Sunteți pe pagina 1din 3

Nota informativă

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare


1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Prezentul proiect de hotărâre este elaborat de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării
Regionale.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite
La data de 01 iunie 2023, Republica Moldova va găzdui un eveniment de anvergură internațională,
simbolism și maximă importanță pentru țara noastră în contextul statutului de țară candidat la
aderare în UE - cea de a doua reuniune a Comunității Politice Europene.
În scopul asigurării bunei desfășurări a acestui eveniment internațional, se impune necesitatea
realizării mai multor măsuri în contextul găzduirii și desfășurării acestui eveniment, și anume:
- lucrări de reparație și întreținere a drumului public L478 Bulboaca – Chirca – Merenii Noi
– Floreni;
- lucrări de amenajare a accesului către stația Bulboaca;
- lucrări de amenajare a parcării din aproprierea castelului MIMI;
- lucrări de terasament, înlăturare a valurilor de pământ din preajma drumului;
- lucrări de reabilitare la stația Chișinău;
- lucrări de reabilitare la stația Bulboaca;
- lucrări de reabilitare a trenurilor modernizate D1M;
- servicii de transportare a participanților la reuniune.
Astfel, în scopul asigurării realizării măsurilor propuse, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a
Guvernului prin care se dispune alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al
Guvernului, pentru acoperirea cheltuielilor legate de aceste măsuri.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu
legislația Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului prevede alocarea din fondul de rezervă al Guvernului:
1) Consiliului Raional Anenii Noi:
a) mijloace financiare în sumă de 782 692,3 lei pentru lucrările de reparație și întreținere a
drumului public L478 - Bulboaca – Chirca - Merenii Noi – Floreni;
b) mijloace financiare în sumă de 1 957 276 lei pentru lucrări de amenajare a accesului către
stația Bulboaca; lucrări de amenajare a parcării din aproprierea castelului MIMI și a lucrărilor de
terasament.
2) Întreprinderii de Stat ,,Calea Ferată din Moldova”:
a) mijloace financiare în sumă de 531 000 lei pentru lucrări de reabilitare la stația Chișinău;
b) mijloace financiare în sumă de 1 964 860 lei pentru lucrări de reabilitare la stația
Bulboaca;
c) mijloace financiare în sumă de 1 200 000 lei pentru lucrări de reabilitare a trenurilor
modernizate D1M;
d) mijloace financiare în sumă de 84 140 lei pentru servicii de transportare a participanților
la reuniune.
Evaluarea necesarului de mijloace financiare pentru executarea lucrărilor de reparație și întreținere
a drumului public L478, respectiv pentru lucrările de amenajare a accesului către stația Bulboaca;
lucrările de amenajare a parcării din aproprierea castelului MIMI și a lucrărilor de terasament, au
servit devizele de cheltuieli prezentate de către Consiliul Raional Anenii Noi, respectiv Î.S.
,,Administrația de Stat a Drumurilor” întocmite în baza volumelor identificate în comun cu Serviciul
de Protecție și Pază de Stat al Republicii Moldova.
Cu referire la determinarea necesarului de mijloace financiare pentru lucrări de reabilitare la stația
Chișinău; de reabilitare la stația Bulboaca; pentru reabilitarea trenurilor modernizate D1M și pentru
transportarea participanților la reuniune, au servit devizele de cheltuieli elaborate de către Î.S.
,,Calea Ferată din Moldova” întocmite urmare a deciziilor grupurilor de lucru angajate în
organizarea evenimentului.
Subsecvent, menționăm că, punctul 2 din proiect pune în sarcina Ministerului Finanțelor asigurarea
alocarea mijloacelor financiare menționate din Fondul de rezervă al Guvernului. Iar, conform pct.3
din proiect, controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Totodată, se propune ca proiectul să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, ținând cont de necesitatea asigurării finanțării respectivelor lucrări și termenii
restrânși de realizare a acestora, în contextul evenimentului preconizat pentru 1 iunie 2023.
5. Fundamentarea economico-financiară
Realizarea prevederilor expuse în proiectul de act normativ implică cheltuieli din Fondul de rezervă
al Guvernului, în sumă de circa 6 519 968 lei.
Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru executarea lucrărilor necesare asigurării securității
participanților la eveniment, precum și achiziționarea serviciilor necesare asigurării deplasării în
condiții de siguranță a acestora.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect de hotărâre nu necesită modificarea sau elaborarea unor acte normative noi.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul va fi consultat și avizat conform prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în
procesul decizional și Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
Totodată, proiectul de hotărâre urmează a fi avizat de următoarele autorități și instituții interesate:
 Ministerul Finanțelor;
 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
 Ministerul Justiției;
 Agenția Proprietății Publice:
- Întreprinderea de Stat ,,Calea Ferată din Moldova”;
- Întreprinderea de Stat ,,Administrația de Stat a Drumurilor”;
 Consiliul Raional Anenii Noi;
 Centrul Național Anticorupție.
Toate propunerile și recomandările înaintate în procesul de avizare și consultare vor fi examinate,
iar rezultatele examinării acestora vor fi reflectate în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect.
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul de hotărâre va fi supus expertizei anticorupție, conform art. 35 din Legea nr.100/2017 cu
privire la actele normative, iar rezultatele acesteia vor fi incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor
la proiect.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu
legislația Uniunii Europene.
10. Constatările expertizei juridice
Proiectul de hotărâre va fi supus expertizei juridice, conform art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire
la actele normative, iar rezultatele examinării acesteia vor fi reflectate în sinteza obiecțiilor și
propunerilor la proiect.
11. Constatările altor expertize
Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în sensul Legii nr.
235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, astfel
decăzând necesitatea examinării acestuia de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității
de întreprinzător.
Suplimentar, evocăm că proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în
condițiile Legii nr.100/2017.

Ministru Lilia DABIJA

S-ar putea să vă placă și