Sunteți pe pagina 1din 4

C1.

2 FISA DE AVIZARE A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC CU STUDIUL DE FEZABILITATE

sM4.1 - INVESTIII N EXPLOATAII AGRICOLE

Subseciunea 2.2 Fise specifice de verificare - Anexa 2.2.1

Beneficiar /Jude
Cerere de finanare nr. F
Titlulproiectului,conform cereriidefinanare
Titlul proiectului tehnic
Nr.de nregistrare la C.R.F.I.R.

NUESTE Observatii

NU
DA
Verificarea conformitatii Proiectului Tehnic
CAZUL
Proiectul tehnic:
- parti scrise
- foii de titlu (titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului,
data elaborarii proiectului),
-listei de semnaturi (sef de proiect, elaboratori pe specialitati).
Se verifica existenta acestora
Memorii tehnice pe specialitati :
-arhitectura,
-rezistenta
-instalatii interioare,
-retele edilitare,
-retele tehnologice, etc.
Se verifica:
- semnatura proiectantilor
-stampila verificatorilor de proiect pe specialitati.
Se verifica existenta acestora
Caiete de sarcini pe specialitati:
-breviare de calcul
-descriere lucrari si materiale
-instructiuni de executie, montaj, specificatii tehnice, etc.
Se verifica existenta acestora
Liste de cantitati
Se verifica existenta acestora
Liste de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotari investitie
Se verifica existenta acestora
Proiectul tehnic:
Parti desenate
-arhitectura (cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, finisaje),
-structura, infrastructura, suprastructura,
-sectiuni caracteristice cotate,
-instalatii,
-utilaje si echipamente tehnologice, dotari, etc.
-Plan de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor
topografice
-planuri de situatie ale amplasarii constructiilor
Se verifica existenta planselor pentru toate specialitatile si semnatura
proiectantilor in cartus si stampila verificatorilor de proiect pe
specialitati.
Proiectul tehnic are anexate referatele de verificare tehnica pentru
toate specialitatile. Se verifica: data, semnatura, stampila si daca au o
concluzie favorabila

Descriere succint a obiectelor investiiei la faza:

Studiu de Fezabilitate:

1. Lucrari propuse
2. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
3. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Proiect Tehnic:

Lucrari propuse
1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
2. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Nr. NUESTE
Verificarea comparativa a SF/PT Observaii

NU
DA
Crt. CAZUL

A Corespondena ntre obiectele de investiie din cadrul PT i cele din SF.


1.

Amplasamentul investitiei prevazut in SF corespunde cu cel din PT


2. Se verifica in partea scrisa descrierea amplasamentului si din
partea desenata planurile de amplasament;
Capacitatea obiectivului de investitie prevazut in SF corespunde
3. cu cel din PT (Se verifica corespondenta din cadrul SF si PT si nu
trebuie sa inregistreze diferente semnificative)
In cazul modernizarilor, PT trebuie sa prevada condiiile aplicabile
investiiilor eligibile n sisteme echipamente de irigaii la nivel de
4.
ferm. Se verifica respectarea conditiilor prevazute in avizul
eliberat de ANAR/ANIF/OUAI.
Proiectul prevade investitii in depozitarea/ gestionarea adecvat a
gunoiului de grajd si respecta normele aplicabile in domeniu.
Se verifica respectarea conditiilor prevazute in avizul eliberat de
5. APM pentru proiectele de investitii care prevad capacitati maimari de 100 de capete sau conditiile prevazute in codul de bune
practici pentru proiectele de investitii care prevad capacitati mai
mici de 100 de capete.

Proiectul respecta normele sanitar veterinare i de siguran alimentar in


domeniu;
6.
Se verifica respectarea conditiilor prevazute in avizul eliberat de
DSVSA
Proiectul respecta normele de snte publica in domeniu;
7.
Se verifica respectarea conditiilor prevazute in avizul eliberat de DSP
Devizul general, devizele pe obiect sunt actualizate si corelate cu
bugetul actualizat n urma ntocmirii Pt;
8. Se verific actualizarea acestora cu condiia meninerii valorii
totale eligibile aprobate prin raportul de selectie in urma
verificrii cererii de finanare
Viabilitatea economica a proiectului este indeplinita .
Se verific respectarea indicatorilor economico-financiari (n cazul
9.
majorrii valorii totale a proiectului pe componenta neeligibila)se
refac indicatorii economico-financiari)
Graficul de realizare a investitiei
Se verifica daca termenul de realizare a investitiei se incadeaza in
10.
termenul maxim prevazut in HG care prevede cadrul general de
implementare a PNDR

Nota :
Cu ocazia verificarii se bifeaza una din coloanele DA sau NU sau NU ESTE CAZUL.
Daca la unul din puncte este bifat NU, beneficiarului i se solicita in scris completarea / revizuirea
documentatiei tehnice de executie sau neavizare.

Concluzia privind avizarea PT:

Avizat

Respins pentru refacere in termen de 15 zile calendaristice

Neavizat

*In urma verificarii Proiectului Tehnic si a documentatiei anexate va comunicam ca au fost


constatate deficiente si prin urmare documentatia dumneavoastra a fost respins. n vederea
avizarii acesteia se impune refacerea documentatiei (se vor detalia documentele/punctele
care trebuie remediate ) si redepunerea acesteia in termen de 15 zile calendaristice vederea
avizarii. (acest paragraf se insereaza doar in cazul in care este cazul)

Intocmit Expert,
Nume/Prenume...................
Semnatura..........................
Data.......................................

Verificat Expert 2,
Nume/Prenume...................
Semnatura..........................
Data.......................................

Avizat/Verificat Sef
Nume/Prenume...................
Semnatura..........................
Data.......................................

Aprobat,
Director CRFIR
Nume/Prenume...................
Semnatura..........................
Data.......................................

S-ar putea să vă placă și