Sunteți pe pagina 1din 16

PRE$EDINTELE REPUBLICI MOLDOVA

DECRET
privind conferirea post-mortem a ,,Ordinului de Onoare"
unui grup de lucrdtori medicali

In temeiul art. 88 lit. a) din Constitulia Republicii Moldova


qi al Legii cu privire la distincliile de stat ale Republicii Moldova,

Pregedintele Republicii Moldova d e c re te azd:

Art. l. - in semn de profund omagiu gi gratitudine pentru curaj ul,


devotamentul gi spiritul de sacrificiu de care au dat dovadd
in realizarea actului medical, riscAndu-gi propria viald pentru salvarea
altor vieli omeneqti in perioada pandemiei de COVID-19, se conferd
post-mortem,,Ordinul de Onoare" urmdtorilor:

ACPEROV Ibraghim - medic la Spitalul Clinic Republican din


municipiul Tiraspol
ALEXEEVA Eugenia - asistenti medicald superioare de seclie
la Institutul de Medicind Urgentd

ANASTASOVA Ecaterina - asistentA medicali la Centrul de S6ndtate


Comrat, UTA G6gduzia

ANTIC Marina - asistente medicald la Spitalul Raional Ungheni


BANCO Nicolae - medic la Spitalul Clinic de Psihiatrie Chiqindu
BANTIUC Alla - asistentd medicald la Spitalul Clinic
Republican,,Timofei Moqneaga"
BARANOV Ion - medic la Centrul de Sdndtate Bddiceni,
raionul Soroca
BARGAN Fiodor - medic la Spitalul Raional Comrat,
UTA Gdgduzia

BAZARNII Grigore - medic la Sanatoriul Preventoriu de Bazd


,,Constructorul", municipiul Chiqiniu
2

BELCIU Vera - medic la Spitalul Raional Ceaddr-Lunga,


UTA Gdgiuzia
BEZDETNII Olga - qefE a Serviciului de Laborator la Centrul
Medicilor de Familie Bdlli
BEZRODNAIA Galina - medic la Centrul de Sdnitate Ungheni

BOIAN Gavril - cercetetor gtiinfific la Institutul Mamei


qi Copilului

BOTNARI Lilia - asistentd medicald la Spitalul Clinic


Republican,,Timofei Mogneaga"
BOTNARIUC Maria - dezinfeclionistd la Centrul de Sdndtate Publici
HAnceqti

BURLAC Daniela - asistentd medicali la Centrul de Sdndtate


Publicn Bil!
CALESTRII Lilia - qefa de sec{ie la Spitalul de Psihiatrie Orhei
CAMERZAN Minodora - asistentd medicali la Institutul Oncologic
CANDiBA Stelian - medic la Spitalul Clinic Municipal
,,Sfhnta Treime", municipiul Chiqiniu
CARAION Ludmila - medic la Substalia de Asistenld Medicali
Urgentd Soroca

CASIAN Ion - tehnician dentar la Policlinica Stomatologicd


Republicand

CATANA Iurie - medic la Spitalul Clinic Municipal


,,Gheorghe Paladi", municipiul Chiqindu

CATRANGIU Natalia - medic la Spitalul Clinic Municipal


,,SfAnta Treime", municipiul Chiqiniu
CAZACU Gheorghe - medic la Spitalul Raional Fdleqti
CEAGLEI Svetlana - felceri laborantd la Institutul de Cardiologie
CFIEPTEA Igor - medic la Spitalul Raional Fdleqti
CHIPEN Maria - farmacist6 la Direclia Medicald
a Ministerului Afacerilor Interne
CIORNII Alexei - medic la Punctul de Asistenfd Medicald
Urgenti Larga, raionul Briceni
CIRNICI Elena - medic la Spitalul Raional Cahul
3

COLESNIC Valerian - medic la Asocialia Medicald Teritoriali


Rdqcani, municipiul Chiginiu

CONSTANTINOVA Vera - asistentd medicalS la Spitalul Clinic Municipal


de Copii ,,Valentin Ignatenco", municipiul
Chiqiniu
CORNEA Constantin - medic la Spitalul Raional Cimiqlia

COTONEJ Alic - medic la Centrul Medical ,,Repromed",


municipiul Chiqindu
COVALIUC Anatolie - medic la Spitalul Clinic Billi
CRACIL.TN Alexandra - medic la Spitalul Raional Soroca
,,Anatolie Prisacari"
CRIVOI Valerii - medic la Spitalul Raional Soroca
,,Anatolie Prisacari"
CURMEI Ana - asistentd medicali la Centrul de Sindtate
Vdlcine!, raionul Cildragi
DABIJA Ion - 9ef de seclie la Spitalul de Psihiatrie Billi
DARABANDumitT - medic la Spitalul Clinic Bdlli
DASCALCIUC Lilia - asistentd medicali la Spitalul Raional
Nisporeni
DASCAL Sergiu - medic la Centrul Medicilor de Familie,
municipiul Bil(i

DIMITROV Vasili - medic la Spitalul Raional Ialoveni

DOGAN Liudmila - asistente medicald la Centrul de SEnitate


Glinjeni, raionul Fdleqti
DOLAPCIU Serghei - medic la Centrul de Sdndtate Comrat,
UTA Gdg6uzia

DON Nadejda - asistente medicald superioare de seclie


la Spitalul Raional Criuleni

DOROGOI Igor - medic la Spitalul Clinic Bdlli

DRAGUTAN Sabina - medic laSubstafia de Asistenld Medicald


Urgenti Botanica, municipiul Chiqindu

DVORNIC Ion - medic la Unitatea de Primiri Urgente


a Spitalului Raional Orhei
4

ENE Vitalie - medic la Centrul de plasament pentru


persoane vdrstnice Ei persoane cu dizabilitSli,
municipiul Chiqindu
GADZINA Angela - asistentd medicalS la Institutul Mamei
qi Copilului

GHIMPU Tatiana - asistentd medical6 la Spitalul Raional Briceni

GLADI$ Valentin - medic la Spitalul Raional Edine!


GODOROJA Vera - felcerd la Substafia de Asisten(i Medicald
Urgentd Cduqeni
GONTA Veaceslav - gef al Centrului de S6n6tate Nimereuca,
raionul Soroca

GORCINSCHI Nicolae - medic la Centrul de Sdndtate Publicd Soroca


GREC Alexandru - medic la Spitalul Clinic al Ministerului
Snn6t6lii, Muncii gi Protecliei Sociale

GROSU Constantin - medic la Spitalul Clinic Municipal


,,SIEnta Treime", municipiul ChiqinEu

GROSU Veronica - gefr de secfie la Asocialia Medicald Teritoriald


Centru, municipiul Chiqiniu
GUDUMAC Tamara - felcerd laborantd la Spitalul Raional Edine!
GUZLIN Gheorghe - medic la Spitalul Raional Floreqti
HANGANU Ion - medic la Centrul de S6ndtate P6rlip,
raionul Ungheni
HARUJA Galina - medic la Centrul Medicilor de Familie nr.2,
Asociafia Medicald Teritoriali Botanica,
municipiul Chiginiu
HIRBU Vasile - medic la Spitalul Raional Dondugeni

JU$CA Valentin - medic la Spitalul Raional Edinef

LITVINSCHI Ecaterina - medic la Punctul de Asistenli Medicald


Urgenti Cricova, municipiul Chi gindu
LUCHIANOV Jezari - felcer la Substalia de Asistenld Medical5
Urgent6 Cahul
LUNGU Ion - medic la Spitalul Raional Cantemir
5

LUNGU Lidia - asistentd medicali la Spitalul Raional Fdlegti


LUPA$CO Liubovi - asistentd medicalS la Centrul de Sdndtate
Vadul lui Vodd, municipiul Chiqindu
MACIUGA Victoria - asistentd medicald la Institutul Mamei
Ei Copilului

MANASTIRLI Antonina - qefb a Sec{iei Maternitate a Spitalului Raional


Cead6r-Lunga, UTA G5g6uzia

MANGIR Elena - felcerd la Punctul de Asistenld Medicali


Urgentd Cdrpineni, raionul H6ncegti

MANOIL Svetlana - medic la Centrul de S6n6tate Bilicenii Vechi,


raionul SAngerei

MARTiNIUC Grigore - medic la Spitalul Clinic Bdlli

MIHOVA Valentina - asistentd medicali la Spitalul Clinic


Republican,,Timofei Mogneaga"
MOVILEANU Zinovia - asistentd medicald la Centrul Nafional
de Transfuzie a SAngelui

MUNTEAN Zinaida - medic Ia Spitalul Raional Orhei

MUNTEANUVictoT - medic la Spitalul Clinic Municipal


,,Sfhnta Treime", municipiul Chiqindu

NAGACEVSCHI Leonid - medic la Institutul de Medicini Urgent6

NATRA$EVSCHI Arcadie - medic la Spitalul Raional Ungheni

OJOG Liubov - qefE de serviciu la Spitalul Clinic Bdlli

PANCENCO Anatolie - conferenliar universitar la Universitatea


de Stat de Medicind si Farmacie
,,Nicolae Testemi!anu"
PA$CAN Valerii - medic la Institutul Mamei Ei Copilului
PAVALACHE Vera - asistentd medicald la Dispensarul Republican
de Narcologie

rAeuSot tvtaria - medic la Spitalul Raional Cimiqlia


PETROV Liviu - director al Centrului de Sinitate Briceni

PINZARI Nicolae - gef de seclie la Institutul Oncologic


6

PLE$CA Elena - medic la Centrul de S6n6tate Briceni


POPA Gheorghe - medic-gef al Filialei Sculeni a Spitalului
Raional Ungheni
POPESCU Ina - gefE a Centrului de Sinitate Soroca Noui
PO$TARU Snejana - asistentd medicald la Spitalul Raional Cahul
PREOTESA Mihail - qef de secfie la Spitalul Raional Anenii Noi
PzuPA Valeriu - medic la Centrul Medical ,,Repromed",
municipiul Chiqindu
RACOVEJ Galina - infirmieri la Spitalul Raional Rdqcani
RAIfPexrU Georgeta - medic la Penitenciarul nr. 16, municipiul
Chiqindu
ROMANA$ Liviu - medic la Spitalul Raional Edine{
ROMA$CU Vera - asistent6 medicali la Spitalul Raional H6ncegti

ROTARU Comeliu - medic la Institutul de Medicind Urgenti


RO$COVAN Maria - asistente medicali la
Centrul de ingrijiri
paliative Hospice ,,Carolina de Nord",
municipiul Strdqeni
RUDII Valentin - medic la Substalia Asistenfd Medicald Urgentd
Ocnila
RU$ESCU Dina - medic la Asociafia MedicalS Teritoriald
Centru, municipiul Chiginiu
RUSNAC Emilia - medic la Centrul de Sdndtate Glodeni
RUSSU Elena - asistente medicali la Spitalul Raional
Ceaddr-Lunga, UTA Gig6uzia
SAIN Dmitri - qef de laborator la Institutul de
Ftiziopneumologie,,Chiril Draganiuc"
SANDU Vera - farmacistd diriginti la Spitalul Raional
H6ncegti
SARBU Vasile - gef de serviciu la Spitalul Clinic B6lti
SCORPAN Melania - asistenti medicala la Spitalul Clinic B6l1i
SCVIROV Angela - asistentd medicald la Centrul de Sdnltate
Publici Soroca, subdiviziunea Floregti
SERBENCO Anatolie - profesor universitar la Universitatea
de Stat de Medicind gi Farmacie
,,Nicolae Testemilanu"
7

SOLOMON Iurie - medic la Spitalul Clinic Municipal


de Copii ,,Valentin Ignatenco", municipiul
Chiqiniu
SPATARU AIa - medic la Centrul de Sdndtate Ialoveni
SPiNU Boris - medic la Spitalul Raional Cahul
STATII Ion - medic la Spitalul Raional Orhei
STRATILA Mihail - Eef al Centrului Sdn6tatea Reproducerii
Ei Geneticd Medicald, Institutul Mamei
gi Copilului
STURZA Zinaida - asistentd medicali la Agenlia Nafionald pentru
Sin6tate Public6
STIVAC Elena - moagd la Centrul de Sin6tate Ialoveni

$IMAN Ivan - gef de seclie la Spitalul Raional Orhei


$LEAHTIJCHI Ivan - medic la Spitalul Raional Cead6r-Lunga,
UTA Gdgduzia

$TAIN Svetlana - medic la Spitalul Raional Edinel

TAMBURMihail - medic la Spitalul Raional CdldraEi

TINTIUC Galina - medic la Centrul Medicilor de Familie nr. 11,


Asocialia Medicali Teritoriald RAqcani,
municipiul Chigindu

TODERA$ Antonia - farmacistd laborantd la Spitalul Raional


Hdnceqti

TOM$A Parascovia - asistent6 medicald la Asocialia Medicald


TeritorialS RAqcani, municipiul Chigindu

TROFIMCIUC Ilie - medic la Spitalul Raional Drochia


,,Nicolae Testemi!anu"

IARIUC Mihail - qef de seclie la Spitalul Raional Cahul

USATII Constantin - medic la Centrul Stomatologic Raional


Ialoveni

VALIC Eugeniu - medic la Spitalul Raional Cahul

VASILACHI Ion - qef al Centrului de Sdndtate Rudi, raionul


Soroca
8

VASILEAN Ana - asistenti medicald principald la Spitalul


Raional Ungheni
VOICU Liudmila - asistentd medicali la Spitalul Clinic Municipal
de Boli Contagioase de Copii, municipiul
Chiqindu

VOINEAC Boris - medic la Spitalul de Psihiatrie Bdlli

VOLCONOVICI Emil - gef al Centrului Comunitar de Sdnitate


Mintald Dondugeni
VOLOSATII Liubov - asistenti medicali la Asocialia MedicalS
Teritoriale Botanica, municipiul Chiqindu
ZANOAGA octavian - qef de laborator la Spitalul Clinic Municipal
de Copii ,,Valentin Ignatenco", municipiul
Chiginiu.

Art.2. - Prezentul decret intrd in vigoare la data semndrii.

PRE$EDINTEL CII MOLDOVA


IlYa
9 c
,
a
0 ,o o

Chigindu, 17 iunie 2021.


Nr. ll7-IX.
flepeaog

TIPE3IIAEHT PECTIYEJIIIKII MOJIAOBA

YKA3
o HanpaxAeHr.ru rpynnH MeAr{qr.rHcKHx pa6orHrxoe
opaeHoM ,,Ordinul de Onoare" (nocueprHo)

Ha ourosaHr.ru nyHrra a) crarru 88 Koucruryuuu Pecny6rlrrn Moraosa


u 3arona o rocyAapcrBeHHbrx Harpaaax Pecny6,rurH MorAosa

Ilpesugeur Pecny6.nurlr Mo,rAosa r o cra r{ o BJu er:

Cr. L - B :uar BbrpaxeHr{, roqreHu, r,r [pr,r3HareJrbHocru 3a MyxecrBo,


lpeaaHHocrb r{ caMoorBepxeHHocrb, nporBJreHHbre [p]r uc[oJrHeHuu npave6noro
.qoJrra c prrcxoM Arq cnoefi xr{3Hr{ Bo r,rM, cnaceHr,r, xuguu nroaeft B nepuoA
naHAeMrrr4 COVID-19, HarpaArrrb rocMeprHo op.(eHoM ,,Ordinul de Onoare":

AKIIEPOBA l46paruua Bpaqa Pecny6ruraucrofi x,rssxqecroi


6omHuuu MyHlrurrtru, Tupacnolr
AJIEKCEEBY EyAxenrro craprxyro Mear.runHcKyro cecTpy oT.qeneHn,
HHcruryra cropofi ue.uuuaucrofi noMoulrr

AHACTACOBY Er<arepuuy MeAr.rur.rHcKyro cecrpy I-lerrpa 3.uopoBrc


Korlrpar, ATO faraysur

AHTI4K Mapauy MeAr4rlr.rHcryro cec'rpy PafionHofi 6onbHr.tubl


Ynresr
EAHKO Hurorae Bpaqa llcrxuarpuuecxofi KJII,IH}IqECKOI,I
6omnuusr Kuuruuey

BAHTIOK A,"ny MeAr.rur.rHcKyro cecrpy Pecny6allxaucrofi


rlusuqecKor"r 6omuuqu,,Timofei Mogneaga"

BAPAHOBA I4oua npava lenrpa 3aopoBb, Es.quueHr, pafion


Copora

EAP|AHA @e,uopa npa.ra Pafiounoi 6omsuqrr Koupat, ATO


laray:ur
EA3APHO|O fpurope rpava Easonoro caHaropur-npoQuaarropur
,,Constructorul", tr.tynuuunr.rfi Kuuuuoy
2

EEJI9IIY Bepy npaua PafioHuofi 6omnnqu rlagup-Jlynra,


ATO faray:r.u

EE3lETHbIil Omry HaqaJrbHHKa Jla6oparopHofi cryx6u I-{eurpa


cenefinr,rx npaveft Esrqr

EE3POIHYIO fa,wrny npaua I{eHrpa 3aopoBb, YHrenr

EOflHA fanpury HafrHoro HccneaoBaren, Hncrurl.ra Marepu


u pe6euxa

EOTHAPb JlurIlaro MeAlruuHcKyro cecrpy Pecny6luxaucrofi


x.nnnruecxoft 6omnuuu,,Timofei Mogneaga"

EOTHAPIOK Mapuro geauuQerquouucra l-lerrrpa o6uecrseHlroro


3aopoBb, Xunqeunr

BYPJIAK,{auueay MeAr.rqr.rHcxyro cecrpy I{eurpa o6ulecrseH-


uoro s4oponrr Berqr

KAIIECTPY ,rlu.nuro 3aBeA),rorqyrc orAeJreHr{eM flcuxuarpuvecrofi


6omuuqn Opxefi
KAMEP3AH Munoaopy Mearrur4HcKyro cecrpy Onxoaoruqecxoro
r.rHcTr{T}"Ta

KAHAbIEA Cre.nuana Bpaqa Myuuqunaaruofi xrulurrqecxoft


6o.nrnuqu,,Sfinta Treime", l.ryHuqunuft
Kuruuuoy

KAPAfrOH Jlyanau;ry npaua flo.qcranquu cropofi r'reAuurscrofi


noMorqu Copoxa

KACI4AHA I4oua :y6noro rexHr.rKa Pecny6ruxaucrofi


croMarolof uqecrcoft nolv r,qlt gttxtt

KATAHA lOpue Bpaqa MyHuqunamuofi x.nunuqecrofi


6o:uruqu,,Gheorghe Paladi", r,ryHuqunufi
KuuruHsy

KATPAHXI4Y Hararrsrcr Bpatra Myuuquuaruuoi rcrunuqecrofi


6oruruqu,,Sfinta Treime", uyuuqunufi
KuuruHey

KA3AKY leopre npaua PafioHuofi 6omsuusr @s:reruT s


qAUEfr Cnernany Qerrrurepa-aa6opanra I4ucrnryTa KapAI.r-
OJIOTI4I,I

KEllTf I4ropr epava Pafiouuofi 6omnuqu @sremrr

KI4IIEPb Mapnro Sapnaqenra MeAurluucxoro ynpaBneHlls


Muuucrepcrna BHyrpeHHr{x aeJr
J

qEPHO|O Arexcec npava flyurra cropofi ueauuuncxofi noMourx


Jlapra, paftox Epuveur

KbIPHII9 Erery apa.ra Pafionuofi 6omnuqn Kaxyr


KOnECHI4KA Barepuana Bpaqa Teppuropr.raarHofi lre.qnquHcrofi
accoulraql.ru Prulxaur, lryHurlnnufi Kurunnry

KOHCTAHTI4HOBY Bepy MeAr4ur4Hcryro cecrpy Myuuquuamnofi


Aercrofi rllrnlrqecxofi 6o.nruuurt
,,Valentin Igratenco", nyuuqunnft Kr.rruuney

KOPH-tl Koscranrnsa npava Pafi oHnoii 6omnuqu qr.rlruuuriq

KOTOHEU Arura npaqa Mear,rur4HcKoro qeH'rpa ,,Repromed",


uyHlrqunufi Kuurruey

KOBAJIIOKA Anarorue npava Krunuvecxofi 6omHuqH Esrur

KPAqYH A:rexcau4py rpaua Pafionuofi 6omnr.rqu Copora ,,Anatolie


Prisacari"

KPIIBO|O Ba"repur npaua Paftouuoft 6o.rrsuuqu Copora ,,Anatolie


Prisacari"

KYPMEfr Any Me.uuuuHcK).ro cecrpy L{ernpa 3.uopoBbr


Bsa'{uHeu, pafion Kereparur

IAEI4XA I4oua 3aBeayrouero or.ueJreHr.reM flcuxuarpuue-


cxofi 6orsulrqu Borur

AAPAEAHA.{yuurpy npa.ra Kluuuvecxoft 6oruruqu Eorqr

IACKAnbqYK Jlururo MeAr.ruuHcx)'ro cecrpy PafionHofi 6omsuuu


Hucnopeur

AACKSnA Cepaxuy npa.ra I-{enrpa celrefinux npavefi, nynuqunufi


Bgrqs

AI,IMI4TPOBA Bacmru opa.ra PaEouuofi 6orruuqu flroseHr

AO|AH Jfto4uury MeAr.rur.rHcK),ro cecrpy I{eurpa 3AopoBb,


fruuNeur, pafi oH {Doneum

IOJIAII9I4V Ceprer Bpaqa Ifenrpa 3AopoBb, Koupar,


ATO farayaua

IOH Ha.uexay cTapuyrc Mearrul.rHcKylo cecrpy oT.(eneHn,


Pafi osnoft 6omuuusl Kpr.ryrenr

IOPO|OfO I'lnopr Bpaqa KJrr.rHHqecKofi 6orbHI.rIIbI EanuL

APA|YI-IAH Ca6uuy epava llogcrauqun cropofi ueAuIluncrcofi


rroMorqrr Eoranuxa, lryuuqunufi Kuruuney
4

!BOPHI'IKA tr4oua Bpaqa Or.qe;renus yprerrrHoro rrplreMa


Pa ousoii 6onr,uuqu Opxeft
EHE Bura,rue npava I-{enrpa pa3MeuleHx, [pecrapenbrx
u .nrcAei c orpaHnrreHHbrMu Bo3MoxHocr.,rMr.r,
uyuuqunnfi Kuruunsy
IAI3I4HA AHsxery Melr4ur4Hcxylo cecrpy I,Incruryra Marepr.r
u pe6eHxa
I-l4MllY Tarr.f,Hv MeAr.rrruHcKyro cectpy Pafionuofi 6olrsuuu
BpuveHr

f nAAbIIXA Ba.nenrr.rna npaua Pafiouno 6olrsuqu EAuseu


|OIOPO]IG Bepy Qe:raruepa floacrauquu cxopoii ue.quulrn-
croi nolrouu Kayrueur
fOHI-lA Br.recraaa HaqaJrbHr.rKa l-teurpa 3.[opoBb, Huuepeyxa,
paiioH Copoxa

|OPqI,IHCKI4 Huxorae Bpaqa I{enrpa o6ulecrBeHHoro 3lopoBb,


Copoxa

|PEKA Arexcauapy Bpaqa Krr,rHr.rrrecKo 6orbHuqu Munr,rcrep-


cTBa 3ApaBOOXpaHeHr.rr, TpyAa r.r couualnbHoi
3AUII{TbI

|POCY Koncrasruna Bparra Mynrqunaaruoft Krr4HuqecKofi


6omHuuu,,Sfinta Treime", MyHrlunnufi
Kuuruuoy

|POCY Bepouuxy 3aBeAyrouyp orAeJreHr{eM Teppuropua,rruofi


MeAr{ur.rHcKoii accouuauuu 9errrpy,
uynuqunufi Kuruuuey
|YAYMAK Tauapy lpenrgruepa-ra6opaura Pafionnofi 6omsuuu
EAuneq

|Y3YHA leopre npaua PafioHuofi 6omHurlu @ropeutu

XAH|AHY I4osa npava I-{enTpa 3AopoBb, Ilrrpluqa, pafion


YHreur

XAPYUA fa,rnHy Bpar{a I-lenrpa ceueftsnx rpavefi }& 2


Teppraropr.ranrsofi ueAnuuscxofi accoqnauuu
BoraHuxa, lryuuqunufi Kuruunoy

XbIPEY Bacure npaua Pafiouuofi 6orusuqsI,{on.qyureur

XYIIIKA Ba"'reuruna npaua PafioHuoi 6orsnuuu E.quneq

III4TBI,IHCKI4 Erarepuuy flyHrra cropofi r'.re.(uultucrofi


npava noMoIrIH
Kpnxona,uysuqunu Kuuruusy
5

IIYKbTHOBA I-le:apr rpers4urepa floAcraHrlnr.r cxopofi rueauqus-


crofi noruoqn Kaxyn
JIYH|V I4oua npava PafioHHoft 6omsnqu KaHreuup

JIYHfY Jluanro MeArrur.rHcxyro cecrpy PaftoHuofi 6orssr.ruu


(Dsrerurr

JIYIIAIXKO JLo6oss Mear.rur.rHcKyro cecrpy {eurpa 3aopoBb,


Ba.uy:r :ryfi Bogo, r'ryurlr1r.rnufi Knruuury

MAIIY|A Burropuro MeAr.rur.rHcryro cec,py L'IHcrur),ra Mareplr


u pe6eura

MAHACTbIPnbI Anronuuy HAIIAJIbHUKA POAI{NbHOTO OTAEJICHI.I'


PaftoHuofi 6omnuqsr rla.qup-Jlynra, ATO
f araytut
MAHIbIP Ereuv t[enrgurepa flynrra cxopoft lre,ququscrofi
rroMoruu KspnuHeHr, pafioH Xnnuerurr

MAHOI4II Cner,rauy npaua I-{enrpa 3AopoBb, Elrnuueuufi Berr,


paftou CnuaNepeft

MAPTbIHIOKA fpurope npaua Krunlruecrofi 6omsuusr Bsrur

MI4XOBY Ba,reHruuy Me.[HuHHcKyro cecrpy Pecny6auxaucroft


r.irr.ruuqecrofi 6olssuqu,,Timofei Moqneaga"

MOBI4JITHY 3uHosrro MeAr4ur.rHcKyro cecrpy Hauuosamuoro


ueHTpa flepen]rBaH[fl KpoBr.r Cux.qxepefi

MYHTTH 3rnar.r.qy rpa.ra Paiouuoi 6onunr.rqrr Opxefi

MYHTTHY Burropa Bpaqa Myuuquna.nruofi r.nuslrqecrofi


6omnlrurt,,Sfinta Treime", tr.tyuuqunufi
KuruNnsy

HAfAqEBCKI4 Jleouu.{a Bpaqa I4Hcrury"ra cropofi ueAuuuscxoft


IIoMotu]I

HATPAIIIEBCKI4 Aprasue npava PafioHuofi 6orrnuqu Yuresr


OXOf Jlto6osr HaqiIJIrHI,IKa cnyx6rt K.nuHuqecxofi
6omslr[u Egrur
IAHqEHKO Auarorure xou$epeuuuapa-yHlrBec[rapa f ocyAapcroex-
Horo yHxBepcuTera MeAI,Iq nn u Qapua-
qr.ru,,Nicolae Testemilanu"

IIAIIIKAHA Barepux npaua I,Iucru'ryra Marepx u pe6eHxa

IIABAJIAKE Bepy Me.uuunHcKyro cecrpy Pecny6luxaHcroro


HapKonorfi qecKoro ALIcIIaHCepa
6

ngnYIXOIT Mapraro rpava Paftounofi 6omnzqrr 9uuurunus

IIETPOBA Jlunuy Ar.rpeKropa I{eHrpa 3aopoBb, Spnveur

IIbIH3AP, Hurorae 3aBeAyrouero oraelreHxeM I4ncrnr),ra


OHKOJIOTUU

IIJIEIIIKA Ereuy rpava Pafionnofi 6o.nrnuqu Epuveur

IIOIIA feopre DraBHoro npaua Ouruara Crylenr Pa onuofi


6o.nruuun Yuresr
IIOIIECKY lluy HaquurbHr{Ka I-leurpa 3AopoBbfl Copora Hoyo

TIOIIITAPY CHexany MeAHrIlrHcK).ro cecrpy PafioHnoii 6olsuuurr


Kaxyr

IIPEOTECA Muxau.na 3aBe.qyroqefo oT,qeJreHr,reM Paftonuo


6o,nrHuusr AneHuft Hofi

IIPI4IIA Ba,repuy npa.ra MegNqr.rHcroro qeHrpa,,Repromed",


uyuuqnnnfi Kuuunsy

PAKOBEII faruruy caHr{rapKy Paftounofi 6omuuuu Puurxasr

P3IZI-IHY.{xopaxery Bpaqa flenlrreHqnapa Il! 16, ruyHuqnnufi


KuruuHey

POMAHAIIIA Jlunuy npa.ra Pafiounofi 6orunurlu EAuneu

POMAIIIKY Bepy MeAnur4HcKyro cecrpy PafioHuofi 6omuuuu


Xrtu.Ieurrs

POTAPY KopHeruy Bpaqa l4ucruryra cropofi rueauuuucxofi


noMorul{

POIIIKOBAH Mapr.to MeAuur{Hcxyro cecrpy I{eurpa naJrr arusHofi


rroMoulu xocruca ,,carolina de Nord",
nryur.rqunufi Crperueur

PYAbII4 BareHruua npa.ra llo,qctauquu cropoft rr.reAuuuscxofi


[oMourr4 Orguqa

PYIIIECKY.{utty Bpaqa TeppuroprramHofi neAuIluscrofi


accouuaqrrr4 9errpy, uynltqunufr Kuurunsy

PYCHAK Sunruto npava I{enrpa 3.uopoBb, froAesr

PYCCY Ereuy MeAr.rqr.rHcKylo cecr:py PaftouHofi 6onbHllubl


9a,uup Jlynra, ATO farayrur
CAI4HA flunrput 3aBeAyrouero la6oparoplreft Llncru'ryra
(prueuonymuoHorloruu,,Chiril Draganiuc"

CAHIY Bepy yrrpaBJrrlouero tlapuauenra Pafionuofi


6oruuuqu Xusqeurrr
7

CbIPEY Bacu;re HAqAJIbHI4KA c,ryx6rr Kaunuqecrofi


6olsnlruu Eerql
CKOPIIAH Me.nasurc MenlrqlrHcKyro cecrpy K,ruunqecrofi
6o,rruuqsr El:rur

CKBbIPOB An.qxeny M€Ar{u}rHcKyro cecrpy I-(eHrpa o6uecrseH-


Horo 3AopoBb, Copora, noABeIoMcrBeHHoro
(D:ropeurt

CEPEEHKO AHarorue npoSeccopa-yn14 Becr4Tapa f ocyAapcreenHoro


yHrrBepcHTera Mear{qr,rHbr l,r Qaprrlauur,r
,,Nicolae Testemif anu"
COJIOMOHA lOpue npava Myuuqunalrnofi AercKofi K;rr,rHr,rqe-
cKofi 6olrHuuu ,,Valentin Ignatenco",
uyuuqunlrfi Klru:r.rHoy
CISTAPY Arry opava I-lenrpa 3.qopoBb, .f,roseHs

CIIbIHY Eopr.rca npava Pafiouuofi 6olruuqu Kaxy.n

CTATLIALlosa apava PafioHHofi 6onrnr.rqu Opxefi

CTPATI4JIA Muxauna Harriurr,HuKa I{errpa penpo.[yKrxBHoro


3aopoBb, I.r uealrqltrcxoft reHerr,rKr4
I,{ucrwryra Marepu u pe6eHxa

CTYP3A 3uHau.qy Mear.ruuHcrylo cecrpy HauuonaarHoro


areHTcrBa o6ulecrseHHoro 3lopoBb,

CYBAK Ereny aKyrxepKy I-{eHrpa agoponrr 9loaenr


IIII4MAHA I4saHa 3aBeAyrcrqerc or,ueJreHr,reM Pafiouuofi
6orrHrlqu Opxefi
IIJUIXTI4UKH HsaHa npava PafioHuofi 6orbHr4qbr 9agup-Jlynra,
ATO faray:ur
IIITAHH Cserranv npava Pa ouuoft 6oarnuqu EAnnerI
TAMEYPA Mnxauaa npaua PafiouHofi 6omuuun Korsparur
TI,{HTIOK I-annnv Bpaqa I-[eurpa cenefinux rpauefi ]le 1 I
Teppuropr,ra,rsHofi Mear.rqr.rHcxo accoultaquu
Puruxaur, nyHuqunufi KlrurrHsy

TOAEPAIX Aurosurc Qapuaqerra-ra6opaHra PafiouHofi 6onrnuuu


Xsruqeulrr

TOMIIIA flapacrconrrc MeauurrHcryro cecrpy Teppuropua.nruoii


Mear{uHHcKofi accorlHaur{I4 PHruraur,
MyHr{uuflufi Kuurlruey
8

TPOOI4Mt{YK A l4tue upava PafiouHofi 6olrnuqrr .{poxtx ,,Nicolae


Testemitanu"

I-IAPIOKA Maxaura 3aBe,ryTouero or.qeJIeHLIeM Pafionnofi


6oaruuqrr Kaxyn
YCATO|O KoHcranruHa Bpaqa Pafiousoro CTOMATOJIOfHIICCKOfO
qeHrpa -f,roneur

BAJII4KA Eyaxenuy epava PaiiouHofi 6olruuqu Kaxy,r


BACIIIIAKI{ Lloua Haq.rJrbHuKa I-leHrpa 3AopoBbx Pyar, pafioH
Copoxa

BACI4JI-f,H Asv rraBHyro MeAr.rqr{Hcr(yrc cecrpy Pafionnofi


6omHuun Yuresr

BOfiKY Jhogrrarlay MeAnur-rHcKyro cecrpy


Mynuquna.nruofi
Aercxoft KrlrHr,rqecKofi nHQerrluonnofi
6oaruuuu, uy uugunuit Kraruunsy
BOI4FUIKA Eopuca npaua flcuxlrarpu.recxofi 6omHuuH Esrus

BOJIKOHOBT{9A Eruu,ra HaqiurbHrrKa Kouuyuu'rapHoro ueIrrpa


ncuxlqecKoro 3AopoBbr,{oulyrueHr

BOJIOCATYIO Jlo6osr MeAr.ruuHcKyrocecrpy TeppnropuanrHo


ueAurluucrcoft accorlnaulru Boranr-rra,
MyHr,ruunlifi Kurulruey

39HOAf3 OrrasraHa 3aBeaylouero .na6oparopueft Myuuqunalr-


sofi Aercxofi K,'rr{Hr.rqecKofi 6omHuqrr
,,Valentin Ignatenco", MyHr4qlrnr4fi Kuuruuey

Cr.2. - Hacroruuft yKa3 Bcrynaer B cnJry co aH, noAnrrcaHnr.


PU 8
i EIlvB
c I
n+
4v
In o
IIPE3 E MOnAOBA
2o x3

o o o
o
o& u { 6I' o
* {

Kuuruuay, 17 uro:e^s.2021 r.
Ns 117-lX.