Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la eliberarea păcurii din rezervele de stat


-----------------------------------------------------------

În temeiul art. 10 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) și art. 26 alin. (1) din
Legea nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 178-179, art. 332), cu modificările
ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera din rezervele de stat, cu titlu de


deblocare, către S.A. „Termoelectrica” cantitatea de 8000 tone de păcură.

2. Ministerul Afacerilor Interne va estima cheltuielile necesare pentru


completarea rezervelor de stat cu cantitatea de păcură eliberată conform
punctului 1 și va prezenta în modul stabilit propuneri Ministerului Finanțelor
pentru includerea în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina


Ministerului Afacerilor Interne.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Y:\006\ANUL 2022\HOTARARI\25971\25971-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului
cu privire la eliberarea păcurii din rezervele de stat (număr unic 761/MAI/2022)

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 10 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea
nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare, precum și întru executarea pct. 1
sbp. 1.1. a Dispoziției nr. 41 din 7 octombrie 2022 a Comisiei pentru Situaţii Excepționale a
Republicii Moldova.
Scopul proiectului redă intervenția statului în vederea optimizării consumului de gaze
naturale în contextul reducerii volumelor de gaze naturale livrate Republicii Moldova de
către S.A. „Gazprom” și menținerea securității energetice prin asigurarea tuturor
consumatorilor cu resurse energetice până la normalizarea situației.
În acest sens, Agenția Rezerve Materiale va elibera S.A. „Termoelectrica” din rezervele
de stat, cu titlu de deblocare, cantitatea de 8000 tone de păcură.
Arderea păcurii eliberate va permite continuarea livrării gazelor naturale și menținerea
presiunii necesare în conductele de gaz, ceea ce va duce la asigurarea funcționării normale a
termocentralelor pe gaz, în condițiile în care o mare parte a blocurilor de locuit folosesc
această sursă de energie.
Această măsură se impune în contextul limitării volumului de gaze naturale prevăzute
pentru luna octombrie livrate către Republica Moldova de către Federația Rusă prin
intermediul S.A. ”Gazprom”.
Astfel, populația care locuiește în blocurile conectate la agentul energetic și termic
generat de cazangerii pe gaz își va putea desfășura activitățile curente într-un regim normal
și stabil, fiind evitate la minim devierile din sistem sau deconectările.
Totodată, reieșind din considerentul că cantitatea de 8000 tone de păcură este eliberată
din rezervele de stat prin deblocare, S.A. „Termoelectrica” fiind scutită de obligația de
restituire, precum și luând în calcul durabilitatea operațiunilor de achiziții, sursele financiare
necesare pentru completarea rezervelor de stat cu cantitatea de păcură eliberată vor fi incluse
în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023, care, conform estimărilor realizate la
momentul elaborării proiectului, constituie cca 169,3 mln lei.
În scopul intervenirii operative a statului pentru menținerea securității energetice,
proiectul hotărârii Guvernului urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislaţia Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul are drept scop eliberarea cantității de 8000 tone de păcură din rezervele de stat
către S.A. „Termoelectrica” pentru optimizarea consumului de gaze naturale în contextul
reducerii volumelor de gaze naturale livrate Republicii Moldova de către S.A. „Gazprom”.
De asemenea, în temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 104/2022 cu privire la rezervele
de stat și de mobilizare, Ministerul Finanțelor, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne,
va include în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023 cheltuielile necesare pentru
completarea rezervelor de stat cu cantitatea de păcură eliberată cu titlu de deblocare.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor prezentului proiect necesită includerea în proiectul legii
bugetului pentru anul 2023 și respectiv, alocarea Agenţiei Rezerve Materiale, a mijloacelor
financiare necesare pentru achiziționarea în anul 2023 a cantității de 8000 tone păcură pentru
suplinirea stocurilor rezervelor de stat, care la moment constituie cca 169,3 mln lei.
6. Modul de încorporare a proiectului în cadrul normativ în vigoare
Aprobarea proiectului nu va genera modificări sau ajustări a cadrului normativ în
vigoare.
7. Avizarea şi consultarea publică
Reieșind din importanța majoră, proiectul a fost eleborat în regim de urgență, respectiv,
s-a omis etapa de consultare publică a acestuia, în conformitate cu art. 14 alin. (1) din Legea
nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.
Proiectul a fost avizat de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și de
către Ministerul Finanțelor. Ministerul infrastructurii și Dezvoltări Regionale a prezentat
lipsă de obiecții și propuneri. Toate obiecțiile și propunerile înaintate de către Ministerul
Finanțelor la proiect au fost luate în considerație.
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul a fost supus expertizei anticorupție.
Urmare expertizei nu au fost identificate riscuri de corupție.
9. Constatările expertizei juridice
Ministerul Justiției a efcetuat expertiza juridică a proiectului. Urmare acesteia a fost
comunicată lipsa obiecțiilor de ordin conceptual.
Totodată, clauza de adoptare a fost modificată conform normelor de tehnică legislativă.

Secretar general al ministerului Serghei DIACONU