Sunteți pe pagina 1din 111

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit, conform cerintelor din Ghidul
Solicitantului pentru POR Axa 1, si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii "Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalatii de agrement nautic pe
Lacul Siutghiol"
Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in ~edinta ordinara din data de
Luiindin dezbatere Expunerea de motive, inregistrata sub nr. 16607/02.02.2011,a d-Iui Primar
Radu ~tefan Mazare;
Consultiind raportul Directiei Programe si Dezvoltare nr. 16605/02.02.2011, avizul
favorabil al Comisiei nr. 1 buget finante, avizul favorabil al Comisiei nr.5 administratie publia,
juridica;
Vazanddispozitiileart 44, alin (1), din Legea 273/2006privind finantele publice locale;
In temeiul prevederilor art 36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din
Legea nr. 215/2001a administratieipublice locale, republicata;
HOTARA~TE:
ART. 1 Se aproba studiul de fezabilitate revizuit, conform cerintelor din Ghidul Solicitantului
pentru POR Axa 1, si principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
"Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalatii de agrement nautic pe Lacul Siutghiol",
conformanexei ce face parte integrantadin prezentahotariire;
Valoareatotala estimativaa investitiei:
Total investitie: 6913.336miilei,cuTVA, adica 1609.887miieuro
DincareC+M: 5462.942mii lei,cuTVA, adica 1272.138miieuro
(1 euro = 4.2943 lei, din decembrie2010, CURSULINFOEURO)
ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta
hotariire Directiei Tehnic-achizitii, Directiei Programe si Dezvoltare, Directiei Patrimoniu,
Directiei Urbanismsi Directiei Financiare, in vederea ducerii la indeplinire, precum ~i Institutiei
Prefectuluijudetului Constanta, spre ~tiinta.
Prezenta hotariirea fost adoptatade _ consilieri din 27 membri.
PRE~EDINTE ~EDINT A,
CONTRASEMNEAZA
SECRET AR,
Constanta
Nr. /
ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMA-RIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRES:P~ PRO.9Ri\ME SI DEZ~OLTARE
NR..(b h 051{!;J.. ~~. .2GII
RAPORT
privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit, conform cerintelor din Ghidul
Solicitantului pentru POR Axa 1, si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii "Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalatii de agrement nautic pe
Lacul Siutghiol"
A fost elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului National de Cre~tereConstanta,
document comprehensiv de viziune, strategie ~i actiune care prezinta directiile de dezvoltare
durabila ale Zonei Metropolitane Constanta ~i avizat de catre Guvernul Romaniei prin Decizia
nr. 4/23.12.2009 a Comitetului de Management pentru CoordonareaInstrumentelorStructurale.
Implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al Zonei Metropolitane Constanta se va
realiza prin proiecte individuale de dezvoltare care vizeaza printre altele ~i reabilitarea
infrastructurii urbane, iar unul din proiectele strategice importantedin Usta proiectelor prioritare
propusepentruimplementarein perioada2009- 2015, este proiectul integrat "Mamaia -produs
turisticinternational"dincarefaceparteproiectulindividualMamaiaTeleschi- Realizarea unei
instalatii de agrement nautic pe Lacul Siutghiol.
Pentru finantarea acestui obiectiv de investitii din sursele financiare aferente Axei
priori/are 1 "Sprijinirea dezvoltiirii durabile a ora~elor -poli urbani de cre~tere" a Programului
Operalional Regional 2007-2013, astfel cum este definitii prin Decizia Comisiei Europene nr.
3.470 din 12 iulie 2007, este necesaraadaptarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului
de investitii "Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalatii de agrement nautic pe Lacul
Siutghiol", la cerintele din Ghidul Solicitantului pentru POR - Axa priori/ara 1 - Sprijinirea
dezvoltariidurabilea oraselor- poli urbanide crestere,Domeniulmajorde interventie1.1-
Planuri integratede dezvoltare urbana, Sub-domeniul Poli de crestere.
Instalatia teleschi va fi formata dintr-un sistem de cabluri sustinute de stalpi si va fi
insotita de: 2 pasarele de protectie, pe apa, un ponton cu zona de start (rampa lansare schiori), 0
cladire amplasata pe malul lacului, in zona pontonului de start, cuprinzind functiuni conexe
(vinzare carteIe, distributie echipament, vestiare, grupuri sanitare, punct de prim ajutor, garaj
barci salvare etc), 0 cabina de paza precum si diverse amenajari exterioare (de la balizare-
imprejmuiretraseu teleski pana la diverse terase si rampe de acces).
Valoareatotala estimativaa investitiei:
Total investitie: 6913.336mii lei,cuTVA, adica 1609.887miieuro
DincareC+M: 5462.942mii lei,cuTVA, adica 1272.138miieuro
(I euro = 4.2943 lei, din decembrie 2010, CURSUL INFOEURO)
Fata de cele aratate, in temeiul art 44, alin (1), din Legea 215/2001 a administraliei
publice locale, republicata, s-a intocmit prezentul raport privind aprobarea studiului de
fezabilitate revizuit, conform cerintelor din Ghidul Solicitantului pentru POR Axa 1, si a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Mamaia Teleschi
- Realizarea unei instalatii de agrement nautic pe Lacul Siutghiol"
DIRECTi
~
R'
VIORICA AN .
I .
~
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR. I de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea
domeniului public si privat al municipiului Constanta
RAPORT
Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnul Primar
RADUSTEFANMAZARE;
Analizand proiectul de hotarare privind privind aprobarea studiului de fezabilitate
revizuit, conform cerintelor din Ghidul Solicitantului pentru POR Axa I, si a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Mamaia Teleschi - Realizarea unei
instalatii de agrement nautic pe Lacul Siutghiol".
In conformitate cu prevederileart. 44 alin. I din Legea nr. 2151200I republicata, privind
administratia publica locala, comisia intrunita in sedinta din data de
It - (Jc- - 'U?j I , avizeaza favorabil/ ncfa'.o!at5iTproiectul de hotarareprezentat.
presedinte comisie,
RoMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
COMISIANR.5 - administratiepublica,juridica, apararea ordinii publice, respectarea
drepturilor ~ilibertatilorcetateanului
RAPORT
Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnul Primar
RADU ~TEFANMAZARE;
Analizand proiectul de hotarare privind privind aprobarea studiului de fezabilitate
revizuit, conform cerintelor din Ghidul Solicitantului pentru POR Axa 1, si a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Mamaia Teleschi - ReaIizarea
unei instaIatii de agrement nautic pe Lacul Siutghiol".
In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind
administratia publica locaIa, comisia intrunita in ~edinta din data de
, avizeazafavorabil / rreflit'ortl6ilproiectul de hotanlre prezentat.
pre$edinte comisie,
PAPARI George
j =~ ~
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
1
CUPRINS

1. DATE GENERALE ........................................................................................................................................................ 3
1.1. Denumirea investiiei: ................................................................................................................................................... 3
1.2. Amplasamentul lucrrilor: ............................................................................................................................................. 3
1.3. Titularul investiiei: ....................................................................................................................................................... 4
1.4. Beneficiarul investiiei:.................................................................................................................................................. 4
1.5. Elaborator: ................................................................................................................................................................... 4
2. INFORMAII GENERALE ASUPRA PROIECTULUI ................................................................................................... 4
2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului. .......................................... 4
2.1.1. Necesitatea si oportunitatea investitiei ............................................................................................................ 5
2.1.2. Entitatea responsabil cu implementarea proiectului ..................................................................................... 6
2.2. Descrierea investitiei .................................................................................................................................................... 6
2.a. Concluziile studiului de prefezabilitate ................................................................................................................ 6
2.b. Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse ....................................... 6
2.c. Descrierea constructiv, funcional i tehnologic ............................................................................................ 8
2.3. Date tehnice ale investiiei ........................................................................................................................................... 9
2.3.a. Zona i amplasamentul ................................................................................................................................... 9
2.3.b. Statul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat ................................................................................... 13
2.3.c. Situaia ocuprilor definitive de teren ............................................................................................................. 14
2.3.d. Studii de teren ............................................................................................................................................... 15
2.3.e. Caracteristicile principale ale construciilor .................................................................................................... 17
2.3.f. Situaia existent a utilitilor i analiza acestora ........................................................................................... 17
2.3.g. Concluziile evalurii impactului asupra mediului ........................................................................................... 30
3. DURATA DE REALIZARE I ETAPELE PRINCIPALE ............................................................................................... 33
3.1. Costurile estimative ale investiiei .............................................................................................................................. 33
3.2 Durata de realizare i etape principale ........................................................................................................................ 34
4. ANALIZA COST-BENEFICIU ....................................................................................................................................... 35
4.1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor .......................................................................................................... 35
4.1.1. Identificarea investitiei ................................................................................................................................... 35
4.1.2. Definirea obiectivelor ..................................................................................................................................... 35
4.2. Alte informatii ............................................................................................................................................................. 38
4.2.1. Ipoteze privind analiza financiara si analiza economica ................................................................................ 38
4.2.2. Modelul financiar ........................................................................................................................................... 39
4.2.3. Analiza optiunilor ........................................................................................................................................... 41
4.3. Analiza financiara ....................................................................................................................................................... 43
4.3.1. Proiectiile financiare ...................................................................................................................................... 43
4.3.2. Profitabilitatea financiara a investitiei ............................................................................................................ 47
4.3.3. Cantitatea optima de interventie din partea fondurilor structurale ................................................................. 49
4.3.4. Durabilitatea financiara a proiectului.............................................................................................................. 50
4.4. Analiza economica ..................................................................................................................................................... 52
4.4.1 Metodologie .................................................................................................................................................... 52
4.4.2. Corectiile fiscale si preturile umbra .............................................................................................................. 54
4.4.3. Costuri economice si beneficii ....................................................................................................................... 56
4.4.4. Rezultatele analizei Cost Beneficiu (economice) ........................................................................................... 57
4.5. Analiza de senzitivitate............................................................................................................................................... 59
4.5.1. Riscuri asumate ............................................................................................................................................. 59
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
2

4.5.2. Analiza de senzitivitate .................................................................................................................................. 60
4.6. Analiza de risc ............................................................................................................................................................ 61
5. SURSELE DE FINANARE A INVESTIIEI ................................................................................................................ 63
6. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT PRIN REALIZAREA INVESTIIEI .......................................... 63
6.1. Personal de execuie.................................................................................................................................................. 63
6.2. Personal de exploatare, administrare ........................................................................................................................ 63
7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI .......................................................................... 63
7.1. Valoarea totala a devizului general estimativ in mii lei este: ...................................................................................... 63
7.2. Esalonarea investiiei (INV/C+M) .............................................................................................................................. 64
7.3. Durata de realizare a investiiei .................................................................................................................................. 64
7.4. Capaciti (in uniti fizice si valorice) : ...................................................................................................................... 64
8. AVIZE SI ACORDURI ................................................................................................................................................... 65
9. PIESE DESENATE. ...................................................................................................................................................... 65


MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
3M E M O R I U T E H N I C G E N E R A L

1. DATE GENERALE
Prezentul studiu de fezabilitate a fost ntocmit n conformitate cu HOTRREA nr. 28 din
09.01.2008, privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente
investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiii noi.

Denumirea investiiei:

Mamaia Teleski Realizarea unei instalatii de
agrement nautic pe Lacul Siutghiol Statiunea
Mamaia, jud. Constanta.
Amplasamentul lucrrilor: Lucrrile se afl amplasate in zona de sud a
statiunii Mamaia, suprafata aferenta realizarii
investitiei cuprinzand luciul de apa aferent
Lacului Siutghiol (aflat in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Constanta),
precum si teren liber care face parte din
domeniul privat. al Municipiului Constanta)


AMPLASAMENT
OBIECTIV

MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
4

Titularul investiiei:

Unitatea administrativ teritoriala Municipiul
Constana
Beneficiarul investiiei:

Unitatea administrativ teritoriala Municipiul
Constana
Elaborator:S.C. HOUSE CONSULT SRL. Bucureti
Adresa : Bdul. Mihalache Ion 150; Bl. 7
Sc. C Ap. 73 Cod 011207, Sectorul 1;
Bucuresti;
Cod Unic de nregistrare RO17617974;
Nr. nmatriculare J40/9325/2005;
Administrator Radu BRIBAN ;
Cod CAEN 7111


2. INFORMAII GENERALE ASUPRA PROIECTULUI

Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
proiectului.
Investiia propus prin prezentul proiect se afl atat pe suprafata lacului Siutghiol, cat si pe
malul acestuia, n Staiunea Mamaia.
Conform Certificatului de Urbanism nr. 3487 din 03.12.2010, se certifica urmatoarele:
Regimul juridic:
- Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta.
- Imobilul este domeniu public si privat al municipiului Constanta, domeniu public al statului
aflat in administrarea Consiliului Local conform Legii nr.42/18.03.2010.
Regimul economic:
- Folosirea actuala a terenului este: partial - luciu apei, partial teren liber.
- Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate:
teleschi nautic.
- Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din
regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:
o Zone protejate: NU;
o Interdictii temporare (definitive) de construire: NU;
- Terenul face parte din zona de impozitare: categoria A.
- Din punct de vedere administrativ, amplasamentul corpului de cladire ce se va proiecta se
afl pe teritoriul Staiunii Mamaia aflat n administrarea Municipiului Constana.
Regimul tehnic:
- Suprafaa terenului: luciul de apa - 64 648,5 mp (6,5 ha), teren liber 383,15 mp.
- Echiparea cu utilitati: zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare,
energie electrica si termica, gaze naturale)
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
5

- Circulatia autovehiculelor se face pe Bd. Mamaia, iar cea pietonala pe trotuarele aferente;
- Accesele se vor realiza din bd. Mamaia si parcajele necesare se vor asigura in limita
proprietatii, calculate confrom HGR 525/27.06.1996
- Alinierea constructiilor propuse fata de aliniamentul terenului: conform PUZ aprobat;
- Distantele constructiilor fata de proprietatile vecine: conform Cod Civil;
- Inaltimea constructiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: inaltimea constructiilor
existente este de -, iar constructiile propuse vor avea un regim de inaltime de maxim
P+1E, conform HGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriile simple,
paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale
arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulatiile publice vor fi tratate coloristic pentru
diminuarea impactului vizual negativ

Foto 1. Amplasament obiectiv
2.1.1. Necesitatea si oportunitatea investitiei
Dezvoltarea urbanistic a zonelor limitrofe lacului Siutghiol conduce la intensificarea
turismului i la necesitatea realizrii infrastructurilor aferente.
n vederea creterii atractivitii turistice a zonei Mamaia i a extinderii unor faciliti i n
lacul Siutghiol, Primria Municipiului Constana a prevzut prin Planul Urbanistic, realizarea unui
Teleski Nautic cat si a unei Constructii Parter cu activitati conexe (vanzare cartele, scoala teleski,
inchiriere echipament, etc.).
Astfel se continua programul de reabilitare al statiunii Mamaia, reabilitare si modernizare
prin care, pe linga realizarea infrastructurii aferente capabile sa sustina si sa incurajeze activitatile
turistice in acest perimetru, se vizeaza si realizarea unor obiective/atractii menite sa inscrie
statiunea in cadrul circuitelor de referinta pe plan mondial (in acest sens fiind deja realizate parcul
de distractii acvatice Aquamagic si telegondola).
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
6

Investitia de fata este oportuna din mai multe puncte de vedere: este un sport spectaculos,
relativ nou in Romania (in acest moment nu exista obiective similare), iar inovatia constituita de
sistemul de tractiune cu cabluri, fata de cel clasic, cu barci cu motor, ofera avantaje att
economice, fiind mai putin costisitor din punct de vedere al costurilor de operare, cu o capacitate
mai mare, cit si din punct de vedere ecologic, eliminind folosirea combustibililor fosili in favoarea
energiei electrice si eliminand, de asemenea, actiunea perturbatoare a circulatiei barcilor cu
motor.
Instalatia teleski va fi formata dintr-un sistem de cabluri sustinute de stalpi si va fi insotita
de: 2 pasarele de protectie, pe apa, un ponton cu zona de start (rampa lansare schiori), o cladire
amplasata pe malul lacului, in zona pontonului de start, cuprinzand functiuni conexe (vanzare
cartele, distributie echipament, vestiare, grupuri sanitare, punct de prim ajutor, garaj barci salvare
etc), precum si diverse amenajari exterioare (de la balizare-imprejmuire traseu teleski pna la
diverse terase si rampe de acces).
Prezenta documentaie trateaz la faza de Studiu de Fezabilitate infrastructura necesara
functionarii obiectivului descris mai sus pe Lacul Siutghiol - Mamaia, respectiv instalatia de cabluri
si echipamentul specific teleskiului (stalpi, fundatii, ancore, cabluri, utilaje electrice, etc.) si cladirea
pentru activitati conexe celei principale si asigurarea acesteia cu utilitile necesare.
Studiul de Fezabilitate cuprinde partea tehnic structurat n studii de teren, determinri de
laborator, soluii tehnice analizate i propuse, ct i partea economic structurat n devizul
general, indicatori tehnico-economici i analiz economic, tratnd astfel principalele soluii i
condiii de eficien ale investiiei.
Sunt efectuate o serie de studii i proiecte prin care este analizat calitatea apei i se
prevd o serie de msuri care vor contribui la meninerea i mbuntirea ecologic a zonei.

Proiectul cuprinde amenajarea a 2 obiecte principale, dupa cum urmeaz:

- Obiect 1. CORP CLADIRE Parter ACTIVITATI CONEXE;
- Obiect 2. INSTALATIE TELESKI NAUTIC.


2.1.2. Entitatea responsabil cu implementarea proiectului este:
- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANA,
adresa: Bd. Tomis nr. 51, Constana, jud. Constana.


2.2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.a. Concluziile studiului de prefezabilitate
Nu este cazul.

2.b. Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse
Astfel, n urma analizrii situaiei din punct de vedere tehnico-economic s-au propus trei
scenarii, dup cum urmeaz:
- scenariul 0 situaia actual fr proiect.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
7

- scenariul 1 - n care se propun lucrri de execuie, pe amplasamente, constnd n construciile
amintite la punctul 1: cladire Parter activitati conexe si teleski nautic ;
- scenariul 2 in care se propune realizarea unor amenajari pentru practicarea Schiului Nautic.
Astfel, in cadrul acestui scenariu se preconizeaza amenajarea pe mal a unor cladiri
identice cu cele prezentate la Scenariul 1, si anume: cladire Parter activitati conexe, iar pe luciul
apei, instalatia de teleski va fi inlocuita cu 7 barci ce vor avea o capacitate suficient de mare
pentru a permite tractiunea schiorilor (figura urmatoare).


Caracteristici tehnice:
- Lungime aprox. 6.65 m
- Latime: aprox. 2.41 m
- Pescaj: 0.60 m
- Putere: variabil 345 410 CP
- Consum: 30 l/ora
- Capacitate rezervor:115 l
- Pret: minim 60 000 $
Pentru a stabili scenariul optim s-a efectuat o analiza multicriteriala, care este prezentat
detaliat in capitolul 4 al prezentei documentatii.
In urma acestei analize s-a ales ca scenariu optim scenariul 1.

Scenariul recomandat este scenariu 1 care prezint urmtoarele avantaje:
- sunt lucrri care se execut cu efort financiar relativ mic si se constituie in infrastructura
necesara pentru atragerea unor fonduri importante; in acelasi timp se incadreaza in conceptul de
dezvoltare durabila a zonei care are un potential turistic foarte ridicat;
- sunt lucrri pentru care se ocup terenuri definitive cu folosin din domeniul public;
- sunt lucrari ce au impact redus asupra mediului;
- termenul de execuie al lucrrilor este relativ scurt comparativ cu investitii similare;
- intreinerea pe perioada de exploatare este uoar i cu minim de efort financiar.

MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
8

2.2.c. Descrierea constructiv, funcional i tehnologic
Obiectivul de investiii urmrete adoptarea unor soluii pentru a rentabiliza amplasamentul
propus atat prin cresterea diversitatii activitatilor de agrement ce vor putea fi practicate in zona,
cat si prin generarea de profit prin exploatarea suprafetei luciului apei Lacului Siutghiol ce are un
grad crescut de atractivitate turistica.
Promovarea investitiei se va face prin mijloacele media clasice: ziare, TV, internet, etc.
Pentru investitia descrisa in prezentul proiect se va construi un site special pe web, site care va fi
administrat de unitatea responsabila pentru administrarea proiectului.
Noutatea propusa de acest site dedicat va fi reprezentata de posibilitatea de rezervare on-
line a biletelor conform cu programul de functionare al teleskiului.

2.2.c.1. Situatia existenta
Pe malul lacului Siutghiol, in zona de amplasament propusa se afla in acest moment 2
constructii, cladire 1, Parter, in prezent dezafectata (a.c. la sol 48mp) si cladire 2 , Parter, cu
functiunea de restaurant (a.c. 271mp). In zona de lac propusa pentru instalatie teleski nu se
gasesc amenajari.
2.c.2. Solutia propusa
In locatia mentionata se propune amplasarea, pe oglinda apei a unui circuit de teleski
nautic, in a carui zona de start se va regasi o cladire adapostind functiuni conexe necesare
functionarii sistemului (cum ar fi vinzarea de cartele acces, inchiriere echipament, mentenanta
administrare etc.).
Tot pe malul lacului se va studia amplasarea, de-a lungul traseului de ski, a unor tribune
sau banci pentru spectatori.
2.2.c.2.1. Functiuni asigurate
Functiunea principala circuit teleski nautic
- circuit de cabluri lungime 750ml sustinut de 5 stilpi (a.c. proiectie 673,9mp/stilp)
- pasarele de siguranta in total 228ml 456 mp.
- zona de start (ponton cu rampa lansare skiori) 80,00mp
Functiuni conexe (cladire servicii)
CORP A:
receptie/hol acces 22.30 mp
holuri circulatii 30.70 mp
vestiare, dusuri si grupuri sanitare utilizatori teleski 44.20 mp
depozitare echipamente 28.20 mp
punct prim ajutor 8.50 mp
CORP B:
spatii anexe destinate personalului (oficiu, vestiare) 15.50 mp
Centrala Termica 3.60 mp
depozit 18.10 mp
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
9

Reelele de utiliti necesare pentru branarea obiectivului (alimentare cu energie electric,
alimentare cu ap i canalizare menajer, alimentare cu gaze naturale) sunt situate in imediata
apropiere a acestuia.

2.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI
2.3.a. Zona i amplasamentul
2.3.a.1. Caracteristici generale ale zonei
Amplasamentul se afla in zona de sud a statiunii Mamaia, in apropierea Aquamagic
conform propunerii S.C.Kalinia Proiect in cadrul PUD.
Zona din lac aferenta viitoarei investitii are o suprafata de cca. 6.5 ha.
In zona amplasamentului lacul Siutghiol are o adancime de cca.1 - 4 m.
Lacul Siutghiol este un lac de origine lagunar, cu ap dulce, aprut prin bararea unui golf
marin de ctre cordonul litoral. Apa lacului curge spre mare prin lacul Tbcrie. n acest scop, n
partea sudic, n zona Satului de Vacan, s-a amenajat un stvilar cu deversor cu lime de
3,75 m, avnd cota coronamentului de cca. +1,93 m nivel MN i dou stvilare cu limea de 0,80
m. Aceste instalaii pot evacua n Lacul Tbcrie debitul de 5 mc/sec. Suprafaa lacului este de
cca. 19 kmp (190 ha), iar conturul face parte din diverse zone administrative ale litoralului.
Alimentarea cu ap a lacului se realizeaz n principal din subteran, prin intermediul
izvoarelor, avnd debite de cca. 0,5 mc/sec., bazinul de recepie terestru avnd un aport
nesemnificativ la debitul anual de alimentare, dei are o suprafa de 72,2 kmp.
Nivelul mediu multianual este +1,6 m MN i variaz n funcie de aportul de precipitaii,
evapotranspiraie etc. Nivelul maxim este de +2,2 m MN. Adncimile ajung pn la cca. 4,6 m, iar
izobata de -2,50 m se regsete practic pe ntreaga suprafa a lacului, cu excepia zonelor de
mal unde adncimile scad.
Nivelul apei n lac este reglat prin deversorul stvilar care asigur legtura cu Lacul
Tbcrie i de aici n mare, printr-un canal cu stvilar situat n zona Pescrie.
Lacul Tbcrie este adiacent lacului Siutghiol, se afl n partea de nord-est a Municipiului
Constana i sud-vest a staiunii Mamaia, n imediata apropiere a Mrii Negre. Lacul este
amplasat ntr-un parc de agrement al Municipiului Constana (Sat de Vacan, Staiunea Mamaia,
Complexul muzeal Delfinariu, Baza nautic), iar pe malul sudic se afl i biserica Sf. Mina.
Lacul Tbcrie este un liman fluvio-marin, format prin bararea unei vi de ru cu
aluviunile marine ale cordonului litoral Mamaia. Suprafaa lacului este de 84,8 ha, adncimea
medie de 1,5 m i cea maxim de cca. 3 m i la acest lac bazinul hidrografic este redus. Lacul
comunic cu Marea Neagr printr-un canal cu stvilar situat n partea sa estic n zona Pescrie.
Circulaia apei are loc dinspre lacul Siutghiol spre lacul Tbcrie i de aici n apele Mrii
Negre, surplusul de ap al lacului Siutghiol este deversat prin stvilar cu debite de scurgere
variabile de la zero la 0,45 mc/sec. Nivelul Mrii Negre oscileaz n funcie de direcia vnturilor,
variaiile fiind de plus sau minus 0,5 m.
n mare exist un curent litoral nord-sud care transport i aluviunile fine provenite n
principal de la fluviile care se vars n nord-estul Mrii Negre.
Adncimea apei n Lacul Siutghiol variaz de la zero la cca. 4,6 m fa de nivelul minim. n
zona viitorului Teleski Nautic, adncimea minim este de cca. 1,0 m.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
1
0

Nivelul Lacului Siutghiol variaz n funcie de debitul de alimentare, evapotranspiraie,
consum etc. Acest nivel este reglat printr-un stvilar deversor aflat la legtura cu lacul
Tbcrie, care este conectat la mare cu un alt stvilar deversor.
Stvilarul dintre lacuri are cota de +2,0 m MN, astfel c nivelul de exploatare al Lacului
Siutghiol este de 2,0 m MN 0,2 m.
Stvilarul dintre Lacul Tbcrie i Marea Neagr are cota de cca. +1,6 m MN.
Nivelul minim n lac poate fi considerat la +1,5 m MN, iar cel maxim la +2,2 m MN, aa
cum rezult i din msurtorile efectuate la staia hidrometric Mamaia Bi n ultimii 5 ani. Exist
deci o variaie a nivelului apei de max. 0,7 m ce trebuie luat n considerare ca ipotez de
referin.
2.3.a.2. Caracteristici morfologice, geologice si hidrogeologice generale ale zonei
Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat se incadreaza in Dobrogea
Centrala delimitata la sud de falia Palazu, la nord de falia Peceneaga-Camena, la vest de Dunare
si la est coboara sub Marea Neagra.
Formatiunile caracteristice Dobrogei centrale sunt sisturile verzi pe care s-au depus
formatiuni jurasice si in zona lacului Siutghiol formatiuni sarmatiene de natura calcaroasa.
Faleza Palazu delimiteaza Dobrogea centrala la sud si a fost identificata prin investigatii
geofizice si prin foraje in zona Constanta-Palazu Mare. In lungul acestei falii cristalinu de Palazu
incaleca peste formatiunea sisturilor verzi de la sud spre nord.
Din punct de vedere morfologic, Dobrogea centrala se prezinta sub aspect de peneplena
strabatuta de vai putin adanci care sunt tributare la bazinul hidrografic al Dunarii si la bazinul
hidrografic al Marii Negre in care se incadreaza si lacurile Sinoe,Tasaul si Siutghiol.
Din punct de vedere hidrogeologic se evidentiaza o directie preponderenta a curentului
natural de apa freatica de la vest spre est, respectiv dinspre lacul Siutghiol spre Marea Neagra.
In zona cordonului litoral alcatuit din nisipuri permeabile se constata o stratificare a apelor
subterane: pana la adancimea de cca. 16m, apa dulce alimentata din lacul Siutghiol si sub 16m
adancime, apa Marii Negre cu densitate mai mare.
Asa cum s-a mentionat mai sus Lacul Siutghiol este un lac de origine lagunara cu apa
dulce ce curge catre mare prin lacul Tabacarie, format prin inchiderea unui golf marin de catre
cordonul litoral. Acest cordon are latimea variabila (intre 300-600m) si este constituit din nisipuri
fine si nisipuri cu intercalatii maloase, fiind format din depunerile aluvionare fluviale ale Dunarii,
transportate de curentul litoral cu sens dominant N-S.
Reteaua hidrografica aferenta bazinului de receptie a lacului Siutghiol este constituita din
vaile: Cismelei, Caragea, Canare, Carierei si Valea Neagra, care au un aport nesemnificativ.
In zona amplasamentului cercetat se intalnesc nisipuri cu cochilii foarte uniforme, avand ca
fractiuni granulometrice dominante nisip mediu si fin.
Stratul de nisip are grosimi mai mari de 6m, acesta fiind in general in stare afanata.
2.3.a.3. Clima
Clima perimetrului cercetat este temperat continentala, avnd urmatorii parametrii:
- temperatura medie anuala...................................... + 11.2o C
- temperatura minima absoluta................................. - 25.0o C
- temperatura maxima absoluta................................. + 38.5o C
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
1
1

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 378.8 mm si reprezinta media valorilor
nregistrate de-a lungul a 10 ani.

Clima este moderata cu verile calduroase si secetoase iar iernile slabe in precipitatii,
geroase si cu vanturi puternice.
Regimul climatic se caracterizeaza prin veri calduroase, uneori toride si secetoase precum
i ierni putin friguroase, marcate adeseori de viscole puternice in arealul continental.
Influenta Marii Negre si a Dunarii asupra regimului termic se manifesta in sezonul cald al
anului prin scaderea usoara a mediei termice lunare iar in anotimpul rece prin actiunea ei
moderatoare, care determina temperaturi mai putin coborate.
Temperatura medie anuala oscileaza in jurul valorii de 11 grade Celsius (ianuarie 0 1
grade Celsius; iulie 22 23 grade Celsius).
Precipitatii, medie anuala 370,5 mm (ianuarie 20 30 mm; iulie 30 45 mm).
Vanturile bat in general din N si NE in zona litoralului si dinspre NV in zona continentala.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
1
2
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:
- iarna 83.4 mm
- primavara 86 mm
- vara. 108.5 mm
- toamna 100.9 mm

Un alt factor important al climei l reprezinta
determinarea marimii si directiei vnturilor.
Directiile predominante ale vnturilor sunt: cea nordica (21.5%) si cea vestica (12.7%).
Calmul nregistreaza valoarea procentuala de 15.2%, iar intensitatea medie a vnturilor la scara
Beaufort are valoarea de 2.4 4.3 m/s
2.3.a.4. Date seismice
Conform Codului de proiectare seismica Partea I Prevederi de proiectare pentru
cladiri P100-1/2006, amplasamentul cercetat se gaseste n zona de hazard seismic caracterizata
prin ag=0.16g, ag reprezinta acceleratia terenului pentru proiectare determinata pentru intervalul
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
1
3

mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 ani. Aceasta valoare se foloseste pentru calculul
structurilor la starea limita ultima. Perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns este Tc
=0,7.2.3.a.5. Adncimea de nghet
Conform STAS 6054-77- Teren de fundare - ADNCIMI MAXIME DE NGHE -
Zonarea teritoriului Romniei, adncimea maxima de nghet este de 0.80 m, iar frecventa medie
a zilelor de nghet cu T < 0 C este de 68.9 zile/an.
2.3.b. Statutul juridic al terenului care urmeaz a fi ocupat
Lucrarile se realizeaza pe luciul de apa al Lacului Siutghiol (64 648,50 mp), precum si
teren liber (383,15 mp). Din punct de vedere juridic luciul de apa aferent realizarii investitiei se afla
in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta (Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Constanta nr.44/24.09.2007 privind emiterea acordului in vederea aprobarii trecerii
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
1
4

unei parti din cuveta Lacului Siutghiol din domeniul public al statului si administrarea Administratiei
Nationale Apele Romane in domeniul public al Municipiului Constanta si administrarea Consiliului
Local Constanta / Legea nr. 42/2010 privind darea in administrarea autoritatilor administratiei
publice locale a unor bunuri aflate in domeniul public al statului)

Terenul aferent realizarii investitiei face parte din domeniul privat al Municipiului Constanta,
fiind situat in intravilanul Municipiului Constanta.

Cladirea este pozitionata astfel:
pe latura estica distanta fata de limita de proprietate constituita de Bd. Mamaia este de
6.55m, 16.10m la axul drumului
pe latura vestica fata de limita constituita de malul lacului Siutghiol 7.00 m
pe latura sudica fata de limita de proprietate 2.50 m
pe latura nordica, fata de limita de proprietate 2.95m
Instalatia teleski se inscrie intr-un dreptunghi cu dim. (123 x 417) m, cu latura lunga
paralela cu malul.
Indicatori urbanistici
suprafata de referinta teren 383,15 mp (conform plan PUD iulie 2007)
suprafata de oglinda apa afectata sistemului teleski 64.648,50 mp
Suprafata construita la sol 202,90 mp (152,60 mp corp A +50,30 mp corp B)
Suprafata desfasurata totala a cladirii 202,90 mp
Procent de ocupare a terenului POT existent 0,00%; POT propus 52,95%
Coeficient de utilizare a terenului CUT existent 0.00; propus 0,52
H max= 3,55 m
Suprafata afectata de sistem teleski (inclusiv pasarele si ponton) 3.905,5 mp
A.c.d. totala a investitiei 4.108,40mp

2.3.c. Situaia ocuprilor definitive de teren
Pentru investitia propus, lucrrile ce urmeaz a se executa ocup o suprafa de teren
definitiv conform descrierii de la punctul 2.3.b., reprezentnd cele 2 obiecte propuse pin proiect
(vezi pl. de situatie).
Suprafaa temporar ocupat de lucrri (banda de lucru si organizarea de santier) este de
cca. 600 mp care reprezinta drumul de acces din Bdul Mamaia la amplasamentul cladirii Parter
propuse, i care dup terminarea definitiv a lucrrilor va constitui accesul din Statiunea Mamaia
la obiectiv.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
1
5

2.3.d. Studii de teren
2.3.d.1. Studii topografice
Studiul topografic, intocmit de SC TOPOCADSERV SRL si consta in:
A. Piese scrise:
Memoriu tehnic privind realizarea studiului topografic pentru obiectivul Teleski nautic,
Statiunea Mamaia
B.Piese desenate:
Plansa 1, Ridicare topografica mal Lac Siutghiol in dreptul Aqua Park;,
Plansa 2, Pozitionare foraje geologice Teleski nautic.
2.3.d.2. Studii batimetrice
Studiul batimetric este intocmit de SC INSERT SRL Constanta si const in :
A. Piese scrise
Memoriu tehnic
B. Piese desenate
1. Plan de amplasare in zona si plan batimetric general sc 1:5000
2. Plan de situatie sc 1:2000 Gradul de acoperire cu masuratori si Modelul digital al terenului
3. Plan batimetric general sc 1:2000
4. Plan batimetric de detaliu sc 1:1000
5. Profile transversale
Ridicrile topografice au fost fcute in coordonate topografice sistem STEREO 70, in plan
de referinta Marea Neagr 75.
2.3.d.3. Studiu geotehnic
Pentru stabilirea conditiilor geotehnice in amplasament si recomandarea solutiilor de
fundare pentru infrastructurile aferente amenajarii Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalatii de
agrement nautic pe lacul Siutghiol- faza S.F., a fost realizat un program de investitii care a
cuprins:
- lucrari de teren;
- lucrari de laborator;
- lucrari de birou de interpretare a rezultatelor, calcule specifice;
- elaborarea studiului cu recomandari si concluzii.
Avand in vedere specificul amplasamentului (preponderent in apa) cat si cerintele tehnice
de proiectare (faza S.F.) s-au propus si executat foraje la uscat si pe apa, cu prelevare de probe si
incercari de penetrare standard (SPT).
De asemenea pentru completarea informatiilor pe doua profile caracteristice, s-au efectuat
masuratori geoelectrice.
Forajele au fost executate prin forare mecanica cu diametrul de 300mm pana la
adancimea de 10m si apoi in adancime cu diametrul de 250mm.
Cotele de la care s-au realizat forajele sunt diferite dupa pozitia lor.
Astfel au fost executate 10 foraje geotehnice numerotate F.1...F.10, fiecare cu adncimi
de 20 m.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
1
6

Amplasarea forajelor este prezentata in plansa 1 (conform Studiului Topografic executat de
TOPOCADSERV Constanta).
Forajele au fost executate de catre I.N.C.D.I.F. ISPIF; pozitiile acestora sunt figurate pe
planul de situatie (plansa nr.1); cotele terenului in dreptul forajelor au fost considerate conform
aceluiasi plan de situatie mai sus amintit.
Forajele geotehnice s-au executat dupa cum urmeaza:
- pe mal: forajele F1 in partea nordica, F2 in partea sudica;
- in lac: - forajele F3, F4, F5, F6 si F7 in nord;
- forajele F8, F9, F10 in sud.
Forajele au fost executate cu o instalatia semimecanica, in sistem rotativ, cu coloana
metalica de sustinere a peretilor gaurii de sonda.
Din foraje au fost recoltate probe de pamnt tulburate si netulburate pentru determinari de
laborator geotehnic si probe din apa subterana pentru analize chimice conform STAS 1242/4-85
,,Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamnturi.
Probele tulburate au fost recoltate la intervale de adncimi de 1m. Probele netulburate au
fost recoltate in stuturi metalice cu pereti grosi, intercalate intre probele netulburate, pna la talpa
fiecarui foraj.
In forajele F.4...F.10, la intervale de adncimi de 2 m, intercalat intre adncimile de
prelevare a probelor netulburate, s-au efectuat incercari de penetrare dinamica standard (SPT) in
gaura de foraj, conform SR EN ISO 22476-3/2006.
Stratificatia terenului
In baza rezultatele de laborator, au fost intocmite si anexate documentatiei, profilele
unitare ale forajelor F.1... F.10 si 3 sectiuni geotehnice prin amplasament, care confirma in
general elementele geotehnice determinate, atat in studiile executate anterior in zona, cat si din
masuratorile geofizice.
Cotele terenului in dreptul forajelor de pe mal, indicate pe profilele unitare, au fost
apreciate dupa cotele figurate pe planul de situatie primit de la beneficiar. Pentru forajele de pe lac
cota nu a putut fi aproximata.
In baza acestor piese, stratificatia terenului poate fi schematizata pe intervale deadncimi, astfel:
Pe mal (forajele F1 si F2):
0,000,80 (F2) - 1,00m (F1): Umplutura (sol vegetal si nisip).
0,80 (F2) - 1,00m (F1)9,00 (F1) 9,60m (F2): Nisip mediu-mare-fin, cenusiu, afanat la
mediu indesat, micaceu.
9,00 (F1) 9,60 (F2)10,10 (F1) 10,30m (F2): Orizont prafos nisipos, mediu indesat; in
forajul F2 orizont prafos nisipos argilos mediu indesat.
In forajul F1, pe intervalul de adancime 10,10 11,30 s-a intalnit o lentila de argila galbuie
cenusie, plastic vartoasa, cu resturi de cochilii.
10,30 (F2) 11,30m (F1)...20m (F1 si F2): Nisip cenusiu, mediu indesat, micaceu; in
forajul F1 nisip prafos cenusiu, mediuindesat, micaceu.
Pe lac (forajele F3...F10):
Adancimea apei cuprinsa intre 0,002,40 (F7) 4,20m (F3);
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
1
7

2,40 (F7) 4,20m (F3)6,70 (F7) 8,30m (F3): Nisip cenusiu, afanat la mediu indesat, cu
fragmente de cochilii.
6,70 (F7) 8,30m (F3)...8,60 (F6) 11,20m (F10): Orizont format din alternanta de argile,
argile prafoase, argile nisipoase, nisipuri prafoase, nisipuri argiloase, praf nisipos, cenusii, plastic
consistente sau mediu indesate.
8,60 (F6) 11,20m (F10)...15,30 (F9) 17,70 (F3) 20,00m (F8, F9 si F10): Nisip
cenusiu, mediu indesat, cu fragmente de cochilii in forajele F3, F4, si F10; prafos in forajele F8 si
F9, argilos in F10. In forajele F9 si F10, pe intervalele de adancime
15,30 17,50m si respectiv 16,30 18,40m s-a interceptat o lentila de argila nisipoasa,
cenusie-galbuie, plastic consistenta.
15,30 (F9) 17,70 (F3) 20,00m (F3, F4, F5, F6 si F7): Orizont coeziv, alcatuit din argile
prafoase si argile nisipoase, cenusii, plastic consistente.
In forajul F7 se intalneste o lentila de nisip argilos, cenusiu, plastic consistent.
Masuratorile geoelectrice s-au realizat prin metoda sondajului electric vertical urmarind
determinarea in amplasament a adancimii de aparitie a calcarelor (in stare compacta) si a
stratificatiei depozitelor acoperitoare alcatuite din nisipuri si argile.
Masuratorile geoelectrice s-au efectuat pe 3 profile.
Din probele prelevate din foraje s-au efectuat n Laboratorul geotehnic I.N.C.D.I.F.- ISPIF,
autorizat cu nr. 227/30.06.2004 de ISC ca laborator de grad I (National), pe probe tulburate
ncercari de identificare si clasificare a materialelor, iar pe probele netulburate ncercari de
evidentiere a starii naturale a materialelor (umiditate si ndesare) si a proprietatilor mecanice
(deformabilitate).
2.3.e. Caracteristicile principale ale construciilor
Obiectivul general al prezentului studiu de fezabilitate este de a evalua posibilitatile de
realizare a infrastructurii necesare pentru functionarea Teleskiului Nautic in amplasamentul
propus, ceea ce va duce la crearea unor facilitati de agrement care sa completeze si sa
sporeasca atractivitatea zonei.
Scopul proiectului stabilete obiectivele precum i rezultatele ateptate in funcie de
punctul de plecare i de particularitile locale.
Astfel s-au propus spre amenajare

- Obiect 1. CORP CLADIRE Parter ACTIVITATI CONEXE;
- Obiect 2. INSTALATIE TELESKI NAUTIC.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
1
8

Solutiile tehnice constructive sunt prezentate in cele ce urmeaza.
- Obiect 1. CORP CLADIRE (Parter) ACTIVITATI CONEXE (Corp A si Corp B);
Teren de fundare
Conform studiului geo intocmit de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -
DEZVOLTARE PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" BUCURESTI,
presiunea conventionala de baza este de 150kPa.
La data executiei forajelor, apa subterana a fost interceptata in forajele F1 si F2 (efectuate
pe mal) la adncimea de 1,40m si respectiv 1,30m.
Pentru asigurarea protectiei impotriva infiltratiilor,constructiile vor fi prevazute cu trotuar
etans cu latimea de cel putin 1,00 m cu panta spre exterior care sa conduca apele meteorice la un
sistem de evacuare. Intre constructii si marginile sapaturilor se vor realiza umpluturi bine
compactate.
Se vor lua masuri de hidroizolatie la fundatie.
Infrastructura
Sistemul de fundare pentru Corpul A este unul mixt, alcatuit din fundatii izolate si continue.
Fundatiile izolate sunt tip talpa de beton armat, avand in plan (175x145) cm, iar in elevatie o
inaltime de 50cm.
Grinzile de echilibrare sunt dispuse unidirectional si au o latime de 25cm si inaltime de
85cm. Acestea impreuna cu talpa armata a fundatiei izolate sunt asezate pe un strat de egalizare
din beton simplu (C12/15) cu grosimea de 10cm. Fundatiile continue sunt realizate din grinzi de
fundare de 25cm cu inaltimea de 85cm, asezate pe un bloc de beton simplu de 60cm.
Fundatia Corpului B este realizata dintr-o retea de grinzi continue de fundare, din beton
armat, dispuse ortogonal.
Grinzile au o latime de 25cm si o inaltime de 85cm. Acestea sunt asezate pe o talpa
continua de beton simplu ce au o latime de 50cm si inaltimea de 50cm.
Suprastructura
Suprastructura Corpului A este alcatuita dintr-un sistem tip cadre de beton armat. Structura
de rezistenta are o singura deschidere si trei travee. Cladirea are un singur nivel cu o inaltime de
3.15m (3.55m la atic).
Cadrele de beton armat sunt alcatuite din stalpi rectangulari cu dimensiuni de (25x55) cm.
Elementele verticale sunt conectate la nivelul planseului cu grinzi transversale marginale cu
dimensiunea de (25x60) cm, grinzi transversale interioare de (25x45) cm.
Grinzile longitudinale sunt de forma dreptunghiulare cu dimensiunile de (40x45) cm.
Cadrele de beton armat sunt rigidizate printr-un planseu de beton armat monolit de 20cm.
Corpul B este de asemenea realizat dintr-un sistem tip cadre de beton armat.
Corpul B are un regim Parter, cu o inaltime de nivel de 3.10m (3.55m la atic).
Sistemul tip cadre de beton armat este alcatuit din stalpi rectangulari cu dimensiunile de
(25x35) cm. Grinzile care inchid cadrele au dimensiuni de (25x45) cm si (25x55) cm pentru grinda
transversala marginala din axul 3. Planseul ce rigidizeaza cadrele de beton armat este realizat din
beton armat monolit si are o grosime de 13cm.


MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
1
9

Compartimentarile interioare
Compartimentarile interioare se vor realiza din zidarie si/sau din pereti usori din gips carton
pe structura metalica.
Compartimentarile exterioare
Compartimentarile exterioare se vor realiza din zidarie ori pereti cortina.
Acoperirea
Acoperirea imobilului se va realiza in sistem terasa necirculabila. Apele pluviale vor fi
preluate prin sifoane de terasa prevazute cu parafrunzar. Pe intreg perimetrul terasei a fost
prevazut un atic cu glaf din tabla vopsita in camp electrostatic.Terasa va fi termo-hidroizolata.
Finisaje
Finisajele interioare

Finisajele interioare vor tine seama de reglementarile impuse de HG 924/2005.
Pentru spatiile tehnice (depozite):
pardoseli - beton sclivisit
pereti - vopsitorie lavabila
tavane - suspendat, casetat
Pentru vestiare, grupuri sanitare si oficii:
pardoseli - placare ceramica
pereti - placare ceramica
tavane - suspendat gips carton spatii umede, vopsitorie lavabila
Pentru holuri, receptie:
pardoseli - placare ceramica
pereti - vopsitorie lavabila
tavane - suspendat gips carton, vopsitorie lavabila
Pentru spatiile destinate personalului:
pardoseli - placare ceramica
pereti - placare ceramica, vopsitorie lavabila
tavane - suspendat, casetat

Finisaje exterioare

Cladirea va fi finisata la exterior cu placi piatra calcar Dobrogea, fisii 15cm cu lungimi
variabile, respectiv tencuieli silicatice colorate in masa (culoare alb).
Tamplaria se va realiza din aluminiu, cu geam termopan LOW E.
In anumite zone, vitrajele vor fi protejate de parasolare (riflaj) din baghete din lemn
(propunere salcim aburit). De asemenea, a fost prevazuta o zona de brisesoleiluri in zona de
acces.
Placarile exterioare pentru pardoseli vor fi realizate din granit bej deschis, fiamat, respectiv
decking lemn in zona de acces.
Stilpi teleski metal protejat pt. medii umede/saline, culoare gri.

MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
2
0

Rezistenta
Structura de rezistenta a celor doua corpuri A si B este realizata din beton armat monolit.

Materiale:

Egalizare, talpa de beton simplu: beton C12/15
Grinzi de fundare si cuzineti: beton C20/25 armtur OB37, PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C
Grinzi: beton C20/25, armtur OB37, PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C
Stlpi: beton C20/25, armtur OB37, PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C
Planee: beton C20/25, armtur OB37, PC52,
BST500S- clasa de ductilitate C

Instalatii
Instalatii sanitare

Instalatii de alimentare cu apa menajera rece/calda

Instalatii interioare de alimentare cu apa potabila rece
Au rolul de a asigura debitele specifice si presiunile necesare la armaturile obiectelor
sanitare.
Alimentarea cu apa potabila se va realiza printr-un bransament la reteaua stradala
existenta, iar consumul se va contoriza cu ajutorul unui apometru montat in caminul de
bransament.
S-au prevazut obiecte sanitare in grupurile sanitare, atat in corpul A (zona vestiare
vizitatori), cat si incorpul B (zona vestiare personal).
Instalatia se va executa cu conducte din teava de polipropilena cu insertie, imbinata prin
polifuziune, cu fitinguri de imbinare din acelasi material.
Conductele se vor izola cu cochilii din cauciuc sintetic expandat, pe tot traseul lor, cu
exceptia legaturilor la obiectele sanitare.
Asigurarea debitului si a presiunii necesare se va face de catre reteaua de apa potabila
stradala:
Q
inst
= 2.82 l/s;
P = 20 mH
2
O
Instalatii interioare de alimentare cu apa calda de consum
Au rolul de a asigura debitele specifice si presiunile necesare la armaturile obiectelor
sanitare.
Prepararea apei calde de consum se va face de catre un cazan amplasat in spatiul tehnic.
Instalatia se va executa cu conducte din teava de polipropilena cu insertie, imbinata prin
polifuziune, cu fitinguri de imbinare din acelasi material.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
2
1

Conductele se vor izola cu cochilii din cauciuc sintetic expandat, pe tot traseul lor, cu
exceptia legaturilor la obiectele sanitare.
Obiecte sanitare.
Lavoarele sunt prevazute din portelan alb, cu picior, cu baterii monocomanda montate
direct pe obiectul sanitar.
Vasele de closet sunt din portelan alb, cu iesire laterala. Vasul de spalare se monteaza la
semiinaltime, fiind din material plastic.
Sifoanele pentru lavoare si spalatoare sunt din PP alba, cu dop de curatare.
Pentru preluarea apelor de pe pardoseli din grupurile sanitare s-au prevazut sifoane de
pardoseala.
Cazile de dus vor fi montate in cabine, cu baterie de perete.
Obiectele sanitare (spalatoare, lavoare) vor fi dotate cu baterii monocomanda stative, a
caror racordare la instalatii se va executa cu racorduri flexibile.

Instalatii de canalizare menajera si pluviala
Au rolul de a asigura evacuarea apelor uzate menajere, prin scurgere libera, la caminul de
racord la reteaua publica de canalizare.
Instalatia se compune din conducte de legatura de la obiectele sanitare la coloanele
verticale si colector de evacuare racordat la caminul de racord la reteaua publica de canalizare.
Instalatia se va executa cu conducte din tuburi de polipropilena ignifuga, imbinata prin
mufe si inele de etansare de cauciuc.
Coloanele de canalizare se vor prelungi peste terasa, la partea superioara, cu conducte de
ventilare naturala, terminate cu caciula de protectie.
Pe coloanele de canalizare a apelor uzate menajere se va monta cate o piesa de curatire,
la cca. 80 cm de la pardoseala finita, la fiecare nivel al cladirii.
Prin masurile luate se asigura protectia apelor subterane.
Apele evacuate la reteaua publica de canalizare respecta prevederile Normativului pentru
conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate C90.

Instalatia de stingere a incendiilor
Necesarul de materiale initiale P.S.I. se va stabili in conformitate cu prevederile Normelor
de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice,
transporturilor si locuintei NP-073-02.
Amplasarea dotatiilor PSI se va face de catre beneficiar, urmarindu-se ca locul de
amplasare sa fie vizibil si usor accesibil.
Intretinerea materialelor se va face conform cartilor tehnice si Normativului P.S.I. Dupa
fiecare intrebuintare mijloacele initiale vor fi curatate, completate si asezate la locul lor.
-stingator portabil cu spuma mecanica SM9 buc 8
-stingator portabil cu praf si CO2 - P 10 buc 1
-stingator portabil cu spuma chimica SC9 buc 2

MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
2
2Instalatii de incalzire, climatizare, ventilare
Instalatii ventilare
Pentru realizarea conditiilor de confort si siguranta s-au prevazut urmatoarele sisteme :
1.Sistem climatizare.
Pentru asigurarea conditiilor de confort in cladire, se va utiliza un sistem VRV. Aerul
proaspat se va asigura pe cale mecanica prin prevederea unor recuperatoare de caldura.
Unitatea exterioara aferenta climatizarii se va amplasa pe acoperis.
2.Sistem grupuri sanitare.
Grupurile sanitare, se vor prevedea cu exhaustoare actionate de senzor de prezenta.
Canalele de ventilare se vor confectiona din materiale incombustibile CO(CA1).
Canalele de ventilare si plenumurile prin care se vehiculeaza aer tratat(racit, incalzit) se
vor izola termic.
Condensul se va colecta si evacua prin tevi din PVC, izolate termic.
Conductele de freon (freon ecologic R410) se vor realiza din teava de cupru.
Punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor de ventilare va cuprinde, conform
normativ I.5-98:
-lucrari pregatitoare;
-verificarea instalatiei;
-punerea in functiune a instalatiei;
-reglarea instalatiei;
-probarea elementelor din instalatie;
-verificarea eficacitatii globale.
Aerul evacuat in atmosfera prin sistemele de ventilare nu contine substante toxice, iritante,
microorganisme patogene, praf, gaze sau vapori combustibili.
Sistemele VRV vor functiona cu freon ecologic.
S-au luat masuri pentru utilizarea rationala a energiei:
-izolarea termica a elementelor de constructie conform C107;
-izolarea conductelor si a echipamentelor;
-automatizarea functionarii echipamentelor;
-prevederea unui programator electronic pentru controlul functionarii instalatiilor

Instalatii electrice curenti tari
Alimentarea cu energie electrica se va face pe joasa tensiune dintr-un punct de racord
existent in zona al furnizorului (ENEL DOBROGEA). Obiectivul va fi prevazut cu o firida de
bransament din care se va alimenta cu energie electrica instalatia de teleski nautic, precum si
cladirea administrativa.
Prezenta documentatie nu trateaza instalatia electrica aferenta sistemului de teleski nautic
(parte de forta, comenzi, iluminat de balizaj).
Cladirea administrativa va fi prevazuta cu un tablou electric, amplasat in camera tehnica.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
2
3

Din acest tablou vor fi alimentati cu energie electrica toti consumatorii din cadrul cladirii
(iluminat, prize, circuite de forta aferente HVAC).
Distributia energiei electrice in interiorul constructiei se va realiza cu conductoare si cabluri
de aluminiu.
Circuitele electrice vor fi dimensionate in conformitate cu consumul electroenergetic al
echipamentelor sau consumatorilor de servicii. Tabloul electric va contine aparatajul necesar
protectiei la scurtcircuit si suprasarcina al circuitelor.
Iluminatul va fi realizat cu corpuri de iluminat fluorescente si/sau incandescente cu grade
de protectie diferite in functie de amplasarea acestora.
Se va asigura iluminatul corespunzator al tuturor incaperilor din cadrul cladirii
administrative si se va realiza un iluminat arhitectural pe exteriorul acesteia.
Cladirea administrativa va fi prevazuta cu iluminat de siguranta, realizat cu luminoblocuri
8W permanente, monate pe caile de evacuare.
Pentru alimentarea diversilor consumatori din cadrul cladirii administrative vor fi prevazute
circuite de prize monofazate si trifazate precum si racorduri directe la echipamente. Toate
circuitele de prize precum si circuitele electrice care nu vor deservi echipamente cu carcasa
izolata (clasa II) vor fi echipate cu protectie diferentiala in cadrul tabloului electric.
Cladirea administrativa va fi prevazuta cu paratrasnet si cu o priza de pamant locala care
va deservi instalatiile electrice si instalatia de paratrasnet. Rezistenta de dispersie a acesteia va fi
sub 1 ohm.
Instalatia de paratraznet va realiza protectia impotriva descarcarilor atmosferice atat pentru
cladirea administrativa, cat si pentru instalatia de teleski nautic.

Curenti slabi
Pentru acest obiectiv este prevazut un sistem video cu control digital pentru a fi posibila
asigurarea unui standard ridicat de siguranta.
Proiectul cuprinde o instalatie de televiziune cu circuit inchis ce are in componenta 2
DVR-uri (DIGITAL VIDEO RECORDER - sisteme de inregistrare si redare digitala a imaginilor) si
o serie de camere video color amplasate in locurile care necesita supraveghere.
Echipamentele ce alcatuiesc sistemul sunt:
sistem de inregistrare video digitala (DVR);
monitor color;
camere video color fixe de exterior in carcasa termostatata;
sursa de alimentare neintrerupta (UPS).
In urmatoarele sectoare sunt instalate, respectiv se asigura controlul cu ajutorul camerelor
video de supraveghere:
caile de acces;
teleski.
Sistem voce date
Se prevede o retea date-voce Cat.5e. S-au prevazut prize de date-voce pentru toate
spatiile, mai putin vestiare, grupuri sanitare si spatii tehnice.

MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
2
4

Control acces
Sistemul de control acces va permite accesul controlat in zona administrativa.
Sistemul va realiza urmatoarele functii:
functia de limitare a accesului, permitand accesul in zona administrativa numai
persoanelor autorizate ;
functia de monitorizare a starii usilor (inchis/dechis) cu posibilitatea transmiterii acestor
informatii spre un dispozitiv de comanda centralizata (PC).
Sistem de detectie si avertizare efractie
Sistemul de detectie si alarmare la efractie s-a proiectat intr-o arhitectura deschisa ,in
conformitate cu prevederile standardelor EN 50131- 1 si EN 50131-6, tinind cont de destinatia
cladirii, astfel incit sa se realizeze o detectie rapida a tentativelor de efractie.
Sistemul de detectie si alarmare la efractie (SDAE) realizeaza controlul fluxurilor de acces
in interiorul cladirii. Prin modul de amplasare a elementelor de detectie se realizeaza o protectie
eficienta impotriva oricaror tentative de efractie.


- Obiect 2. INSTALATIE TELESKI NAUTIC.
Traseul teleskiului nautic va avea dimensiunile prezentate in planul de situatie.
Cablurile vor fi sustinute de 5 stalpi metalici de 18 m inaltime.
Fundarea pe fundul de lac pentru stilpii teleskiului se va face sub cota stratului de ml.,
structura solului va fi determinata in urma forajelor facute pe pozitie in faza de PT.
Stalpii se vor ancora fiecare in cate doua blocuri de ancorare pentru asigurarea stabilitatii
intregii instalatii.


Fig3. Zona de start Fig. 4. Stalp metalic si cabluri ancorate.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
2
5Fig. 5 Interventie la zona de tensionare a cablurilor Fig. 6 Circuit teleski nautic
Teleskiul nautic poate functiona intre lunile Mai Octombrie, fiind in acest fel,
producator de venituri si in extra-sezon.
Se mentioneaza faptul ca echipamentul ce actioneaza teleskiul poate functiona intr-o plaja
larga de viteze, adaptandu-se astfel la gradul de pregatire sportiva al utilizatorilor.
Pe perioada de functionare a acestuia in extrasezon (mai-iunie, septembrie-octombrie) se pot
organiza si competitii internationale fapt ce va permite cresterea atractivitatii zonei, si va duce in
mod implicit la lungirea sezonului turistic.
Pe traseul teleskiului, in cazul utilizatorilor avansati sau al competitiilor sportive, se pot instala
obstacole. O prezentare detaliata a diverselor tipuri de obstacole omologate international este facuta
la devizul obiectului 2.


Fig. 7 Obstacole pe traseul teleskiului Fig. 8 Concurs
international
Fig. 9 Concurs international


MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
2
6

Sistem Teleski
Elemente constructie Date caracteristice
Inaltime max. 12m
Aria construita la sol proiectie oglinda apa 3.905,5mp
Aria desfasurata construita 3.905,5mp
Aria utila 536mp
Volum construit 1.682,84 mc

Total ADC 4108,40mp
Total arie utila 738,90mp2.3.f. Situaia existent a utilitilor i analiza acestora
Instalatia gaze naturale joasa presiune
Alimentarea cu gaz metan a Cladirii se va face printr-un bransament nou, realizat din teava
PE, dintr-o conducta de distributie presiune redusa existenta, conform cu solutia de alimentare din
acordul de acces la sistemul de distributie al gazelor naturale eliberat de S.C. CONGAZ.
Instalatia electrica
Alimentarea cu energie electrica se va face pe joasa tensiune dintr-un punct de racord
existent in zona al furnizorului (ENEL DOBROGEA). Obiectivul va fi prevazut cu o firida de
bransament din care se va alimenta cu energie electrica instalatia de teleski nautic precum si
cladirea administrativa (Parter).
Din analiza consumatorilor si din calculul puterii active instalata , respectiv calculata,
necesare pentru asigurarea energiei electrice pentru consumatorii obiectivului de agrement din
amplasamentul urban care face obiectul investitiei MAMAIA TELESKI Realizarea unei instalaii
de agrement nautic pe lacul Siutghiol staiunea Mamaia, jud. Constana au rezultat
urmatoarele:
- Puterea instalata Pi= 97.00 kW;
- Puterea de calcul Pc= 58.20 kW;
- Coeficient de simultaneitate ks=0.6;
- Factorul de putere cos=0,92;
- Puterea aparenta S= 105.45 kVA;
- Tensiunea in retelele de joasa tensiune U=400/230 V
La dimensionarea retelei de alimentare cu energie electrica JT s-a tinut seama de puterea
instalata si calculata maxima al intregului complex, de prescriptiile tehnice pentru dimensionarea
acesteia (PE 132/2003, NTE 007/00/2007, PE 022/1994, NTE 401/03/00, HGR 925/1995, HG
300/2006 etc.) si de situatia existenta a retelei de distributie a energie electrice de JT.
Din postul de transformare cel mai apropiat se va alimenta cu energie electrica obiectivul
turistic (teleski, parcari, zone administrative etc.), o linie de iesire de JT din PT acoperind
consumul necesar.
Conectarea consumatorului final se va realiza prin intermediul bransamentului electric
individual, dupa executarea instalatiilor electrice interioare, care se vor dimensiona in conformitate
cu prescriptiile normativului I7/2002 actualizat in 2009 si PE 155/94.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
2
7

Reteaua de alimentare cu energie electrica pe partea de JT va fi realizata cu linie electrica
subterana LES folosind cablu de tip CYABY 3X25+16 protejat in teava PVC tip ENEL cu Dn 70
mm.
Cablul propus se va monta intr-o transee cu l1 = 0,70 m, l2 = 0,5 si h = 0,9 m, pe un strat
de nisip de 10 cm grosime si acoperita cu un alt strat de nisip de 30 cm grosime, el alimentand
consumatorii prin intermediul unei firide bransament. .
Pentru realizarea investitiei este necesara ocuparea urmatoarelor suprafete de teren:
Denumire obiect
Ocupat definitiv Ocupat temporar
Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan
Reea alimentare cu energie electrica JT800 m x 1 m - - 800 mp -
Firida bransament 1.50 x 1 m 1.50 mp - - -
Total 1.50 mp - 800 mp -

Alimentare apa si canalizare
Este necesara racordarea la retelele edilitare de alimentare cu apa si canalizare.
Alimentare cu apa

Alimentare cu apa se va face din conducta existenta De 110 mm PEHD printr-un
bransament De 40 mm PEHD, L = 7 m, iar consumul se va contoriza cu ajutorul unui apometru Dn
25 mm clasa C montat in caminul de bransament

Canalizare menajera
Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere
provenite de la obiectele sanitare.
Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitaional prin
conducte Dn 160 mm PVC-KG la caminele de canalizare amplasate n incinta si de aici la reteaua
publica de colectare a apelor uzate menajere, aflata la o distanta de aproximativ 80 m.
Caminele de canalizare menajera din incinta vor fi circulare 1000 mm si vor avea
adancimi variabile; vor fi din polietilena cu capace nemetalice, iar la schimbarile de directie si de
panta, amplasate la distante de maxim 60 m in aliniament, vor fi prevazute cu piese de trecere
prin pereti.

Solutiile tehnice constructive sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Elemente constructie Date caracteristice
Alimentare cu apa
Conducta De 40mm PEHD 7 m
Camin apometric complet echipat cu apometru Dn 25 mm 1 buc
Canalizare menajera
Conducta Dn 160 mm PVC-KG 80 m
Camin de vizitare 3 buc
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
2
8


Canalizare pluviala
Conductele de canalizare ape meteorice se executa din PVC-KG.Asigurarea Exigentelor de Calitate conform Legii 10/1990

Clasa de importanta a imobilului este III in conformitate cu normativul P100-1/2006, iar
categoria de importanta este C - constructii de importanta normala conform HG 766/1997.
Conform Codului de proiectare seismica Partea I Prevederi de proiectare pentru
cladiri P100-1/2006, amplasamentul cercetat se gaseste n zona de hazard seismic caracterizata
prin ag = 0.16 g. ag reprezinta acceleratia terenului pentru proiectare determinata pentru intervalul
mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 ani. Aceasta valoare se foloseste pentru calculul
structurilor la starea limita ultima. Perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns este Tc
=0,7.
Gradul de rezistenta la foc este II, risc mic de incendiu.
Prin destinatia sa, imobilul se incadreaza in clasa de cladiri cu regim de functionare
partiala (1 mai-30 septembrie).
Rezistenta la Stabilitate Cerinta A1
Prin realizarea proiectului de structura, cladirile vor raspunde cerintelor de Rezistenta si
Stabilitate cerute de normativele in vigoare. (Cerinta A1 pentru constructii de beton armat).
Sistemul constructiv propus pentru cele doua corpuri este un sistem tip cadre de beton
armat monolit.

Siguranta in Exploatare - Cerinta B
Se va elabora documentatie de urmarire in timp a comportarii constructiei, conform
regulament aprobat cu HGR 766/97 si Normativ P130.
Accesibilitate:
- trotuarele de acces cu pante < 5%
- trepte de acces cu h = 15 cm
- intrerupatoare lumina amplasate la h = 1,20 m
- Hmin prize = 30 cm.
Siguranta circulatiei interioare:
- Circulatiile si holurile interioare sunt dimensionate corespunzator (minim 1.10m
latime).
- S-a prevazut deschiderea usilor conform reglementarilor asigurand accesele
principale cu gabarite de trecere corespunzatoare unei circulatii usoare.
- In cladire, parapetii ferestrelor si balustradelor vor avea inaltimea minima de 90 cm,
conform STAS 6131-79, cu exceptia zonelor unde inchiderea se face cu perete cortina.
Siguranta la foc Cerinta C
Prin realizarea proiectului imobilul va raspunde cerintelor de Rezistenta la foc cerute de
normativele in vigoare.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
2
9

Cladirea formeaza doua compartimente de incendiu.
Regimul de inaltime este Parter.
Numar de utilizatori constructie: 20 salariati (dintre care 3 in extrasezon) cate 10 pe tura;
20 persoane (vizitatori)
Numar cai de evacuare: 2.


Riscul de incendiu (categoria de pericol)
Nivel de risc :- mic
Clasele de combustibilitate si periculozitate ale principalelor materiale si substante utilizate:
- C0 pentru cladire
Surse potentiale de aprindere: instalatii electrice.
Imprejurari favorizante producerii incendiilor: nerespectarea normelor sau masurilor functionale si
de PSI.
Rezistenta la foc a constructiei: Grad de rezistenta II
Clasele de combustibilitate ale materialelor de constructie si ale materialelor depozitate:
- Stalpi, pereti portanti: C0 (beton armat, caramida) 2 ore
- Pereti neportanti: C0 (caramida)
- Grinzi si plansee: C0 (beton armat, beton armat) 45 min
- Materiale depozitate: P2, P3B, P4B.
Stabilitate la foc (estimata functie de cea mai mica rezistenta la foc a principalelor
elemente structurale) - buna
Echipare si dotare PSI
-stingator portabil cu spuma mecanica SM9 buc 8
-stingator portabil cu praf si CO2 P10 buc 1
-stingator portabil cu spuma chimica SC9 buc 2
Igiena, Sanatatea Oamneilor si Protectia Mediului Cerinta D
Cladirea este prevazuta cu grupuri sanitare si bai dimensionate si amplasate adecvat
zonelor pe care le deservesc.
Evacuarea gunoaielor se face in europubele amplasate in spatii special amenajate, pubele
care vor fi evacute de societatea de salubritate la groapa de gunoi.
Confortul termic este asigurat pasiv, prin solutiile constructive adoptate (alcatuiri, materiale
pentru podea, pereti si acoperire) si activ, prin instalatiile de incalzire si ventilatie realizate la
parametrii normati, functie de destinatia spatiilor. Incalzirea se realizeaza prin instalatia de
climatizare.
Activitatile din interiorul cladirii nu sunt generatoare de noxe.

Protectia Termica, Hidrofuga, Economia de Energie Cerinta E
Protectia Termica se realizeaza respectand constitutia peretilor exteriori plini si a tipului de
tamplarie.


MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
3
0

Protectia la Zgomot Cerinta F
Amplasamentul si vecinatatile nu ridica probleme speciale de protectie fonica.
Nivelul sonor zgomot intern cat si cel produs de diversele utilaje ce deservesc cladirea,
se va incadra in parametrii legali.

Drumuri, Platforme, Parcaje
Accesul public pietonal se va face dinspre Bd. Mamaia, printr-o alee placata cu pavele
autoblocante.
Accesul personalului angajat se realizeaza prin acelasi loc. Aprovizionarea cladirilor cu
materiale se va face in afara orelor de program (de preferat dimineata foarte devreme) pe accesul
principal.

2.3.g. Concluziile evalurii impactului asupra mediului


Din cele prezentate anterior rezult c prin realizarea activitii obiectivului, mediul este
supus activitii umane in limite admisibile.
Sursele de impurificare a atmosferei datorate circulaiei autovehiculelor pentru realizarea
obiectivului vor avea un impact redus, att in amplasamentul su, ct i in zonele cu receptori
sensibili (populaie i vegetaie).
Sursele de impurificare a atmosferei datorate proceselor tehnologice: nu este cazul.
Impactul peisagistic este pozitiv, incadrndu-se in aspectul general al zonei.
Pe perioada executiei lucrarilor
Impactul principal asupra zonelor n care se execut lucrrile prevzute n proiect se
produce n timpul execuiei lucrrilor i este cauzat mai ales de sursele de poluani ai aerului i de
zgomotul suplimentar indus de utilajele n funciune.
Circulaia utilajelor de construcie la punctele de lucru, efectuarea spturilor pentru
amenajarea terenurilor si pozarea sistemelor de utilitati, nu constituie surse de disconfort pentru
mediu. Se mentioneaza faptul ca in zona propusa pentru amplasamentul lucrarilor nu exista
populatie.
Urmtoarele activiti pot cauza un impact nedorit:
- o cretere a traficului, n special acolo unde lucrrile de construcie implic transportul unei
importante cantiti de material excavat, dnd natere la nivele ridicate ale polurii aerului;
- natura traficului crescut: de exemplu, ncrcturi mai grele i vehicule mai mari dect cele ce
sunt prezente n mod normal n zona respectiv, care pot afecta drumurile sau, prin vibraii,
proprietile;
Pentru evitarea impactului negativ, se propun urmtoarele msuri:

- Lucrrile se vor semnaliza nainte de zona antierului cu panouri de avertizare sau cu
semafoare cu lumin intermitent, oblignd conductorii auto s reduc viteza i s acorde o
atenie special circulaiei n zon.
- Se vor stabili itinerare pentru diverse categorii de transporturi, iar accesele la antiere vor fi
amplasate ct mai eficient cu putin. Pentru circulaia pietonal vor fi amenajate drumuri n
locul celor afectate, aceste drumuri fiind separate fizic de drumurile de antier.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
3
1

- Se vor lua msuri de meninere curat a prii carosabile i a acostamentelor prin curirea
roilor autovehiculelor i a drumurilor.
- Spturile deschise vor fi semnalizate corespunztor.
- Activitatea de antier se va limita numai la lucrul pe timpul zilei.
n timpul execuiei lucrrilor, vor fi utilizate unele substane toxice i periculoase, n special
produse petroliere al cror regim de depozitare, manipulare i utilizare va trebui s se conformeze
prevederilor reglementrilor n vigoare.
Pe perioada execuiei lucrrilor propuse se va monitoriza zilnic starea de funcionare a
utilajelor i mainilor de transport pentru a reduce riscul de poluare.
Dup finalizarea lucrrilor de execuie, se vor lua msuri pentru redarea n folosin a
terenului pe care a fost organizarea de antier. n cazul n care se constat o degradare a
acestora vor fi aplicate msuri de reconstrucie ecologic.
Pe perioada operarii obiectivului
Protectia calitatii apelor
Apele menajere uzate provenite de la grupurile sanitare vor fi dirijate catre reteaua publica
de canalizare.
Apele pluviale de pe casa vor fi colectate in jgheaburi si scurse in interiorul proprietatii, pe
spatiul verde, prin intermediul garguielor.
Instalatia de canalizare se va proiecta in conformitate cu Normativul I 9-94, STAS 1795-89
si toate standardele la care acestea fac referire si este compusa in principal din:
a) Instalatia interioara de canalizare ape uzate menajere.
b) Reteaua exterioara de canalizare

Protectia aerului
Evacuarea gazelor de ardere de la cazan si dispersia lor in atmosfera se face astfel incat
sa rezulte o concentratie a noxelor sub limitele admise.
Concentratiile de poluanti din gazele de ardere, S02, CO, NOx, pulberi, etc. se vor incadra
sub limitele admise de legislatia si normativele in vigoare / NTPA 001.

Protectia la zgomot si vibratii
S-au luat masuri pentru limitarea nivelului de zgomote produse de echipamentele si
armaturile instalatiilor sanitare in exploatare:
viteze maxim admise;
asigurarea caracteristicii functionale debit-presiune a armaturilor;
limitarea nivelului acustic al armaturilor din instalatiile sanitare la max. 35Db.

Protectia impotriva radiatiilor.
Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului
Impactul asupra solului si subsolului este minim, in faza de proiectare luandu-se masuri
pentru:
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
3
2

evitarea poluarii apelor subterane si a solului cu ape provenite din instalatiile de canalizare
(tuburi si piese de legatura cu grad ridicat de etanseitate etc);
stabilirea conditiilor de descarcare a apelor uzate in canalizarea publica.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Lucrarea de fata nu afecteaza ecosistemele terestre sau acvatice.
Apele uzate vor fi evacuate reteaua oraseneasca de canalizare publica.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Nu este cazul.

Gospodarirea deseurilor
Deseurile vor fi colectate pe tipuri de provenienta in pubele si depozitate intr-un loc special
amenajat, de unde vor fi evacuate.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Nu este cazul.

Lucrari de Reconstructie Ecologica
Vor fi prevazute spatii verzi, cu arbusti si iarba pe zonele afectate de santier, precum si in
incinta obiectivului.

Prevederi Pentru Monitorizarea Mediului
Nu s-au prevazut dotari speciale pentru monitorizarea mediului.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
3
3


3. DURATA DE REALIZARE I ETAPELE PRINCIPALE
3.1. Costurile estimative ale investiiei
Devizul general i devizele pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiii, s-a elaborat
conform metodologiei prevzute in HG 28/09.01.2008 publicat in MO nr.48 din 22.01.2008.
La baza estimrii cheltuielilor necesare realizrii lucrrilor prevzute au stat devizele pe
obiect, evalurile cantitilor de lucrri i a preurilor unitare precum i estimrile pe baza
de deviz financiar a cotelor cheltuielilor aferente implementrii proiectului.
Acest capitol include :
Devizul general, conform HG 28/09.01.2008 publicat in MO nr.48 din 22.01.2008 .
Devize pe obiect, conform HG 28/09.01.2008 publicat in MO nr.48 din 22.01.2008
Devizul pe obiect delimiteaz valoarea categoriilor de lucrri din cadrul obiectivului de
investiie.
Devizul pe obiect este sintetic i valorile lui s-au obinut prin insumarea valorilor categoriilor
de lucrri ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrri s-a stabilit estimativ, pe baza
cantitilor de lucrri i a preului acestora in EURO, exclusiv TVA.
La valoarea total s-a aplicat TVA 24%, obinndu-se astfel TOTAL DEVIZ PE OBIECT.
Costurile totale estimate in devizele pe obiect, sunt exprimate in devizul general in mii lei
fr TVA i cu TVA i in mii EURO, fr TVA i inclusiv TVA. S-a considerat o rata
de schimb de 4,2943 lei pentru 1 EURO (in preturi INFOREURO Decembrie 2010).
La TOTAL i TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizat parte de cheltuieli
care reprezint construcii-montaj (C+M).
Lucrrile de construcii-montaj sunt cele prevzute la cap/subcap. 1.2.,1.3, 2, 4.1, 4.2, i
5.1.1.
Devizul general intocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate se actualizeaz dup
incheierea contractelor de achiziie de lucrri, pe baza cheltuielilor legal efectuate pn la
acea dat i a valorilor rezultate in urma aplicrii procedurilor de achiziie de lucrri i
servicii, rezultnd valoarea de finanare a obiectivului de investiie.
Valoarea totala a devizului general estimativ in mii lei/euro este:
INV/C+M fr TVA = 5.588,980 mii lei (1.301,488 mii Euro) / 4.405,599 mii lei (1.025,918
mii Euro)
INV/C+M valoare TVA = 1.324,357 mii lei / 1.057,344 mii lei
INV/C+M inclusiv TVA = 6.913,336 mii lei (1.609,887 mii Euro) / 5.462,942 mii lei
(1.272,138 mii Euro)
Valoarea a fost calculata in preuri la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4,2943 lei
pentru 1 EURO (in preturi INFOREURO Decembrie 2010).


Anexat la sfarsitul documentatiei este prezentat Devizul General estimativ al
investiiei cu detalierea pe structura acestuia precum i devizele pe obiecte.


MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
3
4

3.2 Durata de realizare i etape principale

Durata totala de realizare a investitiei este aproximata la 12 luni, si este etapizata dupa
cum urmeaza:

Etapa I - pana la semnarea Contractului de Finantare: 4 luni (activiti pentru
contractarea / realizarea proiectarii (servicii de proiectare pe faze de proiect: SF,
PT, DTAC, Documentatii avize si acorduri).
Etapa a II-a de la semnarea contractului de finanare pn la finalizarea
proiectului: 10 luni, din care 2 luni pentru depunere Cerere de Finantare,
evaluarea Proiectului de catre Autoritatea de Management, respectiv
organizarea si desfasurarea Licitatiilor pentru desemnarea Contractorului,
iar Executia propriu-zisa are o durata aproximata la 8 luni.

Asa cum s-a aratat mai sus, durata de execuie a lucrrilor este de 8 luni si
cuprinde urmtoarele activiti principale:
1. Predare-primire amplasament
2. Realizare lucrari de terasamente si sistematizare verticala
3. Realizare amenajari exterioare.
4. Realizare lucrari de structura
4.1. Cladire activitati conexe fundatii, stalpi, grinzi, placi
4.2. Instalatie de teleski nautic fundatii stalpi, rampe lansare
5. Realizare lucrari de arhitectura
6. Realizare lucrari de instalatii electrice
6.1. Cladire activitati conexe instalatii interioare
6.2. Instalatie de teleski nautic semnalizare/balizare
7. Realizare lucrari de curenti slabi
8. Realizare ventilatii - incalzire +aer conditionat
9. Realizare lucrari sanitare
10. Realizare lucrari de protectia mediului
11. Procurare echipamente specifice
12. Montaj echipamente specifice
13. Realizare racorduri-bransamente la utilitatile urbane
14. Probe tehnologice si teste
15. Punere in functiune
16. Receptie
Se precizeaza faptul ca INTREAGA EXECUTIE A LUCRARILOR SE VA EFECTUA IN
PERIOADA DE EXTRASEZON (Septembrie Mai) pentru a nu perturba in nici un fel activitatea
turistica in zona Mamaia
Toate etapele i activitile de realizare a investiiei sunt prezentate n graficul de
esalonare a lucrarilor (anexat prezentei)documentatii.


MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
3
5

4. ANALIZA COST-BENEFICIU
4.1. IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR
4.1.1. Identificarea investitiei
Obiectul investitiei il reprezinta realizarea unui obiectiv teleski nautic in Statiunea Mamaia, jud.
Constanta.
Instalatia teleski va fi formata dintr-un sistem de cabluri sustinute de stalpi si in a carei zona de
start se va regasi o cladire adapostind functiuni conexe necesare functionarii sistemului (cum ar
fi vinzarea de cartele acces, inchiriere echipament, mentenanta administrare etc.).
Functiunea de teleski nautic este oportuna, din mai multe puncte de vedere: este un sport
spectaculos, relativ nou in Romania (in acest moment nu exista obiective similare) iar inovatia
constituita de sistemul de tractiune cu cabluri, fata de cel clasic, cu barci cu motor, ofera avantaje
att economice, fiind mai putin costisitor din punct de vedere al costurilor de operare, cu o
capacitate mai mare, cit si din punct de vedere ecologic, eliminind folosirea combustibililor fosili in
favoarea energiei electrice si eliminind, de asemenea actiunea perturbatoare a circulatiei barcilor
cu motor.
Asa cum s-a mentionat si in Capitolul 2, promovarea investitiei se va face prin mijloacele media
clasice: ziare, TV, internet, etc. Pentru investitia descrisa in prezentul proiect se va construi un site
special pe web, site care va fi administrat de unitatea responsabila pentru administrarea
proiectului.
Noutatea propusa de acest site dedicat va fi reprezentata de posibilitatea de rezervare on-line a
biletelor conform cu programul de functionare al teleskiului.

4.1.2. Definirea obiectivelor
Obiective
Obiectivul general al proiectului il reprezinta extinderea infrastructurii turistice de agrement, in
contextul promovarii si valorificarii patrimoniului natural, in zona Municipiului Constanta
Statiunea Mamaia, in vederea stimularii cresterii economice locale si regionale, crearii de noi
locuri de munca si imbunatatirii avantajelor competitive in sectoarele cu valoare adaugata ridicata,
in contextul protejarii mediului inconjurator si asigurarii dezvoltarii durabile.
Instrumentul fundamental prin care Romania va incerca sa recupereze cat mai rapid disparitatile
de dezvoltare socio-economica fata de Uniunea Europeana, si anume Planul National de
Dezvoltare 2007-2013 stabileste sase prioritati nationale de dezvoltare, obiectivul proiectului
propus incadrandu-se in sfera Prioritatii 6 Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile
tarii. Unul dintre obiectivele specifice ale P6 il reprezinta cresterea rolului economic si social al
centrelor urbane, prin construirea a 400 ha/km spatii publice si implementarea a 20 de proiecte
integrate de dezvoltare urbana pana in 2015, obiectiv caruia i se adreseaza si proiectul propus.
Aceasta prioritate nationala este preluata si in Cadrul Strategic National de Referinta
documentul elaborat in baza PND, ca instrument care sa ghideze abordarea surselor de finantare
nationale, comunitare si de alt tip la care Romania are acces in cadrul strategiei teritoriale a
CSNR. Aceasta vizeaza promovarea unei dezvoltari teritoriale echilibrate, printre obiectivele sale
specifice numarandu-se si dezvoltarea urbana durabila.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
3
6

Relatiile dintre obiectivul global, prioritatile CSNR si Programele Operationale prin care se
implementeaza CSNR, impreuna cu pozitionarea obiectivului general al proiectului propus de
catre Primaria Municipiului Constanta sunt prezentate in imaginea urmatoare:

Proiectul propus se adreseaza astfel unei prioritati nationale importante, contribuind atat la
cresterea economica a oraselor, cat si la cresterea calitatii vietii locuitorilor lor, toate acestea in
contextul promovarii imaginii Romaniei peste hotare in special ca destinatie turistica.
Ca obiective specifice, proiectul isi propune:
extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe;
valorificarea patrimoniului turistic natural, in contextul dezvoltarii durabile;
cresterea calitatii serviciilor turistice din punct de vedere al conditiilor de recreere;
crearea de surse suplimentare de venit la nivel regional/local;
crearea de noi locuri de munca;
promovarea imaginii litoralului romanesc ca destinatie turistica la nivel international.
La randul lor, aceste obiective specifice se afla in deplina concordanta cu obiectivele Axei
Prioritare 1 a POR, Domeniul Major de Interventie 1.1. (Planuri integrate de dezvoltare urbana).
La randul sau, Primaria Municipiului Constanta recunoaste importanta imbunatatirii infrastructurii
urbane, a cresterii gradului de mobilitate a populatiei, precum si a sporirii protectiei mediului
inconjurator si a confortului populatiei.
In acest sens, s-a procedat la elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare a Polului National de
Crestere Constanta, care identifica nevoile de dezvoltare ale municipiului, sistematizandu-le si
prioritizandu-le intr-un plan concret de actiune.
POR Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor
poli urbani de crestere
Domeniul major de interventie 1.1 Planuri integrate de
dezvoltare urbana. Sub-domeniul: Poli de crestere
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
3
7

In cadrul acestui document, analiza SWOT pe domenii de analiza identifica urmatoarele puncte
slabe, relevante pentru aprecierea gradului in care proiectul propus se adreseaza unor nevoi
reale, importante ale zonei vizate:
potential turistic foarte ridicat si insuficient valorificat;
scaderea interesului turistilor romani pentru produsele turistice autohtone;
competitia cu zonele de litoral din Bulgaria, competitie ce poate micsora numarul de
turisti ce viziteaza Zona Metropolitana Constanta.
Viziunea de dezvoltare a Polului National de Crestere Zona Metropolitana Constanta se axeaza
pe trei mari obiective strategice, proiectul propus adresandu-se celui de-al doilea obiectiv:
Constanta turistilor, obiectiv ce vizeaza in principal crearea unei zone turistice maritime atractiva si
competitiva pentru turistii romani si straini:
Obiectiv 2: Constanta turistilor
Politica 2.1.: Valorificarea potentialului turistic si cultural al Zonei
Metropolitane Constanta
Program 2.1.2: Consolidarea ofertei turistice a Zonei Metropolitane
Constanta
Proiect: Mamaia teleschi realizarea unei instalatii de agrement
nautic pe lacul Siutghiol
Prin extinderea infrastructurii turistice si de agrement, precum si prin introducerea de produse
turistice noi, proiectul propus va contribui in mod semnificativ la atingerea obiectivelor celei mai
relevante strategii locale, si Planul Integrat de Dezvoltare a Polului National de Crestere
Constanta.
Impact
Impactul vizat consta in:
reabilitarea infrastructurii urbane; valorificarea resurselor naturale in scop turistic, in
contextul protejarii mediului inconjurator, prin valorificarea potentialului neexploatat al
lacului Siutghiol;
diversificarea serviciilor turistice, prin introducerea unui sport modern, insuficient
promovat in prezent in Romania;
crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, in scopul cresterii numarului
turistilor si duratei sejurului;
crearea de surse suplimentare de venit la nivel regional/local;
crearea de noi locuri de munca;
promovarea imaginii litoralului romanesc ca destinatie turistica la nivel international.
Rezultate
Rezultatele prin intermediul carora se poate cuantifica masura in care obiectivele propuse
au fost transpuse in realitate sunt prezentate in tabelul urmator:
Impact Indicator Valoare estimata Sursa verificare
Reabilitarea infrastructurii
urbane
Planuri integrate de dezvoltare
urbana acceptate
1
Hotararea CL de aprobare a
PIDU, respectiv a Studiului de
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
3
8

Proiecte care asigura
imbunatatirea infrastructurii
urbane (inclusiv extinderea
infrastructurii turistice de
agrement)
1
Fezabilitate,
Certificatul de receptie a lucrarilor
Locuitori care benefciaza de
implementarea proiectelor
din planurile integrate de
dezvoltare urbana
Turisti proveniti din Municipiul
Constanta
1680
1

Sondaje solicitate de catre
Primaria Municipiului Constanta
Diversificarea serviciilor
turistice
Circuit teleschi nautic 1 buc Studiu de Fezabilitate
Cladire servicii (functiuni conexe
distributie cartele, echipament,
vestiare, punct salvamar etc.)
suprafata desfasurata
202.90 mp Studiu de Fezabilitate
Crearea/extinderea
structurilor de agrement
turistic, in scopul cresterii
numarului turistilor si duratei
sejurului
Complex teleschi nautic
383.15 mp (teren)
64648.50 mp
(oglinda apa)
Studiu de Fezabilitate
Cresterea numarului de turisti 0,18
2
%
Documentele de evidenta ale
unitatilor de agrement,
Date statistice furnizate de
Directia Judeteana de Statistica
Cresterea numarului de innoptari 0,21%
3

Date statistice furnizate de
Directia Judeteana de Statistica,
Sondaje solicitate de catre
Primaria Municipiului Constanta
Crearea de surse
suplimentare de venit la
nivel regional/local
Valoarea suplimentara a taxelor
si impozitelor acumulate la
bugetul local si bugetul de stat ca
urmare a implementarii proiectului
min. 6,900 euro/an
4

Documentele de evidenta ale
unitatilor de agrement,
Directia Judeteana de Statistica
Crearea de noi locuri de
munca
Locuri de munca nou create
(permanente si sezoniere)
20 persoane
Documente de evidenta ale
Constructorului, ale unitatilor de
agrement si ale Primariei
Municipiului Constanta
Promovarea imaginii
litoralului romanesc ca
destinatie turistica la nivel
international
Cresterea numarului de turisti
straini sositi pe litoral
Nu a putut fi
estimata in
momentul elaborarii
Studiului de
Fezabilitate
Directia Judeteana de Statistica,
Anchete in teren (sondaje de
opinie)

4.2. ALTE INFORMATII
4.2.1. Ipoteze privind analiza financiara si analiza economica
Principalele ipoteze de lucru utilizate in cadrul analizei financiare si economice sunt urmatoarele:

1
Din totalul de utilizatori estimati la nivelul unui sezon (8400 persoane) se apreciaza ca minim 20% sunt turisti proveniti din Zona
Metropolitana Constanta
2
Din totalul de utilizatori estimati la nivelul unui sezon (8400 persoane) se apreciaza ca minim 20% reprezinta turisti atrasi de noul
sport recreativ.
3
Se estimeaza o crestere a duratei medii a sejurului cu o zi, pentru 1% din numarul de turisti sositi pe litoral, ca urmare a alocarii de
catre acestia a unei zi pentru vizitarea complexului Telechi nautic. Avandu-se in vedere datele publicate de catre Directia Judeteana de
Statistica Costanta pentru anul 2007, acest fapt s-ar traduce intr-o crestere de 0,14% a numarului de innoptari.
4
Estimarile s-au efectuat in baza cifrei de afaceri calculata pentru primul an de exploatare si a indicatorilor de rezultat pentru IMM-uri,
furnizati in Raportul pentru IMMuri 2008.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
3
9

Inflatia si moneda folosite: estimarile au fost realizate in lei, in preturi constante, in timp
ce efectul inflatiei a fost considerat exclus din rata de actualizare. Cursul euro utilizat
in cadrul analizei a fost de 4,2943 lei/eur cursul oficial Inforeuro pentru luna
decembrie 2010.
Costul de oportunitate al capitalului: a fost estimat la 5% - pentru mai multe detalii, a
se vedea subcapitolul 4.1.4.2 Modelul Financiar.
Durata perioadei de analiza: a fost stabilita la 20 de ani pentru mai multe detalii, a se
vedea subcapitolul 4.1.4.2 Modelul Financiar cu luarea in considerare a faptului ca,
ulterior acestei perioade, impactul veniturilor si cheltuielilor asupra rezultatelor
financiare si economice ale proiectului este mai putin semnificativ. Valoarea reziduala
a investitiei, la sfarsitul perioadei de analiza, a fost estimata la 52% din valoarea
initiala a lucrarilor de constructii-montaj, pe baza ponderii constructiilor, respectiv
instalatiilor si dotarilor in totalul valorii lucrarilor de constructii, cu luarea in considerare
a duratei normate de viata din catalogul de utilizare al mijloacelor fixe.
Ajutor de stat: Conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.
1587/2010 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala
prin sprijinirea investitiilor in turism in cadrul Programului operational Regional 2007-
2013 aprobata prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor nr.
261/2008, proiectul propus intra sub incidenta acestei scheme. Intensitatea maxima a
ajutorului de stat este de 50% din valoarea eligibila a proiectului, proiectul nemaifiind
supus Metodei de calcul a finantarii nerambursabile pentru proiectele generatoare de
venit prin Metoda necesarului de finantare (funding-gap).
4.2.2. Modelul financiar
Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru
implementarea proiectului, dar si cheltuielile si veniturile generate de proiect in faza
operationala.
Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat)
care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de
functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara
pentru a aduce o valoare viitoare in prezent, i.e. la un numitor comun.
Valoarea Actualizata Neta (VAN)
Dupa cum o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN indica valoarea actuala
la momentul zero a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de
venituri si cheltuieli.

Unde :
CF
t
= cash flow-ul generat de proiect in anul t diferenta dintre
veniturile si cheltuielile efective
VR
n
= valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza
I
0
= investitia necesara pentru implementarea proiectului
( )

+
+
+
=
n
t
t
n
t
t
I
k
VR
k
CF
VAN
1
0
1 ) 1 (
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
4
0

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile,
toate aceste diferente anuale aduse in prezent cu ajutorul ratei de actualizare si insumate
reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.
Rata interna de rentabilitate (RIR)
RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este rata
interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca
veniturile nu vor acoperi cheltuielile.
Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor
de finantare ale UE si ale autoritatilor romane centrale si locale datorita faptului ca acest tip de
investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau
genereaza venituri mai mici decat cheltuielile): drumuri, statii de epurare, retele de canalizare,
retele de alimentare cu apa etc. Acceptarea unei RIR financiara negativa este totusi conditionata
de existenta unei RIR economice pozitiva acelasi concept, dar de data aceasta aplicat asupra
beneficiilor si costurilor socio-economice.
Raportul Beneficiu/Cost (B/C)
Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuala a
beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei:Unde: VP(I)
0
= valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)
VP(O)
0
= valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada actualizata (inclusiv costurile investitionale)
Rata de actualizare
Rata de actualizare recomandata in cadrul Anexei 6 la Ghidului Solicitantului pentru POR Axa
prioritara 1, DMI 1.1 este de 5% rata reala recomandata de Comisia Europeana pentru perioada
de programare 2007-2013.
Pentru analiza economica, rata sociala de actualizare recomandata este de 5,5%.
Orizontul de timp
Orizontul de timp pentru realizarea analizei financiare si economice este, conform recomandarilor
formulate in Ghidul Solicitantului, de 20 ani.


Conceptul de incremental
Atat veniturile/beneficiile cat si cheltuielile/costurile vor fi luate in considerare in cadrul analizei
financiare/economice conform conceptului de incremental i.e. viabilitatea proiectului nu trebuie
sa ia in considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate oricum, indiferent daca proiectul
ar fi fost sau nu implementat.
0
0
) (
) (
/
O VP
I VP
C B =
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
4
1

Analiza financiara, impreuna cu analiza economica reprezinta cele mai puternice argumente in
favoarea deciziei de investitie. In concluzie, nu ne putem astepta ca un investitor sa plateasca
pentru rezultatele care ar fi fost obtinute oricum, fara investitia sa.
Metoda incrementala se bazeaza pe comparatia dintre scenariile cu proiect si fara proiect.
Aceasta diferenta dintre cele doua cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizeaza in fiecare
an si este comparata cu valoarea prezenta a investitiei, pentru a se stabili daca valoarea
actualizata neta (VAN) a proiectului are o valoare pozitiva sau negativa.
4.2.3. Analiza optiunilor
In ceea ce priveste evaluarea alternativelor optime, in vederea stabilirii solutiei finale, precizam
faptul ca aceasta s-a realizat prin intermediul analizei multicriteriale, a carei metodologie o
prezentam pe scurt in continuare:
Pe baza descrierii alternativelor prezentate in memoriul tehnic, s-a procedat la stabilirea unor
criterii de analiza, relevante in raport cu strategia promotorului proiectului si cu nevoile utilizatorilor
finali ai infrastructurii nou-create; aceste criterii sunt:
costurile investitionale
cresterea numarului de turisti
crearea de noi locuri de munca
cresterea veniturilor bugetare
valorificarea potentialului turistic al zonei
Pentru fiecare din criteriile mentionate mai sus, s-a acordat un punctaj cuprins intre 0 (cea mai
slaba performanta) si 5 (cea mai buna performanta) si s-a stabilit un anumit grad de importanta,
reprezentat ca pondere procentuala (suma procentajelor ce indica gradul de importanta este 1).
In continuare, prezentam evaluarea alternativelor pentru fiecare criteriu in parte - evaluare de tip
judecata de merit, pe baza careia se va construi analiza multicriteriala (modelul matematic):
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
4
2


Analiza variantei optime
Criteriu Scenariul fara proiect Scenariu cu proiect
Costuri investitionale
In aceasta ipoteza, cheltuielile
investitionale sunt zero.
Cheltuielile investitionale sunt mai mari decat in primul caz, dar relativ
reduse in raport cu rezultatele asteptate (cresterea numarului de
turisti, precum si a innoptarilor, crearea de locuri permanente de
munca, sporirea atractivitatii litoralului romanesc etc.).
Cresterea numarului de
turisti
Lipsa unor investitii adecvate in
infrastructura turistica nu au ca
efect doar lipsa unei cresteri a
numarului de turisti, pe termen
lung fiind foarte probabila
scaderea acestora.
In ultimii ani se remarca faptul ca turismul devine o piata din ce in ce
mai competitiva, iar decizia pe care o ia un turist cu privire la
destinatia sejurului poate fi influentata de cele mai mici aspecte. Prin
urmare, existenta unor sporturi nautice diversificate se constituie intr-
un avantaj competitiv deloc de neglijat.
In varianta implementarii proiectului propus se estimeaza cresterea
numarului de turisti, precum si prelungirea duratei sejurului.
Crearea de noi locuri de
munca
In mod evident, decizia de a nu
investi intr-un proiect nu duce la
crearea de locuri de munca.
Desi numarul de locuri de munca permanente nu este unul
semnificativ (18 persoane), nu trebuie neglijat impactul efectului
multiplicator al investitiilor in turism. Pe termen lung, daca se are in
vedere un factor multiplicator de cel putin 1:1.5, se ajunge la
crearea/mentinerea a 200 locuri de munca, fenomen al carui efect
asupra economiei regiunii nu poate fi neglijat.
Cresterea veniturilor
mobilizate la bugetul
local si cel de stat
Lipsa unor investitii care sa
diversifice optiunile relativ limitate
sau, mai bine spus, clasice de
agrement existente pe litoralul
romanesc are un efect negativ
asupra dezvoltarii tursmului si,
implicit, asupra dezvoltarii
economice a regiunii.
Similar rationamentului de mai sus, desi valoarea veniturilor
mobilizate la bugetul local si cel de stat nu este una semnificativa
(aprox. 7000 euro in primul an), nu trebuie neglijate aspecte precum
efectul multiplicator si potentialul de crestere a activitatii propuse prin
prezentul proiect.
Valorificarea
potentialului turistic al
zonei
In cazul primului scenariu,
potentialul turistic al zonei
ramane insuficient exploatat, in
contextul in care statiunea
Mamaia este destinatia centrala a
celor ce decid sa isi petreaca
vacanta pe litoralul romanesc.
Decizia de a construi un teleschi nautic contribuie in mod semnificativ
la valorificarea potentialului natural al zonei, in cazul de fata resursa
naturala fiind reprezentata de catre lacul Siutghiol.

Punctajele acordate pe baza evaluarilor descrise mai sus sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabel: Analiza multicriteriala pentru stabilirea solutiei optime de construire a investitiei
Criteriu
Punctaj preliminar
Importanta criteriu
(pondere)
Punctaj final
Fara proiect Cu proiect Fara proiect
Cu
proiect
Costuri investitionale 5 2 20% 1,0 0,4
Cresterea numarului de turisti 1 3 20% 0,2 0,6
Crearea de noi locuri de munca 1 2 30% 0,3 0,6
Cresterea veniturilor bugetare 1 3 15% 0,2 0,5
Valorificarea potentialului turistic al
zonei 1 4 15% 0,2 0,6
Total 100% 1,8 2,7
Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
4
3

Prin urmare, scenariul recomandat este acela de a promova investitia intr-un teleschi nautic, in
statiunea Mamaia, judetul Constanta.
4.3. ANALIZA FINANCIARA
4.3.1. Proiectiile financiare
Acest subcapitol vizeaza prezentarea principalelor fluxuri financiare implicate in implementarea
proiectului propus:
costurile investitionale
cheltuielile de operare si intretinere
venituri.

4.3.1.1. Costurile investitionale
Aceste costuri au fost estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaluarilor prezentate in
capitolul alocat devizului general al investitiei.
Sinteza costurilor investitionale este prezentata in tabelul de mai jos:
Tabel: Costurile investitionale aferente proiectului (lei, incl TVA)
An 2010 2011 2012
Costuri investitionale -112,089 -3,452,482 -3,391,545
Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant
Nota: S-a considerat darea in exploatare a infrastructurii la inceputul sezonului 2013.
In ceea ce priveste structura costurilor de investitii, aceasta este urmatoarea
5
:
forta de munca: (50% necalificati): 39%
materiale: 30%
echipamente: 22%
profit: 10%
4.3.1.2. Cheltuielile de operare si intretinere
Costurile aferente activitatilor de operare si intretinere sunt urmatoarele:
Varianta cu proiect
Cheltuielile luate in calcul pentru determinarea profitabilitatii proiectului propus sunt urmatoarele:
cheltuieli de intretinere: avand in vedere recomandarile producatorilor de astfel
de echipamente, precum si experienta proiectantului privind intretinerea unor
constructii civile, cheltuielile de intretinere au fost estimate la 3% din valoarea
de investitie (C+M) pe an; Aceste cheltuieli au fost estimate a urma un trend
similar cu cel al cresterii reale a PIB estimata de Comisia Nationala de

5
Ponderea echipamentelor a fost aproximata prin rubrica Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj, manopera din
din rubrica Montaj utilaje tehnologice, Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica si Cheltuieli pentru probe tehnologice si
teste, in timp ce pentru articolele de deviz mixte s-au presupus 30% cheltuieli manopera (50% manopera muncitori calificati, 50%
manopera muncitori necalificati), 40% cheltuieli materiale si 20% echipamente, iar profitul antreprenorului a fost estimat la 10%.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
4
4

Prognoza in Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pana in anul
2020 si Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada
2010-2014, pentru perioada 2010-2020; ulterior acestei perioade, indicele a
fost presupus a ramane constant.
cheltuieli de personal: pentru administrarea acestui proiect, se estimeaza a fi
necesar un personal de 20 de angajati, dintre care in extrasezon (7 luni) doar 3
angajati, pentru fiecare persoana luandu-se in calcul o cheltuiala salariala
medie (cu toate taxele, impozitele si contributiile incluse) de 3000 lei/luna la
nivelul anului 2010. Pentru perioada 2010-2020, se va utiliza indicele de
crestere a salariului real prognozat de Comisia Nationala de Prognoza in
Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pana in anul 2020
6
si
Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2010-2014;
ulterior acestei perioade, indicele a fost presupus a ramane constant.
cheltuieli cu asigurarea utilitatilor:
o cheltuielile cu energia electrica: consumul de curent electric necesar
instalatiei de teleschi si pentru incalzire/preparare apa calda a fost
evaluat la 6 MWh/luna, la un pret de 490 lei/MWh.
Costurile unitare vor urma o crestere reala de 1% a pretului energiei
electrice, estimata pe baza studiilor disponibile Review and analysis
of EU wholesale energy markets (Final Report, by Ecorys Nederland
for European Commission DG TREN) pentru evolutia istorica, Socio-
economic aspects of Photovoltaic energy technology (C. de Kaizer,
E.A. Alsema, W. van Sark, December 2006, Copernicus Insitute)
pentru evolutia viitoare.
o cheltuielile privind alimentarea cu apa: pentru estimarea consumului de
apa s-au luat in considerare numar estimat de turisti (8400 persoane) si
un consum unitar mediu de 15l/persoana.
Ch alimentare cu apa = (8400 utilizat * 15l/pers)/1000 l * 2,86 lei/mc =
360 lei
Aceste cheltuieli au fost estimate a urma un trend similar cu cel al cresterii reale a PIB estimata de
Comisia Nationala de Prognoza in Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pana in anul
2020 si Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2010-2014, pentru
perioada 2010-2020; ulterior acestei perioade, indicele a fost presupus a ramane constant.
o cheltuieli pentru evacuarea apelor uzate: aceste cheltuieli au fost
calculate pe baza consumului de apa generat de catre turisti, astfel:
Ch cu serviciile de canalizare = (8400 utilizat * 15l/pers)/1000 * 2,66
lei/mc = 335 lei
Aceste cheltuieli au fost estimate a urma un trend similar cu cel al
cheltuielilor pentru alimentarea cu apa.

6
Intrucat cresterea reala a salariilor s-a determinat pe baza ratei de crestere nominala si a ratei inflatiei, aceasta din urma fiind
prognozata doar pana la nivelul anului 2013, pentru perioada ulterioara anului 2015-2020 s-a utilizat estimarea Bancii Centrale
Europene (http://www.ecb.int/stats/prices/indic/forecast/html/table_hist_hicp.en.html).
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
4
5

o cheltuieli cu managementul deseurilor: pentru estimarea costurilor
asociate colectarii si eliminarii deseurilor, au fost luate in calcul numarul
de turisti, un indice de generare a deseurilor de 0,3 kg/persoana, un
tarif de 133,4 lei/t (inclusiv TVA):
Cheltuieli cu managementul deseurilor = 8400 persoane x 0,3 kg/pers /
1000 kg/t x 133,4 lei/t = 336 lei
Aceste cheltuieli au fost estimate a urma un trend similar cu cel al celorlalte cheltuieli cu utilitatile.
alte cheltuieli: cheltuielile cu publicitatea, asigurarile, serviciile de curatenie
precum si alte cheltuieli neprevazute au fost estimate la 10% din totalul
celorlalte cheltuieli.
Sinteza cheltuielilor operationale in vaianta cu proiect este prezentata in tabelul urmator:
Tabel: Costurile de operare si intretinere aferente in scenariul cu proiect -lei-
Cheltuieli de operare si intretinere 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indice crestere reala PIB 1.0450 1.0470 1.0600 1.0570 1.0530 1.0490 1.0480 1.0500
Indice crestere reala salarii 1.0170 1.0180 1.0592 1.0570 1.0516 1.0485 1.0470 1.0482
Cheltuieli de intretinere 180,612 189,100 200,446 211,872 223,101 234,033 245,267 257,530
Cheltuieli de personal 376,207 382,979 405,656 428,776 450,912 472,766 494,991 518,847
Cheltuieli cu utilitatile - energia electrica 15,145 15,297 15,450 15,604 15,760 15,918 16,077 16,238
Cheltuieli cu utilitatile alimentare apa 397 415 440 465 490 514 539 566
Cheltuieli cu utilitatile - evacuarea apelor uzate 369 387 410 433 456 478 501 526
Cheltuieli cu utilitatile deseuri 370 388 411 434 457 480 503 528
Alte cheltuieli 59,799 62,609 66,366 70,149 73,867 77,486 81,206 85,266
Total
632,902 651,178 689,182 727,736 765,046 801,677 839,085 879,502
Sursa: estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Tabel: Costurile de operare si intretinere aferente in scenariul cu proiect -lei-
Cheltuieli de operare si
intretinere
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Indice crestere reala PIB 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500
Indice crestere reala salarii 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482
Cheltuieli de intretinere 270,406 283,927 298,123 313,029 328,681 345,115 362,370 380,489 399,513
Cheltuieli de personal 543,852 570,062 597,535 626,333 656,518 688,158 721,323 756,086 792,525
Cheltuieli cu utilitatile - energia
electrica 16,400 16,564 16,730 16,897 17,066 17,237 17,409 17,583 17,759
Cheltuieli cu utilitatile
alimentare apa 594 624 655 688 722 758 796 836 878
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
4
6

Cheltuieli cu utilitatile -
evacuarea apelor uzate 553 580 609 640 672 705 741 778 817
Cheltuieli cu utilitatile deseuri 554 582 611 642 674 708 743 780 819
Alte cheltuieli 89,529 94,006 98,706 103,641 108,823 114,264 119,978 125,976 132,275
Total
921,891 966,347 1,012,972 1,061,872 1,113,158 1,166,947 1,223,362 1,282,531 1,344,588
Sursa: estimari si calcule efectuate de catre Consultant

In ceea ce priveste structura costurilor de intretinere si reparatii, aceasta este urmatoarea
7
:
forta de munca: (20% necalificati): 68%
materiale: 15%
echipamente: 7%
energie: 6%
profit: 4%
Varianta fara proiect
In varianta in care nu se implementeaza proiectul propus, nu vor exista cheltuieli.
4.3.1.2. Veniturile
Veniturile estimate a fi obtinute in urma implementarii proiectului propus sunt urmatoarele:
Varianta cu proiect
Veniturile luate in calcul pentru determinarea profitabilitatii proiectului propus sunt urmatoarele:
venituri din vanzare cartele acces teleschi: s-au avut in vedere un numar 8
8
utilizatori/h, o
durata de functionare de 10h/zi, conditii meteorologice optime de functionare de 3.5
luni/an, la un grad de ocupare a instalatiei de 100% si un pret bilet si inchiriere
echipament de 16 euro/utilizator, la nivelul anului 2010. Aceste cheltuieli au fost estimate
a urma un trend similar cu cel al cresterii reale a PIB estimata de Comisia Nationala de
Prognoza in Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pana in anul 2020 si
Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2010-2014, pentru
perioada 2010-2020; ulterior acestei perioade, indicele a fost presupus a ramane
constant.
venituri din organizarea cursurilor de schi nautic: s-au avut in vedere un numar de 2
cursuri/luna, un numar de 15 persoane/curs, un tarif de participare de 62 euro/participant
si o rata de ocupare estimata la 100%. Tarifele pentru organizarea cursurilor vor urma
acelasi trend ca si veniturile din vanzarea cartelelor de acces.
Veniturile in vaianta cu proiect sunt prezentate in continuare:


7
Pentru articolele mixte de cheltuieli, s-a luat in considerare urmatoarea structura: 20% manopera (dintre care 80% calificati), 40%
materiale, 20% echipamente, 10% energie, 10% profitul furnizorului/prestatorului de servicii.
8
Conform datelor furnizate de Federatia Franceza de Schi Nautic, o instalatie permite utilizarea simultana a circuitului de teleschi
nautic de catre 7-11 persoane; avand in vedere faptul ca biletul achizitionat permite utilizarea instalatiei timp de 1 h, am presupus ca
toate persoanele vor ocupa instalatia timp de 1 h cu alte cuvinte, nu exista posibilitatea achizitionarii unui bilet pentru mai putin de 1
h.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
4
7

Tabel: Veniturile prognozate in cazul scenariuluicu proiect -lei-
Venituri 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Venituri din vanzare cartele
636,047 665,942 705,898 746,134 785,680 824,178 863,738 906,925 952,272
Venituri din organizarea cursurilor de schi
30,809 32,257 34,192 36,141 38,056 39,921 41,837 43,929 46,126
Total
666,856 698,198 740,090 782,275 823,736 864,099 905,576 950,854 998,397
Sursa: estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Tabel: Veniturile prognozate in cazul scenariuluicu proiect -lei-
Venituri 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Venituri din vanzare cartele
999,885 1,049,879 1,102,373 1,157,492 1,215,367 1,276,135 1,339,942 1,406,939
Venituri din organizarea cursurilor de
schi 48,432 50,854 53,396 56,066 58,869 61,813 64,903 68,149
Total
1,048,317 1,100,733 1,155,770 1,213,558 1,274,236 1,337,948 1,404,845 1,475,087
Sursa: estimari si calcule efectuate de catre Consultant
Varianta fara proiect
In varianta in care nu se implementeaza proiectul propus, nu vor exista venituri.
4.3.2. Profitabilitatea financiara a investitiei
In ceea ce priveste profitabilitatea financiara a investitiei, indicatorii financiari vor fi in mod evident
negativi, intrucat valoarea investitiei este foarte mare, dupa cum se poate observa si din tabelul
urmator:
Tabel: Analiza financiara a investitiei propuse
Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cu-proiect

Venituri
0 0 0 666,856 698,198 740,090 782,275
Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 632,902 651,178 689,182 727,736
Fara-proiect

Venituri
0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 0 0 0 0
Investitia
-112,089 -3,452,482 -3,391,545
Cash flow (incremental)
-112,089 -3,452,482 -3,391,545 33,954 47,021 50,909 54,539
DCF @ 5%
-112,089 -3,288,078 -3,076,232 29,331 38,684 39,888 40,698
VNAF/C
-4,282,031
RIRF/C
-2%
BCR
0.73
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
4
8

Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Tabel: Analiza financiara a investitiei propuse
Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cu-proiect


Venituri
823,736 864,099 905,576 950,854 998,397 1,048,317
Cheltuieli de operare & intretinere
765,046 801,677 839,085 879,502 921,891 966,347
Fara-proiect

Venituri
0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 0 0 0
Investitia

Cash flow (incremental)
58,690 62,422 66,490 71,352 76,506 81,970
DCF @ 5%
41,710 42,249 42,860 43,804 44,732 45,644
Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Tabel: Analiza financiara a investitiei propuse
Indicator 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Cu-proiect


Venituri
1,100,733 1,155,770 1,213,558 1,274,236 1,337,948 1,404,845 1,475,087
Cheltuieli de operare & intretinere
1,012,972 1,061,872 1,113,158 1,166,947 1,223,362 1,282,531 1,344,588
Fara-proiect

Venituri
0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 0 0 0 0
Investitia
3,641,071
Cash flow (incremental)
87,761 93,898 100,400 107,289 114,586 122,315 3,771,571
DCF @ 5%
46,542 47,425 48,294 49,150 49,993 50,824 1,492,539
Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Aceste rezultate subliniaza inca o data faptul ca obtinerea finanarii nerambursabile este vitala
pentru implementarea proiectului, intrucat acesta se incadreaza in categoria investitiilor cu
rentabilitate socio-economica ridicata, fara a fi insa bancabile.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
4
9

Avand in vedere aceste aspecte, ne exprimam opinia potrivit careia investitia analizata poate fi o
prioritate din prisma finantarii UE in comparatie cu alte proiecte, care au sanse mai mari de a fi
considerate eligibile de catre institutii de finantare internationale sau nationale.

4.3.3. Cantitatea optima de interventie din partea fondurilor structurale
Avand in vedere contextul financiar actual, precum si rezultatele furnizate de analiza financiara,
sunt sanse reduse ca proiectul sa fie finantat de catre un investitor privat.
Desi este generator de venituri, proiectul nu se supune Metodei calcularii necesarului de finantare
(funding-gap) intrucat el intra sub incidenta schemei de ajutor de stat, intensitatea acestuia din
urma fiind stabilita la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Cu toate acestea, prezentam in continuare indicatorii care au ca scop aprecierea faptului ca
finantarea nerambursabila a fost corect stabilita pe baza profitabilitatii contribuitiei proprii
investite in proiect VNAF/K si RIRF/K, indicatori calculati in tabelul urmator:

Tabel: Analiza profitabilitatii contributiei proprii
Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cu-proiect

Venituri
0 0 0 666,856 698,198 740,090 782,275
Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 632,902 651,178 689,182 727,736
Fara-proiect

Venituri
0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 0 0 0 0
Investitia (contributia proprie)
-112,089 -2,244,965 -2,107,253 0 0 0 0
Cash flow (incremental)
-112,089 -2,244,965 -2,107,253 33,954 47,021 50,909 54,539
DCF @ 5%
-112,089 -2,138,062 -1,911,341 29,331 38,684 39,888 40,698
VNAF/C
-1,967,124
RIRF/C
1%
BCR
0.85
Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Tabel: Analiza profitabilitatii contributiei proprii
Indicator 2017 2018
2019 2020 2021
2022
Cu-proiect


Venituri
823,736 864,099 905,576 950,854 998,397 1,048,317
Cheltuieli de operare & intretinere
765,046 801,677 839,085 879,502 921,891 966,347
Fara-proiect

MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
5
0

Venituri
0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 0 0 0
Investitia
0 0 0 0 0 0
Cash flow (incremental)
58,690 62,422 66,490 71,352 76,506 81,970
DCF @ 5%
41,710 42,249 42,860 43,804 44,732 45,644
Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Tabel: Analiza profitabilitatii contributiei proprii
Indicator 2023 2024
2025 2026 2027 2028
2029
Cu-proiect


Venituri
1,100,733 1,155,770 1,213,558 1,274,236 1,337,948 1,404,845 1,475,087
Cheltuieli de operare & intretinere
1,012,972 1,061,872 1,113,158 1,166,947 1,223,362 1,282,531 1,344,588
Fara-proiect

Venituri
0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 0 0 0 0
Investitia
0 0 0 0 0 0 3,641,071
Cash flow (incremental)
87,761 93,898 100,400 107,289 114,586 122,315 3,771,571
DCF @ 5%
46,542 47,425 48,294 49,150 49,993 50,824 1,492,539
Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant
Se observa faptul ca indicatorii financiari au in continuare valori negative VAN este negativa, iar
RIR se situeaza sub nivelul costului de oportunitate al capitalului (5%).
Cu alte cuvinte, interventia financiara din parte fondurilor structurale a fost corect determinata,
nefiind posibila diminuarea acesteia si cresterea contributiei proprii.
4.3.4. Durabilitatea financiara a proiectului
In ceea ce priveste durabilitatea financiara a proiectului, evaluata prin fluxul net de numerar
cumulat, se poate observa ca acesta este pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza:
Tabel: Durabilitatea financiara a proiectului
Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cu-proiect
Venituri
0 0 0 666,856 698,198 740,090 782,275
Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 632,902 651,178 689,182 727,736
Fara-proiect

Venituri
0 0 0 0 0 0 0
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
5
1

Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 0 0 0 0
Investitia
-112,089 -3,452,482 -3,391,545
Grant
0 1,207,517 1,284,292
Contributia proprie
112,089 2,244,965 2,107,253
Flux net de numerar
0 0 0 33,954 47,021 50,909 54,539
Flux net de numerar cumulat
0 0 0 33,954 80,975 131,884 186,423
Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Tabel: Durabilitatea financiara a proiectului
Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cu-proiect

Venituri
823,736 864,099 905,576 950,854 998,397 1,048,317 1,100,733
Cheltuieli de operare & intretinere
765,046 801,677 839,085 879,502 921,891 966,347 1,012,972
Fara-proiect

Venituri
0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 0 0 0 0
Investitia

Grant

Contributia proprie

Flux net de numerar
58,690 62,422 66,490 71,352 76,506 81,970 87,761
Flux net de numerar cumulat
245,113 307,535 374,025 445,377 521,884 603,854 691,615
Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant

Tabel: Durabilitatea financiara a proiectului
Indicator 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Cu-proiect

Venituri
1,155,770 1,213,558 1,274,236 1,337,948 1,404,845 1,475,087
Cheltuieli de operare & intretinere
1,061,872 1,113,158 1,166,947 1,223,362 1,282,531 1,344,588
Fara-proiect

Venituri
0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de operare & intretinere
0 0 0 0 0 0
Investitia

MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
5
2

Grant

Contributia proprie

Flux net de numerar
93,898 100,400 107,289 114,586 122,315 130,499
Flux net de numerar cumulat
785,513 885,913 993,202 1,107,788 1,230,102 1,360,602
Sursa: Estimari si calcule efectuate de catre Consultant


4.4. ANALIZA ECONOMICA
Avand in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finantate din fonduri
publice/nerambursabile, rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in masura in care
ele sunt completate de cele ale analizei economice. Nu mai este cazul sa insistam asupra faptului
ca multe dintre proiectele finantate din astfel de fonduri au o rata interna de rentabilitate financiara
mica sau chiar negativa datorita faptului ca implementarea lor nu genereaza (sau genereaza
intr-o masura mica) venituri; acesta este de altfel si motivul pentru care finantarea lor nu se poate
realizata prin metode clasice, cum ar fi cea a imprumuturilor bancare.
Bunastarea generala a regiunilor este cea care prezinta cea mai mare importanta in contextul
politicilor regionale ale UE, fiind necesar ca rezultatele analizei socio-economice sa le sustina si
chiar sa le depaseasca pe cele ale analizei financiare.
4.4.1 Metodologie
Metodologia folosita in analiza socio-economica este cea recomandata de Uniunea Europeana, in
Ghidul analizei Cost-Benefciu a proiectelor de investitii, pregatit pentru Unitatea de Evaluare,
Directia Generala pentru Politici Regionale, Comisia Europeana.
Analiza economica va fi realizata in 3 etape:
Eliminarea impozitelor/subventiilor si a altor transferuri.
Corectia externalitatilor.
Conversia preturilor de piata, in scopul includerii costurilor si beneficiilor
sociale.
Corectiile fiscale
Preturile de piata includ uneori impozite, subventii si alte transferuri, care pot afecta nivelul lor
relativ. Corectiile fiscale se vor efectua cu luarea in considerare a urmatoarelor principii:
Preturile aferente fluxurilor de intrare si iesire nu vor include TVA si nici alte impozite indirecte;
Preturile aferente fluxurilor de intrare vor include impozitele directe;
Transferurile catre indivizi, cum ar fi cele pentru asistenta sociala, nu vor fi incluse; prin urmare
cheltuielile cu salariile vor include impozitul pe venit, dar vor exclude toate celelalte contributii (se
vor diminua cu 35%).
Corectii privind externalitatile
Obiectivul acestei etape este acela de a dimensiona beneficiile si costurile externe (indirecte) ce
nu au fost incluse in analiza financiara.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
5
3

Un factor important care trebuie avut in vedere, pentru a nu distorsiona rezultatele analizei
economice, este evidentierea dubla. Exista posibiliatatea ca anumite efecte sa fie luate in calcul
de doua ori sau chiar de mai multe ori.
De asemenea, am considerat ca fiind de evitat includerea unor beneficii a caror estimare este
discutabila spre exemplu, utilizarea multiplicatorului veniturilor pentru sectorul de turism, in
scopul determinarii surplusului de avere generat la nivelul regiunii.
Prin urmare, am decis sa includem in analiza socio-economica ca efect primar si semnificativ:
valoarea reducerii poluarii cauzate de teleschiul nautic in comparatie cu varianta clasica a schiului
nautic, care utilizeaza ca mijloc de tractare barcile cu motor. Aceasta valoare va fi estimata pe
baza diferentei dintre emisiile de CO2 valabile pentru cele doua situatii si pe baza costului social
al carbonului.
Transformarea in preturi umbra
Preturile curente aferente fluxurilor de intrare si de iesire nu reflecta cu acuratete valoarea lor
sociala, datorita distorsiunilor pietei, cum ar fi regimul de monopol, ingradirea schimburilor,
inegalitatea dintre cerere si oferta etc. Distorsiunile preturilor sunt corectate cu ajutorul factorilor
de conversie.
Metodologia de aproximare a factorilor de conversie urmareste regulile impuse in Ghidul analizei
Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii, pregatit pentru Unitatea de Evaluare, Directia Generala
pentru Politici Regionale, Comisia Europeana.
Factorul standard de conversie (FSC)
Acest factor va fi folosit atunci cand estimarea cu ajutorul factorilor specifici de conversie nu este
posibila sau ar necesita perioade mari de timp. Formula este urmatoarea:
FSC = (M+X)/[(M + Tm) + (X-Tx)]
Unde: M = importuri totale CIF
X = exporturi totale FOB
Tm = taxe de import
Tx = taxe de export
Folosind formula de mai sus si datele disponibile pentru anul 2008, din Anuarul Statistic al
Romaniei 2009, FSC pentru Romania este calculat astfel:
Tabel: Factorul standard de conversie pentru Romania
2008 milioane lei
importuri totale CIF 210 133
exporturi totale FOB 123 812
taxe de import 1 192,3
taxe de export 0
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
5
4

SCF 0,996
Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant
Factorul de conversie pentru materialele de constructii:
Luand in considerare faptul ca toate materialele importate ce vor fi utilizate in cadrul proiectului
au ca zona de origine Uniunea Europeana, pentru care nu se percep taxe de import, factorul de
conversie este 1.
Pentru materialele locale se poate aplica factorul de conversie standard, si anume 0.99.
Prin urmare, nu consideram ca este necesara corectarea costurilor aferente componentei
materiale a cheltuielilor de operare si intretinere.
Factorul de conversie pentru forta de munca:
Piata fortei de munca calificata a fost considerata ca nefiind distorsionata. Deci, factorul de
conversie este 1:
FC forta de munca - muncitori calificati = 1
In ceea ce priveste forta de munca necalificata, factorul de conversie este aproximat prin
intermediul salariului contabil, inferior celui platit de proiect; aceasta este o modalitate de a lua in
considerare faptul ca, in conditiile existentei somajului, salariile actuale depasesc costul de
oportunitate al fortei de munca.
Avand in vedere faptul ca ajutorul de somaj reprezinta 75% din salariul minim pe economie, putem
stabili factorul de corectie la valoarea rezonabila de 0.8:
FC forta de munca necalificata = 0,8
FC total forta de munca = 0,90 (pentru cheltuielile investitionale), respectiv 0,96 (pentru cheltuielile
operationale), intrucat ponderea lucratorilor necalificati este diferita
Factorul de conversie pentru energia electrica : avand in vedere faptul ca nivelul accizei pentru
electricitatea utilizata in scop comercial este de 0,26 euro/MWh la un total de aprox. 90
euro/MWh, factorul de conversie utilizat va fi:
FC electricitate = 0.9971 = 1
Factorul de conversie pentru cursul de schimb valutar
Luand in considerare recenta integrare a tarii noastre in Uniunea Europeana, precum si trendul
actual al cursului de schimb RON/EUR, nu consideram ca piata valutara este distorsionata si, prin
urmare, nu este necesara ajustarea componentei de curs valutar.
4.4.2. Corectiile fiscale si preturile umbra
Conform metodologiei prezentate anterior, costurile investitionale si cele operationale vor fi
ajustate astfel incat sa se excluda contributiile si taxele aferente salariilor, precum si
imperfectiunile pietei. Veniturile au fost supuse unor corectii fiscale pentru eliminarea TVA.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
5
5

Rezultatele acestor corectii sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel: Corectii fiscale si preturi umbra pentru cheltuielile investitionale si operationale ale proiectului
Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Costuri incrementale cu corectii fiscale
Costuri operationale, dintre care: 0 0 0 442,913 455,703 482,299 509,279
forta de munca 0 0 0 301,891 310,609 328,736 347,127
Profit 0 0 0 11,829 12,171 12,881 13,602
Costuri investitionale, dintre care: -78,769 -2,419,997 -2,366,191
forta de munca -30,356 -932,632 -911,896 0 0 0 0
Profit -7,877 -242,000 -236,619 0 0 0 0
Preturi umbra
Costuri operationale, dintre care:
forta de munca (FC = 0,83) 0 0 0 289,815 298,184 315,587 333,242
profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0 0
Costuri investitionale, dintre care:
forta de munca (FC = 0,83) -27,321 -839,369 -820,707 0 0 0 0
profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0 0
Costuri finale ajustate
Costuri operationale 0 0 0 419,008 431,108 456,268 481,793
Costuri investitionale -67,857 -2,084,734 -2,038,382 0 0 0 0
Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Tabel: Corectii fiscale si preturi umbra pentru cheltuielile investitionale si operationale ale proiectului
Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costuri incrementale cu corectii fiscale
Costuri operationale, dintre care: 535,389 561,025 587,203 615,488 645,152 676,263 708,891
forta de munca 364,923 382,396 400,240 419,519 439,738 460,943 483,183
Profit 14,299 14,984 15,683 16,438 17,231 18,062 18,933
Costuri investitionale, dintre care:
forta de munca 0 0 0 0 0 0 0
profit 0 0 0 0 0 0 0
Preturi umbra
Costuri operationale, dintre care:
forta de munca (FC = 0,96) 350,326 367,101 384,230 402,738 422,148 442,505 463,856
profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0 0
Costuri investitionale, dintre care:
forta de munca (FC = 0,90) 0 0 0 0 0 0 0
profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0 0
Costuri finale ajustate
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
5
6

Costuri operationale 506,493 530,745 555,511 582,269 610,332 639,763 670,631
Costuri investitionale 0 0 0 0 0 0 0
Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Tabel: Corectii fiscale si preturi umbra pentru cheltuielile investitionale si operationale ale proiectului
Indicator 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Costuri incrementale cu corectii fiscale
Costuri operationale, dintre care: 743,112 779,003 816,646 856,125 897,532 940,961
forta de munca 506,508 530,971 556,628 583,538 611,761 641,362
profit 19,847 20,806 21,811 22,865 23,971 25,131
Costuri investitionale, dintre care: 2,546,486
forta de munca 0 0 0 0 0 981,380
profit 0 0 0 0 0 254,649
Preturi umbra
Costuri operationale, dintre care:
forta de munca (FC = 0,96) 486,248 509,732 534,363 560,196 587,291 615,708
profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0
Costuri investitionale, dintre care:
forta de munca (FC = 0,90) 0 0 0 0 0 883,242
profit (FC = 0) 0 0 0 0 0 0
Costuri finale ajustate
Costuri operationale 703,005 736,959 772,570 809,919 849,091 890,175
Costuri investitionale 0 0 0 0 0 2,193,699
Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date
4.4.3. Costuri economice si beneficii
Dupa cum am mentionat, beneficiile/costurile economice luate in calcul pentru analiza cost-
beneficiu sunt urmatoarele:
beneficiile economice principale constau in valoarea cantitatii de CO2 care nu se mai emite in
atmosfera fata de varianta in care schiul nautic este practicat prin mijloace clasice de tractiune, si
anume prin intermediul barcilor cu motor.
costurile economice ce se produc pe perioada lucrarilor de constructii s-au considerat a fi
compensate de beneficiile rezultate din crearea de locuri de munca temporare.
In vederea evaluarii monetare a cantitatii de CO2 care nu se va mai emite in atmosfera, s-a
procedat astfel:
stabilirea consumului de motorina pentru o barca cu motor: consumul pentru o
ambarcatiune cu un motor de 100 CP este de aproximativ 60l/h (cu luarea in calcul a
opririlor/pornirilor dese specifice acestui sport).
factorul de emisie pentru 1 kg de benzina: conform literaturii de specialitate, acest factor
este de: 2,68 kg CO2/l motorina.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
5
7

factorul de emisie pentru energia electrica: conform etichetei furnizate de Enel, acesta este
de 0,54 kg CO2/kWh.
determinarea emisiilor in cazul utilizarii barcilor cu motor: avandu-se in vedere numarul
utilizatorilor estimati pentru instalatia de teleschi, si anume 8400 persoane/sezon, timp de
o ora fiecare, rezulta un consum:
8400 * 60 l/h * 2.68 kg/l = 1,351 t CO2
determinarea emisiilor pentru energia electrica utilizata de catre instalatia de teleschi
nautic pe durata unui sezon:
6MWh/luna * 540 kg/MWh = 3.24 t CO2
costul social al carbonului: potrivit literaturii de specialitate
9
, acesta a fost estimat la 80 lire
sterline, la nivelul anului 2010; s-a estimat ca acest cost ramane constant pe perioada de
analiza.
Tabel: Evaluarea beneficiilor economice induse de proiectul propus
Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantitate CO2 evitata 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351
Costul social al carbonului 405 405 405 405 405 405
Total 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755
Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date
Tabel: Evaluarea beneficiilor economice induse de proiectul propus
Indicator 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cantitate CO2 evitata 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351
Costul social al carbonului 405 405 405 405 405 405
Total 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755
Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date
Tabel: Evaluarea beneficiilor economice induse de proiectul propus
Indicator 2025 2026 2027 2028 2029
Cantitate CO2 evitata 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351
Costul social al carbonului 405 405 405 405 405
Total 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755
Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date
4.4.4. Rezultatele analizei Cost Beneficiu (economice)
Avand in vedere toate efectele evaluate pana in acest moment, putem efectua acum analiza cost-
beneficiu, pentru a cuantifica astfel valoarea actualizata socio-economica a proiectului propus.
Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul urmator:

9
The Social Cost of Carbon, Paul Watkiss project initiated by DEFRA, UK
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
5
8

Tabel: Analiza Cost Beneficiu a proiectului propus principalii indicatori economici
Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Venituri operationale 0 0 0 537,787 563,063 596,847 630,867
Costuri Operationale 0 0 0 419,008 431,108 456,268 481,793
Beneficii economice 546,755 546,755 546,755 546,755
Investitia -67,857 -2,084,734 -2,038,382 0 0 0 0
Cash flow -67,857 -2,084,734 -2,038,382 665,534 678,710 687,334 695,830
DCF @ 5.5% -67,857 -1,976,051 -1,831,389 566,778 547,866 525,903 504,648
VANE 4,085,156
RIRE 15.01%
B/C 1.42
Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Tabel: Analiza Cost Beneficiu a proiectului propus principalii indicatori economici
Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Venituri operationale 664,303 696,854 730,303 766,818 805,159 845,417 887,688
Costuri Operationale 506,493 530,745 555,511 582,269 610,332 639,763 670,631
Beneficii economice 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755
Investitia 0 0 0 0 0 0 0
Cash flow 704,565 712,864 721,547 731,304 741,583 752,409 763,812
DCF @ 5.5% 484,344 464,501 445,649 428,128 411,512 395,753 380,807
Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Tabel: Analiza Cost Beneficiu a proiectului propus principalii indicatori economici
Indicator 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Venituri operationale 932,072 978,676 1,027,610 1,078,990 1,132,940 1,189,587
Costuri Operationale 703,005 736,959 772,570 809,919 849,091 890,175
Beneficii economice 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755 546,755
Investitia 0 0 0 0 0 2,193,699
Cash flow 775,822 788,472 801,795 815,827 830,604 3,039,866
DCF @ 5.5% 366,630 353,183 340,427 328,327 316,847 1,099,152
Sursa: Estimari efectuate de catre Consultant, procesare date

Analiza de mai sus subliniaza in mod clar necesitatea socio-economica a implementarii proiectului
propus, in special daca luam in considerare faptul ca ipotezele de lucru au fost astfel formulate
incat sa se excluda orice supra-evaluare.
Averea socio-economica creata prin acest proiect (VANE) este strict pozitiva,
iar rata de rentabilitate depaseste de 2 ori costul capitalurilor utilizate.


MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
5
9


4.5. ANALIZA DE SENZITIVITATE
Analiza de senzitivitate are drept scop evaluarea efectului indus de schimbarea fiecarei variabile
cheie in parte asupra rezultatului final (indicatorii financiari), in timp ce analiza de risc (Simularea
Monte Carlo) evalueaza efectul indus de modificarea concomitenta a tuturor variabilelor cheie, cu
luarea in considerare a distributiei probabilitatilor.
4.5.1. Riscuri asumate
Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:
Riscuri interne
Riscurile interne sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul
si/sau ulterior fazei de implementare:
Riscuri tehnice:
Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii;
Nerespectarea graficului de executie;
Nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/ subcontractanti.
Riscuri de mediu:
Poluarea factorilor de mediu, pe durata lucrarilor de constructii;
Riscuri financiare:
Valoare subdimensionata a lucrarilor de executie si de intretinere si/sau
aparitia unor cheltuieli neprevazute;
Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile
investitionale (contributia proprie);
Riscuri institutionale:
Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati implicate
in implementarea proiectului;
Riscuri legale:
Nu este cazul (sunt riscuri de tip extern).I In n c co on nc cl lu uz zi ie e, , p pu ut te em m a af fi ir rm ma a f fa ap pt tu ul l c ca a a an na al li iz za a e ec co on no om mi ic ca a r re ep pr re ez zi in nt ta a c ce el l m ma ai i p pu ut te er rn ni ic c a ar rg gu um me en nt t
i in n f fa av vo oa ar re ea a i im mp pl le em me en nt ta ar ri ii i p pr ro oi ie ec ct tu ul lu ui i d de e c co on ns st tr ru ui ir re e a a u un nu ui i t te el le es sc ch hi i n na au ut ti ic c i in n s st ta at ti iu un ne ea a M Ma am ma ai ia a, ,
i in nv ve es st ti it ti ie e c ca ar re e v va a c co on nt tr ri ib bu ui i l la a e ex xt ti in nd de er re ea a i in nf fr ra as st tr ru uc ct tu ur ri ii i t tu ur ri is st ti ic ce e i in n z zo on na a, , i im mb bu un na at ta at ti in nd d n ni iv ve el lu ul l
d de e t tr ra ai i a al l l lo oc cu ui it to or ri il lo or r d di in n z zo on na a s si i c co on nt tr ri ib bu ui in nd d l la a d de ez zv vo ol lt ta ar re ea a e ec co on no om mi ic ca a a a r re eg gi iu un ni ii i, , c co on ns st ti it tu ui in nd du u- -
s se e a as st tf fe el l i in nt tr r- -u un n m mo od de el l d de e s su uc cc ce es s d de em mn n d de e u ur rm ma at t s si i i in n a al lt te e r re eg gi iu un ni i c ce e b be en ne ef fi ic ci ia az za a d de e u un n r re ea al l
p po ot te en nt ti ia al l t tu ur ri is st ti ic c. .
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
6
0

Riscuri externe
Riscurile externe sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-economic si cel
politic, precum si cu conditiile de mediu, avand o influenta considerabila asupra proiectului propus:
Riscuri tehnice:
Deteriorarea infrastructurii cauzata de o intretinere si/sau exploatare
necorespunzatoare;
Riscuri de mediu:
Deteriorarea obiectului de investitie cauzata de calamitati (ex: seism);
Riscuri financiare:
Scaderea numarului de turisti sub valoarea prognozata;
Cresterea inflatiei si/sau deprecierea monedei nationale;
Cresterea preturilor la materiile prime si energie;
Cresterea costurilor fortei de munca.
Riscuri institutionale:
Nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si
intretinerea corespunzatoare a investitiei;
Riscuri legale:
Modificari legislative in domeniul administratiei publice care pot afecta si
reorganiza activitatea consiliilor locale. Restructurarea unor compartimente,
modificarea sarcinilor si atributiilor personalului etc.;
Potentiale modificari ale prescriptiilor tehnice (legate de solutia tehnica etc) si
standardelor de calitate.
In timp ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul masurilor de natura
administrativa cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui
contract clar si strict, selectarea unui Inginer cu experienta in domeniu si cu o reputatie excelenta
etc. riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de
actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.
Avand in vedere aceste aspecte, am optat in favoarea estimarii impactului celor mai
reprezentative riscuri in cadrul subcapitolului urmator - pentru a putea evalua astfel viabilitatea
proiectului din punct de vedere socio-economic, indiferent de producerea acestor riscuri.
4.5.2. Analiza de senzitivitate
Pentru fiecare din variabilele cheie (costurile investitionale, costurile de operare si
intretinere, numar de turisti
10
) analiza de senzitivitate va evalua performantele economice
ale proiectului in conditiile unei variatii de +/- 1%.

10
Variatia numarului de turisti influenteaza atat marimea veniturilor, cat si a beneficiilor economice.
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
6
1

Facem precizarea potrivit careia analiza de senzitivitate s-a efectuat doar asupra
indicatorilor economici, intrucat indicatorii financiari sunt negativi si raman negativi indiferent
de evolutia variabilelor testate.

Rezultatele obtinute sunt centralizate in tabelul urmator:
Tabel: Analiza Cost Beneficiu a proiectului propus principalii indicatori economici
Scenariul Optimist Neutru/Asteptat Pesimist
Optimist
(%)
Neutru/
Asteptat (%)
Pesimist
(%)
Variatia numarului de turisti
VANE 4,214,358 4,085,156 3,955,954 3.16% 0.00% -3.16%
RIRE 15.28% 15.01% 14.75% 1.76% 0.00% -1.78%
B/C 1.44 1.42 1.41 0.94% 0.00% -0.94%
Variatia costurilor investitionale
VANE 4,115,977 4,085,156 4,054,335 0.75% 0.00% -0.75%
RIRE 15.17% 15.01% 14.86% 1.02% 0.00% -1.00%
B/C 1.43 1.42 1.42 0.35% 0.00% -0.34%
Variatia costurilor de operare si intretinere
VANE 4,142,686 4,085,156 4,027,627 1.41% 0.00% -1.41%
RIRE 15.13% 15.01% 14.90% 0.76% 0.00% -0.76%
B/C 1.43 1.42 1.42 0.60% 0.00% -0.59%
Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant
Din tabelul anterior, putem observa faptul ca impactul cel mai puternic asupra indicatorilor
financiari il are variatia numarului de turisti, intrucat aceasta afecteaza atat veniturile ce se vor
incasa, cat si beneficiile economice. Intrucat cheltuielile investitionale sunt concentrate in primii ani
ai perioadei de analiza, impactul lor asupra ratei de rentabilitate este de asemenea unul
semnificativ.
Pentru a putea avea o imagine mai buna asupra intervalelor in care pot varia principalii indicatori
financiari ai proiectului, asupra probabilitatii ca acesti indicatori sa atinga valori negative sau sub
un anumit prag, analiza de senzitivitate trebuie completata prin analiza de risc.
4.6. ANALIZA DE RISC
Pentru fiecare din variabilele cheie (numar de turisti, costuri investitionale, cheltuieli operationale)
analiza de risc a luat in calcul o variatie cu efect negativ cuprinsa in intervalul 0-20%, i.e. cresterea
cu 0-20% a costurilor investitionale si a cheltuielilor, reducerea cu 0-20% a veniturilor.
Metoda folosita pentru calcularea efectelor variatiilor de mai sus este Simularea Monte Carlo, ale
carei rezultate VAN, RIR si B/C au fost calculate pentru 500 de scenarii.
Principalii indicatori calculati pe baza rezultatelor furnizate de catre Simularea Monte Carlo sunt
urmatorii:
Abaterea medie patratica (deviatia standard): un indicator statistic care ne arata cu cat ar putea
devia de la valorile normale asteptate indicatorii VAN, RIR si B/C.
In urma simularii unui numar de 500 scenarii pesimiste, au fost obtinute urmatoarele rezultate
sintetice:
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
6
2

Tabel: Principalii indicatori economici ai proiectului analiza de senzitivitate (simulare Monte Carlo pentru 500 scenarii)
Indicator VAN RIR B/C
Media 1,949,631 10% 1.19
Dev standard () 802,519 1.77% 0.08
Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant

Prin urmare, acum putem afirma faptul ca indicatorii economici vor fi satisfacatori indiferent de
evolutia pesimista a variabilelor cheie (numar de turisti, cheltuieli de operare si intretinere, costuri
investitionale). Intr-o exprimare si mai simpla, orice variatii negative s-ar produce in intervalul 0-
20%, cea mai mica valoare posibila a VAN va fi de 1.147.112 lei (tot pozitiva), iar RIR nu va
scadea sub 8,16% (in continuare mai mare decat costul de oportunitate al capitalului). Evident,
raportul B/C (beneficiu-cost) va fi la randul sau supraunitar.
Este deja evident chiar inainte de a trece la urmatoarea etapa de analiza a riscului faptul ca
probabilitatea ca VAN sa fie negative este zero, iar cea ca RIR sa se situeze sub costul capitalului
este de asemenea zero.
Probabilitatea ca VAN/RIR/ B/C sa se situeze sub o anumita valoare: desi am obtinut deja un
ordin de marime cu privire la principalele riscuri, este interesant de analizat si probabilitatea ca
principalii indicatori financiari sa se situeze sub/peste anumite valori de referinta.
Tabel: Probabilitatea ca principalii indicatori economici ai proiectului sa se situeze peste/sub anumite valori rezultatele
simularii Monte Carlo
VAN RIR B/C
probabilitate interval probabilitate interval probabilitate interval
22% 0.01 - 1.3 Mlei 21% 5.53 - 8.42% 25% 1.0- 1.13
51% 1.3 - 2.5 Mlei 55% 8.42 - 11.31% 54% 1.13 - 1.25
27% 2.5 - 3.8 Mlei 24% 11.31 - 14.20% 21% 12.5 - 1.38
Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant

Tabelul de mai sus ne indica faptul ca exista o probabilitate de 51% ca VAN sa se situeze in
intervalul 1,3 2,5 Mlei, respectiv de 55% ca RIR sa aiba valori cuprinse intre 8% si 11%.
Pe scurt, rezultatele de mai sus permit chiar si producerea unor variatii negative mult mai ample
decat cele prevazute si incluse in simularea Monte Carlo, cu atat mai mult cu cat tinem cont de
faptul ca analiza s-a axat in exclusivitate pe presupuneri pesimiste si de mare amploare.
Value at Risk (VaR valoarea la risc): un indicator statistic care estimeaza pierderea maxima
posibila, pentru un interval de incredere ales, in cazul nostru 95%.
Ultimul indicator pe care l-am ales pentru evaluarea reactiei pe care o poate avea proiectul in
contextul unor conditii socio-economice si politice nefavorabile este Value-at-Risk (valoarea la
risc):
Tabel: Valoarea-la-risc (VaR) a principalillor indicatori economici ai proiectului pe baza rezultatelor simularii Monte Carlo
(500 scenarii)
VAN RIR B/C
Dev standard () 802,519 1.77% 0.08
VaR (95% incredere) -1,147,112 -8.16% -1.11
Sursa: Calcule efectuate de catre Consultant
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
6
3

Cu alte cuvinte, putem afirma cu o incredere de 95%, faptul ca diminuarea maxima pe care o pot
inregistra valorile indicatorilor, fata de valoarea normala asteptata, este: cu 1.147.112 lei - cea
mai mare scadere posibila a VANE, cu 8,16% - cea mai mare scadere posibila a RIRE si cu 1,11
cea mai mare scadere posibila a raportului BCR.

5. SURSELE DE FINANARE A INVESTIIEI
Lucrrile vor fi finanate prin accesarea fondurilor structurale prin Programul Operaional Regional
2007-2013, Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli de crestere, DMI 1.1.
Planuri de dezvoltare urbana, Sub-domeniul Poli de crestere.
Proiectul intra sub incidenta Schemei de ajutor de stat, conform Ordinului nr. 1587 din 01/06/2010.
Asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile va fi facuta din fondurile proprii ale Autoritatii
Contractante.

6. ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT PRIN
REALIZAREA INVESTIIEI

6.1. Personal de execuie
Se consider c pentru execuie vor fi angajai cca. 40 oameni i c aceasta dureaz cca. 8 luni.
Rezult c pentru realizarea acestei lucrri, se vor crea noi locuri de munc, att direct pentru
realizarea efectiv a teleskiului si a cladirii conexe, ct i indirect la ali ageni, numrul acestora
fiind estimat la cca. 120.
Se precizeaza faptul ca locurile de munc create direct si indirect sunt doar estimative.
In realitate acestea sunt asigurate de antreprizele de constructie. Astfel, fiecare antreprenor poate
veni cu planningul propriu, nefiind obligat sa respecte numarul de locuri de munca estimat de
catre Proiectant in acest SF.

6.2. Personal de exploatare, administrare
Pentru asigurarea serviciilor ce deriv din destinaia final a obiectivului, vor fi angajai un
numar de 20 salariati (dintre care 3 in extrasezon) teleski cate 10 pe tura.
Personalul ce va deservi teleskiul (per tura) va fi compus din:
1 administrator de tura
4 salvamari ce vor avea si rol de asistenti
1 persoana vanzare cartele acces
2 instructori scoala de ski nautic
1 persoana inchirieri echipament
1 persoana servicii curatenie

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI
7.1. Valoarea totala a devizului general estimativ in mii lei este:
INV/C+M fr TVA = 5.588,980 mii lei (1.301,488 mii Euro) / 4.405,599 mii lei (1.025,918
mii Euro)
INV/C+M valoare TVA = 1.324,357 mii lei / 1.057,344 mii lei
MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
6
4

INV/C+M inclusiv TVA = 6.913,336 mii lei (1.609,887 mii Euro) / 5.462,942 mii lei
(1.272,138 mii Euro)
Valoarea a fost calculata in preuri la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4,2943 lei
pentru 1 EURO (in preturi INFOREURO Decembrie 2010).
7.2. Esalonarea investiiei (INV/C+M)
Ealonarea investiiei este urmtoarea :
- Anul 1: 100% din val. totala fara TVA: 1.301,488 mii Euro
7.3. Durata de realizare a investiiei
Durata de implementare a proiectului este estimata la 12 luni din care durata de realizare a
lucrrilor este estimat la 8 luni.
7.4. Capaciti (in uniti fizice si valorice) :
Unitati fizice :
Caracteristicile constructiei propuse:
Circuit teleski nautic - functiunea principala
- circuit de cabluri lungime 750ml sustinut de 5 stilpi (a.c. proiectie 673,9mp/stilp)
- pasarele de siguranta in total 228ml 456 mp.
- zona de start (ponton cu rampa lansare skiori) 80,00mp
- luciul de apa - 64 648,50 mp
Cladire servicii - functiuni conexe
- regim de inaltime: Parter (corp A si corp B);
- suprafata construita (totala) - Sc = 202.90 mp;
- suprafata desfasurata (totala) - Sd = 202.90 mp;
- volum total - V = 720.30 mc;
- HMAX. ATIC = 3.55 m.
CORP A:
receptie/hol acces 22.30 mp
holuri circulatii 30.70 mp
vestiare, dusuri si grupuri sanitare utilizatori teleski 44.20 mp
depozitare echipamente 28.20 mp
punct prim ajutor 8.50 mp
CORP B:
spatii anexe destinate personalului (oficiu, vestiare) 15.50 mp
Centrala Termica 3.60 mp
depozit 18.10 mp

MAMAIA TELESKI REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA
FAZA: S.F.


SC HOUSE CONSULT SRL
Str. Fabrica de Crmid, nr. 1A, vila 8, sector 1, Bucureti, Romnia
Tel: 004 031 1023.653; Fax: 004 031 1023.654
E-mail: office@housenconsult.ro

P
a
g
e
6
5Unitati valorice
Nr.
crt.
Denumirea obiect Capacitati fizice
Valoare
(mii lei fara TVA)
Valare
(mii Euro fara
TVA)
1
1
Obiect 1 Cladire P
activitati conexe
1 buc. global
(detalierea pe unitati fizice
este prezntata in cadrul
devizului pe obiect aferent)
1223,711 284,962
2
Obiect 2 Teleski
nautic
1 buc. global
(detalierea pe unitati fizice
este prezntata in cadrul
devizului pe obiect aferent)l
3.506,608 816.573

8. AVIZE SI ACORDURI

S-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 3487 din 03.12.2010 eliberat de catre Primria
Municipiului Constanta.
Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism sunt necesare la obtinerea Autorizatiei de
Construire.

9. PIESE DESENATE.
Plansele anexate prezentului memoriu sunt cele aferente obiectivului corp cladire administrativa
(Parter).
Astfel, prezentul Memoriu tehnic se va citi impreuna cu Volumul de Piese Desenate anexat.Intocmit,
SC HOUSE CONSULT SRL
4.2943 lei/euro din Dec-2010
Cota TVA= 24%
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului 51.467 11.985 12.352 63.819 14.861
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 11.466 2.670 2.752 14.218 3.311
62.933 14.655 15.104 78.037 18.172
Racordare la internet, telefonie 3.960 0.922 0.950 4.910 1.143
Bransament energie electrica (conf. Proiect de specialitate atasat) 47.889 11.152 11.493 59.382 13.828
Bransament retea alimentare cu apa (conf. Proiect de specialitate atasat) 4.935 1.149 1.184 6.119 1.425
Bransament retea canalizare (conf. Proiect de specialitate atasat) 48.500 11.294 11.640 60.140 14.005
105.284 24.517 25.268 130.552 30.401
3.1 Studii de teren 229.592 53.464 55.102 284.694 66.296
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 13.554 3.156 13.554 3.156
3.3 Proiectare si inginerie 116.650 27.164 27.996 144.646 33.683
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta 4.406 1.026 1.057 5.463 1.272
3.6 Asistenta tehnica 42.943 10.000 10.306 53.249 12.400
407.145 94.810 94.462 501.606 116.807
4.1 Constructii si instalatii 3967.206 923.831 952.129 4919.335 1145.550
4.2 Montaj utilaje tehnologice 243.513 56.706 58.443 301.957 70.316
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 425.727 99.138 102.175 527.902 122.931
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 46.407 10.807 11.138 57.545 13.400
4.5 Dotari 47.465 11.053 11.392 58.857 13.706
4.6 Active necorporale
4730.319 1101.534 1135.277 5865.596 1365.903
Cheltuieli pentru realizarea investitiei de baza
TOTAL CAPITOL 4
DEVIZ GENERAL
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
TOTAL CAPITOL 1
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
MAMAIA TELESCHI - CONSTRUIREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, Statiunea Mamaia, jud. Constanta
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA) Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
PARTEA I
DEVIZ GENERAL Pagina 1 din 42
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA) Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
5.1 Organizare de santier 46.363 10.796 11.127 57.490 13.388
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 26.663 6.209 6.399 33.062 7.699
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 19.700 4.587 4.728 24.428 5.688
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 57.273 13.337 57.273 13.337
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 105.884 24.657 25.412 131.297 30.575
209.520 48.790 36.539 246.059 57.299
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 36.502 8.500 8.760 45.262 10.540
6.2 Probe tehnologice si teste 37.278 8.681 8.947 46.225 10.764
73.780 17.181 17.707 91.487 21.304
5,588.980 1,301.488 1,324.357 6,913.336 1,609.887
4,405.599 1,025.918 1,057.344 5,462.942 1,272.138
BENEFICIAR PROIECTANT
CAPITOLUL 6
Director General
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Ing, Radu BRIBAN
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
din care C+M
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL CAPITOL 5
DEVIZ GENERAL Pagina 2 din 42
1 2 3 4 5=3+4 6
1.1 Achiziionarea (exproprierea) terenului
1.2 Amenajarea terenului
51,467.186 51,467.186 12,352.125
1.3 Amenajarea pentru protecia mediului
11,465.781 11,465.781 2,751.787
TOTAL CAPITOL 1
62,932.967 62,932.967 15,103.912
TOTAL CAPITOL 2
105,283.500 105,283.500 25,268.040
3.1
Studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, fotogrammetrice, topografice i de
stabilitate a terenului 229,592.000
229,592.000 55,102.080
3.2
Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaii de
construcie 13,554.000
13,554.000
3.3 Proiectare i inginerie 116,650.000
116,650.000 27,996.000
3.4 Consultan 4,405.599
4,405.599 1,057.344
3.5 Asisten tehnic 42,943.000
42,943.000 10,306.320
TOTAL CAPITOL 3 407,144.599 407,144.599 94,461.744
4.1 Construcii i instalaii
3,967,205.92 3,967,205.92 952,129.42
4.2 Utilaje i echipamente specifice i funcionale
715,647.92 715,647.92 171,755.50
4.3 Dotri de specialitate 47,465.33
47,465.33 11,391.68
TOTAL CAPITOL 4 47,465.33 4,682,853.83 4,730,319.16 1,135,276.60
5.1 Organizare de antier 19,700.012 26,662.880
46,362.892 11,127.094
5.1.1
5.1.1. Lucrri de construciii instalaii aferente
organizrii de antier
26,662.880 26,662.880 6,399.091
5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier 19,700.012
19,700.012 4,728.003
42.49%
5.2 Comisioane, taxe i cote legale, 57,272.782
57,272.782
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute
105,884.289 105,884.289 25,412.229
<
468,285.383
TOTAL CAPITOL 5 76,972.794 132,547.169 209,519.963 36,539.323
6.1 Cheltuieli de publicitate i informare 20,000.000
20,000.000 4,800.000
6.1.1 Organizare eveniment de lansare a proiectului 10,000.000
10,000.000 2,400.000
6.1.2 Organizare eveniment de ncheiere a proiectului 10,000.000
10,000.000 2,400.000
6.2 Cheltuieli de audit 14,500.000
14,500.000 3,480.000
TOTAL CAPITOL 6 34,500.000 34,500.000 8,280.000
I TOTAL cheltuieli 566,082.723 4,983,617.469 5,549,700.192 1,314,929.618
II Alte cheltuieli neeligibile 73,779.550 73,779.550 17,707.092
II.1 Pregatirea personalului de exploatare 36,501.550 36,501.550 8,760.372
II.2 Probe tehnologice si teste 37,278.000 37,278.000 8,946.720
III TOTAL GENERAL (I+II) 639,862.273 4,983,617.469 5,623,479.742 1,332,636.710 ########### 6,956.116
4,464,308 contributiaPMC
TOTAL TVA
1
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Nr. crt Denumirea capitolelor i subcapitolelor
Cheltuieli
neeligibile
Cheltuieli
eligibile
MAMAIA TELESCHI - CONSTRUIREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL,
Statiunea Mamaia, jud. Constanta
BUGETULPROIECTULUI
6
CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementrii proiectului
4
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiii
5
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
2
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
3
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
test 5,588,979.74 5,588,979.74
1,324,356.71 1,324,356.71
2010 2011 2012
totalfaraTVA 91,050 2,797,312 2,735,117 5,623,480
TVA 21,039 655,170 656,428 1,332,637
totalcuTVA 112,089 3,452,482 3,391,545 6,956,116
neeligibile 91,050 382,279 166,533 639,862
TVAaferentneeligibile 21,039 89,307 39,968 150,314
contributiaproprie 112,089 2,244,965 2,107,253 4,464,308
verificare 112,089 2,244,965 2,107,253 4,464,308
4.2943 lei/eurodin Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. Terasamente 27.068 6.303 6.496 33.564 7.816
2.
Constructii: rezistenta(fundatii, structuraderezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
489.445 113.976 117.467 606.912 141.330
2.1. Rezistenta 232.904 54.236 55.897 288.801 67.252
2.2. Arhitectura 256.541 59.740 61.570 318.111 74.078
3. Izolatii
4. Instalatii electrice 55.880 13.013 13.411 69.291 16.136
5. Instalatii sanitare 129.948 30.261 31.188 161.136 37.523
6. Instalatii deincalzire, ventilatie, climatizare, PSI 93.812 21.846 22.515 116.326 27.089
7. Instalatii curenti slabi 66.434 15.470 15.944 82.378 19.183
8.
862.587 200.868 207.021 1069.608 249.076
1 Montaj utilajesi echipamentetehnologice 121.126 28.206 29.070 150.196 34.976
1.1. Montaj echipamenteelectrice 19.558 4.554 4.694 24.252 5.647
1.2. Montaj echipamentecurenti slabi 23.252 5.415 5.580 28.832 6.714
1.3. Montaj echipamentesanitare 45.482 10.591 10.916 56.398 13.133
1.4. Montaj echipamenteHVAC 32.834 7.646 7.880 40.714 9.481
2
121.126 28.206 29.070 150.196 34.976
1 Utilajesi echipamentetehnologice 146.126 34.028 35.070 181.196 42.194
Costumscafandru 5.153 1.200 1.237 6.390 1.488
Costumeneopren, skiuri, casti, veste 57.973 13.500 13.914 71.887 16.740
Barci salvaresemirigideS+7mcumotor 50-60cp 82.999 19.328 19.920 102.919 23.966
2 Utilajesi echipamentedetransport 46.407 10.807 11.138 57.545 13.400
Tribune 46.407 10.807 11.138 57.545 13.400
2.2
3 Dotari specifice 47.465 11.053 11.392 58.857 13.706
4 Asistentatehnica
239.998 55.888 57.600 297.598 69.301
1223.711 284.962 293.691 1517.402 353.352
BENEFICIAR PROIECTANT
DEVIZUL OBIECTULUI 1
MAMAIATELESCHI - CONSTRUIREAUNEI INSTALATII DEAGREMENTNAUTICPELACULSIUTGHIOL, StatiuneaMamaia, jud.
Constanta
CLADIRE SERVICII CONEXE
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
TOTAL I
II. MONTAJ
III. PROCURARE
TOTAL III
TOTAL II
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
S.C.HOUSECONSULTS.R.L.
Director General
Ing, RaduBRIBAN
Inmii lei/mii eurolacursul INFOREURO
D01Pagina5 din42
lei lei
1 Fundatiesistemrutier - accese mc 40 214.715 50.000 8,588.600 2,000.000
2 Pavajepietonale mp 255 64.415 15.000 16,425.698 3,825.000
3 Sistemrutier - accese mp 176 150.301 35.000 26,452.888 6,160.000
4 Spatii verzi amenajate mp 267 42.943 10.000 11,465.781 2,670.000
62,932.967 14,655.000
15,103.912 3,517.200
78,036.878 18,172.200
1 Betoninpreradier si talpadebetonsimpluC12/15 mc 25.6 96.000 412.253 10,553.672 2,457.600
2 Betonincuzineti, grinzi defundatii si pardosealaC20/25 mc 69.0 106.000 455.196 31,408.510 7,314.000
3 Armaturaininfrastructura kg 6,568.0 1.060 4.552 29,897.260 6,962.080
4 Cofrajeinfrastructura mp 230.0 12.500 53.679 12,346.113 2,875.000
1 BetoninsuprastructuraC20/25 mc 87.5 112.000 480.962 42,084.14 9,800.00
2 Armaturainsuprastructura kg 14,965.0 1.060 4.552 68,120.05 15,862.90
3 Cofrajesuprastructura mp 498.0 18.000 77.297 38,494.11 8,964.00
1 Decopertarestrat vegetal/umpluturi mc 200.0 17.000 73.003 14,600.620 3,400.000
2 Sapaturamanualapentrurealizareafundatiilor mc 42.5 10.500 45.090 1,916.331 446.250
3 Umpluturi pamant mc 149.5 12.000 51.532 7,703.974 1,794.000
4 Umpluturapietriscompactat subpardoseala15cmgrosime mc 34.0 19.500 83.739 2,847.121 663.000
259,971.898 60,538.830
lei lei
1 Peretecortina mp 69 515.316 120.000 35,556.804 8,280.000
2 Tamplariegoluri impuscate mp 50 431.577 100.500 21,578.858 5,025.000
3 Usi interioaremetalice buc. 15 858.860 200.000 12,882.900 3,000.000
4 Zidarie25cm mc 55 365.016 85.000 20,075.853 4,675.000
5 Hidroizolatii interioare mp 55 22.330 5.200 1,228.170 286.000
6 Hidroizolatii orizontalesi verticale(fundatii) mp 470.0 4.600 19.754 9,284.277 2,162.000
7 Placaregipsdouafete mp 200 68.709 16.000 13,741.760 3,200.000
8 Trotuar perimetral cladiredinbetonslabarmat 10cm mp 106 150.301 35.000 15,931.853 3,710.000
9 Termosistemfatada mp 320 81.162 18.900 25,971.926 6,048.000
156,252.400 36,386.000
37,500.576 8,732.640
193,752.976 45,118.640
lei lei
1 Placarecalcar Dobrogea mp 97 214.715 50.000 20,827.355 4,850.000
2 Pardoseli decking mp 18.4 730.031 170.000 13,432.570 3,128.000
3 Tencuialasilicaticacoloratainmasa mp 320 42.943 10.000 13,741.760 3,200.000
4 Glafuri aluminiuvopsiteincampelectrostatic ml 120 42.943 10.000 5,153.160 1,200.000
53,154.845 12,378.000
12,757.163 2,970.720
65,912.008 15,348.720
lei lei
1 Betonsclivisit mp 57 38.649 9.000 2,202.976 513.000
2 Gresie mp 136 81.592 19.000 11,096.471 2,584.000
13,299.447 3,097.000
3,191.867 743.280
16,491.314 3,840.280
lei lei
2 Plintagresie ml 139 60.120 14.000 8,356.708 1,946.000
8,356.708 1,946.000
2,005.610 467.040
10,362.318 2,413.040
Cost total
Nr.
crt.
Denumire UM
B.1. REZISTENTA
Cantitate
A. AMENAJARI EXTERIOARE
LISTE CU PRINCIPALELE CANTITATI DE LUCRARI
TOTAL cu TVA
Nr.
crt.
Denumire UM
TOTAL fara TVA
Cost total
pu (lei/um)
Cost total
B2. ARHITECTURA
Nr.
crt.
Denumire UM Cantitate
cost unitar
Cost total
Valoare totala
(euro)
TOTAL fara TVA
a) Finisaje exterioare
INFRASTRUCTURA
TOTAL cu TVA
TOTAL ESTIMATIV EXCLUSIV TVA
valoare totala
(lei)
SUPRASTRUCTURA
TERASAMENTE / ALTE ARTICOLE
TOTAL cu TVA
TVA 24%
TOTAL cu TVA
TVA 24%
Nr.
crt.
Denumire UM Cantitate
cost unitar
TOTAL fara TVA
b1) Finisaje interioare pardoseli
Nr.
crt.
Denumire UM Cantitate
cost unitar
TOTAL fara TVA
b2) Finisaje interioare plinte
Cantitate
cost unitar Cost total
TOTAL cu TVA
TVA 24%
TOTAL fara TVA
TVA 24%
TVA 24%
cost unitar
B. CONSTRUCTII
Nr.
crt.
activitate um cantitate pu (euro/um)
D01Pagina6 din42
lei lei
1 Zugraveli mp 400 12.883 3.000 5,153.160 1,200.000
2 Faianta mp 210 55.826 13.000 11,723.439 2,730.000
3 Glafuri lemn ml 22 51.532 12.000 1,133.695 264.000
18,010.294 4,194.000
4,322.471 1,006.560
22,332.765 5,200.560
lei lei
1 Gipscarton1fata mp 117 30.060 7.000 3,517.032 819.000
2 Tavanecasetate mp 80 49.384 11.500 3,950.756 920.000
7,467.788 1,739.000
1,792.269 417.360
9,260.057 2,156.360
Conformlisteidecantitatianexate.
Conformlisteidecantitatianexate.
Conformlistelordecantitatianexate.
lei lei
1
W2C23A0112302/0017Montarefascicol conductetoradateizolateintinsepe
stalpmanual. Conductor Al-TYIR3x25+16mmp
m 2000 1.718 0.400 3,435.440 800.000
2
EC05D1Cabluenergietrasprintubdeprotectiemetalicpentruracord
motoare, aparatecuconducte-95-120mmp. ProcurarecabluenergieACYY
3x120+95mmp
m 100 0.859 0.200 85.886 20.000
3 EC11G1Capterminal interior legaturi labornecuconductor deAI 3x120+95 m 2 72.144 16.800 144.288 33.600
3,665.614 853.600
879.747 204.864
4,545.362 1,058.464
neeligibil eligibil
lei lei
1 Birou buc 1 1,876.609 437.000 1,876.609 437.000
2 Suport imprimanta buc 1 2,147.150 500.000 2,147.150 500.000
3 Etajerametal dubla buc 2 901.803 210.000 1,803.606 420.000
4 Scaunergonomic buc 4 515.316 120.000 2,061.264 480.000
5 Scaunvizitator buc 12 322.073 75.000 3,864.870 900.000
TOTAL fara TVA
TVA 24%
TOTAL cu TVA
Nr.
crt.
Denumire
DOTARI
cost unitar
Cantitate
Cost total
cost unitar
3) INSTALATII
3d) Propunere pentru racordarea echipemnetelor tehnologice teleski
Nr.
crt.
Denumire
Cost total
Cantitate
UM
TOTAL cu TVA
Cost total
Cantitate
3a) Instalatii HVAC
b4) Finisaje interioare tavane
Nr.
crt.
Denumire
TOTAL fara TVA
cost unitar
TOTAL fara TVA
3c) Instalatii electrice + curenti slabi
UM
3b) Instalatii sanitare
TOTAL cu TVA
TVA 24%
TVA 24%
cost unitar Cost total
UM
b3) Finisaje interioare pereti
Nr.
crt.
Denumire UM Cantitate
D01Pagina7 din42
6 Casetiera buc 3 515.316 120.000 1,545.948 360.000
7 Computere buc 1 1,825.078 425.000 1,825.078 425.000
8 Multifunctional (Copiator / Printer / Fax) buc 1 4,500.000 1,047.901 4,500.000 1,047.901
11 Pat medical buc 1 2,345.547 546.200 2,345.547 546.200
12 Masacu2scaune buc 3 863.154 201.000 2,589.463 603.000
13 Dulapmedical buc 1 1,717.720 400.000 1,717.720 400.000
14 Echipament medical buc 1 8,588.600 2,000.000 8,588.600 2,000.000
15 Casieriecasamarcat buc 1 2,576.580 600.000 2,576.580 600.000
16 CasierieComputer buc 1 1,932.435 450.000 1,932.435 450.000
17 Sistemcarduri buc 1 7,729.740 1,800.000 7,729.740 1,800.000
18 Frigidere buc 1 360.721 84.000 360.721 84.000
47,465.330 11,053.101
11,391.679 2,652.744
58,857.010 13,705.845
Cost total
lei lei
1 Costumscafandru buc 2 2,576.580 600.000 5,153.160 1,200.000
2 Costumeneopren, skiuri, casti, veste buc 30 1,932.435 450.000 57,973.050 13,500.000
3 Barci salvaresemirigideS+7mcumotor 50-60cp buc 2 41,499.686 9,663.900 82,999.372 19,327.800
4 Tribune buc 5 9,447.460 2,200.000 47,237.300 11,000.000
193,362.882 45,027.800
46,407.092 10,806.672
239,769.973 55,834.472
TOTAL fara TVA
TVA 24%
TOTAL cu TVA
DEVIZANALITIC UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE FARA MONTAJ
Nr.
crt.
Denumire UM Cantitate
cost unitar
TVA 24%
TOTAL cu TVA
TOTAL fara TVA
D01Pagina8 din42
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 Terasamente
2
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si
arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
2960.755 689.462 710.581 3671.336 854.932
Stalpi 1767.284 411.542 424.148 2191.432 510.312
Cabluri 275.533 64.162 66.128 341.660 79.561
Ponton cu rampa de lansare 163.116 37.984 39.148 202.264 47.101
Pasarele de siguranta 535.954 124.806 128.629 664.583 154.759
Rampa barci salvare din beton 9.382 2.185 2.252 11.634 2.709
Imprejmuire traseu ski-nautic 24.830 5.782 5.959 30.789 7.170
Obstacole 184.655 43.000 44.317 228.972 53.320
3 Izolatii
4 Instalatii electrice 143.864 33.501 34.527 178.392 41.541
Sistembalizare 122.212 28.459 29.331 151.543 35.289
Sistemiluminat 21.652 5.042 5.196 26.848 6.252
5 Instalatii sanitare
6
Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-tv,
intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9
3104.619 722.963 745.109 3849.727 896.474
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 122.388 28.500 29.373 151.761 35.340
2
122.388 28.500 29.373 151.761 35.340
1 Utilaje si echipamente tehnologice 279.602 65.110 67.104 346.706 80.736
1.1 Echipamente 279.602 65.110 67.104 346.706 80.736
1.2
2 Utilaje si echipamente de transport
2.1
2.2
3 Dotari
4 Asistenta tehnica
279.602 65.110 67.104 346.706 80.736
3506.608 816.573 841.586 4348.194 1012.550
BENEFICIAR PROIECTANT
III. PROCURARE
S.C.HOUSECONSULT S.R.L.
Director General
Ing, Radu BRIBAN
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
TOTAL I
II. MONTAJ
TOTAL II
TOTAL III
DEVIZUL OBIECTULUI 2
MAMAIATELESCHICONSTRUIREAUNEIINSTALATIIDEAGREMENTNAUTICPELACULSIUTGHIOL,StatiuneaMamaia,jud.
Constanta
SISTEM TELESKI NAUTIC
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
D02Pagina9din42
lei lei
1 Stalpi de 18 mdeasupra apei incluzand consola suport buc 5 84,803.407 19,747.900 424,017.035 98,739.500
2
Fundatii stalpi (50mc) incluzand manopera turnare in beton
armat
buc 5 124,173.850 28,915.970 620,869.250 144,579.850
3 Cabluri ancorare stalpi cu instalatia de tensionare ml 300 64.956 15.126 19,486.675 4,537.800
4 Fundatii cabluri ancorare (in apa) buc 6 108,731.676 25,320.000 652,390.056 151,920.000
5 Fundatii cabluri ancorare (pe uscat) buc 4 12,630.292 2,941.176 50,521.168 11,764.704
1,767,284.184 411,541.854
424,148.204 98,770.045
2,191,432.388 510,311.899
lei lei
1
Cabluri de rulare productie speciala-punct de rupere 80kNt
ml 1,500 162.325 37.800 243,486.810 56,700.000
2
Cabluri tractiune incluzand conectori si sisteme de siguranta
(40 mlungime)
buc 8 4,005.723 932.800 32,045.784 7,462.400
275,532.59 64,162.40
66,127.82 15,398.98
341,660.42 79,561.38
lei lei
1
Motor electric (pe stalpul L15) cu viteza ajustabila, incluzand
toate accesoriile
buc 1 78,993.649 18,395.000 78,993.649 18,395.000
2 Platforma service mecanismrulare buc 1 16,238.895 3,781.500 16,238.895 3,781.500
3 Panou de control (in zona de start) buc 1 97,437.238 22,689.900 97,437.238 22,689.900
4 Sisteme rulare 1 set / stalp buc 5 10,970.219 2,554.600 54,851.094 12,773.000
5 Alte accesorii sist 4,474.661 1,042.000 4,474.661 1,042.000
6 Piese de schimb / manopera sist 27,606.337 6,428.600 27,606.337 6,428.600
279,601.873 65,110.000
67,104.450 15,626.400
346,706.323 80,736.400
lei lei
1 Montaj echipamente sist 122,387.550 28,500.000 122,387.550 28,500.000
122,387.550 28,500.000
29,373.012 6,840.000
151,760.562 35,340.000
C1. Echipamente tehnologice
Denumire UM Cantitate
TOTAL fara TVA
TVA 24%
TOTAL cu TVA
cost unitar
TVA 24%
TOTAL cu TVA
Cost total
TOTAL fara TVA
TVA 24%
TOTAL cu TVA
Cantitate
cost unitar Nr.
crt.
Denumire UM
Denumire UM Cantitate
cost unitar
TOTAL cu TVA
B. Cabluri
Nr.
crt.
Cost total
C2. Montaj echipamente tehnologice
Nr.
crt.
Cost total
TOTAL fara TVA
Cost total
TOTAL fara TVA
TVA 24%
LISTE CU PRINCIPALELE CANTITATI DE LUCRARI
Cantitate
cost unitar
A. Stalpi
Nr.
crt.
Denumire UM
D02Pagina10din42
D1. Ponton cu rampa lansare skiori
lei lei
1 Ponton cu zona de start acoperita mp 80 1,984.825 462.200 158,786.037 36,976.000
2 Rampa lansare skiori cu sistembariera buc 1 4,330.372 1,008.400 4,330.372 1,008.400
163,116.409 37,984.400
39,147.938 9,116.256
202,264.347 47,100.656
lei lei
1 Pasarele in zona nord, (tip pontoane "MARINAPARK") mp 200 1,624.104 378.200 324,820.852 75,640.000
2 Pasarele in zona sud, (tip pontoane "MARINAPARK") mp 130 1,624.104 378.200 211,133.554 49,166.000
535,954.406 124,806.000
128,629.057 29,953.440
664,583.463 154,759.440
lei lei
1 Rampa mp 2 2,255.409 525.210 3,608.655 840.336
2 Ponton barci salvare mp 4 1,443.443 336.130 5,773.772 1,344.520
9,382.427 2,184.856
2,251.783 524.365
11,634.210 2,709.221
lei lei
1 Sistembalizare (cu leduri cu celule fotovoltaice) buc 308 396.793 92.400 122,212.343 28,459.200
122,212.343 28,459.200
29,330.962 6,830.208
151,543.305 35,289.408
lei lei
1 Iluminat pe stalpi teleski buc 50 433.037 100.840 21,651.861 5,042.000
21,651.861 5,042.000
5,196.447 1,210.080
26,848.307 6,252.080
UM
Cantitate
cost unitar
D5. Iluminat complex traseu
Nr.
crt.
Denumire UM Cantitate
cost unitar
TVA 24%
TOTAL cu TVA
TOTAL fara TVA
D4. Sistem balizare traseu ski nautic
Nr.
crt.
Denumire
Cost total
TOTAL fara TVA
TVA 24%
TOTAL cu TVA
TVA 24%
TOTAL cu TVA
Nr.
crt.
TOTAL cu TVA
Cost total
Denumire UM Cantitate
cost unitar
D3. Rampa barci salvare din beton (pentru lansarea pe apa a barcilor de salvare)
Cantitate
cost unitar
Cost total
TOTAL fara TVA
Denumire UM Cantitate
Cost total
TOTAL fara TVA
TVA 24%
cost unitar Nr.
crt.
Cost total
TOTAL fara TVA
TVA 24%
TOTAL cu TVA
D2. Pasarele de siguranta
D. Amenajari speciale
Nr.
crt.
Denumire UM
D02Pagina11din42
lei lei
1 Imprejmuire sfoara ml 980 25.336 5.900 24,829.643 5,782.000
24,829.643 5,782.000
5,959.114 1,387.680
30,788.757 7,169.680
lei lei
1 Kicker buc 1 15,030.050 3,500.000 15,030.050 3,500.000
Straight box buc 1 34,354.400 8,000.000 34,354.400 8,000.000
1 Set buc 1 135,270.450 31,500.000 135,270.450 31,500.000
184,654.900 43,000.000
44,317.176 10,320.000
228,972.076 53,320.000
D7. Obstacole
Nr.
crt.
TVA 24%
TOTAL cu TVA
Cost total
TOTAL fara TVA
Cantitate
cost unitar
Denumire UM
Cantitate
cost unitar
TVA 24%
TOTAL cu TVA
Cost total
TOTAL fara TVA
D6. Imprejmuire traseu ski-nautic
Nr.
crt.
Denumire UM
D02Pagina12din42
Lungime Latime Inaltime Pret
m m m (euro fara TVA)
1 Small kicker 4.5 2 0.8 3,000.00
2 Kicker 5 2 1.2 3,500.00
3 Small straight box 15 1 0.75 7,000.00
4 Straight box 21 1 0.75 8,000.00
5 Step down box 19 1 1 8,500.00
6 A-box 16 2.3 1.5 12,500.00
7 Small straight slider 15 1 1 8,500.00
8 Straight slider 21 1 1 9,500.00
9 Triple kincked A-frame slider 24 1.9 2 18,000.00
10 S-box 20 8 1.4 19,500.00
11 Wall 21 8 2.2 27,000.00
12 Set (kicker, Straight box 15 m, Straight Slider 15 m, A-Box 31,500.00
Nr,
crt.
Tip obstacol
D02Pagina13din42
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 Fundatie sistem rutier 8.589 2.000 2.061 10.650 2.480
2 Pavaje pietonale 16.426 3.825 3.942 20.368 4.743
5 Sistem rutier 26.453 6.160 6.349 32.802 7.638
6
51.467 11.985 12.352 63.819 14.861
BENEFICIAR PROIECTANT GENERAL
Nota. Amenajarea terenului cuprinde:
lei lei
1 Fundatie sistem rutier mc 40 214.715 50.000 8,588.600 2,000.000
2 Pavaje pietonale mp 255 64.415 15.000 16,425.698 3,825.000
3 Sistem rutier mp 176 150.301 35.000 26,452.888 6,160.000
4 Spatii verzi amenajate mp 267 42.943 10.000 11,465.781 2,670.000
62,932.967 14,655.000
15,103.912 3,517.200
78,036.878 18,172.200
TOTAL fara TVA
1.2 Amenajarea terenului
Se includ cheltuielile efectuate la nceputul lucrrilor pentru pregtirea amplasamentului i care constau n demolri, demontri, dezafectri, defriri, evacuri materiale rezultate, devieri reele de utiliti
din amplasament, sistematizri pe vertical, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizrii lucrrilor pentru investiia de baz), devieri de cursuri de ap, strmutri de localiti sau monumente
istorice etc.
Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Nr.
Crt
Cost total
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL
TVA 24%
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
Director General
Ing, Radu BRIBAN
TOTAL cu TVA
Nr.
crt.
Denumire UM Cantitate
cost unitar
4.2943 lei/euro din Oct-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
Amenajare spatii verzi, plantare gazon 11.466 2.670 2.752 14.218 3.311
11.466 2.670 2.752 14.218 3.311
BENEFICIAR PROIECTANT GENERAL
lei lei
1 Fundatie sistem rutier - accese mc 50 214.715 50.000 10,735.750 2,500.000
2 Pavaje pietonale mp 255 128.829 30.000 32,851.395 7,650.000
3 Sistem rutier - accese mp 176 193.244 45.000 34,010.856 7,920.000
4 Spatii verzi amenajate mp 267 42.943 10.000 11,465.781 2,670.000
89,063.782 20,740.000
21,375.308 4,977.600
110,439.090 25,717.600
TOTAL fara TVA
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrri i aciuni de protecia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaii verzi,
i reintroducerea n circuitul agricol a suprafeelor scoase temporar din uz.
Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Nr.
Crt
Cost total
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL
TVA 24%
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
Director General
Ing, Radu BRIBAN
TOTAL cu TVA
Nr.
crt.
Denumire UM Cantitate
cost unitar
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 Racordare la internet, telefonie 3.960 0.922 0.950 4.910 1.143
2 Bransament energie electrica (conf. Proiect de specialitate atasat) 47.889 11.152 11.493 59.382 13.828
3 Bransament retea alimentare cu apa (conf. Proiect de specialitate atasat) 4.935 1.149 1.184 6.119 1.425
4 Bransament retea canalizare (conf. Proiect de specialitate atasat) 48.500 11.294 11.640 60.140 14.005
105.284 24.517 25.268 130.552 30.401
PROIECTANT GENERAL
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Se includ cheltuielile aferente asigurrii cu utilitile necesare funcionrii obiectivului de investiie, precum: alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic,
energie electric, telecomunicaii, drumuri de acces, ci ferate industriale, care se execut pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparinnd obiectivului de
investiie, precum i cheltuielile aferente racordrii la reelele de utiliti.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL
Nota.Maijossuntprezentateevaluarilelucrarilornecesarepentrurealizareabransamentelorlautilitatialeobiectivului.Acesteevaluarisuntextrasedin
Proiecteledespecialitatepentruracordareaobiectivului,executateseparatdecatrefirmeautorizate.
Director General
Ing, Radu BRIBAN
Nr.crt. Denumire articol U.M. Cantitate Pre unitar Pre unitar Valoare material Valoare manoper Valoare total Valoare Totala
material manoper fr TVA fr TVA fr TVA Fara TVA
euro euro euro euro euro lei
3. Firida bransament E2+4 buc. 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.000 4,294.300
4. Sptur mc. 510.00 10.75 5,482.50 5,482.500 23,543.500
5. Nisip mc. 170.00 16.71 2,840.70 2,840.700 12,198.818
6. Umplutur mc. 340.00 4.77 1,621.80 1,621.800 6,964.496
7. Priz de pmnt ml. 50.00 19.10 955.00 955.000 4,101.057
9. LES alimentare energie electrica JT CYAbY 3x25+16 ml. 810.00 19.70 15,957.00 15,957.000 68,524.145
10. Tub PVC 70 tip Enel ml. 850.00 2.39 2,031.50 2,031.500 8,723.870
12. Manoper,verificri,materiale auxiliare buc. 1.00 18,000.00 18,000.00 18,000.000 77,297.400
TOTAL fr TVA 47,888.500 205,647.586
TVA % 24.00 11,493.240 49,355.421
TOTAL GENERAL 59,381.740 255,003.006
Valoare (lei) Valoare (euro)
fara TVA fara TVA
1 3 4
1
ml lei/ml
7.00 135.00 945.00 945.000 220.059
2
ml lei/ml
Dn 40 mm 7.00 70.00 490.00 490.000 114.105
3
buc lei/buc
1.00 3500.00 3500.00 3,500.000 815.034
4,935.000 1,149.198
EVALUARE - BRANSAMENTE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL
TOTAL OB.1
EVALUARE OB.2 - RACORD CANALIZARE MENAJERA
TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL
2
Lucrari de terasamente aferente pozarii conductelor (sapaturi, sprijiniri, umpluturi,
compactari, pat nisip, pozare, transport, etc.) H med = 1.20 m
Procurare conducte PEHD (inclusiv accesorii + banda detectie)
EVALUARE - BRANSAMENTE ALIMENTARE CU APA
TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL
Nr.
crt.
Denumire
p p p p
(sapaturi, sprijiniri, apometru Dn 25 mm, robineti)
Valoare (lei) Valoare (euro)
fara TVA fara TVA
1 3 4
1
ml lei/ml
80.00 155.00 12400.00 12,400.000 2,887.549
2
ml lei/ml
Dn 160 mm 80.00 115.00 9200.00 9,200.000 2,142.375
4
ml lei/ml
40.00 10.00 400.00 400.000 93.147
6
H med = 2.50 m
buc lei/buc
3.00 3500.00 10500.00 10,500.000 2,445.102
7 Lucrari de desfacere refacere trotuar
mp lei/mp
80.00 200.00 16000.00 16,000.000 3,725.869
TOTAL OB.2 48,500.000 11,294.041
Procurare conducte PVC-KG (inclusiv accesorii + banda detectie)
Lucrari sustinere si protectie cabluri
p p
(sapaturi, sprijiniri,
Nr.
crt.
Denumire
2
Lucrari de terasamente aferente pozarii conductelor (sapaturi, sprijiniri, umpluturi,
compactari, pat nisip, pozare, transport, etc.) H med = 2.50 m
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1
Studii hidro-meteorologice (studiu vanturi predominante, nivel apa, temperaturi
inghet, curenti superficiali si de adancime)
19.800 4.611 4.752 24.552 5.717
2
Studiu topo inclusiv transpunerea in coordonate stereo 70 a pozitiilor pilonilor,
fundatiilor, cablurilor ancorare (terestre+lacustre), pentru pozitionarea utilajelor
de foraj si elaborarea planului de situatie cu includerea pozitiilor forajelor
executate
27.720 6.455 6.653 34.373 8.004
3 Studiu geotehnic 182.072 42.399 43.697 225.769 52.574
3.1.
Foraje terestre :cca 60 euro/ml (4 foraje x 25 ml/buc x 60 euro/ml) inclusiv
analize laborator
23.672
5.512 5.681 29.353 6.835
3.2.
Foraje lacustre :cca 200 euro/ml (6 foraje x 25 ml/buc x 200 euro/ml) inclusiv
analize laborator
118.800
27.665 28.512 147.312 34.304
3.3. Profil S.E.V. (investicatii geo-electrice prin sondaje verticale) 15.840 3.689 3.802 19.642 4.574
3.4.
Cheltuiele conexe (ponton barci, siguranta navigatiei pentru ponton, protectia
muncii prin veste salvare, colaci etc.)
23.760 5.533 5.702 29.462 6.861
229.592 53.464 55.102 284.694 66.296
PROIECTANT GENERAL
Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Director General
Ing, Radu BRIBAN
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL
3.1 Studii de teren
Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaz obiectivul
de investiie.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1
Obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
0.300 0.070 0.300 0.070
2
Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere
autorizatii de scoatere din circuitul agricol
3 Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele
publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
1.700 0.396 1.700 0.396
3.1. Aviz de amplasament favorabil ENEL
0.300 0.070 0.300 0.070
3.2. Aviz de racordare retea
0.300 0.070 0.300 0.070
3.3. Aviz canalizare
0.500 0.116 0.500 0.116
3.4.Aviz alimentare cu energie
0.300 0.070 0.300 0.070
3.5. Aviz Romtelecom
0.300 0.070 0.300 0.070
3.6. Aviz de principiu Apele Romane
4 Obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5 Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6
Intocmirea documentaiei, obinerea numrului Cadastral provizoriu si
inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7 Obtinerea avizului PSI
1.200 0.279 1.200 0.279
8 Obtinerea acordului de mediu
0.500 0.116 0.500 0.116
9 Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege (OAR, drumuri, etc.)
9.854 2.295 9.854 2.295
9.1. Aviz salubrizare
0.500 0.116 0.500 0.116
9.2. Taxa OAR (timbru arhitect) (0,05%)
5.588 1.301 5.588 1.301
9.3. Altele (adm. Strazilor, politia rutiera, etc.)
3.766 0.877 3.766 0.877
10
Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
13.554 3.156 13.554 3.156
PROIECTANT GENERAL
Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Director General
Ing, Radu BRIBAN
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Se includ cheltuielile pentru:
a) obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism;
b) obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire/desfiinare;
c) obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele publice de ap, canalizare, gaze, termoficare, energie electric, telefonie etc.;
d) obinerea certificatului de nomenclatur stradal i adres;
e) ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu i nregistrarea terenului n cartea funciar;
f) obinerea acordului de mediu;
g) obinerea avizului P.S.I.;
h) alte avize, acorduri i autorizaii.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 Studiu de fezabilitate 37.200 8.663 8.928 46.128 10.742
2 Proiect tehnic (PTh)+Caiete de Sarcini 38.000 8.849 9.120 47.120 10.973
3 Proiect pentru obt. Autorizatiei de Construire (PAC) 7.500 1.747 1.800 9.300 2.166
4 Detalii de executie (DE) 2.500 0.582 0.600 3.100 0.722
5 Revizuirea SF in vederea accesarii POR Axa 1 DMI1.1. 29.450 6.858 7.068 36.518 8.504
6 Verificarea tehnica a proiectarii conform Legii 10/1995 2.000 0.466 0.480 2.480 0.578
116.650 27.164 27.996 144.646 33.683
PROIECTANT GENERAL
Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Director General
Ing, Radu BRIBAN
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL
3.3 Proiectare si inginerie
Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic i detalii de execuie), pentru plata verificrii tehnice
a proiectrii i pentru plata elaborrii certificatului de performan energetic a cldirii, precum i pentru elaborarea documentaiilor necesare obinerii acordurilor, avizelor i
autorizaiilor aferente obiectivului de investiie (documentaii ce stau la baza emiterii avizelor i acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaii urbanistice, studii de
impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).
Pentru lucrrile de intervenii la construcii existente sau pentru continuarea lucrrilor la obiective ncepute i neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea
tehnic.
Pentru lucrrile de cretere a performanei energetice a cldirilor ca urmare a modernizrilor/reabilitrilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 Organizarea procedurilor de acihizitie publica de servicii
2 Organizarea procedurilor de achizitie publica de lucrari
3
PROIECTANT GENERAL
Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Director General
Ing, Radu BRIBAN
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
Se includ cheltuielile aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice, precum: cheltuieli aferente ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii acesteia (exclusiv
cele cumprate de ofertani); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor desemnai n comisiile de evaluare; anunuri de intenie, de participare i de atribuire a
contractelor, coresponden prin pot, fax, pot electronic etc., n legtur cu procedurile de achiziie public.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 Elaborare studii de marketing 4.406 1.026 1.057 5.463 1.272
2 Consultanta implementare proiect
3
4.406 1.026 1.057 5.463 1.272
PROIECTANT GENERAL
Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Director General
Ing, Radu BRIBAN
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL
3.5 Consultanta
Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
a) plata serviciilor de consultan la elaborarea studiilor de pia, de evaluare etc.;
b) plata serviciilor de consultan n domeniul managementului execuiei investiiei sau administrarea contractului de execuie.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 Asistenta tehnica
2 Dirigentie de santier 42.943 10.000 10.306 53.249 12.400
3
42.943 10.000 10.306 53.249 12.400
PROIECTANT GENERAL
Nota
Capitolul include costurile dirigintilor de santier si a responsabilului tehnic cu executia lucrarilor necesare implementarii proiectului (perioada de executie a lucrarilor - 8 luni)
Denumire Numar UM Cantitate Rata Total (euro) Total (lei)
diriginte santier - lucrari civile, constructii / arhitectura 1 luna 8 700.00 5,600.00 24,048.08
diriginte santier - lucrari instalatii sanitare / electrice 1 luna 5 560.00 2,800.00 12,024.04
diriginte santier - lucrari drumuri si platforme 1 luna 2 390.00 780.00 3,349.55
diriginte santier - retele edilitare 1 luna 2 410.00 820.00 3,521.33
Total 10,000.00 42,943.00
Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Director General
Ing, Radu BRIBAN
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL
3.6 Asistenta tehnica si dirigentie de santier
Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
a) asisten tehnic din partea proiectantului pe perioada de execuie a lucrrilor (n cazul n care aceasta nu intr n tarifarea proiectului);
b) plata diriginilor de antier, desemnai de autoritatea contractant, autorizai conform prevederilor legale pentru verificarea execuiei lucrrilor de construcii i instalaii.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. Terasamente 27.068 6.303 6.496 33.564 7.816
2.
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
3450.200 803.437 828.048 4278.248 996.262
2.1. Rezistenta - cladire 232.904 54.236 55.897 288.801 67.252
2.2. Arhitectura - cladire 256.541 59.740 61.570 318.111 74.078
2.3. Stalpi - teleski 1767.284 411.542 424.148 2191.432 510.312
2.4. Cabluri - teleski 275.533 64.162 66.128 341.660 79.561
2.5. Ponton cu rampa de lansare - teleski 163.116 37.984 39.148 202.264 47.101
2.6. Pasarele de siguranta - teleski 535.954 124.806 128.629 664.583 154.759
2.7. Rampa barci salvare din beton - teleski 9.382 2.185 2.252 11.634 2.709
2.8. Imprejmuire traseu ski-nautic - teleski 24.830 5.782 5.959 30.789 7.170
2.9. Obstacole - teleski 184.655 43.000 44.317 228.972 53.320
3. Izolatii
4. Instalatii electrice 199.744 46.514 47.939 247.683 57.677
4.1. instalatii electrice - cladire 55.880 13.013 13.411 69.291 16.136
4.2. Sistem balizare - teleski 122.212 28.459 29.331 151.543 35.289
4.3. Sistem iluminat - teleski 21.652 5.042 5.196 26.848 6.252
5. Instalatii sanitare 129.948 30.261 31.188 161.136 37.523
6. Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI 93.812 21.846 22.515 116.326 27.089
7. Instalatii curenti slabi 66.434 15.470 15.944 82.378 19.183
8.
3967.206 923.831 952.129 4919.335 1145.550
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 243.513 56.706 58.443 301.957 70.316
1.1. Montaj echipamente electrice cladire 19.558 4.554 4.694 24.252 5.647
1.2. Montaj echipamente curenti slabi - cladire 23.252 5.415 5.580 28.832 6.714
1.3. Montaj echipamente sanitare - cladire 45.482 10.591 10.916 56.398 13.133
1.4. Montaj echipamente HVAC - cladire 32.834 7.646 7.880 40.714 9.481
1.5. Montaj echipamente - teleski 122.388 28.500 29.373 151.761 35.340
2
243.513 56.706 58.443 301.957 70.316
1 Utilaje si echipamente tehnologice 425.727 99.138 102.175 527.902 122.931
Costum scafandru 5.153 1.200 1.237 6.390 1.488
Costume neopren, skiuri, casti, veste 57.973 13.500 13.914 71.887 16.740
Barci salvare semirigide S+7 m cu motor 50-60 cp 82.999 19.328 19.920 102.919 23.966
Echipamente teleski 279.602 65.110 67.104 346.706 80.736
2 Utilaje si echipamente de transport 46.407 10.807 11.138 57.545 13.400
Tribune 46.407 10.807 11.138 57.545 13.400
2.2
3 Dotari specifice 47.465 11.053 11.392 58.857 13.706
4 Asistenta tehnica
519.600 120.998 124.704 644.304 150.037
4730.319 1101.534 1135.277 5865.596 1365.903
BENEFICIAR PROIECTANT
DEVIZUL RECAPITUALTIV Cap. 4
Cheltuieli pentru realizarea investitiei de baza
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
Director General
Ing, Radu BRIBAN
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
TOTAL I
II. MONTAJ
TOTAL II
III. PROCURARE
TOTAL III
Capitolul4.Inv.bazaPagina25 din42
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. Terasamente 27.068 6.303 6.496 33.564 7.816
2.
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
3450.200 803.437 828.048 4278.248 996.262
2.1. Rezistenta - cladire 232.904 54.236 55.897 288.801 67.252
2.2. Arhitectura - cladire 256.541 59.740 61.570 318.111 74.078
2.3. Stalpi - teleski 1767.284 411.542 424.148 2191.432 510.312
2.4. Cabluri - teleski 275.533 64.162 66.128 341.660 79.561
2.5. Ponton cu rampa de lansare - teleski 163.116 37.984 39.148 202.264 47.101
2.6. Pasarele de siguranta - teleski 535.954 124.806 128.629 664.583 154.759
2.7. Rampa barci salvare din beton - teleski 9.382 2.185 2.252 11.634 2.709
2.8. Imprejmuire traseu ski-nautic - teleski 24.830 5.782 5.959 30.789 7.170
2.9. Obstacole - teleski 184.655 43.000 44.317 228.972 53.320
3. Izolatii
4. Instalatii electrice 199.744 46.514 47.939 247.683 57.677
4.1. instalatii electrice - cladire 55.880 13.013 13.411 69.291 16.136
4.2. Sistem balizare - teleski 122.212 28.459 29.331 151.543 35.289
4.3. Sistem iluminat - teleski 21.652 5.042 5.196 26.848 6.252
5. Instalatii sanitare 129.948 30.261 31.188 161.136 37.523
6. Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI 93.812 21.846 22.515 116.326 27.089
7. Instalatii curenti slabi 66.434 15.470 15.944 82.378 19.183
8.
3967.206 923.831 952.129 4919.335 1145.550
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
2
1 Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari specifice
4 Asistenta tehnica
3967.206 923.831 952.129 4919.335 1145.550
BENEFICIAR PROIECTANT
4.1 Constructii si instalatii
Se cuprind cheltuielile aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de investiie: cldiri, construcii speciale, instalaii aferente
construciilor, precum instalaii electrice, sanitare, instalaii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaii de nclzire, ventilare, climatizare,
P.S.I., telecomunicaii i alte tipuri de instalaii impuse de destinaia obiectivului.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie, iar delimitarea obiectelor se face de ctre proiectant.
Cheltuielile aferente fiecrui obiect de construcie sunt estimate prin devizul pe obiect.
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
Director General
Ing, Radu BRIBAN
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
TOTAL I
II. MONTAJ
TOTAL II
III. PROCURARE
TOTAL III
4.1.CtiisiinstalPagina26 din42
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. Terasamente
2.
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
3. Izolatii
4. Instalatii electrice
5. Instalatii sanitare
6. Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI
7. Instalatii curenti slabi
8.
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 243.513 56.706 58.443 301.957 70.316
1.1. Montaj echipamente electrice cladire 19.558 4.554 4.694 24.252 5.647
1.2. Montaj echipamente curenti slabi - cladire 23.252 5.415 5.580 28.832 6.714
1.3. Montaj echipamente sanitare - cladire 45.482 10.591 10.916 56.398 13.133
1.4. Montaj echipamente HVAC - cladire 32.834 7.646 7.880 40.714 9.481
1.5. Montaj echipamente - teleski 122.388 28.500 29.373 151.761 35.340
2
243.513 56.706 58.443 301.957 70.316
1 Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari specifice
4 Asistenta tehnica
243.513 56.706 58.443 301.957 70.316
BENEFICIAR PROIECTANT
4.2 Montaj utilaje tehnologice
Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice i al utilajelor incluse n instalaiile funcionale, inclusiv reelele aferente necesare
funcionrii acestora.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
Director General
Ing, Radu BRIBAN
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
TOTAL I
II. MONTAJ
TOTAL II
III. PROCURARE
TOTAL III
4.2.MontajPagina27 din42
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. Terasamente
2.
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
3. Izolatii
4. Instalatii electrice
6. Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI
7. Instalatii curenti slabi
8.
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
2
1 Utilaje si echipamente tehnologice 425.727 99.138 102.175 527.902 122.931
Costum scafandru 5.153 1.200 1.237 6.390 1.488
Costume neopren, skiuri, casti, veste 57.973 13.500 13.914 71.887 16.740
Barci salvare semirigide S+7 m cu motor 50-60 cp 82.999 19.328 19.920 102.919 23.966
Echipamente teleski 279.602 65.110 67.104 346.706 80.736
2 Utilaje si echipamente de transport
2.1
2.2
3 Dotari specifice
4 Asistenta tehnica
425.727 99.138 102.175 527.902 122.931
425.727 99.138 102.175 527.902 122.931
BENEFICIAR PROIECTANT
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
Se cuprind cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor tehnologice, precum i a celor incluse n instalaiile funcionale.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
Director General
Ing, Radu BRIBAN
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
TOTAL I
II. MONTAJ
TOTAL II
III. PROCURARE
TOTAL III
4.3.Utilaje+montajPagina28 din42
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. Terasamente
2.
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
3. Izolatii
4. Instalatii electrice
5. Instalatii sanitare
6. Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI
7. Instalatii curenti slabi
8.
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
2
1 Utilaje si echipamente tehnologice
Echipamente teleski
2 Utilaje si echipamente de transport 46.407 10.807 11.138 57.545 13.400
Tribune 46.407 10.807 11.138 57.545 13.400
2.2
3 Dotari specifice
4 Asistenta tehnica
46.407 10.807 11.138 57.545 13.400
46.407 10.807 11.138 57.545 13.400
BENEFICIAR PROIECTANT
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Se includ cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor care nu necesit montaj, precum i a echipamentelor i a echipamentelor de transport tehnologic.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
Director General
Ing, Radu BRIBAN
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
TOTAL I
II. MONTAJ
TOTAL II
III. PROCURARE
TOTAL III
4.4.Utilajfara montajPagina29 din42
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1. Terasamente
2.
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
3. Izolatii
4. Instalatii electrice
5. Instalatii sanitare
6. Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI
7. Instalatii curenti slabi
8.
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
2
1 Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari specifice 47.465 11.053 11.392 58.857 13.706
4 Asistenta tehnica
47.465 11.053 11.392 58.857 13.706
47.465 11.053 11.392 58.857 13.706
BENEFICIAR PROIECTANT
4.5 Dotari
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intr n categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum:
mobilier, dotri P.S.I., dotri de uz gospodresc, dotri privind protecia muncii.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
Director General
Ing, Radu BRIBAN
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
TOTAL I
II. MONTAJ
TOTAL II
III. PROCURARE
TOTAL III
4.5.DotariPagina30 din42
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 CLADIRE SERVICII CONEXE 862.587 200.868 207.021 1,069.608 249.076
2 SISTEM TELESKI NAUTIC 3,104.619 722.963 745.109 3,849.727 896.474
3,967.206 923.831 952.129 4,919.335 1,145.550
PROIECTANT
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
ing. Pavel MIHAI
TOTAL
4.1 Constructii si instalatii
Se cuprind cheltuielile aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de investiie: cldiri, construcii speciale, instalaii aferente construciilor, precum instalaii electrice,
sanitare, instalaii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaii i alte tipuri de instalaii impuse de destinaia
obiectivului.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie, iar delimitarea obiectelor se face de ctre proiectant.
Cheltuielile aferente fiecrui obiect de construcie sunt estimate prin devizul pe obiect.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 CLADIRE SERVICII CONEXE 121.126 28.206 29.070 150.196 34.976
2 SISTEM TELESKI NAUTIC 122.388 28.500 29.373 151.761 35.340
243.513 56.706 58.443 301.957 70.316
PROIECTANT
ing. Pavel MIHAI
TOTAL
4.2 Montaj utilaje tehnologice
Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice i al utilajelor incluse n instalaiile funcionale, inclusiv reelele aferente necesare funcionrii acestora.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 CLADIRE SERVICII CONEXE (TRIBUNE) 146.126 34.028 35.070 181.196 42.194
2 SISTEM TELESKI NAUTIC 279.602 65.110 67.104 346.706 80.736
425.727 99.138 102.175 527.902 122.931
PROIECTANT
Nota.IncludetoateechipamenteledelaD01,maiputintribunele.
ing. Pavel MIHAI
TOTAL
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
Se cuprind cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor tehnologice, precum i a celor incluse n instalaiile funcionale.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 CLADIRE SERVICII CONEXE 46.407 10.807 11.138 57.545 13.400
2 SISTEM TELESKI NAUTIC
46.407 10.807 11.138 57.545 13.400
PROIECTANT
Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
TOTAL
ing. Pavel MIHAI
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Se includ cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor care nu necesit montaj, precum i a echipamentelor i a echipamentelor de transport tehnologic.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 Dotari specifice aferente activitatii de baza 47.465 11.053 11.392 58.857 13.706
47.465 11.053 11.392 58.857 13.706
PROIECTANT
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL
ing. Pavel MIHAI
4.5 Dotari
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intr n categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotri P.S.I., dotri de
uz gospodresc, dotri privind protecia muncii.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 26.663 6.209 6.399 33.062 7.699
2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 19.700 4.587 4.728 24.428 5.688
46.363 10.796 11.127 57.490 13.388
PROIECTANT GENERAL
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL
5.1 Organizare de santier
5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier
Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajrii la construcii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de splare auto,
depozite pentru materiale, fundaii pentru macarale, reele electrice de iluminat i for, ci de acces - auto i ci ferate -, branamente/racorduri la utiliti, mprejmuiri,
panouri de prezentare, pichete de incendiu i altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinare de antier.
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier
Se cuprind cheltuielile pentru: obinerea autorizaiei de construire/desfiinare aferente lucrrilor de organizare de antier, taxe de amplasament, nchirieri semne de
circulaie, ntreruperea temporar a reelelor de transport sau distribuie de ap, canalizare, agent termic, energie electric, gaze naturale, a circulaiei rutiere, feroviare,
navale sau aeriene, contractele de asisten cu poliia rutier, contract temporar cu furnizorul de energie electric, cu uniti de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe
locale; chirii pentru ocuparea temporar a domeniului public, costul energiei electrice i al apei consumate n incinta organizrii de antier pe durata de execuie a
lucrrilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici i/sau cazarea acestora, paza antierului, asigurarea pompierului autorizat etc.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Director General
Ing, Radu BRIBAN
Nota. Organizarea de santier cuprinde urmatoarele:
Val. Unitara
lei lei euro
1 Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 26,662.88 6,208.90
Constructii provizorii (baraci, containere, etc.) mp 20 178 3,560.00 829.01
Rampa spalare auto buc, 1 7,200 7,200.00 1,676.64
Cale de acces provizorie ml 5 348 1,740.00 405.19
Panou prezentare buc. 1 1,290 1,290.00 300.40
Pichete incendiu buc. 2 3,820 7,640.00 1,779.10
Desfiintare santier buc. 1 5,233 5,232.88 1,218.56
2 Cheltuieli conexe organizrii de antier 19,700.01 4,587.48
Costul energiei electrice pe perioada de executie luni 8 1,117 8,937.11 2,081.16
Taxa salubrizare buc. 1 1,843 1,842.90 429.15
Transport deseuri la rampa ecologica tone 200 15 3,000.00 698.60
Paza santier luni 8 450 3,600.00 838.32
Pompier autorizat luni 8 290 2,320.00 540.25
46,362.89 10,796.38 TOTAL 1+2
Nr.
Crt
Obiect UM Cantitate
Valoare totala
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 Taxa C.S.C. (0.5% din C+M) 22.028 5.130 22.028 5.130
2 Taxa I.S.C. (0.7% din C+M) 30.839 7.181 30.839 7.181
3 Taxa I.S.C. (0.1% din C+M) 4.406 1.026 4.406 1.026
4 Comisionul bancii finantatoare 0,5%x(3+4+2+5.1)
5 Valoarea primelor de asigurare
6 Alte taxe
7 Costul creditului
8 Comisioane
9 Dobanzi aferente creditului pe durata executiei obiectivului
57.273 13.337 57.273 13.337
PROIECTANT GENERAL
Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Director General
Ing, Radu BRIBAN
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Se cuprind, dup caz: comisionul bncii finanatoare, cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii pentru controlul calitii lucrrilor de construcii, cota pentru
controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrrilor de construcii, cota aferent Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de
asigurare din sarcina autoritii contractante, taxe pentru acorduri, avize i autorizaia de construire/desfiinare, precum i alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n
condiiile legii. n costul creditului se cuprind comisioanele i dobnzile aferente creditului pe durata execuiei obiectivului.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 2.0% 105.884 24.657 25.412 131.297 30.575
105.884 24.657 25.412 131.297 30.575
PROIECTANT GENERAL
Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Director General
Ing, Radu BRIBAN
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 i 4 ale devizului general, n funcie de natura i complexitatea
lucrrilor.
b) n cazul obiectivelor de investiii noi, precum i al reparaiilor capitale, extinderilor, transformrilor, modificrilor, modernizrilor, reabilitrii la construcii i instalaii existente, se
aplic un procent de pn la 10%.
c) n cazul lucrrilor de intervenii de natura consolidrilor la construcii existente i instalaiile aferente, precum i n cazul lucrrilor pentru prevenirea sau nlturarea efectelor
produse de aciuni accidentale i/sau calamiti naturale, se aplic un procent de pn la 20%, n funcie de natura i complexitatea lucrrilor.
d) Din procentul stabilit se acoper, dup caz, cheltuielile rezultate n urma modificrilor de soluii tehnice, cantiti suplimentare de lucrri, utilaje sau dotri ce se impun pe
parcursul derulrii investiiei, precum i cheltuielile de conservare pe parcursul ntreruperii execuiei din cauze independente de autoritatea contractant.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 Instruire personal 3 pers. 36.502 8.500 8.760 45.262 10.540
2
3
36.502 8.500 8.760 45.262 10.540
PROIECTANT GENERAL
1 Cheltuieli deplasare+cazare Germania 3 pers.(personal permanent) 4,000.00
2 Taxa curs instruire 4,500.00
8,500.00
Nr.
Crt.
Denumire
Valoare Euro
(fara TVA)
TOTAL
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
Director General
Ing, Radu BRIBAN
TOTAL
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/colarizrii personalului n vederea utilizrii corecte i eficiente a utilajelor i tehnologiilor.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
4.2943 lei/euro din Dec-2010
TVA
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
1 Probe tehnologice, teste echipament teleski 14.678 3.418 3.523 18.201 4.238
2 Omologare echipament 22.600 5.263 5.424 28.024 6.526
3
37.278 8.681 8.947 46.225 10.764
PROIECTANT GENERAL
Valoare (inclusiv TVA)
In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO
Director General
Ing, Radu BRIBAN
S.C.HOUSE CONSULT S.R.L.
TOTAL
6.2 Probe tehnologice si teste
Se cuprind cheltuielile aferente execuiei probelor/ncercrilor, prevzute n proiect, rodajelor, expertizelor la recepie, omologrilor etc.
n situaia n care se obin venituri ca urmare a probelor tehnologice, n devizul general se nscrie valoarea rezultat prin diferena dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea
probelor i veniturile realizate din acestea.
Nr.
Crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
I. Lucrri de proiectare si intocmire documentatie de accesare POR Axa 1 DMI 1.1. Sub-dom. Poli de crestere
1
Contractarea serviciilor de proiectare, consultanta Cerere de
finantare.
13 Dotari 47.465
14 Pregatirea personalului de exploatare 36.502
15 Probe tehnologice si teste 37.278
16 Receptie finala
17 Servicii de publicitate 20.000
18 Servicii de audit 14.500
TOTAL (fara TVA) 5,623.480
TOTAL TVA 1,332.637
TOTAL PROIECT INCLUSIV TVA 6,956.116
TOTAL neeligibile (fara TVA) 639.862
TOTAL TVA 150.314
TOTAL neeligibile INCLUSIV TVA 790.176
Anul 2012
Semestrul - 2- Semestrul - 1-
Aprilie Mai Luna 7 Luna 8 Iunie Iulie August Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 6
2
4 Semnare Contract de finantare -POR AXA 1 DMI. 1.1.
Documentatia pentru accesare finantare nerambursabila
(Reactualizare SF+PT+DE, studii teren, consultana accesare
fonduri, actualizare avize, Cerere de Finantare)
364.202
91.050
Perioada realizare / denumire activitate
VALOARE
fr TVA
- MII LEI -
O
c
t
o
m
b
r
i
e
Luna 4 Luna 5
6 Comisioane, cote, taxe, avize, autorizaii, etc 57.273
28.636 28.636
5 Consultan management de proiect
8 Servicii de dirigenie antier 42.943
1 Predare amplasament
5.368 5.368 5.368 5.368 5.368 5.368 5.368
II. Lucrari de executie
5.368
46.363 2 Organizare de antier
3 Lucrri structura 3,220.726
402.591 402.591 402.591 402.591 402.591
15.454 15.454 15.454
4 Lucrari arhitectura 256.541
402.591
32.068 32.068 32.068 32.068 32.068
402.591 402.591
32.068
5 Lucrari instalatii electrice 266.178
33.272 33.272 33.272 33.272 33.272 33.272 33.272
32.068 32.068
6 Lucrari instalatii HVAC+sanitare si PSI 223.760
31.966 31.966 31.966
7 Montaj echipamente specifice 243.513
40.586 40.586 40.586 40.586 40.586 40.586
9 Lucrari de amenajare teren (pavaje, accese, etc.) 51.467
10 Lucrari de amenajari protectia mediului si spatii verzi 11.466
25.734
11.466
67.448
8 Echipamente si utilaje 472.135
67.448 67.448 67.448
12 Lucrari de racordare si bransamente 105.284
13.236
105.284
11 Cheltuieli diverse i neprevzute 105.884
13.236 13.236 13.236 13.236 13.236 13.236 13.236
91.050 91.050 91.050 91.050 54.091 615.602 585.948 641.988 626.533 626.533 644.784 660.238 803.562
140.627 154.077 21.039 21.039 21.039 21.039 150.368 150.368 154.748 158.457 192.855
112.089
6.109 140.872
112.089 112.089 799.532 60.200 756.474 726.575 796.065 776.901 776.901 818.695 996.416 112.089
23.619 30.185 107.361 91.050 91.050 91.050 91.050 11.935 5.368 5.368 45.203 41.254 5.368
7.250
10.000 10.000
21.039
7.250
21.039 21.039
31.966
33.272
18.251 18.251
37.278
MAMAIA TELESCHI - CONSTRUIREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, Statiunea Mamaia, jud. Constanta
GRAFIC DE ESALONARE A INVESTIIEI
91.050 91.050
67.448 67.448 67.448
Asistenta tehnica 7
Depunere Cerere de Finantare - POR AXA 1 DMI. 1.1.
N
o
i
e
m
b
r
i
e
D
e
c
e
m
b
r
i
e
I
a
n
u
a
r
i
e
F
e
b
r
u
a
r
i
e
Martie
Anul 2011
25.734
31.966 31.966 31.966
6.656
10.849 9.901 1.288 2.864 1.288 1.288 5.668 7.244 25.767
112.089 112.089 112.089 112.089 56.052 51.155 6.656 14.799
Anul 2010
Sem. -2- Semestrul - 1-
91.050
21.039
3
47.465
6.656 29.287 37.430 133.128
Debut proces
proiectare
Sfarsit proces
proiectare
Data estimativa a
inceperii lucrarilor
de executie
Lucrari de executie
Servicii de proiectare
DEPUNERE
CERERE DE
FINANTARE
SEMNARE
CONTRACT DE
FINANTARE
SEMNARE
CONTRACT DE
FINANTARE
Data estimativa a
finalizarii lucrarilor
de executie
Receptie
finala
estimativ
Septembrie 2011
Evaluare Proiect
estimativ Mai 2012
Servicii de proiectare

S-ar putea să vă placă și