Sunteți pe pagina 1din 3

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru liberalizarea promovării exportului românesc prin modificarea și


completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și prin modificarea Ordonanței
de urgență nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a
exportului cu finanțare de la bugetul de stat

Luând în considerare faptul că exportul constituie unul dintre cei mai


importanți factori de creștere economică conducând la creșterea sustenabilă a PIB și
implicit la scăderea deficitului de cont curent aferent schimburilor comerciale ale
României,
având în vedere că instrumentul pentru promovarea exporturilor aflat în
administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului s-a dovedit a fi
imposibil de implementat în condițiile propuse de transparență, eficiență, eficacitate
și economicitate a utilizării fondurilor publice,
considerând că promovarea exporturilor trebuie să aibă loc printr-un
instrument care să fie lipsit de caracterul discreționar și subiectiv al alegerii unui
organism central, și care să fie în mod real accesibil și benefic oricărui exportator,
considerând că se impune luarea unor măsuri urgente în vederea creării unui
cadru legislativ la nivel național care să răspundă atât nevoilor mediului de afaceri în
sensul susținerii activităților în legătură cu promovarea exporturilor fără discriminare
și în mod nediscreționar,
întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de
urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând
adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 688 din data de 10 septembrie 2015, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:

1. La articolul 25 alineatul (4), după litera t) se introduce o nouă literă, litera


ț), cu următorul cuprins:

„ț) cheltuielile reprezentând:


1. costul de participare la târguri și expoziții internaționale, inclusiv cheltuieli
privind transportul și cazarea a maxim doi participanți, cheltuielile privind transportul
sau formalitățile vamale ale exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare,
cheltuielile privind închirierea, elaborarea, construirea sau amenajarea spațiului
expozițional, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor
promoționale, de reprezentare și de protocol, cheltuielile privind materialele
publicitare de prezentare și promovare cu caracter economic general;
2. cheltuielile aferente realizării de studii de piață și pe produse, inclusiv
pentru obiective complexe, pe piețe de interes pentru exportul românesc;

1
3. realizarea de acțiuni de publicitate și reclamă cu caracter general, pe piețe
de interes pentru exportul românesc.
Contribuabilii care înregistrează aceste cheltuieli scad o jumătate din costul lor
din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost efectuate, în cazul în
care aceștia datorează impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul pe profit anual,
în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului
pe profit. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit potrivit prevederilor
prezentei litere se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor
sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare
termen de plată a impozitului pe profit.”

2. După alineatul (1^7) al articolului 56 se introduc două noi alineate,


alineatele (1^8) și (1^9), cu următorul cuprins:

„(1^8) Microîntreprinderile scad din impozitul pe veniturile


microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost înregistrate, în limita impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv, o jumătate din
costul:

1. de participare la târguri și expoziții internaționale, inclusiv cheltuieli privind


transportul și cazarea a maxim doi participanți, cheltuielile privind transportul sau
formalitățile vamale ale exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare,
cheltuielile privind închirierea, elaborarea, construirea sau amenajarea spațiului
expozițional, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor
promoționale, de reprezentare și de protocol, cheltuielile privind materialele
publicitare de prezentare și promovare cu caracter economic general;
2. cheltuielile aferente realizării de studii de piață și pe produse, inclusiv
pentru obiective complexe, pe piețe de interes pentru exportul românesc;
3. realizarea de acțiuni de publicitate și reclamă cu caracter general, pe piețe
de interes pentru exportul românesc.

(1^9) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (1^8) din impozitul
datorat pe veniturile microîntreprinderilor se reportează în trimestrele următoare,
pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se efectuează în ordinea
înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.”

Art. II. – Ordonanța de urgență nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de


susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din data de 29 ianuarie 2008, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Art. 1 alin. (3) se abrogă.

2. Art. 2 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Sumele de la bugetul de stat pentru susținerea și promovarea exportului se


vor aproba distinct în bugetele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale**).”

3. Art. 2 alin. (3) se abrogă.

2
4. Art. 3 alin. (2) se abrogă.

5. Art. 4 se abrogă.

6. Punctele II.1 și II.2 din Anexă se abrogă.

PRIM – MINISTRU
FLORIN – VASILE CÎȚU