Sunteți pe pagina 1din 1

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____

din 2023
Chișinău

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare


---------------------------------------------------------

În temeiul art. 19 lit. g) şi art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea finanțelor publice şi
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,
nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, în scopul asigurării realizării măsurilor
necesare găzduirii celei de a doua reuniune a Comunității Politice Europene din 1 iunie 2023,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se alocă, din Fondul de rezervă al Guvernului:
1) Consiliului Raional Anenii Noi:
a) mijloace financiare în sumă de 782 692,3 lei pentru lucrările de reparație și
întreținere a drumului public L478 - Bulboaca – Chirca - Merenii Noi – Floreni;
b) mijloace financiare în sumă de 1 957 276 lei pentru lucrări de amenajare a accesului
către stația Bulboaca; lucrări de amenajare a parcării din aproprierea castelului MIMI și a
lucrărilor de terasament;
2) Întreprinderii de Stat ,,Calea Ferată din Moldova”:
a) mijloace financiare în sumă de 531 000 lei pentru lucrări de reabilitare la stația
Chișinău;
b) mijloace financiare în sumă de 1 964 860 lei pentru lucrări de reabilitare la stația
Bulboaca;
c) mijloace financiare în sumă de 1 200 000 lei pentru lucrări de reabilitare a trenurilor
modernizate D1M;
d) mijloace financiare în sumă de 84 140 lei pentru servicii de transportare a
participanților la reuniune.
2. Ministerul Finanțelor va asigura alocarea mijloacelor financiare menționate din
Fondul de rezervă al Guvernului.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Prim-ministru Dorin RECEAN


Contrasemnează:
Ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Lilia DABIJA
Ministrul finanțelor Veronica SIREȚEANU

S-ar putea să vă placă și