Sunteți pe pagina 1din 4
PARLAMENTUL ROMANIEI SENAT LEGE privind aprobarea Ordonanfei de urgent a Guvernului nr.8/2022 pentru modificarea si completarea Ordonanfei de urgent a Guvernului nr.130/2020 privind unele misuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programutui operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene Senatul adopt prezentul protect de lege Art.J.- Se aproba Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr.8 din 16 februarie 2022 pentru modificarea si completarea Ordonanjei de urgen{% a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum $i alte masuri in domeniul fondutilor europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.162 din 17 februarie 2022, cu urmatoarele modificari si completiri: 1. La articolul unie, dup’ punctul 1 se introduc trei noi puncte, pet.1'~ 13, cu urmitorul cuprins: »L. La articolul 9 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urméitorul lielile efectuate in termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat in contul bancar al acestuia; 2 P. La articolul 9 alineatul (1), dupé litera h) se introduc doud noi litere, Lith!) si f2), cu urmatorul cuprins: h’) nedepunerea raportului de progres in termenul prevézut Ia lit. h) sau depunerea raportului cu informafii false di dreptul AM-POC/MAT/AIMMAIPE si inifieze demersurile legale pentru reouperarea sprijinului financiar acordat sub forma de grant; h?) in cazul in care in urma verificarilor se constati informatii lips, discrepanfe sau neconcordanje intre informatiile furnizate de beneficiari si documentele atasate, beneficiarului i se solicit clarificdri prin intermediul aplicafiei informatice; beneficiarul are obligafia ca in termen de 15 zile sa raspunda solicitérii de clarificdri sau completiri, dup& caz. Lipsa de rispuns sau depunerea raportului cu intérziere sau cu informatii lips, respectiv false da dreptul AM-POC/MATI/AIMMAIPE sé initieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub forma de grant; B. La articolul 9 alineatul (1), litera i) se abrogd.” 2. La articolul unic, dupa punctul 2 se introduc trei noi puncte, pet.2'— 2°, cu urmitorul cuprins: »2!, La articolul 16 alineatul (1), litera h) se modificd si va avea urmétorul cuprins: h) beneficiarul final al ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate in termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat in contul bancar al acestuia; 2. La articolul 16 alineatul (1), dupa litera h) se introduc dowd noi litere, lit.h') si i), cu urmatorul cuprins: jh!) nedepunerea raportului de progres in termenul prevazut la lit.h) saw depunerea raportului cu informafii false di dreptul AM-POC/MAT/AIMMAIPE si initieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub forma® de grant; h?) in cazul in care in urma verificarilor se constatd informafii lips’, discrepanfe sau neconcordanje intre informafiile farnizate de beneficiari si documentele atagate, beneficiarului i se soliciti clarificSri prin intermediul aplicafiei informatice; beneficiarul are obligafia ca in termen de 15 zile si rispunda solicitarii de clarificari sau completiri, dup’ caz. Lipsa de réspuns sau depunerea raportului cu intarziere sau cu informafii lipsi, respectiv false d& dreptul 3 AM-POC/MAT/AIMMAIPE si initieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formé de grant; 24. La articolul 16 alineatul (1), litera i) se abrogas ArtII.- Beneficiarii finali ai ajutorului de stat care au semmat contracte de finanfare pani la data de 30 septembrie 2021 si nu au depus raport de progres privind. cheltuielile efectuate, au obligafia depunerii pin cel mai tarziu la data de 30 aprilie 2022. 4 Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in sedinfa din 14 martie 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Roménici, republicati. p. PRESEDINTELE SENATULUL Alina-Stefania Gorghiu