 3,5 mii lei, Gradinita O Lume Minunata = 3 mii lei.
b)Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 35 mii lei la Liceul Tehnologic
Auto pentru reparatii curente si pentru utilitati.
c) Cheltuielile cu asistenta sociala la Scoala Gimn. Mircea cel Batran se majoreaza cu
suma de 4.5 mii lei pentru majorarea cu 50% a alocatiei pentru copii cu cerinte educationale
speciale

II. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

A. VENITURI + 108.3 mii lei


1. Subventii pentru finantarea locuintelor sociale(42.02.55) = 108.3 mii lei .
B. CHELTUIELI + 108.3 mii lei ,
1. Scap. 70.02.50 »Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii
comunale »- cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 108.3 mii lei.
2. Lista de investitii se modifica astfel :
- Se introduce obiectivul<< Bloc de locuinte sociale in municipiul Curtea de Arges >> in
valoare de 508.3 mii lei,
- Se diminueaza valoarea obiectivului << Bloc locuinte de serviciu ANL – str. 1
Decembrie 1918>> cu suma de 300 mii lei,
- Se diminueaza valoarea obiectivului << Bloc locuinte de serviciu ANL – str. Cuza
Voda>> cu suma de 100 mii lei,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
RAPORT
privind propunerea de indexare cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale si alte
taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2020

Analizand prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum si a Legii
nr.196/29.09.2017- pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
O.U.G. nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, si O.U.G nr. 114/28.12.2018 pentru modificarea si completarea art. 491 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal
Luând în considerare necesitatea finanţării cheltuielilor publice locale, precum şi condiţiile
specifice zonei,

 art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
 Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 H.G. nr. 1/2016-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscala
 Hotărârile Consiliului Local nr. 103/2002 si 147/2017 privind aprobarea delimitarii zonelor de
impozitare pe raza teritoriala a Municipiului Curtea de Arges.

Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată prin art. 491din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:
În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau
care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până
la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul
fiscal următor.
Daca hotararea consiliului local nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de
expirarea exercitiului bugetar, in anul fiscal urmator, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe
locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei
ori se determina prin aplicarea unei cote procentuale, se aplica de catre compartimentul de resort
din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevazute de prezentul cod,
indexate potrivit prevederilor alin.(1).’’
 Potrivit art. 454 din Legea nr. 227/2015 actualizată, impozitele şi taxele locale sunt după
cum urmează:
a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;
b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
 În ceea ce privește taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege,
acestea nu intra în categoria impozitelor și taxelor locale, ci sunt venituri ale bugetului local,
potrivit prevederilor art. 494 alin.(10), lit.b) din Legea nr. 227/2015 actualizată.
Nivelurile acestor taxe se ajustează și se actualizează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate
cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, potrivit art. 494 alin.(11) din Legea nr. 227/2015 actualizată, respectiv
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei,
potrivit art. 50 alin.(1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și
completările ulterioare.

 Intră sub incidența indexării și amenzile care constituie venit la bugetul local, prevăzute
la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată, potrivit art. 493 alin.(7) din Legea nr.
227/2015 actualizată:
Limitele amenzilor prevazute la alin.(3) si (4) se actualizeaza prin hotarare a consiliilor locale
conform procedurii stabilite la art. 491’’.
Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate
stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de
următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu
excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).
Cotele adiţionale stabilite nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în
codul fiscal.
Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 2018 este de 4,6
%.
Analizand prevederile legale mai sus mentionate, propunem inaintarea catre
Consiliul local a proiectului de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei de 4,6 %, a
impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din
Legea nr. 227/2015 actualizată, pentru anul 2020.

Director Executiv
Gheorghe Florescu

APROBAT
PRIMAR
CONSTANTIN PANTURESCU

RAPORT
cu privire la executia bugetului local pe trimestrul II- 2019

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Bugetul local al Consiliului Local Municipal Curtea de Arges a fost elaborat
potrivit Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare
si a Legii 50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019 si aprobat prin HCL nr. 18
/23.02.2018.
Potrivit art.26 din Legea 273/2006 bugetul a fost construit pe doua sectiuni :
sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. In situatia in care veniturile
sectiunii de dezvoltare sunt mai mici decat cheltuielile aceleiasi sectiuni, echilibrul
bugetar se asigura prin varsaminte din veniturile sectiunii de functionare catre
sectiunea de dezvoltare la care se adauga excendentul anilor precedenti.
Conform art. 49 alin. 12 din Legea 273/2006, privind finantele publice locale
modificata , in lunile aprilie, iulie si octombrie pentru trimestrul expirat, si cel tarziu
in decembrie , pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au
obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile
deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni.
La data de 30.06.2019 situatia executiei bugetare pe sectiuni se prezinta astfel:

1. BUGET LOCAL

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI
- Prevederi bugetare an 2019 , 37.234,63 mii lei,

- Prevederi la 30.06.2019 22.641,32 mii lei,

- Incasari la 30.06.2019, din care: 20.426,38 mii lei

- Incasari efective 20.426,38 mii lei


- Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 0 mii lei

CHELTUIELI
- Prevederi credite bugetare anul 2019 37.234,63 mii lei
Prevederi la 30.06.2019 22.641,32 mii lei,
Plati efectuate la 30.06.2019 18.110,22 mii lei
EXCEDENT 2.316,16 mii lei.

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
- Prevederi bugetare an 2019 27.423 mii lei
- Prevederi trim.II 924 mii lei,
- Incasari la 30.06.2019 , din care : 2.344,78 mii lei, din
care:

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
- Varsaminte din sectiunea de functionare 0 mii lei,
- Venituri din valorificare bunuri 194,78 mii lei
- Sume util. din exced. anilor precedenti 2.140 mii lei,
- Subventii de la bugetul de stat 0 mii lei,
- Sume primIte de la UE 0 mii lei,
CHELTUIELI
- Prevederi an 2019 46.375 mii lei
- Prevederi trim.II 11.748 mii lei
- Plati efectuate la 30.06.2019 2.088,87 mii lei
EXCEDENT 245,91 mii lei.
Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului local realizate la 30.06.2019 este
prevazuta in Anexa nr.1.
Faţă de cele prezentate mai sus supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local
contul de execuţie al bugetului local pe trimestrul II al anului 2019.

DIRECTOE EXECUTIV,

EC. GHEORGHE FLORESCU

ANEXA NR. 1

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II- 2019


I. VENITURILE BUGETULUI LOCAL
- MII LEI -
Denumirea indicatorului Prevederi Prevederi Realizari trim. II
2019 trim.II
Venituri totale 64.657,63 23.565,32 22.761,17
Venituri proprii 32.670 19.090,19 18.246,61
Impozit pe venituri din transferul 22 9 4,42
proprietatilor
Cote defalcate din impozitul pe venit 19.397 9.594,5 8.280,10
Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 1.946 1.349,69 1.584,99
Impozit si taxa pe cladiri de la pers. jurid. 3.629 3.012 3.164,81
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 922 726 711,56
Impozit si taxa pe teren de la pers. juridice 872 721 745,32
Impozit pe terenul din extravilan 109 81 83,34
Taxe judic. de timbru si alte taxe de timbru 268 268 290,03
Sume defalcate din tva pentru finantarea 2.994,63 2.869,63 1.551,40
chelt. descentralizate

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Sume defalcate din tva pentru echilibrare 0 0 0
Taxe hoteliere 0 0 0,98
Impozit pe spectacole 4 2 0,52
Impozit pe mijloacele de transport detinute 1.187 882 953,81
de persoanele fizice
Impozit pe mijloacele de transport detinute 589 435 515,50
de persoanele juridice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 436 182 172,06
autorizatii de functionare
Alte impozite si taxe 93 63 63,89
Venituri din concesiuni si inchirieri 1.093 485 455,64
Venituri din dividende 90 90 0
Venituri din prestari de servicii 1 1 4,27
Contributia parintilor pentru intretinerea 29 25 21,66
copiilor in crese
Taxe extrajudiciare de timbru 0 0 0,59
Venituri din amenzi si alte sanctiuni 788 485 443,92
Alte amenzi, penalitati si confiscari 198 104 91,04
Alte venituri 857 445 463,19
Donatii si sponsorizari 0 0 0
Varsaminte din sectiunea de functionare 0 0 0
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
Varsaminte din sectiunea de functionare 0 0 0
Venituri din valorificarea unor bunuri 140 140 191,38
Venituri din vanzarea locuintelor prop. stat 0 0 3,35
Venituri din vanzarea unor bunuri 0 0 1,92
Sume din excedentul bugetului local 2.140
utilizate in anul curent
Subventii primite din fondul de interventie 0 0 0
Subventii de la bugetul de stat catre 1.184 0 0
bugetele locale pentru finantarea
investitiilor in sanatate
Subventii pentru acordarea ajutorului 24 0,5 0,24
pentru incalzirea locuintei
Subventii din bug. de stat pentru sanatate 1.686 821 822,92
Finantarea progr. de dezvoltare locala 16.591 770 0
Subventii de la bugetul de stat pentru 1.426 2 0
finantarea proiectelor finantate din fonduri
UE
Sume primite in contul platilor efectuate in 7670 0 0
anul curent
Sume primate in contul platilor din anii 412 12 0
anteriori

II. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Indicatori Cod Credite bugetare Credite Plati


indicator aprobate 2019 bugetare trim efectuate in
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
II trim I
AUTORITATI PUBLICE 51.02 6.844 4.247 3.684,71
- Cheltuieli de personal 10 5.148 2.975 2.827,13
- Bunuri si servicii 20 1..400 1.051 817,36
- Alte transferuri 55 0 0 4,48
- Alte cheltuieli 59 85 50 43,66
- Cheltuieli de capital 70 206 206 0
- Plati effectuate in anii 85 0 0 - 7,91
precedent si recuperate in anul
curent
ALTE SERVICII PUBLICE 54.02 953 394 338,35
GENERALE
- Cheltuieli de personal 10 68 41 31,35
- Bunuri si servicii 20 15 6 0
- Fond de rezerva 50 340 40 0
- Transferuri intre unitati ale 51 530 307 307
administratiei publice
APARARE, ORDINE 61.02 10 5 3,46
PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
- Bunuri si servicii 20 10 5 3,46
- Cheltuieli de capital 70 0 0 0
INVATAMANT 65.02 3.631,93 3.189,13 1.523
- Cheltuieli de personal 10 150 120 89,88
- Bunuri si servicii 20 2.992 2.579,2 1.317,09
- Asistenta sociala 57 227,93 227,93 116,02
- Cheltuieli de capital 70 262 262 0
- Plati effectuate in anii 85 0 0 0
precedent si recuperate in anul
curent
SANATATE 66.02 3.664 1.495,5 1.307,84
- Cheltuieli de personal 10 1.710 885,5 843,30
- Bunuri si servicii 20 70 10 4,83
- Transferuri intre unitati ale 51 1.884 600 459,70
administratiei publice
- Plati effectuate in anii 85 0 0
precedent si recuperate in anul
curent
CULTURA, RECREERE SI 67.02 4.003 2.469,19 2.039,63
RELIGIE
- Cheltuieli de personal 10 1.514,8 987,3 870,92
- Bunuri si servicii 20 872,2 460,09 303,52
- Transferuri intre unitati ale 51 1.610 1.017,8 877,17
administratiei publice
- Alte cheltuieli 59 6 4 2,46
- Cheltuieli de capital 70 0 0 0
- Plati effectuate in anii 85 0 0 - 14,45
precedent si recuperate in anul
curent
ASIGURARI SI ASISTENTA 68.02 8.803,7 4.529 4.054,49
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
SOCIALA
- Cheltuieli de personal 10 4.489 2.249 2.143,47
- Bunuri si servicii 20 593 352 133,35
- Asistenta sociala 57 3.707,7 1.920 1.774,56
- Alte cheltuieli 59 14 8 4,26
- Chelt. de capital 70 0 0 0
- Plati efect. in anii precedenti 1,16
LOCUINTE, SERVICII SI 70.02 29.623 945,05 2.900,43
DEZVOLTARE PUBLICA
- Cheltuieli de personal 10 571 321 312,27
- Bunuri si servicii 20 1.189 709,5 500,14
- Investitii ale agentilor 55 0 0 0
economicicu capital de stat
- Proiecte cu finantare din 58 10.166 544 32,47
Fonduri externe nerambursabile
- Cheltuieli de capital 70 17.697 7.876 2.056,39
- Plati effectuate in anii 85 0 0 - 0,85
precedent si recuperate in anul
curent
PROTECTIA MEDIULUI 74.02 19.570 4.340 1.953,20
- Cheltuieli de personal 10
- Bunuri si servicii 20 3.200 1.970 1.953,20
- Alte transferuri 55
- Cheltuieli de capital 70 16.370 2.370 0
TRANSPORTURI 84.02 6.507 4.230 2.393,93
- Cheltuieli de personal 10 3.351 2.307 1.877,91
- Bunuri si servicii 20 2.831 1.617 521,98
- Alte cheltuieli 59 54 36 31,95
- Cheltuieli de capital 70 270 270 0
- Plati efectuate in anii preced. 85 - 37,91
si recuperate in anul curent
TOTAL 83.609,63 34.389,32 20.199,09
EXCEDENT/DEFICIT -18.952 - 10.824 2.562,08

DIRECTOR EXECUTIV
EC. GHEORGHE FLORESCU

Nr.16293/05.06.2019

Referat
privind rectificarea Bugetului local in anul 2019
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Prin Ordinul nr.1906/10.06.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice a alocat Municipiului Curtea de Arges suma de 108268 lei pentru finantarea
Programului de locuinte sociale.
Contractul de finantare cu nr. 1558/01.07.2019 a fost semnat , obiectul acestuia il constituie
alocarea unei finantari din bugetul MDRAP pentru acest an in suma de 108.268 lei pentru
finantarea obiectivulei : Construire bloc de locuinte sociale in municipiul Curtea de Arges.
Valoarea totala a obiectivului este de 9.527.543,13 lei, din care contributia de la bugetul de
stat este de 8.349.770,44 lei si contributie locala in sum,a de 1.177.763.69 lei.
Pentru acest an va propun adaugarea in lista de investitii a obiectivului mentionat in suma
de 508.3 mii lei si diminuarea valorilor inscrise in lista aprobata , dupa cum urmeaza :
- Bloc locuinte de serviciu ANL – str. 1 Decembrie 1918 cu suma de 300 mii lei,
- Bloc locuinte de serviciu ANL str. Cuza Voda nr.68 cu suma de 100 mii lei.
Analizand executia bugetara la 30.06.2019 la transportul la si de la locul de munca pentru
cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, am constatat ca pentru acoperirea
cheltuielilor din semestrul I este necesara suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 40
mii lei.
De asemenea prin Decizia civila 308/R-CONT din 22.02.2019si sentinta din 28.06.2019 s-a
dispus plata catre un copil cu cerinte educationale speciale a unei majorari cu 50% a
drepturilor prevazute de art.51 ali.2 din Legea nr.1/2011 incepand cu anul 2017, suma
necesara este de 4,4 mii lei.
Fata de cele prezentate mai sus va rugam sa inaintati Consiliului local un Proiect de
hotarare privind rectificarea bugetului local din care sa rezulte urmatoarele :

I. BUGET LOCAL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI mii lei

B. CHELTUIELI mii lei ,


1. Scap. 54.02.05<<Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale>> - 40
mii lei,pentru finantarea cheltuielilor de la pct.2.
2. Cap 65.02. “Invatamant “,
a) Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 35,5 mii lei (art. 10.02.05), dupa cum
urmeaza: C.N.V.Voda= 5 mii lei,Liceul Tehnologic Ferdinand I= 5 mii lei,Liceul Tehnologic
Regele Mihai I= 1 mii lei,Liceul Tehnologic Auto= 12 mii lei,Seminarul Teologic = 2 mii
lei,Scoala Gimn. Regina Maria= 2 mii lei,Scoala Gimn. Mircea cel Batran=2 mii lei, Scoala
Gimn. Basarab I = 3,5 mii lei, Gradinita O Lume Minunata = 3 mii lei.
b) Cheltuielile cu asistenta sociala la Scoala Gimn. Mircea cel Batran se majoreaza cu
suma de 4.5 mii lei pentru majorarea cu 50% a alocatiei pentru copii cu cerinte educationale
speciale

II. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

A. VENITURI + 108.3 mii lei


1. Subventii pentru finantarea locuintelor sociale(42.02.55) = 108.3 mii lei .
B. CHELTUIELI + 108.3 mii lei ,
1. Scap. 70.02.50 »Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii
comunale »- cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 108.3 mii lei.
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
2. Lista de investitii se modifica astfel :
- Se introduce obiectivul<< Bloc de locuinte sociale in municipiul Curtea de Arges >> in
valoare de 508.3 mii lei,
- Se diminueaza valoarea obiectivului << Bloc locuinte de serviciu ANL – str. 1
Decembrie 1918>> cu suma de 300 mii lei,
- Se diminueaza valoarea obiectivului << Bloc locuinte de serviciu ANL – str. Cuza
Voda>> cu suma de 100 mii lei,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

CATRE
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ARGES

Urmare adresei dumneavoastra cu privire la virarea cotei de 30% din impozitul pe


spectacole sportive, va informam ca in anii 2018 si 2019 nu am avut incasari din
impozitul pe spectacole sportive.

Cu consideratie,

PRIMAR
CONSTANTIN PANTURESCU

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Referat

Prin adresa nr. 14215/14.05.2019, SC SALUBRITATE PUBLICA


URBANA CURTEA DE ARGES SRL solicita majorarea capitalului social cu suma
de 154185 lei, reprezentand valoarea redeventei si a dividendelor de plata datorate
pentru anul 2018.
La art. 17 din Legea 215/2001, republicata se precizeaza: Consiliile locale si
consiliile judetene pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri , in numele si
in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta la infiintarea , functionarea si
dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de
interes local sau judetean, in conditiile legii.
Consider ca initiativa ar trebui sa fie a AGA care a analizat necesitatea si
oportunitatea majorarii capitalului social prin aport in numerar adresata Consiliului
local care decide asupra utilizarii veniturilor locale intrucat veniturile la care se refera
reprezinta sursa a bugetului local din care se finanteaza cheltuielile curente si de
capital apartinand bugetului local.
Prin urmare va rog sa dispuneti daca este cazul elaborarea unui Proiect de hotarare
in acest sens.
Va anesez Adresa nr.14215/14.05.2019 a SC Salubritate Publica Urbana Curtea
de Arges SRL.

Director Executiv
Florescu Gheorghe

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului local al Municipiului Curtea


de Arges priveste aprobarea bugetului pe anul 2019 al societatii SALUBRITATE
PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL, in conformitate cu situatiile
primite prin adresa nr.11833/17.04.2019.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
In considerarea calitatii de unic actionar al societatii Aquaterm AG 98 SA,
competenta de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii apartine
forului deliberativ al Municipiului Curtea de Arges.
Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice , ale legii 273/2006 privind finantele publice locale , ale legii
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , ale legii 31/1990
privind societatile comerciale , ale art.36 alin 2 lit.c, art.45 alin.1 si alin.6, art.115,
alin.1, lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicata,
supunem spre analiza si aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Director Executiv
Gheorghe Florescu

RAPORT

PRIVIND APROBAREA UNOR COTIZATII ANUALE IN ANUL 2019

1. Municipiul Curtea de Arges este membru al Asociatiei Municipiilor din Romania , persoana
juridical de drept privat,fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitical, constituita in vederea
promovarii si protejarii intereselor commune ale autoritatilor administratiei publice locale.
Prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Curtea de Arges , AMR a comunicat cotizatia de
membru de membru al Asociatiei in suma de 16424 lei pentru anul 2019,aceasta fiind stabilita in
conformitate cu Hotararea Adunarii Generale a AMR nr.219/2017 la 0.5 lei pe locuitor.
In exercitarea drepturilor si obligatiilor ce decurg din calitatea de membru pe care o detine municipiul
nostru in cadrul Asociatiei , in conformitate cu prevederile art.35, alin.6 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,si avand la baza Hotararea Adunarii
Generale a AMR nr.219/2017, propunem Consiliului Local plata unei cotizatii in suma de 16424 lei pentru
anul 2019, cotizatie ce reprezinta 0.5 lei/locuitor/an , roportat la numarul de locuitori stabilit de Institutul
National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datoreaza cotizatia.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
2. In baza HCL nr. 88/2011, Primaria municipiului Curtea de Arges este membra a Asociatiei
Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania- ALZIAR, asociatie nonguvernamentala cu sediul in
municipiul Targoviste.
Pentru acoperirea cofinantarii proiectelor, pentru alte activitati culturale, cat si pentru buna
functionare a asociatiei a fost stabilita o cotizatie de 0.05 lei/locuitor, comunicat de Institutul National de
Statistica. Pentru anul 2019 suma de plata este de 1637.5 lei.
3. Prin HCL nr. 13/2009 a fost aprobata asocierea municipilui Curtea de Arges la ADI Servsal in
scopul infiintarii, organizarii,exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de colectare,
transport,prelucrare si depozitare a deseurilor menajere in vederea derularii Proiectului de interes comun
intitulat Managementul Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Arges.
Pentru acoperirea cheltuielior aferente activitatii desfasurate pentru anul 2019 a fost stabilit
cuntumul cotizatiei la nivelul anului 2018, in suma de 1000 lei.
Fata de cele prezentate , supunem spre analiza si aprobare Consiliului local , cotizatiile de plata pe
anul 2019.

Director Executiv
Gheorghe Florescu

Referat
privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2018

Conform art. 58 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, ,,Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si
dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in
baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:
a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si
cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul current,in limita disponibilului
rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a;
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si
dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.
In anul 2018 din excedentul bugetar al anilor precedenti, ca sursa de finantare a cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare, a fost utilizata suma de 6.502.869,37lei pentru realizarea unor obiective de
investitii.
Prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, se precizeaza : In situatia in
care sectiunea de functionare si/ sau dezvoltare inregistreaza deficit, acestea se acopera definitiv
din excedentul anilor precedenti , pana la data de 9 ianuarie 2019 inclusiv, potrivit prevederilor
art.58 alin.1 lit. c. din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
L a art.58 alin 1.4. din Legea 273/2006 se precizeaza: Acoperirea definitiva la sfarsitul anului, a
eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare sau dezvoltare , dupa caz, se poate face in baza
dispozitiei ordonatorului principal de credite, atunci cand deficitul rezultat la sfarsitul exercitiului
bugetar, este mai mic sau egal cu sumele aprobate in baza hotararilor autoritatilor deliberative
pentru destinatiile prevazute la alin.1 lit a) si b).

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Pe baza hotararilor autoritatilor deliberative sau a dispozitiei ordonatorului principal de credite,
unitatile trezoreriei statului inregistreaza operatiunea de acoperire definitiva a deficitelor sectiunilor
respective.
Conturile de venituri si de cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare se inchid prin contul de excedent al
sectiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al sectiunii de dezvoltare, dupa caz, in urma
acestei operatiuni sectiunea de dezvoltare a bugetului Municipiului Curtea de Arges a inregistrat
un deficit final in suma de 6.502.869,37 lei, astfel:
- Veniturile sectiunii de dezvoltare in anul 2018 = 1.106.444,68 lei;
- Cheltuielile Sectiunii de Dezvoltare in anul 2018 =7.609.314,05 lei;
- Deficitul final al Sectiunii de Dezvoltare in anul 2018 = 6.502.869,37 lei.
Precizez faptul ca in anul 2018 bugetul definitiv aprobat de consiliul local , avea deficit la
Sectiunea de functionare in suma de 572.000 lei, si la Sectiunea de dezvoltare in suma de
15.279.000 lei, iar la finele exercitiului bugetar am inregistrat un deficit mai mic si doar la
sectiunea de dezvoltare in suma de 6.502.869,37 lei.
In conformitate pct. 5.15.3 alin.1 lit. b din OMFP nr. 3809/2018 va rog sa emiteti o Dispozitie
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor precedenti, a deficitului Sectiunii de
dezvoltare, in anul 2018 in valoare de 6.502.869,37 lei, care sa inlocuiasca Dispozitia
nr.17/08.01.2019 intrucat au intervenit modificari privind reintregirea sumelor primite din fonduri
europene pentru POR 2014-2020 SMIS 125357 privind proiectul Imbunatatirea accesului
populatiei din judetele Arges,Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta.

INTOCMIT
Ec. Gheorghe Florescu

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Referat
privind rectificarea Bugetului local si a Bugetului institutiilor finantate integral sau
partial din venituri proprii in anul 2018

Prin adresa nr.12396/17.12.2018 Spitalul municipal solicita rectificarea bugetului propriu


prin majorarea sumelor din donatii si sponsorizari cu suma de 4 mii lei ca urmare a
contractului de sponsorizare incheiat cu SC Amiral Trading Impex SRL .
Suma respectiva va fi utilizata pentru obiecte de inventar.
Prin adresa nr. 71871/11.12.208, Serviciul Teritorial Trezorerie Curtea de Arges a pus in
executare dosarele de executare nr. 588/2018 si 590/2018 ale Biroului Executorului
Judecatoresc Predeanu Adriana Ramona , pana la concurenta sumei de 60.846,81 lei respectiv
60.904,61 lei.
Aceste sume contin penalitati de intarziere si cheltuieli de executare.
Prin HCL nr. 106/2016 s-a aprobat atribuirea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de colectare si transport al deseurilor catre SC Financiar Urban SRL pentru o
durata de 8 ani.
La cap. V se precizeaza ca « «  Contravaloarea serviciului prestat pe Aria Delegarii, se
factureaza de catre Delegat potrivit contractelor de prestari servicii incheiate cu fiecare dintre
Utilizatori. Pentru Utilizatorii care nu au contracte de prestari de servicii incheiate cu
Delegatul, contravaloarea Serviciului este facturata catre autoritatea publica locala cu care
Delegatul are incheiat un contract.
Fac precizarea ca aceste popriri sunt doar pentru facturile din lunile februarie si aprilie ale
acestui an.
Intrucat Trezoreria Curtea de Arges a efectuat executarea silita asupra unui cont de
disponibilitati va propun rectificarea bugetului local prin majorarea cotelor defalcate din
impozitul pe venit cu suma de 122 mii lei si suplimentarea cheltuielior cu aceeasi suma.
Fata de cele prezentate mai sus va propun sa inaintati spre aprobare Consiliului local un
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si a Bugetului institutiilor finantate
integral sau partial din venituri proprii din care care sa rezulte urmatoarele modificari  :

I. BUGET LOCAL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI + 122 mii lei
1. Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) +122 mii lei

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
B. CHELTUIELI + 122 mii lei ,
1. Cap. 51.02 <<Autoritati executive>> +122 mii lei,
Se majoreaza creditele bugetare la bunuri si servicii, art.20.01.30 cu suma de 122 mii lei .

II. BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL


SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI + 4 mii lei
- Venituri din donatii si sponsorizari (37.10.01) + 4 mii lei,

B.CHELTUIELI + 4 mii lei ,


3. Cap. 66.10.06.01 <<Sanatate >> +4 mii lei,
- Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 4 mii lei la Spitalul municipal.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
CATRE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARGES

In conformitate cu Legea nr.1/2011,a educatiei nationale, finantarea de baza


pentru cheltuielile cu bunuri si servicii se asigura din bugetul de stat, din sume
defalcate din taxa pe valoarea adaugata.
In cazuri exceptionale, atunci cand sumele repartizate in baza standardelor de cost
nu asigura plata acestor drepturi, la unele unitati de invatamant cu personalitate
juridical se pot face redistribuiri intre unitatile de invatamant din cadrul aceleiasi
unitati administrative- teritoriale cu avizul inspectoratului scolar.
In acest sens, in baza art. 104 pct.5.3 din Legea 1/2011 si in urma analizei executiei
bugetare la aceasta data , va rugam sa avizati redistribuirea sumelor intre unitatile de
invatamant din municipiul Curtea de Arges, dupa cum urmeaza:
1. Se diminueaza cheltuielile finantate conform art. 104, alin.2, la urmatoarele
unitati:
- Colegiul National Vlaicu Voda = 47 mii lei,
- Scoala Gimnaziala Regina Maria = 17 mii lei,
- Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran = 65 mii lei,
Total = 129 mii lei.
2. Se majoreaza cheltuielile finantate conform art.104, alin.2, la urmatoarele unitati:
- Liceul Agricol Constantin Dobrescu = 20 mii lei,
- Liceul tehnologic Auto = 42 mii lei,
- Seminarul teologic = 20 mii lei,
- Scoala Gimnaziala Basarab I = 10 mii lei,
- Gradinita O Lume Minunata = 20 mii lei,
- Gradinita Academia Piticilor = 17 mii lei.
Total = 129 mii lei
PRIMAR
CONSTANTIN PANTURESCU

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI ARGES

CERERE
pentru asigurarea fondurilor necesare derularii categoriei de investitii in luna
Decembrie 2018

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
1. Echipament screering auditiv prin otoemisiuni acustice 8870 ron

Anexam urmatoarele documente justificative:


1. Contract nr. 125/29.10.2018
2. Factura nr. 20884/12.11.2018
3. Proces verbal de receptie nr. 272/14.11.2018

PRIMAR
CONSTANTIN PANTURESCU

Referat
privind rectificarea Bugetului local si a Bugetului institutiilor finantate integral sau
partial din venituri proprii in anul 2018

Prin adresa nr.12660/04.12.2018 Spitalul municipal solicita rectificarea bugetului propriu


prin majorarea surselor de venit in vederea acoperirii cheltuielilor de personal precum si
alocarea de la bugetul local de transferuri pentru acoperirea cheltuielilor de bunuri si servicii.
Liceul tehnologic aoto solicita rectificarea bugetului de venituri proprii prin majorarea
veniturilor din donatii si sponsorizari cu suma de 22.6 mii lei pentru burse la elevii din
invatamantul profesional.

In urma analizei cu privire la executia bugetara pe acest an, am constatat necesitatea


corelarii bugetului aprobat initial cu modificarile ulterioare la nivelul executiei curente.
Astfel, este nevoie de modificarea prevederilor bugetare la unele surse de venituri proprii,
redistribuirea sumelor defalcate aferente costului standard per elev din unitatile din
invatamantul preuniversitar de stat, situatie in care s-a obtinut avizul Inspectoratului scolar
judetean Arges,redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata intre titluri de
cheltuieli pentru finantarea asistentei sociale in caz de invaliditate.
Deasemenea este necesara suplimentarea creditelor bugetare pentru finantarea activitatii de
salubritate , ecarisaj,evidenta persoanelor,cultura arte si religie, autoritati executive,
invatamant.
Pentru rezolvarea acestor solicitari este nevoie de modificarea prevederilor bugetare atat la
bugetul local cat si la bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Fata de cele prezentate mai sus va propun sa inaintati spre aprobare Consiliului local un
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si a Bugetului institutiilor finantate
integral sau partial din venituri proprii din care care sa rezulte urmatoarele modificari  :

I. BUGET LOCAL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI + 677 mii lei,
2. Impozitul din veniturile pe transferul proprietatii (03.02.18) - 40 mii lei,
3. Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) +1.097 mii lei
4. Impozit pe cladiri de la persoane fizice (07.02.01.01) + 120 mii lei,
5. Impozit pe cladiri de la persoane juridice (07.02.01.02) + 70 mii lei,
6. Impozit pe terenuri de la persoane fizice (07.02.02.01) – 400 mii lei,
7. Impozit pe terenuri de la persoane juridice (07.02.02.02) – 40 mii lei,
8. Taxe judiciare de timbru ( 07.02.03) + 50 mii lei,
9. Impozit pe mijloacele de transport detinute de pers. fizice (16.02.02.01) + 50 mii lei,
10. Impozit pe mijloacele de transport detinute de pers. juridice (16.02.02.0 ) – 50 mii lei,
11. Taxe si tarife pentru eliberari de licente (16.02.03) – 30 mii lei,
12. Venituri din amenzi si alte sanctiuni (35.02.01.02) – 100 mii lei,
13. Alte amenzi, penalitati si confiscari (35.02.50) – 50 mii lei.

B. CHELTUIELI + 677 mii lei ,

1. Cap. 51.02 <<Autoritati executive>> +116.1 mii lei,


Se majoreaza creditele bugetare la bunuri si servicii cu suma de 100 mii lei si la alte
transferuri curente interne (55.01.18) cu suma de 16.1 mii lei.
2. Cap. 54.02 << Alte servicii generale>> se suplimenteaza transferurile interne cu suma de
5 mii lei pentru Serviciul public de evidenta a persoanelor.
2. Cap. 65.02 « « Invatamant » » - 8.2 mii lei,
a) Se redistribuie creditele bugetare la bunuri si servicii finantate din taxa pe valoarea
adaugata intre unitatile de invatamant, dupa cum urmeaza:
- Se diminueaza cheltuielile finantate conform art. 104, alin.2, la urmatoarele unitati:
- Colegiul National Vlaicu Voda = 47 mii lei,
- Scoala Gimnaziala Regina Maria = 17 mii lei,
- Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran = 65 mii lei,
Total = 129 mii lei.
- Se majoreaza cheltuielile finantate conform art.104, alin.2, la urmatoarele unitati:
- Liceul Agricol Constantin Dobrescu = 20 mii lei,
- Liceul tehnologic Auto = 42 mii lei,
- Seminarul teologic = 20 mii lei,
- Scoala Gimnaziala Basarab I = 10 mii lei,
- Gradinita O Lume Minunata = 20 mii lei,
- Gradinita Academia Piticilor = 17 mii lei.
Total = 129 mii lei

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
b) Se aloca din bugetul local suma de 7 mii lei, reprezentand cheltuieli cu transportul
cadrelor didactice in suma de 3 mii lei la Scoala gimnaziala Basarab I, si 4 mii lei pentru
obiecte de inventor la Gradinita cu program prelungit Academia Piticilor.
c) Se prevede in bugetul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la art. 85.01,
suma de -15.2 mii lei reprezentand platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent, care vor fi regularizate cu bugetul din care au provenit, astfel:
Liceul tehnologic Mihai I - 0.8 mii lei,
Liceul agricol - 0.2 mii lei,
Seminarul teologic - 1.1 mii lei,
Scoala Regina Maria - 0.7 mii lei,
Scoala Basarab I - 12.4 mii lei.

3. Cap. 66.02 – Sanatate- se majoreaza transferurile din bugetele locale pentru finantarea
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (51.01.46) cu suma de 100 mii lei(scap.66.02.06.01)
si se prevede suma de -0.9 mii lei la scap.66.02.08, art.85.01 plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent.
4. Cap.67.02<< Cultura,recreere si religie>> + 40 mii lei,
- se majoreaza cheltuielile cu bunuri si servicii la scap. 67.02.05.03 cu suma de 10 mii lei .
- transferurile interne se majoreaza cu suma de 20 mii lei pentru Muzeul municipal si cu
suma de 10 mii lei pentru Centrul de cultura si arte G.Toparceanu.
5. Cap. 68.02<< Asistenta sociala>> se redistribuie creditele bugetare la scap.68.02.05.02-
Asistenta sociala in caz de invaliditate- finantate din taxa pe valoare adaugata , astfel :
- Cheltuielile de personal se diminueaza cu suma de 115 mii lei,
- Cheltuielile cu indemnizatiile persoanelor cu handicap se majoreaza cu suma de 115 mii
lei.
6. Cap. 74.02- Protectia mediului- se majoreaza creditele bugetare la scap. 74.02.05.01-
Salubritate - cu suma de 390 mii lei la bunuri si servicii si la scap. 74.02.50, art.201.01.30 cu
suma de 35 mii lei pentru ecarisaj.

II. BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL


SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI + 1.010.1 mii lei
- Venituri din concesiuni si inchirieri (30.10.05.30) + 6 mii lei,
- Venituri din prestari de servicii + 62 mii lei,
- Contributia elevilor pt. internate, cantine(33.10.14) + 130 mii lei,
- Venituri din contractele incheiate cu casa de sanatate (33.10.21) + 40 mii lei,
- Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat
(33.10.30 ) + 347.5 mii lei,
- Venituri din contractele incheiate cu DSP din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii (33.10.31) + 6 mii lei,
- Venituri din donatii si sponsorizari (37.10.01) + 22.6 mii lei,
- Subventii pentru institutiile publice (43.10.09) +35 mii lei,
- Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul
sanatatii(43.10.10) + 100 mii lei .
- Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale (43.10.33) +261
mii lei,

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
B.CHELTUIELI + 937.5 mii lei ,
1. Cap. 54.10<<Alte servicii publice generale>>
- Se majoreaza creditele bugetare la bunuri si servicii cu suma de 5 mii lei pentru
Serviciul public de evidenta a persoanelor.
2. Cap.65.10. <<Invatamant>> + 1.010.1 mii lei,
- Se majoreaza creditele bugetare cu suma de 80 mii lei la Gradinita Academia Piticilor si
cu 50 mii lei la Gradinita O Lume Minunata pentru hrana (art.20.03.01) si cu suma de 6 mii
lei la Liceul tehnologic Ferdinand I la reparatii curente.
- Se majoreaza creditele bugetare pentru burse (art.59.01) cu suma de 22.6 mii lei la Liceul
Tehnologic Auto.
3. Cap. 66.10.06.01 <<Sanatate >> +816.5 mii lei,
- Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 536mii lei , iar cheltuielile cu bunuri si
servicii se majoreaza cu suma de 280.5 mii lei la Spitalul municipal.
4. Cap.67.10 << Cultura, recreere si religie>> + 30 mii lei,
Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 20 mii lei la Muzeul municipal si
cu 10 mii lei la Centrul de cultura si arte G.Toparceanu.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

RAPORT
cu privire la executia bugetului local pe trimestrul II- 2019

Bugetul local al Consiliului Local Municipal Curtea de Arges a fost elaborat


potrivit Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare
si a Legii 50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019 si aprobat prin HCL nr. 18
/23.02.2018.
Potrivit art.26 din Legea 273/2006 bugetul a fost construit pe doua sectiuni :
sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. In situatia in care veniturile
sectiunii de dezvoltare sunt mai mici decat cheltuielile aceleiasi sectiuni, echilibrul
bugetar se asigura prin varsaminte din veniturile sectiunii de functionare catre
sectiunea de dezvoltare la care se adauga excendentul anilor precedenti.
Conform art. 49 alin. 12 din Legea 273/2006, privind finantele publice locale
modificata , in lunile aprilie, iulie si octombrie pentru trimestrul expirat, si cel tarziu
in decembrie , pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au
obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile
deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni.
La data de 30.06.2019 situatia executiei bugetare pe sectiuni se prezinta astfel:
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
2. BUGET LOCAL

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI
- Prevederi bugetare an 2018 , 34.784.44 mii lei,

- Prevederi la 30.09.2018 28.038,25 mii lei,

- Incasari la 30.09.2018, din care: 33.851,25 mii lei

- Incasari efective 34.186,91 mii lei


- Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare - 335,66 mii lei

CHELTUIELI
- Prevederi credite bugetare anul 2018 35.356,44 mii lei
Prevederi la 30.09.2018 28.610,25 mii lei,
Plati efectuate la 30.09.2018 23.286,89 mii lei
EXCEDENT 10.564,36 mii lei.

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
- Prevederi bugetare an 2018 13.272 mii lei
- Prevederi trim.III 13.272 mii lei,
- Incasari la 30.09.2018 , din care : 3.507,72 mii lei, din
care:

- Varsaminte din sectiunea de functionare 335.66 mii lei,


- Venituri din valorificare bunuri 74,14 mii lei
- Sume util. din exced. anilor precedenti 2.843,69 mii lei,
- Subventii de la bugetul de stat 33,72 mii lei,
- Sume primIte de la UE 220,50 mii lei,
CHELTUIELI
- Prevederi an 2018 28.551 mii lei
- Prevederi trim.III 28.463 mii lei
- Plati efectuate la 30.09.2018 3.201,14 mii lei
EXCEDENT 306,58 mii lei.
Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului local realizate la 30.09.2018 este
prevazuta in Anexa nr.1.
Faţă de cele prezentate mai sus supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local
contul de execuţie al bugetului local pe trimestrul III al anului 2018.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
DIRECTOE EXECUTIV,

EC. GHEORGHE FLORESCU

CATRE

Soc. Prof. ANTEUS EXPERT SRL


Str. Mihai Eminescu , nr.11 A , ap. 17, Pitesti

Pentru Adunarea Creditorilor S.C AUTOCART SA din 31.05.2018, pozitia


noastra este urmatoarea:
1. Am luat act de rapoartele de evaluare prezentate.
2. Suntem de accord cu onorariul evaluatorului.
3. Suntem de accord cu angajarea unei firme de avocatura.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Director Executiv
Gheorghe Florescu

ORANGE ROMANIA SA

Prin prezenta solicitam rezilierea abonamentelor la data de expirare a contractului


pentru numerele:

0740308933 18.05.2018
0740308934 18.05.2018
0740308935 18.05.2018
0740308936 18.05.2018
0740308937 18.07.2017
0740308940 18.05.2018
0740308942 18.05.2018
0740308944 18.05.2018
0740308945 18.05.2018
0740308946 18.05.2018
0740308947 18.05.2018
0740308948 18.05.2018
0744314449 18.05.2018
0752246167 18.05.2018
0752246175 18.05.2018
0753141832 18.05.2018
0753143829 18.05.2018
0757050850 18.05.2018
0757050852 18.05.2018
0757068611 18.04.2015
0758114251 18.05.2018
0758114252 18.05.2018

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
0758114253 18.05.2018
0758114254 18.05.2018
0758114255 18.05.2018
0758114256 18.05.2018
0758114257 18.05.2018
0758114258 18.05.2018
0758114259 18.05.2018
0758114260 18.05.2018
0758115250 18.05.2018
0758115251 18.05.2018
0758115252 18.05.2018
0758115254 18.05.2018
0758115256 18.05.2018
0758115257 18.05.2018
0758115258 18.05.2018
0758245214 18.05.2018
0758245215 18.05.2018
0758245216 18.05.2018
0758245217 18.05.2018
0758245218 18.05.2018
0758245219 18.05.2018
0758245220 18.05.2018
0758245221 18.05.2018
0758245222 18.05.2018
0758245223 18.05.2018
0758245224 18.05.2018
0758245225 18.05.2018
0758245226 18.05.2018
0758245227 18.05.2018

Va multumim pentru colaborare.


Cu stima

PRIMAR
Constantin Panturescu

Nr. 10661/26.04.2018

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
ADEVERINTA

Prin prezenta se atesta ca dl Cicanescu Niculaie , domiciliat in


municipiul Curtea de Arges, str. 1 Decembrie 1918, bl.F5A, sc. A, ap.13, jud. Arges,
posesor al CI seria AZ, nr. 120932, CNP 1520724033072, a fost angajatul Primariei
Municipiului Curtea de Arges, in baza contractului individual de munca , cu norma
intreaga, in present pensionar limita de varsta.
In luna aprilie 2018 a primit diferente salariale conform Dispozitiei nr.
820/24.07.2017 in suma de 1184 lei, pentru care a fost retinuta si virata contributia
pentru pensie asigurat in procent de 10.5%.

Primar Director executiv


Panturescu Constantin Florescu Gheorghe

Nr. 9726/11.04.2018

CATRE
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Va informam ca putem disponibiliza suma de 30 mii lei, reprezentand


taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate de la nivelul
municipiului Curtea de Arges.
Cu deosebita consideratie,

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Constantin Panturescu Ec. Gheorghe Florescu

DIRECTIA ECONOMICA

Nr.8477/ 27.03.2018

Aprobat
PRIMAR
PANTURESCU CONSTANTIN
Referat
privind redistribuirea fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii al
Municipiului Curtea de Arges pe anul 2018

Prin adresa nr. 8300/26.03.2018, Compartimentul Management de proiect solicita suplimentarea


creditelor bugetare la obiectivul « Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil
in Municipiul Curtea de Arges » cu suma de 20 mii lei pentru intocmirea unui studiu privind
Politica de parcare in aria de impact a proiectului.
Pentru asigurarea acestei finantari va propun redistribuirea fondurilor intre obiectivele de
investitii aprobate la cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica , dupa cum urmeaza :
1. Consolidare maluri parau Valea Doamnei pentru prevenirea inundatiilor – 20 mii lei,
2. Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in municipiul Curtea de
Arges + 20 mii lei.
Lista de investitii se va modifica cu influentele de mai sus.

Director executiv
Ec. Gheorghe Florescu
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Nr. 5389/23.02.2018

CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE


ARGES

SERVICIUL TERITORIAL DE TREZORERIE CURTEA DE ARGES

Va inaintam Bugetul local si Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din
venituri proprii pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021.
Va multumim pentru colaborare.

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV


Ing. Constantin Panturescu Ec. Gheorghe Florescu

Referat
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
privind plata unei corectii financiare catre MDRAP

Prin Nota de constatare a neregululor si de stabilire a corectiilor financiare nr.


78598/23.08.2016 emisa de catre Directia Constatare si Stabilire Nereguli, Serviciul
Constatare si Stabilire Nereguli POR din cadrul MDRAP s-a aplicat o corectie
financiara de 5% din valoarea contractului de servicii nr. 5142/4187/27.04.2009
incheiat intre UAT Curtea de Arges si SC IPTANA SRL in suma de 5178,42 lei,
formata din:
a) 3556,29 lei – contributie din fonduri UE;
b) 781,19 lei – contributie buget de stat;
c) 840,94 lei – tva afferent.
In urma contestatiei inaintate de UAT Curtea de Arges , inregistrata la MDRAP cu
nr. 96459/11.10.2016 , Unitatea de Solutionare a Contestatiilor POR din cadrul
MDRAP respinge contestatia ca fiind neintemeiata.
Pe data de 19.02.2018 am primit Somatie insotita de Titlu Executoriu pentru
achitarea sumei de 5178 lei aferenta Dosarului de executare nr.
1076/3/30/3/2018/51421.
Fata de cele prezentate mai sus , va rog sa dispuneti masurile necesare solutionarii
acestei situatii.

Director Executiv
Ec. Gheorghe Florescu

1. Asociatia Municipiilor din Romania a fost infiintata in anul 1990, este persoana
juridical de drept privat,fara scop patrimonial,neguvernamentala si apolitica,
constituita in vederea promovarii si protejarii intereselor comune ale autoritatilor
administratiei publice locale in rezolvarea intereselor colectivitatilor locale.
Prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Curtea de Arges sub nr.
30696/14.11.2017 Asociatia a comunicat nivelul cotizatiei de membru pentru anul
2018 ca fiind 0.5 lei /locuitor/an x numarul de locuitori raportat de INS la data de 01
ianuarie a anului anterior celui pentru care se datoreaza cotizatia.
Cum numarul de locuitori raportat de INS este 33147 locuitori, rezulta o cotizatie in
suma de 16574 lei pentru anul 2018 , avand termen de plata 31.03.2018.
2. Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania ( ALZIAR) ,
asociatie neguvernamentala cu sediul in municipiul Targoviste, prin adresa
nr.1137/15.01.2018 a comunicat suma cotizatiei pentru anul 2018, ca fiind 0.05
lei/locuitor x numarul de locuitori comunicat de INS- Directia de statistica
Dambovita, rezultand o cotizatie de 1649 lei.
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Fata de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local aprobarea cotizatiei
anuale catre cele doua asociatii.

INTOCMIT
Ec. Gheorghe Florescu

RAPORT
privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2017

Conform art. 58 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, ,,Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si
dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in
baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:
d) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
e) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si
cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul current,in limita disponibilului
rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a;
f) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si
dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.
In anul 2017 din excedentul bugetar al anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare, a fost utilizata suma de 1.413.214.38 lei pentru realizarea unor obiective de investitii.
Prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3244/21.12.2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017, se precizeaza : conturile de
venituri si de cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare se inchid prin contul de excedent al sectiunii de
dezvoltare sau prin contul de deficit al sectiunii de dezvoltare, dupa caz, in urma acestei operatiuni
sectiunea de dezvoltare a bugetului Municipiului Curtea de Arges a inregistrat un deficit de
1.377.332.75 lei, astfel:
- Veniturile sectiunii de dezvoltare in anul 2017 = 656.591,72 lei;
- Sume din excedentul bugetului local 2016 utilizate pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de
Dezvoltare in anul 2016 = 1.413.214.38 lei;
- Cheltuielile Sectiunii de Dezvoltare in anul 2017 =2.033.924,47 lei;
- Deficitul final al Sectiunii de Dezvoltare in anul 2017 = 1.377.332,75 lei
Conform pct. 5.13.3 alin.1 lit. b din OMFP nr. 3244/2017 ,, In situatia in care Sectiunea de
functionare / dezvoltare , inregistreaza deficit, consiliile locale au obligatia de a aproba prin
hotararea consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de
functionare/ Dezvoltare, dupa caz pana la data de 09 ianuarie 2017, inclusiv.
Fata de cele prezentate mai sus se propune spre aprobare acoperirea definitiva din excedentul
bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2017 in valoare de 1.377.332,75 lei

INTOCMIT
Ec. Gheorghe Florescu

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul Florescu Gheorghe, director executiv al Directiei economice, va aduc la cunostinta


urmatoarele:
In urma analizei executiei bugetare am constatat necesitatea unor reglari in cadrul prevederilor
bugetare de la capitolul 68.02 Asistenta sociala, privind incadrarea in limitele sumelor defalcate din
TVA repartizate cu aceasta destinatie.
Ca urmare a celor prezentate, in baza art.49 alin.5 din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale, va rog sa emiteti o Dispozitie din care sa rezulte urmatoarele modificari :
1. Se diminueaza creditele bugetare la art.20.01.30 scap. 65.02.04.02 Liceul tehnologic auto si
se majoreaza creditele bugetare la art.57.02.03 scap. 65.02.50 cu suma de 5.5 mii lei,
2. Se diminueaza creditele bugetare la art.57.01.02 scap.68.02.05.02- Asistenta sociala in caz
de invaliditate cu suma de 17.5 mii lei si se majoreaza creditele bugetare la art.57.02.01
scap.68.02.15.01 –ajutor social- cu suma de 6 mii lei si cu 11.5 mii lei la art.57.01.01,
scap.68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate.

Referat
privind rectificarea Bugetului local si a Bugetului institutiilor finantate integral sau
partial din venituri proprii pe anul 2017

Prin Decizia nr. 15 /07 .12.2017 a SefuluiAdministratiei Judetene a Finantelor Publice


Arges s-au majorat sumele din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale (04.02.04) cu suma de 25 mii lei.
In urma analizei executiei bugetare, sunt necesare o serie de virari in cadrul platilor efectuate
in anii precedenti si recuperate in anul curent, sume care vor fi returnate in bugetele din care
au provenit in momentul platii, precum si o solicitare din partea Spitalului municipal pentru
achitarea unor contributii salariale si facturi restante.
Fata de cele prezentate mai sus va propun sa inaintati spre aprobare Consiliului local un
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local din care sa rezulte urmatoarele
modificari  :

I. BUGET LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI + 1.687 mii lei
1. Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) + 125 mii lei,

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
2. Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) +
25 mii lei,
3. 1.Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02) se
majoreaza cu suma de 1537 mii lei,

B. CHELTUIELI + 1.687 mii lei,


1. Cap.51.02 – Autoritati executive- art.55.01.18 se majoreaza cu suma de 2 mii lei.
2.Cap. 65.02- Invatamant- se modifica prevederile bugetare la cheltuielile de personal si la
art.85.01- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, dupa cum urmeaza:

Unitatea de invatamant Influente chelt. Influente chelt. cu Plati efectuate in


cu salariile si hotararile judecatoresti in anii precedent si
contributiile invatamantul recuperate in anul
aferente preuniversitar de stat curent
GRAD. O LUME MINUNATA + 18 + 47
GRAD. ACADEMIA PITICILOR + 45 + 40
SCOALA GIMAZ. CAROL I + 40 + 36 -1
SCOALA GIMNAZ. REGINA + 46 + 52
MARIA
SCOALA GIMNAZ. MIRCEA + 49 + 50 -1
CEL BATRAN
SCOALA GIMNAZ. BASARAB I + 13 + 26 -1
COLEGIUL NATIONAL +132 +170
V.VODA
LIC. TEHN. FERDINAND I + 70 + 78
SEMINARUL TEOLOGIC + 4 + 14
LICEUL AGRICOL + 92 + 98
LIC. TEHN. AUTO + 78 + 117 +1
LICEUL FORESTIER + 103 +119 +1
MUNICIPIUL CURTEA DE -1
ARGES
TOTAL + 690 +847 -2

3. Se majoreaza transferurile din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente


din domeniul sanatatii (51.01.46) + 150 mii lei,

II. BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL


SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI + 245.51 mii lei,
- Donatii + 25.51 mii lei,
- Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul
sanatatii (43.10.10) + 150 mii lei.
- Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru
acoperirea cresterilor salariale(43.10.33) + 70 mii lei.
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
B.CHELTUIELI + 245.51 mii lei,
- La scap.65.10.04.02 se majoreaza cheltuielile cu bursele (art.59.01) cu suma de 25.51
mii lei, la Liceul Tehnologic Auto.
-La scap. 66.10.06.01 -Spitale generale- cheltuielile cu salariile se majoreaza cu suma de
70 mii lei iar cheltuielile de bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 150 mii lei .

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

majoreaza creditele bugetare cu suma de 6.984 mii lei, dupa cum urmeaza:

Unitatea de invatamant Influente Chelt. cu Influente chelt. Influente


chelt. cu transportul cu hotararile chelt.
salariile si cadrelor judecatoresti in bunuri si
contributiile didactice invatamantul serv. din
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
aferente preuniversitar de bug.local
stat
GRAD. O LUME MINUNATA + 150 + 278
GRAD. ACADEMIA PITICILOR + 124 + 235
SCOALA GIMAZ. CAROL I + 117 + 212
SCOALA GIMNAZ. REGINA + 127 + 304
MARIA
SCOALA GIMNAZ. MIRCEA + 162 + 290
CEL BATRAN
SCOALA GIMNAZ. BASARAB I + 29 + 155 + 45
COLEGIUL NATIONAL + 372 + 727
V.VODA
LIC. TEHN. FERDINAND I + 198 +2 + 457
SEMINARUL TEOLOGIC + 58 + 84
LICEUL AGRICOL + 204 + 572
LIC. TEHN. AUTO + 264 + 681 + 45
LICEUL FORESTIER + 157 + 935
TOTAL + 1962 +2 + 4930 + 90

2. Se majoreaza transferurile din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii (51.01.46) + 50 mii lei,
3. Se diminueaza creditele bugetare la Cap.68.02-Asigurari si asistenta sociala – cu suma de
66 mii lei , dupa cum urmeaza:
- Scap. 65.02.50 – art.57.02.03 se diminueaza cu suma de 5.5 mii lei,
- Scap. 68.02.05.02- Asistenta sociala in caz de invaliditate- se diminueaza cheltuielile de
personal cu suma de 26.5 mii lei si cheltuielile cu asistenta sociala cu suma de 28 mii lei,
- Scap.68.02.15.01- Ajutor social –se diminueaza cheltuielile de asistenta sociala cu suma
de 6 mii lei.
4. Se suplimenteaza creditele bugetare la scap.70.02.50, cu suma de 25 mii lei pentru
acoperirea cheltuielilor de personal la Serviciul Public Piete Targuri si Oboare.
5. Se suplimenteaza creditele bugetare la Cap.74.02.- Protectia mediului- cu suma de 120 mii
lei, din care 100 mii lei pentru salubritate si 20 mii lei la ecarisaj.

II. BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL


SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI + 395 mii lei,

- Venituri din prestari servicii (33.10.08) + 25 mii lei,


- Venituri din contractele incheiate cu casa de asigurari sociale de sanatate (33.10.201) +
320 mii lei,

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
- Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul
sanatatii (43.10.10) + 50 mii lei.

B.CHELTUIELI + 395 mii lei,

-La scap. 66.10.06.01 -Spitale generale- Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma


de 274 mii lei , iar cheltuielile de bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 121 mii lei .

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES


Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Va rugam sa ne suplimentati sumele defalcate din TVA cu 1962 mii lei
pentru plata drepturilor salariale si cu 4930 mii lei pentru hotarari judecatoresti
aferente personalului din invatamantul preuniversitar de stat.
Va informam ca din sumele defalcate din TVA pentru asistenta sociala este
disponibila suma de 66 mii lei, care poate fi redistribuita.

Cu deosebita consideratie ,

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV


ING.PANTURESCU CONSTANTIN EC. GHEORGHE FLORESCU

ANUNT

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta


decizionala in administratia publica, republicata, Primarul Municipiului Curtea de
Arges propune spre dezbatere publica PROIECTUL DE HOTARARE privind
aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, proiect ce urmeaza a fi
supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Curtea de Arges.
Proiectul de hotarare a fost afisat la sediul Primariei Curtea de Arges si publicat in
data de conform Proces Verbal nr.
Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte entitati pot trimite in scris
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la Proiectul de act normative, la sediul
Primariei Curtea de Arges- Registratura sau in format electronic pe adresa de e-mail
pana la data de

PRIMAR

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
ING. CONSTANTIN PANTURESCU

Nr. 29966/06.11.2017

Referat
privind rectificarea Bugetului local pe anul 2017

Prin Decizia nr. 12 /03 .11.2017 a SefuluiAdministratiei Judetene a Finantelor Publice


Arges s-au majorat sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) pentru municipiul Curtea de Arges cu suma de 32 mii
lei, ca urmare a depasirii sumelor estimate la bugetul initial a se in anul 2017 din cota de
18.5% conform prevederilor art.4 din Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe acest an.
Exista solicitari pentru acoperirea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice din
invatamantul preuniversitar de stat care se suporta din bugetul local de la Liceul tehnologic
Auto, Seminarul teologic, Scoala gimnaziala Basarab I, Gradinita cu program prelungit O
Lume Mininata, precum si pentru utilitati la Liceul Auto.
Pentru reflectarea corecta a cheltuielilor effectuate din bugetul local va propun
modificarea unor prevederi la venituri in cadrul sectiunii de dezvoltare.
Fata de cele prezentate mai sus va propun sa inaintati spre aprobare Consiliului local un
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local din care sa rezulte urmatoarele
modificari  :

I. BUGET LOCAL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
C. VENITURI + 32 mii lei
1. Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) + 32
mii lei,

D. CHELTUIELI + 32 mii lei,


1. Se majoreaza creditele bugetare la invatamantul preuniversitar de stat cu suma de 32
mii lei, dupa cum urmeaza:

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
- mii lei -
Unitatea de invatamant Influente chelt. cu transportul la Influente chelt. bunuri si
si de la locul de munca serv. din bug.local
GRAD. O LUME MINUNATA + 2
SEMINARUL TEOLOGIC + 1.5
LIC. TEHN. AUTO + 9.5 + 15
SC. GIMNAZ. BASARAB I + 4
TOTAL + 17 + 15

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
1.Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului(39.02.03) + 10
mii lei.
2.Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala(42.02.65) - 10 mii lei,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
ANUNT

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta


decizionala in administratia publica, republicata, Primarul Municipiului Curtea de
Arges propune spre dezbatere publica PROIECTUL DE HOTARARE privind
aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, proiect ce urmeaza a fi
supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Curtea de Arges.
Proiectul de hotarare a fost afisat la sediul Primariei Curtea de Arges si publicat in
data de conform Proces Verbal nr.
Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte entitati pot trimite in scris
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la Proiectul de act normative, la sediul
Primariei Curtea de Arges- Registratura sau in format electronic pe adresa de e-mail
pana la data de

PRIMAR
ING. CONSTANTIN PANTURESCU

Referat
privind rectificarea Bugetului local si a Bugetului institutiilor finantate integral sau
partial din venituri proprii pe anul 2017

Prin adresa nr. 9397/17.10.2017, Spitalul municipal solicita alocarea de transferuri din
bugetul local pentru plata utilitatilor, iar prin adresa nr.9607/24.10.2017 solicita majorarea
veniturilor proprii cu suma de 5 mii lei proveniti din sponsorizari pentru bunuri de natura
obiectelor de inventor si cu suma de 1194 mii lei reprezentand subventii de la bugetul
FNUASS pentru cheltuielile de personal aferente lunii octombrie 2017.
Centrul de cultura si arte G.Toparceanu, prin adresa nr. 25502/29.09.2017 solicita
suplimentarea transferurilor din bugetul local cu suma de 19.5 mii lei.
Liceul tehnologic Ferdinand I , prin adresa nr. 25529/19.09.2017 solicita alocarea din
bugetul local a sumei de 120 mii lei pentru definitivarea lucrarilor de reparatii curente a
cladirii corp B.
Gradinita cu program prelungit O Lume minunata si Liceul Forestier solicita alocarea din
bugetul local de fonduri pentru plata utilitatilor din perioada urmatoare.
S.C. Aquaterm AG 98 SA , prin adresa nr. 28298/20.10.2017 solicita alocarea din bugetul
local a sumei de 50 mii lei pentru continuarea operatiunii de contorizare la bransamentul
utilizatorului de apa.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Prin adresele nr. 27812/17.10.2017, 28236/19.10.2017 se solicita finantarea din bugetul
local a unor servicii de natura investitiilor :
- Plan parcelar trupuri padure Obstea Mosnenilor Argeseni = 50 mii lei,
- Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in municipiul Curtea de
Arges = 274 mii lei,
- Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a
iluminatului public in municipiul Curtea de Arges = 130 mii lei,
- Cadastrul strazilor din municipiul Curtea de Arges = 154 mii lei.

Prin Decizia nr. 14 /28 .11.2017 a SefuluiAdministratiei Judetene a Finantelor Publice


Arges s-au majorat sumele alocate din cotele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate, aprobate pentru judetul Arges prin anexa nr. 4 la
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2017 precum si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea de
baza a invatamantului preuniversitar de stat ramase nerepartizate la bugetul initial pe anul
2017 cu suma de 6826 mii lei.
Prin adresa nr. 10875/04.12.2017, Spitalul municipal solicita majorarea veniturilor proprii
cu suma de 345 mii lei reprezentand venituri din prestari servicii si din contractile incheiate
cu casa de asigurari sociale de sanatate.
De asemeni exista solicitari pentru acoperirea cheltuielilor cu transportul cadrelor
didactice din invatamantul preuniversitar de stat care se suporta din bugetul local de la
Liceul tehnologic Ferdinand I, pentru reparatii curente la Scoala gimnaziala Basarab I,
prestari servicii salubritare si ecarisaj,suplimentare cheltuieli personal la Serviciul Public
Piete, Targuri si oboare precum si o suplimentare a listei de investitii.
Fata de cele prezentate mai sus va propun sa inaintati spre aprobare Consiliului local un
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si bugetului institutiilor finantate
integral sau partial din venituri proprii din care sa rezulte urmatoarele modificari  :

I. BUGET LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
E. VENITURI + mii lei

1.Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02) se


majoreaza cu suma de 6826 mii lei,
2.Alte venituri din concesiuni si chirii (30.02.05.30) + 200 mii lei,

F. CHELTUIELI +

1.Cap. 65.02- Invatamant- se majoreaza creditele bugetare cu suma de 6.939 mii lei, dupa
cum urmeaza:

Unitatea de invatamant Influente Chelt. cu Influente chelt. Influente


chelt. cu transportul cu hotararile chelt.
salariile si cadrelor judecatoresti in bunuri si
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
contributiile didactice invatamantul serv. din
aferente preuniversitar de bug.local
stat
GRAD. O LUME MINUNATA + 150 + 278
GRAD. ACADEMIA PITICILOR + 124 + 235
SCOALA GIMAZ. CAROL I + 117 + 212
SCOALA GIMNAZ. REGINA + 127 + 304
MARIA
SCOALA GIMNAZ. MIRCEA + 162 + 290
CEL BATRAN
SCOALA GIMNAZ. BASARAB I + 29 + 155 + 45
COLEGIUL NATIONAL + 372 + 727
V.VODA
LIC. TEHN. FERDINAND I + 198 +2 + 457
SEMINARUL TEOLOGIC + 58 +2 + 84 + 45
LICEUL AGRICOL + 204 + 572
LIC. TEHN. AUTO + 264 + 681
LICEUL FORESTIER + 157 + 935
TOTAL + 1962 +2 + 4930 + 45

2. Se diminueaza creditele bugetare la Cap.68.02-Asigurari si asistenta sociala – cu suma de


66 mii lei , dupa cum urmeaza:
-Scap. 65.02.50 – art.57.02.03 se diminueaza cu suma de 5.5 mii lei,
- Scap. 68.02.05.02- Asistenta sociala in caz de invaliditate- se diminueaza cheltuielile de
personal cu suma de 26.5 mii lei si cheltuielile cu asistenta sociala cu suma de 28 mii lei,
- Scap.68.02.15.01- Ajutor social –se diminueaza cheltuielile de asistenta sociala cu suma
de 6 mii lei.
3. Se suplimenteaza creditele bugetare la scap.70.02.50, cu suma de 25 mii lei pentru
acoperirea cheltuielilor de personal la Serviciul Public Piete Targuri si Oboare.
4. Se suplimenteaza creditele bugetare la Cap.74.02.- Protectia mediului- cu suma de 120 mii
lei, din care 100 mii lei pentru salubritate si 20 mii lei la ecarisaj.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI + 50 mii lei
1. Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului (39.02.03) +
20 mii lei
2. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al UAT + 30
mii lei
CHELTUIELI + 50 mii lei,

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
1. La cap. 70.02<<Locuinte , servicii si dezvoltare publica>> se suplimenteaza cu suma de
50 mii lei obiectivul « «  Statie de tratare cu treapta mecanica, biologica si tertiara si
instalatie de primire vidanja Curtea de Arges » »
2.Se modifica lista de investitii la Cap.70.02 - Locuinte , servicii si dezvoltare publica-

II. BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL


SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI + 345 mii lei,

- Venituri din prestari servicii (33.10.08) + 25 mii lei,


- Venituri din contractele incheiate cu casa de asigurari sociale de sanatate (33.10.201) +
320 mii lei,
- Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul
sanatatii (43.10.10) + 50 mii lei.

B.CHELTUIELI + 1.418 mii lei,

-La scap. 66.10.06.01 -Spitale generale- Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma


de 274 mii lei , iar cheltuielile de bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 571 mii lei .

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

CATRE
AMROMCO ENERGY SRL – fax 0244512373
- In atentia domnului Director General Tudor Gafton-

Ca urmare a executarii lucrarilor de foraj la obiectivul,, Sonda A1 Ciofrangeni,, fara


autorizatie de foraj , asa cum prevedea art.267, alin.4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , prin
care : taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraj se plateste anticipat si se calculeaza pentru fiecare
metru patrat sau fractiune de metru patrat afectat- figurati in evidentele noastre cu taxa foraj in suma
de 12000 lei si majorari de intarziere pentru neplata la termen in suma de 6120 lei.
Calculul taxei s-a facut pe baza datelor din Contractul de inchiriere nr. 21502/27.112013,
Autorizatiei de construire nr. 88/17.06.2014,Comunicarii nr. 23064/16.09.2014 privind inceperea
executiei lucrarilor,Avizului nr. 225-C/11.04.2014 de la Agentia Nationala Pentru Resurse Minerale
si Hotararea Consiliului Local nr. 96/29.10.2013 cu privirea la stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2014.
Determinarea majorarilor de intarziere s-a facut de la data de 01.10.2014 pana la 30.09.2017 in
baza prevederilor art. 120 din OG 92/2003 republicata, privind Codul de Procedura Fiscala si art.
183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala.
1. Taxa foraj = 6000 mp x2 lei/mp = 12000 lei,
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
2. Majorari intarziere pentru neplata in termen = 6120 lei, calculate astfel:
a) 12000 lei x 2% x 15 luni( 01.10.2014-31.12.2015) = 3600 lei,
b) 12000 lei x 1% x 21 luni( 01.01.2016-30.09.2017) = 2520 lei.
Va rugam sa virati suma de 18120 lei in contul Municipiului Curtea de Arges, nr. RO
91TREZ04821160203XXXXX deschis la Trezoreria Curtea de Arges, CUI 4121927.
Va multumim pentru colaborare

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV


Ing. Panturescu Constantin Ec. Gheorghe Florescu

SITUATIE
PRIVIND MASURILE DE PUNERE IN APLICARE A DECIZIEI 52/10.11.2015
PENTRU SC. VELB INTERMED SRL BUCURESTI

Debit la 30.10.2015 = 85470 lei,


Majorari calculate la 30.10.2015 = 10256 lei
Majorari calculate pentru noiembrie si decembrie 2015 = 3419 lei,
Majorari calculate pentru luna ianuarie 2016 = 855 lei,
Achitat suma de 4000 lei, op. nr. 1/22.01.2016
Majorari calculate pentru perioada februarie-octombrie 2016 = 7332 lei,
Achitat suma de 5000 lei , chit. nr.
Majorari pentru noiembrie – decembrie 2016 = 1529 lei,
Majorari calculate pentru ianuarie 2017 = 765 lei,
Achitat suma de 2194 lei,exec.part.adrs. 77424/29.11.2016.
Majorari calculate pentru perioada februarie- aprilie 2017 = 2228 lei,
Acord compensare luna aprilie 2017 = 94010 lei,
Majorari totale calculate pana la 30.04.2017 = 26.384 lei,
Debit compensat = 74276 lei,
Majorari compensate = 19734 lei,
Diferenta de achitat din majorari = 6650 lei,
Achitat suma de 6650 lei, chit. nr.4433/12.09.2017

Primar Director executiv


Panturescu Constantin Florescu Gheorghe

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Nr. 22895/04.09.2017

Urmare solicitarii noastre , Ministerul Finantelor Publice, prin adresa nr.


444744/29.08.2017 a aprobat modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate
din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului pe
anul 2017 prin majorarea acestora in trimestrul 3 cu suma de 597 mii lei si
diminuarea in trimestrul 4 cu aceeasi suma.
Prin referatul nr.22514/31.08.2017, compartimentul Management de proiect
solicita modificarea listei de investitii finantate din bugetul local ca urmare a
depunerii Cererii de finantare pentru obiectivul : Cresterea eficientei energetice a
Spitalului municipal Curtea de Arges, prin introducerea finantarii multianuale in
vederea demararii procedurii de achizitie a proiectului tehnic, asistenta tehnica si
management de proiect.

Tinand cont de situatia executiei bugetare la aceasta data, precum si de solicitarile


Colegiului V. Voda, Gradinitei cu program Prelungit Academia Piticilor,este
necesara alocarea din bugetul local de fonduri pentru acoperirea unor cheltuieli din
sectiunile de functionare si dezvoltare.
In temeiul Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, incepand cu data de 1 iulie 2017 pentru functionarii publici si personalul
contractual din primarii si consilii locale si din serviciile publice din subordinea
acestora , salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local cu incadrarea
in prevederile bugetare aprobate.
Pentru acoperirea diferentelor salariale rezultate in urma propunerii de reincadrare
este necesara rectificarea bugetului local la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a
Persoanelor, prin suplimentarea transferurilor catre institutiile publice cu suma de 50
mii lei.
In acest scop, tinand cont de media incasarilor din cote defalcate din impozitul pe
venit , va propun majorarea prevederilor la aceasta sursa cu suma de 325 mii lei .
Fata de cele prezentate mai sus va propun sa inaintati spre aprobare
Consiliului local un Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local din
care sa rezulte urmatoarele modificari  :

I. BUGET LOCAL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
3 VENITURI ,

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
14.Cote defalcate din impozitul pe venit + 325 mii lei in anul 2017, +343 mii
lei in anul 2018, + 123 mii lei in anul 2019 si + 121 mii lei in anul 2020.
15.Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
(11.02.02) se majoreaza cu suma de 920 mii lei in trimestrul 3 si se
diminueaza cu suma de 597 mii lei in trimestrul 4.
16.Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de
dezvoltare(37.02.03) se modifica astfel : - 343 mii lei in anul 2018, - 123 mii
lei in anul 2019, - 121 mii lei in anul 2020.

B. CHELTUIELI

1. Cap. 54.02 <<Alte servicii publice generale>> se majoreaza transferurile


catre institutiile publice cu suma de 50 mii lei pentru SPCLEP.
2. Cap.65.02 Invatamant +378 mii lei,
- Cheltuielile de personal se majoreaza in trimestrul 3 cu suma de 893 mii
lei si se diminueaza in trimestrul 4 cu suma de 570 mii lei iar cheltuielile cu
bunuri si servicii se majoreaza in trimestrul 3 cu suma de 85 mii lei si se
diminueaza in trimestrul 4 cu suma de 27 mii lei.
Unitatea de invatamant Influente Influente Influente Influente
chelt. pers. chelt. pers. chelt. bunuri chelt. bunuri
trim.3 trim.4 si serv. trim.3 si serv. trim.4
GRAD. O LUME MINUNATA 83 - 20 -20
GRAD. ACADEMIA PITICILOR 143 - 55 25
COLEGIUL NATIONAL V.VODA 30
LIC. TEHN. FERDINAND I 150 -150
LIC.TEOLOGIC 29 - 29
LICEUL AGRICOL 84 - 84
LIC. TEHN. AUTO 392 -240
SC.GIMNAZ. CAROL I 12 -12
SC. GIMAZ. REGINA MARIA 7 -7
TOTAL 893 - 570 82 -27

3.Cap. 74.02 « « Protectia mediului » » creditele bugetare se majoreaza cu


suma de 220 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii aferente activitatii de
salubrizare in suma de 150 mii lei, ecarisaj in suma de 30 mii lei si repararea
canalului pluvial din zona salii de sport in suma de 40 mii lei.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
1. Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04) + 343 mii lei in anul
2018,+ 123 mii lei in anul 2019 si + 121 mii lei in anul 2020.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
CHELTUIELI ,
1. Se modifica lista de investitii la Colegiul National V.Voda dupa cum
urmeaza :
- Reabilitare cladire centrala termica – 16 mii lei,
- Sistem supraveghere audio-video la sala de sport + 7 mii lei,
- Extindere sistem supraveghere audio-video la Colegiul National
V.Voda + 8 mii lei.
2. Se modifica lista de investitii la Cap.70.02 » »Alte servicii in domeniul
locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale » » prin majorarea
creditele bugetare la obiectivul ,, Cresterea eficientei energetice a
Spitalului municipal Curtea de Arges>> cu suma de 588 mii lei, defalcata
pe ani astfel ; 2017 =1 mii lei, 2018 = 343 mii lei, 2019= 123 mii lei si 2020
= 121 mii lei.

II. BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL


SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI + 50 mii lei,
- Subventii pentru institutiile publice (43.10.09) + 50 mii lei.

B.CHELTUIELI + 50 mii lei,


- La scap. 54.10.10- Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor-
se suplimenteaza cheltuielile de personal cu suma de 50 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul Florescu Gheorghe, director executiv al Directiei economice, va aduc la cunostinta


urmatoarele:
In urma analizei executiei bugetare am constatat necesitatea unor reglari in cadrul prevederilor
bugetare de la capitolul 68.02 Asistenta sociala, privind incadrarea in limitele sumelor defalcate din
TVA repartizate cu aceasta destinatie.
Ca urmare a celor prezentate, in baza art.49 alin.5 din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale, va rog sa emiteti o Dispozitie din care sa rezulte urmatoarele modificari :
3. Se diminueaza creditele bugetare la art.20.01.30 scap. 65.02.04.02 Liceul tehnologic auto si
se majoreaza creditele bugetare la art.57.02.03 scap. 65.02.50 cu suma de 5.5 mii lei,
4. Se diminueaza creditele bugetare la art.57.01.02 scap.68.02.05.02- Asistenta sociala in caz
de invaliditate cu suma de 17.5 mii lei si se majoreaza creditele bugetare la art.57.02.01
scap.68.02.15.01 –ajutor social- cu suma de 6 mii lei si cu 11.5 mii lei la art.57.01.01,
scap.68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
19608/28.07.2017

Referat
privind rectificarea Bugetului local in anul 2017

Prin referatul nr.19511/28.07.2017, compartimentul Investitii solicita modificarea listei de


investitii finantate din bugetul local ca urmare a aprobarii de catre M.D.R.A.P. PNDL 2017-
2020 a doua obiective :
- Gradinita cu program prelungit in valoare de 3.037.449 lei,
- Cresa cu o valoare de 2.283.767.52 lei,
In acest sens se solicita urmatoarele modificari :
a)La obiectivul Gradinita cu program prelungit in Municipiul Curtea de Arges – se
majoreaza creditele aprobate cu suma de 50 mii lei,
b) Se elimina pozitia Bloc locuinte ANL strada Eroilor in suma de 100 mii lei,
c) Se adauga obiectivul : Bloc locuinte de serviciu ANL strada 1 Decembrie 1918 in valoare
de 100 mii lei.
In temeiul Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,
incepand cu data de 1 iulie 2017 pentru functionarii publici si personalul contractual din
primarii si consilii locale si din serviciile publice din subordinea acestora , salariile de baza se
stabilesc prin hotarare a consiliului local cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
Pentru acoperirea diferentelor salariale rezultate in urma propunerii de reincadrare este
necesara rectificarea bugetului local, in acest scop tinand cont de media incasarilor din cote
defalcate din impozitul pe venit , va propun majorarea prevederilor la aceasta sursa cu suma
de 892 mii lei si majorarea cheltuielilor de personal pentru incadrarea in nivelurile propuse
la Autoritati executive, Serviciul public Piete targuri, oboare si Serviciul public de gospodarie
comunala.
Fata de cele prezentate mai sus va propun sa inaintati spre aprobare Consiliului local un
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local din care sa rezulte urmatoarele
modificari  :

I. BUGET LOCAL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
4 VENITURI + 842 mii lei,
17. Cote defalcate din impozitul pe venit + 892 mii lei,
18. Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a
bugetului local(37.02.03) -50 mii lei

B. CHELTUIELI +842 mii lei,


1. Cap. 51.02 <<Autoritati executive>> se majoreaza cheltuielile de personal cu suma de
450 mii lei,
2. Scap.67.02.05.03  » »Intretinere gradini publice, parcuri, baze sportive si de agrement » »
creditele bugetare se majoreaza cu suma de 60 mii lei la cheltuieli de personal.
3.La scap. 70.02.50- se majoreaza creditele bugetare la cheltuieli de personal pentru
Serviciul public Piete ,targuri , oboare cu suma de 32 mii lei.
3.Cap. 84.02 « « Transporturi » » creditele bugetare se majoreaza cu suma de 300 mii lei
pentru cheltuieli de personal.
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI + 50 mii lei,
2. Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04) + 50 mii lei,
CHELTUIELI + 50 mii lei,
3. Se modifica lista de investitii la Cap.70.02 » »Alte servicii in domeniul
locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale » » astfel :
a)La obiectivul Gradinita cu program prelungit in Municipiul Curtea de Arges – se
majoreaza creditele aprobate cu suma de 50 mii lei,
b) Se elimina pozitia Bloc locuinte ANL strada Eroilor in suma de 100 mii lei,
c) Se adauga obiectivul : Bloc locuinte de serviciu ANL strada 1 Decembrie 1918 in
valoare de 100 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

17539/06.07.2017
APROBAT
PRIMAR

REFERAT
Privind stabilirea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante datorate de
debitorii personae fizice si juridice

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Conform prevederilor art. 162 alin.1 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedura fiscal, organelle fiscal au obligatia de a public ape pagina de internet
proprie lista debitorilor personae fizice si juridice care inregistreaza obligatii fiscal
restante, precum si cuantumul acestor obligatii. Avand in vedere prevederile art. 162,
alin.2, lit.b, conform carora plafonul obligatiilor fiscal restante se stabileste prin
hotarare a consiliului local, propunem spre aprobare plafonul de 1.000 lei pentru
personae fizice si 5.000 lei pentru personae juridice.
Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator
celui de raportare si cuprinde obligatiile fiscal restante la sfarsitul trimestrului si
neachitate la data publicarii listei.
Anterior publicarii,obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor. In termen de 15
zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate, compartimentul de
specialitate opereaza modificarile pentru fiecare debitor care si-a achitat aceste
obligatii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES


SERVICIUL TERITORIAL TREZORERIE CURTEA DE ARGES

Va inaintam Bugetul local pe anul 2017 modificat prin HCL nr. 78 /27.06.2017.
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Va multumim pentru colaborare.

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV


Ing. Constantin Panturescu Ec. Gheorghe Florescu

Referat
privind rectificarea Bugetului local pe anul 2017

Prin Contractul de Finantare nr.845/01.09.2009 s-a aprobat finantarea din fonduri


europene nerambursabile a Proiectului <<Cresterea calitatii infrastructurii rutiere in
municipiul Curtea de Arges>> cod SMIS 10695.
Potrivit art.1 din Contractul de Finantare, Cererea de finantare depusa de beneficiar,
rezultata in urma verificarilor, modificarilor si completarilor effectuate pe parcursul
procesului de evaluare si selectie, devine anexa la contact si face parte din acesta.
In Cererea de finantare a proiectului se precizeaza ca aceste obiecte de investitii genereaza
crearea a 123 locuri de munca noi pe perioada executiei lucrarilor de investitii.
Prin anuntul nr. 13380/09.03.2012 s-a publicat in SEAP documentatia privind achizitia de
lucrari aferente proiectului intitulat “Cresterea calitatii infrastructurii rutiere in municipiul
Curtea de Arges”
Cu adresa nr. 217356/12.03.2012 Ministerul Finantelor Publice a transmis Decizia de
verificare nr. 545/133801/12.03.2013 privind functia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractului de achizitie publica pentru proiectul amintit
mai sus
La data de 15.03.2012 a fost postata in SEAP din oficiu clarificarea nr. 2 care adduce la
cunostinta ofertantilor ca pentru elaborarea propunerii tehnice si a propunerii financiare vor
avea in vedere crearea a 123 locuri de munca in faza de executie a lucrarilor, conditie
obligatorie impusa prin Cererea de finantare anexa la Contractul de finantare nr.
845/01.09.2010.
Prin adresa nr. 38375/27.05.2014 emisa de Directia Constatare si Stabilire Nereguli s-a
transmis Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.
35631/19.05.2014 prin care echipa de verificare stabileste aplicarea unei corectii de 25% din
valoarea contractului intrucat” au intervenit modificari fata de invitatia de participare
postata in forma initialä, nu a fost asigurata o competitie adecvata , incalcandu-se principiul
concurentei, al transparentei si al tratamentului egal, cu efecte directe asupra eficientei
utilizari a fondurilor publice.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Cu adresa nr. 14080/04.07.2014 Municipiul Curtea de Arges a depus la M.D.R.A.P.
Contestatie impotriva Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare
nr. 35631/19.05.2014.
Deasemenea UAT Municipiul Curtea de Arges prin adresa nr. 17237/11.07.2014 depusa la
MDRAP solicita suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare
stabilite prin Nota de constatare, in conformitate cu OG. 14/2013 privind reflectarea unor
masuri fiscal-bugetare.
Poterivit acestui act normative ,, Creantele bugetare rezultate din corectiile financiare si
sumele de recuperate rezultate in urma stabilirii corectiilor , in aplicarea OUG nr.66/2011
pentru nereguli constatate in desfasurarea procedurilor de achizitie publica , se suporta de la
bugetul de stat prin MDRAP.
Prin adresa nr.59385/28.08.2014 MDRAP - Directia Generala Programe Europene
comunica UAT Municipiul Curtea de Arges , Nota privind neincadrarea in prevederile OG
nr.14/2013.
La data de 04.08.2014 MDRAP a emis Decizia nr.255 prin care adduce la cunostinta UAT
Curtea de arges, respingerea contestatiei formulate de aceasta.
La data de 12.02.2015 s-a depus la Curtea de Apel Bucuresti , Sectia de Contecios
Administrativ si Fiscal o Cerere de suspendare prin care se solicita instantei sa dispuna
suspendarea actelor administrative emise de catre MDRAP respective Decizia
nr.255/.04.08.2014 si Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor
financiarenr.35631/19.05.2014
In sedinta publica din 04.07.2015 Curtea de Apel Bucuresti prin Sentinta Civila nr. 1971
admite actiunea reclamantei UAT Municipiul Curtea de Arges in contradictoriu cu MDRAP ,
anuleaza Decizia nr.255/2014 si oblige MDRAP sa restituie sumele retinute cu titlu de corectii
financiare.
Prin recursul promovat de MDRAP la Inalta Curte de Casatie si Justitie ,aceasta a admis
recursul promovat de MDRAP impotriva sentintei civile nr.1971/04.07.2015, caseaza sentinta
atacata si rejudecand, respinge actiunea UAT Curtea de Arges ca neintemeiata.
Ministerul Finantelor Publice prin Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Arges a emis doua
titluri executorii avand ca obiect executarea creantelor stabilite in alte state member ale
Uniunii Europene in suma totala de 3.478.828 lei, fapt ce conduce la rectificarea bugetului
local si disponibilizarea de credite bugetare pentru acoperirea acestei obligatii.
Prin adresa nr. 791/19.06.2017 Asociatia Municipiilor din Romania ne comunica Decizia nr.
607/12.06.2017 prin se propune Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor anularea
restantelor la plata cotizatiilor anterioare anului 2015 cu conditia achitarii cotizatiilor
restante pe anii 2015,2016si 2017.Daca ne raportam la populatia de la recesamantul din 2011
in numar de 26133 locuitori , trebuie sa achitam suma de 7839,9 lei pe an.
Fata de cele prezentate mai sus va supun spre analiza si aprobare rectificarea bugetului
local pe anul 2017, dupa cum urmeaza:

I. BUGET LOCAL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare (37.02.03) +3.479 mii lei,
B. CHELTUIELI
1. Cap. 54.02 <<Alte servicii publice generale>> se repartizeaza din fondul de rezerva
suma de 24 mii lei pentru plata cotizatiei la AMR in trimestrul 3. .
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
2. Cap. 51.02 Autoritati executive- se aloca suma de 3.479 mii lei la art.20.30.09 pentru
plata creantelor stabilite in alte state membre ale uniunii europene si suma de 24 mii lei la
bunuri si servicii pentru plata cotizatiei la AMR .

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04) se diminueaza cu
3.479 mii lei
CHELTUIELI
4. Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica – cheltuielile de capital se
diminueaza cu suma de 2.050 mii lei la obiectivul de investitii<<Reabilitare drum
strada Valea Iasului>>.
5. Lista de investitii se modifica corespunzator.
6. Se aproba utilizarea din excedentul anilor precedenti a sumei de 13.115 mii lei
pentru acoperirea cheltuielilor din sectiunea de dezvoltare.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES


SERVICIUL TERITORIAL TREZORERIE CURTEA DE ARGES

Va inaintam Bugetul local pe anul 2017 modificat prin Dispozitia Primarului nr.
668 /07.06.2017.
Va multumim pentru colaborare.

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV


Ing. Constantin Panturescu Ec. Gheorghe Florescu

Domnule Primar,

In urma solicitarii noastre privind retrimestrializarea sumelor defalcate din TVA


pentru finantare cheltuielilor descentralizate la nivelul UAT Curtea de Arges ,
Ministerul Finantelor Publice a aprobat modificarea pe trimestre prin majorarea
sumelor defalcate din TVA in trim. 2 cu suma de 275 mii lei si diminuarea acestora in
trimestrul 4 cu aceeasi suma.
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Va rog sa emiteti o Dispozitie din care sa rezulte urmatoarele influente in cadrul
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
Unitatea de invatamant Influente Influente Influente Influente Influente
chelt. chelt. chelt chelt. chelt. bunuri
pers. pers. pers. bunuri si si serv.
trim.2 trim.4 trim.3 serv. trim.4
trim.2
C.N.VLAICU VODA 20 -20
LIC. TEHN. FERDINAND I 58 -58
LIC. TEHN. FORESTIER 30 -30
LICEUL AGRICOL 57 -57 30 -30
LIC. TEHN. AUTO 20 -20
SC.GIMNAZ. CAROL I 15 -15 5 -5
SC. GIMNAZ. MIRCEA CEL -24 +24 20 -20
BATRAN
SC.GIMNAZ. REGINA 7 -7
MARIA
GRADINITA O LUME 17 -17
MINUNATA
GRADINITA ACADEMIA 20 -37 17
PITICILOR
TOTAL +150 -150 +125 - 125

Director Executiv
Florescu Gheorghe

Referat
privind rectificarea Bugetului local si a Bugetului institutiilor finantate integral sau
partial din venituri proprii in anul 2018

Prin Contractul de Finantare nr.2315/19.06.2018 incheiat intre MDRAP si Municipiul


Curtea de Arges s-a aprobat proiectul<<Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal
Curtea de Arges>> cu o valoare totala de 17.583.789 lei.
Pentru acoperirea cheltuielilor curente este necesara suplimentarea creditelor bugetare la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si la Biblioteca Municipala.
Liceul tehnologic Auto a primit sponsorizari in suma de 14.973 lei de la SC. Steinel SRL
pentru acordarea de burse elevilor de la clasele de invatamant profesional.
Fata de cele prezentate mai sus va propun sa inaintati spre aprobare Consiliului local un
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si a Bugetului institutiilor finantate
integral sau partial din venituri proprii din care care sa rezulte urmatoarele modificari  :

I. BUGET LOCAL
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

B. CHELTUIELI trim.3 mii lei,


1. Cap. 51.02<< Autoritati executive>> se diminueaza cheltuielile de personal cu suma de
100 mii lei si se transfera in fondul de rezerva(scap.54.02.05, art.50.04)
2. Cap. 54.02 <<Alte servicii publice generale>> se repartizeaza din fondul de rezerva
suma de 290 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de la pct.3-5. .
3. Cap. 51.02<< Autoritati executive>> se majoreaza creditele bugetare la art.20.25 cu
suma de 280 mii lei pentru achitarea corectiilor financiare stabilite de MDRAP la obiectivul –
Cresterea calitatii infrastructurii rutiere in municipiul Curtea de Arges- SMIS 10695.
4. Se suplimenteaza creditele bugetare la SPCLEP cu suma de 5 mii lei,
scap.54.02.10,art.51.01.01.
5. Scap.67.02.03.02 » »Biblioteca » » se majoreaza creditele bugetare la art.20.01.30 cu suma
de 5 mii lei pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020 sunt repartizate astfel :
- Sume primite in contul platilor din anul curent (48.01.01) = 588 mii lei in trim. 3 din anul
2018.
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori (48.01.02) = 12 mii lei in trim.3 din
anul 2018 .
CHELTUIELI

2. Se modifica lista de investitii la Scap.70.02.50 –titlul 58 – Proiecte cu finantare din fonduri


externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 prin introducerea
obiectivului<< Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges>> cu o
valoare totala de 17.405 mii lei, din care in trim. 3 din anul 2018 = 600 mii lei.
3. Se aproba credite de angajament pentru obiectivul de la pct.2, dupa cum urmeaza :
Anul 2019 = 5600 mii lei,
Anul 2020 = 5600 mii lei,
Anul 2021 = 5605 mii lei..

II. BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL


SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
A. VENITURI + 20 mii lei,
- Donatii si sponsorizari (37.10.01) + 15 mii lei,
- Subventii din bugetul local pentru institutiile publice (43.10.09) + 5 mii lei,

B.CHELTUIELI + 20 mii lei,


- La scap.54.10.10- Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor- cheltuielile cu
bunuri si servicii se majoreaza cu 5 mii lei.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
- La scap. 65.10.04.02- Invatamant secundar superior- se suplimenteaza creditele
bugetare cu suma de 15 mii lei la Liceul tehnologic Auto, art.59.01 – burse.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

Nr. 11624/10.05.

Raport
privind aprobarea contului anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 2018

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Bugetul centralizat al Municipiului Curtea de Arges a fost elaborat in
conformitate cu legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, si a
prevederilor legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018.
Potrivit prevederilor din legea finantelor publice locale , conturile de executie
cuprind raportarile la 31.12.2018 a urmatoarelor bugete:
- bugetul local al Municipiului Curtea de Arges,
- bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri
proprii

ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE PE ANUL 2018


Potrivit art. 26 din Legea 273/2006 – privind finantele publice locale , bugetul a
fost construit pe doua sectiuni: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.
In baza art. 57alin 1 al legii 273/2006 se prevede ca ordonatorii principali de
credite au obligatia sa intocmeasca si sa prezinte spre aprobare autoritatilor
deliberative pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a
bugetelor care compun bugetul centralizat al unitatilor administrative in urmatoarea
componenta:
a) la venituri:
- prevederi bugetare initiale,
- prevederi bugetare definitive,
- incasari realizate.
b) la cheltuieli:
- credite bugetare initiale,
- credite bugetare definitive,
- plati efectuate.
In cazul in care veniturile sectiunii de dezvoltare sunt mai mici decat cheltuielile
aceleiasi sectiuni, echilibrul bugetar se asigura prin varsaminte din sectiunea de
functionare si prin sume din excedentul anilor precedenti. In situatia in care sectiunea
de functionare inregistreaza deficit in cursul anului se procedeaza la diminuarea
varsamintelor catre sectiunea de dezvoltare.

Executia bugetelor pe anul 2018 se prezinta astfel :

- lei-
Finantare Prevederi Prevederi Realizari Procent
bugetare bugetare realiz.
initiale definitive
Buget local
I
Venituri -total 40.858.560 48.851.440 42.687.717 87.38%
Cheltuieli- total 55.182.560 64.702.440 41.864.339 64.70%
Excedent/deficit -14.324.000 -15.279.000 -6.502.868

II Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Venituri - total 25.920.500 38.170.500 36.878.827 96.61 %
Cheltuieli- total 26.101.400 38.351.400 36.647.963 95.55%
Excedent/ deficit - 180.900 - 180.900 93.350

Situatia executiei bugetului local pe cele doua sectiuni aferent anului 2018 se
prezinta astfel:

Prevederi Prevederi Realizat an Grad de


bugetare bugetare 2018 realizare
initiale definitive
Veniturile sectiunii de 34.302.560 35.569.440 41.581.272 116.90%
functionare
Cheltuielile sectiunii 34.302.560 36.141.440 34.255.026 94.78%
de functionare
Deficit/ excedent - -572.000 7.326.246

Veniturile sectiunii de 6.556.000 13.282.000 1.106.445 8.33%


dezvoltare
Cheltuielile sectiunii 20.880.000 28.561.000 7.609.313 26.64%
de dezvoltare
Deficit/ excedent -14.324.000 -15.279.000 -6.502.868

Situatia executiei bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din
venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2018.

Prevederi Prevederi Realizat an Grad de


bugetare bugetare 2018 realizare
initiale definitive
Veniturile sectiunii de 25.850.500 38.037.500 36.678.600 96.42%
functionare
Cheltuielile sectiunii 26.031.400 38.218.400 36.585.250 95.72%
de functionare
Deficit/ excedent - 180.900 - 180.900 93.350
Veniturile sectiunii de 70.000 133.000 200.227
dezvoltare 150.54%
Cheltuielile sectiunii 70.000 133.000 62.713 47.15 %
de dezvoltare
Excedent/ deficit- - - 137.514
sectiunii de dezvoltare

I. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL ( Anexa nr. 1)

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Executia bugetului local al Municipiului Curtea de Arges, prezentat in sinteza
in anexa nr. 1, cuprinde resursele mobilizate la nivelul Municipiului Curtea de
Arges de la contribuabilii persoane fizice si persoane juridice si transferuri din unele
surse ale bugetului de stat , precum si utilizarea acestora pe capitole de cheltuieli
pentru :
Autoritati executive
Alte servicii publice generale
Actiuni de aparare si ordine publica
Invatamant preuniversitar de stat
Sanatate
Cultura,recreere,religie
Asigurari si asistenta sociala
Locuinte,servicii si dezvoltare publica ,
Protectia mediului
Transporturi (strazi)
Veniturile bugetului local , realizate in anul 2018 sunt structurate astfel :
VENITURILE PROPRII incasate in suma de 27.541.634 lei, reprezinta
64.51 % din veniturile totale realizate la bugetul local in anul 2018 si sunt formate
din :

- Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul


personal in suma de 21.991 lei reprezinta suma virata de notariate pentru
tranzactiile imobiliare efectuate in anul 2018.
o Cote defalcate din impozitul pe venit in suma de 14.396.110 lei ,
reprezinta 33.72 % din veniturile totale si 52.27 % din veniturile
proprii, incasate.
- Impozite si taxe pe proprietate in suma de 7.745.799 lei, reprezinta 28.12% din
veniturile proprii incasate si sunt constituite din : impozit si taxa pe
cladiri,impozit si taxa pe teren si taxe judiciare de timbru.
Situatia stabilirii si colectarii impozitului pe cladiri si pe teren de la persoane
fizice si juridice se prezinta astfel :
- lei -
Denumire impozit Drepturi Incasari realizate Drepturi
constatate constatate de
incasat
Impozit cladiri 2.785.279 1.946.178 697.941
persoane fizice
Impozit teren 1.526.734 921.729 548.787
persoane fizice
Impozit cladiri 8.790.405 3.628.799 4.839.165
persoane juridice
Impozit teren 2.170.233 872.079 1.230.951
persoane juridice
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Impozit pe teren 183.294 108.986 67.718
extravilan

- Impozit pe spectacole in suma de 4.106 lei reprezinta % din veniturile proprii


incasate.
- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati in suma de 2.212.007 lei reprezinta 8.03 % din
veniturile proprii incasate si sunt constituite din impozitul pe mijloacele de
transport detinute de persoane fizice si juridice,taxe si tarife pentru eliberarea
de licente si autorizatii de functionare.
Situatia stabilirii si colectarii impozitului auto este urmatoarea :
- lei -
Natura impozitului Drepturi Incasari Drepturi de
constatate realizate incasat
Impozit auto persoane fizice 2.102.387 1.187.232 843.165
Impozit auto persoane juridice 926.537 588.956 294.947

- Alte impozite si taxe fiscale in suma de 93.063 lei, reprezinta 0.33 % din
veniturile proprii incasate.
- Venituri din inchirieri si concesiuni in suma de 1.092.790 lei reprezinta 3.96
% din veniturile proprii incasate, la finele anului fiind in evidenta o ramasita de
335.173 lei.
- Venituri din dividende de la societatile cu capital de stat =90.486 lei.
- Venituri din prestari de servicii si alte activitati in suma de 30.292 lei
reprezinta 0.10 % din veniturile proprii incasate si sunt constituite din
contributia parintilor la intretinerea copiilor in cresa si din prestari servicii.
- Taxe extrajudiciare de timbru in suma de 2.268 lei, reprezinta 0.008 % din
veniturile proprii incasate.
- Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale in
suma de 985.979 , reprezinta 3.58 % din veniturile proprii incasate si sunt
constituite din amenzi de circulatie si alte sanctiuni aplicate potrivit
dispozitiilor legale, la finele anului exista un sold de 1.667.566 lei.
In anul 2018 am avut in urmarire un numar de 5970 procese verbale de
contraventie, valoarea creantei totale fiind de 2.760.555 lei iar ramasita la
finele anului in suma de 1.667.566lei.
Au fost luate in evidenta pentru urmarire 1208 procese verbale de
contraventie pentru care s-au trimis somatii si titluri executorii in vederea
incasarii creantelor.
Tot in aceasta perioada s-a constatat starea de insolvabilitate pentru un numar
de 307 contribuabili persoane fizice ale caror creante insumeaza 651.403 lei.
- Diverse venituri in suma de 857.190 lei sunt constituite in cea mai mare parte
din taxe, chirii de la serviciul public Piete, targuri, oboare .
- Donatii si sponsorizari in suma de 8.050 lei. .

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare in suma de 715.754 lei, aceasta suma a fost utilizata pentru
finantarea obiectivelor din sectiunea de dezvoltare.
- Venituri din capital in suma de 9.553 lei, aceste venituri fiind realizate din
vanzarea locuintelor construite din fondurile statului si din vanzarea unor
bunuri apartinand domeniului privat .
- Subventii in suma de 7.720.663 lei, provenind : subventii pentru acordarea
ajutorului pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni, combustibili lichizi
in suma de 6.930 lei ; subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
in suma de 1.421.382 lei, subventii pentru finantarea aparaturii medicale in
suma de 8.782 lei, subventii primite din fondul de interventie in suma de 6.063.
000 lei, subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor prograle
de interes national in suma de 186.844 lei, subventii primite de la bugetul de
stat necesare sustinerii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.
- Alte sume primite de la UE in suma de 118.124 lei provenind din finantarile de
aparatura medicala in perioada de programare 2014-2020.
- Sume primite de la UE in contul platilor efectuate aferente cadrului financiar
2014-2020 in suma de 220.507 lei,ca urmare a demararii proiectului Cresterea
eficientei energetice a spitalului municipal Curtea de Arges.
In anul 2018 s-au emis 1492 somatii si titluri executorii pentru 1410
contribuabili persoane fizice si 82persoane juridice, in urma carora s-a incasat suma
de 854.797 lei, din care 606.939 lei de la persoane fizice si 247.858 lei de la
persoane juridice.
La data de 31.12.2018 avem in procedura de insolventa si faliment 36 persoane
juridice cu o creanta totala in suma de 6.413.583 lei.
De asemenea avem in evidenta Asociatia Basarab I asociata Consiliului Local
Curtea de Arges,cu o creanta restanta de 23.469 lei, in acest moment nu se mai ocupa
nimeni de ea, datoriile cresc intrucat o avem in evidenta cu bunuri impozabile ( 3
tractoare si 3 remorci) , revin cu solicitarea catre consiliul local de a lamuri situatia
juridica a acesteia.
Bonificatia acordata in anul 2018 pentru plata impozitelor si taxelor locale pana la
31.03.2018 a fost in suma de 710.835 lei , detaliata astfel :
- impozit cladiri persoane fizice = 136.964 lei,
- impozit teren persoane fizice = 55.360 lei
- impozit auto persoane fizice = 70.692 lei,
- impozit cladiri persoane juridice = 322.441 lei,
- impozit teren persoane juridice = 67.203 lei,
- impozit teren extravilan = 6.576 lei,
- impozit auto persoane juridice = 42.634 lei,
- impozit auto peste 12 tone = 8.965 lei.

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL efectuate in anul 2018 in suma


de 41.864.339 lei, sunt structurate pe 2 sectiuni de finantare astfel : Sectiunea de
functionare care asigura finantarea cheltuielilor curente si Sectiunea de dezvoltare
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
care asigura finantarea cheltuielilor de capital aferente implementarii politicilor de
dezvoltare la nivel local.

Sectiunea de functionare
Cheltuielile efectuate in anul 2018 sunt in suma de 34.255.026 lei, reprezinta
81.82% din total si se compun din :
Cheltuieli de personal in suma de 14.707.234 lei, care reprezinta salariile aferente
persoanelor angajate in aparatul propriu al consiliului local, in serviciile publice si in
institutiile publice de subordonare sau coordonare locala pentru functionarii publici
si personalul incadrat cu contract de munca. La cheltuielile cu salariile se adauga
contributiile aferente(contributii asigurari sociale, asigurari de somaj, asigurari de
sanatate,accidente de munca si boli profesionale,concedii si indemnizatii).
Cheltuielile de personal realizate in anul 2018 reprezinta 42.93% din totalul
cheltuielilor de functionare derulate prin bugetul local al Municipiului Curtea de
Arges.
Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 13.337.457 lei, reprezinta 38.93% din
totalul cheltuielilor de functionare efectuate in anul 2018 si cuprind : bunuri si
servicii( furnituri de birou, materiale pentru curatenie, incalzit, iluminat si forta
motrica, apa, canal salubritate, carburanti si lubrefianti, piese de schimb, posta ,
telecomunicatii, radio,tv, internet,alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare), reparatii curente ; hrana pentru oameni ; bunuri de natura obiectelor de
inventar ;deplasari in tara si in strainatate ;carti, publicatii si materiale
documentare ;pregatire profesionala ;protectia muncii ;cheltuieli judiciare si
extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea interesului statului, potrivit
dispozitiilor legale ;alte cheltuieli cu bunuri si servicii ; contraventii .
In anul 2018 SC Financiar Urban SRL a introdus prin executor judecatoresc doua
titluri executorii in valoare de 121.751 lei pentru servicii colectare si transport deseuri
menajere la utilizatorii fara contract.
Transferuri intre unitati ale administratiei publice in suma de 2.722.373 lei
reprezinta 7.94% din totalul cheltuielilor de functionare efectuate in anul 2018 si
reprezinta sume alocate din bugetul local in completarea veniturilor proprii pentru
Muzeul municipal , Centrul de cultura si arte G. Toparceanu,Serviciul public
comunitar de evidenta a persoanei, precum si pentru Spitalul Municipal.
Cheltuieli cu asistenta sociala in suma de 3.378.673, reprezinta 9.86 % din
cheltuielile de functionare si cuprind : drepturile acordate asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav ; ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni
si combustibili lichizi ;transportul gratuit pentru unele categorii de persoane ; ajutoare
de urgenta acordate in baza prevederilor legale ; precum si pentru stimulentele
acordate de consiliul local familiilor care au implinit 50 ani de la casatorie.
Alte cheltuieli in suma de 128.826 lei , care reprezinta transportul copiilor cu
handicap din cadrul Fundatiei Hand Rom , cotizatia achitata unor asocieri in care
consiliul local este parte si sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate.
Rezultatul executiei bugetare in cadrul Sectiunii de functionare pe anul 2018
este pozitiv, inregistrandu-se la sfarsitul anului un excedent in suma de 7.326.246 lei.
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Sectiunea de dezvoltare
Cheltuielile efectuate in anul 2018 sunt in suma de 7.609.313 lei, reprezinta
18.17% din total cheltuieli si se compun din :
Transferuri in suma de 62.713 lei, utilizate de spitalul municipal.
Alte transferuri in suma de 50.000 lei , reprezinta sume achitate catre Aquaterm
AG 98SA pentru investitii.
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile in suma de 41.295
lei , suma utilizata pentru proiectul Cresterea eficientei energetice a spitalului
municipal.
Cheltuieli de capital in suma de 7.455.305 lei, active nefinanciare detaliate pe
obiective in anexa nr. 3.
La data de 31.12.2018 Consiliul local Curtea de Arges detine actiuni in procent de
100% la SC. Aquaterm AG 98 SA in suma de 195.638 lei si 933.000 lei la SC.
Salubritate Publica Urbana SRL.

II. CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR FINANTATE


INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

In conformitate cu legea finantelor publice locale nr. 273/2006, unele institutii


publice pot fi finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local. Veniturile
proprii ale acestor institutii se incaseaza, administreaza, utilizeaza si contabilizeaza
de catre acestea potrivit dispozitiilor legale.
Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii ( Anexa nr.
2) a fost construit pe doua sectiuni : Sectiunea de functionare si Sectiunea de
dezvoltare.
Pe sectiuni contul de executie al acestor bugete se prezinta astfel :

Sectiunea de functionare
Veniturile realizate in anul 2018 sunt in suma de 36.878.827 lei si sunt detaliate
in anexa nr. 2, iar cheltuielile totale efectuate in anul 2018 au fost in suma de
36.647.963 lei sunt detaliate in anexa nr. 2 , inregistrandu-se un excedent in suma de
93.350 lei.
Din acest buget sunt finantate cheltuielile Spitalului municipal , Muzeului
municipal,Centrului de cultura si arte G.Toparceanu,Serviciului public comunitar de
evidenta a persoanei, unele activitati desfasurate in cadrul unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat ( internate , camine si cantine ; invatamant prescolar,secundar
inferior si superior, etc) si pasunile comunale.

Sectiunea de dezvoltare
In cadrul acestei sectiuni sunt reflectate operatiunile privind cheltuielile de capital
realizate in anul 2018. In anul 2018 au fost efectuate cheltuieli de capital in suma de
62.713 lei pentru aparatura medicala la spitalul municipal.
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Gheorghe Florescu

CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES


SERVICIUL TERITORIAL TREZORERIE CURTEA DE ARGES

Va inaintam Bugetul local pe anul 2017 modificat prin Dispozitia Primarului nr.
30 /07.06.2017.
Va multumim pentru colaborare.

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV


Ing. Constantin Panturescu Ec. Gheorghe Florescu

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
PROGRAMAREA CHELTUIELILOR DIN SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU
FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE IN ANUL 2019

- mii lei -
INDICATORI Total an Trim. 1 Trim. 2 Trim.3 Trim.4
INVATAMANT
- bunuri si servicii 2.592 1.225 1.263,2 102 1,8
- drepturi copii cu CES 220.93 20 200,93

SERV. DE EVID. A PERSOANEI 90 90 - - -


- cheltuieli de personal 90 90 - - -
CRESA 63 63 - - -
- chelt. de personal 63 63 - - -
TICHETE CRESA 7 1,5 5.5 - -
AJUTOR SOCIAL 21.7 0.5 - - 21.2

Total sume defalcate din TVA pt. finantarea 2.994,63 1.400 102 23
chelt. descentralizate( 11.02.02) 1.469.63
Sume defalcate din TVA pt. echilibrare
( 11.02.06)

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV


PANTURESCU CONSTANTIN GHEORGHE FLORESCU

PROGRAMAREA

SUMELOR DEFALCATE DIN TVA PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

Activitatea Anul Anul Anul Anul

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
2019 2020 2021 2022
INVATAMANT 2.812,93 2.887,93 2.954,93 3.020.93
20- bunuri 2.592 2.667 2.734 2.800
57- ces 220,93 220.93 220.93 220.93
EVID. PERSOANEI
10- chelt. salarii 90 90 90 90
ASISTENTI PERSONALI 5.995 5.995 5.995
10- chelt. Salarii + 2.318 2.305 2.215
57- indemnizatii 3.677 3.690 3.780
57- tichete cresa 7 7 7 7
CRESA
10- chelt. salarii 63 80 83 84
AJUTOR SOCIAL
57- asist. sociala 21.7 21.7 21.7 21.7
TOTAL TVA 2.994,63 9.081.63 9.151.63 9.218.63

DIRECTOR EXECUTIV
EC. GHEORGHE FLORESCU

CATRE
CEC BANK – SUCURSALA PITESTI

Urmare Incheierii din sedinta publica din 13.02.2017 Tribunalul Arges a dispus
restituirea cautiunii in suma de 50. 000 lei , consemnata prin recipisa nr.
1145685/1/19.04.2016 de CEC BANK Pitesti.
Va rugam sa transferati suma nominalizata mai sus catre MUNICIPIUL CURTEA
DE ARGES, cod fiscal 4121927, in contul RO78TREZ24A510103850101X deschis
la Trezoreria Curtea de Arges.

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV
Panturescu Constantin Florescu Gheorghe

.
CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Va inaintam Proiectul de buget pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020.


Va multumim pentru colaborare.

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV


Ing. Constantin Panturescu Ec. Gheorghe Florescu

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
PROGRAMAREA

SUMELOR DEFALCATE DIN TVA PENTRU ANII 2017-2020

- mii lei -

Activitatea Anul Anul Anul Anul 2020


2017 2018 2019
INVATAMANT
10-chelt. salarii 25.985 27.016 28.090 29.206
20- bunuri 2.400 2.400 2.500 2.500
57- ces 490 500 520 520
EVID. PERSOANEI
10- chelt. salarii 268 278 288 298
ASISTENTI PERSONALI
10- chelt. Salarii + 4.422 4.422 4.422 4.422
57- indemnizatii
57- tichete cresa 13 13 13 13
CRESA
10- chelt. salarii 143 149 155 161
AJUTOR SOCIAL
57- asist. sociala 22 22 22 22
TOTAL TVA 33.743 34.800 36.010 37.142

DIRECTOR EXECUTIV
EC. GHEORGHE FLORESCU

Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927


Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges
Web: www.primariacurteadearges.ro; E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com; cod fiscal: 4121927
Cont: RO93TREZ04824510220XXXXX- Trezoreria Curtea de Arges

S-ar putea să vă placă și