Sunteți pe pagina 1din 82

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Privind aprobarea proiectului legii


bugetului de stat pentru anul 2022
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul legii


bugetului de stat pentru anul 2022.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco


3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGEA
bugetului de stat pentru anul 2022

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. – (1) Bugetul de stat pentru anul 2022 se aprobă la venituri în sumă
de 50066602,7 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 65202602,7 mii de lei, cu un
deficit în sumă de 15136000,0 mii de lei.
(2) Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat se
prezintă în anexa nr.1.
(3) Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a
soldului bugetar se prezintă în anexa nr.2.
(4) Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat la cheltuieli şi
resurse se prezintă în anexa nr.3.
(5) Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale se
prezintă în anexa nr.4.
(6) Volumul cheltuielilor de personal pe autorităţi publice centrale se
prezintă în anexa nr.5.

Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE

Art.2. – În bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, conform domeniilor


de competenţă, se aprobă alocaţii pentru scopuri specifice după cum urmează:
a) pentru Fondul rutier – în sumă de 1485348,4 mii de lei. Defalcările
anuale din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepția gazului
lichefiat, nu vor depăşi 58,0%;
b) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate
publică de stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 3000,0 mii
de lei;
c) pentru Fondul pentru eficienţă energetică – în sumă de 30000,0 mii de
lei;
d) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de
770000,0 mii de lei;
4

e) pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – în


sumă de 1500000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în
modul stabilit de Guvern;
f) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 40696,2 mii de lei, din care
19696,2 mii de lei din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului
rural;
g) pentru Fondul ecologic naţional – în sumă de 250000,0 mii de lei;
h) pentru formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere din
învățământul general – în sumă de 2000,0 mii de lei, pentru dezvoltarea
conținuturilor curriculare la disciplinele școlare din învățământul primar,
gimnazial, liceal, inclusiv extrașcolar – în sumă de 9500,0 mii de lei, pentru
implementarea standardelor minime educaționale – în sumă de 2000,0 mii de lei
și pentru consolidarea calității educației – în sumă de 83312,7 mii de lei din
contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma
învăţământului în Moldova”;
i) pentru susţinerea activităţii teatrelor, a circului şi a organizaţiilor
concertistice – în sumă de 181914,9 mii de lei;
j) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei
Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 793,0 mii de lei,
ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 859,6 mii de lei şi
ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 680,9 mii de lei;
k) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei
Obștești „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2107,7 mii de lei,
ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 1445,5 mii de lei şi
ale Societății Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1607,6 mii de lei;
l) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Obștești
„Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei şi ale
Societății Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
m) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a
serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori
surdomute, acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de
573,6 mii de lei;
n) pentru Fondul de susţinere a populaţiei – în sumă de 135550,0 mii de
lei, inclusiv 119000,0 mii de lei pentru finanţarea pachetului minim de servicii
sociale de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea;
o) pentru finanţarea partidelor politice – în sumă de 42031,0 mii de lei;
p) pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorităţi bugetare – în sumă
de 2662830,6 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr.6;
q) în bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pentru
lucrări de renovare/construcţie a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţământ
primar, gimnazial şi liceal – în sumă de 25065,5 mii de lei şi pentru lucrări de
renovare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din subordinea
5

autorităţilor publice locale din contul împrumutului acordat de Banca Mondială


în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova” – în sumă de
16235,6 mii de lei.

Art.3. – În bugetul de stat se aprobă alocaţii pentru:


a) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este
Republica Moldova – în sumă de 62401,0 mii de lei, pentru activităţi de
reintegrare a ţării – în sumă de 15000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii
se va efectua în baza hotărârilor de Guvern;
b) fondul de rezervă al Guvernului – în sumă de 500000,0 mii de lei şi
fondul de intervenţie al Guvernului – în sumă de 300000,0 mii de lei;
c) susţinerea programului de granturi pentru iniţiativele tinerilor la nivel
local – în sumă de 1500,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în
modul stabilit de Guvern;
d) susţinerea programului „Diaspora Acasă Reuşeşte „DAR 1+3”” – în
sumă de 10000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul
stabilit de Guvern;
e) subvenţionarea locurilor de muncă – în sumă de 10000,0 mii de lei.
Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern;
f) asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul
bugetar – în sumă de 592000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii pe
autorităţi publice se va efectua în baza hotărârilor de Guvern;
g) acordarea compensațiilor salariaților pentru implementarea măsurilor
speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației – în
sumă de 50000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în modul
stabilit de Guvern.

Art.4. – (1) În bugetul de stat se aprobă transferuri către alte bugete şi


fonduri:
a) la bugetul asigurărilor sociale de stat – în sumă de 12550012,5 mii de
lei, din care pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat –
2931127,5 mii de lei;
b) la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de
6071930,0 mii de lei, din care pentru realizarea programelor naționale în
domeniul ocrotirii sănătății – 150648,1 mii de lei.
c) la bugetele locale – în sumă totală de 14913939,0 mii de lei.
Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr.7.
(2) Fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale este
suplimentat cu cota-parte de 10% din impozitul pe venitul din activitatea de
întreprinzător încasat în anul 2020. Pentru unităţile administrativ-teritoriale care
atestă diminuări a mijloacelor primite de la bugetul de stat comparativ cu anul
2021, din bugetul de stat se alocă transferuri de compensare în sumă de 224746,6
mii de lei.
6

Art.5. – Pentru implementarea Programului de stat "Prima casă" se alocă


suma de 89705,0 mii de lei, inclusiv 10000,0 mii de lei pentru onorarea
garanţiilor de stat în cadrul Programului. Repartizarea acestor alocaţii se va
efectua în modul stabilit de Guvern.

Art.6. – (1) Se alocă mijloace financiare pentru:


a) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din
Moldova” – în sumă de până la 377756,6 mii de lei (echivalentul a 17170,8 mii
de euro) din contul împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiții în
cadrul Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii
feroviare;
b) majorarea capitalului social al Societății cu Răspundere Limitată „Arena
Națională” – în sumă de până la 69567,2 mii de lei (echivalentul a 3162,15 mii
de euro);
c) majorarea capitalului autorizat deținut de Republica Moldova la Banca
Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare – în suma de până la 40938,9
mii de lei (echivalentul a 2181,1 mii dolari SUA) și la Corporația Financiară
Internațională – în suma de până la 18375,8 mii de lei (echivalentul a 979,0 mii
dolari SUA).
(2) Alocarea mijloacelor prevăzute la alin.(1) se va efectua în baza
hotărârilor de Guvern.

Art.7. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale


bugetului public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune,
întreprinderile de stat şi societățile pe acțiuni ai căror fondatori sunt autorităţile
publice centrale şi locale, conform anexei nr.8, se gestionează prin Contul Unic
Trezorerial al Ministerului Finanţelor.

Art.8. – Se stabilește că, la situația din 31 decembrie 2022, datoria de stat


internă nu va depăşi 39575,3 milioane de lei, datoria de stat externă – 63735,8
milioane de lei (echivalentul a 3317,8 milioane de dolari SUA). Soldul
garanţiilor de stat externe va constitui zero lei, iar soldul garanţiilor de stat
interne nu va depăşi 2500,0 milioane de lei.

Art.9. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la


efectuarea tranzacțiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare,
indiferent de tipul mijloacelor folosite.
(2) Subiecți ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele juridice şi
persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi
persoanele fizice străine cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate
privată bunuri proprietate publică.
7

(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate


publică, inclusiv acțiunile.
(4) Cota impozitului privat se stabilește la 1% din valoarea de achiziţie a
bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acțiunilor
supuse privatizării.
(5) Impozitul privat se achită până la semnarea contractului de vânzare-
cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcţie de
apartenența bunului.
(6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate
privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu
desfășoară activitate de întreprinzător.
(7) În cazul rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare, determinată de
neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de
cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine
autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenența bunului
proprietate publică.

Art.10. – (1) Pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2022, a salariilor


angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr.270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabilește valoarea de
referinţă în mărime de 1800 de lei.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele valori
de referinţă:
a) în mărime de 1900 de lei pentru:
– personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi personalul de conducere din
cadrul instituţiilor de învăţământ, conducătorii (directori şi directori adjuncți)
instituţiilor de educaţie timpurie, de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi
profesional tehnic, directorii/directorii adjuncți ai altor instituţii de învăţământ
decât cele de educaţie timpurie, de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi
profesional tehnic;
– personalul care, conform anexelor la Legea nr.270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la
1 până la 25;
– corpul de subofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
– efectivul de soldaţi şi sergenţi din cadrul Ministerului Apărării;
– consilierii pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, inclusiv directorul general şi
directorul general adjunct;
b) în mărime de 2000 de lei – pentru personalul, inclusiv cu funcţii de
demnitate publică, din cadrul Serviciului Protecţie şi Pază de Stat;
c) în mărime de 2500 de lei pentru:
8

– judecători (cu excepţia judecătorilor din cadrul Curţii Constituţionale, al


Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie), procurori,
inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecţiei procurorilor;
– personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul
Serviciului de Informaţii şi Securitate, al Centrului Naţional Anticorupţie, al
Autorităţii Naţionale de Integritate şi al Serviciului Prevenirea şi Combaterea
Spălării Banilor;
– personalul, inclusiv cu funcţii publice de conducere, din cadrul
Autorităţii Aeronautice Civile;
d) în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curţii
Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curţii Supreme de
Justiţie.

Art.11. – (1) Se aprobă cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate


publică conform anexei nr.9.
(2) Se scutesc de plata chiriei (exceptând plata serviciilor comunale):
a) autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat, instituţiile
publice ce implementează proiecte finanţate din surse externe – parte a bugetului
de stat (unități de implementare) şi uniunile de creație – pentru încăperile
închiriate de la alte autorităţi/instituţii bugetare finanţate de la bugetul de stat,
precum şi de la întreprinderile de stat al căror fondator este autoritatea ierarhic
superioară acestora, fără drept de sublocaţiune;
b) întreprinderile de stat al căror fondator este Administraţia Naţională a
Penitenciarelor – pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul
sistemului penitenciar.

Art.12. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sunt


supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor întocmite de
către serviciile de specialitate ale autorităţilor/instituţiilor în care sunt angajate
aceste persoane, din mijloacele autorităţilor/instituţiilor respective.
Art.13. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a
compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice
pentru conectarea la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru
construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, pentru procurarea de
spaţiu locativ sau pentru restaurarea caselor vechi, a plăţilor sociale efectuate din
mijloacele Fondului de susţinere a populaţiei şi a altor plăţi sociale cu destinaţie
specială pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat se
stabilesc la încheierea contractelor între prestatorii de servicii de plată şi
Ministerul Finanţelor, și nu vor depăși valoarea maximă de 0,4% din suma
distribuită la conturi de plăți și 0,8% din suma distribuită în numerar.
(2) Comisioanele pentru serviciile de recepţionare a cererilor pentru
indexarea şi distribuirea sumelor indexate conform Legii nr.1530/2002 privind
indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, prestate prin
9

intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, se stabilesc la valoarea


maximă de 10 lei pentru cererea recepţionată şi la valoarea maximă de 0,8% din
suma distribuită.
(3) Comisioanele pentru eliberarea numerarului de către bănci pentru plata
prestaţiilor sociale specificate la alin.(1) şi (2), precum şi pentru plăţile sociale
distribuite prin serviciul guvernamental de plăţi electronice, prin intermediul
Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” se stabilesc la valoarea maximă de
0,25% din suma eliberată şi se achită de la bugetul de stat.
(4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de
plată decât cardurile de plată de la populaţie, de la agenţii constatatori, de la
perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a plăţilor în Contul Unic Trezorerial
al Ministerului Finanţelor (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export),
precum şi comisionul la restituirea plăţilor către populaţie se stabilesc în valoare
maximă de 1,0% pentru o plată de la suma încasată/restituită, dar nu mai puţin de
1 leu şi nu mai mult de 2,5 lei, pe bază de contract încheiat de către Ministerul
Finanţelor cu prestatorii de servicii de plată, şi se achită de la bugetul de stat.
(5) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin carduri de plată de la
populaţie a plăţilor la bugetele componente ale bugetului public naţional şi cele
pentru restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei se stabilesc la valoarea de
0,5% din suma notei de plată – în cazul plăţilor cu cardurile de plată emise în
Republica Moldova şi de 2,2% din suma notei de plată – în cazul plăţilor cu
cardurile de plată emise în afara Republicii Moldova, şi se achită de la bugetul de
stat.
(6) Comisioanele specificate la alin.(3)–(5) pentru operaţiunile aferente
bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă medicală vor fi restituite din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în bugetul de stat.

Art.14. – (1) Se stabilește achitarea de la bugetul de stat a comisioanelor


pentru:
a) executarea prin sistemul automatizat de plăți interbancare a
documentelor de plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;
b) serviciile aferente deservirii operațiunilor cu numerar (încasare,
eliberare în numerar) în conturile entităților deservite prin Contul Unic
Trezorerial al Ministerului Finanțelor;
c) serviciile aferente deservirii operațiunilor valutare în conturile entităților
deservite prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor;
d) serviciile aferente deservirii conturilor destinate realizării proiectelor
finanțate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
e) serviciile aferente distribuirii mijloacelor bănești, în baza documentelor
executorii, din conturile bugetului de stat și ale bugetelor locale;
f) menținerea gropurilor sigilate destinate păstrării valorilor.
10

(2) Comisionul pentru recepționarea de la persoanele fizice a drepturilor


de import-export se achită de către Serviciul Vamal din contul alocațiilor
aprobate acestuia în bugetul de stat, pe bază de contract încheiat cu banca.

Art.15. – (1) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale


bugetelor componente ale bugetului public naţional, ale autorităţilor/instituţiilor
publice la autogestiune şi ale altor entităţi, aflate în conturile deschise în Contul
Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor/bănci, se repartizează corespunzător
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală.
(2) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile
deschise în bănci şi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se
virează integral la bugetele în a căror componenţă sunt incluse (bugetul de stat
sau bugetele locale), cu excepţia dobânzilor calculate la soldurile mijloacelor
băneşti ale Fondului de Dezvoltare Durabilă, care rămân în gestiunea acestuia.

Art.16. – Ministerul Finanţelor se autorizează:


a) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor bugetare, indicatorii
stabiliţi ai bugetului de stat la venituri şi cheltuieli în funcţie de volumul
granturilor, al donaţiilor, al sponsorizărilor şi al altor mijloace intrate suplimentar
cu titlu gratuit în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare;
b) să redistribuie, la propunerea Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării
Regionale, alocaţiile aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare
regională, în baza deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării
Regionale;
c) să redistribuie, la propunerea Ministerului Mediului, alocaţiile aprobate
pentru Fondul ecologic naţional, în baza deciziei Consiliului de administrare;
d) să redistribuie, la propunerea Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării
Regionale, alocaţiile aprobate pentru Fondul pentru eficienţă energetică, în baza
deciziei Consiliului de administrare;
e) să redistribuie, la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în
baza cererilor întemeiate ale autorităţilor publice locale, alocaţiile aprobate
pentru acordarea compensaţiilor băneşti personalului de conducere şi didactic din
cadrul instituţiilor publice de învăţământ general, ca urmare a modificării
numărului de beneficiari;
f) să redistribuie, la propunerea întemeiată a Agenţiei Naţionale pentru
Cercetare şi Dezvoltare, mijloacele alocate pentru organizarea şi desfăşurarea
concursurilor de proiecte între autorităţile publice centrale care exercită calitatea
de fondatori ai organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării şi inovării;
g) să redistribuie, la propunerea întemeiată a Ministerului Educaţiei şi
Cercetării:
11

– mijloacele alocate pentru finanţarea instituţională a organizaţiilor de


drept public din domeniile cercetării şi inovării între autorităţile publice centrale
care exercită calitatea de fondatori ai acestora;
– mijloacele alocate pentru finanţarea instituţiilor publice de învăţământ
superior între autorităţile publice centrale care exercită calitatea de fondatori ai
acestora, în baza metodologiei aprobate de Guvern;
h) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe
piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu
scadenţă în anul 2022, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al
bugetului de stat;
i) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive
ale unităţilor administrativ-teritoriale, drept garanţie de rambursare servind
inclusiv transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele
locale respective;
j) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale în cazul
delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii,
în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în
subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii
unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întâi în
subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa.

Art.17. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.

Președintele Parlamentului
Anexa nr.1

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Venituri, total 1 50066602,7
Impozite și taxe 11 46669181,5
Granturi primite 13 1317917,8
Alte venituri 14 2062520,6
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 16982,8
Cheltuieli, total 2+3 65202602,7
dintre care:
Cheltuieli de personal 21 9143825,3
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național 29 33535881,5
Investiții capitale în active în curs de execuție 319 2662830,6
Sold bugetar -15136000,0
Surse de finanțare, total 15136000,0
Active financiare 4 -866877,4
Creanțe interne 41 1193361,5
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 59199,1
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -2119438,0
Datorii 5 13807792,6
Datorii interne 51 4600000,0
Împrumuturi externe 59 9207792,6
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 2195084,8
Anexa nr.2
Componența veniturilor bugetului de stat și
sursele de finanțare a soldului bugetar

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Venituri, total 50066602,7
Impozite și taxe 11 46669181,5
Impozite pe venit 111 8419200,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 1972700,0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 1112 6446500,0
Impozite pe proprietate 113 47000,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 5000,0
Alte impozite pe proprietate 1136 42000,0
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 114 35737981,5
Taxa pe valoarea adăugată 1141 26157000,0
Accize 1142 8036000,0
Taxe pentru servicii specifice 1144 8700,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor
1145 486571,5
genuri de activitate
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 1049710,0
Taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe 115 2465000,0
Taxe vamale şi alte taxe de import 1151 1646860,0
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 1156 818140,0
Granturi primite 13 1317917,8
Granturi primite de la guvernele altor state 131 106124,4
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 9400,0
Granturi capitale primite de la guvernele altor state 1312 96724,4
Granturi primite de la organizațiile internaționale 132 1211793,4
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale 1321 811843,6
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale 1322 399949,8
Alte venituri 14 2062520,6
Venituri din proprietate 141 413833,4
Dobînzi încasate 1411 125961,2
Dividende primite 1412 255200,0
Renta 1415 32672,2
Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor 142 1142704,6
Taxe şi plăţi administrative 1422 312750,0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 829954,6
Amenzi și sancțiuni 143 306400,0
Donații voluntare 144 3747,5
Alte venituri și venituri neidentificate 145 195835,1
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 16982,8
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 191 16982,8
Surse de finanțare, total 15136000,0
Active financiare 4 -866877,4
Creanțe interne 41 1193361,5

1
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 415 -6638,5
Alte creanţe interne ale bugetului 418 1200000,0
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 59199,1
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 461 59199,1
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -2119438,0
Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare 471 -1991760,8
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare 472 -127677,2
Datorii 5 13807792,6
Datorii interne 51 4600000,0
Valori mobiliare de stat, cu excepția acțiunilor 513 4610000,0
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară 5131 4900000,0
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri 5134 -290000,0
Garanții de stat interne 514 -10000,0
Garanții de stat interne 5141 -10000,0
Împrumuturi externe 59 9207792,6
Împrumuturi externe 595 9207792,6
Primirea împrumuturilor externe 11868722,7
Rambursarea împrumuturilor externe -2660930,1
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 2195084,8

2
Anexa nr.3.1

Bugetele autorităților finanțate de la bugetul de stat

3.1. Cheltuieli

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Secretariatul Parlamentului 0101
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 182747,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 182747,0
Activitatea Parlamentului 0101 182747,0
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 32526,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 32526,0
Activitatea Președintelui Republicii Moldova 0201 32526,0
Curtea Constituțională 0103
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 22341,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 22341,7
Jurisdicție constituțională 0401 22341,7
Curtea de Conturi 0104
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 51005,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 51005,4
Auditul extern al finanțelor publice 0510 51005,4
Cancelaria de Stat 0201
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 690681,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 509846,6
Exercitarea guvernării 0301 74357,2
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 140441,6
e-Transformare a Guvernării 0303 291596,2
Susținerea diasporei 2403 3451,6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 163268,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 163268,0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 17566,7
Învățământ superior 8810 16535,5
Perfecționarea cadrelor 8812 1031,2
Ministerul Finanțelor 0203
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1504167,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1504167,0

1
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 134031,2
Administrarea veniturilor publice 0502 1335664,1
Inspecția financiară 0504 28669,7
Administrarea achizițiilor publice 0508 5802,0
Ministerul Justiției 0204
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1029558,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 16861,9
Servicii de arhivă 1203 16861,9
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1012696,4
Politici și management în domeniul justiției 4001 42089,3
Apărare a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 4008 76763,4
Expertiză legală 4009 13861,5
Sistem integrat de informare juridică 4010 7211,0
Administrare judecătorească 4015 24412,3
Asigurarea măsurilor alternative de detenție 4016 58969,5
Sistemul penitenciar 4302 789389,4
Ministerul Afacerilor Interne 0205
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3758876,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 336084,8
Politici și management al rezervelor materiale ale statului 2701 15084,8
Rezerve materiale ale statului 2702 311500,0
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului 2703 9500,0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3189701,4
Politici și management în domeniul afacerilor interne 3501 28321,7
Ordine și siguranță publică 3502 1531426,4
Migrație și azil 3503 40897,8
Trupe de carabinieri 3504 224987,1
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 210694,3
Managementul frontierei 3506 624078,9
Cercetări ștințifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 1561,0
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 527734,2
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5387,5
Managementul deșeurilor radioactive 7006 5387,5
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 118840,8
Asistență medicală primară 8005 42570,6
Asistență medicală spitalicească 8010 76270,2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 108526,1
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 17704,6
Învățământ superior 8810 82261,1
Perfecționarea cadrelor 8812 8560,4
Protecție socială 10

2
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 335,9
Protecția socială unor categorii de cetățeni 9019 335,9
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 480516,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 480516,9
Politici și management în domeniul relațiilor externe 0601 42768,9
Promovarea intereselor naționale prin intermediul instituțiilor serviciului
0602 437748,0
diplomatic
Ministerul Apărării 0207
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 901832,9
Apărare națională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 756387,5
Politici și management în domeniul apărării 3101 18442,5
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 337457,2
Forțele Armatei Națíonale 3106 400487,8
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 108348,4
Asistență medicală primară 8005 20522,2
Asistență medicală spitalicească 8010 87826,2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 36646,1
Învățământ superior 8810 36646,1
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 450,9
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 450,9
Ministerul Economiei 0222
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 219806,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 219806,0
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a
5001 15859,2
economiei
Promovarea exporturilor 5002 28282,7
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 140082,6
Protecția drepturilor consumatorilor 5008 14481,0
Dezvoltarea sistemului național de standardizare 6802 5200,0
Dezvoltarea sistemului național de metrologie 6804 12900,5
Dezvoltarea sistemului național de acreditare 6805 3000,0
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4960682,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4322721,8
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 36000,0
Securitate industrială 5011 26386,6
Tehnologii informaţionale în sistemul de alertă 5019 54527,7
Politici și management în sectorul energetic 5801 13849,7
Rețele și conducte de gaz 5802 914,0
Rețele electrice 5803 117138,6

3
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 149751,0
Rețele termice 5805 3913,7
Politici și management în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale 6101 420962,2
Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 15604,2
Implementarea politicii de dezvoltare regională 6105 20000,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 3303327,4
Dezvoltarea transportului naval 6403 20772,3
Dezvoltarea transportului auto 6404 44673,1
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 7444,0
Dezvoltarea transportului aerian 6406 63457,3
Dezvoltarea turismului 6602 24000,0
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 557801,7
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 70000,0
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 484801,7
Construcția locuințelor 7504 3000,0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 80159,4
Educație timpurie 8802 32477,8
Învățământ primar 8803 8010,0
Învățământ gimnazial 8804 10043,0
Învățământ liceal 8806 29628,6
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2319476,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2151808,0
Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare 5101 19140,9
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură 5102 481516,4
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 7600,0
Dezvoltarea viticulturii și vinificației 5104 42631,8
Subvenționarea producătorilor agricoli 5105 1501457,5
Securitate alimentară 5106 300,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 89161,4
"Biotehnologie"
Conservarea şi sporirea fertilităţii solului 6903 10000,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1324,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 1324,4
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 166343,8
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 103221,8
Învățământ superior 8810 62447,3
Servicii generale în educație 8813 674,7
Ministerul Mediului 0225
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 608578,4
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 46761,2
Sisteme de irigare și desecare 5108 10422,5
Managementul în domeniul sectorului forestier 5401 6012,1

4
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Amenajarea, regenerarea, extinderea şi protecţia fondului forestier
5402 23500,0
naţional
Reglementare și control al extracției resurselor minerale utile 5902 3045,6
Explorarea subsolului 5903 3781,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 443739,7
Schimbări climatice - predicţii, prognoze şi avertizări 5010 29864,2
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 43889,5
Managementul integrat al deșeurilor și a substanțelor chimice 7002 189777,4
Controlul şi supravegherea respectării legislaţiei de mediu 7003 43243,8
Protecţia şi gestionarea resurselor de apă, a inundaţiilor şi secetelor 7004 110577,9
Protecția și conservarea biodiversității 7005 17668,9
Radioprotecție și securitate nucleară 7008 2687,0
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 6031,0
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 118077,5
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 118077,5
Ministerul Educației și Cercetării 0226
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2784499,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 118687,1
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
0807 37564,5
dezvoltarea societății"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
1606 31230,6
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 12532,6
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 37359,4
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 110289,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică "Materiale, 5007 70963,2
tehnologii și produse inovative "
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 38288,8
"Biotehnologie"
Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția strategică
5807 1037,0
"Eficiența, energetica și valorificarea surselor regenerabile de energie"
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 91599,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 91599,0
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1298,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 1298,4
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicină"
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 180877,2
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 3838,6
Sport 8602 160934,4
Tineret 8603 16104,2
Învățământ 09

5
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2281748,9
Politici și management în domeniul educației și cercetării 8801 106023,1
Învățământ gimnazial 8804 12648,7
Învățământ special 8805 29840,2
Învățământ liceal 8806 149975,0
Învățământ profesional-tehnic secundar 8808 474289,0
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 405467,4
Învățământ superior 8810 923572,2
Perfecționarea cadrelor 8812 17544,6
Servicii generale în educație 8813 18758,1
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 36994,6
Curriculum 8815 86131,3
Asigurarea calității în învățământ 8816 20504,7
Ministerul Culturii 0227
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 428847,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5800,0
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
0807 5800,0
dezvoltarea societății"
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 423047,4
Politici și management în domeniul culturii 8501 14592,2
Dezvoltarea culturii 8502 278582,4
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 110422,0
Susținerea culturii scrise 8504 7409,4
Susținerea cinematografiei 8510 12041,4
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1682373,9
Servicii de stat cu destinație generală 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 63264,1
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 63264,1
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1619109,8
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 20798,3
Protecție a persoanelor în etate 9004 195259,3
Protecție a familiei și copilului 9006 70198,5
Protecție a șomerilor 9008 41635,9
Protecția socială a persoanelor cu dizabilități 9010 177999,7
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 190551,0
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 10179,5
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 9019 906947,1
Susținerea activităților sistemului de protecție socială 9020 5540,5
Ministerul Sănătății 0229
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2911926,8
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2572999,8
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii 8001 13366,1
Sănătate publică 8004 256324,7
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 8006 8999,8

6
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 6997,2
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicina"

Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 197519,6


Medicină legală 8014 55683,6
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 565335,6
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de stat 1322,5
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 1468773,2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 310210,0
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 87778,7
Învățământ superior 8810 147296,6
Învățământ postuniversitar 8811 64686,5
Perfecționarea cadrelor 8812 10074,2
Servicii generale în educație 8813 374,0
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 28717,0
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 28717,0
Biroul Național de Statistică 0241
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 108208,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 108208,0
Politici și management în domeniul statisticii 1201 44539,0
Lucrări statistice 1202 61269,0
Desfășurarea recensămintelor 1204 2400,0
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 35223,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35223,0
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului 6901 6445,3
Dezvoltarea relațiilor funciare și a cadastrului 6902 8930,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 5200,0
Geodezie, cartografie și geoinformatică 6905 14647,7
Agenția Relații Interetnice 0243
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4471,8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4471,8
Politici și management în domeniul minorităților naționale 2401 3971,8
Relații interetnice 2402 500,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 41167,3
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 41167,3
Management al medicamentelor și dispozitivelor medicale 8016 41167,3
Agenția Proprietății Publice 0249
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 47124,0
Servicii în domeniul economiei 04

7
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 47124,0
Administrarea patrimoniului de stat 5009 47124,0
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 108987,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 30540,5
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică "Patrimoniul național și
0807 12692,5
dezvoltarea societății"
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
1606 3727,3
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 8314,2
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 1350,0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 4456,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 36332,9
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică "Materiale, 5007 23589,8
tehnologii și produse inovative "
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 12743,1
"Biotehnologie"
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6832,9
Cercetări științifice în domeniul protecției mediului 7007 6832,9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35280,7
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 35280,7
medicale, în direcția strategică "Sănătate și biomedicină"
Agenția de Investiții 0251
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 17610,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 17610,5
Promovarea exporturilor 5002 12406,8
Promovarea investiților 5016 5203,7
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 54391,4
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 54391,4
Proprietate intelectuală 5017 54391,4
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 248679,4
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 248679,4
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 400,0
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 42812,7
Securitate alimentară 5106 205466,7

8
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Agenția Națională Antidoping 0277
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3637,9
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3637,9
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 3637,9
Centrul Serviciului Civil 0279
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1761,0
Apărare naţională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1761,0
Serviciul civil de alternativă 3105 1761,0
Consiliul Superior al Magistraturii 0301
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 478530,4
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 478530,4
Organizare a sistemului judecătoresc 4002 17984,4
Înfăptuirea justiției 4018 460546,0
Consiliul Superior al Procurorilor 0302
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 14327,4
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 14327,4
Organizarea activităţii sistemului Procuraturii 4019 14327,4
Procuratura Generală 0303
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 385379,0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 385379,0
Implementarea politicii penale a statului 4006 385379,0
Oficiul Avocatului Poporului 0401
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 18020,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 18020,5
Respectarea drepturilor și libertăților omului 0402 18020,5
Comisia Electorală Centrală 0402
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 63683,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 63683,7
Sistemul electoral 2202 63683,7
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 9872,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9872,6
Protecția datelor personale 1503 9872,6
Consiliul Audiovizualului 0404
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12515,2

9
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12515,2
Asigurarea controlului asupra instituțiilor în domeniul audiovizualului 8509 12515,2
Consiliul Concurenței 0405
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 26515,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 26515,3
Protecția concurenței 5005 26515,3
Serviciul de Informații și Securitate 0406
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 401012,9
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 390302,0
Politici și management în domeniul securității naționale 3601 336519,5
Asigurarea securității de stat 3602 53782,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10710,9
Sistemul de curierat 6502 10710,9
Autoritatea Națională de Integritate 0407
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 20436,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 20436,2
Controlul averii, intereselor personale, regimului juridic al conflictelor de
0702 20436,2
interese, incompatibilităţilor şi restricţiilor
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 192063,0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 192063,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 1144,0
Asigurarea securității de stat 3602 190919,0
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
0409
asigurarea egalității
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 5728,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5728,6
Protecția împotriva discriminării 0403 5728,6
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 7672,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 7672,7
Administrarea achizițiilor publice 0508 7672,7
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 12662,3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12662,3

10
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 4803 12662,3

Centrul Național Anticorupție 0412


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 134215,3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 134215,3
Prevenire, cercetare și combaterea contravențiilor corupționale 4802 134215,3
Academia de Științe a Moldovei 0501
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 23233,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 23233,7
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 10162,8
Servicii de suport pentru sfera științei și inovării 1907 13070,9
Institutul Național al Justiției 0502
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 20708,1
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 20708,1
Instruire inițială și continuă în domeniul justiției 4012 20708,1
Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania
0503
"Teleradio-Moldova"
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 137349,2
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 137349,2
Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 137349,2
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 25533,6
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 25533,6
Sisteme de irigare și desecare 5108 25533,6
Acțiuni generale 0799
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 37972760,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6415800,2
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 21936,0
Cooperare externă 0604 62401,0
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 800000,0
Reintegrarea statului 0803 15000,0
Acțiuni cu caracter general 0808 649057,9
Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților financiare 1101 1869070,1
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 630,0
Raporturi interbugetare de compensare 1103 224746,6
Datoria de stat internă 1701 2255100,0
Datoria de stat externă 1702 517858,6
Servicii în domeniul economiei 04

11
Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1424651,6
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 10000,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 1414651,6
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6071930,0
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 150648,1
Asigurarea obligatorie de asistență medicală din partea statului 8020 5921281,9
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 270102,4
Tineret 8603 1500,0
Asigurarea de către stat a școlilor sportive la nivel local 8604 268602,4
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10654222,8
Asigurarea de către stat a învățământului la nivel local 8817 10654222,8
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13136053,0
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 79705,0
Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 9011 224724,6
Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale cetățenilor în
Banca de Economii
9014 86000,0
Protecția socială a persoanelor în situații de risc 9015 9394160,4
Susținerea sistemului public de asigurări sociale 9016 2931127,5
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 6420,0
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale
pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și 9030 77390,2
din satul Varnița din raionul Anenii Noi
Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la nivel local 9032 286525,3
Protecţie socială în contextul pandemiei Covid-19 9033 50000,0
TOTAL 65202602,7

12
3.2. Resurse
mii lei
inclusiv:
resurse ale
Denumirea Cod Total resurse venituri proiectelor
generale colectate finanțate din
surse externe
Secretariatul Parlamentului 0101 182747,0 181987,0 760,0
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 32526,0 32226,0 300,0
Curtea Constituțională 0103 22341,7 22341,7
Curtea de Conturi 0104 51005,4 51005,4
Cancelaria de Stat 0201 690681,3 297609,3 44940,0 348132,0
Ministerul Finanțelor 0203 1504167,0 1439655,4 21059,0 43452,6
Ministerul Justiției 1029558,3 902459,8 12046,0 115052,5
0204
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 1322,5 1322,5
Ministerul Afacerilor Interne 0205 3758876,5 3486884,3 95958,0 176034,2
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 480516,9 452938,8 27578,1
Ministerul Apărării 0207 901832,9 860299,5 31145,6 10387,8
Ministerul Economiei 0222 219806,0 192729,7 27076,3
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale 0223 4960682,9 2527236,5 74760,0 2358686,4
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 0224 2319476,2 1925423,1 69859,2 324193,9
Ministerul Mediului 0225 608578,4 467101,9 9290,0 132186,5
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 0226 2784499,6 2377283,0 44453,5 362763,1
Ministerul Culturii 0227 428847,4 410725,0 8297,0 9825,4
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 0228 1682373,9 1525873,1 156500,8
Ministerul Sănătății 0229 2911926,8 1313062,6 102848,7 1496015,5
Biroul Național de Statistică 0241 108208,0 104904,8 2400,0 903,2
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 35223,0 35073,0 150,0
Agenția Relații Interetnice 0243 4471,8 4071,8 400,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 41167,3 811,3 40356,0
Agenția Proprietății Publice 0249 47124,0 47124,0
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250 108987,0 107236,8 100,0 1650,2
Agenția de Investiții 0251 17610,5 17610,5
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 54391,4 3114,7 51126,7 150,0
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 248679,4 200679,4 48000,0
Agenția Națională Antidoping 0277 3637,9 3599,9 38,0
Centrul Serviciului Civil 0279 1761,0 1761,0
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 478530,4 477580,4 950,0
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 14327,4 14327,4
Procuratura Generală 0303 385379,0 380499,0 4880,0
Oficiul Avocatului Poporului 0401 18020,5 18020,5
Comisia Electorală Centrală 0402 63683,7 62964,7 50,0 669,0
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 9872,6 9872,6
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 0404 12515,2 12505,2 10,0
Consiliul Concurenței 0405 26515,3 26065,3 450,0
Serviciul de Informații și Securitate 0406 401012,9 394462,9 6550,0
Autoritatea Națională de Integritate 0407 20436,2 20436,2
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 192063,0 189378,0 1541,0 1144,0
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 0409 5728,6 5728,6
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 7672,7 7672,7
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 12662,3 12662,3
Centrul Național Anticorupție 0412 134215,3 133115,3 1100,0
Academia de Științe a Moldovei 0501 23233,7 19171,8 3350,0 711,9
Institutul Național al Justiției 0502 20708,1 20503,6 204,5
Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" 0503 137349,2 137349,2
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505 25533,6 25533,6
Acțiuni generale 0799 37972760,0 37972760,0
TOTAL 65202602,7 58907905,0 861452,1 5433245,6

1
Anexa nr.4

Cheltuielile bugetului de stat conform clasificației funcționale

Suma,
Denumirea Cod mii lei
Servicii de stat cu destinatie generală 01 9968252,9
Autorități legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri externe 011 2449945,3
Servicii generale 013 608814,6
Cercetări științifice fundamentale 014 122204,3
Cercetări științifice aplicate legate de servicii de stat cu destinație generală 015 56057,0
Servicii de stat cu destinație generală neatribuite la alte grupe 016 1863826,4
Serviciul datoriei 017 2772958,6
Raporturi între nivelele administrației publice 018 2094446,7
Apărare națională 02 758148,5
Forțe de apărare națională 021 400487,8
Alte servicii în domeniul apărării neatribuite la alte grupe 025 357660,7
Ordine publică și securitate națională 03 5830585,3
Afaceri interne 031 3213305,5
Servicii de protecție civilă si situații excepționale 032 527734,2
Justiție 033 1122251,9
Sistemul penitenciar 034 789389,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul ordinii publice și securității naționale 035 2705,0
Alte servicii în domeniul ordinii publice și securității naționale neatribuite la
036 175199,3
alte grupe
Servicii în domeniul economiei 04 9004690,7
Servicii economice generale, comerciale și în domeniul forței de muncă 041 523506,3
Agricultură, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă și gospodărie de vânătoare 042 2376794,2
Combustibil și energie 043 285567,0
Minerit, industrie și construcții 044 443393,0
Transport 045 4854325,7
Comunicații 046 65238,6
Alte activități economice 047 220082,6
Cercetări științifice aplicate în domeniul economiei 048 235783,3
Protecția mediului 05 548883,5
Colectarea și distrugerea deșeurilor 051 195164,9
Protecție împotriva poluării mediului 053 153821,7
Protecție a biodiversității 054 17668,9
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 055 99756,3
Alte servicii în domeniul protecției mediului neatribuite la alte grupe 056 82471,7
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06 675879,2
Gospodăria de locuințe 061 3000,0
Dezvoltare comunală şi amenajare 062 70000,0
Aprovizionarea cu apă 063 602879,2
Ocrotirea sănătății 07 8949865,4
Produse, utilaje și echipament medical 071 41167,3
Servicii de ambulator 072 72092,6
Servicii spitalicești 073 361616,0
Servicii de sănătate publică 074 972308,4

1
Suma,
Denumirea Cod mii lei
dintre care transferuri acordate între instituții în cadrul bugetului de stat 1322,5
Cercetări științifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătății 075 43576,3
Alte servicii în domeniul sănătății neatribuite la alte grupe 076 7459104,8
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08 1027529,3
Servicii de sport, tineret și odihnă 081 447141,0
Servicii în domeniul culturii 082 401045,8
Servicii tele-radio și de presă 083 157273,8
Alte servicii în domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei și cultelor
086 22068,7
neatribuite la alte grupe
Învătământ 09 13655423,8
Educație timpurie și învățământ primar 091 40487,8
Învățământ secundar 092 232135,5
Învățământ profesional tehnic 093 1088461,5
Învățământ superior profesional 094 1333445,3
Învățământ nedefinit după nivel 095 10814559,1
Servicii afiliate învățământului 096 19806,8
Alte servicii din domeniul învățământului neatribuite la alte grupe 098 126527,8
Protecție socială 10 14784666,6
Protecție în caz de boală sau incapacitate de muncă 101 177999,7
Protecție persoanelor în etate 102 195259,3
Protecție a familiei și a copiilor 104 70198,5
Protecție în caz de șomaj 105 41635,9
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 106 79705,0
Protecție împotriva excluziunii sociale 107 190551,0
Alte servicii în domeniul protecției sociale neatribuite la alte grupe 109 14029317,2
TOTAL 65202602,7

2
Anexa nr.5

Volumul cheltuielilor de personal pe autorități bugetare

Suma,
Denumirea Cod mii lei

Secretariatul Parlamentului 0101 142387,6


Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 19776,2
Curtea Constituțională 0103 14882,2
Curtea de Conturi 0104 42205,9
Cancelaria de Stat 0201 108601,4
Ministerul Finanțelor 0203 1026567,0
Ministerul Justiției 0204 509331,6
Ministerul Afacerilor Interne 0205 2577504,6
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 67031,3
Ministerul Apărării 0207 612941,0
Ministerul Economiei 0222 21396,1
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223 121705,6
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224 174012,2
Ministerul Mediului 0225 104329,4
Ministerul Educatiei si Cercetarii 0226 464537,7
Ministerul Culturii 0227 94756,5
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 0228 284336,1
Ministerul Sanatatii 0229 454292,5
Biroul Național de Statistică 0241 86745,3
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 5337,6
Agenția Relații Interetnice 0243 2558,6
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 15659,5
Agenția Proprietății Publice 0249 14872,7
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250 5151,7
Agenția de Investiții 0251 3692,1
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 38640,8
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 161186,9
Agenția Națională Antidoping 0277 1492,0
Centrul Serviciului Civil 0279 1365,4
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 406598,6
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 7703,0
Procuratura Generală 0303 320033,8
Oficiul Avocatului Poporului 0401 10210,4
Comisia Electorală Centrală 0402 12169,1
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 7842,6
Consiliul Audiovizualului 0404 8528,2
Consiliul Concurenței 0405 19289,9
Serviciul de Informații și Securitate 0406 266889,1
Autoritatea Națională de Integritate 0407 14976,8
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 152685,6
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
0409 3845,8
asigurarea egalității
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 5937,4
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 8185,4
Centrul Naţional Anticorupţie 0412 107662,2
Academia de Științe a Moldovei 0501 9354,2
Institutul Național al Justiției 0502 12615,7
Acțiuni generale 0799 592000,0
TOTAL 9143825,3
Anexa nr.6
Investiții capitale pe autorități bugetare
-mii lei-
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate

TOTAL 2662830,6 313147,3 2349683,3

0201 Cancelaria de Stat 30000,0 30000,0


0302 Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 30000,0 30000,0
Reconstrucția clădirii administrative, str. Vlaicu Pârcălab, nr.45, mun.
Chișinău 30000,0 30000,0

0203 Ministerul Finanţelor 53970,6 29145,2 24825,4


0501 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 9136,3 9136,3
Dezvoltarea Sistemului informațional "Statistica" 425,5 425,5
Dezvoltarea Sistemului informațional "Trezoreria", unificat cu Sistemul
informațional „e-Docplat” 4305,7 4305,7
Dezvoltarea Sistemului informațional "Raportarea financiară a autorităților
bugetare" 3040,7 3040,7
Dezvoltarea Sistemului informațional "Certificarea auditorilor interni în
cadrul Sistemului informațional al Ministerului Finanțelor" 622,9 622,9
Dezvoltarea Sistemului informațional "Planificarea salarială în sectorul
bugetar" 741,5 741,5
0502 Administrarea veniturilor publice 44834,3 20008,9 24825,4
Construcția blocurilor sanitare la 23 de posturi vamale 3976,0 3976,0
Proiectul "Reabilitarea şi modernizarea posturilor vamale de la frontiera
moldo-română", inclusiv: 40858,3 16032,9 24825,4
Modernizarea infrastructurii Biroului vamal Leuşeni, r-ul Hâncești 13,0 3,0 10,0
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Sculeni, r-ul Ungheni 40845,3 16029,9 24815,4

0204 Ministerul Justiţiei 185650,0 74150,0 111500,0


4015 Administrare judecătorească 13000,0 13000,0
Construcția sediului Judecătoriei Cahul 2500,0 2500,0
Construcția sediului Judecătoriei Căușeni 1900,0 1900,0
Construcția sediului Judecătoriei Edineț 2300,0 2300,0
Construcția sediului Judecătoriei Hâncești 2700,0 2700,0
Construcția sediului Judecătoriei Orhei 3600,0 3600,0
4302 Sistemul penitenciar 172650,0 61150,0 111500,0
Construcția casei de arest din municipiul Bălţi 25000,0 25000,0
Reconstrucţia Penitenciarului nr.5, mun. Cahul 10000,0 10000,0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.7, s. Rusca, r-ul
Hâncești 5000,0 5000,0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, s. Goian, mun.
Chișinău 10000,0 10000,0
Proiectul "Construcţia penitenciarului din municipiul Chişinău", inclusiv: 122650,0 11150,0 111500,0
Construcția clădirilor Penitenciarului din mun. Chișinău (izolator de
urmărire penală), str. Uzinelor nr.251, mun. Chișinău 122650,0 11150,0 111500,0

0205 Ministerul Afacerilor Interne 130083,0 48085,9 81997,1


3502 Ordine şi siguranţă publică 11928,3 4908,2 7020,1
Proiectul "Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova", inclusiv: 11928,3 4908,2 7020,1

1
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
Construcția sediului pentru trei subdiviziuni operative ale colectate
Inspectoratului Național de Investigații, str. Bucuriei, nr.14, mun.
Chișinău 11928,3 4908,2 7020,1
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 50598,7 17521,1 33077,6
Proiectul "Infrastructura de comunicaţii", inclusiv: 50598,7 17521,1 33077,6
Construcţia magistralei de comunicaţii şi operaţionalizarea Centrului de
Cooperare Transfrontalieră Lipcani, r-ul Briceni 50598,7 17521,1 33077,6
3506 Managementul frontierei 25488,1 16242,6 9245,5
Construcția sistemului de comunicații al Poliției de Frontieră (TETRA) pe
segmentul moldo-ucrainean al frontierei 10000,0 10000,0
Proiectul "Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere
Reconstrucția RomâniaPoliției
sediului Sectorului - Moldova", inclusiv:
de Frontieră Brânza, r-ul 14261,6 6108,8 8152,8
Cahul 2798,6 760,4 2038,2
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Stoianovca, r-ul
Cantemir 3443,1 1404,9 2038,2
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Toceni, r-ul
Cantemir 3346,3 1308,1 2038,2
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Valea Mare, r-ul
Ungheni 4673,6 2635,4 2038,2
Proiectul "Creșterea capacității de cooperare polițienească transfrontalieră
în zona lacului Stânca - Costești", inclusiv: 1226,5 133,8 1092,7
Construcția depozitului pentru păstrarea bărcii de intervenție și a
pontonului plutitor mobil al Sectorului Poliției de Frontieră Costești, r-
ul Râșcani 1226,5 133,8 1092,7
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 42067,9 9414,0 32653,9
Construcţia sediului Unității de salvatori și pompieri Șoldănești 950,0 950,0
Construcţia sediului Unității de salvatori și pompieri Ștefan Vodă 1800,0 1800,0
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Detașamentului de Salavatori
și Pompieri Botanica, mun. Chișinău 1755,0 1755,0
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Detașamentului de Salavatori
și Pompieri Buiucani, mun. Chișinău 1310,0 1310,0
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Direcției Regionale Căutare-
Salvare nr.2, mun. Bălți 808,0 808,0
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Direcției Situații
Excepționale, mun. Orhei 1230,0 1230,0
Proiectul "Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de pregătire a personalului
de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră dintre Republica
Moldova şi România", inclusiv: 10353,9 10353,9
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, str. Nicolae
Testemițanu, nr.29, mun. Chișinău 1433,9 1433,9
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, str. Poamei, nr.21,
mun. Chișinău 1433,9 1433,9
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, mun. Bălți 1433,9 1433,9
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, mun. Cahul 1433,9 1433,9
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD Cantemir 1739,4 1739,4
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD Ungheni 2878,9 2878,9
Proiectul "Răspuns comun eficient în situații de urgență transfrontaliere",
inclusiv: 12042,0 892,0 11150,0
Construcția sediului Dispeceratului Regional pentru Situații de Urgență
Nord, mun. Bălți 12042,0 892,0 11150,0

2
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
Proiectul "Îmbunătățirea capacităților de comunicare bazate pe TIC în zona
transfrontalieră a României de Nord-Est - Republica Moldova", inclusiv: 11819,0 669,0 11150,0
Reconstrucția Centrului Republican de Instruire pentru Pompieri și
Salvatori, s. Răzeni, r-ul Ialoveni 11819,0 669,0 11150,0

0206 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 12000,0 12000,0


Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor
0602 serviciului diplomatic 12000,0 12000,0
Construcția sediului Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus,
or. Minsk 10000,0 10000,0
Reconstrucția sediului Consulatului Republicii Moldova în Ucraina, or.
Odesa 2000,0 2000,0

0223 Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 1894106,2 436,5 1893669,7


6402 Dezvoltarea drumurilor 1803729,0 1803729,0
Proiectul "Susținerea Programului în sectorul drumurilor" 1688844,0 1688844,0
Proiectul "Reabilitarea drumurilor locale" 114885,0 114885,0
7503 Aprovizionarea cu apă şi canalizare 80996,7 80996,7
Proiectul "Securitatea aprovizionării cu apă şi canalizare în Moldova" 80996,7 80996,7
7504 Construcţia locuinţelor 3000,0 3000,0
Proiectul "Construcţia locuinţelor sociale II" 3000,0 3000,0
8806 Proiectul
Învăţământ liceal de asistenţă tehnică şi financiară acordată de
"Programul 6380,5 436,5 5944,0
Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova",
inclusiv: 6380,5 436,5 5944,0
Construcția blocului de studii al Liceului Teoretic "Mihai Eminescu",
mun. Comrat, UTA Găgăuzia 6380,5 436,5 5944,0

0224 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 104645,5 915,0 103730,5


5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 92645,5 915,0 91730,5
Proiectul "Programul de reziliență rurală (IFAD VII)" 37437,6 457,5 36980,1
Proiectul "Îmbunătăţirea capacităţilor pentru transformarea zonei rurale
(IFAD VIII)" 3917,9 457,5 3460,4
Proiectul "Agricultura competitivă", inclusiv: 51290,0 51290,0
Construcția unității de procesare a produselor de origine animală,
nedestinate consumului uman, r-ul Criuleni 51290,0 51290,0
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia
5107 strategică "Biotehnologie" 1640,0 1640,0
Proiectul "Livada Moldovei", inclusiv: 1640,0 1640,0
Construcția depozitului frigorific pentru păstrarea materialului săditor și
strugurilor de masă al Institutului Științifico-Practic de Horticultură și
Tehnologii Alimentare, or. Codru, mun. Chișinău 1640,0 1640,0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 10360,0 10360,0
Proiectul "Livada Moldovei", inclusiv: 10360,0 10360,0
Construcția laboratorului didactic pentru procesarea și controlul calității
uleiurilor esențiale al Colegiului Agroindustrial din Râșcani 1550,0 1550,0
Construcția Centrului tehnico-didactic în mecanizare agricolă al
Colegiului Tehnic Agricol din Soroca 2100,0 2100,0

3
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
Construcția halei didactice cu laborator de sortare și ambalare a
produselor horticole, și a laboratorului de reparație a mașinilor agricole
ale Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi, UTA Găgăuzia 1800,0 1800,0
Construcția Centrului metodico-didactic de instruire în horticultura al
Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Alimentare din
Țaul, r-ul Dondușeni
Construcția laboratorului tehnico-didactic în mecanizare agricolă al 2680,0 2680,0
Colegiului Agroindustrial "Gheorghe Răducan" din Grinăuți, r-ul
Ocnița 2230,0 2230,0

0225 Ministerul Mediului 110451,9 110451,9


7002 Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice 110451,9 110451,9
Proiectul "Pregătirea proiectelor de management al deşeurilor în trei
regiuni", inclusiv: 110451,9 110451,9
Construcția depozitelor regionale pentru deșeuri menajere solide 110451,9 110451,9

0226 Ministerul Educației și Cercetării 38000,0 38000,0


8602 Sport 12000,0 12000,0
Reconstrucţia bazei sportive de canotaj a Centrului Sportiv de Pregătire a
Loturilor Naționale, or. Vatra, mun. Chişinău 1500,0 1500,0
Reconstrucția demisolului clădirii Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor
Naționale în Centrul de Recuperare și Reabilitare Medicală, bd. Decebal
nr.72/2, mun. Chișinău 1000,0 1000,0
Reconstrucția clădirii cu anexarea sălii polivalente a Școlii Sportive
Specializate de Box, s. Grimăncăuți, r-ul Briceni 9500,0 9500,0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 26000,0 26000,0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
Construcții, str. Gh. Asachi nr.71, mun. Chișinău 8000,0 8000,0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
Energetică și Electronică, str. Melestiu, nr.12, mun. Chișinău 13500,0 13500,0

Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în Educație


Artistică "Ștefan Neaga", str. Hristo Botev, nr.4, mun. Chișinău 4500,0 4500,0

0227 Ministerul Culturii 42028,0 34000,0 8028,0


8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 42028,0 34000,0 8028,0
Construcția edificiului Teatrului Republican Muzical-Dramatic "Bogdan
Petriceicu Hasdeu", str. B. P. Hasdeu, nr.6, mun. Cahul 6000,0 6000,0
Construcția edificiului Filarmonicii Naționale "Serghei Lunchevici", str.
Mitropolit Varlaam, nr.78, mun. Chișinău 5800,0 5800,0
Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.81,
mun. Chişinău 5000,0 5000,0
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, str.31
August 1989, nr.115, mun. Chişinău 8700,0 8700,0
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, bd. Ștefan
cel Mare și Sfânt, nr.113 și nr.115, mun. Chişinău 3000,0 3000,0
Restaurarea și reconstrucția edificiilor Muzeului Național de Etnografie și
Istorie Naturală, str. Mihail Kogălniceanu, nr.82, mun. Chișinău 1500,0 1500,0
Reconstrucția blocului "B" al Muzeului Național de Istorie a Moldovei
(Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice), str. Mitropolit
Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr.16, mun. Chișinău 1000,0 1000,0

4
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
Restaurarea Casei-muzeu "Alexandr Pușkin", str. Anton Pann, nr.19, mun.
Chișinău 1000,0 1000,0
Restaurarea Bisericii "Adormirea Maicii Domnului", or. Căușeni, filiala
Muzeului Naţional de Artă al Moldovei 2000,0 2000,0
Proiectul "Istoria și muzica - valorile care ne reunesc", inclusiv: 8028,0 8028,0
Restaurarea caselor tradiționale țărănești din cadrul Rezervației cultural-
naturale "Orheiul Vechi", s. Butuceni și Morovaia, r-ul Orhei 8028,0 8028,0

0229 Ministerul Sănătății 58395,4 42914,7 15480,7

8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 58395,4 42914,7 15480,7
Proiectul "Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de pregătire a personalului
de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră dintre Republica
Moldova şi România", inclusiv: 28395,4 12914,7 15480,7
Construcția Unității de primiri urgențe a Institutului de Medicină
Urgentă, str. Toma Ciorbă, nr.1, mun. Chișinău 14046,8 14046,8
Reconstrucția Unității de primiri urgențe a Spitalului Clinic Municipal
din Bălți 14348,6 12914,7 1433,9
Reconstrucția blocului operator al Institutului de Medicină Urgentă, str.
Toma Ciorbă, nr.1, mun. Chișinău 30000,0 30000,0

0401 Oficiul Avocatului Poporului 3500,0 3500,0


0402 Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 3500,0 3500,0
Restaurarea sediului Oficiului Avocatului Poporului, str. Sfatul Țării, nr.16,
mun. Chișinău 3500,0 3500,0

TOTAL 2662830,6 313147,3 2349683,3


inclusiv:
03 Executivul şi serviciile de suport 30000,0 30000,0
0302 Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 30000,0 30000,0
04 Constituţionalitatea 3500,0 3500,0
0402 Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 3500,0 3500,0
05 Managementul finanţelor publice 53970,6 29145,2 24825,4
0501 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 9136,3 9136,3
0502 Administrarea veniturilor publice 44834,3 20008,9 24825,4
06 Afacerile externe și cooperarea externă 12000,0 12000,0
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor serviciului
0602 diplomatic 12000,0 12000,0
35 Afaceri interne 88015,1 38671,9 49343,2
3502 Ordine şi siguranţă publică 11928,3 4908,2 7020,1
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 50598,7 17521,1 33077,6
3506 Managementul frontierei 25488,1 16242,6 9245,5
37 Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale 42067,9 9414,0 32653,9
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 42067,9 9414,0 32653,9
40 Justiția 13000,0 13000,0
4015 Administrare judecătorească 13000,0 13000,0
43 Sistemul penitenciar 172650,0 61150,0 111500,0
4302 Sistemul penitenciar 172650,0 61150,0 111500,0
51 Dezvoltarea agriculturii 94285,5 915,0 93370,5
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 92645,5 915,0 91730,5

5
inclusiv din contul
resurselor
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL generale și
finanţate din
veniturilor
surse externe
colectate
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia strategică
5107 "Biotehnologie" 1640,0 1640,0
64 Dezvoltarea transporturilor 1803729,0 1803729,0
6402 Dezvoltarea drumurilor 1803729,0 1803729,0
70 Protecția mediului 110451,9 110451,9
7002 Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice 110451,9 110451,9
75 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 83996,7 83996,7
7503 Aprovizionarea cu apă şi canalizare 80996,7 80996,7
7504 Construcţia locuinţelor 3000,0 3000,0
80 Sănătatea publică şi serviciile medicale 58395,4 42914,7 15480,7
8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 58395,4 42914,7 15480,7
85 Cultura, cultele şi odihna 42028,0 34000,0 8028,0
8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 42028,0 34000,0 8028,0
86 Tineret şi sport 12000,0 12000,0
8602 Sport 12000,0 12000,0
88 Învăţământ 42740,5 26436,5 16304,0
8806 Învăţământ liceal 6380,5 436,5 5944,0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 36360,0 26000,0 10360,0

6
Anexa nr. 7
Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale
- mii lei -
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14

Total general 14913939,0 1869070,1 12820122,3 10653322,8 268602,4 363915,5 114268,0 90517,8 77390,2 49522,5 19347,2 12869,8 630,0 1414651,6 119000,0 224746,6
Total nivelul II 10700565,9 1027988,3 9508190,6 8004493,9 236379,7 360975,0 114268,0 90517,8 77390,2 49522,5 16406,7 12869,8 787342,0 119000,0 164387,0
Total nivelul I 4213373,1 841081,8 3311931,7 2648828,9 32222,7 2940,5 2940,5 630,0 627309,6 60359,6

mun. Bălți 527507,5 1933,6 525296,3 434150,2 38623,8 15303,5 4593,7 3761,9 2794,3 3434,6 719,0 35841,5 1377,3 277,6
Total nivelul II 519273,4 519273,4 429358,5 38623,8 15303,5 4593,7 3761,9 2794,3 3434,6 719,0 34610,3 1377,3
Total nivelul I 8234,1 1933,6 6022,9 4791,7 1231,2 277,6
1020 Consiliul municipal 519273,4 519273,4 429358,5 38623,8 15303,5 4593,7 3761,9 2794,3 3434,6 719,0 34610,3 1377,3
1021 Elizaveta 5265,5 1145,2 4120,3 3237,4 882,9
1022 Sadovoe 2968,6 788,4 1902,6 1554,3 348,3 277,6

mun. Chișinău 3124496,8 19786,6 3104424,2 2669590,5 76639,9 53874,6 20484,3 14387,5 14631,2 2584,2 1787,4 287832,3 16486,9 286,0
Total nivelul II 2905617,4 2905617,4 2510676,5 74299,0 53874,6 20484,3 14387,5 14631,2 2584,2 1787,4 250280,4 16486,9
Total nivelul I 218879,4 19786,6 198806,8 158914,0 2340,9 37551,9 286,0
1001 Consiliul municipal 2905617,4 2905617,4 2510676,5 74299,0 53874,6 20484,3 14387,5 14631,2 2584,2 1787,4 250280,4 16486,9
1002 Băcioi 18439,8 1388,4 17051,4 14077,1 2974,3
1003 Bubuieci 11253,4 1324,7 9928,7 7728,2 2200,5
1004 Budești 7680,7 1132,7 6548,0 5207,1 1340,9
1005 Ciorescu 13582,8 765,6 12817,2 10958,4 1858,8
1011 Codru 15490,0 1827,2 13662,8 9314,7 4348,1
1006 Colonița 10866,6 851,9 10014,7 9051,0 963,7
1007 Condrița 1012,1 682,0 174,1 174,1 156,0
1012 Cricova 15969,2 1165,2 14804,0 11963,7 2840,3
1008 Cruzești 1325,6 841,1 484,5 484,5
1013 Durlești 27937,0 2193,7 25743,3 20517,3 5226,0
1009 Ghidighici 10028,9 992,5 9036,4 7652,5 1383,9
1010 Grătiești 11993,4 906,8 11086,6 9297,1 1789,5
1014 Sîngera 15374,5 1710,7 13663,8 10050,5 3613,3
1017 Stăuceni 20651,0 1061,2 19589,8 14813,2 2340,9 2435,7
1018 Tohatin 5245,5 654,4 4461,1 3697,9 763,2 130,0
1019 Trușeni 14352,3 1253,2 13099,1 10314,3 2784,8
1015 Vadul lui Vodă 11569,8 616,1 10953,7 9528,7 1425,0
1016 Vatra 6106,8 419,2 5687,6 4742,3 945,3

1
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
Anenii Noi 382866,5 56058,8 317387,1 248372,8 4392,6 28622,0 2767,8 1924,3 21587,2 1010,0 1062,4 270,3 33941,0 2058,7 9420,6
Total nivelul II 247283,5 35266,8 203722,8 155849,9 4392,6 28622,0 2767,8 1924,3 21587,2 1010,0 1062,4 270,3 12799,6 2058,7 8293,9
Total nivelul I 135583,0 20792,0 113664,3 92522,9 21141,4 1126,7
1023 Consiliul raional 247283,5 35266,8 203722,8 155849,9 4392,6 28622,0 2767,8 1924,3 21587,2 1010,0 1062,4 270,3 12799,6 2058,7 8293,9
1041 Anenii Noi 19512,6 1347,8 18164,8 15197,4 2967,4
1024 Botnărești 2460,5 312,1 2148,4 1882,1 266,3
1025 Bulboaca 7421,3 920,7 6500,6 5125,5 1375,1
1026 Calfa 3643,1 891,8 2290,2 1869,4 420,8 461,1
1027 Chetrosu 6467,3 810,8 5656,5 4639,2 1017,3
1028 Chirca 2508,2 419,2 2089,0 1614,6 474,4
1029 Ciobanovca 3955,9 925,7 2707,2 2263,9 443,3 323,0
1030 Cobusca Nouă 3769,2 861,0 2908,2 2510,0 398,2
1031 Cobusca Veche 4610,3 1065,5 3544,8 2948,8 596,0
1032 Delacău 1558,3 1011,0 540,0 540,0 7,3
1033 Floreni 6623,3 456,8 6166,5 5115,2 1051,3
1034 Geamăna 11033,7 1187,4 9778,0 8945,8 832,2 68,3
1035 Gura Bîcului 4965,4 970,2 3995,2 3095,5 899,7
1036 Hîrbovăț 8474,1 1131,2 7342,9 5961,9 1381,0
1037 Maximovca 3370,0 308,7 3061,3 2575,2 486,1
1038 Mereni 9045,2 825,9 8219,3 6653,9 1565,4
1039 Merenii Noi 689,4 296,8 392,6 392,6
1040 Ochiul Roș 934,2 831,1 90,3 90,3 12,8
1042 Puhăceni 5616,9 1051,3 4565,6 3653,7 911,9
1043 Roșcani 3914,2 321,0 3593,2 2915,5 677,7
1045 Speia 4404,5 946,7 3457,8 2707,3 750,5
1044 Șerpeni 4780,9 1243,2 3512,2 2611,5 900,7 25,5
1046 Telița 1086,9 789,8 292,8 292,8 4,3
1047 Ţînţăreni 5180,7 621,1 4559,6 3708,0 851,6
1048 Varnița 8023,2 800,4 7222,8 5875,3 1347,5
1049 Zolotievca 1533,7 444,8 864,5 653,2 211,3 224,4

Basarabeasca 112448,9 19482,7 90030,2 76515,5 1443,9 2337,0 912,0 767,7 472,4 61,8 123,1 9150,1 583,7 2936,0
Total nivelul II 67543,3 11674,4 53898,5 47434,1 1443,9 2275,2 912,0 767,7 472,4 123,1 2161,6 583,7 1970,4
Total nivelul I 44905,6 7808,3 36131,7 29081,4 61,8 61,8 6988,5 965,6
1050 Consiliul raional 67543,3 11674,4 53898,5 47434,1 1443,9 2275,2 912,0 767,7 472,4 123,1 2161,6 583,7 1970,4
1051 Abaclia 9609,0 1470,5 8138,5 6812,8 1325,7
1056 Basarabeasca 15559,8 1207,4 14352,4 11502,9 61,8 61,8 2787,7
1052 Başcalia 5214,6 1302,8 3387,2 2488,3 898,9 524,6
1053 Carabetovca 3052,4 988,9 2047,0 1601,5 445,5 16,5
1054 Iordanovca 2189,6 739,5 1210,4 997,5 212,9 239,7
2
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1055 Iserlia 2398,1 898,4 1314,9 1041,2 273,7 184,8
1057 Sadaclia 6882,1 1200,8 5681,3 4637,2 1044,1

Briceni 310450,2 57656,4 247568,6 203837,0 4459,9 4132,8 2605,0 933,3 373,9 74,1 146,5 34094,0 1044,9 5225,2
Total nivelul II 187825,3 31760,7 153055,9 128760,0 3925,6 4058,7 2605,0 933,3 373,9 146,5 15266,7 1044,9 3008,7
Total nivelul I 122624,9 25895,7 94512,7 75077,0 534,3 74,1 74,1 18827,3 2216,5
1058 Consiliul raional 187825,3 31760,7 153055,9 128760,0 3925,6 4058,7 2605,0 933,3 373,9 146,5 15266,7 1044,9 3008,7
1060 Balasineşti 3877,4 1034,0 2744,6 2149,1 595,5 98,8
1061 Bălcăuți 1536,8 725,8 751,1 581,5 169,6 59,9
1059 Beleavinţi 3101,2 726,2 2375,0 1804,5 570,5
1062 Berlinţi 2763,1 274,1 2489,0 1992,8 496,2
1063 Bogdănești 2809,6 773,4 2036,2 1732,0 304,2
1079 Briceni 19155,0 888,5 18266,5 16048,7 74,1 74,1 2143,7
1064 Bulboaca 1756,1 862,9 797,5 587,2 210,3 95,7
1065 Caracuşenii Vechi 4872,5 1354,7 3328,2 2282,3 1045,9 189,6
1066 Colicăuți 6303,7 1008,2 5295,5 4530,4 765,1
1067 Corjeuți 6421,5 1601,0 4820,5 2856,6 1963,9
1068 Coteala 3295,2 1026,8 2238,5 1755,1 483,4 29,9
1069 Cotiujeni 4748,0 1300,5 3447,5 2546,2 901,3
1070 Criva 1778,9 227,7 1551,2 1167,1 384,1
1071 Drepcăuți 3943,6 1142,1 2635,4 2062,8 572,6 166,1
1072 Grimăncăuți 5199,0 1183,2 3984,6 2936,8 1047,8 31,2
1073 Halahora de Sus 2474,7 815,8 1614,9 1215,1 399,8 44,0
1074 Hlina 2747,6 677,3 1748,3 1507,8 240,5 322,0
1075 Larga 9531,9 1168,8 8336,8 6672,7 534,3 1129,8 26,3
1080 Lipcani 7607,7 584,4 7023,3 5753,3 1270,0
1076 Mărcăuți 2707,8 875,4 1691,1 1317,0 374,1 141,3
1077 Medveja 2401,7 863,3 1534,8 1169,0 365,8 3,6
1078 Mihăileni 2158,0 878,2 975,5 800,3 175,2 304,3
1081 Pererita 3032,9 922,2 2110,7 1673,7 437,0
1083 Slobozia-Şirăuţi 2601,7 890,0 1570,9 1312,9 258,0 140,8
1082 Şirăuţi 3976,3 1056,6 2710,0 2115,9 594,1 209,7
1084 Tabani 3644,9 1106,4 2496,9 1762,3 734,6 41,6
1085 Tețcani 4325,4 959,8 3365,6 2681,5 684,1
1086 Trebisăuți 3852,7 968,4 2572,6 2062,4 510,2 311,7

Cahul 540360,9 89766,6 443781,4 374977,0 7894,2 9182,8 3069,8 2903,6 1323,7 1284,3 601,4 50138,6 1588,8 6812,9
Total nivelul II 313388,6 54487,7 255732,6 223706,7 1406,5 9105,0 3069,8 2903,6 1323,7 1206,5 601,4 19925,6 1588,8 3168,3
Total nivelul I 226972,3 35278,9 188048,8 151270,3 6487,7 77,8 77,8 30213,0 3644,6
1087 Consiliul raional 313388,6 54487,7 255732,6 223706,7 1406,5 9105,0 3069,8 2903,6 1323,7 1206,5 601,4 19925,6 1588,8 3168,3
3
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1088 Alexanderfeld 2230,8 485,1 1745,7 1391,0 354,7
1089 Alexandru Ioan Cuza 5176,8 1002,4 4094,7 3446,4 648,3 79,7
1090 Andrușul de Jos 4985,2 1017,5 3890,7 3277,7 613,0 77,0
1091 Andrușul de Sus 3839,9 992,1 2779,9 2380,9 399,0 67,9
1092 Badicul Moldovenesc 2614,6 909,3 1552,6 1214,1 338,5 152,7
1093 Baurci-Moldoveni 4942,8 1041,8 3887,1 3341,6 545,5 13,9
1094 Borceag 4075,8 757,2 3028,3 2635,7 392,6 290,3
1095 Brînza 4457,6 1130,1 3292,9 2658,2 634,7 34,6
1096 Bucuria 494,9 242,0 181,6 181,6 71,3
1098 Burlacu 4092,3 755,9 3336,4 2834,1 502,3
1097 Burlăceni 4170,8 312,3 3701,4 3179,5 521,9 157,1
1115 Cahul 77514,6 4019,8 73494,8 57265,5 6487,7 9741,6
1099 Chioselia Mare 782,3 383,6 398,7 398,7
1100 Cîşliţa-Prut 2494,3 961,5 1452,2 1150,1 302,1 80,6
1101 Colibași 10488,1 1441,3 8831,5 7344,9 1486,6 215,3
1102 Crihana Veche 6363,5 1336,9 5026,6 3818,7 1207,9
1103 Cucoara 3317,7 974,1 2184,1 1703,6 480,5 159,5
1104 Doina 4747,1 882,2 3678,1 3254,4 423,7 186,8
1105 Găvănoasa 1335,7 767,9 567,8 567,8
1106 Giurgiulești 4845,8 440,6 4405,2 3659,8 745,4
1107 Huluboaia 2209,1 874,3 1270,9 1046,8 224,1 63,9
1108 Iujnoe 2484,9 942,0 1455,0 1266,0 189,0 87,9
1109 Larga Nouă 2557,1 718,9 1838,2 1449,0 389,2
1110 Lebedenco 3515,8 709,4 2806,4 2208,8 597,6
1111 Lopăţica 1387,9 703,1 160,3 160,3 524,5
1112 Lucești 487,1 338,7 148,4 148,4
1113 Manta 8429,0 1318,6 7110,4 6067,1 1043,3
1114 Moscovei 4908,3 790,1 4118,2 3287,0 831,2
1116 Pelinei 5254,8 1083,1 3958,7 3370,7 588,0 213,0
1117 Roșu 5100,8 948,6 4152,2 3331,9 820,3
1118 Slobozia Mare 11441,0 1389,8 10051,2 8555,5 1495,7
1119 Taraclia de Salcie 3646,7 999,1 2308,1 1907,5 400,6 339,5
1120 Tartaul de Salcie 3043,6 855,3 2093,3 1835,8 257,5 95,0
1121 Tătărești 4121,1 1041,6 3079,5 2579,4 500,1
1122 Vadul lui Isac 4415,0 1165,3 3100,1 2366,6 733,5 149,6
1123 Văleni 6957,4 1210,1 5162,8 4374,3 788,5 584,5
1124 Zîrnești 4042,1 337,3 3704,8 3067,7 77,8 77,8 559,3

Cantemir 294615,9 52820,8 237542,5 198481,1 3635,1 5682,5 1886,0 2419,9 911,5 62,5 402,6 27669,3 2074,5 4252,6
Total nivelul II 182125,1 28503,0 150073,8 126041,0 3635,1 5620,0 1886,0 2419,9 911,5 402,6 12703,2 2074,5 3548,3
4
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
Total nivelul I 112490,8 24317,8 87468,7 72440,1 62,5 62,5 14966,1 704,3
1125 Consiliul raional 182125,1 28503,0 150073,8 126041,0 3635,1 5620,0 1886,0 2419,9 911,5 402,6 12703,2 2074,5 3548,3
1126 Antonești 3523,4 884,9 2343,2 1947,7 395,5 295,3
1127 Baimaclia 7659,9 788,7 6871,2 6067,6 803,6
1128 Cania 5149,3 1014,4 4134,9 3202,2 62,5 62,5 870,2
1142 Cantemir 10369,6 531,8 9837,8 8534,1 1303,7
1129 Capaclia 4021,8 1065,3 2858,9 2375,5 483,4 97,6
1131 Chioselia 4019,3 968,8 3050,5 2491,4 559,1
1133 Ciobalaccia 5374,8 943,6 4431,2 3638,2 793,0
1130 Cîietu 3581,6 910,6 2646,2 2324,4 321,8 24,8
1134 Cîrpești 3926,3 1176,7 2722,9 2118,2 604,7 26,7
1132 Cîşla 872,5 698,0 167,5 167,5 7,0
1135 Cociulia 5636,7 1136,2 4500,5 3642,5 858,0
1136 Coştangalia 2814,9 328,7 2486,2 2232,4 253,8
1137 Enichioi 4583,8 842,7 3741,1 3263,0 478,1
1138 Gotești 7216,3 1327,6 5888,7 4767,6 1121,1
1139 Haragîş 2887,9 875,0 1989,8 1727,8 262,0 23,1
1140 Lărguța 4438,2 908,7 3529,5 2823,6 705,9
1141 Lingura 1242,3 827,8 401,9 401,9 12,6
1143 Pleșeni 5409,6 569,2 4840,4 4059,6 780,8
1144 Plopi 4017,6 893,3 3124,3 2725,3 399,0
1145 Porumbești 3291,2 879,6 2411,6 2011,5 400,1
1146 Sadîc 3931,7 1167,0 2726,7 2165,8 560,9 38,0
1148 Stoianovca 2040,8 810,7 1230,1 909,9 320,2
1147 Şamalia 1955,4 916,7 891,0 646,8 244,2 147,7
1149 Tartaul 3872,6 974,9 2897,7 2407,9 489,8
1151 Toceni 2980,0 936,2 2012,3 1711,8 300,5 31,5
1150 Țiganca 4610,5 1069,6 3540,9 2848,6 692,3
1152 Vişniovca 3062,8 871,1 2191,7 1796,7 395,0

Călărași 319854,4 59389,0 255146,1 210627,0 5954,9 6604,2 2853,3 2320,7 773,1 346,8 310,3 29334,1 2625,9 5319,3
Total nivelul II 185760,8 30484,3 151528,7 131778,9 6257,4 2853,3 2320,7 773,1 310,3 10866,5 2625,9 3747,8
Total nivelul I 134093,6 28904,7 103617,4 78848,1 5954,9 346,8 346,8 18467,6 1571,5
1153 Consiliul raional 185760,8 30484,3 151528,7 131778,9 6257,4 2853,3 2320,7 773,1 310,3 10866,5 2625,9 3747,8
1154 Bahmut 4246,9 949,1 3278,1 2819,4 458,7 19,7
1155 Bravicea 6611,3 1191,3 5048,5 4217,1 831,4 371,5
1156 Buda 2585,6 913,0 1617,9 1292,4 64,8 64,8 260,7 54,7
1157 Căbăiești 2756,6 990,1 1690,7 1436,9 253,8 75,8
1167 Călărași 25868,3 1647,3 24221,0 14333,9 5954,9 149,3 149,3 3782,9
1158 Dereneu 1402,8 1012,0 340,1 340,1 50,7
5
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1159 Frumoasa 1905,4 837,7 1060,7 891,3 169,4 7,0
1161 Hirova 3312,0 934,1 2117,0 1765,0 352,0 260,9
1160 Hîrjauca 3901,1 793,1 2953,7 2288,7 665,0 154,3
1162 Hoginești 3668,7 1002,7 2579,1 2143,7 435,4 86,9
1163 Horodiște 3605,5 1077,0 2528,5 1884,5 644,0
1164 Meleșeni 2855,8 996,4 1805,3 1405,0 400,3 54,1
1165 Nișcani 1298,8 885,2 413,6 413,6
1166 Onișcani 3607,8 910,0 2517,3 2020,9 496,4 180,5
1168 Păulești 2185,7 790,5 1384,6 1151,5 233,1 10,6
1169 Peticeni 3019,1 845,9 2159,0 1855,0 304,0 14,2
1171 Pitușca 6293,0 1060,0 5160,7 4380,7 780,0 72,3
1170 Pîrjolteni 3279,3 839,8 2439,5 2018,5 421,0
1172 Răciula 5225,8 1084,6 4141,2 3421,0 67,9 67,9 652,3
1173 Rădeni 2827,3 1012,9 1740,4 1324,4 416,0 74,0
1174 Sadova 3994,8 1114,2 2875,9 2248,6 627,3 4,7
1175 Săseni 3226,6 1057,6 2169,0 1578,6 590,4
1176 Sipoteni 15513,3 1632,6 13880,7 11999,9 1880,8
1177 Temeleuți 3191,4 926,1 2236,8 1877,1 359,7 28,5
1179 Tuzara 5274,1 1126,6 4127,6 3428,4 699,2 19,9
1178 Ţibirica 4199,7 1005,6 3194,1 2534,6 64,8 64,8 594,7
1180 Vălcineț 5883,7 1317,8 4565,9 3515,7 1050,2
1181 Vărzăreștii Noi 2353,2 951,5 1370,5 1015,3 355,2 31,2

Căușeni 416235,0 69745,2 342745,8 270193,0 4986,9 27236,0 2306,4 2770,8 18994,3 725,1 2005,2 434,2 37636,6 2693,3 3744,0
Total nivelul II 269209,6 40907,5 224914,3 174691,9 4986,9 27236,0 2306,4 2770,8 18994,3 725,1 2005,2 434,2 15306,2 2693,3 3387,8
Total nivelul I 147025,4 28837,7 117831,5 95501,1 22330,4 356,2
1182 Consiliul raional 269209,6 40907,5 224914,3 174691,9 4986,9 27236,0 2306,4 2770,8 18994,3 725,1 2005,2 434,2 15306,2 2693,3 3387,8
1183 Baccealia 3586,9 1019,9 2567,0 2020,4 546,6
1184 Baimaclia 4863,9 1090,4 3768,8 3166,5 602,3 4,7
1197 Căinari 5979,3 958,4 5020,9 3911,0 1109,9
1198 Căușeni 35516,1 2106,2 33409,9 28787,6 4622,3
1185 Chircăiești 5676,4 1245,8 4430,6 3585,4 845,2
1186 Chircăieștii Noi 3103,4 949,5 2153,9 1743,8 410,1
1189 Ciuflești 2162,6 800,3 1362,3 1073,7 288,6
1187 Cîrnățeni 5037,9 992,5 4045,4 3327,8 717,6
1188 Cîrnățenii Noi 3135,1 983,5 2134,7 1733,9 400,8 16,9
1190 Copanca 6838,4 1314,7 5523,7 4220,8 1302,9
1191 Coșcalia 3695,7 1103,6 2516,0 1990,1 525,9 76,1
1192 Fîrlădeni 5391,5 1321,0 4070,5 2920,5 1150,0
1193 Grădinița 2229,8 870,1 1340,3 1056,5 283,8 19,4
6
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1194 Grigorievca 2154,4 774,0 1380,4 1093,7 286,7
1195 Hagimus 4951,7 1032,4 3919,3 3181,8 737,5
1196 Opaci 6050,0 1310,8 4739,2 3879,3 859,9
1199 Pervomaisc 1593,9 246,5 1347,4 1003,1 344,3
1200 Plop-Știubei 3841,3 1006,8 2820,1 2373,8 446,3 14,4
1201 Săiți 3952,5 847,0 3105,5 2575,1 530,4
1202 Sălcuța 6878,5 1344,8 5533,7 4380,2 1153,5
1205 Taraclia 4706,3 1033,7 3672,6 2635,4 1037,2
1203 Tănătari 3942,4 1088,9 2853,5 2180,5 673,0
1204 Tănătarii Noi 972,2 767,8 170,2 170,2 34,2
1206 Tocuz 7693,3 1251,9 6441,4 5348,5 1092,9
1207 Ucrainca 3282,5 1035,5 2079,1 1668,2 410,9 167,9
1208 Ursoaia 4133,4 990,6 3142,8 2494,5 648,3
1209 Zaim 5656,0 1351,1 4282,3 3149,0 1133,3 22,6

Cimișlia 253099,5 52419,4 195134,7 156587,8 3341,5 3588,3 1355,2 1442,1 524,3 63,9 202,8 28506,6 3110,5 5545,4
Total nivelul II 160774,2 28660,3 128985,2 104831,4 3341,5 3524,4 1355,2 1442,1 524,3 202,8 14177,4 3110,5 3128,7
Total nivelul I 92325,3 23759,1 66149,5 51756,4 63,9 63,9 14329,2 2416,7
1240 Consiliul raional 160774,2 28660,3 128985,2 104831,4 3341,5 3524,4 1355,2 1442,1 524,3 202,8 14177,4 3110,5 3128,7
1241 Albina 4475,4 1033,3 3370,5 2881,8 488,7 71,6
1242 Batîr 4023,7 1146,3 2744,1 2156,9 587,2 133,3
1243 Cenac 2776,4 1075,4 1664,0 1181,1 482,9 37,0
1255 Cimișlia 22515,8 1894,0 20621,8 16927,9 63,9 63,9 3630,0
1244 Ciucur-Mingir 1497,2 1021,8 431,1 431,1 44,3
1245 Codreni 773,7 601,9 171,8 171,8
1246 Ecaterinovca 4142,0 1131,0 2483,8 2066,5 417,3 527,2
1247 Gradişte 3996,7 965,0 3031,7 2443,4 588,3
1248 Gura Galbenei 6032,4 1422,1 4576,8 3257,9 1318,9 33,5
1249 Hîrtop 3405,9 1033,3 2372,6 1825,5 547,1
1250 Ialpujeni 2716,2 1037,2 1454,0 1047,7 406,3 225,0
1251 Ivanovca Nouă 2029,6 967,4 987,2 789,7 197,5 75,0
1252 Javgur 3141,3 1096,0 1986,2 1523,8 462,4 59,1
1253 Lipoveni 2815,4 881,7 1933,7 1451,1 482,6
1254 Mihailovca 3594,6 1060,3 2534,3 1701,8 832,5
1256 Porumbrei 3192,9 957,0 2213,9 1815,4 398,5 22,0
1257 Sagaidac 4333,0 1124,2 2839,1 2234,9 604,2 369,7
1258 Satul Nou 3185,3 1022,8 2077,0 1566,0 511,0 85,5
1259 Selemet 6379,7 1330,0 4487,6 3566,9 920,7 562,1
1260 Suric 1915,0 996,2 803,2 599,6 203,6 115,6
1261 Topala 1962,4 967,8 938,8 748,2 190,6 55,8
7
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1262 Troiţcoe 2057,0 805,3 1251,7 979,9 271,8
1263 Valea Perjei 1363,7 189,1 1174,6 990,4 184,2

Criuleni 352950,7 52879,5 287724,3 241867,8 8433,9 5826,4 2203,3 2600,5 563,9 70,6 388,1 27517,9 4078,3 12346,9
Total nivelul II 203270,6 30241,8 162230,9 140921,9 3117,7 5755,8 2203,3 2600,5 563,9 388,1 8357,2 4078,3 10797,9
Total nivelul I 149680,1 22637,7 125493,4 100945,9 5316,2 70,6 70,6 19160,7 1549,0
1264 Consiliul raional 203270,6 30241,8 162230,9 140921,9 3117,7 5755,8 2203,3 2600,5 563,9 388,1 8357,2 4078,3 10797,9
1265 Bălăbănești 7857,1 1119,8 6737,3 5817,7 919,6
1266 Bălțata 3273,1 973,4 2191,7 1728,2 463,5 108,0
1267 Boşcana 6330,8 1212,8 5118,0 4211,4 906,6
1268 Cimișeni 3822,4 514,9 3307,5 2588,6 718,9
1269 Corjova 4068,6 936,5 3132,1 2476,7 655,4
1270 Coșernița 2233,8 565,9 1667,9 1269,4 398,5
1284 Criuleni 15380,5 989,3 14391,2 12251,0 2140,2
1271 Cruglic 5690,3 958,7 4731,6 4057,9 673,7
1272 Dolinnoe 2978,0 899,9 2046,8 1744,4 302,4 31,3
1273 Drăsliceni 7368,5 715,5 6653,0 3615,7 2193,1 844,2
1274 Dubăsarii Vechi 11205,1 1269,2 9935,9 8368,1 1567,8
1275 Hîrtopul Mare 6815,4 1163,9 5651,5 4606,9 1044,6
1276 Hrușova 3565,9 638,3 2927,6 2275,6 652,0
1277 Işnovăţ 2744,2 750,2 1994,0 1595,5 398,5
1278 Izbiște 5588,3 1182,9 4352,9 3541,1 70,6 70,6 741,2 52,5
1279 Jevreni 2805,9 889,5 1886,9 1499,1 387,8 29,5
1281 Maşcăuţi 6018,4 1341,5 4676,9 3583,7 1093,2
1280 Măgdăcești 18743,9 616,6 18127,3 13578,9 3123,1 1425,3
1282 Miclești 4271,4 1002,7 3268,7 2684,9 583,8
1283 Onițcani 4644,1 890,2 3753,9 3179,7 574,2
1285 Pașcani 7810,1 343,0 6845,6 6180,3 665,3 621,5
1286 Răculești 4183,8 898,9 3284,9 2851,1 433,8
1287 Rîșcova 3395,5 847,3 1850,7 1540,9 309,8 697,5
1288 Slobozia-Dușca 5282,3 946,4 4335,9 3562,6 773,3
1289 Zăicana 3602,7 970,4 2623,6 2136,5 487,1 8,7

Dondușeni 188934,6 40068,6 140947,6 113751,1 2889,8 3760,4 1585,0 1718,7 154,8 74,1 227,8 19165,4 1380,9 7918,4
Total nivelul II 121939,2 20523,9 94904,9 78288,1 2889,8 3686,3 1585,0 1718,7 154,8 227,8 8659,8 1380,9 6510,4
Total nivelul I 66995,4 19544,7 46042,7 35463,0 74,1 74,1 10505,6 1408,0
1290 Consiliul raional 121939,2 20523,9 94904,9 78288,1 2889,8 3686,3 1585,0 1718,7 154,8 227,8 8659,8 1380,9 6510,4
1291 Arionești 3004,4 993,2 1844,9 1493,4 351,5 166,3
1292 Baraboi 5584,6 1130,9 4453,7 3647,7 806,0
1293 Briceni 1172,9 850,6 182,1 182,1 140,2
8
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1294 Cernoleuca 2816,5 1040,2 1723,3 1296,2 427,1 53,0
1295 Climăuți 1522,7 178,4 1312,2 1048,9 263,3 32,1
1296 Corbu 2532,9 838,7 1694,2 1343,3 350,9
1297 Crișcăuți 2017,2 859,8 1157,4 878,1 279,3
1298 Dondușeni 3096,7 911,2 2039,9 1641,4 398,5 145,6
1303 Dondușeni, orașul 12214,7 973,5 11241,2 8871,7 2369,5
1299 Elizavetovca 1493,4 679,6 723,4 587,5 135,9 90,4
1300 Frasin 3059,6 1064,3 1926,5 1481,8 444,7 68,8
1301 Horodiște 2067,7 856,3 1099,6 888,8 210,8 111,8
1302 Moşana 3329,8 961,2 2353,1 1931,3 421,8 15,5
1304 Pivniceni 1538,1 826,1 662,0 509,1 152,9 50,0
1305 Plop 2476,2 957,5 1458,4 1114,6 343,8 60,3
1306 Pocrovca 2729,0 994,8 1586,9 1309,5 277,4 147,3
1307 Rediul Mare 1278,0 858,3 242,1 242,1 177,6
1308 Scăieni 2418,0 1003,7 1322,8 900,7 422,1 91,5
1309 Sudarca 3320,0 879,3 2440,7 1987,8 452,9
1311 Teleșeuca 1627,6 769,4 800,6 638,1 162,5 57,6
1312 Tîrnova 3296,4 893,1 2403,3 1322,3 74,1 74,1 1006,9
1310 Ţaul 4399,0 1024,6 3374,4 2570,8 803,6

Drochia 370833,4 64731,3 296977,5 245120,2 3683,5 11106,6 4231,0 3029,5 1251,0 2185,7 409,4 35292,5 1774,7 9124,6
Total nivelul II 227411,4 36620,7 184488,9 153828,2 3683,5 10760,7 4231,0 3029,5 1251,0 1839,8 409,4 14441,8 1774,7 6301,8
Total nivelul I 143422,0 28110,6 112488,6 91292,0 345,9 345,9 20850,7 2822,8
1313 Consiliul raional 227411,4 36620,7 184488,9 153828,2 3683,5 10760,7 4231,0 3029,5 1251,0 1839,8 409,4 14441,8 1774,7 6301,8
1314 Antoneuca 1358,8 333,4 896,5 770,7 125,8 128,9
1315 Baroncea 2894,2 899,3 1921,5 1531,5 390,0 73,4
1316 Chetrosu 6598,2 1329,3 5268,9 3931,4 77,9 77,9 1259,6
1317 Cotova 4176,6 1251,4 2916,1 2119,4 796,7 9,1
1318 Dominteni 3220,2 811,7 2376,9 2072,7 304,2 31,6
1319 Drochia 4105,9 1129,7 2862,4 2099,2 65,0 65,0 698,2 113,8
1330 Drochia, orașul 34818,0 1832,1 32985,9 28519,1 4466,8
1320 Fîntînița 2369,1 858,8 1326,6 1025,3 301,3 183,7
1321 Gribova 3825,1 942,3 2772,2 2177,7 64,9 64,9 529,6 110,6
1322 Hăsnăşenii Mari 2509,5 872,8 1614,3 1211,9 402,4 22,4
1323 Hăsnăşenii Noi 3566,5 920,1 2641,5 2219,1 422,4 4,9
1324 Maramonovca 3441,4 1007,9 2433,5 1872,3 561,2
1325 Miciurin 2488,3 962,4 1465,6 1072,4 393,2 60,3
1326 Mîndîc 4062,2 1109,3 2952,9 2170,8 782,1
1327 Moara de Piatră 2958,0 978,4 1492,2 1143,4 348,8 487,4
1328 Nicoreni 4412,2 1257,0 2913,0 2039,6 74,1 74,1 799,3 242,2
9
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1329 Ochiul Alb 6358,2 978,5 5000,2 4217,8 64,0 64,0 718,4 379,5
1331 Palanca 2138,6 877,5 1133,3 951,7 181,6 127,8
1332 Pelinia 12987,2 1681,0 11306,2 9350,8 1955,4
1333 Pervomaiscoe 2269,8 866,5 1327,1 1107,3 219,8 76,2
1334 Petreni 2391,6 477,0 1914,6 1661,1 253,5
1335 Popeștii de Jos 2697,4 1055,5 1566,7 1115,9 450,8 75,2
1336 Popeștii de Sus 2413,0 901,4 1510,9 1129,4 381,5 0,7
1338 Sofia 7331,8 1222,0 5855,3 4739,8 1115,5 254,5
1337 Şalvirii Vechi 2088,0 879,7 1152,3 948,4 203,9 56,0
1339 Şuri 6893,6 1126,3 5767,3 4671,5 1095,8
1340 Țarigrad 5703,6 556,6 4923,1 3839,5 1083,6 223,9
1341 Zgurița 3345,0 992,7 2191,6 1582,3 609,3 160,7

Dubăsari 195405,6 23693,8 166634,9 105244,2 2382,0 39334,6 1142,1 894,3 36808,7 356,1 133,4 630,0 17143,0 1901,1 5076,9
Total nivelul II 124880,7 14555,8 106302,9 54812,1 2382,0 39334,6 1142,1 894,3 36808,7 356,1 133,4 7873,1 1901,1 4022,0
Total nivelul I 70524,9 9138,0 60332,0 50432,1 630,0 9269,9 1054,9
1342 Consiliul raional 124880,7 14555,8 106302,9 54812,1 2382,0 39334,6 1142,1 894,3 36808,7 356,1 133,4 7873,1 1901,1 4022,0
1343 Cocieri 10962,9 638,7 10324,2 9092,6 175,0 1056,6
1344 Corjova 2105,7 1096,7 1009,0 1009,0
1345 Coșnița 14729,1 854,5 13874,6 12212,9 105,0 1556,7
1346 Doroţcaia 7990,1 938,8 6464,5 5336,8 258,0 869,7 586,8
1347 Holercani 4747,5 854,0 3893,5 3276,8 616,7
1348 Marcăuţi 2174,3 917,8 1256,5 1070,9 185,6
1349 Molovata 4304,6 749,3 3555,3 2863,5 691,8
1350 Molovata Nouă 4363,8 777,4 3586,4 2811,5 47,0 727,9
1351 Oxentea 5795,0 978,3 4348,6 3657,6 691,0 468,1
1352 Pîrîta 7467,1 866,2 6600,9 5623,8 45,0 932,1
1353 Ustia 5884,8 466,3 5418,5 4485,7 932,8

Edineț 355651,5 64405,5 283273,2 230342,5 3798,1 7118,2 3823,1 2579,0 484,0 64,0 168,1 38653,5 3360,9 7972,8
Total nivelul II 210979,6 35093,1 170450,3 141719,0 7054,2 3823,1 2579,0 484,0 168,1 18316,2 3360,9 5436,2
Total nivelul I 144671,9 29312,4 112822,9 88623,5 3798,1 64,0 64,0 20337,3 2536,6
1354 Consiliul raional 210979,6 35093,1 170450,3 141719,0 7054,2 3823,1 2579,0 484,0 168,1 18316,2 3360,9 5436,2
1355 Alexeevca 1946,6 897,7 848,3 685,0 163,3 200,6
1356 Bădragii Noi 2255,0 875,3 1359,9 1078,5 281,4 19,8
1357 Bădragii Vechi 1381,1 491,4 733,8 562,3 171,5 155,9
1358 Bleșteni 2388,6 843,2 1529,5 1126,2 403,3 15,9
1359 Brătușeni 8221,7 1231,5 6990,2 5721,8 1268,4
1360 Brînzeni 1515,7 230,4 1285,3 897,2 388,1
1361 Burlănești 3765,3 956,8 2573,3 2151,2 422,1 235,2
10
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1362 Cepeleuți 1231,3 895,0 313,8 313,8 22,5
1363 Chetroșica Nouă 2058,4 882,8 1136,7 860,6 276,1 38,9
1364 Constantinovca 1925,5 717,4 1052,3 913,7 138,6 155,8
1365 Corpaci 3277,1 859,4 2215,1 1918,0 297,1 202,6
1366 Cuconeștii Noi 3469,3 961,9 2507,4 2020,3 487,1
1375 Cupcini 15440,3 1056,4 14383,9 12089,5 2294,4
1376 Edineț 38294,4 2280,9 36013,5 28003,0 2745,7 64,0 64,0 5200,8
1367 Fetești 4345,1 1020,7 3050,8 2366,7 684,1 273,6
1368 Gaşpar 2361,1 864,0 1469,4 1138,1 331,3 27,7
1369 Goleni 1724,5 554,2 1170,3 916,5 253,8
1370 Gordinești 4931,0 1151,4 3708,5 2901,2 807,3 71,1
1371 Hancăuţi 2204,1 871,2 1292,4 1030,9 261,5 40,5
1372 Hincăuţi 3793,1 898,7 2827,1 2442,7 384,4 67,3
1373 Hlinaia 3345,1 947,3 2245,3 1795,9 449,4 152,5
1374 Lopatnic 2702,6 901,1 1773,6 1447,3 326,3 27,9
1377 Parcova 3004,9 355,8 2649,1 1961,7 123,3 564,1
1378 Rotunda 2216,7 917,2 1260,4 948,2 312,2 39,1
1379 Ruseni 3266,2 1060,1 2185,9 1651,0 534,9 20,2
1381 Stolniceni 2277,8 749,7 1408,2 1090,2 318,0 119,9
1380 Şofrîncani 3915,0 940,9 2974,1 2485,6 488,5
1382 Terebna 1221,8 804,8 336,3 336,3 80,7
1383 Tîrnova 4486,4 1057,8 3179,6 2363,3 296,8 519,5 249,0
1384 Trinca 5020,8 1144,6 3727,2 2341,5 632,3 753,4 149,0
1385 Viișoara 3455,8 881,8 2532,4 2180,9 351,5 41,6
1386 Zăbriceni 3229,6 1011,0 2089,3 1534,5 554,8 129,3

Fălești 393429,1 71133,4 310501,1 256315,2 3995,5 7463,6 2450,0 2845,1 1651,4 63,8 453,3 39074,6 3652,2 11794,6
Total nivelul II 247970,3 38905,3 199887,2 167771,4 3995,5 7399,8 2450,0 2845,1 1651,4 453,3 17068,3 3652,2 9177,8
Total nivelul I 145458,8 32228,1 110613,9 88543,8 63,8 63,8 22006,3 2616,8
1387 Consiliul raional 247970,3 38905,3 199887,2 167771,4 3995,5 7399,8 2450,0 2845,1 1651,4 453,3 17068,3 3652,2 9177,8
1388 Albinețul Vechi 4188,8 404,6 3701,4 3048,4 653,0 82,8
1389 Bocani 2420,3 916,2 1471,5 1159,1 312,4 32,6
1392 Catranîc 2287,2 823,6 1460,7 1139,5 321,2 2,9
1390 Călinești 4562,1 1091,9 3470,2 2805,2 665,0
1391 Călugăr 4475,2 912,1 3563,1 2860,1 703,0
1393 Chetriș 2753,0 867,0 1886,0 1487,6 398,4
1394 Ciolacu Nou 5182,2 1196,7 3966,9 3188,0 778,9 18,6
1395 Egorovca 3326,2 992,7 2099,0 1664,4 434,6 234,5
1410 Fălești 24062,0 1793,7 22268,3 17904,2 63,8 63,8 4300,3
1396 Făleștii Noi 3934,7 714,4 3220,3 2653,3 567,0
11
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1397 Glinjeni 4766,9 1046,7 3720,2 2867,3 852,9
1398 Hiliuți 3173,1 998,5 2174,6 1649,8 524,8
1399 Hîncești 2684,3 989,1 1616,2 1352,4 263,8 79,0
1400 Horești 2170,0 866,9 1245,0 963,9 281,1 58,1
1401 Ilenuța 3237,8 753,4 2287,1 1907,5 379,6 197,3
1402 Işcălău 4990,5 1166,8 3717,3 3084,2 633,1 106,4
1403 Izvoare 3910,6 969,0 2734,4 2230,6 503,8 207,2
1404 Logofteni 2405,2 818,4 1583,5 1271,8 311,7 3,3
1405 Mărăndeni 4447,6 901,3 3546,3 2894,3 652,0
1406 Musteața 3290,6 957,1 2301,4 1920,5 380,9 32,1
1407 Natalievca 3455,6 849,5 2571,0 2057,9 513,1 35,1
1408 Năvîrneţ 4815,6 1084,3 3731,3 3075,9 655,4
1409 Obreja Veche 4308,7 1105,9 3202,8 2552,7 650,1
1411 Pietrosu 2577,2 1003,9 1163,5 953,3 210,2 409,8
1412 Pînzăreni 2779,7 951,2 1597,1 1259,4 337,7 231,4
1413 Pîrlița 4237,5 1242,4 2995,1 2114,6 880,5
1414 Pompa 2173,1 573,0 1600,1 1331,2 268,9
1415 Pruteni 3851,5 1140,2 2711,3 2110,8 600,5
1416 Răuțel 5078,0 660,8 4417,2 3371,8 1045,4
1417 Risipeni 3254,2 869,6 2384,6 1886,1 498,5
1418 Sărata Veche 7818,4 1366,9 5850,0 4697,9 1152,1 601,5
1419 Scumpia 5701,6 1258,3 4443,3 3559,8 883,5
1420 Taxobeni 3139,4 942,0 1913,2 1520,3 392,9 284,2

Florești 373457,6 72155,8 289167,2 237673,5 3614,8 7810,4 3476,6 3254,7 638,7 68,1 372,3 37571,6 2496,9 12134,6
Total nivelul II 243403,3 38289,2 195994,3 165485,5 3614,8 7742,3 3476,6 3254,7 638,7 372,3 16654,8 2496,9 9119,8
Total nivelul I 130054,3 33866,6 93172,9 72188,0 68,1 68,1 20916,8 3014,8
1421 Consiliul raional 243403,3 38289,2 195994,3 165485,5 3614,8 7742,3 3476,6 3254,7 638,7 372,3 16654,8 2496,9 9119,8
1422 Alexeevca 2664,7 1000,1 1560,9 1240,2 320,7 103,7
1423 Băhrinești 3487,4 1035,1 2402,8 1858,9 543,9 49,5
1424 Caşunca 3580,9 922,1 2658,8 2190,0 468,8
1425 Cernița 1987,7 789,5 1098,2 856,9 241,3 100,0
1426 Ciripcău 1817,6 721,4 1096,2 810,0 286,2
1427 Ciutulești 4191,1 1125,5 3065,6 2282,5 783,1
1428 Coșernița 2743,6 980,5 1633,9 1234,4 399,5 129,2
1429 Cuhureștii de Jos 3113,1 1052,2 1954,0 1436,3 517,7 106,9
1430 Cuhureștii de Sus 4618,5 668,6 3949,9 3381,0 568,9
1431 Cunicea 4162,4 1288,2 2727,4 1903,7 823,7 146,8
1432 Domulgeni 1313,1 640,8 672,3 315,2 357,1
1444 Florești 16950,3 1410,2 15540,1 12077,7 68,1 68,1 3394,3
12
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1433 Frumușica 2601,9 991,4 1429,8 1030,5 399,3 180,7
1434 Ghindești 2748,0 814,0 1854,5 1282,7 571,8 79,5
1445 Ghindești, orașul 3088,7 206,0 2882,7 2397,7 485,0
1436 Gura Camencii 5513,5 842,0 4671,5 3841,9 829,6
1435 Gura Căinarului 2114,2 261,3 1852,9 1402,9 450,0
1437 Iliciovca 3425,6 761,7 2513,4 2148,4 365,0 150,5
1438 Izvoare 2323,8 869,1 1379,3 973,1 406,2 75,4
1439 Japca 2733,6 984,6 1652,8 1260,4 392,4 96,2
1440 Lunga 2093,6 233,8 1859,8 1424,4 435,4
1441 Mărculești 2346,8 877,7 1398,6 1179,6 219,0 70,5
1446 Mărculești, orașul 3103,1 830,3 2195,9 1693,1 502,8 76,9
1442 Napadova 2385,9 861,8 1485,0 1229,1 255,9 39,1
1443 Nicolaevca 1919,0 801,0 1018,0 761,8 256,2 100,0
1447 Prajila 4981,6 1230,7 3664,0 2916,7 747,3 86,9
1448 Prodănești 2079,3 414,8 1664,5 1195,7 468,8
1449 Putinești 3176,2 815,0 2148,4 1727,1 421,3 212,8
1450 Rădulenii Vechi 2453,3 944,0 1388,1 1045,4 342,7 121,2
1451 Roșietici 3416,0 1023,6 2158,5 1595,4 563,1 233,9
1452 Sănătăuca 3587,3 959,8 2627,5 1949,2 678,3
1453 Sevirova 2200,9 883,4 1112,1 806,8 305,3 205,4
1454 Ștefănești 3199,8 1020,4 2179,4 1572,8 606,6
1455 Temeleuți 2318,6 918,1 1291,8 1004,3 287,5 108,7
1456 Tîrgul Vertiujeni 1554,6 420,9 1112,2 871,2 241,0 21,5
1457 Trifănești 2281,4 947,1 1145,6 833,7 311,9 188,7
1458 Vărvăreuca 4216,0 566,7 3649,3 2875,5 773,8
1459 Văscăuţi 2141,7 944,6 1042,1 786,5 255,6 155,0
1460 Vertiujeni 3600,4 995,4 2516,3 2086,8 429,5 88,7
1461 Zăluceni 1819,1 813,2 918,8 708,5 210,3 87,1

Glodeni 254839,4 45545,0 202703,8 166990,3 2574,0 3397,5 1419,2 1310,5 366,1 128,7 173,0 26558,1 3183,9 6590,6
Total nivelul II 165020,4 26011,3 133732,1 112337,8 2574,0 3268,8 1419,2 1310,5 366,1 173,0 12367,6 3183,9 5277,0
Total nivelul I 89819,0 19533,7 68971,7 54652,5 128,7 128,7 14190,5 1313,6
1462 Consiliul raional 165020,4 26011,3 133732,1 112337,8 2574,0 3268,8 1419,2 1310,5 366,1 173,0 12367,6 3183,9 5277,0
1463 Balatina 8193,0 1346,4 6351,2 5036,6 1314,6 495,4
1464 Cajba 2886,0 888,4 1874,6 1476,1 398,5 123,0
1465 Camenca 3501,0 953,2 2547,8 2059,9 487,9
1466 Ciuciulea 4448,8 1105,8 3343,0 2506,8 836,2
1467 Cobani 3219,5 743,4 2476,1 1863,9 612,2
1468 Cuhnești 5590,2 1126,1 4394,4 3703,9 690,5 69,7
1469 Danu 4259,6 1184,3 3075,3 2213,8 64,8 64,8 796,7
13
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1470 Dușmani 3305,8 903,9 2401,9 1928,6 473,3
1471 Fundurii Noi 896,1 701,2 194,9 194,9
1472 Fundurii Vechi 4366,4 1134,3 3232,1 2454,8 777,3
1477 Glodeni 16002,2 1146,9 14855,3 12170,4 63,9 63,9 2621,0
1473 Hîjdieni 6087,2 1121,2 4966,0 4054,7 911,3
1474 Iabloana 3897,8 1065,1 2832,7 2194,5 638,2
1475 Limbenii Noi 3207,1 983,8 1940,0 1533,6 406,4 283,3
1476 Limbenii Vechi 3073,4 897,6 2168,9 1737,3 431,6 6,9
1478 Petrunea 4106,7 971,6 2990,8 2453,8 537,0 144,3
1479 Sturzovca 6198,7 1235,0 4963,7 3853,3 1110,4
1480 Ustia 3236,5 981,3 2075,9 1611,9 464,0 179,3
1481 Viișoara 3343,0 1044,2 2287,1 1798,6 488,5 11,7

Hîncești 473577,9 93955,3 373084,6 309391,6 3581,8 8531,6 2452,8 2646,9 1416,0 1543,2 472,7 47488,4 4091,2 6538,0
Total nivelul II 298443,1 52480,5 242862,9 209894,8 2380,0 8337,2 2452,8 2646,9 1416,0 1348,8 472,7 18159,7 4091,2 3099,7
Total nivelul I 175134,8 41474,8 130221,7 99496,8 1201,8 194,4 194,4 29328,7 3438,3
1482 Consiliul raional 298443,1 52480,5 242862,9 209894,8 2380,0 8337,2 2452,8 2646,9 1416,0 1348,8 472,7 18159,7 4091,2 3099,7
1483 Bălceana 3119,7 1034,3 1984,1 1561,2 422,9 101,3
1484 Bobeica 3903,5 1104,5 2725,2 2024,9 700,3 73,8
1485 Boghiceni 3922,7 1164,2 2743,6 2070,6 673,0 14,9
1486 Bozieni 4137,5 982,1 3155,4 2503,9 651,5
1487 Bujor 4615,0 1159,3 3455,7 2534,8 920,9
1488 Buţeni 5247,1 1220,9 3960,8 3054,7 906,1 65,4
1490 Caracui 3568,5 1173,9 2262,9 1640,4 622,5 131,7
1489 Călmățui 2470,3 1019,4 1411,8 990,8 421,0 39,1
1491 Cărpineni 9982,0 2066,6 7915,4 5233,6 64,8 64,8 2617,0
1492 Cățeleni 2299,6 946,4 1314,5 975,8 338,7 38,7
1493 Cioara 3621,4 1053,6 2567,8 2003,1 564,7
1494 Ciuciuleni 4885,5 1385,7 3470,1 2289,3 1180,8 29,7
1495 Cotul Morii 1474,1 995,9 470,4 470,4 7,8
1496 Crasnoarmeiscoe 6341,5 1358,2 4775,7 3670,0 1105,7 207,6
1497 Dancu 2961,7 911,5 1826,9 1441,7 385,2 223,3
1498 Drăgușenii Noi 2941,4 973,0 1903,6 1395,5 508,1 64,8
1499 Fîrlădeni 581,2 336,2 245,0 245,0
1500 Fundul Galbenei 4239,1 1077,7 3119,4 2464,2 655,2 42,0
1512 Hîncești 28384,3 1794,0 26590,3 21396,4 1201,8 64,8 64,8 3927,3
1501 Ivanovca 1051,0 710,0 262,0 262,0 79,0
1502 Lăpușna 6307,0 1317,9 4989,1 3537,0 1452,1
1503 Leușeni 2677,2 301,3 2375,9 1835,7 540,2
1504 Logănești 5715,4 1180,3 4535,1 3557,1 978,0
14
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1505 Mereșeni 3567,3 1108,7 2446,7 1793,1 653,6 11,9
1506 Mingir 9063,0 1479,9 7047,2 5676,6 64,8 64,8 1305,8 535,9
1507 Mirești 2721,5 788,7 1875,6 1551,2 324,4 57,2
1508 Negrea 3737,4 1005,1 2458,2 1984,9 473,3 274,1
1509 Nemțeni 2701,3 642,9 2058,4 1611,6 446,8
1510 Obileni 2907,3 643,1 2207,3 1817,1 390,2 56,9
1511 Onești 2954,9 926,6 2028,3 1629,8 398,5
1513 Pașcani 4237,6 1119,6 2854,3 2208,9 645,4 263,7
1514 Pervomaiscoe 1159,3 983,6 175,7 175,7
1515 Pogănești 3390,2 920,6 2467,8 2077,6 390,2 1,8
1516 Sărata-Galbenă 9335,0 1486,1 7421,7 5996,1 1425,6 427,2
1517 Secăreni 1487,3 1022,7 436,7 436,7 27,9
1519 Sofia 2866,9 1030,0 1712,2 1313,7 398,5 124,7
1520 Stolniceni 3574,9 1009,6 2344,0 1900,4 443,6 221,3
1518 Șipoteni 1309,1 921,1 215,6 215,6 172,4
1521 Voinescu 5675,1 1119,6 4411,3 3755,1 656,2 144,2

Ialoveni 458904,8 66086,9 382313,2 329762,2 2676,8 7504,3 2761,6 2224,9 2212,3 305,5 38860,6 3509,3 10504,7
Total nivelul II 271602,3 38914,2 222716,7 196254,9 2676,8 7504,3 2761,6 2224,9 2212,3 305,5 12771,4 3509,3 9971,4
Total nivelul I 187302,5 27172,7 159596,5 133507,3 26089,2 533,3
1522 Consiliul raional 271602,3 38914,2 222716,7 196254,9 2676,8 7504,3 2761,6 2224,9 2212,3 305,5 12771,4 3509,3 9971,4
1523 Bardar 10193,4 893,4 9300,0 7999,2 1300,8
1524 Cărbuna 4450,6 1086,8 3320,2 2832,3 487,9 43,6
1525 Cigîrleni 5931,0 1165,1 4720,9 4087,5 633,4 45,0
1526 Costești 20910,1 1932,3 18977,8 16074,4 2903,4
1527 Dănceni 4056,8 932,2 3046,0 2360,3 685,7 78,6
1528 Gangura 4057,6 973,8 3083,8 2512,5 571,3
1529 Hansca 3164,1 844,2 2266,4 1977,8 288,6 53,5
1530 Horești 6334,3 992,5 5227,4 4272,8 954,6 114,4
1531 Horodca 1528,2 898,3 606,0 295,9 310,1 23,9
1536 Ialoveni 30242,9 1780,6 28462,3 24269,2 4193,1
1532 Malcoci 5412,0 1056,0 4356,0 3703,2 652,8
1533 Mileștii Mici 8520,4 1135,9 7384,5 6063,5 1321,0
1534 Molești 5962,3 1118,5 4842,6 4060,5 782,1 1,2
1535 Nimoreni 3883,2 777,5 3105,7 2514,5 591,2
1537 Pojăreni 2323,4 948,2 1315,1 1055,2 259,9 60,1
1538 Puhoi 10527,3 1252,0 9275,3 7808,9 1466,4
1539 Răzeni 12987,2 1559,5 11427,7 9442,5 1985,2
1540 Ruseștii Noi 8469,0 1434,2 7034,8 5550,8 1484,0
1541 Sociteni 2828,4 213,8 2614,6 2148,2 466,4
15
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1542 Suruceni 5655,2 981,3 4635,8 3835,4 800,4 38,1
1543 Ţipala 8608,3 1193,3 7415,0 6273,0 1142,0
1544 Ulmu 5105,4 1125,2 3905,3 3133,9 771,4 74,9
1545 Văratic 3166,1 682,7 2483,4 2178,9 304,5
1546 Văsieni 7744,9 1145,7 6599,2 5554,6 1044,6
1547 Zîmbreni 5240,4 1049,7 4190,7 3502,3 688,4

Leova 227674,0 48427,8 176030,0 144476,9 4213,8 3364,6 1360,2 1079,6 785,1 30,0 109,7 21997,9 1976,8 3216,2
Total nivelul II 137497,9 24761,6 111417,4 94596,9 2330,7 3364,6 1360,2 1079,6 785,1 30,0 109,7 9148,4 1976,8 1318,9
Total nivelul I 90176,1 23666,2 64612,6 49880,0 1883,1 12849,5 1897,3
1548 Consiliul raional 137497,9 24761,6 111417,4 94596,9 2330,7 3364,6 1360,2 1079,6 785,1 30,0 109,7 9148,4 1976,8 1318,9
1549 Băiuș 2268,1 911,5 1351,6 1059,3 292,3 5,0
1550 Beştemac 2109,7 893,2 1117,0 873,0 244,0 99,5
1551 Borogani 6209,0 1383,8 4816,0 3767,9 1048,1 9,2
1552 Cazangic 4093,5 679,7 2737,4 2297,0 440,4 676,4
1553 Ceadîr 3472,8 899,9 2478,3 2172,7 305,6 94,6
1554 Cneazevca 1844,2 751,1 1063,2 812,9 250,3 29,9
1555 Colibabovca 2395,3 926,4 1358,4 1101,2 257,2 110,5
1556 Covurlui 3190,9 1030,1 2077,4 1660,6 416,8 83,4
1557 Cupcui 2989,1 934,7 2047,7 1646,6 401,1 6,7
1558 Filipeni 5829,3 1223,3 4606,0 3723,3 882,7
1559 Hănăsenii Noi 2208,7 886,3 1150,7 885,5 265,2 171,7
1561 Iargara 5885,0 1043,2 4841,8 3695,2 1146,6
1562 Leova 15819,9 1137,7 14682,2 10222,7 1883,1 2576,4
1560 Orac 2375,5 924,3 1415,4 1106,7 308,7 35,8
1563 Romanovca 1710,8 893,1 784,0 647,8 136,2 33,7
1564 Sărata Nouă 2426,4 675,1 1751,3 1332,9 418,4
1565 Sărata-Răzeși 2130,6 1003,0 1067,4 762,9 304,5 60,2
1566 Sărăteni 2137,3 689,9 1399,1 1145,6 253,5 48,3
1567 Sărățica Nouă 2559,2 884,3 1450,1 1195,8 254,3 224,8
1568 Sîrma 2838,7 848,5 1954,0 1680,6 273,4 36,2
1569 Tigheci 4026,4 966,2 3060,2 2435,0 625,2
1570 Tochile-Răducani 2409,6 890,7 1513,0 1116,9 396,1 5,9
1571 Tomai 4879,2 1281,1 3592,4 2745,6 846,8 5,7
1572 Tomaiul Nou 1902,9 899,1 926,0 729,0 197,0 77,8
1573 Vozneseni 2464,0 1010,0 1372,0 1063,3 308,7 82,0

Nisporeni 272449,0 49283,3 218618,1 177625,4 5626,3 4077,2 1309,6 1963,7 460,4 127,5 216,0 24360,0 6929,2 4547,6
Total nivelul II 176926,6 25212,1 148749,4 123076,2 5626,3 3949,7 1309,6 1963,7 460,4 216,0 9168,0 6929,2 2965,1
Total nivelul I 95522,4 24071,2 69868,7 54549,2 127,5 127,5 15192,0 1582,5
16
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1574 Consiliul raional 176926,6 25212,1 148749,4 123076,2 5626,3 3949,7 1309,6 1963,7 460,4 216,0 9168,0 6929,2 2965,1
1575 Bălănești 3496,2 1141,2 2347,8 1709,3 638,5 7,2
1576 Bălăureşti 3957,0 1080,6 2638,1 2050,6 587,5 238,3
1577 Bărboieni 2164,6 796,5 1349,5 1126,0 223,5 18,6
1578 Boldurești 4475,7 1349,1 3126,6 2181,0 945,6
1579 Bolțun 2694,5 917,0 1732,4 1474,4 258,0 45,1
1580 Brătuleni 3672,9 1053,6 2387,0 1907,3 479,7 232,3
1581 Bursuc 2137,3 872,4 1240,6 862,6 59,2 59,2 318,8 24,3
1582 Călimănești 2298,6 894,7 1352,5 1115,2 237,3 51,4
1583 Ciorești 5297,8 1312,0 3936,0 2843,5 68,3 68,3 1024,2 49,8
1584 Ciutești 2923,1 1048,0 1820,3 1394,2 426,1 54,8
1585 Cristești 2315,2 518,4 1796,8 1523,4 273,4
1586 Grozești 3047,8 876,6 2171,2 1672,1 499,1
1587 Iurceni 3432,0 998,4 2433,2 1949,0 484,2 0,4
1588 Marinici 3800,0 1071,7 2728,3 2115,9 612,4
1589 Milești 4682,7 1236,8 3013,9 2320,0 693,9 432,0
1590 Nisporeni 17653,0 1468,7 16184,3 13212,4 2971,9
1591 Seliște 3591,0 1103,9 2487,1 1715,9 771,2
1593 Soltănești 2898,3 672,4 2225,9 1825,0 400,9
1592 Șișcani 5061,7 1131,4 3624,7 2982,5 642,2 305,6
1594 Valea-Trestieni 2218,9 1036,0 1154,6 683,6 471,0 28,3
1595 Vărzăreşti 8763,4 1594,8 7152,9 5587,2 1565,7 15,7
1596 Vînători 2039,2 880,2 1121,6 879,7 241,9 37,4
1597 Zberoaia 2901,5 1016,8 1843,4 1418,4 425,0 41,3

Ocnița 211522,3 42000,9 163851,0 129294,5 2689,4 5062,5 2808,7 1804,9 91,6 132,3 225,0 24398,3 2406,3 5670,4
Total nivelul II 141956,6 22867,9 114708,0 93683,6 2689,4 4930,2 2808,7 1804,9 91,6 225,0 10998,5 2406,3 4380,7
Total nivelul I 69565,7 19133,0 49143,0 35610,9 132,3 132,3 13399,8 1289,7
1598 Consiliul raional 141956,6 22867,9 114708,0 93683,6 2689,4 4930,2 2808,7 1804,9 91,6 225,0 10998,5 2406,3 4380,7
1599 Bîrlădeni 4305,0 645,9 3659,1 2991,7 667,4
1600 Bîrnova 3534,4 989,5 2544,9 1937,8 607,1
1601 Calaraşovca 2224,7 800,9 1423,8 880,7 543,1
1602 Clocușna 3613,6 1088,7 2457,6 1895,9 561,7 67,3
1603 Corestăuți 2130,9 834,8 1080,7 826,1 254,6 215,4
1604 Dîngeni 2380,3 839,9 1540,4 1133,2 407,2
1613 Frunză 1123,6 816,9 290,7 290,7 16,0
1605 Gîrbova 2236,3 796,6 1416,1 1091,4 324,7 23,6
1606 Grinăuţi-Moldova 3026,8 978,4 1855,7 1324,0 531,7 192,7
1607 Hădărăuți 1179,8 714,7 465,1 465,1
1608 Lencăuți 2349,4 964,6 1381,7 943,9 437,8 3,1
17
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1609 Lipnic 4117,9 1257,0 2552,6 1703,6 849,0 308,3
1610 Mereșeuca 2655,7 890,6 1740,4 1459,0 281,4 24,7
1611 Mihălășeni 2341,2 701,4 1639,8 1263,9 375,9
1612 Naslavcea 1680,3 743,2 909,6 714,5 195,1 27,5
1616 Ocnița 5124,6 1155,4 3702,6 2889,5 813,1 266,6
1614 Ocnița, orașul 9572,0 943,5 8628,5 6328,7 2299,8
1615 Otaci 7473,7 1265,5 6208,2 3958,0 132,3 132,3 2117,9
1617 Sauca 3309,7 956,1 2289,1 1869,9 419,2 64,5
1618 Unguri 2429,4 919,0 1430,4 1080,8 349,6 80,0
1619 Vălcineț 2756,4 830,4 1926,0 1318,3 607,7

Orhei 510840,2 86862,4 414346,9 354543,7 4837,7 7944,9 3248,2 2699,7 1219,8 212,1 565,1 43854,6 3166,0 9630,9
Total nivelul II 316073,3 48086,7 260423,8 229405,1 4837,7 7732,8 3248,2 2699,7 1219,8 565,1 15282,2 3166,0 7562,8
Total nivelul I 194766,9 38775,7 153923,1 125138,6 212,1 212,1 28572,4 2068,1
1620 Consiliul raional 316073,3 48086,7 260423,8 229405,1 4837,7 7732,8 3248,2 2699,7 1219,8 565,1 15282,2 3166,0 7562,8
1621 Berezlogi 3323,6 1038,9 2176,1 1682,9 493,2 108,6
1622 Biești 4194,5 1152,5 3042,0 2364,8 677,2
1623 Bolohan 2707,0 813,1 1893,9 1520,9 373,0
1624 Brăviceni 3237,2 953,3 2263,5 1762,8 500,7 20,4
1625 Bulăiești 1337,3 823,4 358,9 358,9 155,0
1626 Chiperceni 4688,0 1096,0 3592,0 2756,0 836,0
1627 Ciocîlteni 4738,4 1144,2 3512,2 2677,5 64,0 64,0 770,7 82,0
1628 Clişova 2147,0 865,0 1239,1 962,2 276,9 42,9
1629 Crihana 1854,2 931,6 897,8 639,8 258,0 24,8
1630 Cucuruzeni 3332,3 966,5 2182,2 1714,4 467,8 183,6
1631 Donici 3721,0 1038,4 2544,6 2089,6 455,0 138,0
1632 Ghetlova 4511,8 1134,2 3340,3 2684,9 655,4 37,3
1633 Isacova 2638,9 823,9 1742,2 1310,0 432,2 72,8
1634 Ivancea 6579,8 1054,1 5525,7 4130,4 1395,3
1635 Jora de Mijloc 6591,3 1214,1 5262,8 4313,0 949,8 114,4
1636 Mălăiești 2843,7 685,5 2104,9 1758,2 346,7 53,3
1638 Mitoc 3490,2 1096,6 2345,6 1628,3 717,3 48,0
1637 Mîrzești 2491,2 940,2 1471,7 1152,1 319,6 79,3
1639 Morozeni 3123,4 988,7 2134,7 1650,8 483,9
1640 Neculăieuca 1376,6 973,4 345,1 345,1 58,1
1641 Orhei 53981,7 2738,6 51243,1 44509,5 74,1 74,1 6659,5
1642 Pelivan 5712,9 963,4 4749,5 3810,0 939,5
1643 Peresecina 11403,5 1516,2 9887,3 7777,6 2109,7
1644 Piatra 4124,3 875,3 3249,0 2590,9 658,1
1645 Podgoreni 2269,0 966,0 1220,9 946,9 274,0 82,1
18
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1646 Pohorniceni 2256,2 722,8 1533,4 1298,7 234,7
1647 Pohrebeni 5021,8 1048,6 3751,3 3039,0 712,3 221,9
1648 Puțintei 4216,5 1049,9 3139,3 2557,4 581,9 27,3
1649 Sămănanca 2132,7 757,6 1365,6 1162,8 202,8 9,5
1650 Seliște 7202,1 911,4 6290,7 5127,2 74,0 74,0 1089,5
1651 Step-Soci 3466,9 1075,4 2282,9 1701,8 581,1 108,6
1652 Susleni 5916,4 1231,3 4685,1 3552,6 1132,5
1653 Teleșeu 2968,2 725,8 2103,0 1791,9 311,1 139,4
1654 Trebujeni 2740,6 902,3 1791,6 1361,5 430,1 46,7
1655 Vatici 4393,7 789,0 3604,7 3062,1 542,6
1656 Vîşcăuţi 2976,3 976,4 1967,9 1594,6 373,3 32,0
1657 Zahoreni 2727,2 966,3 1681,1 1298,6 382,5 79,8
1658 Zorile 2329,5 825,8 1401,4 1156,9 244,5 102,3

Rezina 241462,1 43896,9 191481,9 158146,5 3014,7 4483,2 1890,9 1626,1 637,2 72,8 256,2 23334,8 2502,7 6083,3
Total nivelul II 156447,5 21904,8 130836,0 109711,4 3014,7 4410,4 1890,9 1626,1 637,2 256,2 11196,8 2502,7 3706,7
Total nivelul I 85014,6 21992,1 60645,9 48435,1 72,8 72,8 12138,0 2376,6
1659 Consiliul raional 156447,5 21904,8 130836,0 109711,4 3014,7 4410,4 1890,9 1626,1 637,2 256,2 11196,8 2502,7 3706,7
1660 Buşăuca 1188,7 899,8 262,8 262,8 26,1
1661 Cinișeuți 4828,6 563,7 4264,9 3516,5 72,8 72,8 675,6
1662 Cogîlniceni 2366,6 927,1 1320,2 1184,3 135,9 119,3
1663 Cuizăuca 2771,7 663,4 2108,3 1738,8 369,5
1664 Echimăuți 3409,9 946,7 2463,2 1960,4 502,8
1665 Ghiduleni 1306,3 975,0 267,9 267,9 63,4
1666 Gordinești 1985,5 870,4 1002,4 743,8 258,6 112,7
1667 Horodiște 2708,8 852,0 1459,8 1065,9 393,9 397,0
1668 Ignăţei 4222,9 932,1 3237,4 2666,1 571,3 53,4
1669 Lalova 2487,4 953,6 1410,5 1029,0 381,5 123,3
1670 Lipceni 1733,3 861,0 799,5 665,7 133,8 72,8
1671 Mateuți 3663,7 970,3 2609,6 2087,4 522,2 83,8
1672 Meşeni 2437,3 813,1 1388,5 1171,3 217,2 235,7
1673 Mincenii de Jos 869,3 616,2 166,2 166,2 86,9
1675 Otac 1610,7 942,3 586,9 447,0 139,9 81,5
1676 Păpăuți 2951,8 934,2 1967,0 1612,3 354,7 50,6
1677 Peciște 3623,2 1015,7 2402,3 1953,4 448,9 205,2
1678 Pereni 1807,7 700,7 1026,1 878,0 148,1 80,9
1679 Pripiceni-Răzeși 2693,9 569,7 1902,3 1618,5 283,8 221,9
1674 Rezina 23245,6 1575,3 21670,3 18001,3 3669,0
1680 Saharna Nouă 2092,5 1010,6 1046,3 680,5 365,8 35,6
1681 Sîrcova 3430,2 1081,8 2106,9 1579,7 527,2 241,5
19
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1682 Solonceni 2604,1 967,0 1637,1 1210,0 427,1
1684 Trifești 391,0 193,2 197,8 197,8
1683 Ţareuca 4583,9 1157,2 3341,7 2625,2 716,5 85,0

Rîșcani 301014,6 54873,7 237653,4 192290,6 4467,5 5299,5 2405,5 2065,8 408,8 138,0 281,4 32186,8 3409,0 8487,5
Total nivelul II 195762,7 30784,1 158039,6 128996,7 4467,5 5161,5 2405,5 2065,8 408,8 281,4 16004,9 3409,0 6939,0
Total nivelul I 105251,9 24089,6 79613,8 63293,9 138,0 138,0 16181,9 1548,5
1685 Consiliul raional 195762,7 30784,1 158039,6 128996,7 4467,5 5161,5 2405,5 2065,8 408,8 281,4 16004,9 3409,0 6939,0
1687 Alexăndrești 1143,1 159,5 983,6 768,3 215,3
1688 Aluniș 3387,6 1005,4 2314,2 1863,2 451,0 68,0
1689 Borosenii Noi 2499,2 946,7 1377,0 956,2 420,8 175,5
1690 Braniște 2281,1 924,8 1333,3 994,8 338,5 23,0
1691 Corlăteni 8388,4 1130,6 7257,8 5810,5 1447,3
1699 Costești 4875,3 611,6 4263,7 3296,9 966,8
1692 Duruitoarea Nouă 2981,3 868,5 1841,4 1621,6 219,8 271,4
1686 Gălășeni 2712,3 880,0 1788,6 1390,1 398,5 43,7
1693 Grinăuți 2201,9 863,8 1296,9 1023,2 273,7 41,2
1694 Hiliuți 2647,2 859,4 1787,8 1235,6 552,2
1695 Horodiște 1763,9 719,4 938,9 738,2 200,7 105,6
1696 Malinovscoe 1696,1 707,9 988,2 711,3 276,9
1697 Mihăileni 6551,7 1308,2 5243,5 4079,2 74,0 74,0 1090,3
1698 Nihoreni 4444,7 1090,5 3146,9 2363,2 783,7 207,3
1701 Petrușeni 2004,1 825,4 1001,3 739,6 261,7 177,4
1702 Pîrjota 2350,9 883,3 1360,6 961,3 399,3 107,0
1703 Pociumbăuți 1533,9 632,5 715,6 562,4 153,2 185,8
1704 Pociumbeni 2738,3 766,0 1895,7 1600,2 295,5 76,6
1705 Răcăria 3235,4 922,2 2313,2 1899,1 414,1
1706 Recea 5138,1 903,1 4235,0 3456,7 778,3
1700 Rîşcani 21404,8 1351,6 20053,2 17014,1 64,0 64,0 2975,1
1708 Singureni 2986,3 828,4 2157,9 1680,1 477,8
1709 Sturzeni 1701,8 729,8 972,0 694,6 277,4
1707 Șaptebani 1744,6 426,4 1318,2 925,6 392,6
1710 Şumna 1462,6 863,5 533,1 411,2 121,9 66,0
1712 Vasileuți 4088,2 1090,5 2997,7 2253,3 744,4
1711 Văratic 3765,9 883,6 2882,3 2341,8 540,5
1713 Zăicani 3523,2 907,0 2616,2 1901,6 714,6

Sîngerei 397045,0 65950,2 325338,0 269811,3 3536,7 7697,6 3821,3 1998,8 1556,7 74,2 246,6 40280,9 4011,5 5756,8
Total nivelul II 258743,7 37991,7 215951,8 182182,0 3536,7 7623,4 3821,3 1998,8 1556,7 246,6 18598,2 4011,5 4800,2
Total nivelul I 138301,3 27958,5 109386,2 87629,3 74,2 74,2 21682,7 956,6
20
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1714 Consiliul raional 258743,7 37991,7 215951,8 182182,0 3536,7 7623,4 3821,3 1998,8 1556,7 246,6 18598,2 4011,5 4800,2
1715 Alexăndreni 8896,3 1460,8 7435,5 5946,7 1488,8
1716 Bălășești 4949,1 1024,1 3767,8 3149,0 618,8 157,2
1717 Bilicenii Noi 3083,2 896,3 2034,6 1562,9 471,7 152,3
1718 Bilicenii Vechi 6132,2 1120,2 5012,0 4152,7 859,3
1733 Biruința 6551,9 495,5 6056,4 5254,7 801,7
1719 Bursuceni 2479,8 992,4 1440,4 1101,1 339,3 47,0
1720 Chișcăreni 7409,9 1395,4 6014,5 4616,8 1397,7
1721 Ciuciuieni 2433,0 910,1 1501,3 1187,0 314,3 21,6
1722 Copăceni 3902,4 1055,4 2847,0 2108,5 738,5
1723 Coșcodeni 4139,4 1037,8 3101,6 2424,1 677,5
1724 Cotiujenii Mici 2273,4 958,2 1309,4 870,8 438,6 5,8
1725 Cubolta 3265,9 912,1 2353,8 1874,1 479,7
1726 Dobrogea Veche 3282,3 864,6 2417,7 1983,4 434,3
1727 Drăgănești 4885,7 1042,3 3843,4 3068,2 775,2
1728 Dumbrăvița 3919,5 1130,9 2694,2 2096,6 597,6 94,4
1729 Grigorăuca 4843,6 915,5 3928,1 3297,1 631,0
1730 Heciul Nou 5149,1 1143,4 3973,8 3308,5 665,3 31,9
1731 Iezărenii Vechi 3394,0 1069,4 2287,3 1819,0 468,3 37,3
1732 Izvoare 2170,5 708,1 1202,7 1010,5 192,2 259,7
1735 Pepeni 9327,0 1388,7 7938,3 6411,3 1527,0
1736 Prepelița 5441,8 1242,1 4199,7 3308,3 891,4
1737 Rădoaia 7989,4 1385,6 6603,8 5182,5 1421,3
1734 Sîngerei 20815,7 1661,9 19153,8 15559,5 74,2 74,2 3520,1
1738 Sîngereii Noi 7428,2 1369,2 6059,0 4692,6 1366,4
1740 Tăura Veche 1884,7 944,6 790,7 628,0 162,7 149,4
1739 Ţambula 2253,3 833,9 1419,4 1015,4 404,0

Soroca 417497,1 74870,2 331106,9 265596,1 5639,3 6867,3 3727,0 1867,2 829,6 212,3 231,2 49433,2 3571,0 11520,0
Total nivelul II 268602,4 40718,0 217550,2 178881,5 3162,6 6655,0 3727,0 1867,2 829,6 231,2 25280,1 3571,0 10334,2
Total nivelul I 148894,7 34152,2 113556,7 86714,6 2476,7 212,3 212,3 24153,1 1185,8
1741 Consiliul raional 268602,4 40718,0 217550,2 178881,5 3162,6 6655,0 3727,0 1867,2 829,6 231,2 25280,1 3571,0 10334,2
1742 Bădiceni 3967,5 760,9 3206,6 2445,8 760,8
1743 Băxani 2182,8 805,5 1229,2 1028,3 200,9 148,1
1744 Bulboci 3499,4 1107,4 2329,1 1812,5 516,6 62,9
1745 Căinarii Vechi 3660,6 1088,4 2572,2 1862,6 709,6
1746 Cosăuţi 4332,9 817,7 3515,2 2664,1 851,1
1747 Cremenciug 2189,6 803,3 1363,7 1133,8 229,9 22,6
1748 Dărcăuți 3266,0 981,6 2239,3 1905,6 333,7 45,1
1749 Dubna 891,3 709,4 179,5 179,5 2,4
21
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1750 Egoreni 2326,5 888,4 1411,1 1162,1 249,0 27,0
1751 Holoșnița 3039,0 931,6 1971,9 1643,0 328,9 135,5
1752 Hristici 2425,0 984,5 1377,6 1090,6 287,0 62,9
1753 Iarova 1152,5 874,1 204,9 204,9 73,5
1754 Nimereuca 4811,2 1247,3 3488,2 2656,5 831,7 75,7
1755 Oclanda 783,8 615,3 136,2 136,2 32,3
1756 Ocolina 4013,2 1045,2 2867,3 2432,7 434,6 100,7
1758 Parcani 2535,5 984,4 1542,9 1094,0 448,9 8,2
1759 Pîrliţa 1763,2 753,6 916,1 735,3 180,8 93,5
1760 Racovăț 5669,6 1211,2 4458,4 3575,2 883,2
1761 Redi-Cereşnovăţ 1714,8 843,3 820,9 609,6 211,3 50,6
1762 Regina Maria 2059,8 508,1 1506,5 1330,0 176,5 45,2
1763 Rublenița 5051,6 1140,1 3911,5 2976,0 935,5
1764 Rudi 2324,6 812,4 1496,8 1236,9 259,9 15,4
1765 Schineni 3400,4 936,6 2405,6 2031,8 373,8 58,2
1757 Soroca 45366,9 3741,5 41625,4 29731,5 2476,7 212,3 212,3 9204,9
1768 Stoicani 3083,5 662,7 2420,8 2105,4 315,4
1766 Șeptelici 2245,1 581,3 1663,8 1407,1 256,7
1767 Şolcani 2947,6 815,2 2132,4 1761,0 371,4
1769 Tătărăuca Veche 2815,0 1008,9 1806,1 1350,0 456,1
1770 Trifăuți 2382,8 816,3 1524,0 1282,4 241,6 42,5
1773 Vasilcău 4136,8 824,9 3266,3 2619,1 647,2 45,6
1771 Vădeni 3543,5 1112,9 2414,5 1818,3 596,2 16,1
1772 Vărăncău 4845,9 988,1 3857,8 3016,5 841,3
1774 Visoca 3701,8 899,9 2801,9 2342,9 459,0
1775 Volovița 3439,6 826,0 2613,6 2120,9 492,7
1776 Zastînca 3325,4 1024,2 2279,4 1733,1 546,3 21,8

Strășeni 412369,8 61355,8 344338,2 294632,6 3209,2 8271,5 3376,8 3203,2 1150,6 40,7 500,2 35002,0 3222,9 6675,8
Total nivelul II 255649,6 34864,4 215570,2 188896,5 3209,2 8230,8 3376,8 3203,2 1150,6 500,2 12010,8 3222,9 5215,0
Total nivelul I 156720,2 26491,4 128768,0 105736,1 40,7 40,7 22991,2 1460,8
1777 Consiliul raional 255649,6 34864,4 215570,2 188896,5 3209,2 8230,8 3376,8 3203,2 1150,6 500,2 12010,8 3222,9 5215,0
1791 Bucovăț 2262,6 750,4 1512,2 1026,1 486,1
1778 Căpriana 5482,8 1075,2 4287,4 3663,5 623,9 120,2
1779 Chirianca 2383,3 954,6 1369,4 1106,6 262,8 59,3
1780 Codreanca 4198,9 1041,1 3115,5 2513,7 601,8 42,3
1781 Cojuşna 11560,4 913,7 10646,7 8919,6 1727,1
1782 Dolna 2486,6 835,7 1602,9 1322,3 280,6 48,0
1783 Gălești 3830,9 1172,6 2644,7 1899,2 745,5 13,6
1784 Ghelăuza 3796,7 942,7 2762,1 2434,8 327,3 91,9
22
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1785 Greblești 1765,1 649,6 1104,8 916,3 188,5 10,7
1786 Lozova 7933,1 1524,3 6408,8 4725,7 1683,1
1787 Micăuți 5497,0 494,6 4451,0 3664,7 786,3 551,4
1788 Micleușeni 3365,1 1083,3 2281,0 1662,2 618,8 0,8
1789 Negrești 3075,1 513,1 2562,0 2206,8 355,2
1790 Onești 2035,8 603,3 1318,2 1102,4 215,8 114,3
1793 Pănășești 5938,5 843,4 5095,1 4282,8 812,3
1794 Rădeni 6180,7 1096,1 5084,6 4245,7 838,9
1795 Recea 4297,1 1052,6 2983,8 2333,9 649,9 260,7
1796 Romăneşti 2875,1 441,5 2433,6 2087,2 346,4
1797 Roșcani 2983,6 917,2 2066,4 1626,8 439,6
1798 Scoreni 5231,4 1323,6 3907,8 2920,5 987,3
1799 Sireţi 9642,4 1295,3 8347,1 6782,4 1564,7
1792 Strășeni 39189,0 2293,5 36895,5 31602,0 40,7 40,7 5252,8
1800 Tătărești 3369,9 923,4 2428,0 2044,7 383,3 18,5
1801 Țigănești 2650,2 844,6 1774,1 1455,3 318,8 31,5
1802 Voinova 3094,3 938,6 2058,1 1659,4 398,7 97,6
1803 Vorniceni 7092,0 1039,4 6052,6 4739,8 1312,8
1804 Zubrești 4502,6 928,0 3574,6 2791,7 782,9

Șoldănești 207758,6 38935,2 164198,4 135834,3 878,3 5886,3 2997,0 2055,7 393,2 64,9 375,5 19870,3 1729,2 4625,0
Total nivelul II 127859,4 19217,6 107095,9 88700,8 878,3 5821,4 2997,0 2055,7 393,2 375,5 9966,2 1729,2 1545,9
Total nivelul I 79899,2 19717,6 57102,5 47133,5 64,9 64,9 9904,1 3079,1
1805 Consiliul raional 127859,4 19217,6 107095,9 88700,8 878,3 5821,4 2997,0 2055,7 393,2 375,5 9966,2 1729,2 1545,9
1806 Alcedar 3058,5 712,4 2115,1 1780,6 334,5 231,0
1807 Chipeşca 2688,4 585,9 2102,5 1728,2 374,3
1808 Climăuții de Jos 3215,8 932,6 1916,2 1590,2 326,0 367,0
1809 Cobîlea 3699,0 1195,4 2273,3 1622,4 650,9 230,3
1810 Cotiujenii Mari 7865,9 1072,6 6793,3 5943,8 849,5
1811 Cușmirca 3376,7 1102,3 2225,2 1674,6 550,6 49,2
1812 Dobrușa 3432,9 961,1 2181,9 1833,9 348,0 289,9
1813 Fuzăuca 2285,8 948,9 1106,3 919,7 186,6 230,6
1814 Găuzeni 3766,0 976,3 2746,6 2402,0 344,6 43,1
1815 Glinjeni 1230,8 813,1 223,8 223,8 193,9
1816 Mihuleni 2081,9 893,4 928,3 778,3 150,0 260,2
1817 Olișcani 4762,5 1116,4 3646,1 2941,0 705,1
1819 Parcani 2337,9 880,4 1318,8 1121,0 197,8 138,7
1820 Pohoarna 3244,9 960,5 2275,6 1838,6 437,0 8,8
1821 Poiana 1203,2 777,1 215,8 215,8 210,3
1822 Răspopeni 4757,0 1045,8 3645,4 2914,7 64,9 64,9 665,8 65,8
23
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1823 Rogojeni 356,1 105,9 181,0 181,0 69,2
1824 Salcia 1159,5 789,1 253,0 253,0 117,4
1825 Sămășcani 2844,2 960,3 1853,5 1501,0 352,5 30,4
1826 Şestaci 2003,4 556,2 1447,2 1169,5 277,7
1827 Șipca 895,0 618,7 179,5 179,5 96,8
1818 Șoldănești 14547,0 682,4 13864,6 12309,8 1554,8
1828 Vadul-Raşcov 5086,8 1030,8 3609,5 3064,2 545,3 446,5

Ștefan Vodă 312465,2 54382,9 253197,3 209977,1 4193,8 5940,1 2206,2 2686,1 520,8 64,9 462,1 31612,4 1473,9 4885,0
Total nivelul II 194408,6 32461,2 158960,4 132708,6 4193,8 5875,2 2206,2 2686,1 520,8 462,1 14708,9 1473,9 2987,0
Total nivelul I 118056,6 21921,7 94236,9 77268,5 64,9 64,9 16903,5 1898,0
1829 Consiliul raional 194408,6 32461,2 158960,4 132708,6 4193,8 5875,2 2206,2 2686,1 520,8 462,1 14708,9 1473,9 2987,0
1830 Alava 2093,9 671,4 1237,2 1124,9 112,3 185,3
1831 Antonești 4029,7 1121,7 2873,3 2201,7 671,6 34,7
1832 Brezoaia 2509,6 803,4 1669,1 1430,7 238,4 37,1
1834 Carahasani 4964,1 1122,6 2989,1 2291,7 697,4 852,4
1833 Căplani 5152,9 1281,2 3704,4 2839,0 865,4 167,3
1835 Cioburciu 6900,0 1042,0 5858,0 5176,3 681,7
1836 Copceac 4316,3 968,5 3347,8 2747,6 600,2
1837 Crocmaz 5099,0 1032,6 3952,6 3265,8 686,8 113,8
1838 Ermoclia 6146,4 1143,7 5002,7 3971,9 1030,8
1839 Feștelița 5688,2 1112,4 4392,6 3625,4 767,2 183,2
1840 Marianca de Jos 1423,9 541,5 882,4 742,2 140,2
1841 Olănești 7780,4 1150,8 6629,6 5352,1 1277,5
1843 Palanca 3094,8 296,8 2798,0 2343,5 454,5
1844 Popeasca 5112,5 750,0 4362,5 3712,9 649,6
1845 Purcari 4008,5 387,2 3621,3 2973,3 648,0
1846 Răscăieţi 5487,3 1072,7 4414,6 3567,5 847,1
1847 Semionovca 2112,8 718,8 1394,0 1211,6 182,4
1848 Slobozia 5821,9 1209,8 4533,8 3603,1 930,7 78,3
1842 Ștefan Vodă 13574,5 832,4 12742,1 10840,8 1901,3
1849 Ștefănești 3240,4 854,2 2140,3 1852,0 288,3 245,9
1850 Talmaza 10506,1 1690,3 8815,8 6959,5 64,9 64,9 1791,4
1851 Tudora 3763,4 809,1 2954,3 2451,5 502,8
1852 Volintiri 5230,0 1308,6 3921,4 2983,5 937,9

Taraclia 194075,2 33511,0 155817,0 123351,8 3481,6 3739,2 1828,5 789,0 935,0 67,1 119,6 22899,0 2345,4 4747,2
Total nivelul II 127647,3 20552,1 103441,4 81159,3 3481,6 3672,1 1828,5 789,0 935,0 119,6 12783,0 2345,4 3653,8
Total nivelul I 66427,9 12958,9 52375,6 42192,5 67,1 67,1 10116,0 1093,4
1853 Consiliul raional 127647,3 20552,1 103441,4 81159,3 3481,6 3672,1 1828,5 789,0 935,0 119,6 12783,0 2345,4 3653,8
24
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1854 Albota de Jos 3053,6 827,5 2215,2 1816,7 398,5 10,9
1855 Albota de Sus 4474,4 786,7 3687,7 3150,4 537,3
1856 Aluatu 878,3 684,2 194,1 194,1
1857 Balabanu 2287,6 733,5 1483,8 1240,1 243,7 70,3
1858 Budăi 2142,2 828,3 1213,7 989,4 224,3 100,2
1859 Cairaclia 3068,9 961,5 2107,4 1653,2 454,2
1860 Cealîc 2234,2 690,4 1490,9 1254,4 236,5 52,9
1861 Corten 4105,9 1037,7 3068,2 2340,0 728,2
1862 Musaitu 1613,7 771,4 218,2 218,2 624,1
1863 Novosiolovca 3086,4 888,9 2197,5 1830,1 367,4
1865 Salcia 969,5 659,6 74,9 74,9 235,0
1864 Taraclia 21307,4 1715,5 19591,9 16089,6 67,1 67,1 3435,2
1866 Tvardița 8731,1 1219,7 7511,4 6107,6 1403,8
1867 Valea Perjei 5405,6 869,7 4535,9 3375,8 1160,1
1868 Vinogradovca 3069,1 284,3 2784,8 2345,2 439,6

Telenești 312043,4 60360,5 244630,4 199096,5 2784,5 6726,8 3146,4 2423,5 614,8 37,2 504,9 31637,7 4384,9 7052,5
Total nivelul II 191073,3 30257,6 157629,9 129044,6 2784,5 6689,6 3146,4 2423,5 614,8 504,9 14726,3 4384,9 3185,8
Total nivelul I 120970,1 30102,9 87000,5 70051,9 37,2 37,2 16911,4 3866,7
1869 Consiliul raional 191073,3 30257,6 157629,9 129044,6 2784,5 6689,6 3146,4 2423,5 614,8 504,9 14726,3 4384,9 3185,8
1870 Bănești 5644,4 1133,5 4510,9 3686,1 824,8
1871 Bogzești 2667,5 900,0 947,0 798,1 148,9 820,5
1872 Brînzenii Noi 4132,0 1020,4 2996,6 2290,5 706,1 115,0
1873 Budăi 3892,0 665,2 3081,8 2597,6 484,2 145,0
1874 Căzănești 5421,7 939,6 4482,1 3723,1 759,0
1876 Chiștelnița 5899,8 1205,4 4302,6 3470,9 831,7 391,8
1877 Chițcanii Vechi 4362,5 1049,8 2897,8 2299,2 598,6 414,9
1878 Ciulucani 3609,9 912,5 2616,1 2243,4 372,7 81,3
1875 Cîşla 1933,4 807,1 1114,8 904,8 210,0 11,5
1879 Codrul Nou 2219,3 934,3 1214,2 1043,2 171,0 70,8
1880 Coropceni 3499,5 884,0 2484,2 2136,2 348,0 131,3
1881 Crăsnășeni 2911,8 868,4 1956,8 1679,9 276,9 86,6
1882 Ghiliceni 3760,0 1161,5 2588,6 1923,3 37,2 37,2 628,1 9,9
1883 Hirișeni 2910,6 1010,8 1791,5 1399,2 392,3 108,3
1884 Inești 3738,7 1086,7 2587,9 2018,2 569,7 64,1
1885 Leușeni 3043,4 1002,9 1954,5 1500,0 454,5 86,0
1886 Mîndrești 6156,1 1327,4 4804,7 3666,9 1137,8 24,0
1887 Negureni 5338,5 1129,3 4090,7 3389,9 700,8 118,5
1888 Nucăreni 2266,4 882,3 1293,2 1052,4 240,8 90,9
1890 Ordășei 2071,5 908,7 908,4 697,9 210,5 254,4
25
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1891 Pistruieni 2278,3 841,2 1133,1 870,3 262,8 304,0
1892 Ratuş 3218,3 997,7 2212,3 1744,8 467,5 8,3
1893 Sărătenii Vechi 3115,9 379,1 2736,8 2050,0 686,8
1894 Scorțeni 3961,1 1092,0 2793,4 2188,1 605,3 75,7
1895 Suhuluceni 3317,8 973,3 2145,2 1692,3 452,9 199,3
1889 Telenești 14430,2 1024,8 13405,4 11204,1 2201,3
1897 Tîrșiței 2691,5 1002,2 1573,5 1148,2 425,3 115,8
1896 Țînțăreni 3355,2 1013,6 2278,1 1843,0 435,1 63,5
1898 Văsieni 2556,4 958,7 1550,0 1220,0 330,0 47,7
1899 Verejeni 4825,2 1158,2 3667,0 2884,9 782,1
1900 Zgărdești 1741,2 832,3 881,3 685,4 195,9 27,6

Ungheni 528717,9 80645,1 440046,1 365276,8 4785,1 9857,0 3291,3 4499,7 1616,4 449,6 51102,2 9025,0 8026,7
Total nivelul II 331110,5 44928,0 280358,5 235429,9 2556,1 9857,0 3291,3 4499,7 1616,4 449,6 23490,5 9025,0 5824,0
Total nivelul I 197607,4 35717,1 159687,6 129846,9 2229,0 27611,7 2202,7
1901 Consiliul raional 331110,5 44928,0 280358,5 235429,9 2556,1 9857,0 3291,3 4499,7 1616,4 449,6 23490,5 9025,0 5824,0
1902 Agronomovca 1872,8 833,6 1009,1 748,7 260,4 30,1
1903 Alexeevca 2265,3 895,8 1283,7 996,7 287,0 85,8
1904 Boghenii Noi 3833,5 921,8 2823,8 2436,5 387,3 87,9
1905 Buciumeni 2328,2 955,6 1325,4 992,5 332,9 47,2
1906 Bumbăta 3604,8 1097,7 2286,5 1722,6 563,9 220,6
1907 Buşila 3956,0 981,7 2845,4 2379,2 466,2 128,9
1908 Cetireni 3309,2 985,7 2195,9 1704,8 491,1 127,6
1909 Chirileni 3452,3 966,2 2311,1 1848,7 462,4 175,0
1910 Cioropcani 3407,5 1052,4 2313,6 1664,0 649,6 41,5
1911 Condrăteşti 2349,1 955,4 1267,3 968,9 298,4 126,4
1912 Cornești 3406,4 990,5 2256,5 1724,0 532,5 159,4
1923 Cornești, orașul 4351,2 758,8 3592,4 2823,1 769,3
1913 Cornova 2541,5 908,8 1605,6 1344,4 261,2 27,1
1914 Costuleni 4753,9 1171,8 3582,1 2767,6 814,5
1915 Florițoaia Veche 4584,4 1023,4 3561,0 3024,0 537,0
1916 Hîrcești 2631,8 1088,2 1496,3 1016,1 480,2 47,3
1917 Măcărești 7447,8 1341,4 6053,8 4900,9 1152,9 52,6
1918 Măgurele 2486,1 874,4 1550,9 1331,1 219,8 60,8
1919 Mănoilești 6630,0 1222,9 5280,5 4444,8 835,7 126,6
1920 Morenii Noi 2322,3 850,4 1471,4 1128,7 342,7 0,5
1921 Năpădeni 2029,6 850,5 1122,1 892,7 229,4 57,0
1922 Negurenii Vechi 4146,2 1013,1 2876,1 2399,6 476,5 257,0
1925 Petrești 5911,4 1205,6 4705,8 3603,0 1102,8
1926 Pîrlița 8963,4 1284,9 7678,5 6217,9 1460,6
26
Cod ORG1 Unitatea Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv de
teritorială generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul compensare
învățămîntul sportive Total inclusiv compensarea infrastructur minim de servicii
general scutirilor de la a drumurilor sociale
compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații
plata impozitului publice
cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de compensații sociale
funciar (venituri locale*
serviciile de adoptați și cei tarife la energia pentru pentru copiii
ratate) ale
transport (pentru aflați sub tutelă electrică și la absolvenții plasați în
deținătorilor de
persoane cu (curatelă) gazele naturale instituțiilor de serviciile
terenuri agricole
dizabilitate severă și învățămînt sociale
situate după
accentuată, copii cu superior și
traseul Rîbnița-
dizabilități, persoane postsecundar
Tiraspol
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate, precum
și pentru persoane
cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+1 8=9+10+11+12
1 2 3=4+5+18 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 +13+14
1927 Rădenii Vechi 3116,1 919,7 2196,4 1763,9 432,5
1928 Sculeni 8011,2 910,0 7101,2 5772,8 1328,4
1929 Sinești 2525,4 955,3 1526,0 1227,3 298,7 44,1
1930 Teșcureni 2326,4 865,0 1432,4 1164,8 267,6 29,0
1931 Todirești 7467,0 1278,1 6132,9 5034,1 1098,8 56,0
1924 Ungheni 66470,1 3516,5 62953,6 52103,5 2229,0 8621,1
1932 Unţeşti 3019,2 937,8 1867,1 1451,4 415,7 214,3
1933 Valea Mare 7296,0 1074,2 6221,8 5407,3 814,5
1934 Zagarancea 4791,3 1029,9 3761,4 2841,3 920,1

1210 UTA Găgăuzia 667084,4 667084,4 553578,2 26241,6 20280,5 8472,2 3018,9 5668,7 2895,2 225,5 61211,8 5772,3
* Volumul transferurilor cu destinație specială din Fondul rutier (pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, în funcție de numărul kilometrilor echivalenți administrați) constituie 546651,6 mii de lei, inclusiv pentru municipiul Bălți - 2314,4 mii de lei,
municipiul Chișinău -81317,3 mii de lei și UTA Găgăuzia - 21780,4 mii de lei, iar volumul transferurilor cu destinație specială în cuantum de 100% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (pentru
unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I, calculate proporțional numărului populației din teritoriul unității administrativ-teritoriale respectiv) constituie 868000,0 mii de lei, inclusiv municipiul Bălți - 32295,9 mii de lei, municipiul Chișinău - 168963,1 mii de lei și
UTA Găgăuzia - 39431,4 mii de lei.

27
Anexa nr. 8

LISTA
autorităţilor şi instituţiilor publice la autogestiune,
întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni ce primesc
mijloace financiare de la bugetul public naţional

Cancelaria de Stat
1. Academia de Administrare Publică
2. Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică”
3. Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”
4. Instituţia publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”
5. Instituţia publică „Palatul Republicii”
6. Instituţia publică „Pensiunea din Holercani”

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale


7. Instituția publică „Agenția de Dezvoltare Regională Nord”
8. Instituția publică „Agenția de Dezvoltare Regională Sud”
9. Instituția publică „Agenția de Dezvoltare Regională Centru”
10. Instituția publică „Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia”
11. Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”, orașul Ungheni
12. Î.S. „Bacul Molovata”, satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari
13. Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, municipiul Chișinău
14. Instituția publică „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”

Ministerul Economiei
15. Instituția publică „Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova
(MOLDAC)”
16. Instituția publică „Institutul Național de Metrologie”
17. Instituția publică „Institutul de Standardizare din Moldova”
18. Instituția publică „Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici și Mijlocii”

Agenția Proprietății Publice


19. S.A. „Drumuri Bălţi”, municipiul Bălţi
20. S.A. „Drumuri Cahul”, municipiul Cahul
21. S.A. „Drumuri Căuşeni”, orașul Căuşeni
22. S.A. „Drumuri Cimişlia”, oraşul Cimişlia
23. S.A. „Drumuri Criuleni”, oraşul Criuleni
24. S.A. „Drumuri Edineţ”, municipiul Edineţ
25. S.A. „Drumuri Ialoveni”, oraşul Ialoveni
26. S.A. „Drumuri Orhei”, municipiul Orhei
27. S.A. „Drumuri Râşcani”, oraşul Râşcani

1
28. S.A. „Drumuri Soroca”, municipiul Soroca
29. S.A. „Drumuri Străşeni”, municipiul Străşeni
30. Î.S. „Moldelectrica”
31. Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, municipiul Chișinău
32. S.A. „Termoelectrica”, municipiul Chișinău
33. Î.S. „Moldsuinhibrid”, municipiul Orhei

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare


34. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
35. Instituţia publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole
din Ţaul”
36. Instituţia publică „Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din
Brătuşeni”
37. Instituţia publică „Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi”
38. Instituţia publică „Colegiul Tehnic Agricol din Soroca”
39. Instituţia publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din
Chişinău”
40. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial din Râşcani”
41. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial «Gheorghe Răducan»” din satul
Grinăuţi, raionul Ocniţa
42. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial din Ungheni”
43. Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii
44. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

Ministerul Educaţiei şi Cercetării


45. Fondul special pentru manuale
46. Universitatea de Stat din Moldova
47. Universitatea Tehnică a Moldovei
48. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
49. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
50. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
51. Universitatea de Stat din Tiraspol
52. Universitatea de Stat din Comrat
53. Universitatea de Stat din Taraclia
54. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
55. Academia de Studii Economice din Moldova
56. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
57. Centrul de Excelenţă în Construcţii
58. Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară
59. Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale
60. Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor
61. Centrul de Excelenţă în Transporturi

2
62. Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe
63. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică
64. Colegiul de Ecologie din Chişinău
65. Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi
66. Colegiul Politehnic din Bălţi
67. Colegiul Tehnologic din Chişinău
68. Colegiul de Construcţii din Hânceşti
69. Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi
70. Colegiul „Alexei Mateevici” din Chişinău
71. Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani
72. Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei
73. Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca
74. Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat
75. Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul
76. Şcoala Profesională nr. 2, municipiul Chişinău
77. Şcoala Profesională nr. 3, municipiul Chişinău
78. Şcoala Profesională nr. 4, municipiul Chişinău
79. Şcoala Profesională nr. 5, municipiul Chişinău
80. Şcoala Profesională nr. 6, municipiul Chişinău
81. Şcoala Profesională nr. 7, municipiul Chişinău
82. Şcoala Profesională nr. 9, municipiul Chişinău
83. Şcoala Profesională nr. 10, municipiul Chişinău
84. Şcoala Profesională nr. 1, municipiul Bălţi
85. Şcoala Profesională nr. 3, municipiul Bălţi
86. Şcoala Profesională nr. 4, municipiul Bălţi
87. Şcoala Profesională nr. 5, municipiul Bălţi
88. Şcoala Profesională, satul Corbu, raionul Donduşeni
89. Şcoala Profesională, oraşul Drochia
90. Şcoala Profesională, oraşul Râşcani
91. Şcoala Profesională, municipiul Soroca
92. Şcoala Profesională, oraşul Floreşti
93. Şcoala Profesională, comuna Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti
94. Şcoala Profesională, comuna Alexăndreni, raionul Sângerei
95. Şcoala Profesională, oraşul Teleneşti
96. Şcoala Profesională, oraşul Rezina
97. Şcoala Profesională, municipiul Orhei
98. Şcoala Profesională, municipiul Ungheni
99. Şcoala Profesională, oraşul Nisporeni
100. Şcoala Profesională, oraşul Călăraşi
101. Şcoala Profesională, municipiul Hânceşti
102. Şcoala Profesională, oraşul Leova
103. Şcoala Profesională, oraşul Cimişlia

3
104. Şcoala Profesională, oraşul Căuşeni
105. Şcoala Profesională, oraşul Ştefan Vodă
106. Şcoala Profesională nr. 1, municipiul Cahul
107. Şcoala Profesională nr. 2, municipiul Cahul
108. Şcoala Profesională, satul Ciumai, raionul Taraclia
109. Şcoala Profesională, municipiul Comrat, UTA Găgăuzia
110. Şcoala Profesională, municipiul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia
111. Şcoala Profesională, oraşul Vulcăneşti, UTA Găgăuzia
112. Şcoala Profesională, oraşul Cupcini, municipiul Edineţ
113. Şcoala Profesională, oraşul Criuleni
114. Şcoala Profesională, oraşul Briceni
115. Şcoala Profesională, oraşul Glodeni
116. Şcoala Profesională, comuna Bubuieci, municipiul Chişinău
117. Şcoala Profesională nr. 11, municipiul Chişinău
118. Colegiul Tehnic al Universităţii Tehnice a Moldovei
119. Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău
120. Colegiul de Inginerie din Străşeni
121. Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi
122. Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ştefan Neaga”
123. Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
124. Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi
125. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca
126. Colegiul Naţional de Coregrafie, municipiul Chişinău
127. Instituţia publică „Mold-Didactica”
128. Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale”

Ministerul Culturii
129. Î.S. Organizația Concertistică și de Impresariat „Moldova-Concert”
130. Instituţia publică „Filarmonica Naţională «Serghei Lunchevici»”
131. Instituţia publică „Sala cu Orgă”
132. Instituţia publică „Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare
«JOC»”
133. Instituţia publică „Teatrul Naţional de Operă şi Balet «Maria Bieşu»”,
municipiul Chişinău
134. Instituţia publică „Teatrul Naţional «Mihai Eminescu»”, municipiul Chişinău
135. Instituţia publică „Teatrul Republican «Luceafărul»”, municipiul Chişinău
136. Instituţia publică „Teatrul Naţional «Eugene Ionesco»”, municipiul Chişinău
137. Instituţia publică „Teatrul Dramatic Rus de Stat «A.P. Cehov»”, municipiul
Chişinău
138. Instituţia publică „Teatrul Republican de Păpuşi «Licurici»”, municipiul
Chişinău

4
139. Instituţia publică „Teatrul «Alexei Mateevici»”, municipiul Chişinău
140. Instituţia publică „Teatrul Naţional de Stat «Vasile Alecsandri»”, municipiul
Bălţi
141. Instituţia publică „Teatrul Republican Muzical-Dramatic «B.P. Hasdeu»”,
municipiul Cahul
142. Instituţia publică „Centrul de Cultură şi Artă «Ginta Latină»”, municipiul
Chişinău
143. Instituţia publică „Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret «S Uliţî Roz Iurie
Harmelin»”, municipiul Chişinău
144. Î.S. „Teatrul Epic de Etnografie și Folclor «Ion Creangă»”
145. Instituţia publică „Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova”
146. Revista „Noi”
147. Revista „Florile dalbe”
148. Revista „Alunelul”

Ministerul Sănătăţii
149. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
150. Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile
151. Dispensarul Republican de Narcologie
152. Institutul de Medicină Urgentă
153. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman”
154. Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
155. Institutul de Cardiologie
156. Institutul Mamei şi Copilului
157. Institutul Oncologic
158. Policlinica Stomatologică Republicană
159. Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
160. Spitalul Clinic de Psihiatrie
161. Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
162. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”
163. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii
164. Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească
165. Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate
166. Clinica universitară de asistenţă medicală primară a Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
167. Clinica universitară stomatologică a Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
168. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
169. Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”
170. Colegiul de Medicină din municipiul Orhei
171. Colegiul de Medicină din municipiul Bălţi
172. Colegiul de Medicină din municipiul Ungheni

5
173. Colegiul de Medicină din municipiul Cahul
174. IMSP „Policlinica de Stat”
175. IMSP „Spitalul de Stat”
176. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi
177. IMSP Spitalul de Psihiatrie, municipiul Bălţi
178. IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale


179. Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare”

Ministerul Finanţelor
180. Consiliul de supraveghere publică a auditului

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor


181. Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”
182. Instituția publică „Laboratorul Central Fitosanitar”
183. Instituția publică „Laboratorul Central de Testare a Băuturilor
Alcoolice/Nealcoolice și a Produselor Conservate”

Altele
184. Compania Naţională de Asigurări în Medicină
185. Casa Naţională de Asigurări Sociale
186. Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”

Municipiul Bălţi
187. IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi
188. IMSP Centrul Stomatologic Municipal Bălţi

Municipiul Chişinău
189. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Botanica
190. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Centru
191. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Râşcani
192. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani
193. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana
194. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”
195. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1
196. IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4
197. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii
198. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”
199. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
200. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”

6
201. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie
202. IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
203. IMSP Centrul de Sănătate Coloniţa
204. IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni
205. IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu
206. IMSP Centrul de Sănătate Cricova
207. IMSP Centrul de Sănătate Grătieşti
208. IMSP Centrul de Sănătate Băcioi
209. IMSP Centrul de Sănătate Budeşti
210. IMSP Centrul de Sănătate Bubuieci
211. IMSP Centrul de Sănătate Vadul lui Vodă
212. IMSP Centrul de Sănătate Truşeni
213. IMSP Centrul de Sănătate Durleşti
214. IMSP Centrul de Sănătate Vatra
215. IMSP Centrul de Sănătate Sângera
216. IMSP Maternitatea Municipală nr. 2
217. IMSP Centrul de Sănătate Ghidighici
218. IMSP Dispensarul Municipal Dermatovenerologic
219. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

RAIOANE
Anenii Noi
220. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Anenii Noi
221. IMSP Spitalul Raional Anenii Noi
222. IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi
223. IMSP Centrul de Sănătate Bulboaca
224. IMSP Centrul de Sănătate Floreni
225. IMSP Centrul de Sănătate Hârbovăţ
226. IMSP Centrul de Sănătate Mereni
227. IMSP Centrul de Sănătate Roşcani
228. IMSP Centrul de Sănătate Speia
229. IMSP Centrul de Sănătate Ţânţăreni
230. IMSP Centrul de Sănătate Varniţa

Basarabeasca
231. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca
232. IMSP Spitalul Raional Basarabeasca
233. IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca
234. IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia
235. IMSP Centrul de Sănătate Başcalia

Briceni

7
236. IMSP Spitalul Raional Briceni
237. IMSP Centrul de Sănătate Larga
238. IMSP Centrul de Sănătate Briceni
239. IMSP Centrul de Sănătate Corjeuţi
240. IMSP Centrul de Sănătate Lipcani

Cahul
241. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Cahul
242. IMSP Spitalul Raional Cahul
243. IMSP Centrul de Sănătate Bucuria
244. IMSP Centrul de Sănătate Cahul
245. IMSP Centrul de Sănătate Colibaşi
246. IMSP Centrul de Sănătate Crihana Veche
247. IMSP Centrul de Sănătate Găvănoasa
248. IMSP Centrul de Sănătate Giurgiuleşti
249. IMSP Centrul de Sănătate Larga Nouă
250. IMSP Centrul de Sănătate Moscovei
251. IMSP Centrul de Sănătate Slobozia Mare
252. IMSP Centrul de Sănătate Zârneşti

Cantemir
253. IMSP Spitalul Raional Cantemir
254. IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia
255. IMSP Centrul de Sănătate Cantemir
256. IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia
257. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia
258. IMSP Centrul de Sănătate Goteşti

Călăraşi
259. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Călăraşi
260. IMSP Spitalul Raional Călăraşi
261. IMSP Centrul de Sănătate Bravicea
262. IMSP Centrul de Sănătate Călăraşi
263. IMSP Centrul de Sănătate Onişcani
264. IMSP Centrul de Sănătate Pârjolteni
265. IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni
266. IMSP Centrul de Sănătate Vălcineţ
267. IMSP Centrul de Sănătate Vărzăreştii Noi – Pituşca

Căuşeni
268. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Căuşeni
269. IMSP Spitalul Raional Căuşeni „Ana şi Alexandru”

8
270. IMSP Centrul de Sănătate Căinari
271. IMSP Centrul de Sănătate Căuşeni
272. IMSP Centrul de Sănătate Copanca
273. IMSP Centrul de Sănătate Fârlădeni
274. IMSP Centrul de Sănătate Sălcuţa
275. IMSP Centrul de Sănătate Taraclia
276. IMSP Centrul de Sănătate Tănătari
277. IMSP Centrul de Sănătate Tocuz

Cimişlia
278. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Cimișlia
279. IMSP Spitalul Raional Cimişlia
280. IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia
281. IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei
282. IMSP Centrul de Sănătate Javgur

Criuleni
283. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Criuleni
284. IMSP Spitalul Raional Criuleni
285. IMSP Centrul de Sănătate Bălăbăneşti
286. IMSP Centrul de Sănătate Criuleni
287. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsarii Vechi
288. IMSP Centrul de Sănătate Hruşova
289. IMSP Centrul de Sănătate Măgdăceşti

Donduşeni
290. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dondușeni
291. IMSP Spitalul Raional Donduşeni
292. IMSP Centrul de Sănătate Donduşeni
293. IMSP Centrul de Sănătate Ţaul

Drochia
294. IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”
295. IMSP Centrul de Sănătate Chetrosu
296. IMSP Centrul de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”
297. IMSP Centrul de Sănătate Gribova
298. IMSP Centrul de Sănătate Hăsnăşenii Mari
299. IMSP Centrul de Sănătate Maramonovca
300. IMSP Centrul de Sănătate Mândâc
301. IMSP Centrul de Sănătate Ochiul Alb
302. IMSP Centrul de Sănătate Pelinia

9
303. IMSP Centrul de Sănătate Sofia
304. IMSP Centrul de Sănătate Şuri
305. IMSP Centrul de Sănătate Ţarigrad
306. IMSP Centrul de Sănătate Zguriţa

Dubăsari
307. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari
308. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari

Edineţ
309. IMSP Spitalul Raional Edineţ
310. IMSP Centrul de Sănătate Cupcini
311. IMSP Centrul de Sănătate Edineţ

Făleşti
312. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Făleşti
313. IMSP Spitalul Raional Făleşti
314. IMSP Centrul de Sănătate Fălești
315. IMSP Centrul de Sănătate Bocşa
316. IMSP Centrul de Sănătate Chetriş
317. IMSP Centrul de Sănătate Ciolacu Nou
318. IMSP Centrul de Sănătate Glinjeni
319. IMSP Centrul de Sănătate Işcălău
320. IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni

Floreşti
321. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Floreşti
322. IMSP Spitalul Raional Floreşti
323. IMSP Centrul Medicilor de Familie Floreşti
324. IMSP Centrul de Sănătate Ciutuleşti
325. IMSP Centrul de Sănătate Cuhureştii de Sus
326. IMSP Centrul de Sănătate Ghindeşti
327. IMSP Centrul de Sănătate Mărculeşti
328. IMSP Centrul de Sănătate Prodăneşti
329. IMSP Centrul de Sănătate Sănătăuca
Glodeni
330. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Glodeni
331. IMSP Spitalul Raional Glodeni
332. IMSP Centrul de Sănătate Balatina
333. IMSP Centrul de Sănătate Ciuciulea
334. IMSP Centrul de Sănătate Cobani
335. IMSP Centrul de Sănătate Fundurii Vechi

10
336. IMSP Centrul de Sănătate Glodeni
337. IMSP Centrul de Sănătate Hâjdieni
338. IMSP Centrul de Sănătate Iabloana
339. IMSP Centrul de Sănătate Limbenii Vechi
340. IMSP Centrul de Sănătate Sturzovca

Hânceşti
341. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Hânceşti
342. IMSP Spitalul Raional Hânceşti
343. IMSP Centrul de Sănătate Bobeica
344. IMSP Centrul de Sănătate Bujor
345. IMSP Spitalul Cărpineni
346. IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni
347. IMSP Centrul de Sănătate Crasnoarmeiscoe
348. IMSP Centrul de Sănătate Hâncești
349. IMSP Centrul de Sănătate Lăpuşna – Paşcani
350. IMSP Centrul de Sănătate Sărata-Galbenă

Ialoveni
351. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ialoveni
352. IMSP Spitalul Raional Ialoveni
353. IMSP Centrul de Sănătate Bardar
354. IMSP Centrul de Sănătate Costeşti
355. IMSP Centrul de Sănătate Horeşti
356. IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni
357. IMSP Centrul de Sănătate Mileştii Mici
358. IMSP Centrul de Sănătate Puhoi
359. IMSP Centrul de Sănătate Răzeni
360. IMSP Centrul de Sănătate Ruseştii Noi
361. IMSP Centrul de Sănătate Ţipala
362. IMSP Centrul de Sănătate Văsieni

Leova
363. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Leova
364. IMSP Spitalul Raional Leova
365. IMSP Centrul de Sănătate Leova
366. IMSP Centrul de Sănătate Filipeni
367. IMSP Centrul de Sănătate Iargara
368. IMSP Centrul de Sănătate Sărata Nouă
369. IMSP Centrul de Sănătate Sărăteni
370. IMSP Centrul de Sănătate Borogani

11
Nisporeni
371. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Nisporeni
372. IMSP Spitalul Raional Nisporeni
373. IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni
374. IMSP Centrul de Sănătate Selişte

Ocniţa
375. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ocniţa
376. IMSP Spitalul Raional Ocniţa
377. IMSP Centrul de Sănătate Frunză
378. IMSP Centrul de Sănătate Ocniţa
379. IMSP Centrul de Sănătate Otaci

Orhei
380. Întreprinderea Medicală de Stat Clinica Stomatologică Orhei
381. IMSP Spitalul Raional Orhei
382. IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei
383. IMSP Centrul de Sănătate nr. 2 Orhei
384. IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni
385. IMSP Centrul de Sănătate Peresecina
386. IMSP Centrul de Sănătate Susleni
387. IMSP Centrul de Sănătate Ciocâlteni
388. IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni
389. IMSP Centrul de Sănătate Ghetlova
390. IMSP Centrul de Sănătate Isacova
391. IMSP Centrul de Sănătate Cucuruzeni
392. IMSP Centrul de Sănătate Ivancea

Rezina
393. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina
394. IMSP Spitalul Raional Rezina
395. IMSP Centrul de Sănătate Rezina
396. IMSP Centrul de Sănătate Mateuţi
397. IMSP Centrul de Sănătate Ignăţei
398. IMSP Centrul de Sănătate Pripiceni-Răzeşi
399. IMSP Centrul de Sănătate Cinişeuţi

Râşcani
400. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Râşcani
401. IMSP Spitalul Raional Râşcani
402. IMSP Centrul de Sănătate Văratic
403. IMSP Centrul de Sănătate Zăicani

12
404. IMSP Centrul de Sănătate Râşcani
405. IMSP Centrul de Sănătate Mihăileni
406. IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni
407. IMSP Centrul de Sănătate Şaptebani
408. IMSP Centrul de Sănătate Vasileuţi
409. IMSP Centrul de Sănătate Recea
410. IMSP Centrul de Sănătate Costeşti

Sângerei
411. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Sângerei
412. IMSP Spitalul Raional Sângerei
413. IMSP Centrul de Sănătate Biruinţa
414. IMSP Centrul de Sănătate Rădoaia
415. IMSP Centrul de Sănătate Chişcăreni
416. IMSP Centrul de Sănătate Sângerei
417. IMSP Centrul de Sănătate Drăgăneşti
418. IMSP Centrul de Sănătate Sângereii Noi
419. IMSP Centrul de Sănătate Copăceni
420. IMSP Centrul de Sănătate Flămânzeni – Coşcodeni
421. IMSP Centrul de Sănătate Pepeni
422. IMSP Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi
423. IMSP Centrul de Sănătate Cubolta
424. IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mici

Soroca
425. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Soroca
426. IMSP Spitalul Raional Soroca
427. IMSP Centrul de Sănătate Parcani
428. IMSP Centrul de Sănătate Slobozia-Cremene
429. IMSP Centrul de Sănătate Vasilcău
430. IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni
431. IMSP Centrul de Sănătate Rudi
432. IMSP Centrul de Sănătate Soroca
433. IMSP Centrul de Sănătate Cosăuţi
434. IMSP Centrul de Sănătate Racovăţ
435. IMSP Centrul de Sănătate Visoca
436. IMSP Centrul de Sănătate Nimereuca
437. IMSP Centrul de Sănătate Căinarii Vechi
438. IMSP Centrul de Sănătate Vădeni
439. IMSP Centrul de Sănătate Soroca Nouă

Străşeni

13
440. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Străşeni
441. IMSP Spitalul Raional Străşeni
442. IMSP Centrul de Sănătate Cojuşna
443. IMSP Centrul de Sănătate Pănăşeşti
444. IMSP Centrul de Sănătate Lozova
445. IMSP Centrul de Sănătate Sireţi
446. IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni
447. IMSP Centrul de Sănătate Micăuţi
448. IMSP Centrul de Sănătate Zubreşti
449. IMSP Centrul de Sănătate Străşeni

Şoldăneşti
450. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Şoldăneşti
451. IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti
452. IMSP Centrul de Sănătate Şoldăneşti
453. IMSP Centrul de Sănătate Vadul-Raşcov
454. IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni
455. IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari

Ştefan Vodă
456. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ştefan Vodă
457. IMSP Spitalul Raional Ştefan Vodă
458. IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă
459. IMSP Centrul de Sănătate Crocmaz
460. IMSP Centrul de Sănătate Olăneşti
461. IMSP Centrul de Sănătate Antoneşti
462. IMSP Centrul de Sănătate Talmaza

Taraclia
463. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Taraclia
464. IMSP Spitalul Raional Taraclia
465. IMSP Centrul de Sănătate Corten
466. IMSP Centrul de Sănătate Tvardiţa
467. IMSP Centrul de Sănătate Valea Perjei
468. IMSP Centrul de Sănătate Vinogradovca
469. IMSP Centrul de Sănătate Taraclia

Teleneşti
470. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Teleneşti
471. IMSP Spitalul Raional Teleneşti
472. IMSP Centrul de Sănătate Teleneşti
473. IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti

14
474. IMSP Centrul de Sănătate Brânzenii Noi
475. IMSP Centrul de Sănătate Mândreşti
476. IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi

Ungheni
477. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ungheni
478. IMSP Spitalul Raional Ungheni
479. IMSP Centrul de Sănătate Ungheni
480. IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti – Costuleni
481. IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni
482. IMSP Centrul de Sănătate Sculeni
483. IMSP Centrul de Sănătate Cioropcani
484. IMSP Centrul de Sănătate Petreşti
485. IMSP Centrul de Sănătate Valea Mare
486. IMSP Centrul de Sănătate Pârliţa
487. IMSP Centrul de Sănătate Corneşti
488. IMSP Centrul de Sănătate Mănoileşti
489. IMSP Centrul de Sănătate Năpădeni
490. IMSP Centrul de Sănătate Cetireni
491. IMSP Centrul de Sănătate Rădenii Vechi

UTA Găgăuzia

Comrat
492. Instituţia Publică de Stomatologie din Comrat
493. IMSP Spitalul Raional Comrat
494. IMSP Centrul de Sănătate Comrat
495. IMSP Centrul de Sănătate Congaz
496. IMSP Centrul de Sănătate Avdarma
497. IMSP Centrul de Sănătate Cioc-Maidan
498. IMSP Centrul de Sănătate Chirsova
499. IMSP Centrul de Sănătate Dezghingea

Ceadâr-Lunga
500. Instituţia Publică de Stomatologie din Ceadâr-Lunga
501. IMSP Spitalul Raional Ceadâr-Lunga
502. IMSP Centrul de Sănătate Ceadâr-Lunga
503. IMSP Centrul de Sănătate Copceac
504. IMSP Centrul de Sănătate Cazaclia
505. IMSP Centrul de Sănătate Tomai

15
Vulcăneşti
506. Instituţia Publică de Stomatologie din Vulcăneşti
507. IMSP Spitalul Raional Vulcăneşti
508. IMSP Centrul de Sănătate Vulcăneşti

16
Anexa nr.9

Determinarea cuantumului minim al chiriei


bunurilor proprietate publică

1. Cuantumul minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor şi suprafețelor amenajate


se calculează după formula:

Pai = Tb ×(1 + K1 + K2 + K3) × K4 × S ,

în care:
Pai – cuantumul chiriei anuale;
Tb – tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spațiu;
K1 – coeficientul de amplasare a încăperii/suprafeței amenajate;
K2 – coeficientul de amenajare tehnică;
K3 – coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii/suprafeței amenajate;
K4 – coeficientul de piață;
S – suprafața închiriată.

Valoarea coeficienților folosiți în calcule se determină după următoarele criterii:

a) tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spațiu (Tb):

municipiul Chişinău 398,84 lei


municipiul Bălți 282,86 lei
celelalte municipii, oraşele-reşedință 205,68 lei
oraşele şi localitățile suburbane din componența municipiilor 154,36 lei
localitățile săteşti 51,53 lei

b) coeficientul de amplasare a încăperii/suprafeței amenajate (K1):

clădire separată 0,5


construcție încorporată sau anexată 0,45
încăpere supraterană, inclusiv parter 0,4
soclu 0,35
demisol 0,3
subsol cu geamuri, etaj tehnic, acoperiş 0,2
alte subsoluri, suprafață amenajată 0,0

c) coeficientul de amenajare tehnică (K2):

apeduct, canalizare, apă caldă, încălzire centrală 0,5


apeduct, canalizare, încălzire centrală 0,4
apeduct, canalizare, apă caldă 0,3
apeduct, canalizare 0,2
încălzire centrală 0,2
lipseşte amenajarea tehnică 0,0

1
d) coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii/suprafeței amenajate (K3):

1) ateliere de creație ale pictorilor, sculptorilor, arhitecților, meşterilor populari; 0,05


spații utilizate de chiriaşi în scopuri medicale şi farmaceutice şi de organizațiile
obşteşti ale persoanelor cu dizabilități şi întreprinderile lor; spații utilizate pentru
realizarea acțiunilor în masă din cadrul proiectelor şi programelor finanțate de la
bugetul public național
2) instituții finanțate de la bugetul de stat, de la bugetele unităților administrativ- 0,1
teritoriale, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi din fondurile asigurării
obligatorii de asistență medicală, alte persoane juridice de drept public; patronate,
fundații, asociații obşteşti, suprafețe amenajate
3) spații pentru laboratoare, pentru instruire, pentru efectuarea de lucrări de cercetare 0,2
şi proiectare; spații pentru prestarea de servicii poştale, sportive şi de întremare a
sănătății
4) garaje, depozite, spații tehnice (cu excepția celor menționate la poziția 6) şi alte 0,4
încăperi auxiliare; spații pentru prestarea de servicii către populație (ateliere de
reparație a încălțămintei, a îmbrăcămintei şi a obiectelor de uz casnic, frizerii,
curățătorii chimice, puncte de închiriere a obiectelor, băi, birouri de avocați)
5) spații folosite pentru comercializarea produselor de panificație, a produselor 0,5
lactate, alimentare şi de cofetărie, a băuturilor nealcoolice; unități de alimentație
publică cu preparare şi comercializare a bucatelor; spații de producție; sedii
(încăperi) folosite de organele mijloacelor de informare în masă
6) încăperi pentru reparația şi deservirea tehnică a automobilelor, a tehnicii de calcul 0,7
şi a altor utilaje
7) spații folosite în scopuri de comerț, altele decât cele prevăzute la poziția 5) 0,8
8) încăperi folosite pentru jocuri electronice, jocuri computerizate şi alte jocuri 1,2
distractive pentru copii
9) încăperi utilizate în calitate de oficii 1,5
10) asociații de economii și împrumut, organizații de creditare nebancară şi birourile 1,5
istoriilor de credit
11) entități din sectorul financiar 2,0
12) restaurante, baruri, cafenele cu servire a băuturilor alcoolice 2,5
13) case de schimb valutar, puncte de înregistrare video şi de închiriere a producției 3,0
video
14) încăperi folosite pentru jocuri de noroc 4,0
15) încăperi cu altă destinație decât cele enumerate la pozițiile 1)–14) 1,0

e) coeficientul de piață (K4) se stabileşte prin înțelegere a părților şi nu poate fi mai mic de
1,0, iar pentru genurile de activitate desfăşurate în încăperile menționate la lit. d) pozițiile 1)–6),
el nu poate fi mai mic de 0,5, excepție făcând:
– încăperile folosite de organele mijloacelor de informare în masă, pentru care coeficientul
de piață se stabileşte în intervalul de la 1,0 la 1,5;
– spațiile utilizate pentru realizarea acțiunilor în masă din cadrul proiectelor şi programelor
finanțate de la bugetul public național şi spațiile folosite de către atelierele de creație, organizațiile
obşteşti ale persoanelor cu dizabilități şi întreprinderile lor, precum şi spațiile din clădirea
Parlamentului utilizate de unitatea de alimentație publică cu preparare şi comercializare a
bucatelor, pentru care coeficientul de piață se stabileşte în mărime de 0,1.

2
La stabilirea acestui coeficient trebuie să se țină cont de cererea şi de oferta spațiilor ce ar
putea fi date în chirie, de posibilitatea utilizării terenului aferent, de caracteristicile teritorial-
economice ale zonei şi de alte criterii calitative, necuprinse în coeficienții aplicați, ale
încăperilor/suprafețelor amenajate.
În cazul în care se dau în locațiune mai multe încăperi cu diferite condiții de amplasare şi de
amenajare tehnică sau încăperi care vor fi utilizate în diverse scopuri, cuantumul total al chiriei se
constituie din suma chiriilor calculate pentru fiecare încăpere sau grup de încăperi.

Notă. În sensul prezentei legi, suprafață amenajată presupune suprafața terenului amenajată (asfaltată, pavată
etc.), inclusiv aferentă clădirii, care poate fi dată în chirie.

2. Cuantumul chiriei anuale pentru utilajul, mijloacele de transport, inclusiv bunurile


agricole (cu excepția terenurilor agricole), şi pentru alte mijloace fixe (denumite în continuare
utilaj) date în locațiune/arendă se calculează după formula:

Pau = Ua × K1 × K2 + Q ,
în care:
Pau – cuantumul chiriei anuale pentru utilajul dat în locațiune/arendă;
Ua – amortizarea/uzura anuală a utilajului dat în locațiune/arendă;
K1 – coeficientul de calcul;
K2 – coeficientul de piață;
Q – cheltuielile de întreținere şi de exploatare a utilajului dat în locațiune/arendă, suportate
de locator/arendator.

Valoarea coeficienților folosiți în calcule se determină după următoarele criterii:


a) amortizarea/uzura anuală a utilajului (Ua) se calculează pentru fiecare obiect de evidență
potrivit prevederilor Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.338/2003, conform tabelului nr.1:

Tabelul nr.1

Nr. Denu- Nr. de Durata de Costul de Amorti- Amorti- Coefi- Coefi- Cheltuie- Cuantu-
crt. mirea inventar utilizare/ intrare/ zarea/ zarea/ cientul cientul lile de mul
utilaju- durata de valoarea uzura la uzura de de întreți chiriei
lui funcționare inițială sau data dării anuală calcul piață nere şi de anuale
utilă, în ani. valoarea în (Ua), (K1) (K2) exploa (Pau),
Distanța, km reevaluată, locațiune, în lei tare (Q), în lei
în lei în lei în lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

b) coeficientul de calcul (K1) se va stabili în funcție de amortizarea/uzura de la data dării în


locațiune/arendă a utilajului (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2

Mărimea de amortizare/de 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


uzură Ua (%)
K1 1,88 1,79 1,71 1,62 1,53 1,44 1,35 1,27 1,18 1,09 1,0

c) coeficientul de piață (K2) se stabileşte prin înțelegere a părților şi nu poate fi mai mic de
1,0. La stabilirea acestui coeficient se va ține cont de cerere şi de ofertă, de venitul neobținut, de
3
4. Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică se stabileşte fără taxă pe
valoarea adăugată.
diferența dintre valoarea contabilă/valoarea de bilanț şi prețul de piață la utilajul de acelaşi tip sau
cu caracteristici comparabile, precum şi de alți factori. Excepție fac autoritățile/instituțiile bugetare
la darea în locațiune/arendă a utilajului altor autorități/instituții bugetare, pentru care coeficientul
de piață se stabileşte în mărime de 1,0, precum şi unitatea de alimentație publică cu preparare şi
comercializare a bucatelor în spațiile din clădirea Parlamentului, pentru care coeficientul de piață
se stabileşte în mărime de 0,2.
În cazul în care mărimea cheltuielilor de întreținere şi exploatare a utilajului (Q) variază,
aceasta se recalculează şi se achită suplimentar.

3. Cuantumul chiriei anuale pentru folosirea activelor circulante se calculează după formula:

Pac = C × R × K,
în care:
Pac – cuantumul chiriei anuale pentru folosirea activelor circulante;
C – valoarea contabilă/valoarea de bilanț a activelor circulante la data calculării chiriei;
R – rata de bază aplicată de Banca Națională a Moldovei la principalele operațiuni de politică
monetară pe termen scurt;
K – coeficientul de piață.

Valoarea coeficienților folosiți în calcule se determină după următoarele criterii:


a) valoarea contabilă/valoarea de bilanț a activelor circulante se calculează pentru fiecare
obiect de evidență conform tabelului nr.3:

Tabelul nr.3

Nr. Denumirea Cantitatea Unitatea Valoarea Valoarea Note


crt. activelor de măsură contabilă/ contabilă/
circulante valoarea de bilanț valoarea de
a unei unități la bilanț totală la
data calculării data calculării
chiriei, în lei chiriei, în lei
1 2 3 4 5 6 7

b) rata de bază aplicată de Banca Națională a Moldovei la principalele operațiuni de politică


monetară pe termen scurt se publică periodic în presă. În calcule se foloseşte valoarea ratei în
vigoare la data încheierii contractului de locațiune;
c) coeficientul de piață se stabileşte prin înțelegerea părților şi nu poate fi mai mic de 1,0.

După încetarea efectului contractului de locațiune, locatarul restituie activele circulante în


volumele fixate la data dării lor în locațiune. În cazul imposibilității de restituire a activelor
circulante, costul lor se recuperează la prețurile de piață care sunt în vigoare la data încetării
efectului contractului de locațiune.

Dacă locatorul este înregistrat ca contribuabil al taxei pe valoarea adăugată, chiria va fi


încasată de la locatar cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, calculată suplimentar la valoarea
serviciilor prestate.

Notă. Prevederile prezentei anexe nu se aplică raporturilor juridice reglementate de Legea nr.28/2016 privind
accesul pe proprietăți şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice.