Sunteți pe pagina 1din 138

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege


privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2022 nr. 205/2021
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 61 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-


fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230,
art. 519), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\21615\21615-redactat-ro.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
privind modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2022 nr. 205/2021

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 315–324, art. 478), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează.

1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „52701472,0”, „72087472,0” și


„19386000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „57971321,6”, „75216321,6” și
„17245000,0”.

2. Articolul 2:
la litera a), cifrele „1485348,4” și „58,0” se substituie, respectiv, cu cifrele
„1810899,9” și „67,85”;
la litera b), cifrele „3000,0” se substituie cu cifrele „2853,7”;
se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
„c1) pentru Fondul de reducere a vulnerabilității energetice – în sumă de
870000,0 mii de lei;”;
la litera h), cifrele „83312,7” se substituie cu cifrele „86112,7”;
la litera i), cifrele „199319,7” se substituie cu cifrele „217319,7”;
la litera j) cifrele „793,0” și „680,9” se substituie, respectiv, cu cifrele
„914,0” și „530,9”;
la litera k), cifrele „1607,6” se substituie cu cifrele „1757,6”;
la litera m), cifrele „573,6” se substituie cu cifrele „606,2”;
la litera n), cifrele „135550,0” și „119000,0” se substituie, respectiv, cu
cifrele „163996,5” și „147446,5”;
la litera p), cifrele „2761890,7” se substituie cu cifrele „3181571,4”;
litera q) va avea următorul cuprins:
„q) în bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru
lucrări de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din
subordinea autorităților publice locale din contul împrumutului acordat de Banca
Mondială în cadrul proiectului „Reforma învățământului în Moldova” – în sumă
de 11940,4 mii de lei;”;
la litera r), cifrele „114510,4” se substituie cu cifrele „123186,3”.

3. Articolul 3:

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\21615\21615-redactat-ro.docx
4

la litera b), cifrele „900000,0”, „1430000,0” și „130000,0” se substituie,


respectiv, cu cifrele „1100000,0”, „1900000,0” și „240150,0”;
la litera f), cifrele „710200,0” se substituie cu cifrele „680000,0”.

4. Articolul 4 alineatul (1):


la litera a), cifrele „14207104,2” și „5048760,9” se substituie, respectiv, cu
cifrele „15299697,2” și „4816462,7”;
la litera c), cifrele „15820486,5” și „65000,0” se substituie, respectiv, cu
cifrele „16084251,3” și „36553,5”.

5. La articolul 5, cifrele „89705,0” se substituie cu cifrele „112700,0”.

6. La articolul 6 alineatul (1) litera a), cifrele „377756,6” și „17170,8” se


substituie, respectiv, cu cifrele „392910,2” și „19451,0”.

7. La articolul 8, cifrele „34088,4”, „68009,5” și „3555,1” se substituie,


respectiv, cu cifrele „34535,2”, „66534,6” și „3478,0”.

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:


„Art. 10. – (1) Pentru calcularea, începând cu 1 septembrie 2022, a salariilor
angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabilește valoarea de
referință în mărime de 1900 de lei.
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), se stabilesc următoarele valori
de referință:
a) în mărime de 1400 de lei – pentru persoanele cu funcții de demnitate
publică din cadrul autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, cu
excepția judecătorilor, a procurorilor, a inspectorilor-judecători, a secretarului
general al Guvernului, a secretarului general al Aparatului Președintelui Republicii
Moldova, a secretarului general al Parlamentului, a secretarilor de stat, a
directorului Serviciului Fiscal de Stat și a directorului Serviciului Vamal, a șefilor
și șefilor adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, a consilierilor
pentru soluționarea contestațiilor;
b) în mărime de 1800 de lei – pentru personalul din cadrul Serviciului Fiscal
de Stat și Serviciului Vamal, inclusiv directorul Serviciului Fiscal de Stat și
directorul Serviciului Vamal, șefii de cabinet și consilierii din cadrul cabinetului
Președintelui Parlamentului, al Președintelui Republicii Moldova și al Prim-
ministrului, secretarul general al Guvernului, secretarul general al Aparatului
Președintelui Republicii Moldova, secretarul general al Parlamentului, secretarii
de stat, secretarii generali ai ministerelor, șefii și șefii adjuncți ai oficiilor
teritoriale ale Cancelariei de Stat;
c) în mărime de 2000 de lei pentru:
– personalul didactic, științifico-didactic și personalul de conducere din
cadrul instituțiilor de învățământ, conducătorii (directori și directori adjuncți)

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\21615\21615-redactat-ro.docx
5

instituțiilor de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și


profesional tehnic, directorii/directorii adjuncți ai altor instituții de învățământ
decât cele de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și
profesional tehnic;
– personalul care, conform anexelor la Legea nr.270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la
1 până la 25;
– corpul de subofițeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
– efectivul de soldați și sergenți din cadrul Ministerului Apărării;
– consilierii pentru soluționarea contestațiilor din cadrul Agenției Naționale
pentru Soluționarea Contestațiilor, inclusiv directorul general și directorul general
adjunct;
– personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, din cadrul Serviciului
de Protecție și Pază de Stat;
d) în mărime de 2500 de lei pentru:
– judecători (cu excepția judecătorilor din cadrul Curții Constituționale, al
Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție), procurori,
inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecției procurorilor;
– personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, din cadrul Serviciului
de Informații și Securitate, al Centrului Național Anticorupție, al Autorității
Naționale de Integritate și al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor;
– personalul, inclusiv cu funcții publice de conducere, din cadrul Autorității
Aeronautice Civile;
e) în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție;
f) în mărime de 3000 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curții
Constituționale.”

9. Se completează cu articolul 101 cu următorul cuprins:


„Art. 101. – (1) Se acordă o plată unică cu caracter excepțional în mărime
de 3000 de lei pentru susținerea unor angajați din cadrul autorităților/instituțiilor
bugetare, finanțate integral din bugetul de stat, și din contul transferurilor cu
destinație specială (competențe delegate) către bugetele locale, precum și a
personalului Casei Naționale de Asigurări Sociale. Pentru achitarea acestei plăți
unice, în bugetul de stat se aprobă alocații în sumă de 567000,0 mii de lei.
Repartizarea acestor alocații pe autorități publice se va efectua în baza hotărârilor
Guvernului.
(2) Autoritățile/instituțiile bugetare finanțate din bugetele locale pot acorda
angajaților (domenii proprii de activitate) plata unică cu caracter excepțional, care
nu va depăși 3000 de lei, din contul și în limitele resurselor disponibile în bugetele
proprii.
(3) De plata unică cu caracter excepțional vor beneficia angajații al căror
salariu mediu lunar, calculat proporțional timpului efectiv lucrat pentru ultimele
Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\21615\21615-redactat-ro.docx
6

3 luni, conform Hotărârii Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de


calculare a salariului mediu, este mai mic de 15,0 mii de lei.
(4) Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997, Legii
nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legii nr. 1593/2002 cu
privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare
obligatorie de asistență medicală, plata unică cu caracter excepțional nu se supune
impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și
primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.”

10. Articolul 16 se completează cu literele a1) și g1) cu următorul cuprins:


„a1) să modifice, la cererea întemeiată a autorităților bugetare, resursele și
cheltuielile acestora, ca urmare a reorganizării instituționale, fără modificarea
indicatorilor stabiliți ai bugetului de stat la venituri și cheltuieli;”;
„g1) să redistribuie, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,
între autorități publice locale, transferurile cu destinație specială, prevăzute în
Anexa nr.7 pentru pachetul minim de servicii sociale, pentru consolidarea
sistemului de protecție socială cu suportul UNICEF și pentru acordarea
indemnizațiilor pentru asistenții sociali cu suportul UNHCR;”.

11. Anexele nr. 1-7 se substituie cu anexele nr. 1-7 la prezenta lege.

12. În anexa nr. 8:


la compartimentul „Cancelaria de Stat”, poziția „1. Academia de
Administrare Publică” se exclude;
la compartimentul „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”,
poziția „34. Universitatea Agrară de Stat din Moldova” se exclude;
la compartimentul „Ministerul Educației și Cercetării”, pozițiile „51.
Universitatea de Stat din Tiraspol”, „56. Academia de Muzică, Teatru și Arte
Plastice” și „93. Școala Profesională, comuna Cuhureștii de Sus, raionul Florești”
se exclud;
compartimentul Ministerul Culturii se completează cu poziția 1481 cu
următorul cuprins:
„1481. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice”.

13. La punctul 2 litera a) din anexa nr. 9, textul „Hotărârea Guvernului


nr.338/2003” se substituie cu textul „Hotărârea Guvernului nr.941/2020”.

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului

Y:\007\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\21615\21615-redactat-ro.docx
Anexa nr.1
„Anexa nr.1

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat

Denumirea Cod Suma, mii lei


Venituri, total 1 57971321,6
Impozite și taxe 11 51476411,5
Granturi primite 13 3753380,8
Alte venituri 14 2725116,9
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 16412,4
Cheltuieli, total 2+3 75216321,6
dintre care:
Cheltuieli de personal 21 9415795,7
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național 29 37479166,4
Investiții capitale în active în curs de execuție 319 3181571,4
Sold bugetar -17245000,0
Surse de finanțare, total 17245000,0
Active financiare 4 -2845635,1
Creanțe interne 41 1118207,8
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 55816,6
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -4019659,5
Datorii 5 16159569,3
Datorii interne 51 -300000,0
Împrumuturi externe 59 16459569,3
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 3931065,8 ”
Anexa nr.2
„Anexa nr.2
Componența veniturilor bugetului de stat și
sursele de finanțare a soldului bugetar

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Venituri, total 57971321,6
Impozite și taxe 11 51476411,5
Impozite pe venit 111 9757485,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2101000,0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 1112 7656485,0
Impozite pe proprietate 113 49500,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 5000,0
Alte impozite pe proprietate 1136 44500,0
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 114 39204426,5
Taxa pe valoarea adăugată 1141 29470000,0
Accize 1142 8191205,0
Taxe pentru servicii specifice 1144 7250,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri
1145 502741,5
de activitate
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 1033230,0
Taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe 115 2465000,0
Taxe vamale şi alte taxe de import 1151 1666860,0
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 1156 798140,0
Granturi primite 13 3753380,8
Granturi primite de la guvernele altor state 131 1080964,6
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 1076170,0
Granturi capitale primite de la guvernele altor state 1312 4794,6
Granturi primite de la organizațiile internaționale 132 2672416,2
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale 1321 2407367,9
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale 1322 265048,3
Alte venituri 14 2725116,9
Venituri din proprietate 141 503671,8
Dobânzi încasate 1411 171746,6
Dividende primite 1412 302623,0
Renta 1415 29302,2
Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor 142 1298458,4
Taxe şi plăţi administrative 1422 427030,0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 871428,4
Amenzi și sancțiuni 143 306400,0
Donații voluntare 144 262918,0
Alte venituri și venituri neidentificate 145 353668,7
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 16412,4
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 191 16412,4
Surse de finanțare, total 17245000,0
Active financiare 4 -2845635,1
Creanțe interne 41 1118207,8
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 415 -21792,2

1
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Alte creanţe interne ale bugetului 418 1140000,0
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 55816,6
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 461 55816,6

Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -4019659,5


Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare 471 -3881823,6
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare 472 -137835,9
Datorii 5 16159569,3
Datorii interne 51 -300000,0
Valori mobiliare de stat, cu excepția acțiunilor 513 -290000,0
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară 5131
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri 5134 -290000,0
Garanții de stat interne 514 -10000,0
Garanții de stat interne 5141 -10000,0
Împrumuturi externe 59 16459569,3
Împrumuturi externe 595 16459569,3
Primirea împrumuturilor externe 18950572,8
Rambursarea împrumuturilor externe -2491003,5
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 3931065,8 ”

2
Anexa nr.3
„Anexa nr.3
Bugetele autorităților finanțate de la bugetul de stat

3.1. Cheltuieli

Suma,
Denumirea Cod mii lei
Secretariatul Parlamentului 0101
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 171393,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 171393,5
Activitatea Parlamentului 0101 171393,5
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 34242,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 34242,6
Activitatea Președintelui Republicii Moldova 0201 34242,6
Curtea Constituțională 0103
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 23634,8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 23634,8
Jurisdicție constituțională 0401 23634,8
Curtea de Conturi 0104
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 52919,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 52919,6
Auditul extern al finanțelor publice 0510 52919,6
Cancelaria de Stat 0201
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 540375,8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 430083,2
Exercitarea guvernării 0301 75053,5
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 166070,6
e-Transformare a Guvernării 0303 185376,5
Susținerea diasporei 2403 3582,6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 100000,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 100000,0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10292,6
Învățământ superior 8810 9684,4
Perfecționarea cadrelor 8812 608,2
Ministerul Finanțelor 0203

1
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1535053,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1535053,0
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 132489,5
Administrarea veniturilor publice 0502 1366037,6
Inspecția financiară 0504 29754,1
Administrarea achizițiilor publice 0508 6771,8
Ministerul Justiției 0204
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 960013,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 27670,6
Servicii de arhivă 1203 27670,6
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 932343,0
Politici și management în domeniul justiției 4001 33949,1
Apărarea drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 4008 92643,6
Expertiză legală 4009 14708,7
Sistem integrat de informare juridică 4010 8958,8
Administrare judecătorească 4015 15844,5
Asigurarea măsurilor alternative de detenție 4016 60117,1
Sistemul penitenciar 4302 706121,2
Ministerul Afacerilor Interne 0205
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3990936,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 331248,9
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 280,0
Politici și management al rezervelor materiale ale statului 2701 14755,9
Rezerve materiale ale statului 2702 308570,0
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului 2703 7643,0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3415571,9
Politici și management în domeniul afacerilor interne 3501 32664,4
Ordine și siguranță publică 3502 1692855,9
Migrație și azil 3503 47845,2
Trupe de carabinieri 3504 243668,1
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 218781,6
Managementul frontierei 3506 670659,1
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 2202,9
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 506894,7
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5476,4
Managementul deșeurilor radioactive 7006 5476,4
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 120725,7
Asistență medicală primară 8005 47076,6
Asistență medicală spitalicească 8010 73649,1

2
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 117577,7
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 19078,0
Învățământ superior 8810 89544,8
Perfecționarea cadrelor 8812 8954,9
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 335,9
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 335,9
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 646297,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 646297,2
Politici și management în domeniul relațiilor externe 0601 44922,4
Promovarea intereselor naționale prin intermediul instituțiilor serviciului
0602 601374,8
diplomatic
Ministerul Apărării 0207
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1047178,4
Apărare națională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 896750,7
Politici și management în domeniul apărării 3101 19545,9
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 450111,3
Forțele Armatei Națíonale 3106 427093,5
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 112199,0
Asistență medicală primară 8005 21108,9
Asistență medicală spitalicească 8010 91090,1
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 37777,8
Învățământ superior 8810 37777,8
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 450,9
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 450,9
Ministerul Economiei 0222
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 827223,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 827223,7
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a
5001 16192,4
economiei
Promovarea exporturilor 5002 233362,7
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 540082,6
Protecția drepturilor consumatorilor 5008 15515,5
Dezvoltarea sistemului național de standardizare 6802 5300,0
Dezvoltarea sistemului național de metrologie 6804 13770,5
Dezvoltarea sistemului național de acreditare 6805 3000,0
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 6200168,5
Servicii în domeniul economiei 04

3
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5328074,7
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 15190,3
Securitate industrială 5011 27767,6
Tehnologii informaţionale în sistemul de alertă 5019 76514,7
Politici și management în sectorul energetic 5801 12916,5
Rețele și conducte de gaz 5802 763,5
Rețele electrice 5803 252522,5
Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 67214,8
Rețele termice 5805 3913,7
Politici și management în domeniul infrastructurii și dezvoltării
6101 27575,7
regionale
Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 15604,2
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 6105 27530,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 4536361,7
Dezvoltarea transportului naval 6403 19753,2
Dezvoltarea transportului auto 6404 54711,5
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 8189,0
Dezvoltarea transportului aerian 6406 63458,1
Dezvoltarea turismului 6602 118087,7
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 828135,9
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 281296,5
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 465798,1
Construcția locuințelor 7504 9068,7
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 43957,9
Educație timpurie 8802 21224,0
Învățământ primar 8803
Învățământ gimnazial 8804 13,0
Învățământ liceal 8806 22720,9
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2793208,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 120,0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 120,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2638976,1
Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare 5101 20314,7
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură 5102 694429,1
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 7600,0
Dezvoltarea viticulturii și vinificației 5104 42755,6
Subvenționarea producătorilor agricoli 5105 1751984,4
Securitate alimentară 5106 300,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția
5107 111592,3
strategică „Biotehnologie”
Conservarea și sporirea fertilității solurilor 6903 10000,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1361,9
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 1361,9

4
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 152750,5
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 112504,3
Învățământ superior 8810 39561,5
Servicii generale în educație 8813 684,7
Ministerul Mediului 0225
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 591389,4
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 113192,9
Sisteme de irigare și desecare 5108 10422,5
Managementul în domeniul sectorului forestier 5401 6971,9
Amenajarea, regenerarea, extinderea şi protecția fondului forestier
5402 81767,9
naţional
Dezvoltarea ariilor naturale protejate de stat 5404 6900,0
Reglementare și control al extracției resurselor minerale utile 5902 3349,6
Explorarea subsolului 5903 3781,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 338619,0
Schimbări climatice - predicţii, prognoze şi avertizări 5010 33477,5
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 46324,5
Managementul integrat al deșeurilor și al substanțelor chimice 7002 85806,7
Controlul şi supravegherea respectării legislaţiei de mediu 7003 46459,6
Protecţia şi gestionarea resurselor de apă, a inundaţiilor şi secetelor 7004 110876,5
Protecția și conservarea biodiversității 7005 8515,3
Radioprotecţie, securitate nucleară şi chimică 7008 2722,8
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 4436,1
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 139577,5
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 139577,5
Ministerul Educației și Cercetării 0226
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2780491,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 139725,7
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică „Patrimoniul național
0807 43490,9
și dezvoltarea societății”
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică „Materiale,
1602 215,4
tehnologii și produse inovative”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică „Patrimoniul
1606 27719,5
național și dezvoltarea societății”
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 29645,4
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de
stat
1633,2
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 37978,5
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 676,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 120748,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică „Materiale, 5007 78735,2
tehnologii și produse inovative”

5
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția
5107 40876,9
strategică „Biotehnologie”
Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția strategică
5807 1135,9
„Eficiența, energetica și valorificarea surselor regenerabile de energie”
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 103935,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 103935,4
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1598,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 1598,4
medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicină”
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 188623,1
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 3838,6
Sport 8602 168680,3
Tineret 8603 16104,2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2225861,3
Politici și management în domeniul educației și cercetării 8801 109200,0
Învățământ gimnazial 8804 12848,8
Învățământ special 8805 22451,8
Învățământ liceal 8806 160705,1
Învățământ profesional-tehnic secundar 8808 537414,4
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 440488,6
Învățământ superior 8810 813349,1
Perfecționarea cadrelor 8812 16118,6
Servicii generale în educație 8813 22573,9
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 35842,8
Curriculum 8815 33936,2
Asigurarea calității în învățământ 8816 20932,0
Ministerul Culturii 0227
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 492273,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9976,2
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică „Patrimoniul național
0807 5800,0
și dezvoltarea societății”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică „Patrimoniul
1606 3909,5
național și dezvoltarea societății”
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 266,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3000,0
Dezvoltarea turismului 6602 3000,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 468747,0
Politici și management în domeniul culturii 8501 13562,2
Dezvoltarea culturii 8502 335624,3
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 100351,6
Susținerea culturii scrise 8504 7409,4

6
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Susținerea cinematografiei 8510 11799,5
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10549,9
Învățământ superior 8810 10549,9
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3036786,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 65800,5
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 65800,5
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2970985,5
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 22647,6
Protecția persoanelor în etate 9004 205071,5
Protecția familiei și copilului 9006 77546,1
Protecția șomerilor 9008 42259,8
Protecția socială a persoanelor cu dizabilități 9010 181548,2
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 308866,6
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 10872,7
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 2116632,5
Susținerea activităților sistemului de protecție socială 9020 5540,5
Ministerul Sănătății 0229
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2134237,2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1781755,2
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii 8001 21317,4
Sănătate publică 8004 266446,4
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 8006 9264,7
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 7568,2
medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicina”
Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 201014,1
Medicină legală 8014 60670,6
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 557869,1
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de stat 1322,5
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 657604,7
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 323765,0
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 95735,6
Învățământ superior 8810 157360,2
Învățământ postuniversitar 8811 65156,3
Perfecționarea cadrelor 8812 5126,7
Servicii generale în educație 8813 386,2
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 28717,0
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 28717,0
Biroul Național de Statistică 0241
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 117084,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 117084,5

7
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Politici și management în domeniul statisticii 1201 49578,0
Lucrări statistice 1202 65106,5
Desfășurarea recensămintelor 1204 2400,0
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 29756,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 29756,7
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului 6901 6679,0
Dezvoltarea relațiilor funciare și a cadastrului 6902 8930,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 3500,0
Geodezie, cartografie și geoinformatică 6905 10647,7
Agenția Relații Interetnice 0243
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4572,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4572,2
Politici și management în domeniul minorităților naționale 2401 4122,2
Relații interetnice 2402 450,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 41361,3
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 41361,3
Management al medicamentelor și dispozitivelor medicale 8016 41361,3
Agenția Proprietății Publice 0249
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 84823,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 84823,9
Administrarea patrimoniului de stat 5009 84823,9
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 107904,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 32464,0
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică „Patrimoniul național
0807 13972,7
și dezvoltarea societății”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
1606 4253,6
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 9507,2
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 1350,0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 3380,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 33526,9
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică „Materiale, 5007 22524,8
tehnologii și produse inovative”
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția
5107 11002,1
strategică „Biotehnologie”

8
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6632,9
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 6632,9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35280,7
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 35280,7
medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicină”
Agenția de Investiții 0251
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 19758,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19758,2
Promovarea exporturilor 5002 13806,8
Promovarea investiților 5016 5951,4
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 0252
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 54422,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 54422,7
Proprietate intelectuală 5017 54422,7
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 255030,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 255030,7
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 400,0
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 42812,7
Securitate alimentară 5106 211818,0
Agenția Națională Antidoping 0277
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3648,6
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3648,6
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 3648,6
Centrul Serviciului Civil 0279
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1812,4
Apărare naţională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1812,4
Serviciul civil de alternativă 3105 1812,4
Consiliul Superior al Magistraturii 0301
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 498618,8
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 498618,8
Organizarea sistemului judecătoresc 4002 18458,9
Înfăptuirea justiției 4018 480159,9
Consiliul Superior al Procurorilor 0302

9
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 15348,1
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 15348,1
Organizarea activităţii sistemului Procuraturii 4019 15348,1
Procuratura Generală 0303
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 392557,5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 392557,5
Implementarea politicii penale a statului 4006 392557,5
Oficiul Avocatului Poporului 0401
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 22048,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 22048,5
Respectarea drepturilor și libertăților omului 0402 22048,5
Comisia Electorală Centrală 0402
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 79831,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 79831,3
Sistemul electoral 2202 79831,3
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 10120,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10120,6
Protecția datelor personale 1503 10120,6
Consiliul Audiovizualului 0404
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12776,9
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12776,9
Asigurarea controlului asupra instituțiilor din domeniul audiovizualului 8509 12776,9
Consiliul Concurenței 0405
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 38771,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 38771,3
Protecția concurenței 5005 38771,3
Serviciul de Informații și Securitate 0406
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 408892,8
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 398181,9
Politici și management în domeniul securității naționale 3601 344637,7
Asigurarea securității de stat 3602 53544,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10710,9

10
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Sistemul de curierat 6502 10710,9
Autoritatea Națională de Integritate 0407
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 21167,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 21167,9
Controlul averii, intereselor personale, regimului juridic al conflictelor
0702 21167,9
de interese, incompatibilităţilor şi restricţiilor
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 190489,1
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 190489,1
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 2892,9
Asigurarea securității de stat 3602 187596,2
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
0409
asigurarea egalității
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 5842,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5842,4
Protecția împotriva discriminării 0403 5842,4
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 8552,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 8552,0
Administrarea achizițiilor publice 0508 8552,0
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 13700,3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13700,3
Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 4803 13700,3
Centrul Național Anticorupție 0412
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 139396,8
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 139396,8
Prevenire, cercetare și combaterea contravențiilor corupționale 4802 139396,8
Academia de Științe a Moldovei 0501
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 24877,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 24877,3
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 10428,0
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul 99,0
Servicii de suport pentru sfera științei și inovării 1907 14449,3
Institutul Național al Justiției 0502

11
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 20879,9
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 20879,9
Instruire inițială și continuă în domeniul justiției 4012 20879,9
Instituția publică națională a audiovizualului Compania
0503
"Teleradio-Moldova"
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 137349,2
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 137349,2
Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 137349,2
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 28700,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 28700,5
Sisteme de irigare și desecare 5108 28700,5
Acțiuni generale 0799
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 44571456,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9231546,9
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 42549,8
Cooperare externă 0604 62401,0
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 3000000,0
Reintegrarea țării 0803 15000,0
Acțiuni cu caracter general 0808 1297913,2
Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților financiare 1101 1869070,1
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 630,0
Raporturi interbugetare de compensare 1103 225229,9
Datoria de stat internă 1701 2109100,0
Datoria de stat externă 1702 609652,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1424651,6
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 10000,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 1414651,6
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6095217,9
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 150648,1
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 8019 23287,9
Asigurarea obligatorie de asistență medicală din partea statului 8020 5921281,9
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 290775,8
Tineret 8603 1500,0
Asigurarea de către stat a școlilor sportive la nivel local 8604 289275,8
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 11534778,1
Asigurarea de către stat a învățământului la nivel local 8817 11534778,1

12
Suma,
Denumirea Cod mii lei
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 15994485,8
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 103200,0
Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 9011 1172868,0
Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale cetățenilor în
Banca de Economii
9014 86000,0
Protecția socială a persoanelor în situații de risc 9015 9310366,5
Susținerea sistemului public de asigurări sociale 9016 4816462,7
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 6420,0
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale
pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și 9030 117826,2
din satul Varnița din raionul Anenii Noi
Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la nivel local 9032 378500,4
Protecţie socială în contextul pandemiei COVID-19 9033 2842,0
TOTAL 75216321,6

13
3.2. Resurse
mii lei
inclusiv:

resurse ale
Denumirea Cod Total resurse venituri proiectelor
generale colectate finanțate din
surse externe

Secretariatul Parlamentului 0101 171393,5 170513,5 880,0


Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 34242,6 33942,6 300,0
Curtea Constituțională 0103 23634,8 23634,8
Curtea de Conturi 0104 52919,6 52919,6
Cancelaria de Stat 0201 540375,8 301147,9 57500,5 181727,4
Ministerul Finanțelor 0203 1535053,0 1446210,0 18959,0 69884,0
Ministerul Justiției 960013,6 942657,7 14476,2 2879,7
0204
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 1322,5 1322,5
Ministerul Afacerilor Interne 0205 3990936,5 3740011,8 97945,8 152978,9
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 646297,2 626915,5 19381,7
Ministerul Apărării 0207 1047178,4 1004798,0 31992,6 10387,8
Ministerul Economiei 0222 827223,7 595447,4 231776,3
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale 0223 6200168,5 3290149,1 74694,5 2835324,9
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 0224 2793208,5 2176242,1 81642,4 535324,0
Ministerul Mediului 0225 591389,4 558734,2 6790,0 25865,2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 2780491,9 2520058,5 46834,9 213598,5
0226
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 99,0 99,0
Ministerul Culturii 492273,1 481793,2 9464,0 1015,9
0227
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 266,7 266,7
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 0228 3036786,0 2726281,1 181928,7 128576,2
Ministerul Sănătății 0229 2134237,2 1431803,3 107434,4 594999,5
Biroul Național de Statistică 0241 117084,5 112279,0 3600,0 1205,5
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 29756,7 29606,7 150,0
Agenția Relații Interetnice 0243 4572,2 4102,2 470,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 41361,3 194,0 41167,3
Agenția Proprietății Publice 0249 84823,9 82903,9 1920,0
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
107904,5 105047,3 100,0 2757,2
0250
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 1366,5 1366,5
Agenția de Investiții 0251 19758,2 18558,2 1200,0
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 0252 54422,7 3146,0 51126,7 150,0
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 255030,7 206953,1 48000,0 77,6
Agenția Națională Antidoping 0277 3648,6 3610,6 38,0
Centrul Serviciului Civil 0279 1812,4 1812,4
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 498618,8 497668,8 950,0
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 15348,1 15348,1
Procuratura Generală 0303 392557,5 387677,5 4880,0
Oficiul Avocatului Poporului 0401 22048,5 18743,5 3305,0
Comisia Electorală Centrală 0402 79831,3 78795,2 367,1 669,0
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 10120,6 10120,6
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 0404 12776,9 12766,9 10,0
Consiliul Concurenței 0405 38771,3 38244,9 526,4
Serviciul de Informații și Securitate 0406 408892,8 402342,8 6550,0
Autoritatea Națională de Integritate 0407 21167,9 21167,9
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 190489,1 185186,0 1645,2 3657,9
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 0409 5842,4 5842,4
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 8552,0 8552,0
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 13700,3 13700,3
Centrul Național Anticorupție 0412 139396,8 137925,3 1471,5
Academia de Științe a Moldovei 0501 24877,3 18794,9 5240,0 842,4
Institutul Național al Justiției 0502 20879,9 20675,4 204,5
Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 0503 137349,2 137349,2
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505 28700,5 28700,5
Acțiuni generale 0799 44571456,1 44571456,1
TOTAL 75216321,6 69273831,5 921946,4 5020543,7 ”

1
Anexa nr.4
„Anexa nr.4

Cheltuielile bugetului de stat conform clasificației funcționale

Suma,
Denumirea Codul
mii lei

Servicii de stat cu destinatie generală 01 12958740,7


Autorități legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri externe 011 2664664,1
Servicii generale 013 550969,3
Cercetări științifice fundamentale 014 142447,4
Cercetări științifice aplicate legate de servicii de stat cu destinație generală 015 63263,6
Servicii de stat cu destinație generală neatribuite la alte grupe 016 4723713,4
Serviciul datoriei 017 2718752,9
Raporturi între nivelele administrației publice 018 2094930,0
Apărare națională 02 898563,1
Forțe de apărare națională 021 427093,5
Alte servicii în domeniul apărării neatribuite la alte grupe 025 471469,6
Ordine publică și securitate națională 03 6017087,3
Afaceri interne 031 3459588,0
Servicii de protecție civilă si situații excepționale 032 506894,7
Justiție 033 1153626,1
Sistemul penitenciar 034 706121,2
Cercetări științifice aplicate în domeniul ordinii publice și securității
naționale 035 5095,8
Alte servicii în domeniul ordinii publice și securității naționale neatribuite
036 185761,5
la alte grupe
Servicii în domeniul economiei 04 11177169,3
Servicii economice generale, comerciale și în domeniul forței de muncă 041 718242,0
Agricultură, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă și gospodărie de
vânătoare 042 2917177,3
Combustibil și energie 043 337331,0
Minerit, industrie și construcții 044 50310,5
Transport 045 6097125,1
Comunicații 046 87225,6
Alte activități economice 047 703890,6
Cercetări științifice aplicate în domeniul economiei 048 265867,2
Protecția mediului 05 456025,6
Colectarea și distrugerea deșeurilor 051 91283,1
Protecție împotriva poluării mediului 053 157336,1
Protecție a biodiversității 054 8515,3
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 055 111930,2
Alte servicii în domeniul protecției mediului neatribuite la alte grupe 056 86960,9
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06 967713,4
Gospodăria de locuințe 061 9068,7
Dezvoltare comunală şi amenajare 062 281296,5
Aprovizionarea cu apă 063 605375,6
Iluminarea străzilor 064 71972,6
Ocrotirea sănătății 07 8188138,2
Produse, utilaje și echipament medical 071 41361,3
Servicii de ambulator 072 77450,2
Servicii spitalicești 073 365753,3
Servicii de sănătate publică 074 974963,6

1
Suma,
Denumirea Codul
mii lei

dintre care transferuri acordate între instituții în cadrul bugetului de stat 1322,5
Cercetări științifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătății 075 44447,3
Alte servicii în domeniul sănătății neatribuite la alte grupe 076 6684162,5
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08 1101920,6
Servicii de sport, tineret și odihnă 081 475560,3
Servicii în domeniul culturii 082 447775,4
Servicii tele-radio și de presă 083 157535,5
Alte servicii în domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei și cultelor
086 21049,4
neatribuite la alte grupe
Învătământ 09 14457310,8
Educație timpurie și învățământ primar 091 21224,0
Învățământ secundar 092 218739,6
Învățământ profesional tehnic 093 1205220,9
Învățământ superior profesional 094 1222984,0
Învățământ nedefinit după nivel 095 11635365,5
Servicii afiliate învățământului 096 23644,8
Alte servicii din domeniul învățământului neatribuite la alte grupe 098 130132,0
Protecție socială 10 18994975,1
Protecție în caz de boală sau incapacitate de muncă 101 181548,2
Protecția persoanelor în etate 102 205071,5
Protecția familiei și a copiilor 104 77546,1
Protecție în caz de șomaj 105 42259,8
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 106 103200,0
Protecție împotriva excluziunii sociale 107 308866,6
Alte servicii în domeniul protecției sociale neatribuite la alte grupe 109 18076482,9
TOTAL 75216321,6 ”

2
Anexa nr. 5
„Anexa nr. 5
Volumul cheltuielilor de personal pe autorități bugetare

Suma,
Denumirea Cod
mii lei

Secretariatul Parlamentului 0101 114536,0


Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 20004,3
Curtea Constituțională 0103 16175,3
Curtea de Conturi 0104 42907,1
Cancelaria de Stat 0201 109658,5
Ministerul Finanțelor 0203 1030608,6
Ministerul Justiției 0204 525861,1
Ministerul Afacerilor Interne 0205 2676948,4
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 69349,0
Ministerul Apărării 0207 633941,5
Ministerul Economiei 0222 21662,8
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223 129013,7
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224 178870,7
Ministerul Mediului 0225 107609,8
Ministerul Educației și Cercetării 0226 471948,3
Ministerul Culturii 0227 101255,6
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228 286105,2
Ministerul Sănătății 0229 461622,3
Biroul Național de Statistică 0241 91912,7
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 5571,3
Agenția Relații Interetnice 0243 2589,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 16853,5
Agenția Proprietății Publice 0249 15090,9
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250 5237,7
Agenția de Investiții 0251 3739,8
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 38672,1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 163464,9
Agenția Națională Antidoping 0277 1501,8
Centrul Serviciului Civil 0279 1416,8
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 409944,8
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 7773,7
Procuratura Generală 0303 320971,4
Oficiul Avocatului Poporului 0401 10763,8
Comisia Electorală Centrală 0402 12906,1
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 7940,6
Consiliul Audiovizualului 0404 8789,9
Consiliul Concurenței 0405 19545,9
Serviciul de Informații și Securitate 0406 274769,0
Autoritatea Națională de Integritate 0407 14978,5
Suma,
Denumirea Cod
mii lei

Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 153596,6


Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 0409 3959,6
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 6576,7
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 9223,4
Centrul Naţional Anticorupţie 0412 107662,2
Academia de Științe a Moldovei 0501 9477,3
Institutul Național al Justiției 0502 12787,5
Acțiuni generale 0799 680000,0
TOTAL 9415795,7 ”
Anexa nr.6
„Anexa nr.6
Cheltuielile pentru investiții capitale pe autorități bugetare
-mii lei-
inclusiv din contul:
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate

TOTAL 3181571,4 296158,2 2885413,2

0201 Cancelaria de Stat 30000,0 30000,0


0302 Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 30000,0 30000,0
Reconstrucția clădirii administrative, str. Vlaicu Pârcălab nr. 45, mun.
Chișinău 30000,0 30000,0

0203 Ministerul Finanţelor 76019,5 43789,9 32229,6


0501 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 4830,6 4830,6
Crearea Sistemului informațional „Statistica” 425,5 425,5
Crearea Sistemului informațional „Raportarea financiară a autorităților
bugetare” 3040,7 3040,7
Crearea Sistemului informațional „Certificarea auditorilor interni în cadrul
Sistemului informațional al Ministerului Finanțelor” 622,9 622,9
Crearea Sistemului informațional „Planificarea salarială în sectorul
bugetar” 741,5 741,5
0502 Administrarea veniturilor publice 71188,9 38959,3 32229,6
Crearea Sistemului informațional al Serviciului Vamal „Managementul
riscurilor” 188,5 188,5
Construcția infrastructurii Punctului de trecere a frontierei de stat Leova-
Bumbăta 5406,0 5406,0
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea posturilor vamale de la frontiera
moldo-română”, inclusiv: 65594,4 33364,8 32229,6
Modernizarea infrastructurii Biroului vamal Leuşeni, r. Hâncești 10933,3 3519,1 7414,2
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Sculeni, r. Ungheni 54661,1 29845,7 24815,4

0204 Ministerul Justiţiei 43465,0 43465,0


4015 Administrare judecătorească 4400,0 4400,0
Construcția sediului Judecătoriei Cahul 2500,0 2500,0
Construcția sediului Judecătoriei Căușeni 1900,0 1900,0
4302 Sistemul penitenciar 39065,0 39065,0
Construcția casei de arest din municipiul Bălţi 13924,1 13924,1
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 5, mun. Cahul 1000,0 1000,0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr. 7, s. Rusca, r.
Hâncești 5000,0 5000,0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr. 10, s. Goian, mun.
Chișinău 19140,9 19140,9

0205 Ministerul Afacerilor Interne 138388,0 51016,6 87371,4


3502 Ordine şi siguranţă publică 23294,7 5538,9 17755,8
Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv: 23294,7 5538,9 17755,8
Construcția sediului pentru trei subdiviziuni operative ale
Inspectoratului Național de Investigații, str. Bucuriei nr. 14, mun.
Chișinău 23294,7 5538,9 17755,8
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 52898,7 19821,1 33077,6
Extinderea sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere
„Controlul traficului” 2300,0 2300,0
Proiectul „Infrastructura de comunicaţii”, inclusiv: 50598,7 17521,1 33077,6

1
inclusiv din contul:
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
Construcţia magistralei de comunicaţii şi operaţionalizarea Centrului de
Cooperare Transfrontalieră Lipcani, r. Briceni 50598,7 17521,1 33077,6
3506 Managementul frontierei 29733,8 16242,6 13491,2
Construcția sistemului de comunicații al Poliției de Frontieră (TETRA) pe
segmentul moldo-ucrainean al frontierei 10000,0 10000,0
Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv: 19444,4 6108,8 13335,6

Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Brânza, r. Cahul 4598,6 760,4 3838,2
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Stoianovca, r.
Cantemir 4893,1 1404,9 3488,2
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Toceni, r.
Cantemir 4929,1 2168,5 2760,6
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Valea Mare, r.
Ungheni 5023,6 1775,0 3248,6
Proiectul „Creșterea capacității de cooperare polițienească transfrontalieră
în zona lacului Stânca - Costești”, inclusiv: 289,4 133,8 155,6
Construcția depozitului pentru păstrarea bărcii de intervenție și a
pontonului plutitor mobil al Sectorului Poliției de Frontieră Costești, r.
Râșcani 289,4 133,8 155,6
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 32460,8 9414,0 23046,8
Construcţia sediului Unității de salvatori și pompieri Șoldănești 950,0 950,0
Construcţia sediului Unității
Proiectul „Îmbunătățirea de salvatori și
echipamentului depompieri
stingere aȘtefan Vodă
incendiilor”, 1800,0 1800,0
inclusiv: 5103,0 5103,0
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Detașamentului de
Salavatori și Pompieri Botanica, mun. Chișinău 1755,0 1755,0
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Detașamentului de
Salavatori și Pompieri Buiucani, mun. Chișinău 1310,0 1310,0
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Direcției Regionale
Căutare-Salvare nr. 2, mun. Bălți 808,0 808,0
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Direcției Situații
Excepționale, mun. Orhei 1230,0 1230,0
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de pregătire a personalului
de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră dintre Republica
Moldova şi România”, inclusiv: 12413,1 12413,1
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, str. Nicolae
Testemițanu nr. 29, mun. Chișinău 1663,0 1663,0
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, str. Poamei nr. 21,
mun. Chișinău 1115,4 1115,4
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, mun. Bălți 1150,9 1150,9
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, mun. Cahul 1886,7 1886,7

Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD Cantemir 2134,9 2134,9

Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD Ungheni 4462,2 4462,2


Proiectul „Răspuns comun eficient în situații de urgență transfrontaliere”,
inclusiv: 5456,0 892,0 4564,0
Construcția sediului Dispeceratului Regional pentru Situații de Urgență
Nord, mun. Bălți 5456,0 892,0 4564,0

Proiectul „Îmbunătățirea capacităților de comunicare bazate pe TIC în zona


transfrontalieră a României de Nord-Est - Republica Moldova”, inclusiv: 6738,7 669,0 6069,7
Reconstrucția Centrului Republican de Instruire pentru Pompieri și
Salvatori, s. Răzeni, r. Ialoveni 6738,7 669,0 6069,7

2
inclusiv din contul:
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
0206 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 2000,0 2000,0
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor
0602 serviciului diplomatic 2000,0 2000,0
Reconstrucția sediului Consulatului Republicii Moldova în Ucraina, or.
Odesa 2000,0 2000,0

0207 Ministerul Apărării 1000,0 1000,0


3104 Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 1000,0 1000,0
Proiect de investiții capitale nr.11 1000,0 1000,0

0222 Ministerul Economiei 400,0 400,0


5002 Promovarea exporturilor 400,0 400,0
Proiectul „Ameliorarea competitivității II”, inclusiv: 400,0 400,0
Dezvoltarea sub-sistemului pentru actele permisive eliberate de
Primăria municipiului Chișinău 400,0 400,0

0223 Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 2714002,3 4736,5 2709265,8


5803 Reţele electrice 7000,0 7000,0

Proiectul „Studiul de fezabilitate Interconectarea asincronă MD – RO” 7000,0 7000,0


6402 Dezvoltarea drumurilor 2688461,8 2688461,8
Proiectul „Susținerea Programului în sectorul drumurilor” 2143205,0 2143205,0
Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” 545256,8 545256,8
7504 Construcţia locuinţelor 7860,0 7860,0
Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale II” 7860,0 7860,0
8806 Învăţământ liceal 10680,5 4736,5 5944,0
Proiectul „Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată de
Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova”,
inclusiv: 10680,5 4736,5 5944,0
Construcția blocului de studii al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”,
mun. Comrat, UTA Găgăuzia 10680,5 4736,5 5944,0

0224 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 29287,4 169,9 29117,5


5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 17287,4 169,9 17117,5
Construcția depozitului cu atmosferă controlată a Comisiei de Stat pentru
Testarea Soiurilor de Plante, s. Băcioi, mun. Chișinău 12,4 12,4
Proiectul „Programul de reziliență rurală (IFAD VII)” 16137,6 157,5 15980,1
Proiectul „Îmbunătăţirea capacităţilor pentru transformarea zonei rurale
(IFAD VIII)” 260,4 260,4
Proiectul „Agricultura competitivă”, inclusiv: 877,0 877,0
Construcția sediului punctului de inspectare la frontieră al Agenției
Naționale pentru Siguranța Alimentelor, s. Sculeni, r. Ungheni 377,0 377,0
Construcția unității de procesare a produselor de origine animală,
nedestinate consumului uman, r. Criuleni 500,0 500,0
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia
5107 strategică "Biotehnologie" 1640,0 1640,0
Proiectul „Livada Moldovei”, inclusiv: 1640,0 1640,0
Construcția depozitului frigorific pentru păstrarea materialului săditor și
a strugurilor de masă al Institutului Științifico-Practic de Horticultură și
Tehnologii Alimentare, or. Codru, mun. Chișinău 1640,0 1640,0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 10360,0 10360,0
Proiectul „Livada Moldovei”, inclusiv: 10360,0 10360,0

3
inclusiv din contul:
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
Construcția laboratorului didactic pentru procesarea și controlul calității
uleiurilor esențiale al Colegiului Agroindustrial din Râșcani 1550,0 1550,0
Construcția Centrului tehnico-didactic în mecanizare agricolă al
Colegiului Tehnic Agricol din Soroca 2100,0 2100,0
Construcția halei didactice cu laborator de sortare și ambalare a
produselor horticole, și a laboratorului de reparație a mașinilor agricole
ale Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi, UTA Găgăuzia 1800,0 1800,0
Construcția Centrului metodico-didactic de instruire în horticultura al
Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Alimentare din
Țaul, r. Dondușeni 2680,0 2680,0
Construcția laboratorului tehnico-didactic în mecanizare agricolă al
Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuți, r. Ocnița 2230,0 2230,0

0225 Ministerul Mediului 10000,0 10000,0


7002 Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice 10000,0 10000,0
Proiectul „Pregătirea proiectelor de management al deşeurilor în trei
regiuni”, inclusiv: 10000,0 10000,0
Construcția depozitelor regionale pentru deșeuri menajere solide 10000,0 10000,0

0226 Ministerul Educației și Cercetării 35790,0 35790,0


8602 Sport 9764,9 9764,9
Reconstrucţia bazei sportive de canotaj a Centrului Sportiv de Pregătire a
Loturilor Naționale, or. Vatra, mun. Chişinău 1500,0 1500,0
Reconstrucția demisolului clădirii Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor
Naționale în Centrul de Recuperare și Reabilitare Medicală, bd. Decebal
nr.72/2, mun. Chișinău 1000,0 1000,0
Reconstrucția clădirii, cu anexarea sălii polivalente, a Școlii Sportive
Specializate de Box, s. Grimăncăuți, r. Briceni 7264,9 7264,9
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 26025,1 26025,1
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
Construcții, str. Gh. Asachi nr. 71, mun. Chișinău 10210,0 10210,0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
Energetică și Electronică, str. Melestiu nr. 12, mun. Chișinău 10425,1 10425,1
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în Educație
Artistică „Ștefan Neaga”, str. Hristo Botev nr. 4, mun. Chișinău 5390,0 5390,0

0227 Ministerul Culturii 21855,0 21855,0


8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 21855,0 21855,0
Construcția edificiului Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan
Petriceicu Hasdeu”, str. B. P. Hasdeu nr. 6, mun. Cahul 3000,0 3000,0
Construcția edificiului Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, str.
Mitropolit Varlaam nr. 78, mun. Chișinău 2800,0 2800,0
Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 81,
mun. Chişinău 1500,0 1500,0
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, str.31
August 1989 nr. 115, mun. Chişinău 4055,0 4055,0
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, bd. Ștefan
cel Mare și Sfânt nr. 113 și nr. 115, mun. Chişinău 1000,0 1000,0

Restaurarea și reconstrucția edificiilor Muzeului Național de Etnografie și


Istorie Naturală, str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, mun. Chișinău 2000,0 2000,0
Reconstrucția blocului „B” al Muzeului Național de Istorie a Moldovei
(Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice), str. Mitropolit
Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 16, mun. Chișinău 1000,0 1000,0
Restaurarea Casei-muzeu „Alexandr Pușkin”, str. Anton Pann nr. 19, mun.
Chișinău 1000,0 1000,0

4
inclusiv din contul:
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
Restaurarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, or. Căușeni, filiala
Muzeului Naţional de Artă al Moldovei 2000,0 2000,0
Construcția depozitului pentru păstrarea fondului arheologic al Rezervației
cultural-naturale „Orheiul Vechi”, s. Butuceni, r. Orhei 1068,0 1068,0
Reconstrucția blocului administrativ al Rezervației cultural-naturale
„Orheiul Vechi”, s. Butuceni, r. Orhei 1490,0 1490,0
Construcția blocului sanitar public al Rezervației cultural-naturale „Orheiul
Vechi”, s. Butuceni, r. Orhei 942,0 942,0

0229 Ministerul Sănătății 75864,2 58835,3 17028,9

8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 75864,2 58835,3 17028,9
Reconstrucția blocului operator al Institutului de Medicină Urgentă, str.
Toma Ciorbă nr. 1, mun. Chișinău 30000,0 30000,0
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de pregătire a personalului
de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră dintre Republica
Moldova şi România”, inclusiv: 35943,6 18914,7 17028,9
Construcția Unității de primiri urgente a Institutului de Medicină
Urgentă, str. Toma Ciorbă nr. 1, mun. Chișinău 20928,9 6000,0 14928,9
Reconstrucția Unității de primiri urgente a Spitalului Clinic Municipal
din Bălți 15014,7 12914,7 2100,0
Proiectul „Roboți dedicați eficienței valoroase neuromotrice”, inclusiv: 9920,6 9920,6
Construcţia anexei la blocul nr.1 al Institutului de Neurologie și
Neurochirurgie „Diomid Gherman”, str. Vladimir Korolenko nr. 2,
mun. Chișinău 9920,6 9920,6

0401 Oficiul Avocatului Poporului 3500,0 3500,0


0402 Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 3500,0 3500,0
Restaurarea sediului Oficiului Avocatului Poporului, str. Sfatul Țării nr. 16,
mun. Chișinău 3500,0 3500,0

TOTAL 3181571,4 296158,2 2885413,2


inclusiv:
03 Executivul şi serviciile de suport 30000,0 30000,0
0302 Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 30000,0 30000,0
04 Constituţionalitatea 3500,0 3500,0
0402 Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 3500,0 3500,0
05 Managementul finanţelor publice 76019,5 43789,9 32229,6
0501 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 4830,6 4830,6
0502 Administrarea veniturilor publice 71188,9 38959,3 32229,6
06 Afacerile externe și cooperarea externă 2000,0 2000,0
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor serviciului
0602 diplomatic 2000,0 2000,0
31 Apărarea naţională 1000,0 1000,0
3104 Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 1000,0 1000,0
35 Afaceri interne 105927,2 41602,6 64324,6
3502 Ordine şi siguranţă publică 23294,7 5538,9 17755,8
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 52898,7 19821,1 33077,6
3506 Managementul frontierei 29733,8 16242,6 13491,2
37 Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale 32460,8 9414,0 23046,8
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 32460,8 9414,0 23046,8
40 Justiția 4400,0 4400,0
4015 Administrare judecătorească 4400,0 4400,0
43 Sistemul penitenciar 39065,0 39065,0
4302 Sistemul penitenciar 39065,0 39065,0
50 Servicii generale economice şi comerciale 400,0 400,0

5
inclusiv din contul:
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
5002 Promovarea exporturilor 400,0 400,0
51 Dezvoltarea agriculturii 18927,4 169,9 18757,5
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 17287,4 169,9 17117,5
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică
5107 "Biotehnologie" 1640,0 1640,0
58 Dezvoltarea sectorului eneregetic 7000,0 7000,0
5803 Reţele electrice 7000,0 7000,0
64 Dezvoltarea transporturilor 2688461,8 2688461,8
6402 Dezvoltarea drumurilor 2688461,8 2688461,8
70 Protecția mediului 10000,0 10000,0
7002 Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice 10000,0 10000,0
75 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7860,0 7860,0
7504 Construcţia locuinţelor 7860,0 7860,0
80 Sănătatea publică şi serviciile medicale 75864,2 58835,3 17028,9
8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 75864,2 58835,3 17028,9
85 Cultura, cultele şi odihna 21855,0 21855,0
8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 21855,0 21855,0
86 Tineret şi sport 9764,9 9764,9
8602 Sport 9764,9 9764,9
88 Învăţământ 47065,6 30761,6 16304,0
8806 Învăţământ liceal 10680,5 4736,5 5944,0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 36385,1 26025,1 10360,0”

6
Anexa nr. 7
„Anexa nr. 7
Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale
- mii lei -
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14

Total general 16084251,3 1869070,1 13989951,3 11534018,1 289275,8 459773,1 168366,7 90211,2 117826,2 49522,5 20148,4 13698,1 630,0 1414651,6 184000,0 147446,5 105597,4 2005,3 225229,9
Total nivelul II 11632264,7 1027988,3 10439706,1 8649151,8 254840,8 456768,8 168366,7 90211,2 117826,2 49522,5 17144,1 13698,1 787342,0 184000,0 147446,5 105597,4 2005,3 164570,3
Total nivelul I 4451986,6 841081,8 3550245,2 2884866,3 34435,0 3004,3 3004,3 630,0 627309,6 60659,6

mun. Bălți 572122,3 1933,6 569911,1 469294,7 41682,5 17370,2 6410,2 3761,9 2794,3 3684,8 719,0 35841,5 2097,2 1917,3 3583,1 41,9 277,6
Total nivelul II 563564,2 563564,2 464179,0 41682,5 17370,2 6410,2 3761,9 2794,3 3684,8 719,0 34610,3 2097,2 1917,3 3583,1 41,9
Total nivelul I 8558,1 1933,6 6346,9 5115,7 1231,2 277,6
1020 Consiliul municipal 563564,2 563564,2 464179,0 41682,5 17370,2 6410,2 3761,9 2794,3 3684,8 719,0 34610,3 2097,2 1917,3 3583,1 41,9
1021 Elizaveta 5520,1 1145,2 4374,9 3492,0 882,9
1022 Sadovoe 3038,0 788,4 1972,0 1623,7 348,3 277,6

mun. Chișinău 3403961,0 19786,6 3383888,4 2902703,6 86207,8 59851,4 26449,5 14387,5 14631,2 2595,8 1787,4 287832,3 26090,6 19486,9 20901,3 301,4 286,0
Total nivelul II 3170427,5 3170427,5 2729161,8 83840,6 59851,4 26449,5 14387,5 14631,2 2595,8 1787,4 250280,4 26090,6 19486,9 20901,3 301,4
Total nivelul I 233533,5 19786,6 213460,9 173541,8 2367,2 37551,9 286,0
1001 Consiliul municipal 3170427,5 3170427,5 2729161,8 83840,6 59851,4 26449,5 14387,5 14631,2 2595,8 1787,4 250280,4 26090,6 19486,9 20901,3 301,4
1002 Băcioi 20179,2 1388,4 18790,8 15816,5 2974,3
1003 Bubuieci 11898,2 1324,7 10573,5 8373,0 2200,5
1004 Budești 8170,1 1132,7 7037,4 5696,5 1340,9
1005 Ciorescu 14374,5 765,6 13608,9 11750,1 1858,8
1011 Codru 16087,3 1827,2 14260,1 9912,0 4348,1
1006 Colonița 12047,0 851,9 11195,1 10231,4 963,7
1007 Condrița 1012,1 682,0 174,1 174,1 156,0
1012 Cricova 16441,3 1165,2 15276,1 12435,8 2840,3
1008 Cruzești 1325,6 841,1 484,5 484,5
1013 Durlești 29854,7 2193,7 27661,0 22435,0 5226,0
1009 Ghidighici 10954,6 992,5 9962,1 8578,2 1383,9
1010 Grătiești 12545,0 906,8 11638,2 9848,7 1789,5
1014 Sîngera 17084,6 1710,7 15373,9 11760,6 3613,3
1017 Stăuceni 21342,7 1061,2 20281,5 15478,6 2367,2 2435,7
1018 Tohatin 5513,2 654,4 4728,8 3965,6 763,2 130,0
1019 Trușeni 15690,7 1253,2 14437,5 11652,7 2784,8
1015 Vadul lui Vodă 12295,2 616,1 11679,1 10254,1 1425,0
1016 Vatra 6717,5 419,2 6298,3 5353,0 945,3

Anenii Noi 430664,9 56058,8 365185,5 268874,6 4467,1 52486,4 4211,1 1924,3 43973,8 1010,0 1096,9 270,3 33941,0 3269,0 3498,7 2095,8 51,6 9420,6
Total nivelul II 288335,4 35266,8 244774,7 169605,2 4467,1 52486,4 4211,1 1924,3 43973,8 1010,0 1096,9 270,3 12799,6 3269,0 3498,7 2095,8 51,6 8293,9
Total nivelul I 142329,5 20792,0 120410,8 99269,4 21141,4 1126,7
1023 Consiliul raional 288335,4 35266,8 244774,7 169605,2 4467,1 52486,4 4211,1 1924,3 43973,8 1010,0 1096,9 270,3 12799,6 3269,0 3498,7 2095,8 51,6 8293,9
1041 Anenii Noi 20455,7 1347,8 19107,9 16140,5 2967,4
1024 Botnărești 2556,2 312,1 2244,1 1977,8 266,3
1025 Bulboaca 7996,0 920,7 7075,3 5700,2 1375,1
1026 Calfa 3801,7 891,8 2448,8 2028,0 420,8 461,1
1027 Chetrosu 6961,3 810,8 6150,5 5133,2 1017,3
1028 Chirca 2664,1 419,2 2244,9 1770,5 474,4
1029 Ciobanovca 4216,0 925,7 2967,3 2524,0 443,3 323,0
1030 Cobusca Nouă 4010,7 861,0 3149,7 2751,5 398,2
1031 Cobusca Veche 4797,7 1065,5 3732,2 3136,2 596,0
1032 Delacău 1558,3 1011,0 540,0 540,0 7,3

1
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1033 Floreni 7041,9 456,8 6585,1 5533,8 1051,3
1034 Geamăna 11364,4 1187,4 10108,7 9276,5 832,2 68,3
1035 Gura Bîcului 5155,0 970,2 4184,8 3285,1 899,7
1036 Hîrbovăț 8812,7 1131,2 7681,5 6300,5 1381,0
1037 Maximovca 3694,2 308,7 3385,5 2899,4 486,1
1038 Mereni 9474,4 825,9 8648,5 7083,1 1565,4
1039 Merenii Noi 689,4 296,8 392,6 392,6
1040 Ochiul Roș 934,2 831,1 90,3 90,3 12,8
1042 Puhăceni 5892,0 1051,3 4840,7 3928,8 911,9
1043 Roșcani 4219,4 321,0 3898,4 3220,7 677,7
1045 Speia 4579,3 946,7 3632,6 2882,1 750,5
1044 Șerpeni 4919,0 1243,2 3650,3 2749,6 900,7 25,5
1046 Telița 1086,9 789,8 292,8 292,8 4,3
1047 Ţînţăreni 5712,5 621,1 5091,4 4239,8 851,6
1048 Varnița 8177,9 800,4 7377,5 6030,0 1347,5
1049 Zolotievca 1558,6 444,8 889,4 678,1 211,3 224,4

Basarabeasca 120336,1 19482,7 97917,4 82733,6 1543,2 2824,2 1398,4 767,7 472,4 62,6 123,1 9150,1 925,2 1243,7 728,2 12,9 2936,0
Total nivelul II 72810,1 11674,4 59165,3 51032,6 1543,2 2761,6 1398,4 767,7 472,4 123,1 2161,6 925,2 1243,7 728,2 12,9 1970,4
Total nivelul I 47526,0 7808,3 38752,1 31701,0 62,6 62,6 6988,5 965,6
1050 Consiliul raional 72810,1 11674,4 59165,3 51032,6 1543,2 2761,6 1398,4 767,7 472,4 123,1 2161,6 925,2 1243,7 728,2 12,9 1970,4
1051 Abaclia 9956,7 1470,5 8486,2 7160,5 1325,7
1056 Basarabeasca 16751,0 1207,4 15543,6 12693,3 62,6 62,6 2787,7
1052 Başcalia 5397,5 1302,8 3570,1 2671,2 898,9 524,6
1053 Carabetovca 3139,5 988,9 2134,1 1688,6 445,5 16,5
1054 Iordanovca 2403,7 739,5 1424,5 1211,6 212,9 239,7
1055 Iserlia 2445,1 898,4 1361,9 1088,2 273,7 184,8
1057 Sadaclia 7432,5 1200,8 6231,7 5187,6 1044,1

Briceni 327173,5 57656,4 264291,9 216250,4 4720,7 5623,8 4095,2 933,3 373,9 74,9 146,5 34094,0 1295,3 2124,9 2257,7 50,0 5225,2
Total nivelul II 197849,4 31760,7 163080,0 134531,9 4129,5 5548,9 4095,2 933,3 373,9 146,5 15266,7 1295,3 2124,9 2257,7 50,0 3008,7
Total nivelul I 129324,1 25895,7 101211,9 81718,5 591,2 74,9 74,9 18827,3 2216,5
1058 Consiliul raional 197849,4 31760,7 163080,0 134531,9 4129,5 5548,9 4095,2 933,3 373,9 146,5 15266,7 1295,3 2124,9 2257,7 50,0 3008,7
1060 Balasineşti 4105,1 1034,0 2972,3 2376,8 595,5 98,8
1061 Bălcăuți 1607,1 725,8 821,4 651,8 169,6 59,9
1059 Beleavinţi 3170,0 726,2 2443,8 1873,3 570,5
1062 Berlinţi 3031,9 274,1 2757,8 2261,6 496,2
1063 Bogdănești 2934,8 773,4 2161,4 1857,2 304,2
1079 Briceni 21105,5 888,5 20217,0 17998,4 74,9 74,9 2143,7
1064 Bulboaca 1793,1 862,9 834,5 624,2 210,3 95,7
1065 Caracuşenii Vechi 5097,2 1354,7 3552,9 2507,0 1045,9 189,6
1066 Colicăuți 6849,8 1008,2 5841,6 5076,5 765,1
1067 Corjeuți 6848,3 1601,0 5247,3 3283,4 1963,9
1068 Coteala 3431,3 1026,8 2374,6 1891,2 483,4 29,9
1069 Cotiujeni 4829,3 1300,5 3528,8 2627,5 901,3
1070 Criva 1844,7 227,7 1617,0 1232,9 384,1
1071 Drepcăuți 4188,2 1142,1 2880,0 2307,4 572,6 166,1
1072 Grimăncăuți 5589,8 1183,2 4375,4 3327,6 1047,8 31,2
1073 Halahora de Sus 2620,7 815,8 1760,9 1361,1 399,8 44,0
1074 Hlina 2803,8 677,3 1804,5 1564,0 240,5 322,0
1075 Larga 9909,4 1168,8 8714,3 6993,3 591,2 1129,8 26,3
1080 Lipcani 8046,5 584,4 7462,1 6192,1 1270,0
1076 Mărcăuți 2773,7 875,4 1757,0 1382,9 374,1 141,3
1077 Medveja 2443,1 863,3 1576,2 1210,4 365,8 3,6
1078 Mihăileni 2202,8 878,2 1020,3 845,1 175,2 304,3
1081 Pererita 3148,8 922,2 2226,6 1789,6 437,0
2
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1083 Slobozia-Şirăuţi 2655,2 890,0 1624,4 1366,4 258,0 140,8
1082 Şirăuţi 4079,2 1056,6 2812,9 2218,8 594,1 209,7
1084 Tabani 3707,9 1106,4 2559,9 1825,3 734,6 41,6
1085 Tețcani 4502,1 959,8 3542,3 2858,2 684,1
1086 Trebisăuți 4004,8 968,4 2724,7 2214,5 510,2 311,7

Cahul 588433,7 89766,6 491854,2 417558,0 8620,6 10798,8 4609,0 2903,6 1323,7 1361,1 601,4 50138,6 2220,5 2008,8 2448,4 69,3 6812,9
Total nivelul II 345866,9 54487,7 288210,9 251404,9 1422,2 10720,0 4609,0 2903,6 1323,7 1282,3 601,4 19925,6 2220,5 2008,8 2448,4 69,3 3168,3
Total nivelul I 242566,8 35278,9 203643,3 166153,1 7198,4 78,8 78,8 30213,0 3644,6
1087 Consiliul raional 345866,9 54487,7 288210,9 251404,9 1422,2 10720,0 4609,0 2903,6 1323,7 1282,3 601,4 19925,6 2220,5 2008,8 2448,4 69,3 3168,3
1088 Alexanderfeld 2355,7 485,1 1870,6 1515,9 354,7
1089 Alexandru Ioan Cuza 5430,8 1002,4 4348,7 3700,4 648,3 79,7
1090 Andrușul de Jos 5084,9 1017,5 3990,4 3377,4 613,0 77,0
1091 Andrușul de Sus 4035,9 992,1 2975,9 2576,9 399,0 67,9
1092 Badicul Moldovenesc 2648,1 909,3 1586,1 1247,6 338,5 152,7
1093 Baurci-Moldoveni 5163,0 1041,8 4107,3 3561,8 545,5 13,9
1094 Borceag 4199,1 757,2 3151,6 2759,0 392,6 290,3
1095 Brînza 4611,6 1130,1 3446,9 2812,2 634,7 34,6
1096 Bucuria 494,9 242,0 181,6 181,6 71,3
1098 Burlacu 4178,6 755,9 3422,7 2920,4 502,3
1097 Burlăceni 4422,6 312,3 3953,2 3431,3 521,9 157,1
1115 Cahul 85063,3 4019,8 81043,5 64103,5 7198,4 9741,6
1099 Chioselia Mare 782,3 383,6 398,7 398,7
1100 Cîşliţa-Prut 2602,9 961,5 1560,8 1258,7 302,1 80,6
1101 Colibași 11064,2 1441,3 9407,6 7921,0 1486,6 215,3
1102 Crihana Veche 6907,1 1336,9 5570,2 4362,3 1207,9
1103 Cucoara 3524,2 974,1 2390,6 1910,1 480,5 159,5
1104 Doina 5067,4 882,2 3998,4 3574,7 423,7 186,8
1105 Găvănoasa 1335,7 767,9 567,8 567,8
1106 Giurgiulești 5046,2 440,6 4605,6 3860,2 745,4
1107 Huluboaia 2282,2 874,3 1344,0 1119,9 224,1 63,9
1108 Iujnoe 2576,0 942,0 1546,1 1357,1 189,0 87,9
1109 Larga Nouă 2685,9 718,9 1967,0 1577,8 389,2
1110 Lebedenco 3751,8 709,4 3042,4 2444,8 597,6
1111 Lopăţica 1387,9 703,1 160,3 160,3 524,5
1112 Lucești 487,1 338,7 148,4 148,4
1113 Manta 8930,7 1318,6 7612,1 6568,8 1043,3
1114 Moscovei 5251,5 790,1 4461,4 3630,2 831,2
1116 Pelinei 5815,6 1083,1 4519,5 3931,5 588,0 213,0
1117 Roșu 5317,3 948,6 4368,7 3548,4 820,3
1118 Slobozia Mare 12061,1 1389,8 10671,3 9175,6 1495,7
1119 Taraclia de Salcie 3800,5 999,1 2461,9 2061,3 400,6 339,5
1120 Tartaul de Salcie 3125,8 855,3 2175,5 1918,0 257,5 95,0
1121 Tătărești 4373,5 1041,6 3331,9 2831,8 500,1
1122 Vadul lui Isac 4883,7 1165,3 3568,8 2835,3 733,5 149,6
1123 Văleni 7243,8 1210,1 5449,2 4660,7 788,5 584,5
1124 Zîrnești 4573,9 337,3 4236,6 3598,5 78,8 78,8 559,3

Cantemir 309131,3 52820,8 252057,9 208933,2 3679,5 6546,0 2748,5 2419,9 911,5 63,5 402,6 27669,3 3330,8 2614,5 1855,6 43,5 4252,6
Total nivelul II 192093,9 28503,0 160042,6 131947,5 3679,5 6482,5 2748,5 2419,9 911,5 402,6 12703,2 3330,8 2614,5 1855,6 43,5 3548,3
Total nivelul I 117037,4 24317,8 92015,3 76985,7 63,5 63,5 14966,1 704,3
1125 Consiliul raional 192093,9 28503,0 160042,6 131947,5 3679,5 6482,5 2748,5 2419,9 911,5 402,6 12703,2 3330,8 2614,5 1855,6 43,5 3548,3
1126 Antonești 3578,2 884,9 2398,0 2002,5 395,5 295,3
1127 Baimaclia 8094,7 788,7 7306,0 6502,4 803,6
1128 Cania 5316,6 1014,4 4302,2 3368,5 63,5 63,5 870,2
1142 Cantemir 11444,8 531,8 10913,0 9609,3 1303,7
3
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1129 Capaclia 4184,5 1065,3 3021,6 2538,2 483,4 97,6
1131 Chioselia 4120,6 968,8 3151,8 2592,7 559,1
1133 Ciobalaccia 5594,4 943,6 4650,8 3857,8 793,0
1130 Cîietu 3755,9 910,6 2820,5 2498,7 321,8 24,8
1134 Cîrpești 4060,1 1176,7 2856,7 2252,0 604,7 26,7
1132 Cîşla 872,5 698,0 167,5 167,5 7,0
1135 Cociulia 5913,6 1136,2 4777,4 3919,4 858,0
1136 Coştangalia 2861,0 328,7 2532,3 2278,5 253,8
1137 Enichioi 4839,6 842,7 3996,9 3518,8 478,1
1138 Gotești 7474,1 1327,6 6146,5 5025,4 1121,1
1139 Haragîş 2951,4 875,0 2053,3 1791,3 262,0 23,1
1140 Lărguța 4509,4 908,7 3600,7 2894,8 705,9
1141 Lingura 1242,3 827,8 401,9 401,9 12,6
1143 Pleșeni 5630,0 569,2 5060,8 4280,0 780,8
1144 Plopi 4107,7 893,3 3214,4 2815,4 399,0
1145 Porumbești 3553,3 879,6 2673,7 2273,6 400,1
1146 Sadîc 4134,4 1167,0 2929,4 2368,5 560,9 38,0
1148 Stoianovca 2054,9 810,7 1244,2 924,0 320,2
1147 Şamalia 1966,4 916,7 902,0 657,8 244,2 147,7
1149 Tartaul 3940,3 974,9 2965,4 2475,6 489,8
1151 Toceni 3013,1 936,2 2045,4 1744,9 300,5 31,5
1150 Țiganca 4665,4 1069,6 3595,8 2903,5 692,3
1152 Vişniovca 3158,2 871,1 2287,1 1892,1 395,0

Călărași 340296,4 59389,0 275588,1 225336,4 6438,8 8164,4 4409,1 2320,7 773,1 351,2 310,3 29334,1 4070,9 3087,9 2193,5 50,0 5319,3
Total nivelul II 200152,4 30484,3 165920,3 140926,2 7813,2 4409,1 2320,7 773,1 310,3 10866,5 4070,9 3087,9 2193,5 50,0 3747,8
Total nivelul I 140144,0 28904,7 109667,8 84410,2 6438,8 351,2 351,2 18467,6 1571,5
1153 Consiliul raional 200152,4 30484,3 165920,3 140926,2 7813,2 4409,1 2320,7 773,1 310,3 10866,5 4070,9 3087,9 2193,5 50,0 3747,8
1154 Bahmut 4412,0 949,1 3443,2 2984,5 458,7 19,7
1155 Bravicea 6834,1 1191,3 5271,3 4439,9 831,4 371,5
1156 Buda 2638,6 913,0 1670,9 1344,6 65,6 65,6 260,7 54,7
1157 Căbăiești 2810,1 990,1 1744,2 1490,4 253,8 75,8
1167 Călărași 27728,0 1647,3 26080,7 15707,7 6438,8 151,3 151,3 3782,9
1158 Dereneu 1402,8 1012,0 340,1 340,1 50,7
1159 Frumoasa 1941,5 837,7 1096,8 927,4 169,4 7,0
1161 Hirova 3463,5 934,1 2268,5 1916,5 352,0 260,9
1160 Hîrjauca 4255,6 793,1 3308,2 2643,2 665,0 154,3
1162 Hoginești 3895,1 1002,7 2805,5 2370,1 435,4 86,9
1163 Horodiște 3769,2 1077,0 2692,2 2048,2 644,0
1164 Meleșeni 2963,0 996,4 1912,5 1512,2 400,3 54,1
1165 Nișcani 1298,8 885,2 413,6 413,6
1166 Onișcani 3787,3 910,0 2696,8 2200,4 496,4 180,5
1168 Păulești 2339,5 790,5 1538,4 1305,3 233,1 10,6
1169 Peticeni 3103,0 845,9 2242,9 1938,9 304,0 14,2
1171 Pitușca 6775,8 1060,0 5643,5 4863,5 780,0 72,3
1170 Pîrjolteni 3481,5 839,8 2641,7 2220,7 421,0
1172 Răciula 4389,3 1084,6 3304,7 2583,7 68,7 68,7 652,3
1173 Rădeni 3000,0 1012,9 1913,1 1497,1 416,0 74,0
1174 Sadova 4145,6 1114,2 3026,7 2399,4 627,3 4,7
1175 Săseni 3330,6 1057,6 2273,0 1682,6 590,4
1176 Sipoteni 16160,7 1632,6 14528,1 12647,3 1880,8
1177 Temeleuți 3401,7 926,1 2447,1 2087,4 359,7 28,5
1179 Tuzara 5544,7 1126,6 4398,2 3699,0 699,2 19,9
1178 Ţibirica 4473,3 1005,6 3467,7 2807,4 65,6 65,6 594,7
1180 Vălcineț 6362,8 1317,8 5045,0 3994,8 1050,2
1181 Vărzăreștii Noi 2435,9 951,5 1453,2 1098,0 355,2 31,2
4
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14

Căușeni 450553,1 69745,2 377063,9 291165,7 5188,5 36641,4 3441,9 2770,8 27190,7 725,1 2078,7 434,2 37636,6 4132,5 3317,3 2247,6 51,6 3744,0
Total nivelul II 294598,5 40907,5 250303,2 186735,4 5188,5 36641,4 3441,9 2770,8 27190,7 725,1 2078,7 434,2 15306,2 4132,5 3317,3 2247,6 51,6 3387,8
Total nivelul I 155954,6 28837,7 126760,7 104430,3 22330,4 356,2
1182 Consiliul raional 294598,5 40907,5 250303,2 186735,4 5188,5 36641,4 3441,9 2770,8 27190,7 725,1 2078,7 434,2 15306,2 4132,5 3317,3 2247,6 51,6 3387,8
1183 Baccealia 3780,4 1019,9 2760,5 2213,9 546,6
1184 Baimaclia 4966,6 1090,4 3871,5 3269,2 602,3 4,7
1197 Căinari 6141,2 958,4 5182,8 4072,9 1109,9
1198 Căușeni 37522,9 2106,2 35416,7 30794,4 4622,3
1185 Chircăiești 6060,7 1245,8 4814,9 3969,7 845,2
1186 Chircăieștii Noi 3182,5 949,5 2233,0 1822,9 410,1
1189 Ciuflești 2197,2 800,3 1396,9 1108,3 288,6
1187 Cîrnățeni 5329,0 992,5 4336,5 3618,9 717,6
1188 Cîrnățenii Noi 3211,5 983,5 2211,1 1810,3 400,8 16,9
1190 Copanca 7134,1 1314,7 5819,4 4516,5 1302,9
1191 Coșcalia 3892,0 1103,6 2712,3 2186,4 525,9 76,1
1192 Fîrlădeni 5579,9 1321,0 4258,9 3108,9 1150,0
1193 Grădinița 2267,6 870,1 1378,1 1094,3 283,8 19,4
1194 Grigorievca 2256,5 774,0 1482,5 1195,8 286,7
1195 Hagimus 5097,4 1032,4 4065,0 3327,5 737,5
1196 Opaci 6626,4 1310,8 5315,6 4455,7 859,9
1199 Pervomaisc 1685,1 246,5 1438,6 1094,3 344,3
1200 Plop-Știubei 4204,5 1006,8 3183,3 2737,0 446,3 14,4
1201 Săiți 4182,1 847,0 3335,1 2804,7 530,4
1202 Sălcuța 7591,4 1344,8 6246,6 5093,1 1153,5
1205 Taraclia 5244,9 1033,7 4211,2 3174,0 1037,2
1203 Tănătari 4102,2 1088,9 3013,3 2340,3 673,0
1204 Tănătarii Noi 972,2 767,8 170,2 170,2 34,2
1206 Tocuz 8642,2 1251,9 7390,3 6297,4 1092,9
1207 Ucrainca 3586,6 1035,5 2383,2 1972,3 410,9 167,9
1208 Ursoaia 4325,9 990,6 3335,3 2687,0 648,3
1209 Zaim 6171,6 1351,1 4797,9 3664,6 1133,3 22,6

Cimișlia 271125,8 52419,4 213161,0 169638,8 3484,4 4490,2 2256,3 1410,9 524,3 64,7 234,0 28506,6 5057,8 3530,5 1939,7 43,5 5545,4
Total nivelul II 174028,2 28660,3 142239,2 113110,9 3484,4 4425,5 2256,3 1410,9 524,3 234,0 14177,4 5057,8 3530,5 1939,7 43,5 3128,7
Total nivelul I 97097,6 23759,1 70921,8 56527,9 64,7 64,7 14329,2 2416,7
1240 Consiliul raional 174028,2 28660,3 142239,2 113110,9 3484,4 4425,5 2256,3 1410,9 524,3 234,0 14177,4 5057,8 3530,5 1939,7 43,5 3128,7
1241 Albina 4950,9 1033,3 3846,0 3357,3 488,7 71,6
1242 Batîr 4375,7 1146,3 3096,1 2508,9 587,2 133,3
1243 Cenac 2896,7 1075,4 1784,3 1301,4 482,9 37,0
1255 Cimișlia 24143,5 1894,0 22249,5 18554,8 64,7 64,7 3630,0
1244 Ciucur-Mingir 1497,2 1021,8 431,1 431,1 44,3
1245 Codreni 773,7 601,9 171,8 171,8
1246 Ecaterinovca 4254,1 1131,0 2595,9 2178,6 417,3 527,2
1247 Gradişte 4048,9 965,0 3083,9 2495,6 588,3
1248 Gura Galbenei 6446,7 1422,1 4991,1 3672,2 1318,9 33,5
1249 Hîrtop 3563,4 1033,3 2530,1 1983,0 547,1
1250 Ialpujeni 2778,9 1037,2 1516,7 1110,4 406,3 225,0
1251 Ivanovca Nouă 2140,8 967,4 1098,4 900,9 197,5 75,0
1252 Javgur 3204,5 1096,0 2049,4 1587,0 462,4 59,1
1253 Lipoveni 3068,5 881,7 2186,8 1704,2 482,6
1254 Mihailovca 3848,8 1060,3 2788,5 1956,0 832,5
1256 Porumbrei 3265,8 957,0 2286,8 1888,3 398,5 22,0
1257 Sagaidac 4388,0 1124,2 2894,1 2289,9 604,2 369,7
1258 Satul Nou 3359,2 1022,8 2250,9 1739,9 511,0 85,5
1259 Selemet 6546,2 1330,0 4654,1 3733,4 920,7 562,1
5
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1260 Suric 1943,8 996,2 832,0 628,4 203,6 115,6
1261 Topala 2061,3 967,8 1037,7 847,1 190,6 55,8
1262 Troiţcoe 2091,5 805,3 1286,2 1014,4 271,8
1263 Valea Perjei 1449,5 189,1 1260,4 1076,2 184,2

Criuleni 379251,7 52879,5 314025,3 261786,2 8762,0 7124,1 3500,0 2400,5 563,9 71,6 588,1 27517,9 6661,4 5158,3 2122,1 51,6 12346,9
Total nivelul II 219175,0 30241,8 178135,3 150677,1 3213,4 7052,5 3500,0 2400,5 563,9 588,1 8357,2 6661,4 5158,3 2122,1 51,6 10797,9
Total nivelul I 160076,7 22637,7 135890,0 111109,1 5548,6 71,6 71,6 19160,7 1549,0
1264 Consiliul raional 219175,0 30241,8 178135,3 150677,1 3213,4 7052,5 3500,0 2400,5 563,9 588,1 8357,2 6661,4 5158,3 2122,1 51,6 10797,9
1265 Bălăbănești 8417,6 1119,8 7297,8 6378,2 919,6
1266 Bălțata 3409,7 973,4 2328,3 1864,8 463,5 108,0
1267 Boşcana 6700,5 1212,8 5487,7 4581,1 906,6
1268 Cimișeni 3977,8 514,9 3462,9 2744,0 718,9
1269 Corjova 4500,9 936,5 3564,4 2909,0 655,4
1270 Coșernița 2431,2 565,9 1865,3 1466,8 398,5
1284 Criuleni 16421,1 989,3 15431,8 13291,6 2140,2
1271 Cruglic 6007,7 958,7 5049,0 4375,3 673,7
1272 Dolinnoe 3248,8 899,9 2317,6 2015,2 302,4 31,3
1273 Drăsliceni 7831,2 715,5 7115,7 3974,9 2296,6 844,2
1274 Dubăsarii Vechi 12209,9 1269,2 10940,7 9372,9 1567,8
1275 Hîrtopul Mare 7302,6 1163,9 6138,7 5094,1 1044,6
1276 Hrușova 4083,2 638,3 3444,9 2792,9 652,0
1277 Işnovăţ 2882,8 750,2 2132,6 1734,1 398,5
1278 Izbiște 6033,6 1182,9 4798,2 3985,4 71,6 71,6 741,2 52,5
1279 Jevreni 2907,7 889,5 1988,7 1600,9 387,8 29,5
1281 Maşcăuţi 6519,4 1341,5 5177,9 4084,7 1093,2
1280 Măgdăcești 19403,8 616,6 18787,2 14109,9 3252,0 1425,3
1282 Miclești 4449,3 1002,7 3446,6 2862,8 583,8
1283 Onițcani 5300,7 890,2 4410,5 3836,3 574,2
1285 Pașcani 8566,2 343,0 7601,7 6936,4 665,3 621,5
1286 Răculești 4457,4 898,9 3558,5 3124,7 433,8
1287 Rîșcova 3426,5 847,3 1881,7 1571,9 309,8 697,5
1288 Slobozia-Dușca 5805,3 946,4 4858,9 4085,6 773,3
1289 Zăicana 3781,8 970,4 2802,7 2315,6 487,1 8,7

Dondușeni 211167,0 40068,6 162996,7 132420,4 3019,3 4565,9 2389,5 1718,7 154,8 75,1 227,8 19165,4 2158,8 1800,9 1629,8 37,1 8101,7
Total nivelul II 140266,3 20523,9 113048,7 93053,1 3019,3 4490,8 2389,5 1718,7 154,8 227,8 8659,8 2158,8 1800,9 1629,8 37,1 6693,7
Total nivelul I 70900,7 19544,7 49948,0 39367,3 75,1 75,1 10505,6 1408,0
1290 Consiliul raional 140266,3 20523,9 113048,7 93053,1 3019,3 4490,8 2389,5 1718,7 154,8 227,8 8659,8 2158,8 1800,9 1629,8 37,1 6693,7
1291 Arionești 3123,3 993,2 1963,8 1612,3 351,5 166,3
1292 Baraboi 6208,2 1130,9 5077,3 4271,3 806,0
1293 Briceni 1172,9 850,6 182,1 182,1 140,2
1294 Cernoleuca 2958,5 1040,2 1865,3 1438,2 427,1 53,0
1295 Climăuți 1585,5 178,4 1375,0 1111,7 263,3 32,1
1296 Corbu 2604,0 838,7 1765,3 1414,4 350,9
1297 Crișcăuți 2092,7 859,8 1232,9 953,6 279,3
1298 Dondușeni 3260,0 911,2 2203,2 1804,7 398,5 145,6
1303 Dondușeni, orașul 13306,6 973,5 12333,1 9963,6 2369,5
1299 Elizavetovca 1518,8 679,6 748,8 612,9 135,9 90,4
1300 Frasin 3234,5 1064,3 2101,4 1656,7 444,7 68,8
1301 Horodiște 2098,4 856,3 1130,3 919,5 210,8 111,8
1302 Moşana 3449,9 961,2 2473,2 2051,4 421,8 15,5
1304 Pivniceni 1601,8 826,1 725,7 572,8 152,9 50,0
1305 Plop 2570,4 957,5 1552,6 1208,8 343,8 60,3
1306 Pocrovca 2881,5 994,8 1739,4 1462,0 277,4 147,3
1307 Rediul Mare 1278,0 858,3 242,1 242,1 177,6
6
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1308 Scăieni 2788,0 1003,7 1692,8 1270,7 422,1 91,5
1309 Sudarca 3445,0 879,3 2565,7 2112,8 452,9
1311 Teleșeuca 1699,6 769,4 872,6 710,1 162,5 57,6
1312 Tîrnova 3440,8 893,1 2547,7 1465,7 75,1 75,1 1006,9
1310 Ţaul 4582,3 1024,6 3557,7 2754,1 803,6

Drochia 397879,6 64731,3 324023,7 267589,1 3845,5 13205,1 6166,5 3029,5 1251,0 2348,7 409,4 35292,5 2220,5 2854,7 1814,6 56,4 9124,6
Total nivelul II 245589,7 36620,7 202667,2 167449,5 3845,5 12838,9 6166,5 3029,5 1251,0 1982,5 409,4 14441,8 2220,5 2854,7 1814,6 56,4 6301,8
Total nivelul I 152289,9 28110,6 121356,5 100139,6 366,2 366,2 20850,7 2822,8
1313 Consiliul raional 245589,7 36620,7 202667,2 167449,5 3845,5 12838,9 6166,5 3029,5 1251,0 1982,5 409,4 14441,8 2220,5 2854,7 1814,6 56,4 6301,8
1314 Antoneuca 1432,0 333,4 969,7 843,9 125,8 128,9
1315 Baroncea 3087,1 899,3 2114,4 1724,4 390,0 73,4
1316 Chetrosu 6939,1 1329,3 5609,8 4266,3 83,9 83,9 1259,6
1317 Cotova 4318,7 1251,4 3058,2 2261,5 796,7 9,1
1318 Dominteni 3413,5 811,7 2570,2 2266,0 304,2 31,6
1319 Drochia 4229,6 1129,7 2986,1 2222,0 65,9 65,9 698,2 113,8
1330 Drochia, orașul 37725,6 1832,1 35893,5 31426,7 4466,8
1320 Fîntînița 2540,2 858,8 1497,7 1196,4 301,3 183,7
1321 Gribova 4107,8 942,3 3054,9 2459,5 65,8 65,8 529,6 110,6
1322 Hăsnăşenii Mari 2767,4 872,8 1872,2 1469,8 402,4 22,4
1323 Hăsnăşenii Noi 3769,2 920,1 2844,2 2421,8 422,4 4,9
1324 Maramonovca 3579,5 1007,9 2571,6 2010,4 561,2
1325 Miciurin 2573,4 962,4 1550,7 1157,5 393,2 60,3
1326 Mîndîc 4173,3 1109,3 3064,0 2281,9 782,1
1327 Moara de Piatră 3072,6 978,4 1606,8 1258,0 348,8 487,4
1328 Nicoreni 4546,2 1257,0 3047,0 2166,9 80,8 80,8 799,3 242,2
1329 Ochiul Alb 6723,2 978,5 5365,2 4577,0 69,8 69,8 718,4 379,5
1331 Palanca 2194,6 877,5 1189,3 1007,7 181,6 127,8
1332 Pelinia 14094,7 1681,0 12413,7 10458,3 1955,4
1333 Pervomaiscoe 2348,9 866,5 1406,2 1186,4 219,8 76,2
1334 Petreni 2595,2 477,0 2118,2 1864,7 253,5
1335 Popeștii de Jos 2811,9 1055,5 1681,2 1230,4 450,8 75,2
1336 Popeștii de Sus 2454,8 901,4 1552,7 1171,2 381,5 0,7
1338 Sofia 7938,6 1222,0 6462,1 5346,6 1115,5 254,5
1337 Şalvirii Vechi 2186,1 879,7 1250,4 1046,5 203,9 56,0
1339 Şuri 7236,1 1126,3 6109,8 5014,0 1095,8
1340 Țarigrad 5964,6 556,6 5184,1 4100,5 1083,6 223,9
1341 Zgurița 3466,0 992,7 2312,6 1703,3 609,3 160,7

Dubăsari 216684,8 23693,8 187614,1 113375,3 2580,6 49856,1 1810,6 894,3 46661,7 356,1 133,4 630,0 17143,0 3084,0 2261,1 925,8 19,3 5376,9
Total nivelul II 142620,6 14555,8 124042,8 59703,9 2580,6 49856,1 1810,6 894,3 46661,7 356,1 133,4 7873,1 3084,0 2261,1 925,8 19,3 4022,0
Total nivelul I 74064,2 9138,0 63571,3 53671,4 630,0 9269,9 1354,9
1342 Consiliul raional 142620,6 14555,8 124042,8 59703,9 2580,6 49856,1 1810,6 894,3 46661,7 356,1 133,4 7873,1 3084,0 2261,1 925,8 19,3 4022,0
1343 Cocieri 11218,1 638,7 10579,4 9347,8 175,0 1056,6
1344 Corjova 2105,7 1096,7 1009,0 1009,0
1345 Coșnița 15338,6 854,5 14484,1 12822,4 105,0 1556,7
1346 Doroţcaia 8213,1 938,8 6687,5 5559,8 258,0 869,7 586,8
1347 Holercani 5170,6 854,0 4316,6 3699,9 616,7
1348 Marcăuţi 2286,1 917,8 1368,3 1182,7 185,6
1349 Molovata 4433,7 749,3 3684,4 2992,6 691,8
1350 Molovata Nouă 4465,9 777,4 3688,5 2913,6 47,0 727,9
1351 Oxentea 6487,9 978,3 4741,5 4050,5 691,0 768,1
1352 Pîrîta 8094,2 866,2 7228,0 6250,9 45,0 932,1
1353 Ustia 6250,3 466,3 5784,0 4851,2 932,8

Edineț 381000,4 64405,5 308622,1 249785,7 3998,6 9397,6 6101,7 2519,7 484,0 64,8 227,4 38653,5 5242,8 3750,9 1482,6 61,3 7972,8
7
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
Total nivelul II 227212,6 35093,1 186683,3 152247,6 9332,8 6101,7 2519,7 484,0 227,4 18316,2 5242,8 3750,9 1482,6 61,3 5436,2
Total nivelul I 153787,8 29312,4 121938,8 97538,1 3998,6 64,8 64,8 20337,3 2536,6
1354 Consiliul raional 227212,6 35093,1 186683,3 152247,6 9332,8 6101,7 2519,7 484,0 227,4 18316,2 5242,8 3750,9 1482,6 61,3 5436,2
1355 Alexeevca 2035,6 897,7 937,3 774,0 163,3 200,6
1356 Bădragii Noi 2311,0 875,3 1415,9 1134,5 281,4 19,8
1357 Bădragii Vechi 1412,3 491,4 765,0 593,5 171,5 155,9
1358 Bleșteni 2502,2 843,2 1643,1 1239,8 403,3 15,9
1359 Brătușeni 8778,7 1231,5 7547,2 6278,8 1268,4
1360 Brînzeni 1592,8 230,4 1362,4 974,3 388,1
1361 Burlănești 3868,0 956,8 2676,0 2253,9 422,1 235,2
1362 Cepeleuți 1231,3 895,0 313,8 313,8 22,5
1363 Chetroșica Nouă 2155,7 882,8 1234,0 957,9 276,1 38,9
1364 Constantinovca 1994,5 717,4 1121,3 982,7 138,6 155,8
1365 Corpaci 3491,1 859,4 2429,1 2132,0 297,1 202,6
1366 Cuconeștii Noi 3614,6 961,9 2652,7 2165,6 487,1
1375 Cupcini 17299,8 1056,4 16243,4 13949,0 2294,4
1376 Edineț 41415,3 2280,9 39134,4 30988,2 2880,6 64,8 64,8 5200,8
1367 Fetești 4441,5 1020,7 3147,2 2463,1 684,1 273,6
1368 Gaşpar 2467,0 864,0 1575,3 1244,0 331,3 27,7
1369 Goleni 1793,2 554,2 1239,0 985,2 253,8
1370 Gordinești 5208,7 1151,4 3986,2 3178,9 807,3 71,1
1371 Hancăuţi 2308,8 871,2 1397,1 1135,6 261,5 40,5
1372 Hincăuţi 3987,8 898,7 3021,8 2637,4 384,4 67,3
1373 Hlinaia 3527,5 947,3 2427,7 1978,3 449,4 152,5
1374 Lopatnic 2782,3 901,1 1853,3 1527,0 326,3 27,9
1377 Parcova 3131,6 355,8 2775,8 2085,2 126,5 564,1
1378 Rotunda 2275,1 917,2 1318,8 1006,6 312,2 39,1
1379 Ruseni 3362,7 1060,1 2282,4 1747,5 534,9 20,2
1381 Stolniceni 2428,7 749,7 1559,1 1241,1 318,0 119,9
1380 Şofrîncani 4094,8 940,9 3153,9 2665,4 488,5
1382 Terebna 1221,8 804,8 336,3 336,3 80,7
1383 Tîrnova 4674,2 1057,8 3367,4 2542,9 305,0 519,5 249,0
1384 Trinca 5255,3 1144,6 3961,7 2521,8 686,5 753,4 149,0
1385 Viișoara 3658,2 881,8 2734,8 2383,3 351,5 41,6
1386 Zăbriceni 3465,7 1011,0 2325,4 1770,6 554,8 129,3

Fălești 414565,8 71133,4 331637,8 270457,9 4191,5 8865,9 3851,5 2845,1 1651,4 64,6 453,3 39074,6 5674,6 4822,2 3310,4 62,9 11794,6
Total nivelul II 263876,0 38905,3 215792,9 176683,9 4191,5 8801,3 3851,5 2845,1 1651,4 453,3 17068,3 5674,6 4822,2 3310,4 62,9 9177,8
Total nivelul I 150689,8 32228,1 115844,9 93774,0 64,6 64,6 22006,3 2616,8
1387 Consiliul raional 263876,0 38905,3 215792,9 176683,9 4191,5 8801,3 3851,5 2845,1 1651,4 453,3 17068,3 5674,6 4822,2 3310,4 62,9 9177,8
1388 Albinețul Vechi 4311,2 404,6 3823,8 3170,8 653,0 82,8
1389 Bocani 2463,7 916,2 1514,9 1202,5 312,4 32,6
1392 Catranîc 2349,1 823,6 1522,6 1201,4 321,2 2,9
1390 Călinești 4674,8 1091,9 3582,9 2917,9 665,0
1391 Călugăr 4625,9 912,1 3713,8 3010,8 703,0
1393 Chetriș 2818,7 867,0 1951,7 1553,3 398,4
1394 Ciolacu Nou 5312,6 1196,7 4097,3 3318,4 778,9 18,6
1395 Egorovca 3432,9 992,7 2205,7 1771,1 434,6 234,5
1410 Fălești 25293,7 1793,7 23500,0 19135,1 64,6 64,6 4300,3
1396 Făleștii Noi 4179,0 714,4 3464,6 2897,6 567,0
1397 Glinjeni 4893,0 1046,7 3846,3 2993,4 852,9
1398 Hiliuți 3319,4 998,5 2320,9 1796,1 524,8
1399 Hîncești 2714,3 989,1 1646,2 1382,4 263,8 79,0
1400 Horești 2298,5 866,9 1373,5 1092,4 281,1 58,1
1401 Ilenuța 3413,8 753,4 2463,1 2083,5 379,6 197,3
1402 Işcălău 5199,1 1166,8 3925,9 3292,8 633,1 106,4
8
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1403 Izvoare 4099,3 969,0 2923,1 2419,3 503,8 207,2
1404 Logofteni 2464,9 818,4 1643,2 1331,5 311,7 3,3
1405 Mărăndeni 4554,1 901,3 3652,8 3000,8 652,0
1406 Musteața 3382,6 957,1 2393,4 2012,5 380,9 32,1
1407 Natalievca 3692,3 849,5 2807,7 2294,6 513,1 35,1
1408 Năvîrneţ 4938,2 1084,3 3853,9 3198,5 655,4
1409 Obreja Veche 4421,0 1105,9 3315,1 2665,0 650,1
1411 Pietrosu 2615,4 1003,9 1201,7 991,5 210,2 409,8
1412 Pînzăreni 2844,9 951,2 1662,3 1324,6 337,7 231,4
1413 Pîrlița 4345,2 1242,4 3102,8 2222,3 880,5
1414 Pompa 2228,5 573,0 1655,5 1386,6 268,9
1415 Pruteni 3942,0 1140,2 2801,8 2201,3 600,5
1416 Răuțel 5379,3 660,8 4718,5 3673,1 1045,4
1417 Risipeni 3322,5 869,6 2452,9 1954,4 498,5
1418 Sărata Veche 7991,1 1366,9 6022,7 4870,6 1152,1 601,5
1419 Scumpia 5882,1 1258,3 4623,8 3740,3 883,5
1420 Taxobeni 3286,7 942,0 2060,5 1667,6 392,9 284,2

Florești 402237,1 72155,8 317946,7 260520,3 3858,1 9466,8 5132,1 3218,7 638,7 69,0 408,3 37571,6 4009,2 2676,9 2451,4 69,3 12134,6
Total nivelul II 266105,8 38289,2 218696,8 182256,2 3858,1 9397,8 5132,1 3218,7 638,7 408,3 16654,8 4009,2 2676,9 2451,4 69,3 9119,8
Total nivelul I 136131,3 33866,6 99249,9 78264,1 69,0 69,0 20916,8 3014,8
1421 Consiliul raional 266105,8 38289,2 218696,8 182256,2 3858,1 9397,8 5132,1 3218,7 638,7 408,3 16654,8 4009,2 2676,9 2451,4 69,3 9119,8
1422 Alexeevca 2856,9 1000,1 1753,1 1432,4 320,7 103,7
1423 Băhrinești 3672,9 1035,1 2588,3 2044,4 543,9 49,5
1424 Caşunca 3722,9 922,1 2800,8 2332,0 468,8
1425 Cernița 2019,6 789,5 1130,1 888,8 241,3 100,0
1426 Ciripcău 1974,2 721,4 1252,8 966,6 286,2
1427 Ciutulești 4316,5 1125,5 3191,0 2407,9 783,1
1428 Coșernița 2805,2 980,5 1695,5 1296,0 399,5 129,2
1429 Cuhureștii de Jos 3176,5 1052,2 2017,4 1499,7 517,7 106,9
1430 Cuhureștii de Sus 4727,7 668,6 4059,1 3490,2 568,9
1431 Cunicea 4242,5 1288,2 2807,5 1983,8 823,7 146,8
1432 Domulgeni 1363,2 640,8 722,4 365,3 357,1
1444 Florești 17946,0 1410,2 16535,8 13072,5 69,0 69,0 3394,3
1433 Frumușica 2717,5 991,4 1545,4 1146,1 399,3 180,7
1434 Ghindești 2904,1 814,0 2010,6 1438,8 571,8 79,5
1445 Ghindești, orașul 3241,7 206,0 3035,7 2550,7 485,0
1436 Gura Camencii 5742,1 842,0 4900,1 4070,5 829,6
1435 Gura Căinarului 2194,0 261,3 1932,7 1482,7 450,0
1437 Iliciovca 3541,7 761,7 2629,5 2264,5 365,0 150,5
1438 Izvoare 2474,2 869,1 1529,7 1123,5 406,2 75,4
1439 Japca 2804,2 984,6 1723,4 1331,0 392,4 96,2
1440 Lunga 2213,7 233,8 1979,9 1544,5 435,4
1441 Mărculești 2527,4 877,7 1579,2 1360,2 219,0 70,5
1446 Mărculești, orașul 3383,4 830,3 2476,2 1973,4 502,8 76,9
1442 Napadova 2470,6 861,8 1569,7 1313,8 255,9 39,1
1443 Nicolaevca 1949,8 801,0 1048,8 792,6 256,2 100,0
1447 Prajila 5174,5 1230,7 3856,9 3109,6 747,3 86,9
1448 Prodănești 2167,0 414,8 1752,2 1283,4 468,8
1449 Putinești 3395,4 815,0 2367,6 1946,3 421,3 212,8
1450 Rădulenii Vechi 2538,7 944,0 1473,5 1130,8 342,7 121,2
1451 Roșietici 3493,5 1023,6 2236,0 1672,9 563,1 233,9
1452 Sănătăuca 3719,6 959,8 2759,8 2081,5 678,3
1453 Sevirova 2267,6 883,4 1178,8 873,5 305,3 205,4
1454 Ștefănești 3310,7 1020,4 2290,3 1683,7 606,6
1455 Temeleuți 2461,8 918,1 1435,0 1147,5 287,5 108,7
9
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1456 Tîrgul Vertiujeni 1719,5 420,9 1277,1 1036,1 241,0 21,5
1457 Trifănești 2445,3 947,1 1309,5 997,6 311,9 188,7
1458 Vărvăreuca 4535,4 566,7 3968,7 3194,9 773,8
1459 Văscăuţi 2212,0 944,6 1112,4 856,8 255,6 155,0
1460 Vertiujeni 3775,8 995,4 2691,7 2262,2 429,5 88,7
1461 Zăluceni 1926,0 813,2 1025,7 815,4 210,3 87,1

Glodeni 274830,9 45545,0 222695,3 181268,1 2756,0 4129,1 2149,1 1310,5 366,1 130,4 173,0 26558,1 5119,4 4083,9 2832,4 32,2 6590,6
Total nivelul II 180292,9 26011,3 149004,6 121898,3 2756,0 3998,7 2149,1 1310,5 366,1 173,0 12367,6 5119,4 4083,9 2832,4 32,2 5277,0
Total nivelul I 94538,0 19533,7 73690,7 59369,8 130,4 130,4 14190,5 1313,6
1462 Consiliul raional 180292,9 26011,3 149004,6 121898,3 2756,0 3998,7 2149,1 1310,5 366,1 173,0 12367,6 5119,4 4083,9 2832,4 32,2 5277,0
1463 Balatina 8440,1 1346,4 6598,3 5283,7 1314,6 495,4
1464 Cajba 3052,6 888,4 2041,2 1642,7 398,5 123,0
1465 Camenca 3603,4 953,2 2650,2 2162,3 487,9
1466 Ciuciulea 4698,3 1105,8 3592,5 2756,3 836,2
1467 Cobani 3436,4 743,4 2693,0 2080,8 612,2
1468 Cuhnești 5895,5 1126,1 4699,7 4009,2 690,5 69,7
1469 Danu 4440,7 1184,3 3256,4 2394,0 65,7 65,7 796,7
1470 Dușmani 3608,6 903,9 2704,7 2231,4 473,3
1471 Fundurii Noi 896,1 701,2 194,9 194,9
1472 Fundurii Vechi 4532,4 1134,3 3398,1 2620,8 777,3
1477 Glodeni 17342,1 1146,9 16195,2 13509,5 64,7 64,7 2621,0
1473 Hîjdieni 6544,4 1121,2 5423,2 4511,9 911,3
1474 Iabloana 3999,1 1065,1 2934,0 2295,8 638,2
1475 Limbenii Noi 3377,1 983,8 2110,0 1703,6 406,4 283,3
1476 Limbenii Vechi 3155,7 897,6 2251,2 1819,6 431,6 6,9
1478 Petrunea 4259,5 971,6 3143,6 2606,6 537,0 144,3
1479 Sturzovca 6422,3 1235,0 5187,3 4076,9 1110,4
1480 Ustia 3311,7 981,3 2151,1 1687,1 464,0 179,3
1481 Viișoara 3522,0 1044,2 2466,1 1977,6 488,5 11,7

Hîncești 507617,7 93955,3 407124,4 332110,4 3708,2 10174,2 3874,9 2646,9 1416,0 1653,7 582,7 47488,4 6414,7 5291,2 7154,3 74,2 6538,0
Total nivelul II 322824,4 52480,5 267244,2 223030,2 2439,0 9972,1 3874,9 2646,9 1416,0 1451,6 582,7 18159,7 6414,7 5291,2 7154,3 74,2 3099,7
Total nivelul I 184793,3 41474,8 139880,2 109080,2 1269,2 202,1 202,1 29328,7 3438,3
1482 Consiliul raional 322824,4 52480,5 267244,2 223030,2 2439,0 9972,1 3874,9 2646,9 1416,0 1451,6 582,7 18159,7 6414,7 5291,2 7154,3 74,2 3099,7
1483 Bălceana 3260,4 1034,3 2124,8 1701,9 422,9 101,3
1484 Bobeica 4011,1 1104,5 2832,8 2132,5 700,3 73,8
1485 Boghiceni 4019,7 1164,2 2840,6 2167,6 673,0 14,9
1486 Bozieni 4550,8 982,1 3568,7 2917,2 651,5
1487 Bujor 4952,5 1159,3 3793,2 2872,3 920,9
1488 Buţeni 5353,9 1220,9 4067,6 3161,5 906,1 65,4
1490 Caracui 3726,3 1173,9 2420,7 1798,2 622,5 131,7
1489 Călmățui 2514,7 1019,4 1456,2 1035,2 421,0 39,1
1491 Cărpineni 10311,3 2066,6 8244,7 5562,0 65,7 65,7 2617,0
1492 Cățeleni 2395,6 946,4 1410,5 1071,8 338,7 38,7
1493 Cioara 3677,0 1053,6 2623,4 2058,7 564,7
1494 Ciuciuleni 5318,2 1385,7 3902,8 2722,0 1180,8 29,7
1495 Cotul Morii 1474,1 995,9 470,4 470,4 7,8
1496 Crasnoarmeiscoe 6432,7 1358,2 4866,9 3761,2 1105,7 207,6
1497 Dancu 3039,9 911,5 1905,1 1519,9 385,2 223,3
1498 Drăgușenii Noi 3006,0 973,0 1968,2 1460,1 508,1 64,8
1499 Fîrlădeni 581,2 336,2 245,0 245,0
1500 Fundul Galbenei 4429,2 1077,7 3309,5 2654,3 655,2 42,0
1512 Hîncești 31730,8 1794,0 29936,8 24669,6 1269,2 70,7 70,7 3927,3
1501 Ivanovca 1051,0 710,0 262,0 262,0 79,0
1502 Lăpușna 6980,9 1317,9 5663,0 4210,9 1452,1
10
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1503 Leușeni 2923,7 301,3 2622,4 2082,2 540,2
1504 Logănești 5971,7 1180,3 4791,4 3813,4 978,0
1505 Mereșeni 3791,3 1108,7 2670,7 2017,1 653,6 11,9
1506 Mingir 9588,3 1479,9 7572,5 6201,0 65,7 65,7 1305,8 535,9
1507 Mirești 2914,9 788,7 2069,0 1744,6 324,4 57,2
1508 Negrea 3886,3 1005,1 2607,1 2133,8 473,3 274,1
1509 Nemțeni 2754,9 642,9 2112,0 1665,2 446,8
1510 Obileni 2968,7 643,1 2268,7 1878,5 390,2 56,9
1511 Onești 3105,2 926,6 2178,6 1780,1 398,5
1513 Pașcani 4338,5 1119,6 2955,2 2309,8 645,4 263,7
1514 Pervomaiscoe 1159,3 983,6 175,7 175,7
1515 Pogănești 3436,1 920,6 2513,7 2123,5 390,2 1,8
1516 Sărata-Galbenă 9655,5 1486,1 7742,2 6316,6 1425,6 427,2
1517 Secăreni 1487,3 1022,7 436,7 436,7 27,9
1519 Sofia 3004,3 1030,0 1849,6 1451,1 398,5 124,7
1520 Stolniceni 3850,9 1009,6 2620,0 2176,4 443,6 221,3
1518 Șipoteni 1309,1 921,1 215,6 215,6 172,4
1521 Voinescu 5830,0 1119,6 4566,2 3910,0 656,2 144,2

Ialoveni 493809,3 66086,9 417217,7 357381,0 2791,6 8741,9 3999,2 2224,9 2212,3 305,5 38860,6 5674,6 4319,3 3706,7 61,3 10504,7
Total nivelul II 291562,5 38914,2 242676,9 208929,4 2791,6 8741,9 3999,2 2224,9 2212,3 305,5 12771,4 5674,6 4319,3 3706,7 61,3 9971,4
Total nivelul I 202246,8 27172,7 174540,8 148451,6 26089,2 533,3
1522 Consiliul raional 291562,5 38914,2 242676,9 208929,4 2791,6 8741,9 3999,2 2224,9 2212,3 305,5 12771,4 5674,6 4319,3 3706,7 61,3 9971,4
1523 Bardar 10871,2 893,4 9977,8 8677,0 1300,8
1524 Cărbuna 4695,2 1086,8 3564,8 3076,9 487,9 43,6
1525 Cigîrleni 6475,4 1165,1 5265,3 4631,9 633,4 45,0
1526 Costești 22525,2 1932,3 20592,9 17689,5 2903,4
1527 Dănceni 4466,3 932,2 3455,5 2769,8 685,7 78,6
1528 Gangura 4342,7 973,8 3368,9 2797,6 571,3
1529 Hansca 3225,9 844,2 2328,2 2039,6 288,6 53,5
1530 Horești 6734,7 992,5 5627,8 4673,2 954,6 114,4
1531 Horodca 1528,2 898,3 606,0 295,9 310,1 23,9
1536 Ialoveni 34612,5 1780,6 32831,9 28638,8 4193,1
1532 Malcoci 5940,7 1056,0 4884,7 4231,9 652,8
1533 Mileștii Mici 9098,0 1135,9 7962,1 6641,1 1321,0
1534 Molești 6359,1 1118,5 5239,4 4457,3 782,1 1,2
1535 Nimoreni 4114,8 777,5 3337,3 2746,1 591,2
1537 Pojăreni 2382,5 948,2 1374,2 1114,3 259,9 60,1
1538 Puhoi 10825,4 1252,0 9573,4 8107,0 1466,4
1539 Răzeni 13867,9 1559,5 12308,4 10323,2 1985,2
1540 Ruseștii Noi 8696,6 1434,2 7262,4 5778,4 1484,0
1541 Sociteni 3270,0 213,8 3056,2 2589,8 466,4
1542 Suruceni 6005,3 981,3 4985,9 4185,5 800,4 38,1
1543 Ţipala 9240,8 1193,3 8047,5 6905,5 1142,0
1544 Ulmu 5403,5 1125,2 4203,4 3432,0 771,4 74,9
1545 Văratic 3434,9 682,7 2752,2 2447,7 304,5
1546 Văsieni 8572,6 1145,7 7426,9 6382,3 1044,6
1547 Zîmbreni 5557,4 1049,7 4507,7 3819,3 688,4

Leova 243489,0 48427,8 191845,0 156977,6 4398,4 3982,0 1977,6 1079,6 785,1 30,0 109,7 21997,9 3207,4 2336,8 1235,0 46,7 3216,2
Total nivelul II 148566,1 24761,6 122485,6 102478,2 2387,9 3982,0 1977,6 1079,6 785,1 30,0 109,7 9148,4 3207,4 2336,8 1235,0 46,7 1318,9
Total nivelul I 94922,9 23666,2 69359,4 54499,4 2010,5 12849,5 1897,3
1548 Consiliul raional 148566,1 24761,6 122485,6 102478,2 2387,9 3982,0 1977,6 1079,6 785,1 30,0 109,7 9148,4 3207,4 2336,8 1235,0 46,7 1318,9
1549 Băiuș 2391,1 911,5 1474,6 1182,3 292,3 5,0
1550 Beştemac 2141,1 893,2 1148,4 904,4 244,0 99,5
1551 Borogani 6680,9 1383,8 5287,9 4239,8 1048,1 9,2
11
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1552 Cazangic 4205,3 679,7 2849,2 2408,8 440,4 676,4
1553 Ceadîr 3629,9 899,9 2635,4 2329,8 305,6 94,6
1554 Cneazevca 1884,7 751,1 1103,7 853,4 250,3 29,9
1555 Colibabovca 2529,9 926,4 1493,0 1235,8 257,2 110,5
1556 Covurlui 3293,4 1030,1 2179,9 1763,1 416,8 83,4
1557 Cupcui 3157,6 934,7 2216,2 1815,1 401,1 6,7
1558 Filipeni 6164,5 1223,3 4941,2 4058,5 882,7
1559 Hănăsenii Noi 2318,7 886,3 1260,7 995,5 265,2 171,7
1561 Iargara 6125,7 1043,2 5082,5 3935,9 1146,6
1562 Leova 17190,0 1137,7 16052,3 11465,4 2010,5 2576,4
1560 Orac 2451,0 924,3 1490,9 1182,2 308,7 35,8
1563 Romanovca 1984,0 893,1 1057,2 921,0 136,2 33,7
1564 Sărata Nouă 2459,2 675,1 1784,1 1365,7 418,4
1565 Sărata-Răzeși 2146,3 1003,0 1083,1 778,6 304,5 60,2
1566 Sărăteni 2179,0 689,9 1440,8 1187,3 253,5 48,3
1567 Sărățica Nouă 2666,1 884,3 1557,0 1302,7 254,3 224,8
1568 Sîrma 2929,3 848,5 2044,6 1771,2 273,4 36,2
1569 Tigheci 4263,1 966,2 3296,9 2671,7 625,2
1570 Tochile-Răducani 2460,2 890,7 1563,6 1167,5 396,1 5,9
1571 Tomai 5209,8 1281,1 3923,0 3076,2 846,8 5,7
1572 Tomaiul Nou 1938,7 899,1 961,8 764,8 197,0 77,8
1573 Vozneseni 2523,4 1010,0 1431,4 1122,7 308,7 82,0

Nisporeni 296205,5 49283,3 242374,6 193466,0 5931,6 4861,0 2091,9 1963,7 460,4 129,0 216,0 24360,0 11349,1 8009,2 2365,0 41,9 4547,6
Total nivelul II 195275,3 25212,1 167098,1 133510,5 5931,6 4732,0 2091,9 1963,7 460,4 216,0 9168,0 11349,1 8009,2 2365,0 41,9 2965,1
Total nivelul I 100930,2 24071,2 75276,5 59955,5 129,0 129,0 15192,0 1582,5
1574 Consiliul raional 195275,3 25212,1 167098,1 133510,5 5931,6 4732,0 2091,9 1963,7 460,4 216,0 9168,0 11349,1 8009,2 2365,0 41,9 2965,1
1575 Bălănești 3569,7 1141,2 2421,3 1782,8 638,5 7,2
1576 Bălăureşti 4297,9 1080,6 2979,0 2391,5 587,5 238,3
1577 Bărboieni 2243,6 796,5 1428,5 1205,0 223,5 18,6
1578 Boldurești 4790,7 1349,1 3441,6 2496,0 945,6
1579 Bolțun 2955,5 917,0 1993,4 1735,4 258,0 45,1
1580 Brătuleni 3781,7 1053,6 2495,8 2016,1 479,7 232,3
1581 Bursuc 2167,8 872,4 1271,1 892,3 60,0 60,0 318,8 24,3
1582 Călimănești 2437,1 894,7 1491,0 1253,7 237,3 51,4
1583 Ciorești 5553,2 1312,0 4191,4 3098,2 69,0 69,0 1024,2 49,8
1584 Ciutești 3005,1 1048,0 1902,3 1476,2 426,1 54,8
1585 Cristești 2408,0 518,4 1889,6 1616,2 273,4
1586 Grozești 3126,3 876,6 2249,7 1750,6 499,1
1587 Iurceni 3873,8 998,4 2875,0 2390,8 484,2 0,4
1588 Marinici 4099,5 1071,7 3027,8 2415,4 612,4
1589 Milești 5051,9 1236,8 3383,1 2689,2 693,9 432,0
1590 Nisporeni 19035,4 1468,7 17566,7 14594,8 2971,9
1591 Seliște 3673,0 1103,9 2569,1 1797,9 771,2
1593 Soltănești 2960,0 672,4 2287,6 1886,7 400,9
1592 Șișcani 5305,5 1131,4 3868,5 3226,3 642,2 305,6
1594 Valea-Trestieni 2349,8 1036,0 1285,5 814,5 471,0 28,3
1595 Vărzăreşti 9065,7 1594,8 7455,2 5889,5 1565,7 15,7
1596 Vînători 2230,7 880,2 1313,1 1071,2 241,9 37,4
1597 Zberoaia 2948,3 1016,8 1890,2 1465,2 425,0 41,3

Ocnița 221914,6 42000,9 174243,3 135514,9 2860,7 6458,9 4203,6 1804,9 91,6 133,8 225,0 24398,3 3824,2 2826,3 1149,2 37,1 5670,4
Total nivelul II 149890,3 22867,9 122641,7 97446,9 2860,7 6325,1 4203,6 1804,9 91,6 225,0 10998,5 3824,2 2826,3 1149,2 37,1 4380,7
Total nivelul I 72024,3 19133,0 51601,6 38068,0 133,8 133,8 13399,8 1289,7
1598 Consiliul raional 149890,3 22867,9 122641,7 97446,9 2860,7 6325,1 4203,6 1804,9 91,6 225,0 10998,5 3824,2 2826,3 1149,2 37,1 4380,7
1599 Bîrlădeni 4542,9 645,9 3897,0 3229,6 667,4
12
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1600 Bîrnova 3623,7 989,5 2634,2 2027,1 607,1
1601 Calaraşovca 2263,8 800,9 1462,9 919,8 543,1
1602 Clocușna 3667,1 1088,7 2511,1 1949,4 561,7 67,3
1603 Corestăuți 2164,5 834,8 1114,3 859,7 254,6 215,4
1604 Dîngeni 2422,8 839,9 1582,9 1175,7 407,2
1613 Frunză 1123,6 816,9 290,7 290,7 16,0
1605 Gîrbova 2265,2 796,6 1445,0 1120,3 324,7 23,6
1606 Grinăuţi-Moldova 3274,2 978,4 2103,1 1571,4 531,7 192,7
1607 Hădărăuți 1179,8 714,7 465,1 465,1
1608 Lencăuți 2396,3 964,6 1428,6 990,8 437,8 3,1
1609 Lipnic 4203,9 1257,0 2638,6 1789,6 849,0 308,3
1610 Mereșeuca 2807,6 890,6 1892,3 1610,9 281,4 24,7
1611 Mihălășeni 2482,1 701,4 1780,7 1404,8 375,9
1612 Naslavcea 1713,2 743,2 942,5 747,4 195,1 27,5
1616 Ocnița 5591,4 1155,4 4169,4 3356,3 813,1 266,6
1614 Ocnița, orașul 9834,8 943,5 8891,3 6591,5 2299,8
1615 Otaci 7744,5 1265,5 6479,0 4227,3 133,8 133,8 2117,9
1617 Sauca 3396,6 956,1 2376,0 1956,8 419,2 64,5
1618 Unguri 2483,3 919,0 1484,3 1134,7 349,6 80,0
1619 Vălcineț 2843,0 830,4 2012,6 1404,9 607,7

Orhei 542093,9 86862,4 445600,6 377984,6 4972,5 9774,4 5074,1 2699,7 1219,8 215,7 565,1 43854,6 5057,8 3586,5 3884,2 72,5 9630,9
Total nivelul II 333761,5 48086,7 278112,0 239284,1 4972,5 9558,7 5074,1 2699,7 1219,8 565,1 15282,2 5057,8 3586,5 3884,2 72,5 7562,8
Total nivelul I 208332,4 38775,7 167488,6 138700,5 215,7 215,7 28572,4 2068,1
1620 Consiliul raional 333761,5 48086,7 278112,0 239284,1 4972,5 9558,7 5074,1 2699,7 1219,8 565,1 15282,2 5057,8 3586,5 3884,2 72,5 7562,8
1621 Berezlogi 3507,2 1038,9 2359,7 1866,5 493,2 108,6
1622 Biești 4316,6 1152,5 3164,1 2486,9 677,2
1623 Bolohan 2907,1 813,1 2094,0 1721,0 373,0
1624 Brăviceni 3561,8 953,3 2588,1 2087,4 500,7 20,4
1625 Bulăiești 1337,3 823,4 358,9 358,9 155,0
1626 Chiperceni 5262,8 1096,0 4166,8 3330,8 836,0
1627 Ciocîlteni 4956,0 1144,2 3729,8 2894,3 64,8 64,8 770,7 82,0
1628 Clişova 2172,7 865,0 1264,8 987,9 276,9 42,9
1629 Crihana 1907,6 931,6 951,2 693,2 258,0 24,8
1630 Cucuruzeni 3388,8 966,5 2238,7 1770,9 467,8 183,6
1631 Donici 3875,4 1038,4 2699,0 2244,0 455,0 138,0
1632 Ghetlova 4583,8 1134,2 3412,3 2756,9 655,4 37,3
1633 Isacova 2697,3 823,9 1800,6 1368,4 432,2 72,8
1634 Ivancea 6996,6 1054,1 5942,5 4547,2 1395,3
1635 Jora de Mijloc 6907,6 1214,1 5579,1 4629,3 949,8 114,4
1636 Mălăiești 3069,7 685,5 2330,9 1984,2 346,7 53,3
1638 Mitoc 3637,8 1096,6 2493,2 1775,9 717,3 48,0
1637 Mîrzești 2586,7 940,2 1567,2 1247,6 319,6 79,3
1639 Morozeni 3201,4 988,7 2212,7 1728,8 483,9
1640 Neculăieuca 1376,6 973,4 345,1 345,1 58,1
1641 Orhei 60481,1 2738,6 57742,5 51007,0 76,0 76,0 6659,5
1642 Pelivan 5990,7 963,4 5027,3 4087,8 939,5
1643 Peresecina 12150,7 1516,2 10634,5 8524,8 2109,7
1644 Piatra 4478,1 875,3 3602,8 2944,7 658,1
1645 Podgoreni 2368,4 966,0 1320,3 1046,3 274,0 82,1
1646 Pohorniceni 2379,1 722,8 1656,3 1421,6 234,7
1647 Pohrebeni 5285,2 1048,6 4014,7 3302,4 712,3 221,9
1648 Puțintei 4360,9 1049,9 3283,7 2701,8 581,9 27,3
1649 Sămănanca 2202,4 757,6 1435,3 1232,5 202,8 9,5
1650 Seliște 7549,7 911,4 6638,3 5473,9 74,9 74,9 1089,5
1651 Step-Soci 3648,5 1075,4 2464,5 1883,4 581,1 108,6
13
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1652 Susleni 6225,7 1231,3 4994,4 3861,9 1132,5
1653 Teleșeu 3189,8 725,8 2324,6 2013,5 311,1 139,4
1654 Trebujeni 2824,6 902,3 1875,6 1445,5 430,1 46,7
1655 Vatici 4593,9 789,0 3804,9 3262,3 542,6
1656 Vîşcăuţi 3055,9 976,4 2047,5 1674,2 373,3 32,0
1657 Zahoreni 2810,6 966,3 1764,5 1382,0 382,5 79,8
1658 Zorile 2486,3 825,8 1558,2 1313,7 244,5 102,3

Rezina 259649,4 43896,9 209669,2 172202,9 3182,2 5578,9 2985,7 1626,1 637,2 73,7 256,2 23334,8 4009,2 2742,7 1317,7 43,5 6083,3
Total nivelul II 169077,6 21904,8 143466,1 118211,5 3182,2 5505,2 2985,7 1626,1 637,2 256,2 11196,8 4009,2 2742,7 1317,7 43,5 3706,7
Total nivelul I 90571,8 21992,1 66203,1 53991,4 73,7 73,7 12138,0 2376,6
1659 Consiliul raional 169077,6 21904,8 143466,1 118211,5 3182,2 5505,2 2985,7 1626,1 637,2 256,2 11196,8 4009,2 2742,7 1317,7 43,5 3706,7
1660 Buşăuca 1188,7 899,8 262,8 262,8 26,1
1661 Cinișeuți 5023,0 563,7 4459,3 3710,0 73,7 73,7 675,6
1662 Cogîlniceni 2539,6 927,1 1493,2 1357,3 135,9 119,3
1663 Cuizăuca 2843,2 663,4 2179,8 1810,3 369,5
1664 Echimăuți 3547,2 946,7 2600,5 2097,7 502,8
1665 Ghiduleni 1306,3 975,0 267,9 267,9 63,4
1666 Gordinești 2023,1 870,4 1040,0 781,4 258,6 112,7
1667 Horodiște 3478,9 852,0 2229,9 1836,0 393,9 397,0
1668 Ignăţei 4620,2 932,1 3634,7 3063,4 571,3 53,4
1669 Lalova 2549,7 953,6 1472,8 1091,3 381,5 123,3
1670 Lipceni 1773,6 861,0 839,8 706,0 133,8 72,8
1671 Mateuți 3921,8 970,3 2867,7 2345,5 522,2 83,8
1672 Meşeni 2665,6 813,1 1616,8 1399,6 217,2 235,7
1673 Mincenii de Jos 869,3 616,2 166,2 166,2 86,9
1675 Otac 1635,3 942,3 611,5 471,6 139,9 81,5
1676 Păpăuți 3185,8 934,2 2201,0 1846,3 354,7 50,6
1677 Peciște 3927,2 1015,7 2706,3 2257,4 448,9 205,2
1678 Pereni 1983,0 700,7 1201,4 1053,3 148,1 80,9
1679 Pripiceni-Răzeși 2876,5 569,7 2084,9 1801,1 283,8 221,9
1674 Rezina 24641,4 1575,3 23066,1 19397,1 3669,0
1680 Saharna Nouă 2115,7 1010,6 1069,5 703,7 365,8 35,6
1681 Sîrcova 3468,9 1081,8 2145,6 1618,4 527,2 241,5
1682 Solonceni 2776,9 967,0 1809,9 1382,8 427,1
1684 Trifești 391,0 193,2 197,8 197,8
1683 Ţareuca 5219,9 1157,2 3977,7 3261,2 716,5 85,0

Rîșcani 320696,2 54873,7 257335,0 205910,3 4858,9 6481,6 3585,6 2065,8 408,8 140,0 281,4 32186,8 5304,4 4129,0 2544,6 48,4 8487,5
Total nivelul II 210327,7 30784,1 172604,6 137501,8 4858,9 6341,6 3585,6 2065,8 408,8 281,4 16004,9 5304,4 4129,0 2544,6 48,4 6939,0
Total nivelul I 110368,5 24089,6 84730,4 68408,5 140,0 140,0 16181,9 1548,5
1685 Consiliul raional 210327,7 30784,1 172604,6 137501,8 4858,9 6341,6 3585,6 2065,8 408,8 281,4 16004,9 5304,4 4129,0 2544,6 48,4 6939,0
1687 Alexăndrești 1182,3 159,5 1022,8 807,5 215,3
1688 Aluniș 3501,0 1005,4 2427,6 1976,6 451,0 68,0
1689 Borosenii Noi 2572,5 946,7 1450,3 1029,5 420,8 175,5
1690 Braniște 2353,0 924,8 1405,2 1066,7 338,5 23,0
1691 Corlăteni 8900,2 1130,6 7769,6 6322,3 1447,3
1699 Costești 5401,0 611,6 4789,4 3822,6 966,8
1692 Duruitoarea Nouă 3111,2 868,5 1971,3 1751,5 219,8 271,4
1686 Gălășeni 2748,5 880,0 1824,8 1426,3 398,5 43,7
1693 Grinăuți 2263,7 863,8 1358,7 1085,0 273,7 41,2
1694 Hiliuți 2713,1 859,4 1853,7 1301,5 552,2
1695 Horodiște 1776,4 719,4 951,4 750,7 200,7 105,6
1696 Malinovscoe 1764,7 707,9 1056,8 779,9 276,9
1697 Mihăileni 6720,3 1308,2 5412,1 4246,8 75,0 75,0 1090,3
1698 Nihoreni 4771,3 1090,5 3473,5 2689,8 783,7 207,3
14
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1701 Petrușeni 2071,8 825,4 1069,0 807,3 261,7 177,4
1702 Pîrjota 2430,3 883,3 1440,0 1040,7 399,3 107,0
1703 Pociumbăuți 1548,1 632,5 729,8 576,6 153,2 185,8
1704 Pociumbeni 2805,8 766,0 1963,2 1667,7 295,5 76,6
1705 Răcăria 3461,7 922,2 2539,5 2125,4 414,1
1706 Recea 5526,5 903,1 4623,4 3845,1 778,3
1700 Rîşcani 22923,5 1351,6 21571,9 18531,8 65,0 65,0 2975,1
1708 Singureni 3083,7 828,4 2255,3 1777,5 477,8
1709 Sturzeni 1727,6 729,8 997,8 720,4 277,4
1707 Șaptebani 1790,8 426,4 1364,4 971,8 392,6
1710 Şumna 1499,2 863,5 569,7 447,8 121,9 66,0
1712 Vasileuți 4279,1 1090,5 3188,6 2444,2 744,4
1711 Văratic 3835,4 883,6 2951,8 2411,3 540,5
1713 Zăicani 3605,8 907,0 2698,8 1984,2 714,6

Sîngerei 423734,6 65950,2 352027,6 289031,2 3666,7 9688,1 5577,2 2149,7 1556,7 80,2 324,3 40280,9 6414,7 4761,5 2899,2 46,8 5756,8
Total nivelul II 276910,7 37991,7 234118,8 192885,3 3666,7 9607,9 5577,2 2149,7 1556,7 324,3 18598,2 6414,7 4761,5 2899,2 46,8 4800,2
Total nivelul I 146823,9 27958,5 117908,8 96145,9 80,2 80,2 21682,7 956,6
1714 Consiliul raional 276910,7 37991,7 234118,8 192885,3 3666,7 9607,9 5577,2 2149,7 1556,7 324,3 18598,2 6414,7 4761,5 2899,2 46,8 4800,2
1715 Alexăndreni 9258,3 1460,8 7797,5 6308,7 1488,8
1716 Bălășești 5172,6 1024,1 3991,3 3372,5 618,8 157,2
1717 Bilicenii Noi 3188,8 896,3 2140,2 1668,5 471,7 152,3
1718 Bilicenii Vechi 6866,3 1120,2 5746,1 4886,8 859,3
1733 Biruința 7163,2 495,5 6667,7 5866,0 801,7
1719 Bursuceni 2573,0 992,4 1533,6 1194,3 339,3 47,0
1720 Chișcăreni 8190,3 1395,4 6794,9 5397,2 1397,7
1721 Ciuciuieni 2491,1 910,1 1559,4 1245,1 314,3 21,6
1722 Copăceni 4265,1 1055,4 3209,7 2471,2 738,5
1723 Coșcodeni 4358,2 1037,8 3320,4 2642,9 677,5
1724 Cotiujenii Mici 2402,8 958,2 1438,8 1000,2 438,6 5,8
1725 Cubolta 3398,7 912,1 2486,6 2006,9 479,7
1726 Dobrogea Veche 3369,9 864,6 2505,3 2071,0 434,3
1727 Drăgănești 5139,8 1042,3 4097,5 3322,3 775,2
1728 Dumbrăvița 4047,7 1130,9 2822,4 2224,8 597,6 94,4
1729 Grigorăuca 5110,2 915,5 4194,7 3563,7 631,0
1730 Heciul Nou 5357,8 1143,4 4182,5 3517,2 665,3 31,9
1731 Iezărenii Vechi 3593,5 1069,4 2486,8 2018,5 468,3 37,3
1732 Izvoare 2346,2 708,1 1378,4 1186,2 192,2 259,7
1735 Pepeni 10020,2 1388,7 8631,5 7104,5 1527,0
1736 Prepelița 5602,3 1242,1 4360,2 3468,8 891,4
1737 Rădoaia 8684,3 1385,6 7298,7 5877,4 1421,3
1734 Sîngerei 22093,7 1661,9 20431,8 16831,5 80,2 80,2 3520,1
1738 Sîngereii Noi 7880,1 1369,2 6510,9 5144,5 1366,4
1740 Tăura Veche 1935,5 944,6 841,5 678,8 162,7 149,4
1739 Ţambula 2314,3 833,9 1480,4 1076,4 404,0

Soroca 440048,9 74870,2 353658,7 281354,5 5977,2 8804,9 5661,8 1867,2 829,6 215,1 231,2 49433,2 5612,9 4291,0 2409,9 66,1 11520,0
Total nivelul II 284279,4 40718,0 233227,2 187951,6 3316,8 8589,8 5661,8 1867,2 829,6 231,2 25280,1 5612,9 4291,0 2409,9 66,1 10334,2
Total nivelul I 155769,5 34152,2 120431,5 93402,9 2660,4 215,1 215,1 24153,1 1185,8
1741 Consiliul raional 284279,4 40718,0 233227,2 187951,6 3316,8 8589,8 5661,8 1867,2 829,6 231,2 25280,1 5612,9 4291,0 2409,9 66,1 10334,2
1742 Bădiceni 4131,1 760,9 3370,2 2609,4 760,8
1743 Băxani 2246,9 805,5 1293,3 1092,4 200,9 148,1
1744 Bulboci 3595,0 1107,4 2424,7 1908,1 516,6 62,9
1745 Căinarii Vechi 3755,7 1088,4 2667,3 1957,7 709,6
1746 Cosăuţi 4453,7 817,7 3636,0 2784,9 851,1
1747 Cremenciug 2272,4 803,3 1446,5 1216,6 229,9 22,6
15
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1748 Dărcăuți 3386,1 981,6 2359,4 2025,7 333,7 45,1
1749 Dubna 891,3 709,4 179,5 179,5 2,4
1750 Egoreni 2432,3 888,4 1516,9 1267,9 249,0 27,0
1751 Holoșnița 3276,8 931,6 2209,7 1880,8 328,9 135,5
1752 Hristici 2463,4 984,5 1416,0 1129,0 287,0 62,9
1753 Iarova 1152,5 874,1 204,9 204,9 73,5
1754 Nimereuca 4934,5 1247,3 3611,5 2779,8 831,7 75,7
1755 Oclanda 783,8 615,3 136,2 136,2 32,3
1756 Ocolina 4206,8 1045,2 3060,9 2626,3 434,6 100,7
1758 Parcani 2697,3 984,4 1704,7 1255,8 448,9 8,2
1759 Pîrliţa 1842,6 753,6 995,5 814,7 180,8 93,5
1760 Racovăț 5845,3 1211,2 4634,1 3750,9 883,2
1761 Redi-Cereşnovăţ 1747,2 843,3 853,3 642,0 211,3 50,6
1762 Regina Maria 2139,8 508,1 1586,5 1410,0 176,5 45,2
1763 Rublenița 5335,9 1140,1 4195,8 3260,3 935,5
1764 Rudi 2380,0 812,4 1552,2 1292,3 259,9 15,4
1765 Schineni 3637,3 936,6 2642,5 2268,7 373,8 58,2
1757 Soroca 48483,8 3741,5 44742,3 32661,9 2660,4 215,1 215,1 9204,9
1768 Stoicani 3288,0 662,7 2625,3 2309,9 315,4
1766 Șeptelici 2297,4 581,3 1716,1 1459,4 256,7
1767 Şolcani 3011,1 815,2 2195,9 1824,5 371,4
1769 Tătărăuca Veche 2838,5 1008,9 1829,6 1373,5 456,1
1770 Trifăuți 2450,1 816,3 1591,3 1349,7 241,6 42,5
1773 Vasilcău 4293,7 824,9 3423,2 2776,0 647,2 45,6
1771 Vădeni 3623,2 1112,9 2494,2 1898,0 596,2 16,1
1772 Vărăncău 4927,8 988,1 3939,7 3098,4 841,3
1774 Visoca 3893,0 899,9 2993,1 2534,1 459,0
1775 Volovița 3561,6 826,0 2735,6 2242,9 492,7
1776 Zastînca 3493,6 1024,2 2447,6 1901,3 546,3 21,8

Strășeni 441447,8 61355,8 373416,2 317861,9 3279,6 9921,8 5027,1 3203,2 1150,6 40,7 500,2 35002,0 4934,4 4362,9 2364,9 51,6 6675,8
Total nivelul II 273643,2 34864,4 233563,8 201041,4 3279,6 9881,1 5027,1 3203,2 1150,6 500,2 12010,8 4934,4 4362,9 2364,9 51,6 5215,0
Total nivelul I 167804,6 26491,4 139852,4 116820,5 40,7 40,7 22991,2 1460,8
1777 Consiliul raional 273643,2 34864,4 233563,8 201041,4 3279,6 9881,1 5027,1 3203,2 1150,6 500,2 12010,8 4934,4 4362,9 2364,9 51,6 5215,0
1791 Bucovăț 2374,3 750,4 1623,9 1137,8 486,1
1778 Căpriana 5592,7 1075,2 4397,3 3773,4 623,9 120,2
1779 Chirianca 2571,2 954,6 1557,3 1294,5 262,8 59,3
1780 Codreanca 4444,3 1041,1 3360,9 2759,1 601,8 42,3
1781 Cojuşna 12062,5 913,7 11148,8 9421,7 1727,1
1782 Dolna 2603,0 835,7 1719,3 1438,7 280,6 48,0
1783 Gălești 4014,1 1172,6 2827,9 2082,4 745,5 13,6
1784 Ghelăuza 3997,0 942,7 2962,4 2635,1 327,3 91,9
1785 Greblești 1862,7 649,6 1202,4 1013,9 188,5 10,7
1786 Lozova 8694,4 1524,3 7170,1 5487,0 1683,1
1787 Micăuți 5754,9 494,6 4708,9 3922,6 786,3 551,4
1788 Micleușeni 3448,7 1083,3 2364,6 1745,8 618,8 0,8
1789 Negrești 3305,2 513,1 2792,1 2436,9 355,2
1790 Onești 2091,8 603,3 1374,2 1158,4 215,8 114,3
1793 Pănășești 6189,1 843,4 5345,7 4533,4 812,3
1794 Rădeni 6494,5 1096,1 5398,4 4559,5 838,9
1795 Recea 4597,5 1052,6 3284,2 2634,3 649,9 260,7
1796 Romăneşti 3054,6 441,5 2613,1 2266,7 346,4
1797 Roșcani 3143,7 917,2 2226,5 1786,9 439,6
1798 Scoreni 5279,9 1323,6 3956,3 2969,0 987,3
1799 Sireţi 10386,7 1295,3 9091,4 7526,7 1564,7
1792 Strășeni 44026,1 2293,5 41732,6 36439,1 40,7 40,7 5252,8
16
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1800 Tătărești 3728,8 923,4 2786,9 2403,6 383,3 18,5
1801 Țigănești 2722,1 844,6 1846,0 1527,2 318,8 31,5
1802 Voinova 3298,3 938,6 2262,1 1863,4 398,7 97,6
1803 Vorniceni 7431,6 1039,4 6392,2 5079,4 1312,8
1804 Zubrești 4634,9 928,0 3706,9 2924,0 782,9

Șoldănești 226491,6 38935,2 182931,4 150358,1 891,8 7848,5 4958,3 2055,7 393,2 65,8 375,5 19870,3 2652,3 1969,2 1271,7 38,7 4625,0
Total nivelul II 142677,8 19217,6 121914,3 99310,9 891,8 7782,7 4958,3 2055,7 393,2 375,5 9966,2 2652,3 1969,2 1271,7 38,7 1545,9
Total nivelul I 83813,8 19717,6 61017,1 51047,2 65,8 65,8 9904,1 3079,1
1805 Consiliul raional 142677,8 19217,6 121914,3 99310,9 891,8 7782,7 4958,3 2055,7 393,2 375,5 9966,2 2652,3 1969,2 1271,7 38,7 1545,9
1806 Alcedar 3115,2 712,4 2171,8 1837,3 334,5 231,0
1807 Chipeşca 2905,1 585,9 2319,2 1944,9 374,3
1808 Climăuții de Jos 3276,5 932,6 1976,9 1650,9 326,0 367,0
1809 Cobîlea 3818,2 1195,4 2392,5 1741,6 650,9 230,3
1810 Cotiujenii Mari 8322,3 1072,6 7249,7 6400,2 849,5
1811 Cușmirca 3490,5 1102,3 2339,0 1788,4 550,6 49,2
1812 Dobrușa 3598,0 961,1 2347,0 1999,0 348,0 289,9
1813 Fuzăuca 2336,8 948,9 1157,3 970,7 186,6 230,6
1814 Găuzeni 3910,8 976,3 2891,4 2546,8 344,6 43,1
1815 Glinjeni 1230,8 813,1 223,8 223,8 193,9
1816 Mihuleni 2135,7 893,4 982,1 832,1 150,0 260,2
1817 Olișcani 4934,1 1116,4 3817,7 3112,6 705,1
1819 Parcani 2397,7 880,4 1378,6 1180,8 197,8 138,7
1820 Pohoarna 3387,4 960,5 2418,1 1981,1 437,0 8,8
1821 Poiana 1203,2 777,1 215,8 215,8 210,3
1822 Răspopeni 4930,4 1045,8 3818,8 3087,2 65,8 65,8 665,8 65,8
1823 Rogojeni 356,1 105,9 181,0 181,0 69,2
1824 Salcia 1159,5 789,1 253,0 253,0 117,4
1825 Sămășcani 2919,1 960,3 1928,4 1575,9 352,5 30,4
1826 Şestaci 2080,5 556,2 1524,3 1246,6 277,7
1827 Șipca 895,0 618,7 179,5 179,5 96,8
1818 Șoldănești 16227,0 682,4 15544,6 13989,8 1554,8
1828 Vadul-Raşcov 5183,9 1030,8 3706,6 3161,3 545,3 446,5

Ștefan Vodă 345979,7 54382,9 286711,8 239053,9 4390,6 6996,7 3262,0 2686,1 520,8 65,7 462,1 31612,4 2220,5 2553,9 2397,4 40,3 4885,0
Total nivelul II 221812,4 32461,2 186364,2 155675,5 4390,6 6931,0 3262,0 2686,1 520,8 462,1 14708,9 2220,5 2553,9 2397,4 40,3 2987,0
Total nivelul I 124167,3 21921,7 100347,6 83378,4 65,7 65,7 16903,5 1898,0
1829 Consiliul raional 221812,4 32461,2 186364,2 155675,5 4390,6 6931,0 3262,0 2686,1 520,8 462,1 14708,9 2220,5 2553,9 2397,4 40,3 2987,0
1830 Alava 2180,4 671,4 1323,7 1211,4 112,3 185,3
1831 Antonești 4107,2 1121,7 2950,8 2279,2 671,6 34,7
1832 Brezoaia 2592,3 803,4 1751,8 1513,4 238,4 37,1
1834 Carahasani 5141,5 1122,6 3166,5 2469,1 697,4 852,4
1833 Căplani 5349,6 1281,2 3901,1 3035,7 865,4 167,3
1835 Cioburciu 7251,1 1042,0 6209,1 5527,4 681,7
1836 Copceac 4443,8 968,5 3475,3 2875,1 600,2
1837 Crocmaz 5262,6 1032,6 4116,2 3429,4 686,8 113,8
1838 Ermoclia 6774,7 1143,7 5631,0 4600,2 1030,8
1839 Feștelița 6232,3 1112,4 4936,7 4169,5 767,2 183,2
1840 Marianca de Jos 1503,0 541,5 961,5 821,3 140,2
1841 Olănești 8086,0 1150,8 6935,2 5657,7 1277,5
1843 Palanca 3220,8 296,8 2924,0 2469,5 454,5
1844 Popeasca 5347,6 750,0 4597,6 3948,0 649,6
1845 Purcari 4244,9 387,2 3857,7 3209,7 648,0
1846 Răscăieţi 5624,6 1072,7 4551,9 3704,8 847,1
1847 Semionovca 2266,8 718,8 1548,0 1365,6 182,4
1848 Slobozia 6028,0 1209,8 4739,9 3809,2 930,7 78,3
17
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1842 Ștefan Vodă 14813,8 832,4 13981,4 12080,1 1901,3
1849 Ștefănești 3372,1 854,2 2272,0 1983,7 288,3 245,9
1850 Talmaza 10890,1 1690,3 9199,8 7342,7 65,7 65,7 1791,4
1851 Tudora 3895,3 809,1 3086,2 2583,4 502,8
1852 Volintiri 5538,8 1308,6 4230,2 3292,3 937,9

Taraclia 214546,6 33511,0 176288,4 138868,8 3865,7 4680,3 2768,8 789,0 935,0 67,9 119,6 22899,0 3515,7 3185,4 2429,9 29,0 4747,2
Total nivelul II 144966,9 20552,1 120761,0 93525,3 3865,7 4612,4 2768,8 789,0 935,0 119,6 12783,0 3515,7 3185,4 2429,9 29,0 3653,8
Total nivelul I 69579,7 12958,9 55527,4 45343,5 67,9 67,9 10116,0 1093,4
1853 Consiliul raional 144966,9 20552,1 120761,0 93525,3 3865,7 4612,4 2768,8 789,0 935,0 119,6 12783,0 3515,7 3185,4 2429,9 29,0 3653,8
1854 Albota de Jos 3221,8 827,5 2383,4 1984,9 398,5 10,9
1855 Albota de Sus 4842,9 786,7 4056,2 3518,9 537,3
1856 Aluatu 878,3 684,2 194,1 194,1
1857 Balabanu 2398,5 733,5 1594,7 1351,0 243,7 70,3
1858 Budăi 2185,3 828,3 1256,8 1032,5 224,3 100,2
1859 Cairaclia 3167,7 961,5 2206,2 1752,0 454,2
1860 Cealîc 2295,3 690,4 1552,0 1315,5 236,5 52,9
1861 Corten 4475,2 1037,7 3437,5 2709,3 728,2
1862 Musaitu 1613,7 771,4 218,2 218,2 624,1
1863 Novosiolovca 3201,4 888,9 2312,5 1945,1 367,4
1865 Salcia 969,5 659,6 74,9 74,9 235,0
1864 Taraclia 22392,5 1715,5 20677,0 17173,9 67,9 67,9 3435,2
1866 Tvardița 9037,3 1219,7 7817,6 6413,8 1403,8
1867 Valea Perjei 5674,0 869,7 4804,3 3644,2 1160,1
1868 Vinogradovca 3226,3 284,3 2942,0 2502,4 439,6

Telenești 330262,6 60360,5 262849,6 212313,3 2963,8 8354,0 4773,6 2423,5 614,8 37,2 504,9 31637,7 5705,4 5164,9 1812,5 62,9 7052,5
Total nivelul II 204903,2 30257,6 171459,8 137872,1 2963,8 8316,8 4773,6 2423,5 614,8 504,9 14726,3 5705,4 5164,9 1812,5 62,9 3185,8
Total nivelul I 125359,4 30102,9 91389,8 74441,2 37,2 37,2 16911,4 3866,7
1869 Consiliul raional 204903,2 30257,6 171459,8 137872,1 2963,8 8316,8 4773,6 2423,5 614,8 504,9 14726,3 5705,4 5164,9 1812,5 62,9 3185,8
1870 Bănești 5767,1 1133,5 4633,6 3808,8 824,8
1871 Bogzești 2752,5 900,0 1032,0 883,1 148,9 820,5
1872 Brînzenii Noi 4297,3 1020,4 3161,9 2455,8 706,1 115,0
1873 Budăi 4060,4 665,2 3250,2 2766,0 484,2 145,0
1874 Căzănești 5608,4 939,6 4668,8 3909,8 759,0
1876 Chiștelnița 6092,2 1205,4 4495,0 3663,3 831,7 391,8
1877 Chițcanii Vechi 4439,4 1049,8 2974,7 2376,1 598,6 414,9
1878 Ciulucani 3825,0 912,5 2831,2 2458,5 372,7 81,3
1875 Cîşla 1994,9 807,1 1176,3 966,3 210,0 11,5
1879 Codrul Nou 2321,8 934,3 1316,7 1145,7 171,0 70,8
1880 Coropceni 3620,9 884,0 2605,6 2257,6 348,0 131,3
1881 Crăsnășeni 2963,4 868,4 2008,4 1731,5 276,9 86,6
1882 Ghiliceni 3814,5 1161,5 2643,1 1977,8 37,2 37,2 628,1 9,9
1883 Hirișeni 3031,7 1010,8 1912,6 1520,3 392,3 108,3
1884 Inești 3880,2 1086,7 2729,4 2159,7 569,7 64,1
1885 Leușeni 3123,2 1002,9 2034,3 1579,8 454,5 86,0
1886 Mîndrești 6334,3 1327,4 4982,9 3845,1 1137,8 24,0
1887 Negureni 5534,4 1129,3 4286,6 3585,8 700,8 118,5
1888 Nucăreni 2302,6 882,3 1329,4 1088,6 240,8 90,9
1890 Ordășei 2086,3 908,7 923,2 712,7 210,5 254,4
1891 Pistruieni 2306,4 841,2 1161,2 898,4 262,8 304,0
1892 Ratuş 3266,7 997,7 2260,7 1793,2 467,5 8,3
1893 Sărătenii Vechi 3377,6 379,1 2998,5 2311,7 686,8
1894 Scorțeni 4133,6 1092,0 2965,9 2360,6 605,3 75,7
1895 Suhuluceni 3450,5 973,3 2277,9 1825,0 452,9 199,3
1889 Telenești 15404,6 1024,8 14379,8 12178,5 2201,3
18
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială cu destinație cu destinație inclusiv de
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de servicii pentru indemnizații compensare
învățămîntul sportive compensarea infrastructur sociale consolidarea pentru asistenții
general** scutirilor de la a drumurilor sistemului de sociali cu
Total inclusiv Total inclusiv din
plata impozitului publice protecție socială suportul UNHCR
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații Fondul de
funciar (venituri locale* cu suportul
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale susținere a
ratate) ale UNICEF
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii deținătorilor de populației
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în terenuri agricole
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile situate după
dizabilitate severă și învățămînt sociale traseul Rîbnița-
accentuată, copii cu superior și Tiraspol
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+21 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17+19+20 +13+14
1897 Tîrșiței 2763,0 1002,2 1645,0 1219,7 425,3 115,8
1896 Țînțăreni 3416,0 1013,6 2338,9 1903,8 435,1 63,5
1898 Văsieni 2633,0 958,7 1626,6 1296,6 330,0 47,7
1899 Verejeni 4993,9 1158,2 3835,7 3053,6 782,1
1900 Zgărdești 1763,6 832,3 903,7 707,8 195,9 27,6

Ungheni 558262,6 80645,1 469590,8 386056,1 5017,0 11438,1 4872,4 4368,7 1616,4 580,6 51102,2 12397,7 9505,0 3516,8 62,9 8026,7
Total nivelul II 350334,4 44928,0 299582,4 246011,5 2664,9 11438,1 4872,4 4368,7 1616,4 580,6 23490,5 12397,7 9505,0 3516,8 62,9 5824,0
Total nivelul I 207928,2 35717,1 170008,4 140044,6 2352,1 27611,7 2202,7
1901 Consiliul raional 350334,4 44928,0 299582,4 246011,5 2664,9 11438,1 4872,4 4368,7 1616,4 580,6 23490,5 12397,7 9505,0 3516,8 62,9 5824,0
1902 Agronomovca 1894,5 833,6 1030,8 770,4 260,4 30,1
1903 Alexeevca 2320,5 895,8 1338,9 1051,9 287,0 85,8
1904 Boghenii Noi 3923,9 921,8 2914,2 2526,9 387,3 87,9
1905 Buciumeni 2411,3 955,6 1408,5 1075,6 332,9 47,2
1906 Bumbăta 3692,9 1097,7 2374,6 1810,7 563,9 220,6
1907 Buşila 4034,8 981,7 2924,2 2458,0 466,2 128,9
1908 Cetireni 3394,4 985,7 2281,1 1790,0 491,1 127,6
1909 Chirileni 3584,8 966,2 2443,6 1981,2 462,4 175,0
1910 Cioropcani 3537,5 1052,4 2443,6 1794,0 649,6 41,5
1911 Condrăteşti 2429,3 955,4 1347,5 1049,1 298,4 126,4
1912 Cornești 3504,3 990,5 2354,4 1821,9 532,5 159,4
1923 Cornești, orașul 4595,9 758,8 3837,1 3067,8 769,3
1913 Cornova 2585,4 908,8 1649,5 1388,3 261,2 27,1
1914 Costuleni 5010,3 1171,8 3838,5 3024,0 814,5
1915 Florițoaia Veche 4764,2 1023,4 3740,8 3203,8 537,0
1916 Hîrcești 2656,1 1088,2 1520,6 1040,4 480,2 47,3
1917 Măcărești 7860,5 1341,4 6466,5 5313,6 1152,9 52,6
1918 Măgurele 2541,2 874,4 1606,0 1386,2 219,8 60,8
1919 Mănoilești 6845,8 1222,9 5496,3 4660,6 835,7 126,6
1920 Morenii Noi 2504,3 850,4 1653,4 1310,7 342,7 0,5
1921 Năpădeni 2047,3 850,5 1139,8 910,4 229,4 57,0
1922 Negurenii Vechi 4214,9 1013,1 2944,8 2468,3 476,5 257,0
1925 Petrești 6123,3 1205,6 4917,7 3814,9 1102,8
1926 Pîrlița 9605,5 1284,9 8320,6 6860,0 1460,6
1927 Rădenii Vechi 3173,5 919,7 2253,8 1821,3 432,5
1928 Sculeni 8221,0 910,0 7311,0 5982,6 1328,4
1929 Sinești 2596,1 955,3 1596,7 1298,0 298,7 44,1
1930 Teșcureni 2377,9 865,0 1483,9 1216,3 267,6 29,0
1931 Todirești 7621,5 1278,1 6287,4 5188,6 1098,8 56,0
1924 Ungheni 72134,7 3516,5 68618,2 57645,0 2352,1 8621,1
1932 Unţeşti 3159,4 937,8 2007,3 1591,6 415,7 214,3
1933 Valea Mare 7574,0 1074,2 6499,8 5685,3 814,5
1934 Zagarancea 4987,2 1029,9 3957,3 3037,2 920,1

1210 UTA Găgăuzia 726585,9 726585,9 597880,6 27474,6 24580,4 12542,7 3018,9 5668,7 2941,5 408,6 61211,8 9044,5 8172,3 6318,4 75,6
* Volumul transferurilor cu destinație specială din Fondul rutier (pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, în funcție de numărul kilometrilor echivalenți administrați) constituie 546651,6 mii de lei, inclusiv pentru municipiul Bălți - 2314,4 mii de lei, municipiul Chișinău -81317,3 mii de lei și UTA Găgăuzia
- 21780,4 mii de lei, iar volumul transferurilor cu destinație specială în cuantum de 100% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I, calculate proporțional numărului populației din teritoriul unității
administrativ-teritoriale respectiv) constituie 868000,0 mii de lei, inclusiv municipiul Bălți - 32295,9 mii de lei, municipiul Chișinău - 168963,1 mii de lei și UTA Găgăuzia - 39431,4 mii de lei.”

**Volumul de transferuri cu destinație specială pentru învățământul primar, gimnazial și liceal includ cheltuielile pentru asigurarea achitării premiului anual pentru rezultatele activității din anul 2021, asigurarea majorării valorii de referință și pentru acoperirea insuficienței cheltuielilor de personal, inclusiv a plății
compensatorii, atestate de autoritățile publice locale, precum și acoperirea serviciilor termoenergetice, estimate în funcție de necesitățile identificate la nivel de fiecare autoritate publică locală de nivelul al doilea, fără a ține cont de costul standard per elev.”

19
Tabelul nr.1
la Nota informativă
Evoluția indicatorilor bugetului public național în anul 2022
(clasificatia economică)
mil.lei
Aprobat/estimat (modificat) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv inclusiv inclusiv
inclusiv inclusiv inclusiv
Fondurile Fondurile Fondurile
Bugetul Bugetul asigurării Bugete Bugetul Bugetul asigurării Bugete Bugetul Bugetul asigurării Bugete
Ponderea Ponderea
Denumirea public Bugetul proiecte asigurări- obligatorii locale (BL) public Ponderea Bugetul fara proiecte proiecte asigurări- obligatorii locale (BL) public Bugetul proiecte asigurări- obligatorii locale (BL)
în PIB fara proiecte în PIB fara proiecte
național (273500)
de stat finanțate din
finanțate din lor sociale de (estimări național în PIB de stat finanțate din finanțate lor sociale de (estimări național (279700)
de stat finanțate din
finanțate lor sociale de (estimări
(BPN) (BS) surse externe
surse de stat asistență Ministerul (BPN) (BS) surse din surse de stat asistență Ministerul (BPN) (BS) surse externe
din surse de stat asistență Ministerul
externe externe externe externe
(BASS) medicală Finanțelor) (BASS) medicală Finanțelor) (BASS) medicală Finanțelor)
(FAOAM) (FAOAM) (FAOAM)

I. VENITURI 83.993,0 30,71 52.701,5 51.683,3 1.018,2 33.042,3 12.373,7 22.020,1 5.617,0 1,33 5.269,8 5.404,8 -135,0 1.155,6 186,0 356,6 89.610,0 32,04 57.971,3 57.088,1 883,2 34.197,9 12.559,7 22.376,7
Venituri cu excepția granturilor 81.449,0 29,78 50.247,8 50.217,9 29,9 33.042,3 12.373,7 21.929,8 4.234,5 0,85 3.970,1 3.864,9 105,2 1.155,6 168,2 291,6 85.683,5 30,63 54.217,9 54.082,8 135,1 34.197,9 12.541,9 22.221,4
Impozite și taxe 53.285,1 19,48 47.942,4 47.942,4 5.342,7 3.562,7 0,84 3.534,0 3.534,0 28,7 56.847,8 20,32 51.476,4 51.476,4 5.371,4
Impozite pe venit 12.617,0 4,61 8.711,8 8.711,8 3.905,2 1.068,4 0,28 1.045,7 1.045,7 22,7 13.685,4 4,89 9.757,5 9.757,5 3.927,9
Impozit pe venitul persoanelor fizice 5.837,0 2,13 2.075,3 2.075,3 3.761,7 48,4 -0,03 25,7 25,7 22,7 5.885,4 2,10 2.101,0 2.101,0 3.784,4
Impozit pe venitul persoanelor juridice 6.780,0 2,48 6.636,5 6.636,5 143,5 1.020,0 0,31 1.020,0 1.020,0 7.800,0 2,79 7.656,5 7.656,5 143,5
Impozite pe proprietate 756,0 0,28 49,5 49,5 706,5 -0,01 756,0 0,27 49,5 49,5 706,5
Impozitul funciar 200,0 0,073 200,0 -0,002 200,0 0,072 200,0
Impozitul pe bunurile imobiliare 505,0 0,185 505,0 -0,004 505,0 0,181 505,0
Impozitul privat 4,5 0,002 3,0 3,0 1,5 2,0 0,001 2,0 2,0 6,5 0,002 5,0 5,0 1,5
Impozit pe avere 46,5 0,017 46,5 46,5 -2,0 -0,001 -2,0 -2,0 44,5 0,016 44,5 44,5
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 37.447,1 13,69 36.716,1 36.716,1 731,0 2.494,3 0,59 2.488,3 2.488,3 6,0 39.941,4 14,28 39.204,4 39.204,4 737,0
dintre care
Taxa pe valoarea adaugata 27.068,8 9,90 26.947,8 26.947,8 121,0 2.522,2 0,68 2.522,2 2.522,2 29.591,0 10,58 29.470,0 29.470,0 121,0
TVA la mărfurile produse şi serviciile
Taxa pe valoarea
prestate adaugată
pe teritoriul la marfurile
Republicii Moldova 9.760,0 3,57 9.639,0 9.639,0 121,0 283,0 0,02 283,0 283,0 10.043,0 3,59 9.922,0 9.922,0 121,0
importate 20.688,8 7,56 20.688,8 20.688,8 3.543,2 1,10 3.543,2 3.543,2 24.232,0 8,66 24.232,0 24.232,0
Restituirea taxei pe valoarea adaugată -3.380,0 -1,24 -3.380,0 -3.380,0 -1.304,0 -0,44 -1.304,0 -1.304,0 -4.684,0 -1,67 -4.684,0 -4.684,0
Accize 8.233,7 3,01 8.218,7 8.218,7 15,0 -27,5 -0,08 -27,5 -27,5 8.206,2 2,93 8.191,2 8.191,2 15,0
Accize la mărfurile produse pe teritoriul
Republicii Moldova 955,0 0,35 940,0 940,0 15,0 22,5 0,00 22,5 22,5 977,5 0,35 962,5 962,5 15,0
Accize la marfurile importate 7.293,7 2,67 7.293,7 7.293,7 -50,0 -0,08 -50,0 -50,0 7.243,7 2,59 7.243,7 7.243,7
Restituirea accizelor -15,0 -0,005 -15,0 -15,0 0,000 -15,0 -0,005 -15,0 -15,0
Taxa asupra comerțului exterior și
operațiunilor externe 2.465,0 0,90 2.465,0 2.465,0 -0,02 2.465,0 0,88 2.465,0 2.465,0
Contribuții și prime de asigurări
obligatorii 24.670,0 9,02 18.490,0 6.180,0 177,7 -0,14 63,0 114,7 24.847,7 8,88 18.553,0 6.294,7
Contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii 18.490,0 6,76 18.490,0 63,0 -0,13 63,0 18.553,0 6,63 18.553,0
Prime de asigurare obligatorie de
asistență medicală 6.180,0 2,26 6.180,0 114,7 -0,01 114,7 6.294,7 2,25 6.294,7
Granturi 2.544,0 0,93 2.453,7 1.465,4 988,3 90,3 1.382,5 0,47 1.299,7 1.539,9 -240,2 17,8 65,0 3.926,5 1,40 3.753,4 3.005,3 748,1 17,8 155,3
Granturi de la guvernele altor state 108,3 0,040 108,3 108,3 1.030,3 0,367 1.009,4 1.064,0 -54,6 17,8 3,1 1.138,6 0,407 1.117,7 1.064,0 53,7 17,8 3,1
Granturi de la organizațiile internaționale 2.435,7 0,89 2.345,4 1.465,4 880,0 90,3 352,2 0,11 290,3 475,9 -185,6 61,9 2.787,9 1,00 2.635,7 1.941,3 694,4 152,2
Alte venituri 3.493,9 1,277 2.283,6 2.275,5 8,1 345,2 98,5 766,6 494,1 0,148 441,5 330,9 110,6 53,5 -0,9 3.988,0 1,426 2.725,1 2.606,4 118,7 345,2 152,0 765,7
Venituri din proprietate 597,3 0,218 422,6 422,6 2,4 2,3 170,0 51,7 0,014 81,1 81,0 0,1 0,6 -30,0 649,0 0,232 503,7 503,6 0,1 3,0 2,3 140,0
Venituri din vînzarea mărfurilor și
serviciilor 1.699,0 0,62 1.209,6 1.209,6 489,4 118,8 0,03 88,8 88,8 30,0 1.817,8 0,65 1.298,4 1.298,4 519,4
Amenzi și sancțiuni 311,1 0,11 306,4 306,4 2,1 0,3 2,3 0,8 0,00 0,8 311,9 0,11 306,4 306,4 2,9 0,3 2,3
Donații voluntare 220,0 0,08 135,5 135,5 84,5 150,2 0,05 127,4 127,4 22,8 370,2 0,13 262,9 262,9 22,8 84,5
Alte venituri 666,5 0,244 209,5 201,4 8,1 340,7 95,9 20,4 172,6 0,056 144,2 33,7 110,5 -1,4 30,7 -0,9 839,1 0,300 353,7 235,1 118,6 339,3 126,6 19,5
Transferuri în cadrul BPN 21,8 21,8 14.207,1 6.095,2 15.820,5 -5,4 -5,4 1.092,6 263,8 16,4 16,4 15.299,7 6.095,2 16.084,3
Transferuri primite intre BS si BL 21,8 21,8 15.820,5 -5,4 -5,4 263,8 16,4 16,4 16.084,3
Transferuri primite intre BS si BASS 14.207,1 1.092,6 15.299,7
Transferuri primite intre BS si FAOAM 6.095,2 6.095,2

1
Aprobat/estimat (modificat) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv inclusiv inclusiv
inclusiv inclusiv inclusiv
Fondurile Fondurile Fondurile
Bugetul Bugetul asigurării Bugete Bugetul Bugetul asigurării Bugete Bugetul Bugetul asigurării Bugete
Ponderea Ponderea
Denumirea public Bugetul proiecte asigurări- obligatorii locale (BL) public Ponderea Bugetul fara proiecte proiecte asigurări- obligatorii locale (BL) public Bugetul proiecte asigurări- obligatorii locale (BL)
în PIB fara proiecte în PIB fara proiecte
național (273500)
de stat finanțate din
finanțate din lor sociale de (estimări național în PIB de stat finanțate din finanțate lor sociale de (estimări național (279700)
de stat finanțate din
finanțate lor sociale de (estimări
(BPN) (BS) surse externe
surse de stat asistență Ministerul (BPN) (BS) surse din surse de stat asistență Ministerul (BPN) (BS) surse externe
din surse de stat asistență Ministerul
externe externe externe externe
(BASS) medicală Finanțelor) (BASS) medicală Finanțelor) (BASS) medicală Finanțelor)
(FAOAM) (FAOAM) (FAOAM)

II. CHELTUIELI SI ACTIVE


103.774,0 37,94 72.087,5 66.539,1 5.548,4 33.042,3 12.618,7 22.170,1 3.055,0 0,25 3.128,8 3.656,6 -527,8 1.155,6 215,0 -93,4 106.829,0 38,19 75.216,3 70.195,7 5.020,6 34.197,9 12.833,7 22.076,7
NEFINANCIARE
Cheltuieli recurente 100.531,3 36,76 69.325,6 66.212,1 3.113,5 33.041,8 12.618,7 21.689,8 2.484,7 0,07 2.709,1 3.687,4 -978,3 1.155,6 215,0 -244,0 103.016,0 36,83 72.034,7 69.899,5 2.135,2 34.197,4 12.833,7 21.445,8
Cheltuieli 92.895,8 33,97 65.359,7 64.000,1 1.359,6 33.021,3 12.568,6 18.090,8 3.530,1 0,51 3.696,6 3.671,2 25,4 1.155,6 215,0 -186,1 96.425,9 34,47 69.056,3 67.671,3 1.385,0 34.176,9 12.783,6 17.904,7
Cheltuieli de personal 21.259,2 7,77 9.361,0 9.347,9 13,1 186,2 83,1 11.628,9 246,9 -0,08 54,8 53,5 1,3 192,1 21.506,1 7,69 9.415,8 9.401,4 14,4 186,2 83,1 11.821,0
Bunuri și servicii 19.700,4 7,20 2.671,2 2.186,2 485,0 353,2 12.485,0 4.191,0 -358,7 -0,29 -82,3 95,8 -178,1 -68,6 215,0 -422,8 19.341,7 6,92 2.588,9 2.282,0 306,9 284,6 12.700,0 3.768,2
Dobânzi 2.973,0 1,09 2.831,1 2.831,1 141,9 -112,3 -0,06 -112,3 -112,3 2.860,7 1,02 2.718,8 2.718,8 141,9
datoria externă 644,7 0,24 576,0 576,0 68,7 33,7 0,01 33,7 33,7 678,4 0,24 609,7 609,7 68,7
datoria internă 2.328,3 0,85 2.255,1 2.255,1 73,2 -146,0 -0,07 -146,0 -146,0 2.182,3 0,78 2.109,1 2.109,1 73,2
Subvenții 4.625,2 1,69 4.034,2 4.021,7 12,5 591,0 313,2 0,07 313,2 314,7 -1,5 4.938,4 1,77 4.347,4 4.336,4 11,0 591,0
inclusiv cheltuieli capitale 342,1 0,13 342,1 342,1 177,9 0,06 177,9 177,9 520,0 0,19 520,0 520,0
Granturi acordate 1.890,5 0,69 1.817,0 1.759,4 57,6 73,5 535,6 0,18 485,6 248,9 236,7 50,0 2.426,1 0,87 2.302,6 2.008,3 294,3 123,5
inclusiv cheltuieli capitale 1.245,7 0,46 1.198,7 1.142,1 56,6 47,0 136,5 0,04 63,0 38,4 24,6 73,5 1.382,2 0,49 1.261,7 1.180,5 81,2 120,5
Prestații sociale 35.615,3 13,02 2.100,7 2.100,7 32.476,6 0,5 1.037,5 2.354,6 0,55 1.130,4 1.113,2 17,2 1.224,2 37.969,9 13,58 3.231,1 3.213,9 17,2 33.700,8 0,5 1.037,5
Alte cheltuieli 6.832,2 2,50 6.421,7 5.630,3 791,4 5,3 405,2 550,8 0,14 550,8 708,6 -157,8 7.383,0 2,64 6.972,5 6.338,9 633,6 5,3 405,2
inclusiv cheltuieli capitale 931,2 0,34 863,2 212,9 650,3 68,0 -134,2 -0,06 -211,6 -72,3 -139,3 77,4 797,0 0,28 651,6 140,6 511,0 145,4
Transferuri intre bugete 36.122,8 36.122,8 21,8 1.356,4 1.248,8 107,6 -5,4 37.479,2 37.371,6 107,6 16,4
Transferuri acordate între BS și BUAT 15.820,5 15.820,5 21,8 263,8 156,2 107,6 -5,4 16.084,3 15.976,7 107,6 16,4
Transferuri acordate între BS și BASS 14.207,1 14.207,1 1.092,6 1.092,6 15.299,7 15.299,7
Transferuri acordate între BS și FAOAM 6.095,2 6.095,2 6.095,2 6.095,2
Active nefinanciare 10.878,2 3,98 6.727,8 2.539,0 4.188,8 21,0 50,1 4.079,3 -475,1 -0,26 -567,8 -14,6 -553,2 92,7 10.403,1 3,72 6.160,0 2.524,4 3.635,6 21,0 50,1 4.172,0
Mijloace fixe 8.079,4 2,95 5.125,6 1.287,3 3.838,3 15,6 19,0 2.919,2 84,8 -0,04 -374,4 -113,1 -261,3 459,2 8.164,2 2,92 4.751,2 1.174,2 3.577,0 15,6 19,0 3.378,4
dintre care Investiții capitale 3.242,7 1,19 2.761,9 327,0 2.434,9 0,5 480,3 570,3 0,18 419,7 -30,8 450,5 150,6 3.813,0 1,36 3.181,6 296,2 2.885,4 0,5 630,9
Stocuri de materiale 2.944,0 1,08 1.588,6 1.238,1 350,5 4,2 31,1 1.320,1 -190,6 -0,09 -190,6 101,3 -291,9 2.753,4 0,98 1.398,0 1.339,4 58,6 4,2 31,1 1.320,1
Alte active nefinanciare -145,2 -0,053 13,6 13,6 1,2 -160,0 -369,3 -0,131 -2,8 -2,8 -366,5 -514,5 -0,184 10,8 10,8 1,2 -526,5
inclusiv cheltuieli capitale (32-37) 132,7 0,049 292,7 292,7 -160,0 -371,2 -0,134 -4,7 -4,7 -366,5 -238,5 -0,085 288,0 288,0 -526,5
Informativ:
Cheltuieli curente 93.042,9 34,02 64.265,2 63.262,0 1.003,2 33.026,7 12.599,7 19.295,9 3.161,2 0,38 3.478,6 3.630,4 -151,8 1.155,6 215,0 -337,0 96.204,1 34,40 67.743,8 66.892,4 851,4 34.182,3 12.814,7 18.958,9
Cheltuieli capitale 10.731,1 3,92 7.822,3 3.277,1 4.545,2 15,6 19,0 2.874,2 -106,2 -0,12 -349,8 26,2 -376,0 243,6 10.624,9 3,80 7.472,5 3.303,3 4.169,2 15,6 19,0 3.117,8

III. DEFICIT (SOLD BUGETAR) (I-II) -19.781,0 -7,23 -19.386,0 -14.855,8 -4.530,2 -245,0 -150,0 2.562,0 1,08 2.141,0 1.748,2 392,8 -29,0 450,0 -17.219,0 -6,16 -17.245,0 -13.107,6 -4.137,4 -274,0 300,0

IV. SURSE DE FINANȚARE 19.781,0 7,23 19.386,0 14.855,8 4.530,2 245,0 150,0 -2.562,0 -1,08 -2.141,0 -1.748,2 -392,8 29,0 -450,0 17.219,0 6,16 17.245,0 13.107,6 4.137,4 274,0 -300,0
Active financiare -4.278,9 -1,56 -4.159,3 1.810,4 -5.969,7 -60,4 1.317,0 0,51 1.313,6 -45,1 1.358,7 -2.961,9 -1,06 -2.845,7 1.765,3 -4.611,0 -60,4
Creanțe interne 1.073,0 0,39 1.133,4 1.133,4 -60,4 -15,2 -0,01 -15,2 -15,2 1.057,8 0,38 1.118,2 1.118,2 -60,4
Împrumuturi recreditate interne între
bugete 59,2 59,2 -3,4 -3,4 55,8 55,8
Împumuturi recreditate interne instituțiilor
nefinanciare și financiare -5.351,9 -1,96 -5.351,9 617,8 -5.969,7 1.332,2 0,52 1.332,2 -26,5 1.358,7 -4.019,7 -1,44 -4.019,7 591,3 -4.611,0
Datorii 18.111,7 6,62 17.552,8 7.131,8 10.421,0 499,7 -1.364,4 -0,63 -1.393,2 -51,7 -1.341,5 32,2 16.747,3 5,99 16.159,6 7.080,1 9.079,5 531,9
Împrumuturi interne de la instituții
financiare și nefinanciare 350,0 0,13 350,0 0,00 350,0 0,13 350,0
Împrumuturi recreditate interne între
bugete -59,2 3,4 -55,8
Împrumuturi externe 18.109,9 6,62 17.852,8 7.431,8 10.421,0 257,1 -1.393,2 -0,64 -1.393,2 -51,7 -1.341,5 16.716,7 5,98 16.459,6 7.380,1 9.079,5 257,1

Modificarea soldului de mijloace bănești 5.948,2 2,17 5.992,5 5.913,6 78,9 60,4 245,0 -349,7 -2.514,6 -0,95 -2.061,4 -1.651,4 -410,0 29,0 -482,2 3.433,6 1,23 3.931,1 4.262,2 -331,1 60,4 274,0 -831,9

2
Tabelul nr.2
la Nota informativă
Propuneri de modificare a Anexei nr. 1
„Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat”
mii lei

Aprobat (modificat Propuneri de


Denumirea Cod prin Legea nr. modificare Modificat
112/2022) (+;-)

Venituri, total 1 52701472,0 5269849,6 57971321,6


Impozite și taxe 11 47942436,5 3533975,0 51476411,5
Granturi primite 13 2453653,1 1299727,7 3753380,8
Alte venituri 14 2283539,6 441577,3 2725116,9
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 21842,8 -5430,4 16412,4
Cheltuieli, total 2+3 72087472,0 3128849,6 75216321,6
dintre care:
Cheltuieli de personal 21 9360953,0 54842,7 9415795,7
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național 29 36122808,6 1356357,8 37479166,4
Investiții capitale în active în curs de execuție 319 2761890,7 419680,7 3181571,4
Sold bugetar -19386000,0 2141000,0 -17245000,0
Surse de finanțare, total 19386000,0 -2141000,0 17245000,0
Active financiare 4 -4159377,4 1313742,3 -2845635,1
Creanțe interne 41 1133361,5 -15153,7 1118207,8
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 59199,1 -3382,5 55816,6
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -5351938,0 1332278,5 -4019659,5
Datorii 5 17552782,1 -1393212,8 16159569,3
Datorii interne 51 -300000,0 -300000,0
Împrumuturi externe 59 17852782,1 -1393212,8 16459569,3
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 5992595,3 -2061529,5 3931065,8
Tabelul nr. 3
la Nota informativă
Propuneri de modificare a Anexei nr. 2 „Componența veniturilor bugetului de stat
și sursele de finanțare a soldului bugetar”
mii lei
Aprobat (modificat Propuneri de
Denumirea Cod prin Legea nr. modificare Modificat
112/2022) (+;-)
Venituri, total 52701472,0 5269849,6 57971321,6
Impozite și taxe 11 47942436,5 3533975,0 51476411,5
Impozite pe venit 111 8711800,0 1045685,0 9757485,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2075300,0 25700,0 2101000,0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 1112 6636500,0 1019985,0 7656485,0
Impozite pe proprietate 113 49500,0 49500,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 5000,0 5000,0
Alte impozite pe proprietate 1136 44500,0 44500,0
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 114 36716136,5 2488290,0 39204426,5
Taxa pe valoarea adăugată 1141 26947800,0 2522200,0 29470000,0
Accize 1142 8218685,0 -27480,0 8191205,0
Taxe pentru servicii specifice 1144 9000,0 -1750,0 7250,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor
1145 491491,5 502741,5
genuri de activitate 11250,0
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 1049160,0 -15930,0 1033230,0
Taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe 115 2465000,0 2465000,0
Taxe vamale şi alte taxe de import 1151 1646860,0 20000,0 1666860,0
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 1156 818140,0 -20000,0 798140,0
Granturi primite 13 2453653,1 1299727,7 3753380,8
Granturi primite de la guvernele altor state 131 108279,4 972685,2 1080964,6
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 11555,0 1064615,0 1076170,0
Granturi capitale primite de la guvernele altor state 1312 96724,4 -91929,8 4794,6
Granturi primite de la organizațiile internaționale 132 2345373,7 327042,5 2672416,2
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale 1321 1870966,2 536401,7 2407367,9
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale 1322 474407,5 -209359,2 265048,3
Alte venituri 14 2283539,6 441577,3 2725116,9
Venituri din proprietate 141 422563,4 81108,4 503671,8
Dobînzi încasate 1411 140961,2 30785,4 171746,6
Dividende primite 1412 247000,0 55623,0 302623,0
Renta 1415 34602,2 -5300,0 29302,2
Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor 142 1209574,8 88883,6 1298458,4
Taxe şi plăţi administrative 1422 356800,0 70230,0 427030,0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile
1423 852774,8 871428,4
bugetare 18653,6
Amenzi și sancțiuni 143 306400,0 306400,0
Donații voluntare 144 135508,2 127409,8 262918,0
Alte venituri și venituri neidentificate 145 209493,2 144175,5 353668,7
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 21842,8 -5430,4 16412,4
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 191 21842,8 -5430,4 16412,4
Surse de finanțare, total 19386000,0 -2141000,0 17245000,0
Active financiare 4 -4159377,4 1313742,3 -2845635,1
Creanțe interne 41 1133361,5 -15153,7 1118207,8
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 415 -6638,5 -15153,7 -21792,2
Alte creanţe interne ale bugetului 418 1140000,0 1140000,0
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 59199,1 -3382,5 55816,6
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 461 59199,1 -3382,5 55816,6
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și
47 -5351938,0 1332278,5 -4019659,5
financiare
Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare 471 -5224260,8 1342437,2 -3881823,6
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare 472 -127677,2 -10158,7 -137835,9
Datorii 5 17552782,1 -1393212,8 16159569,3
Datorii interne 51 -300000,0 -300000,0
Valori mobiliare de stat, cu excepția acțiunilor 513 -290000,0 -290000,0
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară 5131
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri 5134 -290000,0 -290000,0
Garanții de stat interne 514 -10000,0 -10000,0
Garanții de stat interne 5141 -10000,0 -10000,0
Împrumuturi externe 59 17852782,1 -1393212,8 16459569,3
Împrumuturi externe 595 17852782,1 -1393212,8 16459569,3
Primirea împrumuturilor externe 20513712,2 -1563139,4 18950572,8
Rambursarea împrumuturilor externe -2660930,1 169926,6 -2491003,5
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 5992595,3 -2061529,5 3931065,8

1
Tabelul nr. 4
la Nota informativă
Propuneri de modificare a Anexei nr. 3
„Bugetele autorităților finanțate de la bugetul de stat”
3.1. Cheltuieli
(mii lei)
Aprobat
Propuneri de
(modificat Modificat
Denumirea Cod modificare
prin Legea
(+,-)
nr.112/2022)
Secretariatul Parlamentului 0101
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 176220,0 -4826,5 171393,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 176220,0 -4826,5 171393,5
Activitatea Parlamentului 0101 176220,0 -4826,5 171393,5
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 34014,5 228,1 34242,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 34014,5 228,1 34242,6
Activitatea Președintelui Republicii Moldova 0201 34014,5 228,1 34242,6
Curtea Constituțională 0103
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 23517,3 117,5 23634,8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 23517,3 117,5 23634,8
Jurisdicție constituțională 0401 23517,3 117,5 23634,8
Curtea de Conturi 0104
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 51840,9 1078,7 52919,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 51840,9 1078,7 52919,6
Auditul extern al finanțelor publice 0510 51840,9 1078,7 52919,6
Cancelaria de Stat 0201
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 708632,5 -168256,7 540375,8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 529666,1 -99582,9 430083,2
Exercitarea guvernării 0301 74563,9 489,6 75053,5
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 159625,1 6445,5 166070,6
e-Transformare a Guvernării 0303 292025,5 -106649,0 185376,5
Susținerea diasporei 2403 3451,6 131,0 3582,6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 163268,0 -63268,0 100000,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 163268,0 -63268,0 100000,0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 15698,4 -5405,8 10292,6
Învățământ superior 8810 14663,1 -4978,7 9684,4
Perfecționarea cadrelor 8812 1035,3 -427,1 608,2
Ministerul Finanțelor 0203
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1565512,6 -30459,6 1535053,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1565512,6 -30459,6 1535053,0
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 137363,4 -4873,9 132489,5
Administrarea veniturilor publice 0502 1392008,0 -25970,4 1366037,6
Inspecția financiară 0504 29329,4 424,7 29754,1
Administrarea achizițiilor publice 0508 6811,8 -40,0 6771,8
Ministerul Justiției 0204
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 975996,0 -15982,4 960013,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 22219,9 5450,7 27670,6
Servicii de arhivă 1203 22219,9 5450,7 27670,6
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 953776,1 -21433,1 932343,0
Politici și management în domeniul justiției 4001 39392,2 -5443,1 33949,1
Apărarea drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 4008 76856,1 15787,5 92643,6
Expertiză legală 4009 13861,5 847,2 14708,7

1
Aprobat
Propuneri de
(modificat Modificat
Denumirea Cod modificare
prin Legea
(+,-)
nr.112/2022)
Sistem integrat de informare juridică 4010 8911,0 47,8 8958,8
Administrare judecătorească 4015 24412,3 -8567,8 15844,5
Asigurarea măsurilor alternative de detenție 4016 60031,4 85,7 60117,1
Sistemul penitenciar 4302 730311,6 -24190,4 706121,2
Ministerul Afacerilor Interne 0205
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3962844,8 28091,7 3990936,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 336364,8 -5115,9 331248,9
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 280,0 280,0
Politici și management al rezervelor materiale ale statului 2701 15084,8 -328,9 14755,9
Rezerve materiale ale statului 2702 311500,0 -2930,0 308570,0
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului 2703 9500,0 -1857,0 7643,0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3387000,8 28571,1 3415571,9
Politici și management în domeniul afacerilor interne 3501 31088,5 1575,9 32664,4
Ordine și siguranță publică 3502 1631375,4 61480,5 1692855,9
Migrație și azil 3503 45055,1 2790,1 47845,2
Trupe de carabinieri 3504 235346,3 8321,8 243668,1
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 214867,9 3913,7 218781,6
Managementul frontierei 3506 657070,1 13589,0 670659,1
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 1561,0 641,9 2202,9
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 570636,5 -63741,8 506894,7
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5423,6 52,8 5476,4
Managementul deșeurilor radioactive 7006 5423,6 52,8 5476,4
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 120657,6 68,1 120725,7
Asistență medicală primară 8005 43359,6 3717,0 47076,6
Asistență medicală spitalicească 8010 77298,0 -3648,9 73649,1
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 113062,1 4515,6 117577,7
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 18875,7 202,3 19078,0
Învățământ superior 8810 85360,1 4184,7 89544,8
Perfecționarea cadrelor 8812 8826,3 128,6 8954,9
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 335,9 335,9
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 335,9 335,9
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 652175,9 -5878,7 646297,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 652175,9 -5878,7 646297,2
Politici și management în domeniul relațiilor externe 0601 43760,6 1161,8 44922,4
Promovarea intereselor naționale prin intermediul instituțiilor serviciului
0602 608415,3 -7040,5 601374,8
diplomatic
Ministerul Apărării 0207
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1032608,5 14569,9 1047178,4
Apărare națională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 884084,0 12666,7 896750,7
Politici și management în domeniul apărării 3101 18442,5 1103,4 19545,9
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 443659,9 6451,4 450111,3
Forțele Armatei Națíonale 3106 421981,6 5111,9 427093,5
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 110727,5 1471,5 112199,0
Asistență medicală primară 8005 20522,2 586,7 21108,9
Asistență medicală spitalicească 8010 90205,3 884,8 91090,1
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 37346,1 431,7 37777,8
Învățământ superior 8810 37346,1 431,7 37777,8
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 450,9 450,9
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 450,9 450,9
Ministerul Economiei 0222

2
Aprobat
Propuneri de
(modificat Modificat
Denumirea Cod modificare
prin Legea
(+,-)
nr.112/2022)
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 419906,0 407317,7 827223,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 419906,0 407317,7 827223,7
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a
5001 15859,2 333,2 16192,4
economiei
Promovarea exporturilor 5002 28282,7 205080,0 233362,7
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 340082,6 200000,0 540082,6
Protecția drepturilor consumatorilor 5008 14481,0 1034,5 15515,5
Dezvoltarea sistemului național de standardizare 6802 5300,0 5300,0
Dezvoltarea sistemului național de metrologie 6804 12900,5 870,0 13770,5
Dezvoltarea sistemului național de acreditare 6805 3000,0 3000,0
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 5602446,6 597721,9 6200168,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4967933,3 360141,4 5328074,7
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 15190,4 -0,1 15190,3
Securitate industrială 5011 27386,6 381,0 27767,6
Tehnologii informaţionale în sistemul de alertă 5019 68527,7 7987,0 76514,7
Politici și management în sectorul energetic 5801 13849,7 -933,2 12916,5
Rețele și conducte de gaz 5802 914,0 -150,5 763,5
Rețele electrice 5803 349138,6 -96616,1 252522,5
Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 151401,0 -84186,2 67214,8
Rețele termice 5805 3913,7 3913,7
Politici și management în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale 6101 623117,2 -595541,5 27575,7
Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 15604,2 15604,2
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 6105 20046,9 7483,1 27530,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 3433252,0 1103109,7 4536361,7
Dezvoltarea transportului naval 6403 20772,3 -1019,1 19753,2
Dezvoltarea transportului auto 6404 94673,1 -39961,6 54711,5
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 7444,0 745,0 8189,0
Dezvoltarea transportului aerian 6406 63457,3 0,8 63458,1
Dezvoltarea turismului 6602 59244,6 58843,1 118087,7
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 549388,5 278747,4 828135,9
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 55518,1 225778,4 281296,5
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 484801,7 -19003,6 465798,1
Construcția locuințelor 7504 9068,7 9068,7
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 85124,8 -41166,9 43957,9
Educație timpurie 8802 33898,5 -12674,5 21224,0
Învățământ primar 8803 8010,0 -8010,0
Învățământ gimnazial 8804 10043,0 -10030,0 13,0
Învățământ liceal 8806 33173,3 -10452,4 22720,9
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2590170,6 203037,9 2793208,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 120,0 120,0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 120,0 120,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2410940,7 228035,4 2638976,1
Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare 5101 19734,4 580,3 20314,7
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură 5102 482597,3 211831,8 694429,1
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 7600,0 7600,0
Dezvoltarea viticulturii și vinificației 5104 42631,8 123,8 42755,6
Subvenționarea producătorilor agricoli 5105 1751457,5 526,9 1751984,4
Securitate alimentară 5106 300,0 300,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 96619,7 14972,6 111592,3
„Biotehnologie”
Conservarea și sporirea fertilității solurilor 6903 10000,0 10000,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1361,9 1361,9
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 1361,9 1361,9
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 177748,0 -24997,5 152750,5

3
Aprobat
Propuneri de
(modificat Modificat
Denumirea Cod modificare
prin Legea
(+,-)
nr.112/2022)
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 109589,6 2914,7 112504,3
Învățământ superior 8810 67483,7 -27922,2 39561,5
Servicii generale în educație 8813 674,7 10,0 684,7
Ministerul Mediului 0225
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 694557,1 -103167,7 591389,4
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 110521,1 2671,8 113192,9
Sisteme de irigare și desecare 5108 10422,5 10422,5
Managementul în domeniul sectorului forestier 5401 6197,6 774,3 6971,9
Amenajarea, regenerarea, extinderea şi protecția fondului forestier
5402 86910,3 -5142,4 81767,9
naţional
Dezvoltarea ariilor naturale protejate de stat 5404 6900,0 6900,0
Reglementare și control al extracției resurselor minerale utile 5902 3209,7 139,9 3349,6
Explorarea subsolului 5903 3781,0 3781,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 444508,5 -105889,5 338619,0
Schimbări climatice - predicţii, prognoze şi avertizări 5010 32527,9 949,6 33477,5
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 45977,4 347,1 46324,5
Managementul integrat al deșeurilor și al substanțelor chimice 7002 186205,7 -100399,0 85806,7
Controlul şi supravegherea respectării legislaţiei de mediu 7003 45241,3 1218,3 46459,6
Protecţia şi gestionarea resurselor de apă, a inundaţiilor şi secetelor 7004 110757,9 118,6 110876,5
Protecția și conservarea biodiversității 7005 15080,3 -6565,0 8515,3
Radioprotecţie, securitate nucleară şi chimică 7008 2687,0 35,8 2722,8
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 6031,0 -1594,9 4436,1
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 139527,5 50,0 139577,5
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 139527,5 50,0 139577,5
Ministerul Educației și Cercetării 0226
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2807758,0 -27266,1 2780491,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 143637,3 -3911,6 139725,7
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică „Patrimoniul național și
0807 43629,0 -138,1 43490,9
dezvoltarea societății”
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică „Materiale,
1602 215,4 215,4
tehnologii și produse inovative”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică „Patrimoniul
1606 31856,8 -4137,3 27719,5
național și dezvoltarea societății”
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 29378,7 266,7 29645,4
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de
stat
1366,5 266,7 1633,2
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 37881,4 97,1 37978,5
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 676,0 676,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 119370,1 1377,9 120748,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică „Materiale, 5007 79149,1 -413,9 78735,2
tehnologii și produse inovative”
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 39085,1 1791,8 40876,9
„Biotehnologie”

Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția strategică


5807 1135,9 1135,9
„Eficiența, energetica și valorificarea surselor regenerabile de energie”

Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 99168,2 4767,2 103935,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 99168,2 4767,2 103935,4
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1598,4 1598,4

Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor


8007 1598,4 1598,4
medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicină”

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08


Cheltuieli și active nefinanciare, total 184705,3 3917,8 188623,1
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 3838,6 3838,6
Sport 8602 164762,5 3917,8 168680,3
Tineret 8603 16104,2 16104,2

4
Aprobat
Propuneri de
(modificat Modificat
Denumirea Cod modificare
prin Legea
(+,-)
nr.112/2022)
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2259278,7 -33417,4 2225861,3
Politici și management în domeniul educației și cercetării 8801 106023,1 3176,9 109200,0
Învățământ gimnazial 8804 12771,2 77,6 12848,8
Învățământ special 8805 29862,5 -7410,7 22451,8
Învățământ liceal 8806 157810,1 2895,0 160705,1
Învățământ profesional-tehnic secundar 8808 519973,9 17440,5 537414,4
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 426858,0 13630,6 440488,6
Învățământ superior 8810 826336,9 -12987,8 813349,1
Perfecționarea cadrelor 8812 18435,1 -2316,5 16118,6
Servicii generale în educație 8813 20147,8 2426,1 22573,9
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 34195,2 1647,6 35842,8
Curriculum 8815 86131,3 -52195,1 33936,2
Asigurarea calității în învățământ 8816 20733,6 198,4 20932,0
Ministerul Culturii 0227
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 475427,2 16845,9 492273,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5800,0 4176,2 9976,2
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică „Patrimoniul național și
0807 5800,0 5800,0
dezvoltarea societății”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică „Patrimoniul
1606 3909,5 3909,5
național și dezvoltarea societății”
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 266,7 266,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4500,0 -1500,0 3000,0
Dezvoltarea turismului 6602 4500,0 -1500,0 3000,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 465127,2 3619,8 468747,0
Politici și management în domeniul culturii 8501 14592,2 -1030,0 13562,2
Dezvoltarea culturii 8502 314954,9 20669,4 335624,3
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 116079,3 -15727,7 100351,6
Susținerea culturii scrise 8504 7409,4 7409,4
Susținerea cinematografiei 8510 12091,4 -291,9 11799,5
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10549,9 10549,9
Învățământ superior 8810 10549,9 10549,9
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2364088,1 672697,9 3036786,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 64193,0 1607,5 65800,5
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 64193,0 1607,5 65800,5
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2299895,1 671090,4 2970985,5
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 20798,3 1849,3 22647,6
Protecția persoanelor în etate 9004 195647,7 9423,8 205071,5
Protecția familiei și copilului 9006 71097,5 6448,6 77546,1
Protecția șomerilor 9008 42697,0 -437,2 42259,8
Protecția socială a persoanelor cu dizabilități 9010 182564,5 -1016,3 181548,2
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 155551,0 153315,6 308866,6
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 10251,5 621,2 10872,7
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 1615747,1 500885,4 2116632,5
Susținerea activităților sistemului de protecție socială 9020 5540,5 5540,5
Ministerul Sănătății 0229
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3033554,6 -899317,4 2134237,2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2681158,0 -899402,8 1781755,2
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii 8001 21194,9 122,5 21317,4
Sănătate publică 8004 262824,7 3621,7 266446,4
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 8006 9159,8 104,9 9264,7
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 7397,2 171,0 7568,2
medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicina”

Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 200884,7 129,4 201014,1


Medicină legală 8014 57211,5 3459,1 60670,6
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 566450,1 -8581,0 557869,1

5
Aprobat
Propuneri de
(modificat Modificat
Denumirea Cod modificare
prin Legea
(+,-)
nr.112/2022)
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de
stat
1322,5 1322,5
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 1556035,1 -898430,4 657604,7
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 323679,6 85,4 323765,0
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 93135,3 2600,3 95735,6
Învățământ superior 8810 154927,6 2432,6 157360,2
Învățământ postuniversitar 8811 65156,3 65156,3
Perfecționarea cadrelor 8812 10074,2 -4947,5 5126,7
Servicii generale în educație 8813 386,2 386,2
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 28717,0 28717,0
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 28717,0 28717,0
Biroul Național de Statistică 0241
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 113387,5 3697,0 117084,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 113387,5 3697,0 117084,5
Politici și management în domeniul statisticii 1201 47886,7 1691,3 49578,0
Lucrări statistice 1202 63100,8 2005,7 65106,5
Desfășurarea recensămintelor 1204 2400,0 2400,0
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 35374,7 -5618,0 29756,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35374,7 -5618,0 29756,7
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului 6901 6597,0 82,0 6679,0
Dezvoltarea relațiilor funciare și a cadastrului 6902 8930,0 8930,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 5200,0 -1700,0 3500,0
Geodezie, cartografie și geoinformatică 6905 14647,7 -4000,0 10647,7
Agenția Relații Interetnice 0243
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4471,8 100,4 4572,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4471,8 100,4 4572,2
Politici și management în domeniul minorităților naționale 2401 4021,8 100,4 4122,2
Relații interetnice 2402 450,0 450,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 41167,3 194,0 41361,3
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 41167,3 194,0 41361,3
Management al medicamentelor și dispozitivelor medicale 8016 41167,3 194,0 41361,3
Agenția Proprietății Publice 0249
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 50103,7 34720,2 84823,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 50103,7 34720,2 84823,9
Administrarea patrimoniului de stat 5009 50103,7 34720,2 84823,9
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 106187,2 1717,3 107904,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 30746,7 1717,3 32464,0
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică „Patrimoniul național și
0807 12588,7 1384,0 13972,7
dezvoltarea societății”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
1606 3727,3 526,3 4253,6
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 9700,2 -193,0 9507,2
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 1350,0 1350,0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 3380,5 3380,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 33526,9 33526,9
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică „Materiale, 5007 22524,8 22524,8
tehnologii și produse inovative”

6
Aprobat
Propuneri de
(modificat Modificat
Denumirea Cod modificare
prin Legea
(+,-)
nr.112/2022)
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 11002,1 11002,1
„Biotehnologie”
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6632,9 6632,9
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 6632,9 6632,9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35280,7 35280,7
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 35280,7 35280,7
medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicină”

Agenția de Investiții 0251


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 18310,5 1447,7 19758,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 18310,5 1447,7 19758,2
Promovarea exporturilor 5002 12406,8 1400,0 13806,8
Promovarea investiților 5016 5903,7 47,7 5951,4
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 0252
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 54391,4 31,3 54422,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 54391,4 31,3 54422,7
Proprietate intelectuală 5017 54391,4 31,3 54422,7
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 251710,9 3319,8 255030,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 251710,9 3319,8 255030,7
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 400,0 400,0
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 42812,7 42812,7
Securitate alimentară 5106 208498,2 3319,8 211818,0
Agenția Națională Antidoping 0277
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3637,9 10,7 3648,6
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3637,9 10,7 3648,6
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 3637,9 10,7 3648,6
Centrul Serviciului Civil 0279
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1793,8 18,6 1812,4
Apărare naţională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1793,8 18,6 1812,4
Serviciul civil de alternativă 3105 1793,8 18,6 1812,4
Consiliul Superior al Magistraturii 0301
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 489387,7 9231,1 498618,8
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 489387,7 9231,1 498618,8
Organizarea sistemului judecătoresc 4002 18372,4 86,5 18458,9
Înfăptuirea justiției 4018 471015,3 9144,6 480159,9
Consiliul Superior al Procurorilor 0302
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 15277,4 70,7 15348,1
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 15277,4 70,7 15348,1
Organizarea activităţii sistemului Procuraturii 4019 15277,4 70,7 15348,1
Procuratura Generală 0303
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 385379,0 7178,5 392557,5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 385379,0 7178,5 392557,5
Implementarea politicii penale a statului 4006 385379,0 7178,5 392557,5
Oficiul Avocatului Poporului 0401
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 19714,7 2333,8 22048,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19714,7 2333,8 22048,5

7
Aprobat
Propuneri de
(modificat Modificat
Denumirea Cod modificare
prin Legea
(+,-)
nr.112/2022)
Respectarea drepturilor și libertăților omului 0402 19714,7 2333,8 22048,5
Comisia Electorală Centrală 0402
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 67547,1 12284,2 79831,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 67547,1 12284,2 79831,3
Sistemul electoral 2202 67547,1 12284,2 79831,3
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 10022,6 98,0 10120,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10022,6 98,0 10120,6
Protecția datelor personale 1503 10022,6 98,0 10120,6
Consiliul Audiovizualului 0404
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12680,7 96,2 12776,9
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12680,7 96,2 12776,9
Asigurarea controlului asupra instituțiilor din domeniul audiovizualului 8509 12680,7 96,2 12776,9

Consiliul Concurenței 0405


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 38515,3 256,0 38771,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 38515,3 256,0 38771,3
Protecția concurenței 5005 38515,3 256,0 38771,3
Serviciul de Informații și Securitate 0406
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 407298,3 1594,5 408892,8
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 396587,4 1594,5 398181,9
Politici și management în domeniul securității naționale 3601 344043,2 594,5 344637,7
Asigurarea securității de stat 3602 52544,2 1000,0 53544,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10710,9 10710,9
Sistemul de curierat 6502 10710,9 10710,9
Autoritatea Națională de Integritate 0407
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 21166,2 1,7 21167,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 21166,2 1,7 21167,9
Controlul averii, intereselor personale, regimului juridic al conflictelor de
0702 21166,2 1,7 21167,9
interese, incompatibilităţilor şi restricţiilor
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 188916,1 1573,0 190489,1
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 188916,1 1573,0 190489,1
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 2892,9 2892,9
Asigurarea securității de stat 3602 186023,2 1573,0 187596,2
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
0409
asigurarea egalității
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 5797,7 44,7 5842,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5797,7 44,7 5842,4
Protecția împotriva discriminării 0403 5797,7 44,7 5842,4
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 7872,7 679,3 8552,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 7872,7 679,3 8552,0
Administrarea achizițiilor publice 0508 7872,7 679,3 8552,0
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12662,3 1038,0 13700,3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12662,3 1038,0 13700,3

8
Aprobat
Propuneri de
(modificat Modificat
Denumirea Cod modificare
prin Legea
(+,-)
nr.112/2022)

Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 4803 12662,3 1038,0 13700,3

Centrul Național Anticorupție 0412


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 134215,3 5181,5 139396,8
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 134215,3 5181,5 139396,8
Prevenire, cercetare și combaterea contravențiilor corupționale 4802 134215,3 5181,5 139396,8
Academia de Științe a Moldovei 0501
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 25222,7 -345,4 24877,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 25222,7 -345,4 24877,3
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 10261,8 166,2 10428,0
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de
stat
99,0 99,0
Servicii de suport pentru sfera științei și inovării 1907 14960,9 -511,6 14449,3
Institutul Național al Justiției 0502
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 20708,1 171,8 20879,9
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 20708,1 171,8 20879,9
Instruire inițială și continuă în domeniul justiției 4012 20708,1 171,8 20879,9
Instituția publică națională a audiovizualului Compania
0503
"Teleradio-Moldova"
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 137349,2 137349,2
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 137349,2 137349,2
Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 137349,2 137349,2
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 25533,6 3166,9 28700,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 25533,6 3166,9 28700,5
Sisteme de irigare și desecare 5108 25533,6 3166,9 28700,5
Acțiuni generale 0799
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 42213185,4 2358270,7 44571456,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 8116439,8 1115107,1 9231546,9
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 21936,0 20613,8 42549,8
Cooperare externă 0604 62401,0 62401,0
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 2330000,0 670000,0 3000000,0
Reintegrarea țării 0803 15000,0 15000,0
Acțiuni cu caracter general 0808 761113,2 536800,0 1297913,2
Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților financiare 1101 1869070,1 1869070,1
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 630,0 630,0
Raporturi interbugetare de compensare 1103 225229,9 225229,9
Datoria de stat internă 1701 2255100,0 -146000,0 2109100,0
Datoria de stat externă 1702 575959,6 33693,3 609652,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1424651,6 1424651,6
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 10000,0 10000,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 1414651,6 1414651,6
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6095217,9 6095217,9
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 150648,1 150648,1
8019 23287,9 23287,9
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii
Asigurarea obligatorie de asistență medicală din partea statului 8020 5921281,9 5921281,9
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 288176,2 2599,6 290775,8
Tineret 8603 1500,0 1500,0
Asigurarea de către stat a școlilor sportive la nivel local 8604 286676,2 2599,6 289275,8

9
Aprobat
Propuneri de
(modificat Modificat
Denumirea Cod modificare
prin Legea
(+,-)
nr.112/2022)
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 11381630,0 153148,1 11534778,1
Asigurarea de către stat a învățământului la nivel local 8817 11381630,0 153148,1 11534778,1
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 14907069,9 1087415,9 15994485,8
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 80205,0 22995,0 103200,0
Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 9011 224724,6 948143,4 1172868,0
Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale cetățenilor în
Banca de Economii
9014 86000,0 86000,0
Protecția socială a persoanelor în situații de risc 9015 8933618,7 376747,8 9310366,5
Susținerea sistemului public de asigurări sociale 9016 5048760,9 -232298,2 4816462,7
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 6420,0 6420,0
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale
pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și 9030 117826,2 117826,2
din satul Varnița din raionul Anenii Noi

Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la nivel local 9032 406672,5 -28172,1 378500,4

Protecţie socială în contextul pandemiei COVID-19 9033 2842,0 2842,0

TOTAL 72087472,0 3128849,6 75216321,6

10
3.2. Resurse
mii lei
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv: inclusiv: inclusiv:
resurse ale
Denumirea Cod resurse ale resurse ale
Total Total Total proiectelor
resurse venituri proiectelor resurse venituri proiectelor venituri
resurse generale finanțate din
generale colectate finanțate din generale colectate finanțate din colectate
surse
surse externe surse externe
externe
Secretariatul Parlamentului 0101 176220,0 175460,0 760,0 -4826,5 -4946,5 120,0 171393,5 170513,5 880,0
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 34014,5 33714,5 300,0 228,1 228,1 34242,6 33942,6 300,0
Curtea Constituțională 0103 23517,3 23517,3 117,5 117,5 23634,8 23634,8
Curtea de Conturi 0104 51840,9 51840,9 1078,7 1078,7 52919,6 52919,6
Cancelaria de Stat 0201 708632,5 303600,0 56900,5 348132,0 -168256,7 -2452,1 600,0 -166404,6 540375,8 301147,9 57500,5 181727,4
Ministerul Finanțelor 0203 1565512,6 1471197,4 21059,0 73256,2 -30459,6 -24987,4 -2100,0 -3372,2 1535053,0 1446210,0 18959,0 69884,0
Ministerul Justiției 975996,0 908234,5 13763,0 53998,5 -15982,4 34423,2 713,2 -51118,8 960013,6 942657,7 14476,2 2879,7
0204
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 1322,5 1322,5 1322,5 1322,5
Ministerul Afacerilor Interne 0205 3962844,8 3613435,5 96442,1 252967,2 28091,7 126576,3 1503,7 -99988,3 3990936,5 3740011,8 97945,8 152978,9
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 652175,9 624597,8 27578,1 -5878,7 2317,7 -8196,4 646297,2 626915,5 19381,7
Ministerul Apărării 0207 1032608,5 990878,1 31342,6 10387,8 14569,9 13919,9 650,0 1047178,4 1004798,0 31992,6 10387,8
Ministerul Economiei 0222 419906,0 392829,7 27076,3 407317,7 202617,7 204700,0 827223,7 595447,4 231776,3
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale 0223 5602446,6 3024708,2 74760,0 2502978,4 597721,9 265440,9 -65,5 332346,5 6200168,5 3290149,1 74694,5 2835324,9
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 0224 2590170,6 2192931,6 73045,1 324193,9 203037,9 -16689,5 8597,3 211130,1 2793208,5 2176242,1 81642,4 535324,0
Ministerul Mediului 0225 694557,1 553080,6 9290,0 132186,5 -103167,7 5653,6 -2500,0 -106321,3 591389,4 558734,2 6790,0 25865,2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 2807758,0 2499247,3 46576,0 261934,7 -27266,1 20811,2 258,9 -48336,2 2780491,9 2520058,5 46834,9 213598,5
0226
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 99,0 99,0 99,0 99,0
Ministerul Culturii 475427,2 456495,9 9097,0 9834,3 16845,9 25297,3 367,0 -8818,4 492273,1 481793,2 9464,0 1015,9
0227
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 266,7 266,7 266,7 266,7
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 0228 2364088,1 2206057,9 156500,8 1529,4 672697,9 520223,2 25427,9 127046,8 3036786,0 2726281,1 181928,7 128576,2
Ministerul Sănătății 0229 3033554,6 1411221,9 103555,3 1518777,4 -899317,4 20581,4 3879,1 -923777,9 2134237,2 1431803,3 107434,4 594999,5
Biroul Național de Statistică 0241 113387,5 110084,3 2400,0 903,2 3697,0 2194,7 1200,0 302,3 117084,5 112279,0 3600,0 1205,5
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 35374,7 35224,7 150,0 -5618,0 -5618,0 29756,7 29606,7 150,0
Agenția Relații Interetnice 0243 4471,8 4071,8 400,0 100,4 30,4 70,0 4572,2 4102,2 470,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 41167,3 811,3 40356,0 194,0 -617,3 811,3 41361,3 194,0 41167,3
Agenția Proprietății Publice 0249 50103,7 50103,7 34720,2 32800,2 1920,0 84823,9 82903,9 1920,0
Agenía Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 106187,2 103070,5 100,0 3016,7 1717,3 1976,8 -259,5 107904,5 105047,3 100,0 2757,2
0250
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 1366,5 1366,5 1366,5 1366,5
Agenția de Investiții 0251 18310,5 18310,5 1447,7 247,7 1200,0 19758,2 18558,2 1200,0
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 54391,4 3114,7 51126,7 150,0 31,3 31,3 54422,7 3146,0 51126,7 150,0
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 251710,9 203710,9 48000,0 3319,8 3242,2 77,6 255030,7 206953,1 48000,0 77,6
Agenția Națională Antidoping 0277 3637,9 3599,9 38,0 10,7 10,7 3648,6 3610,6 38,0
Centrul Serviciului Civil 0279 1793,8 1793,8 18,6 18,6 1812,4 1812,4
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 489387,7 488437,7 950,0 9231,1 9231,1 498618,8 497668,8 950,0
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 15277,4 15277,4 70,7 70,7 15348,1 15348,1
Procuratura Generală 0303 385379,0 380499,0 4880,0 7178,5 7178,5 392557,5 387677,5 4880,0
Oficiul Avocatului Poporului 0401 19714,7 18609,7 1105,0 2333,8 133,8 2200,0 22048,5 18743,5 3305,0
Comisia Electorală Centrală 0402 67547,1 66520,0 358,1 669,0 12284,2 12275,2 9,0 79831,3 78795,2 367,1 669,0
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 10022,6 10022,6 98,0 98,0 10120,6 10120,6
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 0404 12680,7 12670,7 10,0 96,2 96,2 12776,9 12766,9 10,0
Consiliul Concurenței 0405 38515,3 38065,3 450,0 256,0 179,6 76,4 38771,3 38244,9 526,4
Serviciul de Informații și Securitate 0406 407298,3 400748,3 6550,0 1594,5 1594,5 408892,8 402342,8 6550,0
Autoritatea Națională de Integritate 0407 21166,2 21166,2 1,7 1,7 21167,9 21167,9
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 188916,1 184378,0 1645,2 2892,9 1573,0 808,0 765,0 190489,1 185186,0 1645,2 3657,9
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 0409 5797,7 5797,7 44,7 44,7 5842,4 5842,4
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 7872,7 7872,7 679,3 679,3 8552,0 8552,0

1
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv: inclusiv: inclusiv:
resurse ale
Denumirea Cod resurse ale resurse ale
Total Total Total proiectelor
resurse venituri proiectelor resurse venituri proiectelor venituri
resurse generale finanțate din
generale colectate finanțate din generale colectate finanțate din colectate
surse
surse externe surse externe
externe
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 12662,3 12662,3 1038,0 1038,0 13700,3 13700,3
Centrul Național Anticorupție 0412 134215,3 133115,3 1100,0 5181,5 4810,0 371,5 139396,8 137925,3 1471,5
Academia de Științe a Moldovei 0501 25222,7 19171,8 5240,0 810,9 -345,4 -376,9 31,5 24877,3 18794,9 5240,0 842,4
Institutul Național al Justiției 0502 20708,1 20503,6 204,5 171,8 171,8 20879,9 20675,4 204,5
Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" 0503
137349,2 137349,2
137349,2 137349,2
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505 25533,6 25533,6 3166,9 3166,9 28700,5 28700,5
Acțiuni generale 0799 42213185,4 42213185,4 2358270,7 2358270,7 44571456,1 44571456,1
TOTAL 72087472,0 65652998,1 886033,0 5548440,9 3128849,6 3620833,4 35913,4 -527897,2 75216321,6 69273831,5 921946,4 5020543,7

2
Tabelul nr.5
la Nota informativă

Propuneri de modificare a Anexei nr. 4


„Cheltuielile bugetului de stat conform clasificației funcționale”
mii lei
Propuneri de
Aprobat
Denumirea Cod modificare Modificat
(modificat)
(+;-)
Servicii de stat cu destinatie generală 01 11962013,3 996727,4 12958740,7
Autorități legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri externe 011 2680882,7 -16218,6 2664664,1
Servicii generale 013 641054,7 -90085,4 550969,3
Cercetări științifice fundamentale 014 142323,5 123,9 142447,4
Cercetări științifice aplicate legate de servicii de stat cu destinație generală 015 62017,7 1245,9 63263,6
Servicii de stat cu destinație generală neatribuite la alte grupe 016 3509745,1 1213968,3 4723713,4
Serviciul datoriei 017 2831059,6 -112306,7 2718752,9
Raporturi între nivelele administrației publice 018 2094930,0 2094930,0
Apărare națională 02 885877,8 12685,3 898563,1
Forțe de apărare națională 021 421981,6 5111,9 427093,5
Alte servicii în domeniul apărării neatribuite la alte grupe 025 463896,2 7573,4 471469,6
Ordine publică și securitate națională 03 5983910,2 33177,1 6017087,3
Afaceri interne 031 3366325,4 93262,6 3459588,0
Servicii de protecție civilă si situații excepționale 032 570636,5 -63741,8 506894,7
Justiție 033 1134216,7 19409,4 1153626,1
Sistemul penitenciar 034 730311,6 -24190,4 706121,2
Cercetări științifice aplicate în domeniul ordinii publice și securității
naționale 035 4453,9 641,9 5095,8
Alte servicii în domeniul ordinii publice și securității naționale
036 177966,1 7795,4 185761,5
neatribuite la alte grupe
Servicii în domeniul economiei 04 10203461,7 973707,6 11177169,3
Servicii economice generale, comerciale și în domeniul forței de muncă 041 541366,6 176875,4 718242,0
Agricultură, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă și gospodărie de
vânătoare 042 2695095,9 222081,4 2917177,3
Combustibil și energie 043 519217,0 -181886,0 337331,0
Minerit, industrie și construcții 044 645712,1 -595401,6 50310,5
Transport 045 5034250,3 1062874,8 6097125,1
Comunicații 046 79238,6 7987,0 87225,6
Alte activități economice 047 439064,5 264826,1 703890,6
Cercetări științifice aplicate în domeniul economiei 048 249516,7 16350,5 265867,2
Protecția mediului 05 557095,1 -101069,5 456025,6
Colectarea și distrugerea deșeurilor 051 191629,3 -100346,2 91283,1
Protecție împotriva poluării mediului 053 155999,2 1336,9 157336,1
Protecție a biodiversității 054 15080,3 -6565,0 8515,3
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 055 107163,0 4767,2 111930,2
Alte servicii în domeniul protecției mediului neatribuite la alte grupe 056 87223,3 -262,4 86960,9
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06 688916,0 278797,4 967713,4
Gospodăria de locuințe 061 9068,7 9068,7
Dezvoltare comunală şi amenajare 062 55518,1 225778,4 281296,5
Aprovizionarea cu apă 063 624329,2 -18953,6 605375,6
Iluminarea străzilor 064 71972,6 71972,6
Ocrotirea sănătății 07 9085807,4 -897669,2 8188138,2
Produse, utilaje și echipament medical 071 41167,3 194,0 41361,3
Servicii de ambulator 072 73041,6 4408,6 77450,2
Servicii spitalicești 073 368388,0 -2634,7 365753,3
Servicii de sănătate publică 074 979922,9 -4959,3 974963,6
dintre care transferuri acordate între instituții în cadrul
bugetului de stat 1322,5 1322,5
Cercetări științifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătății 075 44276,3 171,0 44447,3
Alte servicii în domeniul sănătății neatribuite la alte grupe 076 7579011,3 -894848,8 6684162,5

1
Propuneri de
Aprobat
Denumirea Cod modificare Modificat
(modificat)
(+;-)
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08 1091676,5 10244,1 1101920,6
Servicii de sport, tineret și odihnă 081 469042,9 6517,4 475560,3
Servicii în domeniul culturii 082 443125,6 4649,8 447775,4
Servicii tele-radio și de presă 083 157439,3 96,2 157535,5
Alte servicii în domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei și cultelor
086 22068,7 -1019,3 21049,4
neatribuite la alte grupe
Învătământ 09 14393567,7 63743,1 14457310,8
Educație timpurie și învățământ primar 091 41908,5 -20684,5 21224,0
Învățământ secundar 092 243660,1 -24920,5 218739,6
Învățământ profesional tehnic 093 1168432,5 36788,4 1205220,9
Învățământ superior profesional 094 1251273,8 -28289,8 1222984,0
Învățământ nedefinit după nivel 095 11540327,4 95038,1 11635365,5
Servicii afiliate învățământului 096 21208,7 2436,1 23644,8
Alte servicii din domeniul învățământului neatribuite la alte grupe 098 126756,7 3375,3 130132,0
Protecție socială 10 17236468,8 1758506,3 18994975,1
Protecție în caz de boală sau incapacitate de muncă 101 182564,5 -1016,3 181548,2
Protecția persoanelor în etate 102 195647,7 9423,8 205071,5
Protecția familiei și a copiilor 104 71097,5 6448,6 77546,1
Protecție în caz de șomaj 105 42697,0 -437,2 42259,8
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 106 80205,0 22995,0 103200,0
Protecție împotriva excluziunii sociale 107 155551,0 153315,6 308866,6
Alte servicii în domeniul protecției sociale neatribuite la alte grupe 109 16508706,1 1567776,8 18076482,9
TOTAL 72087472,0 3128849,6 75216321,6

2
Tabelul nr. 6
la Nota informativă
Propuneri de modificare a Anexei nr. 5
„Volumul cheltuielilor de personal pe autorități bugetare”
mii lei
Aprobat (modificat Propuneri de
Denumirea Cod prin Legea modificare Modificat
nr.112/2022) (+;-)
Secretariatul Parlamentului 0101 124.249,0 -9.713,0 114.536,0
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 19.776,2 228,1 20.004,3
Curtea Constituțională 0103 16.057,8 117,5 16.175,3
Curtea de Conturi 0104 42.663,4 243,7 42.907,1
Cancelaria de Stat 0201 108.965,9 692,6 109.658,5
Ministerul Finanțelor 0203 1.028.549,2 2.059,4 1.030.608,6
Ministerul Justiției 0204 518.626,0 7.235,1 525.861,1
Ministerul Afacerilor Interne 0205 2.636.678,3 40.270,1 2.676.948,4
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 67.031,3 2.317,7 69.349,0
Ministerul Apărării 0207 624.953,6 8.987,9 633.941,5
Ministerul Economiei 0222 21.396,1 266,7 21.662,8
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223 123.605,6 5.408,1 129.013,7
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224 175.789,8 3.080,9 178.870,7
Ministerul Mediului 0225 106.206,6 1.403,2 107.609,8
Ministerul Educației și Cercetării 0226 472.219,3 -271,0 471.948,3
Ministerul Culturii 0227 96.441,9 4.813,7 101.255,6
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228 286.156,1 -50,9 286.105,2
Ministerul Sănătății 0229 458.615,5 3.006,8 461.622,3
Biroul Național de Statistică 0241 89.718,0 2.194,7 91.912,7
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 5.489,3 82,0 5.571,3
Agenția Relații Interetnice 0243 2.558,6 30,4 2.589,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 15.659,5 1.194,0 16.853,5
Agenția Proprietății Publice 0249 14.872,7 218,2 15.090,9
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250 5.171,2 66,5 5.237,7
Agenția de Investiții 0251 3.692,1 47,7 3.739,8
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 38.640,8 31,3 38.672,1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 161.186,9 2.278,0 163.464,9
Agenția Națională Antidoping 0277 1.491,1 10,7 1.501,8
Centrul Serviciului Civil 0279 1.398,2 18,6 1.416,8
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 406.598,6 3.346,2 409.944,8
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 7.703,0 70,7 7.773,7
Procuratura Generală 0303 320.033,8 937,6 320.971,4
Oficiul Avocatului Poporului 0401 10.630,0 133,8 10.763,8
Comisia Electorală Centrală 0402 12.691,7 214,4 12.906,1
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 7.842,6 98,0 7.940,6
Consiliul Audiovizualului 0404 8.693,7 96,2 8.789,9
Consiliul Concurenței 0405 19.289,9 256,0 19.545,9
Serviciul de Informații și Securitate 0406 273.174,5 1.594,5 274.769,0
Autoritatea Națională de Integritate 0407 14.976,8 1,7 14.978,5
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 153.588,6 8,0 153.596,6
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 0409 3.914,9 44,7 3.959,6
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 5.937,4 639,3 6.576,7
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 8.185,4 1.038,0 9.223,4
Centrul Naţional Anticorupţie 0412 107.662,2 107.662,2
Academia de Științe a Moldovei 0501 9.354,2 123,1 9.477,3
Institutul Național al Justiției 0502 12.615,7 171,8 12.787,5
Acțiuni generale 0799 710.200,0 -30.200,0 680.000,0
TOTAL 9.360.953,0 54.842,7 9.415.795,7
Tabelul nr.7
la Nota informativă

Propuneri de modificare a Anexei nr.6 „Cheltuielile pentru investiții capitale pe autorități bugetare”
mii lei
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv din contul: inclusiv din contul: inclusiv din contul:
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect resurselor resurselor proiectelor resurselor proiectelor
proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și finanţate din TOTAL generale și finanţate
finanţate din
veniturilor veniturilor surse veniturilor din surse
surse externe
colectate colectate externe colectate externe

TOTAL 2.761.890,7 327.046,4 2.434.844,3 419.680,7 -30.888,2 450.568,9 3.181.571,4 296.158,2 2.885.413,2

0201 Cancelaria de Stat 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0


0302 Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0
Reconstrucția clădirii administrative, str. Vlaicu Pârcălab nr. 45,
mun. Chișinău 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0

0203 Ministerul Finanţelor 65.375,8 32.661,3 32.714,5 10.643,7 11.128,6 -484,9 76.019,5 43.789,9 32.229,6
0501 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 9.136,3 9.136,3 -4.305,7 -4.305,7 4.830,6 4.830,6
Crearea Sistemului informațional „Statistica” 425,5 425,5 425,5 425,5
Crearea Sistemului informațional „Trezoreria”, unificat cu
Sistemul informațional „e-Docplat” 4.305,7 4.305,7 -4.305,7 -4.305,7
Crearea Sistemului informațional „Raportarea financiară a
autorităților bugetare” 3.040,7 3.040,7 3.040,7 3.040,7
Crearea Sistemului informațional „Certificarea auditorilor interni
în cadrul Sistemului informațional al Ministerului Finanțelor” 622,9 622,9 622,9 622,9
Crearea Sistemului informațional „Planificarea salarială în sectorul
bugetar” 741,5 741,5 741,5 741,5
0502 Administrarea veniturilor publice 56.239,5 23.525,0 32.714,5 14.949,4 15.434,3 -484,9 71.188,9 38.959,3 32.229,6
Construcția blocurilor sanitare la 23 de posturi vamale 3.976,0 3.976,0 -3.976,0 -3.976,0
Construcția infrastructurii Punctului de trecere a frontierei de stat
Leova-Bumbăta 5.406,0 5.406,0 5.406,0 5.406,0
Crearea Sistemului informațional al Serviciului Vamal
„Managementul riscurilor” 188,5 188,5 188,5 188,5
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea posturilor vamale de la
frontiera moldo-română”, inclusiv: 52.263,5 19.549,0 32.714,5 13.330,9 13.815,8 -484,9 65.594,4 33.364,8 32.229,6

1
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv din contul: inclusiv din contul: inclusiv din contul:
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect resurselor resurselor proiectelor resurselor proiectelor
proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și finanţate din TOTAL generale și finanţate
finanţate din
veniturilor veniturilor surse veniturilor din surse
surse externe
colectate colectate externe colectate externe
Modernizarea infrastructurii Biroului vamal Leuşeni, r.
Hâncești 10.933,3 3.519,1 7.414,2 10.933,3 3.519,1 7.414,2
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Giurgiulești, r.
Cahul
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Sculeni, r. 484,9 484,9 -484,9 -484,9
Ungheni 40.845,3 16.029,9 24.815,4 13.815,8 13.815,8 54.661,1 29.845,7 24.815,4

0204 Ministerul Justiţiei 118.446,0 68.000,0 50.446,0 -74.981,0 -24.535,0 -50.446,0 43.465,0 43.465,0
4015 Administrare judecătorească 13.000,0 13.000,0 -8.600,0 -8.600,0 4.400,0 4.400,0
Construcția sediului Judecătoriei Cahul 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0
Construcția sediului Judecătoriei Căușeni 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0
Construcția sediului Judecătoriei Edineț 2.300,0 2.300,0 -2.300,0 -2.300,0
Construcția sediului Judecătoriei Hâncești 2.700,0 2.700,0 -2.700,0 -2.700,0
Construcția sediului Judecătoriei Orhei 3.600,0 3.600,0 -3.600,0 -3.600,0
4302 Sistemul penitenciar 105.446,0 55.000,0 50.446,0 -66.381,0 -15.935,0 -50.446,0 39.065,0 39.065,0
Construcția casei de arest din municipiul Bălţi 25.000,0 25.000,0 -11.075,9 -11.075,9 13.924,1 13.924,1
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 5, mun. Cahul 10.000,0 10.000,0 -9.000,0 -9.000,0 1.000,0 1.000,0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr. 7, s.
Rusca, r. Hâncești 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr. 10, s.
Goian, mun. Chișinău 10.000,0 10.000,0 9.140,9 9.140,9 19.140,9 19.140,9
Proiectul „Construcţia penitenciarului din municipiul Chişinău”,
inclusiv: 55.446,0 5.000,0 50.446,0 -55.446,0 -5.000,0 -50.446,0
Construcția clădirilor Penitenciarului nr. 13 (izolator de
urmărire penală), str. Uzinelor nr. 251, mun. Chișinău 55.446,0 5.000,0 50.446,0 -55.446,0 -5.000,0 -50.446,0

0205 Ministerul Afacerilor Interne 150.392,2 50.385,9 100.006,3 -12.004,2 630,7 -12.634,9 138.388,0 51.016,6 87.371,4
3502 Ordine şi siguranţă publică 22.664,0 4.908,2 17.755,8 630,7 630,7 23.294,7 5.538,9 17.755,8

Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea


criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv: 22.664,0 4.908,2 17.755,8 630,7 630,7 23.294,7 5.538,9 17.755,8
Construcția sediului pentru trei subdiviziuni operative ale
Inspectoratului Național de Investigații, str. Bucuriei nr. 14,
mun. Chișinău 22.664,0 4.908,2 17.755,8 630,7 630,7 23.294,7 5.538,9 17.755,8
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 52.898,7 19.821,1 33.077,6 52.898,7 19.821,1 33.077,6

2
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv din contul: inclusiv din contul: inclusiv din contul:
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect resurselor resurselor proiectelor resurselor proiectelor
proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și finanţate din TOTAL generale și finanţate
finanţate din
veniturilor veniturilor surse veniturilor din surse
surse externe
colectate colectate externe colectate externe
Extinderea sistemului automatizat de supraveghere a circulației
rutiere „Controlul traficului” 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0
Proiectul „Infrastructura de comunicaţii”, inclusiv: 50.598,7 17.521,1 33.077,6 50.598,7 17.521,1 33.077,6
Construcţia magistralei de comunicaţii şi operaţionalizarea
Centrului de Cooperare Transfrontalieră Lipcani, r. Briceni 50.598,7 17.521,1 33.077,6 50.598,7 17.521,1 33.077,6
3506 Managementul frontierei 30.702,4 16.242,6 14.459,8 -968,6 -968,6 29.733,8 16.242,6 13.491,2
Construcția sistemului de comunicații al Poliției de Frontieră
(TETRA) pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv: 19.475,9 6.108,8 13.367,1 -31,5 -31,5 19.444,4 6.108,8 13.335,6
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Brânza,
r. Cahul 4.598,6 760,4 3.838,2 4.598,6 760,4 3.838,2
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră
Stoianovca, r. Cantemir 4.893,1 1.404,9 3.488,2 4.893,1 1.404,9 3.488,2
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Toceni,
r. Cantemir 4.960,6 1.308,1 3.652,5 -31,5 860,4 -891,9 4.929,1 2.168,5 2.760,6
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Valea
Mare, r. Ungheni 5.023,6 2.635,4 2.388,2 -860,4 860,4 5.023,6 1.775,0 3.248,6
Proiectul „Creșterea capacității de cooperare polițienească
transfrontalieră în zona lacului Stânca - Costești”, inclusiv: 1.226,5 133,8 1.092,7 -937,1 -937,1 289,4 133,8 155,6
Construcția depozitului pentru păstrarea bărcii de intervenție și
a pontonului plutitor mobil al Sectorului Poliției de Frontieră
Costești, r. Râșcani 1.226,5 133,8 1.092,7 -937,1 -937,1 289,4 133,8 155,6
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 44.127,1 9.414,0 34.713,1 -11.666,3 -11.666,3 32.460,8 9.414,0 23.046,8
Construcţia sediului Unității de salvatori și pompieri Șoldănești 950,0 950,0 950,0 950,0
Construcţia sediului Unității de salvatori și pompieri Ștefan Vodă 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0
Proiectul „Îmbunătățirea echipamentului de stingere a incendiilor”,
inclusiv: 5.103,0 5.103,0 5.103,0 5.103,0
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Detașamentului
de Salavatori și Pompieri Botanica, mun. Chișinău 1.755,0 1.755,0 1.755,0 1.755,0

3
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv din contul: inclusiv din contul: inclusiv din contul:
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect resurselor resurselor proiectelor resurselor proiectelor
proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și finanţate din TOTAL generale și finanţate
finanţate din
veniturilor veniturilor surse veniturilor din surse
surse externe
colectate colectate externe colectate externe

Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Detașamentului


de Salavatori și Pompieri Buiucani, mun. Chișinău 1.310,0 1.310,0 1.310,0 1.310,0
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Direcției
Regionale Căutare-Salvare nr. 2, mun. Bălți 808,0 808,0 808,0 808,0
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Direcției Situații
Excepționale, mun. Orhei 1.230,0 1.230,0 1.230,0 1.230,0
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului
mobil de urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de
pregătire a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona
transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România”, inclusiv: 12.413,1 12.413,1 12.413,1 12.413,1
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, str.
Nicolae Testemițanu nr. 29, mun. Chișinău 1.663,0 1.663,0 1.663,0 1.663,0
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, str. Poamei
nr. 21, mun. Chișinău 1.115,4 1.115,4 1.115,4 1.115,4
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, mun. Bălți 1.150,9 1.150,9 1.150,9 1.150,9
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, mun.
Cahul 1.886,7 1.886,7 1.886,7 1.886,7
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD
Cantemir 2.134,9 2.134,9 2.134,9 2.134,9
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD
Ungheni 4.462,2 4.462,2 4.462,2 4.462,2
Proiectul „Răspuns comun eficient în situații de urgență
transfrontaliere”, inclusiv: 12.042,0 892,0 11.150,0 -6.586,0 -6.586,0 5.456,0 892,0 4.564,0
Construcția sediului Dispeceratului Regional pentru Situații de
Urgență Nord, mun. Bălți 12.042,0 892,0 11.150,0 -6.586,0 -6.586,0 5.456,0 892,0 4.564,0
Proiectul „Îmbunătățirea capacităților de comunicare bazate pe
TIC în zona transfrontalieră a României de Nord-Est - Republica
Moldova”, inclusiv: 11.819,0 669,0 11.150,0 -5.080,3 -5.080,3 6.738,7 669,0 6.069,7
Reconstrucția Centrului Republican de Instruire pentru
Pompieri și Salvatori, s. Răzeni, r. Ialoveni 11.819,0 669,0 11.150,0 -5.080,3 -5.080,3 6.738,7 669,0 6.069,7
0206 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 12.000,0 12.000,0 -10.000,0 -10.000,0 2.000,0 2.000,0

4
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv din contul: inclusiv din contul: inclusiv din contul:
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect resurselor resurselor proiectelor resurselor proiectelor
proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și finanţate din TOTAL generale și finanţate
finanţate din
veniturilor veniturilor surse veniturilor din surse
surse externe
colectate colectate externe colectate externe
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor
0602 serviciului diplomatic 12.000,0 12.000,0 -10.000,0 -10.000,0 2.000,0 2.000,0
Construcția sediului Ambasadei Republicii Moldova în Republica
Belarus, or. Minsk 10.000,0 10.000,0 -10.000,0 -10.000,0
Reconstrucția sediului Consulatului Republicii Moldova în
Ucraina, or. Odesa 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
0207 Ministerul Apărării 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
3104 Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Proiect de investiții capitale nr.11 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

0222 Ministerul Economiei 400,0 400,0 400,0 400,0


5002 Promovarea exporturilor 400,0 400,0 400,0 400,0
Proiectul „Ameliorarea competitivității II”, inclusiv: 400,0 400,0 400,0 400,0
Dezvoltarea sub-sistemului pentru actele permisive eliberate de
Primăria municipiului Chișinău 400,0 400,0 400,0 400,0

0223 Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 2.017.440,8 4.736,5 2.012.704,3 696.561,5 696.561,5 2.714.002,3 4.736,5 2.709.265,8
5803 Reţele electrice 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0
Proiectul „Studiul de fezabilitate Interconectarea asincronă MD –
RO” 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0
6402 Dezvoltarea drumurilor 1.910.903,6 1.910.903,6 777.558,2 777.558,2 2.688.461,8 2.688.461,8
Proiectul „Susținerea Programului în sectorul drumurilor” 1.460.646,8 1.460.646,8 682.558,2 682.558,2 2.143.205,0 2.143.205,0
Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” 450.256,8 450.256,8 95.000,0 95.000,0 545.256,8 545.256,8
7503 Aprovizionarea cu apă şi canalizare 80.996,7 80.996,7 -80.996,7 -80.996,7
Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă şi canalizare în
Moldova” 80.996,7 80.996,7 -80.996,7 -80.996,7
7504 Construcţia locuinţelor 7.860,0 7.860,0 7.860,0 7.860,0
Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale II” 7.860,0 7.860,0 7.860,0 7.860,0
8806 Învăţământ liceal 10.680,5 4.736,5 5.944,0 10.680,5 4.736,5 5.944,0
Proiectul „Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată de
Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica
Moldova”, inclusiv: 10.680,5 4.736,5 5.944,0 10.680,5 4.736,5 5.944,0

5
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv din contul: inclusiv din contul: inclusiv din contul:
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect resurselor resurselor proiectelor resurselor proiectelor
proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și finanţate din TOTAL generale și finanţate
finanţate din
veniturilor veniturilor surse veniturilor din surse
surse externe
colectate colectate externe colectate externe
Construcția blocului de studii al Liceului Teoretic „Mihai
Eminescu”, mun. Comrat, UTA Găgăuzia 10.680,5 4.736,5 5.944,0 10.680,5 4.736,5 5.944,0

0224 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 104.657,9 927,4 103.730,5 -75.370,5 -757,5 -74.613,0 29.287,4 169,9 29.117,5

5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 92.657,9 927,4 91.730,5 -75.370,5 -757,5 -74.613,0 17.287,4 169,9 17.117,5

Construcția depozitului cu atmosferă controlată a Comisiei de Stat


pentru Testarea Soiurilor de Plante, s. Băcioi, mun. Chișinău 12,4 12,4 12,4 12,4
Proiectul „Programul de reziliență rurală (IFAD VII)” 37.437,6 457,5 36.980,1 -21.300,0 -300,0 -21.000,0 16.137,6 157,5 15.980,1
Proiectul „Îmbunătăţirea capacităţilor pentru transformarea zonei
rurale (IFAD VIII)” 3.917,9 457,5 3.460,4 -3.657,5 -457,5 -3.200,0 260,4 260,4
Proiectul „Agricultura competitivă”, inclusiv: 51.290,0 51.290,0 -50.413,0 -50.413,0 877,0 877,0
Construcția sediului punctului de inspectare la frontieră al
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, s. Sculeni, r.
Ungheni 377,0 377,0 377,0 377,0
Construcția unității de procesare a produselor de origine
animală, nedestinate consumului uman, r. Criuleni 51.290,0 51.290,0 -50.790,0 -50.790,0 500,0 500,0
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în
5107 direcţia strategică "Biotehnologie" 1.640,0 1.640,0 1.640,0 1.640,0
Proiectul „Livada Moldovei”, inclusiv: 1.640,0 1.640,0 1.640,0 1.640,0
Construcția depozitului frigorific pentru păstrarea materialului
săditor și a strugurilor de masă al Institutului Științifico-Practic
de Horticultură și Tehnologii Alimentare, or. Codru, mun.
Chișinău 1.640,0 1.640,0 1.640,0 1.640,0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 10.360,0 10.360,0 10.360,0 10.360,0
Proiectul „Livada Moldovei”, inclusiv: 10.360,0 10.360,0 10.360,0 10.360,0
Construcția laboratorului didactic pentru procesarea și
controlul calității uleiurilor esențiale al Colegiului
Agroindustrial din Râșcani 1.550,0 1.550,0 1.550,0 1.550,0
Construcția Centrului tehnico-didactic în mecanizare agricolă
al Colegiului Tehnic Agricol din Soroca 2.100,0 2.100,0 2.100,0 2.100,0

6
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv din contul: inclusiv din contul: inclusiv din contul:
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect resurselor resurselor proiectelor resurselor proiectelor
proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și finanţate din TOTAL generale și finanţate
finanţate din
veniturilor veniturilor surse veniturilor din surse
surse externe
colectate colectate externe colectate externe
Construcția halei didactice cu laborator de sortare și ambalare
a produselor horticole, și a laboratorului de reparație a
mașinilor agricole ale Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi,
UTA Găgăuzia 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0
Construcția Centrului metodico-didactic de instruire în
horticultura al Centrului de Excelență în Horticultură și
Tehnologii Alimentare din Țaul, r. Dondușeni 2.680,0 2.680,0 2.680,0 2.680,0
Construcția laboratorului tehnico-didactic în mecanizare
agricolă al Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din
Grinăuți, r. Ocnița 2.230,0 2.230,0 2.230,0 2.230,0

0225 Ministerul Mediului 110.451,9 110.451,9 -100.451,9 -100.451,9 10.000,0 10.000,0

7002 Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice 110.451,9 110.451,9 -100.451,9 -100.451,9 10.000,0 10.000,0
Proiectul „Pregătirea proiectelor de management al deşeurilor în
trei regiuni”, inclusiv: 110.451,9 110.451,9 -100.451,9 -100.451,9 10.000,0 10.000,0
Construcția depozitelor regionale pentru deșeuri menajere
solide 110.451,9 110.451,9 -100.451,9 -100.451,9 10.000,0 10.000,0

0226 Ministerul Educației și Cercetării 38.000,0 38.000,0 -2.210,0 -2.210,0 35.790,0 35.790,0
8602 Sport 12.000,0 12.000,0 -2.235,1 -2.235,1 9.764,9 9.764,9
Reconstrucţia bazei sportive de canotaj a Centrului Sportiv de
Pregătire a Loturilor Naționale, or. Vatra, mun. Chişinău 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0
Reconstrucția demisolului clădirii Centrului Sportiv de Pregătire a
Loturilor Naționale în Centrul de Recuperare și Reabilitare
Medicală, bd. Decebal nr.72/2, mun. Chișinău 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Reconstrucția clădirii, cu anexarea sălii polivalente, a Școlii
Sportive Specializate de Box, s. Grimăncăuți, r. Briceni 9.500,0 9.500,0 -2.235,1 -2.235,1 7.264,9 7.264,9
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 26.000,0 26.000,0 25,1 25,1 26.025,1 26.025,1
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
Construcții, str. Gh. Asachi nr. 71, mun. Chișinău 8.000,0 8.000,0 2.210,0 2.210,0 10.210,0 10.210,0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
Energetică și Electronică, str. Melestiu nr. 12, mun. Chișinău 13.500,0 13.500,0 -3.074,9 -3.074,9 10.425,1 10.425,1

7
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv din contul: inclusiv din contul: inclusiv din contul:
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect resurselor resurselor proiectelor resurselor proiectelor
proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și finanţate din TOTAL generale și finanţate
finanţate din
veniturilor veniturilor surse veniturilor din surse
surse externe
colectate colectate externe colectate externe
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
Educație Artistică „Ștefan Neaga”, str. Hristo Botev nr. 4, mun.
Chișinău 4.500,0 4.500,0 890,0 890,0 5.390,0 5.390,0

0227 Ministerul Culturii 42.028,0 34.000,0 8.028,0 -20.173,0 -12.145,0 -8.028,0 21.855,0 21.855,0
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
8503 naţional 42.028,0 34.000,0 8.028,0 -20.173,0 -12.145,0 -8.028,0 21.855,0 21.855,0

Construcția edificiului Teatrului Republican Muzical-Dramatic


„Bogdan Petriceicu Hasdeu”, str. B. P. Hasdeu nr. 6, mun. Cahul 6.000,0 6.000,0 -3.000,0 -3.000,0 3.000,0 3.000,0
Construcția edificiului Filarmonicii Naționale „Serghei
Lunchevici”, str. Mitropolit Varlaam nr. 78, mun. Chișinău 5.800,0 5.800,0 -3.000,0 -3.000,0 2.800,0 2.800,0
Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt
nr. 81, mun. Chişinău 4.500,0 4.500,0 -3.000,0 -3.000,0 1.500,0 1.500,0
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei,
str.31 August 1989 nr. 115, mun. Chişinău 7.700,0 7.700,0 -3.645,0 -3.645,0 4.055,0 4.055,0
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, bd.
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 113 și nr. 115, mun. Chişinău 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Restaurarea și reconstrucția edificiilor Muzeului Național de
Etnografie și Istorie Naturală, str. Mihail Kogălniceanu nr. 82,
mun. Chișinău 1.500,0 1.500,0 500,0 500,0 2.000,0 2.000,0
Reconstrucția blocului „B” al Muzeului Național de Istorie a
Moldovei (Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor
Politice), str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 16, mun.
Chișinău 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Restaurarea Casei-muzeu „Alexandr Pușkin”, str. Anton Pann nr.
19, mun. Chișinău 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Restaurarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, or. Căușeni,
filiala Muzeului Naţional de Artă al Moldovei 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0

Construcția depozitului pentru păstrarea fondului arheologic al


Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”, s. Butuceni, r. Orhei 1.068,0 1.068,0 1.068,0 1.068,0

8
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv din contul: inclusiv din contul: inclusiv din contul:
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect resurselor resurselor proiectelor resurselor proiectelor
proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și finanţate din TOTAL generale și finanţate
finanţate din
veniturilor veniturilor surse veniturilor din surse
surse externe
colectate colectate externe colectate externe
Reconstrucția blocului administrativ al Rezervației cultural-
naturale „Orheiul Vechi”, s. Butuceni, r. Orhei 1.490,0 1.490,0 1.490,0 1.490,0
Construcția blocului sanitar public al Rezervației cultural-naturale
„Orheiul Vechi”, s. Butuceni, r. Orhei 942,0 942,0 942,0 942,0
Proiectul „Istoria și muzica - valorile care ne reunesc”, inclusiv: 8.028,0 8.028,0 -8.028,0 -8.028,0
Restaurarea caselor tradiționale țărănești din cadrul Rezervației
cultural-naturale „Orheiul Vechi”, s. Butuceni și Morovaia, r.
Orhei 8.028,0 8.028,0 -8.028,0 -8.028,0

0229 Ministerul Sănătății 69.198,1 52.835,3 16.362,8 6.666,1 6.000,0 666,1 75.864,2 58.835,3 17.028,9
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii
8019 sănătăţii 69.198,1 52.835,3 16.362,8 6.666,1 6.000,0 666,1 75.864,2 58.835,3 17.028,9
Reconstrucția blocului operator al Institutului de Medicină
Urgentă, str. Toma Ciorbă nr. 1, mun. Chișinău 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0

Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului


mobil de urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de
pregătire a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona
transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România”, inclusiv: 29.277,5 12.914,7 16.362,8 6.666,1 6.000,0 666,1 35.943,6 18.914,7 17.028,9
Construcția Unității de primiri urgente a Institutului de
Medicină Urgentă, str. Toma Ciorbă nr. 1, mun. Chișinău 14.928,9 14.928,9 6.000,0 6.000,0 20.928,9 6.000,0 14.928,9
Reconstrucția Unității de primiri urgente a Spitalului Clinic
Municipal din Bălți 14.348,6 12.914,7 1.433,9 666,1 666,1 15.014,7 12.914,7 2.100,0
Proiectul „Roboți dedicați eficienței valoroase neuromotrice”,
inclusiv: 9.920,6 9.920,6 9.920,6 9.920,6
Construcţia anexei la blocul nr.1 al Institutului de Neurologie
și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, str. Vladimir Korolenko
nr. 2, mun. Chișinău 9.920,6 9.920,6 9.920,6 9.920,6

0401 Oficiul Avocatului Poporului 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0


0402 Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0
Restaurarea sediului Oficiului Avocatului Poporului, str. Sfatul
Țării nr. 16, mun. Chișinău 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0

9
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv din contul: inclusiv din contul: inclusiv din contul:
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect resurselor resurselor proiectelor resurselor proiectelor
proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și finanţate din TOTAL generale și finanţate
finanţate din
veniturilor veniturilor surse veniturilor din surse
surse externe
colectate colectate externe colectate externe

TOTAL 2.761.890,7 327.046,4 2.434.844,3 419.680,7 -30.888,2 450.568,9 3.181.571,4 296.158,2 2.885.413,2
inclusiv:
03 Executivul şi serviciile de suport 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0
0302 Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0
04 Constituţionalitatea 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0
0402 Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0
05 Managementul finanţelor publice 65.375,8 32.661,3 32.714,5 10.643,7 11.128,6 -484,9 76.019,5 43.789,9 32.229,6
0501 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 9.136,3 9.136,3 -4.305,7 -4.305,7 4.830,6 4.830,6
0502 Administrarea veniturilor publice 56.239,5 23.525,0 32.714,5 14.949,4 15.434,3 -484,9 71.188,9 38.959,3 32.229,6
06 Afacerile externe și cooperarea externă 12.000,0 12.000,0 -10.000,0 -10.000,0 2.000,0 2.000,0
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor
0602 serviciului diplomatic 12.000,0 12.000,0 -10.000,0 -10.000,0 2.000,0 2.000,0
31 Apărarea Naţională 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
35 Afaceri interne 106.265,1 40.971,9 65.293,2 -337,9 630,7 -968,6 105.927,2 41.602,6 64.324,6
3502 Ordine şi siguranţă publică 22.664,0 4.908,2 17.755,8 630,7 630,7 23.294,7 5.538,9 17.755,8
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 52.898,7 19.821,1 33.077,6 52.898,7 19.821,1 33.077,6
3506 Managementul frontierei 30.702,4 16.242,6 14.459,8 -968,6 -968,6 29.733,8 16.242,6 13.491,2
37 Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale 44.127,1 9.414,0 34.713,1 -11.666,3 -11.666,3 32.460,8 9.414,0 23.046,8
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 44.127,1 9.414,0 34.713,1 -11.666,3 -11.666,3 32.460,8 9.414,0 23.046,8
40 Justiția 13.000,0 13.000,0 -8.600,0 -8.600,0 4.400,0 4.400,0
4015 Administrare judecătorească 13.000,0 13.000,0 -8.600,0 -8.600,0 4.400,0 4.400,0
43 Sistemul penitenciar 105.446,0 55.000,0 50.446,0 -66.381,0 -15.935,0 -50.446,0 39.065,0 39.065,0
4302 Sistemul penitenciar 105.446,0 55.000,0 50.446,0 -66.381,0 -15.935,0 -50.446,0 39.065,0 39.065,0
50 Servicii generale economice şi comerciale 400,0 400,0 400,0 400,0
5002 Promovarea exporturilor 400,0 400,0 400,0 400,0
51 Dezvoltarea agriculturii 94.297,9 927,4 93.370,5 -75.370,5 -757,5 -74.613,0 18.927,4 169,9 18.757,5
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 92.657,9 927,4 91.730,5 -75.370,5 -757,5 -74.613,0 17.287,4 169,9 17.117,5
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia
5107 strategică "Biotehnologie" 1.640,0 1.640,0 1.640,0 1.640,0
58 Dezvoltarea sectorului eneregetic 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0
5803 Reţele electrice 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0

10
Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-) Modificat
inclusiv din contul: inclusiv din contul: inclusiv din contul:
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect resurselor resurselor proiectelor resurselor proiectelor
proiectelor
TOTAL generale și TOTAL generale și finanţate din TOTAL generale și finanţate
finanţate din
veniturilor veniturilor surse veniturilor din surse
surse externe
colectate colectate externe colectate externe

64 Dezvoltarea transporturilor 1.910.903,6 1.910.903,6 777.558,2 777.558,2 2.688.461,8 2.688.461,8


6402 Dezvoltarea drumurilor 1.910.903,6 1.910.903,6 777.558,2 777.558,2 2.688.461,8 2.688.461,8
70 Protecția mediului 110.451,9 110.451,9 -100.451,9 -100.451,9 10.000,0 10.000,0
7002 Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice 110.451,9 110.451,9 -100.451,9 -100.451,9 10.000,0 10.000,0
75 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 88.856,7 88.856,7 -80.996,7 -80.996,7 7.860,0 7.860,0
7503 Aprovizionarea cu apă şi canalizare 80.996,7 80.996,7 -80.996,7 -80.996,7
7504 Construcţia locuinţelor 7.860,0 7.860,0 7.860,0 7.860,0
80 Sănătatea publică şi serviciile medicale 69.198,1 52.835,3 16.362,8 6.666,1 6.000,0 666,1 75.864,2 58.835,3 17.028,9
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii
8019 sănătăţii 69.198,1 52.835,3 16.362,8 6.666,1 6.000,0 666,1 75.864,2 58.835,3 17.028,9
85 Cultura, cultele şi odihna 42.028,0 34.000,0 8.028,0 -20.173,0 -12.145,0 -8.028,0 21.855,0 21.855,0
8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 42.028,0 34.000,0 8.028,0 -20.173,0 -12.145,0 -8.028,0 21.855,0 21.855,0
86 Tineret şi sport 12.000,0 12.000,0 -2.235,1 -2.235,1 9.764,9 9.764,9
8602 Sport 12.000,0 12.000,0 -2.235,1 -2.235,1 9.764,9 9.764,9
88 Învăţământ 47.040,5 30.736,5 16.304,0 25,1 25,1 47.065,6 30.761,6 16.304,0
8806 Învăţământ liceal 10.680,5 4.736,5 5.944,0 10.680,5 4.736,5 5.944,0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 36.360,0 26.000,0 10.360,0 25,1 25,1 36.385,1 26.025,1 10.360,0

11
Propuneri de modificare a Anexei nr.7 „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”

Aprobat (modificat prin Legea nr.112/2022) Propuneri de modificare (+;-)


inclusiv transferuri inclusiv transferuri
inclusiv inclusiv
pentru pachetul minim de pentru pachetul minim de
pentru asistența socială pentru asistența socială
pentru servicii sociale servicii sociale
inclusiv compensarea inclusiv pentru
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și scutirilor de la compensarea indemnizații compensarea indemnizații și compensarea
cheltuielilor pentru copiii diferenței de compensații pentru plata cheltuielilor pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru scutirilor de la pentru
Cod Org1 Unitatea indemnizații
pentru adoptați și cei tarife la absolvenții impozitului pentru serviciile adoptați și cei la energia absolvenții plata impozitului consolidarea
Beneficiar administrativ- Total general pentru Total general cu destinație pentru pentru
cu destinație cu destinație pentru serviciile de aflați sub energia instituțiilor de funciar de cu destinație pentru de transport aflați sub tutelă electrică și la instituțiilor de funciar (venituri sistemului de de
teritorială pentru școli prestații infrastructura inclusiv din pentru școli prestații sociale infrastructura inclusiv din asistenții
generală specială învățămîntul transport tutelă electrică și la învățămînt superior (venituri ratate) compensare generală specială învățămîntul (pentru persoane (curatelă) gazele naturale învățămînt superior și ratate) ale protecție compensare
sportive sociale pentru drumurilor Fondul de sportive pentru copiii drumurilor Fondul de sociali cu
general Total (pentru (curatelă) gazele și postsecundar servicii ale deținătorilor Total general Total cu dizabilitate postsecundar deținătorilor de Total socială cu
copiii plasați publice locale susținere a servicii sociale plasați în publice locale susținere a suportul
persoane cu naturale pedagogic sociale de terenuri severă și pedagogic terenuri agricole suportul
în serviciile populației serviciile populației UNHCR
dizabilitate agricole situate accentuată, copii situate după UNICEF
sociale sociale
severă și după traseul cu dizabilități, traseul Rîbnița-
accentuată, Rîbnița- persoane care Tiraspol
copii cu Tiraspol însoțesc o
dizabilități, persoană cu
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Total general 15.820.486,5 1.869.070,1 13.726.186,5 11.380.730,0 286.676,2 459.498,7 168.790,1 90.517,8 117.826,2 49.522,5 19.972,3 12.869,8 630,0 1.414.651,6 184.000,0 119.000,0 225.229,9 263.764,8 263.764,8 153.288,1 2.599,6 274,4 -423,4 -306,6 176,1 828,3 -28.446,5 28.446,5 105.597,4 2.005,3

Total nivelul II 11.398.193,8 1.027.988,3 10.205.635,2 8.525.209,0 252.551,0 456.533,2 168.790,1 90.517,8 117.826,2 49.522,5 17.006,8 12.869,8 787.342,0 184.000,0 119.000,0 164.570,3 234.070,9 234.070,9 123.942,8 2.289,8 235,6 -423,4 -306,6 137,3 828,3 -28.446,5 28.446,5 105.597,4 2.005,3
Total nivelul I 4.422.292,7 841.081,8 3.520.551,3 2.855.521,0 34.125,2 2.965,5 2.965,5 630,0 627.309,6 60.659,6 29.693,9 29.693,9 29.345,3 309,8 38,8 38,8

mun. Bălți 564.290,0 1.933,6 562.078,8 465.416,2 41.390,8 17.333,1 6.410,2 3.761,9 2.794,3 3.647,7 719,0 35.841,5 2.097,2 1.377,3 277,6 8.109,4 8.109,4 3.878,5 291,7 37,1 37,1 -262,9 540,0 3.583,1 41,9
Total nivelul II 555.774,0 555.774,0 460.342,6 41.390,8 17.333,1 6.410,2 3.761,9 2.794,3 3.647,7 719,0 34.610,3 2.097,2 1.377,3 8.067,3 8.067,3 3.836,4 291,7 37,1 37,1 -262,9 540,0 3.583,1 41,9
Total nivelul I 8.516,0 1.933,6 6.304,8 5.073,6 1.231,2 277,6 42,1 42,1 42,1
1020 Consiliul Municipal 555.774,0 555.774,0 460.342,6 41.390,8 17.333,1 6.410,2 3.761,9 2.794,3 3.647,7 719,0 34.610,3 2.097,2 1.377,3 8.067,3 8.067,3 3.836,4 291,7 37,1 37,1 -262,9 540,0 3.583,1 41,9
1021 Elizaveta 5.492,7 1.145,2 4.347,5 3.464,6 882,9 27,4 27,4 27,4
1022 Sadovoe 3.023,3 788,4 1.957,3 1.609,0 348,3 277,6 14,7 14,7 14,7

mun. Chișinău 3.357.085,0 19.786,6 3.337.012,4 2.877.704,7 85.545,0 59.839,8 26.449,5 14.387,5 14.631,2 2.584,2 1.787,4 287.832,3 26.090,6 16.486,9 286,0 41.656,6 41.656,6 24.998,9 662,8 11,6 11,6 -8.219,4 3.000,0 20.901,3 301,4
Total nivelul II 3.125.002,6 3.125.002,6 2.705.594,5 83.197,3 59.839,8 26.449,5 14.387,5 14.631,2 2.584,2 1.787,4 250.280,4 26.090,6 16.486,9 40.205,5 40.205,5 23.567,3 643,3 11,6 11,6 -8.219,4 3.000,0 20.901,3 301,4
Total nivelul I 232.082,4 19.786,6 212.009,8 172.110,2 2.347,7 37.551,9 286,0 1.451,1 1.451,1 1.431,6 19,5
1001 Consiliul Municipal 3.125.002,6 3.125.002,6 2.705.594,5 83.197,3 59.839,8 26.449,5 14.387,5 14.631,2 2.584,2 1.787,4 250.280,4 26.090,6 16.486,9 40.205,5 40.205,5 23.567,3 643,3 11,6 11,6 -8.219,4 3.000,0 20.901,3 301,4
1002 Băcioi 20.070,9 1.388,4 18.682,5 15.708,2 2.974,3 108,3 108,3 108,3
1003 Bubuieci 11.827,1 1.324,7 10.502,4 8.301,9 2.200,5 71,1 71,1 71,1
1004 Budești 8.122,4 1.132,7 6.989,7 5.648,8 1.340,9 47,7 47,7 47,7
1005 Ciorescu 14.255,0 765,6 13.489,4 11.630,6 1.858,8 119,5 119,5 119,5
1011 Codru 16.015,8 1.827,2 14.188,6 9.840,5 4.348,1 71,5 71,5 71,5
1006 Colonița 11.985,1 851,9 11.133,2 10.169,5 963,7 61,9 61,9 61,9
1007 Condrița 1.012,1 682,0 174,1 174,1 156,0
1012 Cricova 16.321,0 1.165,2 15.155,8 12.315,5 2.840,3 120,3 120,3 120,3
1008 Cruzești 1.325,6 841,1 484,5 484,5
1013 Durlești 29.667,8 2.193,7 27.474,1 22.248,1 5.226,0 186,9 186,9 186,9
1009 Ghidighici 10.886,6 992,5 9.894,1 8.510,2 1.383,9 68,0 68,0 68,0
1010 Grătiești 12.448,0 906,8 11.541,2 9.751,7 1.789,5 97,0 97,0 97,0
1014 Sîngera 17.010,1 1.710,7 15.299,4 11.686,1 3.613,3 74,5 74,5 74,5
1017 Stăuceni 21.183,4 1.061,2 20.122,2 15.338,8 2.347,7 2.435,7 159,3 159,3 139,8 19,5
1018 Tohatin 5.484,1 654,4 4.699,7 3.936,5 763,2 130,0 29,1 29,1 29,1
1019 Trușeni 15.596,7 1.253,2 14.343,5 11.558,7 2.784,8 94,0 94,0 94,0
1015 Vadul lui Vodă 12.191,0 616,1 11.574,9 10.149,9 1.425,0 104,2 104,2 104,2
1016 Vatra 6.679,7 419,2 6.260,5 5.315,2 945,3 37,8 37,8 37,8

Anenii Noi 426.299,5 56.058,8 360.820,1 266.703,6