Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Medicină şi Farmacie

"Carol Davila" din Bucureşti


Facultatea de Medicină
DECANAT
B-dul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5, Bucuresti, cod 050474; Tel/Fax 021 318 07 60, e-mail: decanatmedicina@umfcd.ro

Declarație

Subsemnatul GHIȚĂ CRISTIAN – FLORENTIN, student al Facultă ții de Medicină Generală


din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “ Carol Davila” Bucure ști, înmatriculat în
seria VII, grupa 62, promoția 2013 – 2019, declar pe propria răspundere că am luat la
cunoștiință regulamentul publicat în monitorul oficial universitar vis-à-vis de Fi șa de
Înscriere la Concursul Național de Rezidențiat și am verificat integritatea datelor cu privire la
opțiunile înscrise pentru postul de viitor medic rezident (din baza de date universitară).

Lista de opțiuni, în ordinea preferințelor, este următoarea:

Nr.Crt. Nume specialitate Numele spitalului Ora șul/Re ședin ț Cod unic spital
medicală plătitor a de județ
1. Neurologie Spitalul Clinic Județean Timișoara 0083
de Urgență “ Pius
Brînzeu”
2. Neurologie Spitalul Clinic de Urgență Timișoara 0096
pediatrică pentru Copii “ Louis
Turcanu”

3. Neurologie Spitalul Universitar de București 1002


Urgență București
4. Neurologie Institutul de Boli București 1091
pediatrică NeuroVasculare “Al.
Obregia”
5. Pediatrie Spitalul Clinic Județean Timișoara 2322
de Urgență “ Pius
Brînzeu”

CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE PENTRU EXAMENUL DE REZIDEN ȚIAT:


20830

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucure ști


Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 2, 020021 România, Cod fiscal: 4192910
Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX, Banca: TREZORERIE sect. 2
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722
www.umfcd.ro